Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Napojení tepelného čerpadla do otopného systémuRozdílné průtoky v okruhu zdroje a otopných okruhůbudou vyrovnány pomocí beztlakého rozdělovače.Průřez trubky beztlakého rozdělovače musí mít stejnýprůřez jako výstup a zpátečka otopného systému.8.3.5 Dvojitý beztlaký rozdělovačDvojitý beztlaký rozdělovač je u tepelného čerpadlasmysluplná alternativa k paralelnímu zapojeníakumulačního zásobníku, protože přejímá stejnou funkcipři stejné efektivitě. Hydraulické napojení je provedenopřes dva beztlaké rozdělovače, které jsou pokaždévybaveny jedním zpětným ventilem (obr. 8.20).Výhody dvojitého beztlakého rozdělovače: Hydraulické oddělení okruhu zdroje tepla a otopnýchokruhů Provoz oběhového čerpadla (M16) v okruhu zdrojetepla je při chodu kompresoru, při provozu vytápění,aby se zabránilo zbytečným spínáním Možnost společného využití řady akumulačníchzásobníků s tepelným čerpadlem a doplňkovýmzdrojem tepla8.4 Akumulační zásobníkAby byla zajištěna při všech způsobech provozůminimální doba chodu 6 minut, musí mít tepelná čerpadlaakumulační zásobník.Tepelná čerpadla vzduch/voda, která mají reverzačníchod při odtávání, odebírají při odtávání energiiotopnému systému. Pro zabezpečení provozu odtávánítepelných čerpadel vzduch/voda musí být akumulačnízásobník zapojen na výstupu.IUPOZORNĚNÍPři uvádění tepelných čerpadel vzduch/voda do provozu, musí býttopná voda předehřáta na minimální teplotu 18 °C, jinak není možnéprovádět odtávání.APOZOR!Bude-li do akumulačního zásobníku zabudována elektrická topná tyč,musí být tento jako zdroj zabezpečen podle DIN EN 12828 a musí býtvybaven nezablokovatelnou expanzní nádobou a pojišť. ventilem.U tepelných čerpadel solanka/voda a voda/voda můžebýt akumulační zásobník při čistě monovalentnímprovozu zabudován také do zpátečky. Sériově řazenéakumulační zásobníky nejsou používány, protože jimbrání překlenutí časů blokace, kdy je nemožné dosaženípotřebného teplotního spádu (kap. 8.4.3).8.4.1 Topné systémy s prostorovými regulátoryProstorové regulátory umožňují přizpůsobení zvolenéteploty, teplotě v místnosti bez změny nastavení regulace.Bude-li žádaná teplota prostoru překročena, uzavřouse ventily tak, že do místností, ve kterých je splněnpožadavek teploty vzduchu, nebude více protékat topnávoda.Bude-li redukován uzavřením jednoho okruhu objemovýprůtok, bude protékat část topné vody přepouštěcímventilem nebo beztlakým rozdělovačem. Tím budezvednuta teplota zpátečky a dojde k odpojení tepelnéhočerpadla.IUPOZORNĚNÍ8.3.5Je-li průtok otopným okruhem vyšší jak v okruhu zdroje tepla, nebudedosažena maximální výstupní teplota tepelného čerpadla v topnýchvětvích. Ochrana tepelného čerpadla před příliš vysokýmiteplotami při ukládání cizí energie do řadyakumulačních zásobníků Zajištění minimální doby provozu kompresoru aodtávání ve všech provozních situacích, které jeumožněno plným průtokem řadou akumulačníchzásobníků Přerušení topného provozu pro teplou vodu nebopřípravu bazénové vody, aby bylo možné tepelnéčerpadlo neustále provozovat s minimálním možnýmteplotním spádem.IUPOZORNĚNÍHydraulické napojení s dvojitým beztlakým rozdělovačem nabízínejvyšší míru flexibility, provozní bezpečnosti a efektivnosti.U dobře zaizolovaných budov nebo všeobecně při použitípodlahových vytápěcích systémů, bude kompenzovatsetrvačnost topného systému eventuální časy blokace.Funkce regulátoru, kterými se ovládá čas, nabízejímožnost před odpojením blokací, kompenzovat teplotujejím zvednutím.IUPOZORNĚNÍDoporučený obsah sériového akumulačního zásobníku je cca 10 %průtoku otopné vody tepelným čerpadlem za hodinu. U tepelnýchčerpadel se dvěmi výkonovými stupni je dostačující objem cca 8 %, aleneměl by být větší jak 30 %, průtoku otopné vody za hodinu.Předimenzované akumulační zásobníky způsobujídlouhé časy provozu kompresoru. Tepelná čerpadla sedvěmi výkonovými stupni nemohou proto dosáhnoutpřepnutí na druhý výkonový stupeň kompresoru.APOZOR!Akumulační zásobníky nemají vnitřní smaltovanou vrstvu, protonemohou být v žádném případě použity pro ohřev teplé vody. Musejíbýt instalovány uvnitř budovy na místě, kde nehrozí zamrnutí.U zařízení, které nemají zapojen v sérii akumulačnízásobník, dojde k odpojení TČ dříve než budoudostatečně prohřáty všechny místnosti průtokem otopnévody.U zařízení s akumulačním zásobníkem bude opožděnozvednutí teploty zpátečky, protože dochází k průtokuzásobníkem. Bude-li zásobník zapojen do série, nevznikáv systému žádné zvýšení teplot. Z vyšších protékajícíchobjemů otopné vody vycházejí delší časy provozů abude vyšší efektivita provozu tepelného čerpadla běhemroku (roční pracovní číslo).77

More magazines by this user
Similar magazines