Kodeks etyki studenta WSEiZ

wseiz.pl

Kodeks etyki studenta WSEiZ

KODEKS ETYKISTUDENTAWyższej Szkoły Ekologiii Zarządzaniaw WarszawieWarszawa, 24.01.2013


Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakośćludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc Studentami mamy ogromnąszansę, aby włączyć się w tworzenie kart historii wspólną pracą.Jednak aby dobrze ją wykonać musimy ciągle się doskonalić– poszerzać i zdobywać wiedzę.Żywimy nadzieję, że dzięki temu kodeksowi wszyscy Studenci będąświadomi jak niezwykłego znaczenia jest potrzeba edukacji.ROZDZIAŁ IZASADY OGÓLNEArt. 1Wszystko, co stanowi niniejszy Kodeks Etyki Studenta Wyższej SzkołyEkologii i Zarządzania w Warszawie jest nierozerwalnie powiązanez ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz ściśle złączone z normamimoralnymi, właściwymi dla etyki kształcenia akademickiego.Art. 2Każdy Student posiadając niezbywalną i przyrodzoną godność człowieka,kieruje się w swoim postępowaniu przyzwoitością, uczciwością zachowujączasady dobrych obyczajów i kulturalnego zachowania w kontaktachz innymi.Art. 3Mając na uwadze godność osoby ludzkiej, Student nie powinien inicjować,czy też brać udziału w przedsięwzięciach, które w sposób znaczącyuwłaczają godności osobistej jego lub innych osób.Art. 4Bycie członkiem elitarnego grona Studentów powinno być zaszczytem,dlatego też Student nie powinien podejmować zajęć mogących zaszkodzićdobremu imieniu jego lub Uczelni.Art. 5Będąc odpowiedzialny za swoje czyny Student winien jest znać orazstosować się do zasad Kodeksu Etyki Studenta. Godnym pochwały jestfakt rozpowszechniania Kodeksu wśród braci akademickiej.Art. 6Gdy tylko zajdzie taka potrzeba, Student powinien stawać w obroniezasad, które zaprezentowane są w tym Kodeksie.


ROZDZIAŁ IISTUDIA I NAUKAArt. 7Chcąc dochować wierności powinnościom zarówno społecznym jaki akademickim, posiadając świadomość odpowiedzialności za dobre imięStudenta, każdy Student Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzaniaw Warszawie zobowiązany jest przestrzegać zasad etycznych i stosowaćsię do najwyższych standardów akademickich.Art. 8Obowiązkiem każdego Studenta jest przestrzeganie prawa stanowionegow imieniu Rzeczypospolitej, ze szczególną uwagą na ustawę – Prawoo szkolnictwie wyższym. Niemniejszą uwagę winno się przykładaćdo przestrzegania innych aktów prawnych obowiązujących na Uczelni.Art. 9Nieustanne poprawianie swoich wyników dąży do samodoskonalenia,dzięki któremu zdobytą wiedzę można wykorzystywać do pomocy innymStudentom.Art. 10Dzięki postępowaniu zgodnie z treścią złożonego ślubowania możnai należy wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnejosobowości, przez co zachowana jest dbałość o honor i godność Studenta.Art. 11Dzięki szanowaniu praw i zwyczajów akademickich podwyższa się jakośćstudenckiego życia.Art. 12Rzetelne i uczciwe wywiązywanie się z obowiązków w znaczący sposóbpomaga przy uzyskiwaniu zaliczenia przedmiotów oraz w przygotowywaniuprac zaliczeniowych i dyplomowych.Art. 13Szanując zaangażowanie innych, Student ma na uwadze przestrzeganiepraw autorskich oraz wypełnia naznaczone terminy.Art. 14Nieocenionym dobrem demokracji jest wolność słowa. Student,korzystając z tego dorobku, winien szanować zasadę rzetelneji merytorycznej dyskusji.


ROZDZIAŁ IIISTOSUNKI DO PRACOWNIKÓWArt. 15Stosując się do zasad dobrego wychowania, mając na względzie obyczajeakademickie, każdy Student odnosi się wobec pracowników Uczelniz należytym im szacunkiem. Dzięki nim Student ma możliwośćzdobywania wiedzy.Art. 16Niedopuszczalnym jest, aby Student wykorzystywał prywatne kontaktyi zażyłości osobiste z pracownikami Uczelni.Art. 17Nieetyczne postawy pracowników Uczelni nie powinny być naśladowanei tolerowane. W obliczu przekroczenia obowiązujących norm prawnychStudent winien powiadomić o tym fakcie władze Uczelni.ROZDZIAŁ IVSTOSUNEK DO STUDENTÓWArt. 18Otaczając życzliwością innych Studentów i pracowników Uczelni, Studentwinien oczekiwać od innych szacunku i wzajemnej życzliwości.Art. 19Udzielając pomocy innym Studentom w dostosowaniu się do życiaakademickiego, w nauce, czy też przy poznawaniu i przestrzeganiu regułpanujących na Uczelni, Student wykazuje się empatią.Art. 20Student nigdy nie powinien odmówić udzielenia pomocy.Art. 21Żywe reagowanie na nieetyczne zachowania innych Studentów jestgwarancją zachowania wysokiego poziomu kultury.Art. 22Wśród braci studenckiej niedopuszczalnym jest jakakolwiek dyskryminacjaze względu na kolor skóry, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne,orientację seksualną, czy też z jakiegokolwiek innego powodu.Art. 23Student powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznychw stosunku do innych Studentów, w szczególności takich, które mająna celu wyrządzenie komuś szkody.


ROZDZIAŁ VSTOSUNEK DO UCZELNIArt. 24Dbając o dobre imię Uczelni Student powinien w każdej chwili godnie jąreprezentować, zarówno wewnątrz, jak i poza jej murami.Art. 25Uczestnicząc w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniachStudent pogłębia swoją więź z Uczelnią.Art. 26Nieocenionym dla integracji braci studenckiej jest fakt aktywnegowłączenia się w organizację imprez odbywających się pod znakiemlub patronatem Uczelni.Art. 27Dzięki współpracy z osobami związanymi z Uczelnią, Student ulepsza jejfunkcjonowanie. Fakt ten spotęgowany jest aktywnym udziałem w życiuorganizacji studenckich, czy też wspieraniu Samorządu Studenckiego.Art. 28Samorząd Studencki jest głównym reprezentantem interesów Studenta,który zawsze może się do niego zwrócić w kwestiach spornych,wymagających współdziałania z władzami Uczelni, jak również w związkuz innymi problemami.Art. 29Po zakończeniu studiów, Student zobowiązany jest, prezentując swójwysoki poziom moralny i intelektualny, dbać o dobre imię Uczelni.

More magazines by this user
Similar magazines