BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Evropský polytechnický institut

vos.cz

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Evropský polytechnický institut

Evropský polytechnický institut, s.r.o.BAKALÁŘSKÁ PRÁCE2012 ANDREA KADLČKOVÁ


Evropský polytechnický institut, s.r.o. v KunovicíchStudijní obor: Finance a daněFINANČNÍ ANALÝZA A OPTIMALIZACEROZPOČTUOBCE DOLNÍ NĚMČÍ(Bakalářská práce)Autor: Andrea KADLČKOVÁVedoucí práce: Ing. František HajdůchKunovice, leden 2012


Děkuji panu Ing. Františku Hajdůchovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou miposkytl při zpracování mé bakalářské práce.Kunovice, leden 2012Andrea Kadlčková


Obsah:ÚVOD ...................................................................................................................................71 TEORETICKÉ ZÁKLADY PRO ŘEŠENÍ.................................................................91.1 HISTORIE A SOUČASNOST OBCE DOLNÍ NĚMČÍ ..............................................................91.2 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBCI.............................................................................101.3 ORGÁNY OBCE A JEJICH ČINNOST................................................................................111.4 HOSPODAŘENÍ OBCE ..................................................................................................111.5 ROZPOČET OBCE........................................................................................................121.6 ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ........................................................................................121.7 ROZPOČTOVÁ SKLADBA.............................................................................................141.8 ÚČETNÍ AUDIT ...........................................................................................................161.9 FINANČNÍ ANALÝZA OBCE..........................................................................................161.10 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ................................................................................172 POPIS HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCE DOLNÍ NĚMČÍ V LETECH2003 – 2015 .........................................................................................................................192.1 ANALÝZA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA JEDNOTLIVÉ ROKY 2003 AŽ 2010 ...............................212.1.1 Analýza příjmů a výdajů za rok 2003.................................................................222.1.2 Analýza příjmů a výdajů za rok 2004.................................................................242.1.3 Analýza příjmů a výdajů za rok 2005.................................................................272.1.4 Analýza příjmů a výdajů za rok 2006.................................................................292.1.5 Analýza příjmů a výdajů za rok 2007.................................................................322.1.6 Analýza příjmů a výdajů za rok 2008.................................................................342.1.7 Analýza příjmů a výdajů za rok 2009.................................................................372.2 ANALÝZA AKTIV A PASIV V LETECH 2003 – 2010........................................................412.3 FINANCOVÁNÍ V PRŮBĚHU LET 2003 – 2010................................................................442.4 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 2007-2009...................................................................45V LETECH 2007-2009 OBEC UVAŽOVALA, ŽE BUDE NĚKTERÉ SVÉ INVESTICE FINANCOVATPOMOCÍ ÚVĚRU, SPOČÍTALI JSME PROTO, JAK SI STOJÍ Z HLEDISKA UKAZATELE DLUHOVÉSLUŽBY. ............................................................................................................................453 DOPAD HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA ROZPOČET OBCE V LETECH 2009 -2010.....................................................................................................................................474 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PŘIJATÝCH OPATŘENÍ JAKO REAKCE NAHOSPODÁŘSKOU KRIZI................................................................................................485 PLÁNOVANÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2011 .................................................496 ROZPOČTOVÝ VÝHLED A PLÁN ROZVOJE OBCE DOLNÍ NĚMČÍ DOROKU 2015.........................................................................................................................506.1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2011, 2012.................................................................506.2 DLOUHODOBÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ...........................................................................506.2.1 Plán rozvoje na rok 2010 ..................................................................................526.2.2 Plán rozvoje na rok 2011 ..................................................................................526.2.3 Plán rozvoje na roky 2012 až 2015....................................................................527 NÁVRH NOVÝCH MOŽNÝCH ALTERNATIV ŘEŠENÍ HOSPODAŘENÍ OBCEDOLNÍ NĚMČÍ..................................................................................................................53ZÁVĚR ...............................................................................................................................55


HODNOCENÍ PODNIKU .................................................................................................56ABSTRAKT........................................................................................................................57ABSTRACT........................................................................................................................58LITERATURA ...................................................................................................................59SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................62SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, GRAFŮ A SCHÉMAT ...........................................64


ÚVODFinanční analýza je jedním z klíčových nástrojů, dle kterého lze posoudit celkovouekonomickou a finanční stabilitu v každé společnosti v určitém časovém horizontu. Sloužíjako ukazatel pro zlepšení hospodaření společnosti, poukazuje na silné a slabé stránkyspolečnosti a upozorňuje na možná rizika a příležitosti. Kvalitní analýza je základ fungováníkaždé společnosti, obce nevyjímaje. Pro malou obec, jakou je Dolní Němčí, je finančníanalýza naprosto klíčová. Obec musí každoročně plánovat územní rozpočet, podle kteréhobude celý rok hospodařit. Aby toto hospodaření bylo efektivní, nevystačí si obec jens předpokládanými příjmy a výdaji na další rok. Je třeba sledovat daleko více ukazatelů. Obecmusí umět vycházet jak z historických dat, tak i vymezit si přesně priority, vize a cíle dobudoucnosti a všechny tyto parametry neustále zohledňovat a porovnávat. Náhled zpět, dohistorie hospodaření obce, zdá se, dosud chybí.Cílem bakalářské práce je tedy vytvoření analýzy celkového hospodaření obce Dolní Němčív letech 2003-2010. K tomu je potřeba i analýza dopadu hospodářské krize na rozpočet obcev letech 2009-2010 včetně vyhodnocení dopadu a přijatých opatření v rámci krize, pakližebyla nějaká opatření zavedená. Dále je sledován plánovaný rozpočet roku 2011, náhled nadlouhodobý plán rozvoje obce, který má obec sestaven do roku 2015. Řešením je pak návrhnových možných alternativ optimalizace rozpočtu hospodaření obce Dolní Němčí. Analýzacelkového hospodaření obce v letech 2003-2010 odpovídá době starostování jednohostarosty. Slouží tedy zároveň pro potřeby obce i jako jakýsi přehled pro dosavadního starostu,pana Ing. Františka Hajdůcha.V první části bakalářské práce se nachází teoretické pojmy pro danou problematiku, základníúdaje a statistiky obce. Dále jsou rozebrány celkové příjmy a výdaje za jednotlivé roky. Provětší přehlednost a seznámení se s hospodařením obce Dolní Němčí jsou příjmy a výdajepodrobněji členěny dle účtových tříd a doplněny o komentáře k jednotlivým rokům. Údajevychází ze skutečných dokumentů, především z rozvahy a výsledovky a plně korespondujís uveřejněným bilančním stavem na stránkách Ministerstva financí.V další části je rozebrán dopad hospodářské krize na rozpočet obce v letech 2009-2010 a efektpřijatých protikrizových opatření v následujících letech. Následují plánovaný rozpočet na rok7


2011 a plán dlouhodobého rozvoje obce do roku 2015. Na základě těchto získaných informacía sestavených analýz a za pomoci prostudované odborné literatury je pak v závěrečné částipředložen návrh nových, možných, alternativ řešení pro efektivní hospodaření obce.Bakalářská práce bude obhájena před vedením obce Dolní Němčí a její hodnocení budesoučástí bakalářské práce.8


1 Teoretické základy pro řešeníObec Dolní Němčí je veřejnoprávní korporací, s vymezeným katastrálním územím a určitýmpočtem obyvatel, žijících na jejím území. Občanem obce je fyzická osoba, která je zároveňobčanem České republiky a je v obci přihlášena k trvalému pobytu. Obec jedná v právníchvztazích svým vlastním jménem na svou vlastní zodpovědnost. [1]Katastrální výměra obce: 990, 32 haPočet obyvatel: 3054Z toho v produktivním věku: 1880Z toho zaměstnanců: 687Pošta, kanalizace, zdravotní středisko, vodovod, plynovod: anoPolicie: ne [30]Obec Dolní Němčí nevykonává státní správu a není obcí s rozšířenou působností anipověřeným obecním úřadem.1.1 Historie a současnost obce Dolní NěmčíPrvní písemná zmínka o obci Dolní Němčí sahá až do roku 1116. Obec – zpočátku spíšeosada, čítala asi 125 obyvatel včetně části obyvatel z Německa. Na začátku 18. století zdežilo kolem 500 obyvatel, kolem roku 1898 už počet přesáhl přes 1000 obyvatel. Původnínázev Nyemczie, doložený z roku 1358, se v roce 1592 změnil na Dolní Niemczy a potomv roce 1848 na Unter Niemtchi. K pojmenování obce na Dolní Němčí došlo až roku 1925, doté doby se užíval zkrácený název Dolněmčí. Dominantou obce je novogotický kostelzasvěcený svatým apoštolům Filipovi a Jakubovi. Obec a život v ní se neustále vyvíjí.[3, s. 8-9]V dnešní obci se nachází základní škola a základní umělecká škola, mateřská škola, zdravotnístředisko, v přízemí budovy obecního úřadu je pošta. Sportovní a kulturní vyžití zajišťujenově vybudované víceúčelové hřiště, krytý bazén a sauna, kulturní dům, penzion a restauraceRozkvět s možností ubytování a s kurtem na Squash, či muzeum s pohostinstvím. Je zde9


několik prodejen potravin, květinářství a smíšené zboží. Služby jako kadeřnictví, kosmetika,manikúra, pečení na zakázku, fotografické služby, pojišťovnictví. Významnýmpodnikatelským subjektem v obci je výrobní divize Baťa, a. s., která se zabývá výrobou obuvia zaměstnává cca 120 zaměstnanců. Sídlí zde i firma Formika, zabývající se výrobou plastůa několik menších stavebních firem. Ve všech firmách pracují převážně místní občané.Obecně je kladen důraz na společenské, kulturní a sportovní vyžití a tomu odpovídajíi plánované investice a výdaje. V posledním desetiletí zde byla dobudována všechna veřejněprospěšná zařízení jako kanalizace, vodovod, plynofikace, sportovní areál. V roce 2006 byladokončena výstavba domu s chráněnými byty. Masívní investice si vyžádalo zateplení,výměna oken a střechy na budovách školy a školky. V budově základní školy byly zřízenypůdní byty, které už mají své nájemníky.1.2 Příspěvkové organizace v obciMateřská škola Dolní Němčí, Školní 706, 687 62 Dolní Němčí, registrována dne 1. 1. 2003.Mateřská škola má celkem 4 třídy, včetně vlastní logopedické třídy a jsou v ní evidovány dětii z okolních obcí. Kapacita mateřské školy je za sledovaná období plně obsazena, čemužnapomohlo jistě zvýšení rodičovského příspěvkuZákladní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí, Školní 606, 687 62 Dolní Němčí,registrována dne 1. 9. 1991. Škola má vlastní jídelnu a školní družinu a od 2. stupně vzdělávái děti z okolních obcí.Těmto subjektům jsou poskytovány neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu obce.Příspěvek je výsledkem součinu počtu žáků základní a mateřské školy a příspěvkem najednoho žáka. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu.Jak vyplývá ze závazného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce, příspěvek naškolství na 1 žáka po poslední úpravě od roku 2009 činí 1.407,- Kč. Celkové náklady najednoho žáka v obci Dolní Němčí jsou cca o 6 tis. Kč větší.10


1.3 Orgány obce a jejich činnostOrgány obce tvoří zastupitelstvo, rada obce, starosta, místostarosta, tajemník, finanční výbor,kontrolní výbor.Zastupitelstvo bylo nově voleno v komunálních volbách konaných ve dnech15. – 16. 10. 2010. Bylo zvoleno celkem 15 členů do zastupitelstva v rozmezí 25 – 63 let.Převládají zástupci za hnutí Nezávislí a starostové, v menšině pak členové politické stranyKDU-ČSL. Zastupitelé rozhodují o obecních věcech, schvalují rozpočet, vydávají obecnězávazné vyhlášky, volí a odvolávají starostu, místostarostu a další členy rady obce, zřizujía ruší právnické osoby a organizace atd. Jednání zastupitelstva je vždy veřejné.Pozice starosty i místostarosty obhájili dosavadní kandidáti. Ing. František Hajdůch jestarostou obce od roku 1998 (hnutí Nezávislí a starostové) [4]1.4 Hospodaření obceObec vede povinně evidenci svého majetku. Chce-li obec svým majetkem nakládat (prodej,směna, pronájem, darování), musí nejméně 15 dní předem tento záměr vyvěsit na veřejnédesce na obecním úřadu, aby se k dané věci mohli vyjádřit případní zájemci.Způsoby nabytí obecního majetku:• vlastní tvorbou, koupí, zděděním či darováním, převodem, vyvlastněním za náhradu[5]Je třeba zvážit, zda obecní majetek skutečně profituje a jestli jeho držení obec spíše finančněnevyčerpává. Obec hospodaří se svým majetkem uvážlivě, je-li to možné, upřednostňujepronájem obecního majetku před prodejem.Mimo evidence majetku obec vytváří rozpočtový výhled, rozpočet na každý rok, závěrkovýúčet a jiné evidence.11


1.5 Rozpočet obceSestavování územního rozpočtu je ze zákona pro obec povinné. Jedno rozpočtové období jeshodné s jedním kalendářním rokem. Obvykle se rozpočet schvaluje k 1. lednu. Obsahemrozpočtu jsou veškeré příjmy, výdaje a ostatní finanční operace. Územní rozpočet je veřejnýdokument.„Platí:F1 + P – V = F2Kde:F1 = stav peněžních prostředků v rozpočtu na začátku rozpočtového obdobíP = příjmyV = výdajeF2 = stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového obdobíJe-li F2 > F1, vytváří je finanční rezerva pro další hospodářský rok. Je-li tomu opačně,znamená to hledání rezerv a zdrojů, zpravidla návratných příjmů pro vyrovnání ročnírozpočtové bilance.“ [6, s. 201]Ideálním stavem je vyrovnaný rozpočet, případně přebytkový. Přebytek se na konci rokupřevádí do dalšího roku nebo ho lze uložit do peněžních fondů.Pro rozpočet jsou klíčové tyto faktory:• odhad příjmů, zejména daňových výnosů• odhad budoucích výdajů, souvisejících se zajišťováním místních veřejných statků• předpokládaný vývoj inflace a její vliv na příjmy a výdaje• nenadálé události – riziko živelných pohrom (povodně, požáry), pokles výkonnostiekonomiky a jiné. Tento faktor nutí obec tvořit plánované rezervy v rozpočtu1.6 Rozpočtové určení daníNíže uvedené schéma zachycuje změny v RUD v období 2001 – 2008. Od roku 2001 bylonově upraveno rozpočtové určení daní (dále RUD) pro stát, státní fondy a pro rozpočty obcí.Další dílčí změna nastala v roce 2002, kdy byly stanoveny i daňové příjmy rozpočtům krajů.Poslední úprava RUD pak proběhla v roce 2008.12


Schéma č. 1: Změny v RUD od roku 2001Zdroj: [7]Schéma č. 2 ukazuje změny v RUD v roce 2008, kdy se zvýšil koeficient na výnosu z daníníže uvedených z 20,59% na 21,4%. Druhá změna se týkala oblasti kritérií pro rozdělovánídaňových příjmů, kdy každé obci z 21,4% výnosu určité daně připadla částka na základěkritéria výměry katastrálních území obce, prostého počtu obyvatel v obci a násobkůpostupných přechodů.Schéma č. 2: Změny v RUD od roku 2008Zdroj: [7]KoeficientyK 1. 1. 2008 vešla v platnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosůněkterých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Tato novela13


zavedla namísto 14 velikostních kategorií pouze 4 kategorie velikosti obcí. Pro obec DolníNěmčí platí koeficient 1,0640 (počet obyvatel 301 - 5000). [7]1.7 Rozpočtová skladbaRozpočtová skladba podrobně člení příjmy a výdaje rozpočtu. Sumarizuje příjmy a výdajes využitím tzv. konsolidace, která umožňuje eliminovat riziko opakovaného načítání určitéoperace (například u dotací).V rozpočtové skladbě se příjmy dělí na 4 třídy:• třída 1 = daňové příjmy• třída 2 = nedaňové příjmy• třída 3 = kapitálové příjmy• třída 4 = přijaté dotaceVýdaje se pak dělí na další 2 třídy:• třída 5 = běžné výdaje• třída 6 = kapitálové výdajeZvláštní postavení zaujímá třída 8 – financování. Člení se na financování z tuzemska a zezahraničí (jak krátkodobé, tak dlouhodobé), a na opravné položky. [6, s. 206]Příjmy rozpočtu obcePříjmy rozpočtu obce tvoří zejména:Běžné příjmyDaňové14


• svěřené daně (daň z nemovitostí)• sdílené daně (daň z podnikání FO, PO)• místní (a regionální) daně• správní poplatkyNedaňové• uživatelské poplatky za služby• příjmy z pronájmu majetku• příjmy od vlastních neziskových organizací• zisk z podnikání• ostatní příjmyPřijaté transfery• běžné dotace ze státního rozpočtu• běžné dotace ze státních fondů• dotace od územních rozpočtů• ostatní běžné příjmy (nahodilé, přijaté dary, sankce)Kapitálové příjmy• z prodeje majetku, z půjček, přijaté dary• kapitálové přijaté dotace z rozpočtové soustavy• příjmy z emise vlastních obligací• přebytek běžného rozpočtuVÝDAJE ROZPOČTU OBCEZ rozpočtu obce se hradí zejména:Běžné výdaje• všeobecné veřejné služby• veřejný pořádek (policie, hasiči)15


• výchova a vzdělávání• zdravotnická péče• bydlení• komunální služby• na podnikání• ostatní běžné výdaje (nahodilé výdaje, pokuty)• placené úroky• běžné dotace jiným rozpočtůmKapitálové výdaje• na investice• kapitálové dotace jiným rozpočtům• nákupy obligací, akcií• poskytnuté střednědobé a dlouhodobé půjčky• splátky dříve přijatých půjček• krytí deficitu běžného rozpočtu [8, s. 67,68]1.8 Účetní auditÚčetní audit je další povinností pro obec. Starosta je zodpovědný za to, že každý rok včasobjedná kontrolu hospodaření u krajského úřadu, který prověří hospodaření obce. Účelemauditu není zkoumat, jak hospodárně a efektivně obec působí. Audit se zaměřuje výhradně napoctivost a věrnost účetních výkazů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) jesoučástí závěrečného účtu. [9]1.9 Finanční analýza obceKvalitní finanční analýza pomůže obci při rozhodování. Analýza odhalí pozitivní a negativnífaktory ovlivňující hospodaření. Nastíní směr, kterým se ubírat při odstraňování negativníchvlivů a nakonec vyústí v doporučení vhodné finanční strategie v dalším období. Z tohoto16


hlediska je finanční analýza nezbytná pro sestavení reálné prognózy rozpočtovéhohospodaření.Naše obec může využít například tyto druhy analýz:• analýzu hospodaření v běžném rozpočtu• analýzu druhů příjmů a výdajů• analýzu salda běžného rozpočtu• analýzu dosahovaných úspor• analýzu hospodaření v kapitálovém rozpočtu• analýzu zajišťování a financování oprav a údržby• analýzu vytváření a využití rezerv• analýzu dluhů, jejich struktury z věcného i časového hlediska, způsob umořovánídluhů• analýzu majetku a způsobu jeho využívání [6, s. 215]Z průzkumu účetních výkazů vyplývá, že obec Dolní Němčí si sice vede nějaké vlastnístatistiky, co se příjmů a výdajů týče, ale analýzy jako takové si nesestavuje. Každá finančníanalýza je přitom návod na vyhodnocení silných a slabých stránek ve financování ahospodaření. Vyhodnocuje údaje zachycené v účetních výkazech.1.10 Ukazatel dluhové službyV případě, že by se obec ve svém hospodaření uchýlila k možnosti zažádat o úvěr, bude stát azejména banky zajímat, jaký vykazuje ukazatel dluhové služby. UDZ by neměl překročit30%.Vzorec pro výpočet UDZ:Dluhová služba_____________ x 100 = ukazatel dluhové služby (%)Dluhová základna17


Dluhová službaObsah dluhové služby se definuje takto:• zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby),• uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby),• splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby),• splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).Dluhová základnaDluhová základna obsahuje:• skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný kalendářnírok• dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby),(prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům krajůpodle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok).Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářnírok. Výsledkem poměru bude „ukazatel dluhové služby“ [10, s. 63-65]Pokud by si obec zažádala o úvěr a hodnotící číslo UDZ by jí vyšlo více jak 30%, na úvěr bypravděpodobně nedosáhla. Bylo by třeba hledat jiné cesty a snažit se UDZ snížit minimálně o10% a více.18


2 Popis hospodaření a financování obce Dolní Němčív letech 2003 – 2015Tabulka č. 1 ukazuje přehled celkových příjmů a výdajů v letech 2003 – 2009, údaje jsouzachyceny v tisících KčRok/údaje k 31. 12. Celkové příjmy Celkové výdaje Zůstatky na BÚ2003 52 827 52 123 7042004 54 587 54 474 1132005 36 600 33 323 3 2772006 70 584 80 396 1 5522007 42 861 47 863 1 9942008 41 871 40 436 1 4112009 84 056 82 618 1 9422010 32 779 27 721 4 977Tab. č. 1 Přehled celkových příjmů a výdajů v letech 2003-2009Zdroj: [27]Graf č. 1. Celkové příjmy, výdaje a zůstatky v letech 2003 -2009, v tisících KčZdroj: [27]Ve sledovaných letech hospodaření obce ovlivnila řada vlivů (dotace, legislativa, inflace,vývoj ekonomiky, ekonomická krize, stavy obyvatelstva, plánované investice, nenadáléudálosti a jiné).19


Do roku 2004 dotoval stát školství tak, že zasílal peněžní prostředky na tyto účely školámpřes obecní účet, což bylo značně neefektivní. Od roku 2004 bylo toto zrušeno. Obci takodpadly zbytečné výdaje za transfer peněžních prostředků přes bankovní účet. Tato změna seprojevila na grafu celkových příjmů snížením příjmů i výdajů v roce 2005, nemá však bližšívliv na rozpočet.Od roku 2004 naopak přibývá do obecního rozpočtu každý rok odhadem 100 tis. Kč jakoodměna od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu. Obec důsledně třídí odpad dlepožadovaných kritérií, proto je předpoklad, že tento druh příjmu bude nadále přitékat doobecního rozpočtu.Změna v RUD v letech 2004, 2007 a 2008 příjmy příliš neovlivnila. Jak rozloha, tak početobyvatelstva a koeficienty zůstaly po sledované období téměř beze změny. Počet obyvatelvzrostl v roce 2010 oproti roku 2003 o pouhých 57 obyvatel, tj. o 2 %. Faktory jako rozlohaspolu s koeficienty zůstaly neměnné. Celkový objem daňových příjmů za dané období činilv průměru kolem 22 mil. Kč ročně a nemá vzrůstající tendenci.Míra rezerv v letech 2003 – 2010Míra rezerv v daném časovém úseku není nikterak vysoká. Nejnižší rezerva (zůstatek nabankovním účtu vždy k 31. 12.) činila v roce 2004 pouhé 0,2 %. V číselném vyjádření je to113 tis. Kč. Naopak nejvyšší rezervy dosáhla obec za rok 2005, celých 8,9 %, v číselnémvyjádření to činí celkem 3 277 tis. Kč. Ideální by bylo tento stav udržet, reálnější je pak, abystav rezerv dosahoval 3 - 5% v peněžních prostředcích. Doporučuje se ho v průběhu rokuposilovat.20


Graf č. 2: Míra rezerv na BÚ v letech 2003 – 2009Zdroj: vlastní2.1 Analýza příjmů a výdajů za jednotlivé roky 2003 až 2010V tomto bodě jsou jednotlivé roky kategorizovány z hlediska příjmů a výdajů dorozpočtových tříd. Procentní plnění je vztaženo vždy k předchozímu roku! Údaje jsoudoplněny o uskutečněné investiční akce a komentáře.V životě obce platí, že si může dovolit pouze to, na co stačí její finanční možnosti a záleží, jaka k čemu jich dokáže využívat. Hlavní příjmy obce jsou dány zákonem, ty jsou za sledovanéobdobí +- stejné, předvídatelné. Dalšími zdroji jsou nahodilé příjmy např. z prodeje majetku,pronájmů, poplatky aj., tvoří však zlomek z celkových příjmů. Samostatnou kapitolou jsoupak dotace. Ty jsou hlavním zdrojem všech plánovaných investic. Analýzou jednotlivýchroků se ukáže, jak schopná je obec v získávání dotací.Co se výdajů týče, většinu výdajů tvoří pravidelné, mandatorní výdaje. Obec vynaloží nemáloprostředků také na rozšiřování veřejné zeleně a její údržbu, na zajištění čistoty a pořádkuv obci, provoz odpadového hospodářství, na veřejné osvětlení, opravy a údržbu chodníku,obecního majetku aj. Teprve až jsou uspokojeny tyto povinné výdaje, může si obec sestavovatplány a investovat do svého rozvoje.21


2.1.1 Analýza příjmů a výdajů za rok 2003Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 18.306,52 109,69Nedaňové 4.296,66 184,49Kapitálové 4.541,38 78,23Dotace 25.827,19 100,86celkem 52.827,19 105,05Tab. č. 2: Rok 2003 - příjmyZdroj: [27]Graf č. 3: Rok 2003 – příjmyZdroj: [27]Příjmy kapitálové a dotace:Prodej plynovodu = 2,5 mil. Kč. Jedná se o příjem nahodilý.Dotace průmyslová zóna = 663 tis. KčDotace na inženýrské sítě v lokalitě Nad Hájkem = 2,48 mil Kč. Podle plánu se zde začínábudovat obytná zóna. Za tímto účelem obec postupně v řádu několika let odprodává volnépozemky k výstavbě RDDotace na zastřešení budovy základní školy = 7,6 mil. Kč.22


Výdaje:Tab. č. 3: Rok 2003 - výdajeZdroj: [27]Rok 2003 – výdajeVýdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 29.603,96 103,31Kapitálové 22.519,19 98,57celkem 52,123,15 101,21Graf č. 4: Rok 2003 – výdajeZdroj: [27]Z grafu č. 3 vyplývá, že obec vydala v roce 2003 z každé koruny 57 haléřů na běžné(mandatorní) výdaje a 43 haléřů na investiční výdaje.Výdaje kapitálové:Zastřešení školy stálo více než 9,9 mil. Kč. Částku, která přesáhla výši dotace, obec uhradilaze svého rozpočtu.Nástavba dvou bytových domů = 3,4 mil. KčČistírna odpadních vod (ČOV) – splátky úvěru = 2 mil. KčPrůmyslová zóna a inženýrské sítě = 5 mil. KčRekonstrukce náměstí cca 3 mil. Kč23


Plánované investice v roce 2003:• V roce 2003 bylo prioritou dokončení inženýrských sítí Nad Hájkem, které bylynutností pro zahájení výstavby rodinných domů. Jak se později ukázalo, byla to velmidobrá investice, o čemž svědčí zastavěnost pozemků.• Dále se vybudovaly inženýrské sítě pro přípravu průmyslové zóny I. Zde našlozaměstnání několik spoluobčanů• V půlce roku proběhla rekonstrukce křižovatky na náměstí, která byla začátkem pracína obnově silničního průtahu obcí a oprav chodníků. Obec dále zahájila jednání seZlínských krajem o rekonstrukci silnice II/498. Na své náklady si obec zpracovaladiagnostiku stavu silničního tělesa a také projekt pro územní řešení.• Po dokončení projektových příprav se zahájila 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce ZŠ. Šloo zastřešení učebnového pavilonu a šaten, kde byly vyměněny okna a současně s tímzateplena fasáda.2.1.2 Analýza příjmů a výdajů za rok 2004Příjmy:Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 22.456,35 105,82Nedaňové 3.415,07 137,62kapitálové 441,79 70,13dotace 28.274,78 100,44celkem 54.587,99 104,01Tab. č. 4: Rok 2004 – příjmyZdroj: [27]24


Graf č. 5: Rok 2004 - příjmyZdroj: [27]Příjmy kapitálové a dotace:Velkým skokem v příjmech byla dotace na platy z rozpočtu kraje na ZŠ, MŠ = 15,8 mil. KčVlastní příjmy obec získala z prodeje pozemků Nad Hájkem za 483 tis. Kč a prodejempodílových listů, čímž získala 2 mil. KčDotace na zastřešení ZŠ = 6 mil. Kč, dotace na dům s chráněnými byty = 4,8 mil. KčVýdaje:Výdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 33.514,31 102,22Kapitálové 20.959,40 95,55celkem 55.474,03 99,55Tab. č. 5: Rok 2004 - výdajeZdroj: [27]25


Graf č. 6: Rok 2004 - výdajeZdroj: [27]Z grafu č. 5 vyplývá, že obec vydala v roce 2004 z každé koruny 62 haléřů na běžné(mandatorní) výdaje a 38 haléřů na investiční výdaje.Výdaje kapitálové:Splátka úvěru ČOV = 1,97 mil. KčProjekt domu s chráněnými byty = 610 tis. KčNákup pozemku = 165 tis. KčStavba domu s chráněnými byty = 7,8 mil. Kč (obec uhradila ze svého rozpočtu 3 mil. Kč)Dokončení zastřešení ZŠ = 11,29 mil. KčProjektové dokumentace:• Vybudování nového hřiště = 104 tis. Kč• Inženýrské sítě = 50 tis. Kč• Stavební úpravy v obci = 90 tis. Kč• Oprava silnice = 123 tis. Kč• Vybudování sběrného dvora = 29 tis. KčPlánované investice v roce 2004:• V roce 2004 nejprve proběhla 2. etapa rekonstrukce ZŠ, kdy se zastřešovaly pavilonymimoškolní výchovy a bazén, provedla se výměna luxferových stěn za plastové,zateplení fasády a izolace stropu nad bazénem.• Pokračovaly projektové práce na opravu silnice II/498, byly opraveny chodníky podélkomunikace a v restauraci Rozkvět byl zrekonstruován salonek.26


• v srpnu 2004 proběhlo zahájení výstavby domu s chráněnými byty. Celková investiceje vyčíslena na 30 milionů Kč. Státní dotace na tento projekt činí 16 milionů Kč.Financování tohoto projektu bude rozděleno do tří let.2.1.3 Analýza příjmů a výdajů za rok 2005Příjmy:Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 20.901,66 101,72Nedaňové 2.971,39 105,18Kapitálové 795,57 96,78Dotace 11.932,11 99,98celkem 36.600,73 101,30Tab. č. 6: Rok 2005 - příjmyZdroj: [27]Graf č. 7: Rok 2005 - příjmyZdroj: [27]Příjmy kapitálové a dotace:Prodej pozemků nad Hájkem = 590 tis. KčDotace na dům s chráněnými byty = 6,4 mil. KčProgram Společný regionální operační program = dotace 297 tis. KčDotace ZŠ na výměnu oken = 1,5 mil. Kč27


Evropský fond INTERREG = 2,14 mil. Kč (první část dotace z EU)Výdaje:Výdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 16.348,00 94,20Kapitálové 16.975,15 89,48celkem 33.323,15 91,74Tab. č. 7: Rok 2005 – výdajeZdroj: [27]Graf č. 8: Rok 2005 - výdajeZdroj: [27]Z grafu č. 7 vyplývá, že obec vydala v roce 2005 z každé koruny 49 haléřů na běžné(mandatorní) výdaje a 51 haléřů na investiční výdaje.Výdaje kapitálové:ČOV splátka úvěrů = 1,9 mil. KčProjekt SROP = 425 tis. KčVýměna oken na ZŠ = 2,18 mil. Kč, vestavba nájemných bytů = 290 tis. KčNákup majetku (dům k demolici) = 280 tis. Kč28


Plánované investice v roce 2005:• Pokračovaly práce na DCHB. Proinvestovalo se tu 11,5 mil. Kč, s tím, že obec se nafinancování spolupodílela částkou 7 mil. Kč z vlastního rozpočtu. Tímto počinem sivšak odčerpala většinu volných prostředků, proto se dále zaměřovala jen na přípravudalších projektů nebo menší potřebné investice, které se v průběhu roku vyskytly(oprava kanalizace apod.)• Dále obec uspěla se žádosti o datace z fondu EU a získala prostředky na vybudovánípenzionu nad restaurací Rozkvět a úprav celého okolí. Zařízení podobného typu dosudv obci chybělo• V druhé polovině roku se podařilo získat druhou dotaci a to na 3. etapu oprav ZŠ,vyměnila se okna a další část pavilonu• Zahájily se přípravné práce na výstavbu cyklostezky do Hluku• Z reakcí občanů vyplývá, že v obci chybí sběrný dvůr, který se doposud nedařilozřídit. Obec připravuje studii o nejvhodnějším umístění tohoto zařízení. Zajímavé je,že veřejnost bere toto téma velmi zodpovědně. Protože se v obci řádně třídí odpad,dostala pro tento rok odměnu od společnosti EKO-KOM ve výši cca 100 tis. Kč. Tytoprostředky budou investovány do zlepšení odpadového hospodářství. Budou zřízenadalší sběrná místa v obci pro ukládání plastů a skla dostupná všem občanům. V tomtobodě se vyplatila námaha neustále občany upozorňovat na nutnost třídit odpad.2.1.4 Analýza příjmů a výdajů za rok 2006Příjmy:Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 21.308,25 99,80Nedaňové 2.788,75 98,96Kapitálové 1.507,50 99,64Dotace 44.980,33 99,91celkem 70.584,83 99,84Tab. č. 8: Rok 2006 – příjmyZdroj: [27]29


Graf č. 9: Rok 2006 - výdajeZdroj: [27]Příjmy kapitálové a dotace:Dotace na DCHB = 4,8 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu na DCHB = 11,2 mil. KčDotace na 15. bytových jednotek nad školou = 9,4 mil. KčProdej pozemků Nad Hájkem = 528 tis. KčVýdaje:Výdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 30.558,15 99,03Kapitálové 49.838,62 97,42celkem 80.396,77 98,92Tab. č. 9: Rok 2006 – výdajeZdroj: [27]Graf č. 10: Rok 2006 - výdajeZdroj: [27]Z grafu č. 9 vyplývá, že obec vydala v roce 2006 z každé koruny 38 haléřů na běžné(mandatorní) výdaje a 62 haléřů na investiční výdaje.30


Výdaje kapitálové:Splátky půjček:• ČOV = 1,8 mil. Kč• DCHB = 21 mil.. KčVybudování penzionu Rozkvět = 8 mil. KčProgram Interreg (zateplení, fasáda ZŠ) = 7,8 mil KčByty nad ZŠ = 10 mil. KčPlánované investice v roce 2006:• Obec byla tento rok v získávání dotací velmi úspěšná. Z dotačních fondů získalacelkem 45 milionů Kč na své investiční aktivity.• Prioritou bylo dokončení stavby DCHB. Obec uspěla se žádostí o dotaci a v srpnu2006 se podařilo zrealizovat dokončení výstavby Domu s chráněnými byty včetněvšech okolních úprav. Obec se na nákladech spolupodílela částkou 4 mil. Kč. Dleplánu se měli v říjnu do bytů nastěhovat první nájemníci, což se taky stalo. Provozslužeb v DCHB zabezpečuje Charita Uh. Brod.• Současně se dokončovaly pokoje v podkroví nástavby restaurace Rozkvět,připravovala se montáž squashového kurtu a taktéž byly zahájeny práce na úpravuparkoviště a okolí kulturního domu.• Další akcí byla výměna oken a zateplení učebnového pavilonu ZŠ, včetně instalacesolárních panelů na ohřev vody v kuchyni a rekonstrukce vzduchotechniky v bazénuZŠ. Do výběrového řízení na projekt „Využití obnovitelného zdroje a efektivníenergetické hospodaření na ZŠ a ZUŠ „ se přihlásily 4 firmy s nabídkami realizace od4,9 mil Kč do 5,5 mil Kč. Vyhrála ta s nejvýhodnější cenovou nabídkou. Také na tutoakci dostala obec dotaci ve výši cca 4,9 mil. Kč z EU. Výměna oken stála navíc 2,2mil Kč a dodávka solárního systému ohřevu 624 tis. Kč.• Práce na vestavbě půdních bytů nad ZŠ sice ještě pokračovaly, ale vzhledem k velkéfinanční náročnosti musela být akce rozdělena do dvou let.• V červnu proběhlo výběrové řízení na opravu průtahu silnice II/498 přes obec.Současně s tím obec plánovala opravu chodníků v ulicích Hlucká a Nivnická. Kvůli31


loňské náročné zimě však Zlínský kraj snížil výdaje na opravy a obec pro tento rokprovedla práce v menším rozsahu, než se původně plánovalo.2.1.5 Analýza příjmů a výdajů za rok 2007Příjmy:Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 23.074,31 99,55Nedaňové 4.149,55 97,41Kapitálové 1.699,16 98,27Dotace 13.938,71 99,90celkem 42.861,73 99,40Tab. č. 10: Rok 2007 – příjmyZdroj: [27]Graf č. 11: Rok 2007 - příjmyZdroj: [27]Příjmy kapitálové a dotace:Úvěr na dostavbu bytů ZŠ = 12 mil. KčDotace MMR = 4,5 mil. KčDotace z Programu obnovy venkova na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukceškolního hřiště = 40 tis. Kč32


Prodej pozemků Nad Hájkem 475 tis. KčProdej majetku obce 162 tis. KčZa třídění odpadů od společnosti EKO-KOM = 128 tis. KčVýdaje:Výdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 32.446,49 95,12Kapitálové 15.417,02 96,88celkem 47.863,51 95,68Tab. č. 11: Rok 2007 – výdajeZdroj: [27]Graf č. 12: Rok 2007 - výdajeZdroj: [27]Z grafu č. 11 vyplývá, že obec vydala v roce 2007 z každé koruny 68 haléřů na běžné(mandatorní) výdaje a 32 haléřů na investiční výdaje.Výdaje kapitálové:Splátka půjčky Interreg RR = 5 mil. KčSplátka půjčky Interreg ZŠ = 485 tis. KčSplátka půjčky DCHB = 1,1 mil. KčOprava silnice II/498 7,8 mil. KčVestavba bytů nad ZŠ = 12,5 mil. KčDCHB doplatek stavby = 690 tis. KčVýstavba inženýrských sítí = 350 tis. Kč33


Plánované investice v roce 2007:• Výstavba bytů nad budovou školy. Začátkem roku byly zahájeny práce nainženýrských sítích k bytům nad ZČ. Obec na tento účel použila úvěr. Po obdrženínabídek několika bankovních ústavů si vzala úvěr u České spořitelny, na částku 10mil Kč, na dobu splatnosti 10 let, s pevnou úrokovou sazbou 3,59% p. a. Díkyschválenému úvěru šlo vše hladce a koncem léta už bylo možno předat byty doužívání prvním nájemníkům. Byty budou sloužit sociálně slabším rodinám, kterédosud nebylo kam umístit• Druhý úvěr byl na průtah tahu obcí, ulice Hlucká, Nivnická. Na projektu obecspolupracovala s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.• Realizace těchto dvou akcí už dále obci neumožňovala žádné další investice, protozaměřila pozornost na to, by se pokusila získat další dotace z EU.• Oblastní charita Uh. Brod, – sdělení o organizační změně v zajištění sociálních služebv domě s chráněnými byty. Charita v důsledku vyřazení našeho domu s chráněnýmibyty z dotačního financování MPSV ČR, rozhodla zrušit k 31.1.2007 veškerápracovní místa. Rozhodnutí: rada obce rozhodla projednat poskytnutí dotace Oblastnícharitě Uh. Brod na dofinancování provozu v domě s chráněnými byty.2.1.6 Analýza příjmů a výdajů za rok 2008Příjmy:Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 25.393,26 99,24Nedaňové 5.507,97 98,01Kapitálové 521,74 99,95Dotace 10.448,95 99,99celkem 41.871,92 99,27Tab. č. 12: Rok 2008 – příjmyZdroj: [27]34


Graf č. 13: Rok 2008 - příjmyZdroj: [27]Příjmy kapitálové a dotace:Dotace z SFDI na opravu chodníků v ulici Nivnická a Hlucká = 3,75 mil. KčDotace z OPŽP na rekonstrukci MŠ – zlepšení tepelných vlastností objektu = 3,76 mil. KčDotace z ROP Střední Morava: Obnova komunit. centra obce Dolní Němčí – 10,6 mil. KčDotace z ROP Střední Morava: Víceúčelové hřiště Dolní Němčí - 8 999 910,- KčDotace KÚ Zlín = 828 tis. KčVýdaje:Výdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 20.617,14 96,93Kapitálové 19.819,33 98,81celkem 40.436,47 97,84Tab. č. 13: Rok 2008 – výdajeZdroj: [27]Graf č. 14: Rok 2008 - výdajeZdroj: [27]35


Z grafu č. 13 vyplývá, že obec vydala v roce 2008 z každé koruny 51 haléřů na běžné(mandatorní) výdaje a 49 haléřů na investiční výdaje.Výdaje kapitálové:Splátka půjčky ZŠ byty = 1.65 mil. KčS plátka půjčky DCHB = 1.11 mil. KčOprava chodníků = 5,7 mil. Kč (částečně dotace, zbytek z vlastních peněz)Oprava silnice II/498 (točna) = 1,7 mil. KčCyklostezka (projekty, výkup pozemků) = 322 tis. KčOdkup majetku = 338 tis. KčZateplení MŠ = 9 mil. Kč (z toho dotace činila 3,7 mil. Kč, zbytek z obecní pokladny)Odkup majetku = 338 tis. KčInženýrské sítě = 894 tis. KčŽádosti o dotace EU – PROJEKTY (SFŽP mateřská škola, kulturní zařízení, ROP revitalizaceúzemí, ROP školní hřiště) = 714 tis. KčPlánované investice v roce 2008:• Rekonstrukce mateřské školy, oprava chodníků podél hlavní silnice, odkup pozemkůpro cyklostezku Dolní Němčí-Hluk + projektová dokumentace• Nejprve proběhly práce na přestavbě dolní točny autobusů a na opravě chodníků podélhlavní silnice, nejdříve v ulici Hlucké ve směru od mostu po kulturní dům. Další etapaod družstva po ulici Komenského a dále by se pokračovalo až v závislosti na výšidotace.• Byly podány celkem 3 žádosti o dotace a to na zastřešení a zateplení MŠ, druhá naopravu chodníků a celkové úpravy prostranství kolem ZŠ a dále žádost na Státní fonddopravní infrastruktury o dotaci na opravu chodníků podél hlavní silnice. Všemžádostem bylo v průběhu roku vyhověno, takže se akce mohly uskutečnit. Realizaceprojektu obnovy komunitního centra se protáhla i do dalšího roku. MŠ byla kompletnězastřešena, zateplena, včetně výměny oken a dveří.• Příprava žádosti na projektovou dokumentaci na rekonstrukci školního hřiště.36


• Práce na projektu rekonstrukce kulturního domu a zateplení budovy MŠ. Obec sinechala zpracovat energetický audit a průkaz energetické náročnosti budov pro tytoobjekty2.1.7 Analýza příjmů a výdajů za rok 2009Příjmy:Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 22.760,83 98,19Nedaňové 5.249,20 99,74Kapitálové 20.94 95,18Dotace 56.025,23 100celkem 84.056,20 99,49Tab. č. 14: Rok 2009 – příjmyZdroj: [27]Graf č. 15: Rok 2009- příjmyZdroj: [27]Příjmy kapitálové a dotace:Dotace na cyklostezku Dolní Němčí–Hluk = 13 mil. Kč,Příspěvek z obce Hluk na cyklostezku = 6,7 mil. KčDotace ROP 2.3.1 revitalizace území = 10,65 mil. KčDotace ROP 2.3.2 víceúčelové hřiště = 7,7 mil. KčDotace SFDI chodníky II. etapa = 4,28 mil. KčDotace IOP = 48 tis. Kč, Dotace KÚ Zlín = 824 tis. KčZa třídění odpadů od společnosti EKO-KOM = 143 tis. Kč37


Prodej podílových listů = 1,4 mil. KčVýdaje:Výdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 31.820,67 98,40Kapitálové 50.797,70 98,65celkem 82.618,37 98,55Tabulka č. 15: Rok 2009 – výdajeZdroj: [27]Graf č. 16: Rok 2009 - výdajeZdroj: [27]Z grafu č. 15 vyplývá, že obec vydala v roce 2009 z každé koruny 39 haléřů na běžné(mandatorní) výdaje a 61 haléřů na investiční výdaje.Výdaje kapitálové:Splátka půjčky ZŠ byty = 1,65 mil. KčSplátka půjčky DCHB = 1,11 mil. KčÚroky splátek = 437 tis. KčChodníky - oprava a údržba celkem = 6,9 mil. KčCyklostezka = 23,85 mil. KčROP 2.3.1 - revitalizace území = 11,64 mil. KčROP 2.3.2 - víceúčelové hřiště = 8,41 mil. KčProjekt „Podělme se o naše dědictví“ = 306 tis. Kč38


Plánované investice v roce 2009:• Dokončení akce „Obnova komunitního centra obce Dolní Němčí“, jejíž součástí jeoprava chodníků v ulicích Školní, Mírová, kolem ZŠ a MŠ Mírové. Dále provedenyparkové úpravy a doplněný mobiliář lavičky, vitríny, odpadkové koše, osvětlení• Další velkou investicí byla výstavba víceúčelového hřiště, na kterou obec dostaladotaci v závěru loňského roku. Vznikl tak nový, moderní komplex, který slouží jakškole, tak i široké veřejnosti• Výstavba cyklostezky Dolní Němčí-Hluk• Obec v roce 2009 zúročila své zkušenosti s žádostí a vyřizováním dotací a opětdokázala, jak je v tomto směru úspěšná1.2.8 Analýza příjmů a výdajů za rok 2010Příjmy:Příjmy Částka v tis. Kč Plnění v procentechDaňové 23,518 98,19Nedaňové 6,129 99,74Kapitálové 64,93 95,18Dotace 2,224 100celkem 32,779 99,49Tabulka č. : Rok 2010 – příjmyZdroj: [27]Graf č. : Rok 2010- příjmyZdroj: [27]39


Příjmy kapitálové a dotace:Dotace KÚ Zlín = 1, 25 mil. KčDotace neinvestiční = 427 tis. KčZa třídění odpadů od společnosti EKO-KOM = 190 tis. KčVýdaje:Výdaje Částka v tis. Kč Plnění v procentechBěžné 20,804 98,40Kapitálové 4,428 98,65celkem 25,232 98,55Tabulka č. 15: Rok 2010 – výdajeZdroj: [27]Graf č. : Rok 2010- výdajeZdroj: [27]Plánované investice v roce 2010:• Vzhledem k tomu, že většina plánovaných investičních akcí již byla uskutečněna,s přihlédnutím na loňskou hospodářskou krizi, nebyly na tento rok v plánu žádnémasívní investice. Byla zde spíše snaha o dokončení rozjednaných investičníchprojektů a celý rok se nesl ve znamení příprav na podávání žádostí na projektybudoucí. Obec žádala o dotaci na zateplení obecního úřadu, bohužel bezúspěšně40


• Dokončil se chodník v nové ulici Nad Hájkem, přišla dotace na ozelenění skládky NadHájkem, úprava terénu na skládce zeminy v ulici Nivnické• V bazénu základní školy byla provedena fóliová izolace, oprava stála 329 tis. Kč• Na náměstí se uskutečnila demolice dvou domů, vznikl prostor pro novouautobusovou zastávku• Z programu „Zelená úsporám“ byla vyměněna okna a dveře na obecních bytovkách• Podařilo se získat i dotaci z OPŽP na výměnu oken a zateplení kulturního domu, práceby měly proběhnout v roce 2011.2.2 Analýza aktiv a pasiv v letech 2003 – 2010AktivaNásledující tabulka zachycuje členění aktiv v letech 2003 – 2010, údaje jsou zachycenyv tisících KčRok k 31.12. 2003 2004 2005 2006Stálá A 162 983,26 187 531,92 204 566,21 258177,90DNM 25,34 25,34 45,33 45,33DHM 149 797,12 172 964,44 189 416,03 241 761,68DFM 13 160,80 14 542,14 15 104,85 16 370,89Oběžná A 2 993,47 3 496,11 4 694,37 3 384,60Zásoby 26,46 32,00 32,40 13,53Pohledávky 83,38 215,62 155,76 231,15Úhrn aktiv 165 976,73 191 028,03 209 260,58 261 562,50Tab. č. 16: Členění aktiv v letech 2003 - 2009, v tis. KčZdroj: [27]Rok k 31.12. 2007 2008 2009 2010Stálá A 274 420,38 292 474,06 325 820,39 335 810,26DNM 135,15 148,65 148,65 156,60DHM 257 820,42 276 411,01 311 029,65 318 056,65DFM 16 464,81 15 914,40 14 642,09 16 654,42Oběžná A 4 855,51 755,82 1 675,20 1 852,2041


Zásoby 67,46 5,93 2,88 3,6Pohledávky 1 159,68 87,18 830,09 563,70Úhrn aktiv 279 275,89 293 229,88 327 495,59 337 622,46Tab. č. 16: Členění aktiv v letech 2003 - 2010, v tis. KčZdroj: [27]Z tabulky vyplývá, že stálá aktiva mají v průběhu let rostoucí charakter. To neplatí pro oběžnáaktiva, jejichž hodnota je kolísavá.Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří součet položek 2 až 8, to je software, ocenitelná práva,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na DNH.Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje položky DHM, pozemky, stavby, samostatné souborymovitých věcí, drobný DHM, nedokončený DHM. U tohoto má obec jistotu, že hodnotamajetku v dlouhodobém časovém období poroste.V oběžných aktivech obec vykazuje v rámci zásob pouze materiál na skladě. Není důvod, abyzde byly vykazovány zvyšující se hodnoty. Pouze v roce 2008 byla hodnota zásob nejvyšší zacelý časový úsek.Pohledávky jsou evidovány jako poskytnuté provozní zálohy, pohledávky za rozpočtovépříjmy, pohledávky z výběru daní.Následující tabulka zachycuje podíl stálých a oběžných aktiv na celkovém objemu aktiv,údaje jsou v tis. Kč a v procentech.2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Stáláaktiva162 98398,2%187 53198,2%204 56697,8%25817798,7%274 42098,3%292 47499,75%325 82099,5%335 81099,5%Oběžnáaktiva2 9931,8%3 4961,8%4 6942,2%3 3841,3%4 8551,7%7550,25%1 6750,5%1 8520,5%celkem 165 976 191 028 209 260 261 562 279 275 293 229 327 495 337 622Tab. č. 17: Podíl stálých a oběžných aktiv na celk. objemu aktiv v letech 2003 -2009Zdroj: [27]Pasiva42


Další tabulka zachycuje členění pasiv v letech 2003 – 2009, údaje jsou zachyceny v tisícíchKč.Rok k 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010VlastnízdrojeMajetkovéfondy164379159 982190 684 208 719 249 659 262 252 280 067 316 491 396 665185 398 202 007 253 352 255 087 276 878 312 697 350 698F a P fondy 56 44 20 43 46 24 42 49Cizí zdroje 1 596 343 540 11 903 17 023 13 162 11 003 12 556Kr. závazky 1 596 343 540 2 251 1 967 874 1 482 1653BÚ a půjčky --------- --------- --------- ---------- 15 055 12 288 9 521 10 365ZKPRH 5 470,0 3 642,00 1 814,00 1 814,00 40,00 40,00 ------------- -----------0Úhrn pasiv 165 976,72191 028,03209 260,58261 562,48279 275,90293 229,87327 495 409 221Tab. č. 18: Členění pasiv v letech 2003-2010, v tis. KčZdroj: [27]Vlastní kapitál převyšuje ve sledovaných letech cizí zdroje, to vypovídá o zdravémhospodářském vývoji. Položku ZKPRH (zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření)tvoří přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty. V letech 2006, 2008 je stav na tomtoúčtu zaznamenám k 1. lednu!Do krátkodobých závazků spadají zejména dodavatelé, přijaté zálohy, zaměstnanci, závazkyze zdravotního a sociálního zabezpečení, ostatní přímé daně a jiné závazky.Další tabulka zobrazuje podíl vlastních a cizích zdrojů k celkovému objemu pasiv, údajejsou v tis. Kč a v procentech.VlastnízdrojeCizízdroje2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010164 37999%1 5961%190 68499,8%3430,2%208 71999,7%5400,3%249 65995,4%11 9034,6%43262 25293,9%17 0236,1%280 06795,5%13 1624,5%316 49199,99%420,01%396 66598,6%12 556celkem 165 976 191 028 209 260 261 562 279 275 293 229 327 495 409 221Tab. č. 19: Podíl vlastních a cizích zdrojů k celkovému objemu pasiv v letech 2003-2009, v tis. KčZdroj: [27]2,4%


Analýza aktiv a pasiv obce Dolní Němčí vypovídá o zdravém jádru hospodaření. Na straněaktiv převládají stálá aktiva, v čase s rostoucích charakterem. Na straně pasiv převládajívlastní zdroje, což je v pořádku.Z celkové analýzy hospodaření obce v letech 2003 – 2009 bylo zjištěno, že obec velmi dobřehospodaří. Poměr provozních a investičních výdajů je vyvážený, spíše převládají investice.2.3 Financování v průběhu let 2003 – 2010Financování ovlivňují splátky půjček, změny stavů běžných účtů, či operace na zajištěnílikvidity. Financování v letech 2003 – 2010 je v následující tabulce:rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010SchválenýHV -2 624 -1 331Saldo výdajůa nákladů -441 795 -448 -460 14 275 11 477 9 074Saldo příjmůa výnosů 54 -18,27 136 214 1 159 30 -146 6705financování -3 029 -554 2 319 -6 801 3 920 -142 208Tab. č. 20: Financování v průběhu let 2003 – 2010Zdroj: [27]Za účelem financování je vhodné mít zřízen kontokorentní účet. Ten je oproti běžnému úvěrušetrnější k obecním financím v tom smyslu, že slouží pouze k překlenutí časového nesouladumezi příjmy a výdaji v jednom kalendářním období.Dále se využívá úvěr EIB, na investiční akce schválené pro 1. a 2. fázi financování. Tentoúvěr může financovat maximálně 50% nákladů (předfinancování a kofinancovánírozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků EU.44


2.4 Ukazatel dluhové služby 2007-2009V letech 2007-2009 obec uvažovala, že bude některé své investice financovat pomocí úvěru,spočítali jsme proto, jak si stojí z hlediska ukazatele dluhové služby.ČísloOdkaz na rozpočtovou Stav k 31. 12.Název položkyřádkuskladbu20071 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 34 985,822nedaňové příjmy (pokonsolidaci)třída 23 přijaté dotace – finanční vztah položka 4112 + 42124 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 35 Úroky položka 5141 410,396 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 6 596,117 splátky leasingu položka 5178 ---8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 7 006,509UKAZATEL DLUHOVÉ0,2003ř. 8 děleno ř. 4SLUŽBYObr. č. 17: UDZ v roce 2007Zdroj: [27]ČísloOdkaz na rozpočtovou Stav k 31. 12.Název položkyřádkuskladbu20081 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 40 413,472nedaňové příjmy (pokonsolidaci)třída 23 přijaté dotace – finanční vztah položka 4112 + 42124 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 35 Úroky položka 5141 498,046 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 2 767,127 splátky leasingu položka 51788 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 3 265,169UKAZATEL DLUHOVÉ0,0808ř. 8 děleno ř. 4SLUŽBYObr. č. 18: UDZ v roce 2008Zdroj: [27]45


ČísloOdkaz na rozpočtovou Stav k 31. 12.Název položkyřádkuskladbu20091 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 72 031,822nedaňové příjmy (pokonsolidaci)třída 23 přijaté dotace – finanční vztah položka 4112 + 42124 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 35 Úroky položka 5141 437,786 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 9 767,127 splátky leasingu položka 51788 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 10 204,909UKAZATEL DLUHOVÉ0,1417ř. 8 děleno ř. 4SLUŽBYObr. č. 19: UDZ v roce 2009Zdroj: [27]Zjistili jsme, že ukazatel dluhové služby dosáhl v roce 2007 0,20 %, v roce 2008 0,08%,v roce 2009 pak 0,14%. A jelikož UDS nepřesáhl 30 %, může obec zažádat o úvěr. V tompřípadě musí mít zpracován rozpočet a rozpočtový výhled do budoucna a bude brána v potaz:• Celková zadluženost obce• Celková zadluženost obce na 1 obyvatele• Daňová vytíženost na 1 obyvatele obce• Trend zadluženosti v minulých letech• Velikost obce a její celková finanční situace [10]46


3 Dopad hospodářské krize na rozpočet obce v letech 2009 -2010Ekonomická krize se obce dotkla v tom smyslu, že přišla o část plánovaných daňovýchpříjmů. Za tímto nepříznivým trendem se skrývá výrazný pokles příjmů z DPPO, omezenípočtu pracovních míst, tudíž nižší odvody za zaměstnance. V důsledku krize státpřerozděloval menší část finančních prostředků, docházelo ke snižování zisků firem,nezaměstnanost stoupla.Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji byla v roce 2009 v průměru kolem 10,83%, což jepro srovnání více jak celorepubliková míra nezaměstnanosti. Ta činila v průměru kolem9,6 %. K 31. 12. 2010 evidovaly úřady práce Zlínského kraje celkem 33 386 uchazečůo zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 10,74%. Na jedno volné pracovnímísto připadalo 27 uchazečů. Krize obecně pro Zlínský kraj znamenala peněžní ztrátu vestamilionech. V roce 2009 činila ztráta 300 milionů, v roce 2010 přes 400 milionů korun.[11]Ačkoli se hodně mluvilo o ekonomické krizi a spekulovalo se, jaký vliv to bude mít na běžnýživot nás všech, v důsledku, jak se zdá, obecní rozpočet nijak zásadně napaden nebyl. Obecsice na jedné straně přišla o část výnosů z daní, ale tento propad byl dle slov pana starostyvíceméně eliminován z přijatých dotací. Proto obec nemusela činit žádná razantní opatřenív důsledku reakce na hospodářskou krizi. Pravidelné kontroly z hospodaření krajského úřadunezjistily žádná pochybení v hospodaření obce. Přesto se obec obává, jaký vývoj bude mítkrize v následujících letech. Tyto obavy se promítly do dalších plánovaných investičních akcí.Pro rok 2010 bylo hodně akcí zamítnutých nebo pozastavených. Z pohledu rozvoje obce seuskutečnily pouze 2 větší akce, se kterými už bylo počítáno z hlediska dotací. Omezily sevýdaje na kulturní život v obci, například na plesy a zábavy. Obec byla raději také zdrženlivá,co se týče finančních příspěvků pro různé neziskové organizace.Jediná věc, co obecně každé obci znepříjemňuje hladký průběh financování, jsou jisté trhlinyv systému dotací, kdy obce pociťují značnou nepružnost ze strany státu nebo dotací z EU.Stává se běžnou praxí, že než obci přijdou na účet peněžní prostředky z dotací, je nucenavyužívat na krátké překlenovací období prostředky z krátkodobých úvěrů. To by se mělozměnit.47


4 Vyhodnocení efektivity přijatých opatření jako reakce nahospodářskou kriziDaňové příjmy obce Dolní Němčí klesly v roce 2009 oproti loňsku o 2 633 tis. Kč,z celkového objemu příjmů činily pouhých 27 %. Tento pokles byl výrazně kompenzovánpříjmem dotací. Nevíme, jak se bude do budoucna pohybovat vývoj daňových příjmů, jakézměny v legislativě nastanou, jak velký objem dotací obec získá nebo jak bude dálepostupovat hospodářská krize a zda vůbec bude mít zásadní vliv na život v obci. Tytoskutečnosti obec nemůže sama ovlivnit. Je však dobré s těmito ukazateli počítat do budoucnaa připravit se na ně.Obec Dolní Němčí z opatrnosti vždy počítá s menším přísunem do obecního rozpočtu a sesnížením procentuálních podílů v dotačních titulech a dle toho nastavuje i své výdaje. Díkytomuto způsobu práce se obec v minulosti nikdy nedostala do vážnějších finančníchproblémů. Ani teď tedy nebyla zaskočena příchodem hospodářské krize.I přes pokles daňových příjmů se obci díky dotacím podařilo udržet finanční stabiliturozpočtu na výdajové stránce. Zčásti tento propad mohla pokrýt i rezerva na bankovním účtuz let minulých v řádu 1,4 mil. Kč. V roce 2010 činil zůstatek ke konci roku přibližně 800 tisícKč.Protikrizová opatření mohou být následující:Alokace finančních prostředků na rezervním fondu. V případě, že nebudou tyto prostředkypoužity na pokrytí nenadálých událostí, je vhodné transformovat je do cenných papírů čiobligací, termínovaných vkladů či alespoň na spořící účetNutnost nadále udržet provozní výdaje na stabilní úrovni, nenavyšovat je. Omezit výdaje nakulturní život v obci, naopak zapojit do kulturního života obce sponzory z řad místníchživnostníkůSnaha získat dotační prostředky na projekty, které přinesou obci přidanou hodnotu48


5 Plánovaný rozpočet obce na rok 2011Pro rok 2011 byly předpokládané příjmy ve výši 36 103 000,- Kč, z toho necelých 23milionů Kč tvoří příjmy daňové, dotace činí kolem 1,4 milionů Kč, příjmy z bytovéhohospodářství, z chráněného bydlení a z penzionu Rozkvět dávají předpoklad kolem 3,8 mil.Kč, zbytek tvoří ostatní příjmy sestavené z menších položek, jako jsou úroky, drobný prodej,nájem sportovního zařízení apod. Předpokládané výdaje pro rok 2011 jsou plánované taktéžve výši 36 103 000,- Kč, tak, aby byl plánovaný rozpočet vyrovnaný.K 31. 12. 2011 na závěrečném účtu byly skutečné příjmy ve výši 32 970 000,- Kč. Oprotiočekávání klesly téměř o 3 miliony Kč. Stalo se tak především z důvodu vyššího zúčtovánízáloh v loňském roce, tudíž měli poplatníci letos přeplatky a daň se jim vracela. U DPH bylnaopak přírůstek o bezmála 420 000,- Kč.Naopak výdaje byly začátkem roku nadhodnoceny, ale skutečný stav celkových výdajů byl nakonci roku pouze 24 384 000,- Kč.Splátky a úroky ze splátek jsou počítány na 2 miliony Kč, DDPO dle předpokladu činí milionKč, náklady na dopravu činí cca 1,6 milionů Kč, náklady na odpady cca 2 miliony Kč, činnostmístní správy 3,5 milionu Kč, školství cca 3,5 milionu Kč, plánovaná rekonstrukce kulturníhodomu a provoz tohoto zařízení činí 5,5 milionů Kč, bytové hospodářství 1,5 mil. Kč, provoznínáklady cca 4 miliony Kč, zbytek tvoří ostatní výdaje. [29]Po loňském útlumu větších investičních akcí obec letos čekaly dvě akce (rekonstrukcekulturního domu a úpravy okolí kostela), na které dostala přislíbené dotace:Dotace z OPŽP: Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí - zateplení a výměna oken -2.047.873,- KčDotace z ROP Střední Morava: Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí -7.786.096,- KčDotace z OPŽP: Nad zástavbou-založení zeleně na parcele 1284/3, k.ú. Dolní Němčí -1.052.887,50 KčK 31. 12. 2011 vykazovala obec zůstatek na BÚ 5 mil. Kč49


6 Rozpočtový výhled a plán rozvoje obce Dolní Němčí doroku 2015Rozpočtový výhled vychází z daňových příjmů dle zákona o RUD a odhadu (predikce)daňových příjmů. Nedaňové příjmy jsou odvozeny na základě uzavřených nájemních smluva ostatních smluv. [12]6.1 Rozpočtový výhled na rok 2011, 2012Rok 2011 v tis. Kč Rok 2012 v tis. KčDaňové příjmy 23105 23567Nedaňové příjmy 5317 5420Běžné příjmy celkem 29891 30474Běžné výdaje 19478 19859Provozní přebytek 10413 10614Kapitálové příjmy 0 0Kapitálové výdaje 7000 7000Kapitálový výsledek -7000 -7000Financování -3413 -3614Zůstatek rozpočtových účtů 2427 4386Tab. č. 21 Přehled některých položek plánovaného rozpočtu na rok 2011Zdroj: [27]6.2 Dlouhodobý plán rozvoje obcePlán rozvoje obce byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 27. 3. 2008. Plán byl sestavendo roku 2015. K datu 31. 12. 2010 se zdařilo plán v mnoha bodech splnit. [30]Občanská vybavenost:• Kulturní dům – střešní nástavba (v části nad restaurací) s využitím části podkroví jakopenzionu, zateplení budovy, stavební úpravy v suterénu, výměna oken, provedenínové vzduchotechniky50


• Mateřská škola – zastřešení budovy, zateplení, výměna oken, stavební úpravy• Víceúčelové zařízení „Mlýn“ – stavební úpravy podkroví s využitím nových prostorůpro činnost spolků v obciDoprava a místní komunikace v obci:• Cyklostezka Dolní Němčí – Hluk, cyklostezka do Slavkova a Nivnice• Oprava chodníků, místní komunikace, včetně vybudování točny s autobusovouzastávkou• Oprava mostu přes potok• Vybudování nové místní komunikace v nově vzniklé obytné zóněStavby inženýrských sítí:• Nové inženýrské sítě v části obce• Nové inženýrské sítě v průmyslové zóně – vybudování infrastrukturySport a volný čas:• Rekonstrukce školního hřiště se vznikem víceúčelového sportovního areálu• Víceúčelový sportovní areál na stávajícím hřišti – vznik sportovišť pro veřejnost,sportovní kluby, stavební úpravy kabin, oplocení areáluŽivotní prostředí:• Revitalizace území v ulici Mírová, Školní a Vinohradská• Rekultivace skládky inertního odpadu a úprava skládky zeminy• Vybudování sběrného dvora• Obnova lesního porostu, vybudování lesoparku, ozelenění svahu v lokalitě „Hájek“• Vodní plocha v trati „Louky“Ostatní:• Hasičská zbrojnice – výměna střechy, zateplení a výměna oken• Úprava návsi po demolici rodinných domů• Hřbitov – oprava komunikací, ohradní zdi, vstupní brány, kapličky• Pozemkové úpravy – Územní systém ekologické stability• Stavební úpravy území kolem kostela – prostor pro případnou demolici budovy staré51


školy6.2.1 Plán rozvoje na rok 2010• Rekonstrukce mostu a části komunikace v ulici Boršická cca 2,5 mil. Kč6.2.2 Plán rozvoje na rok 2011• Revitalizace a úprava okolí kostela, demolice staré budovy školy• Zateplení kulturního domu s výměnou oken• Revitalizace a úprava okolí autobusové zastávkyZdroje krytí těchto akcí:Některé akce by mohly být pokryty z větší z dotací, částečně z vlastních zdrojů. Už v roce2010 obec podala 2 žádosti o dotace z ROP Střední Morava, z nichž jedna byla úspěšná. Jevšak jisté, že dotace nepokryjí celé financování. Bude nutno sáhnout do vlastních rezerv.6.2.3 Plán rozvoje na roky 2012 až 2015• Podle dlouhodobého plánu rozvoje obce budou dokončeny investiční akce, které bylynaplánovány do roku 2015, avšak dosud nebyly realizovány. Datum jejich realizacebude odvislý na úspěšnosti v získávání dotací, především z fondů Evropské Unie• Nové investiční akce nad rámec původního plánu obec zatím neplánuje52


7 Návrh nových možných alternativ řešení hospodařeníobce Dolní NěmčíObec může požádat o úvěr pro své financování. Získané prostředky však prodraží náklady navyřízení úvěru a úroky. Mnohem efektivněji se jeví vyjednání příhodnějších platebníchpodmínek přímo s dodavateli. Např. zahrnutí podmínky do smlouvy o odložení platbyv případě insolventnosti obce. Je-li to možné, bez sankčních poplatků.Snažit se udržet míru provozních výdajů na stabilní úrovni, trvale hledat cesty ke sníženíjejích nákladů (např. vyjednání výhodnějších cen elektřiny).Zvýšení příjmů – zvýšení místních poplatků, výnosů z pronájmu, omezeně lze u danísdílených. Vlastním průzkumem bylo zjištěno, že místní poplatky jsou už několik letudržovány na horní hranici, tudíž není co zvyšovat, mimo poplatku za psa. Tento krok aleobec nezvažuje zavést, nepřineslo by to kýžený efekt. Přestože poplatek za svoz komunálníhoodpadu činí 500,- Kč za osobu, skutečné náklady, rozpočítány na počet obyvatel v obci činíkolem 623,- Kč na osobu. Jediná cesta, jak tento schodek eliminovat, je naučit občany tříditodpad a vést je k důslednosti a zodpovědnosti. Poté totiž budou plynout do rozpočtu takéodměny od společnosti EKO-KOM za vytříděný odpad.Zvýšení snahy při vymáhání pohledávek. Občas se zdá, že v tomto bodě má obec takříkajícsvázané ruce a zákonnými způsoby to nelze.Maximální využití čerpání dotací z EU (ideálním stavem by bylo 85% z EU, 5% ze SR, 10%z vlastních zdrojů) V tomto bodě je obec maximálně podnikavá, má zkušenosti s čerpánímdotací a je úspěšná v jejich získávání. Lze jen doporučit i nadále aktivní přístup v této věci.Public Private Polity, Benchmarking venkova, politika soudržnosti.Program rozvoje obce by měl být zaměřen na analýzu hospodaření a sociálního rozvoje,vyhodnocení silných a slabých stránek, možností a hrozeb. Jasně si definovat směr dalšíhorozvoje obce, upřesnit si strategické vize a cíle, stanovit priority v rozmístění a rozvojiobčanské vybavenosti, infrastruktury a v dalších oblastech, důležitých pro obecní blaho53


Pokud není, založit si kontokorentní účet. Je mnohem šetrnější než například spotřební úvěry.Pokud není, založit nebytový fond. Jeho absence je pro obec časovanou bomboua v budoucnu by jí to přineslo nemalé problémy.V případě potřeby využít služby ratingové agentury.Také lze využívat zdarma služeb nezávislé makléřské společnosti k vypracovánínejvýhodnějších nabídek, např. na pojištění obecního majetku, zaměstnanecké odpovědnostia podobně.54


ZÁVĚRFinanční analýza je cenný zdroj informací pro úspěšné řízení a rozhodování a dává ucelenýpohled na minulost, současnost i budoucnost naší obce. Ukazuje, jak dalece umí obechospodařit a nakládat se svěřenými finančními prostředky.Cílem této bakalářské práce bylo sestavit analýzu celkového hospodaření obce Dolní Němčí.Požadavkem bylo analyzovat roky 2003 až 2010, dále provést analýzu hospodářské krizea její dopady na rozpočet a vyhodnotit přijatá protikrizová opatření. Dále byl nastíněnplánovaný rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled do roku 2015. Na tomto základě bylsestaven náhled do budoucna, tj. optimalizace rozpočtu obce Dolní Němčí. Nalezenínejefektivnějšího způsobu hospodaření obce Dolní Němčí je závěrečným cílem této práce.Všechny cíle byly v bakalářské práci splněny. Bakalářská práce bude obhájena před vedenímobecního úřadu. Bude sloužit jako příručka pro potřeby obce z hlediska sestavenýchhistorických dat i jako návod pro optimalizaci hospodaření obce pro budoucí roky. Zároveň jedobrým podkladovým materiálem pro další studenty, kteří by chtěli pokračovat dále vefinanční analýze.Hospodaření obce je ovlivněno především daňovou politikou, právní legislativou, vývojemekonomiky, migrací obyvatelstva a jinými nepředvídatelnými vlivy. Tyto jevy obecv podstatě nemůže korigovat. Napříč tomu se snaží hospodařit úsporně, efektivně vynakládatfinanční prostředky tak, aby z nich byl maximální užitek a pomýšlí jako každá obec na svůjrozvoj. Ve sledovaném období obec s výjimkou roku 2006 vždy hospodařila s kladnýmzůstatkem na konci roku. Obec usiluje o svůj rozvoj, nikoliv však formou násilnéhozadlužování se. Ve svých rozhodnutích je spíše konzervativní a opatrná. Nezbývá, neždoporučit tento styl vedení i do budoucna. Je důležité se rozvíjet a budovat majetek. Obecvšak nesmí zapomínat na svůj vnitřní život, na své obyvatele. Mělo by být prioritou udržetv obci především mladou generaci, zabránit migraci obyvatel do jiných regionů, posilovatsoudržnost občanů a mikroregionů a vytvářet podmínky pro nová pracovní místa.55


Hodnocení podniku56


ABSTRAKTAndrea KADLČKOVÁ Finanční analýza a optimalizace hospodaření obce Dolní Němčí.Bakalářská práce. Evropský polytechnický institut, s.r.o. KunoviceVedoucí práce: Ing. František HajdůchKlíčová slova: územní samospráva, obec, orgány obce, hospodaření obce, finanční analýza,příjmy a výdaje obce, dotace, plánovaný rozpočet, rozpočtový výhled, plán rozvoje obce.Tato bakalářská práce se zabývá analýzou celkového hospodaření obce Dolní Němčí v letech2003 – 2009, s přihlédnutím na ekonomickou krizi a její následky. Hledá návrh inovativníhořešení pro zlepšení hospodaření. V první části jsou definovány základní pojmy týkající seobcea jejího hospodaření, statistiky obce a východiska pro danou problematiku. Další část užobsahuje jednotlivé analýzy, ukazatel dluhové služby, plánovaný rozpočet na rok 2010,rozpočtový výhled a dlouhodobý plán rozvoje obce. V závěru práce jsou pak navrženy novéalternativní řešení pro optimalizaci rozpočtu obce Dolní Němčí.57


ABSTRACTAndrea KADLČKOVÁ Financial analysis and optimization of the municipal budget DolníNěmčí. Bachelor work. European polytechnic institute, Ltd. KunoviceSupervisor: Ing. František HajdůchKeywords: local government, community, distrikt authorities, cummunity management,financial analysis, revenue and expenditure of the village, grants, planned budget, budgetplan, the municipal development plan.This thesis analyzes the management of the village of Dolní Němčí in the years 2003 -2009, with regard to the economic crisis and its aftermath. Looking forinnovateve designsolutions for improving management. The first part defines the basicconcepts of themunicipality and its operations, the statistics community and the basisfor the issue. Anotherpart comprises separate analysis, an indicator of debtservice, projected 2010 budget, thebudget outlook and long-term plan for community development. The conclusion then a newalternative solution to optimizme the municipal budget Dolní Němčí.58


Literatura[1] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ze dne 12. dubna 2000, ve znění pozdějšíchpředpisů. In Sbírka zákonů České republiky 2000, částka 38, s. 1737. Dostupný takéz WWW: [2] Veřejná správa online. [online] Dolní Němčí. Statistické údaje. Dostupné z WWW:[3] NĚMEC, J. DOLNÍ NĚMČÍ od historie k současnosti. Přerov: Moraviapress, 1994.108 s.[4] Volby do obecních zastupitelstev ČR 2010. [online] 2010 [cit. 2011-01-19] Dostupnéz WWW: [5] SCHNEIDEROVÁ, I. Metodika majetek v obcích. 1. vydání, Brno : ACHA, s. r. o.,2007. 239 s.[6] PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. Vydání. Praha :Managment Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4.[7] Zákon č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky 2000, částka73, s. 3557. Změny v rozpočtovém určení daní, včetně obrázků a tabulek jsoudostupné z WWW: [8] PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. vydání,Praha : Grada, 280 s. ISBN 978-80-247-2789-9.[9] REKTOŘÍK J., ŠELEŠOVSKÝ J. a kolektiv. Audit obcí, ROPO a neziskovýchorganizací. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1999. 1. vydání, ISBN 80-210-2063-6[10] Dluhová služba – Výpočet ukazatele dluhové služby. [online]. 2011 [cit.2011-03-12]Dostupné z WWW: [11] Magazín Okno do kraje, únor 2011/ročník VII. Zlín, Hexxa komunikační agenturas.r.o.59


[12] Zákon č. 487/2009 Sb., ze dne 31. prosince 2009, o státním rozpočtu České Republikyna rok 2010. In Sbírka zákonů České Republiky 2009, částka 154, s. 28. Dostupnýz WWW:[13] PETEROVÁ, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jehopřezkum. 1. vydání. Praha, Institut pro místní správu, 2005, 87 s. ISBN 80-239-6276-0[14] SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2010. 1. Vydání. Brno : ACHA,2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2789-9.[15] DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2008. 343 s. ISBN 978-80-7400-075-1.[16] Závěrečná zpráva pro MF ČR. Analýza financování výkonu státní správy asamosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství datpro přípravu nového zákona o RUD. VŠE Praha 29. 1. 2009[17] PRUDKÝ, P.: LOŠŤÁK M. Hmotný a nehmotný majetek v praxi. 11. aktualizovanévydání, Praha : ANAG 2009. 271 s. ISBN 978-80-7263-515-3[18] MUSILOVÁ, L., FITŘÍKOVÁ D. DPH u územně samosprávných celků a jimizřízených příspěvkových organizací, 1. Vydání, PARIS 2009, 351 s. ISBN 978-80-87173-04-6[19] AMMONS, D., N. Municipal Bemchmarks: Assessing LOcal performance andEstablishing Community Standards. London: Sage Publications, 1996. ISBN 0-8039-7253-9[20] COOMBS, H. M., JENKINS, D. E. Public Sector Financial Management. 3 vyd.London: Earthscan, 2004. ISBN 1-84407-140-5[21] Protikrizová opatření ve vybraných zemích EU. Slovenská republika. Nové aktívneopatrenia na trhu práce s účinnosťou od 1. Marca 2009. [online]. 2010 [cit. 2009-04-01] Dostupné z WWW:[22] Vyhláška č. 505/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územnímisamosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačnímisložkami státu, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z WWW:[23] Zákon č. 218/2000 Sb., ze dne 27. Června 2000 o rozpočtových pravidlech. In Sbírkazákonů České Republiky 2000, částka 51, s. 44. Dostupný také z WWW:60


[24] Hospodářské noviny. Praha: Economia, 2010. ISSN 1213-7693.[25] Moderní obec. Economia. 2010, roč. 2010, č. 1. Praha : Economia, 2010. 12x ročně.Vydáváno od roku 2001, ISSN 1211-0507[26] The Economist. England, 2010. ISSN 0013-0613[27] Ministerstvo financí ČR. ARIS – Prezentace údajů ÚSC. Dolní Němčí (okresUHERSKÉ HRADIŠTĚ). Rozvaha [online]. 2010 [cit.2010-09-11] Dostupnéz WWW:[28] Fotografické materiály ze života obce. [online]. 2011 [cit.2011-01-06] Dostupnéz WWW: [29] Plánovaný rozpočet na rok 2010. [online]. 2010 [cit.2011-01-06] Dostupné z www:[30] Plán rozvoje obce Dolní Němčí do roku 2015 [online]. 2011 [cit.2011-05-11] Dostupnéz WWW: [31] Dolní Němčí. Základní informace [online]. 2011 [cit.2011-09-15] Dostupné z WWW: ISO 901:200861


Seznam zkratekha = hektara. s. = akciová společnosts. r. o. = společnost s ručením omezenýmKDU-ČSL = Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidováRUD = rozpočtové určení daníFO = fyzická osobaPO = právnická osobaDPFO = daň z příjmů fyzických osobDPPO = daň z příjmů právnických osobZČ = závislá činnostOSVČ = osoba samostatně výdělečně činnáDPH = daň z přidané hodnotyUDS = ukazatel dluhové službyTis. = tisíceMil. = milionyRD = rodinný důmZŠ = základní školaEU = Evropská unieDCHB = dům s chráněnými bytySFDI = státní fond dopravní infrastrukturySFŽP = státní fond životního prostředíOPŽP = operační program životního prostředíROP = regionální operační programA = aktivaP = pasivaDNM = drobný nehmotný majetekDHM = drobný hmotný majetekDFM = drobný finanční majetekBU = bankovní účetF a P fondy = finanční a peněžní fondyZKPRH = zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodařeníHV = hospodářský výsledek62


Tj. = to jeEIB = European Instalation Bus63


Seznam obrázků, tabulek, grafů a schématObr. č. 1 Znak obce Dolní NěmčíTab. č. 1 Přehled celkových příjmů a výdajů v letech 2003-2009Tab. č. 2 Rok 2003 - příjmyTab. č. 3 Rok 2003 - výdajeTab. č. 4 Rok 2004 - příjmyTab. č. 5 Rok 2004 - výdajeTab. č. 6 Rok 2005 - příjmyTab. č. 7 Rok 2005- výdajeTab. č. 8 Rok 2006 - příjmyTab. č. 9 Rok 2006 - výdajeTab. č. 10 Rok 2007 - příjmyTab. č. 11 Rok 2007 - výdajeTab. č. 12 Rok 2008 - příjmyTab. č. 13 Rok 2008 - výdajeTab. č. 14 Rok 2009 - příjmyTab. č. 15 Rok 2009 - výdajeTab. č. 16 Členění aktiv v letech 2003 - 2009, v tis. KčTab. č. 17 Podíl stálých a oběžných aktiv na celk. objemu aktiv v letech 2003 -2009Tab. č. 18 Členění pasiv v letech 2003-2009, v tis. KčTab. č. 19 Podíl vlastních a cizích zdrojů k celk. objemu pasiv v letech 2003-2009, v tis. KčTab. č. 20 Financování v průběhu let 2003 – 2009Tab. č. 21 Přehled některých položek plánovaného rozpočtu na rok 2011Graf č. 1 Celkové příjmy, výdaje a zůstatky v letech 2003 -2009, v tisících KčGraf č. 2 Zůstatky na BÚ v letech 2003 – 2009Graf č. 3 Rok 2003 – příjmyGraf č. 4 Rok 2003 - výdajeGraf č. 5 Rok 2004 – příjmyGraf č. 6 Rok 2004 - výdajeGraf č. 7 Rok 2005 - příjmyGraf č. 8 Rok 2005 - výdaje64


Graf č. 9 Rok 2006 - příjmyGraf č. 10 Rok 2006 - výdajeGraf č. 11 Rok 2007 – příjmyGraf č. 12 Rok 2007- výdajeGraf č. 13 Rok 2008 – příjmyGraf č. 14 Rok 2008 - výdajeGraf č. 15 Rok 2009 – příjmyGraf č. 16 Rok 2009 - výdaje65

More magazines by this user
Similar magazines