Silnice I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba - Ředitelství silnic a dálnic

rsd.cz

Silnice I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba - Ředitelství silnic a dálnic

Přeložka Klatovy, 1. stavbaSilnice I/27Dopravní význam stavbyProjektovaný úsek silnice I/27 by po svém dokončení v návaznostina úsek předchozí (stavba Silnice I/27 Dolní Lukavice–Štěpánovice,resp. studie Připojení na stavbu I/27 DolníLukavice–Štěpánovice) i na úsek následující (stavba SilniceI/27, přeložka Klatovy, 2. stavba) měl vést k výraznému zvýšeníplynulosti dopravy a dále i k odvedení tranzitní dopravyve směru Plzeň–Železná Ruda mimo centrum Klatov.Silnice I/27 je v předmětném úseku součástí mezinárodního evropskéhotahu E53 Plzeň–Klatovy–Železná Ruda–Eisenstein–Degensdorf–Mnichov.Navržená trasa přeložky silnice I/27 je vedena východně od centraKlatov jako novostavba a jejím hlavním cílem je převedení tranzitnídopravy mimo intravilán města Klatovy, čímž dojde k podstatnémuzlepšení životního prostředí ve městě a zlepšení plynulosti a bezpečnostisilničního provozu.Realizací stavby obchvatu dojde též k výraznému zlepšení dopravnísituace v zájmovém území. Vzhledem k tomu, že výstavboukomunikace však budou zasaženy Støíbro některé stávající přístupy napozemky, jsou v rámci stavby budovány i nové přístupové komunikacena tyto pozemky. VšechnyPlzeòRokycanyStodnově navržené přístupové komunikaceči sjezdy jsou napojenyna silnice II. či III. třídy, případněPøeštice Blovicena křižovatkové větve. Všechnykřižovatkové i mezikřižovatkovéNepomukúseky jsou navrhovány v takovýchkapacitách, aby postačo-Klatovyvaly i pro převedení výhledovéhostavu.HoražïoviceUmístění a popis stavbyPředmětem stavby je nahrazení v současnédobě již nevyhovujícího průtahu silnice I/27přes Klatovy. Vedení hlavní trasy komunikaceI. třídy I/27 v rámci první stavby je navrženov prostoru mezi nově navrženou okružní křižovatkoumezi Štěpánovicemi a Klatovy a provizorníúrovňovou křižovatkou nové a stávajícítrasy I/27 v prostoru mezi obcemi Luby a Vrhaveč.Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhovékomunikace vedené východně odKlatov. Komunikace je navržena v souladu sezadávacími podmínkami v kategorii S 11,5/80,po vykřížení se silnicí I/22 v kategorii S 9,5/70.Délka přeložky je 7479 metrů.Zájmové území se nachází severně, východněa jižně od Klatov. Trasa je ve své převážnéčásti vedena po plochách se zemědělskou,případně lesní půdou. Pouze v dílčích částech(prostor Pražského předměstí) se přibližujek zástavbě.Počátek přeložky (km 0,0–odpovídající km169,947 stávající I/27) je situován severně odKlatov poblíž stávající silnice I/27 u Štěpánovic.Konec úpravy (km 7,480 odpovídající km176,149 stávající I/27) zpracovávaný v rámciprojektové dokumentace je poblíž stávající silniceI/27 v oblasti mezi Klatovy a Vrhavčí.Trasa obchvatu je vedena v souladu se schválenýmúzemním plánem ve směru staničení.Úrovňově a mimoúrovňově kříží silnice II. a III.třídy a silnice nižších tříd. Silnice III/117 66a III/191 22 jsou kříženy mimoúrovňově beznapojení. Silnice II/191 a II/186 jsou kříženymimoúrovňově s napojením. Místní komunikaceu obce Luby je křížena mimoúrovňově beznapojení. Místní komunikaci u železniční staniceLuby a stávající silnici I/27; vodoteč Drnovýpotok trasa přeložky kříží úrovňově.Dále kříží síť polních cest v celé délce trasy.Tyto cesty budou z důvodu zachování přístupnostiúzemí v rámci stavby upraveny či přeloženy.Kromě pozemních komunikací docházíi k mimoúrovňovému vykřížení hlavní trasy seželezniční tratí Klatovy–Plzeň, respektive Klatovy–Horažďovice.Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy dvěokružní, tři mimoúrovňové a tři úrovňové křižovatkya provizorní napojení na stávající I/27.V rámci stavby budou upraveny či přeloženystávající komunikace a přístupové komunikacek přilehlým objektům. Stavba si vyžádá výstavbudvanácti mostních objektů, sedmi protihlukovýchstěn a opatření. Stavbou budou takévyvolány úpravy či přeložky celé řady inženýrskýchsítí.U trasy stávající silnice I/27 by po dokončenístavby obchvatu mělo dojít k jejímu přeřazenímezi silnice nižší kategorie.


Přeložka Klatovy, 1. stavbaSilnice I/27stav PŘÍPRAVYNa stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a je zpracována dokumentacepro stavební povolení (DSP).V roce 2012 byla objednána úprava DSP ve smyslu hledání úspor na realizaci stavby.Probíhá zapracování navržených úsporných opatření do DSP.EIA06/1998IZ12/2002URSPVýznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydáníúzemního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrovéhořízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozuVZZS04/2008 – – 10/2016UP06/2020data o stavběHlavní trasa:délka: 7479 mkategorie: 11,5/80 a 9,5/70plocha vozovek: 102 696 m 2počet stavebních objektů: 1Mostní objekty:počet celkem: 12z toho na silnici I/27: 10nad silnicí I/27: 1 (na silnici II/186)lávka pro pěší (nad silnicí I/27): 1celková délka mostů: 805 mMimoúrovňové křižovatky:počet: 3délka větví: celkem 2581 mProtihlukové stěny:počet objektů: 7délka stěn: 3210 mOpěrné zdi:nejsou žádné opěrné zdiPřeložky a úpravy ostatníchkomunikací:počet objektů: 20plocha přeložek: 54 931 m 2Přeložky a úpravy inženýrskýchsítí:vodohospodářské objekty: 18objekty elektro: 30přeložky plynovodu: 16Celkový objem zemních prací:výkopy: 587 619 m 3násypy: 615 563 m 3Název stavby:Silnice I/27 přeložka Klatovy, 1.stavbaMísto stavby:Plzeňský krajKatastrální území:Štěpánovice, Klatovy, Luby, Soběticeu Klatov a Malá VískaDruh stavby:novostavba, liniováObjednatel:Ředitelství silnic a dálnic ČR,správa Plzeň, Hřímalého 37, 32100 PlzeňProjektant DSP:SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a,130 80 Praha 3Předpokládaná cena stavby:2 330 000 000 Kč (bez DPH)Pozn.: Tento leták byl aktualizován v srpnu 2013. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

More magazines by this user
Similar magazines