završna brošura CIVITAS ELAN - Zagreb.hr

zagreb.hr

završna brošura CIVITAS ELAN - Zagreb.hr

CIVITAS ELANLJUBLJANA • GENT • ZAGREB • BRNO • PORTOInovativni gradoviPrije i nakon projektaCIVITAS ELANZAGREB


Ova publikacija izvadak je iz brošureprojekta CIVITAS ELAN ‘Innovative cities,Before and after CIVITAS’, rujan 2012.,i sadrži dijelove koji se odnose na aktivnostii rezultate u Gradu Zagrebu.Izvorna brošura može se preuzeti nahttp://www.civitas-initiative.org/docs/CIVITAS_ELAN_final_brochure.pdfSadržajPripremili:Grad Zagreb, Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj GradaODRAZ – Održivi razvoj zajedniceGrafička prilagodba hrvatskom izdanju:Zoran Đukić, Jan PavlovićTisak: KerschoffsetZagreb, 2012.Tiskano u 1.000 primjerakaOva publikacija izrađena je uz pomoćEuropske unije. Ni na koji se način ne možesmatrati da njen sadržaj odražava gledišteEuropske unije.Ova brošura priređena je u okviru projektaCIVITAS ELANwww.civitas.eu | www.civitaszagreb.hrRiječ gradonačelnikaPredgovor / Različite polazišne točke –zajednički ciljeviDobrodošli u ZAGREBZagreb je...CIVITAS ELAN u ZagrebuGrađani na prvome mjestuDan s Vlatkom u ZagrebuZagrebačke mjereIzazovi s kojima smo se susreliPrenošenje iskustva drugimaVizija budućnostiZajedničke mjere u gradovima projektaCIVITAS ELANZaključci / Preporuke projekta CIVITAS ELANInovacije u praksiStavljanje održive mobilnosti u fokus45666671215151617181819


Različitepolazišne točke –zajednički ciljeviDrage čitateljicei čitatelji,I danas se dobro sjećam predanosti prilikompotpisivanja sporazuma pet gradova partnera, uLjubljani 2008., kojim je obilježen početak projektaCIVITAS ELAN. Vjerujem da su, kao i Zagreb, iostala četiri grada, Brno, Gent, Ljubljana i Porto,ostvarila ne samo ono što su očekivali već imnogo više, a izazova je bilo zaista mnogo. Štose tiče Zagreba treba imati na umu da je on tadabio jedini grad u projektu CIVITAS ELAN izvanEuropske unije, te da je to bio prvi zagrebački,i financijski i organizacijski zahtjevan europskiprojekt. Drago nam je što nam je pružena prilikada budemo njegovi dionici i time se uključimo ubrojnu europsku obitelj gradova CIVITAS. HvalaGradskom uredu za strategijsko planiranje i razvojGrada kao koordinatoru lokalnih aktivnostite Fakultetu prometnih znanosti, ODRAZ-u, Zagrebačkomhodlingu d.o.o – podružnicama ZETi Čistoća, HŽ infrastrukturi, udruzi Bicikl. Hvalasvim drugim sudionicima, a osobito građanimana uključivanju, jer oni su nam bili i ostaju naprvom mjestu.Zagreb danas nije isti kao prije CIVITAS-a. Nesamo da se slika grada izmijenila zahvaljujući novimautobusima i tramvajima u javnom gradskomprijevozu i novim vozilima Čistoće, a primjećujuto i brojni posjetioci grada, već je poraslo i zadovoljstvograđana, mladih, starijih, onih s posebnimpotrebama, zahvaljujući mnogo boljem standardui sigurnosti u javnom gradskom prijevozu. I gradskiokoliš je poboljšan učinkovitijim korištenjemenergije i manjim emisijama CO₂. O svim ovim idrugim dosezima projekta pročitajte u nastavkubrošure ili se informirajte na zagrebačkoj straniciprojekta www.civitaszagreb.hr, a tu je i Facebookstranica ‘Za bijeli Zagreb grad’.U svibnju 2012. prisustvovao sam u ZgForumu,prvoj iz serije radionica kojima je obilježeno približavanjekraju projekta. Zadivilo me znanje,sposobnost i međusobno razumijevanje zagrebačkihpartnera i, iznad svega, jasna ocjenaučinjenog i vizija kako, podupirući se međusobno,uvodeći nove dionike i razvijajući dalje dijalog sgrađanima, nastaviti podržavati učinjeno ili započeto,kako ispraviti eventualne propuste i ićidalje, nakon što projekt bude službeno zatvorenu listopadu 2012.Gledamo s vjerom u budućnost, puni entuzijazma,budući da je na lokalnoj, ali također i na međunarodnojrazini stvorena platforma koja osiguravanastavak provođenja vizije, ciljeva i aktivnosti,daljnje umrežavanje na širokom rasponu temakoje čine skup održiva mobilnost, te na mnogimdrugim temama.Osobno se zalažem da svi pozitivni rezultatibudu integrirani u različite gradske dokumente,spominjem tu osobito ZagrebPlan – Razvojnustrategiju Grada Zagreba, da u te procese budeuključena što šira javnost te da u gradskomproračunu i kroz druge oblike financiranja kaošto su fondovi EU i javno-privatno partnerstvobudu osigurana financijska sredstva.Siguran sam da će CIVITAS i ostvareni visokistandardi u svim segmentima upravljanja i provođenjaaktivnosti služiti kao primjer za budućedjelovanje.Vaš Milan Bandić,Gradonačelnik Grada ZagrebaCIVITAS ELAN okupio je pet europskih gradova,Gent na sjeverozapadu, Brno u srcu Europe,Ljubljanu i Zagreb na jugoistoku i Porto na jugozapadu.Ti gradovi predstavljaju kulturnu, povijesnui jezičnu raznolikost Europe. No, unatoč različitostima,imaju mnoge sličnosti: u svima živi brojnastudentska populacija, važna su gospodarska ikulturna središta svojih država, suočeni su sa sličnimizazovima urbane mobilnosti i prijevoza i težeodrživim rješenjima kako bi osigurali dostupnost ikvalitetu života svojim građanima i posjetiteljima.Suradnja na projektu partnerima je otvorila novevidike. Omogućen je prijenos znanja, koji je čestootežan u malim državama sa svega nekolikogradova usporedive veličine. Razmjena iskustvabila je korisna osobito kod inovativnih i izazovnihtema poput planiranja održive urbane mobilnosti(SUMP – Sustainable Urban Mobility Planning),upravljanja dostavom roba, bio-goriva, alternativnetehnologije u autobusima i uključivanja građana uprocese odlučivanja vezane uz prometne politike.Činjenica da su gradovi bili dio istaknute europskeinicijative kao što je CIVITAS također je pridonijelaizgradnji i jačanju suradnje lokalnih dionika,omogućila pokretanje nekih ranije zaustavljenihaktivnosti i istraživanje novih ideja. Na taj načinpojavio se pozitivan natjecateljski duh koji je motiviraogradove i partnere da testiraju inovativna iambiciozna rješenja. U svih pet gradova projektje bio zamašnjak temama vezanim uz mobilnost,što je rezultiralo budućim inicijativama i novimstrukturama koje će se pojaviti nakon završetkaprojekta CIVITAS. Provođenje mjera u jasno definiranomprostoru, tzv. koridoru CIVITAS ELAN-a,olakšalo je da se postigne i mjeri sinergijski učinakprovedenih aktivnosti i osigura visoka vidljivostprojekta.ELAN je također uložio dosta napora u uključivanjegrađana i dionika u proces planiranjamobilnosti. Održano je nekoliko stotina javnihdogađanja, radionica i okruglih stolova, tiskanisu informativni materijali, razvijeni su internetskialati u svim gradovima ELAN-a u cilju podizanjasvijesti, informiranja, konzultiranja i uključivanjagrađana i dionika. U tome je ELAN koristio iskustvastečena u drugim CIVITAS projektima: najtežiizazovi često nisu bili tehničke prirode, već su seodnosili na prihvaćanje. Premda pet gradova sudionikau projektu možda ima drugačiju političkukulturu i kulturu sudjelovanja, svijest o dobrobitisudjelovanja građana i dionika sada je mnogoprisutnija. To je postalo posebno vidljivo kadasu političari uspostavljali dijalog s građanima usituacijama kada to ranije nije bilo uobičajeno.Sudjelovanje građana i dionika pridonijelo jeboljem prihvaćanju projekta i kvaliteti aktivnosti.Štoviše, tradicionalni stav nekih stručnjaka,usmjeren općenito protiv ideja održive mobilnosti,ublažio se, a negdje i promijenio zahvaljujućijavnim raspravama.I dok je dugoročne učinke projekta CIVITAS ELANteško predvidjeti, neki su vrlo jasni. Primjer suinicijative o biciklističkim ulicama u Gentu i shematransporta prilagođena potrebama u Ljubljani kojesu rezultirale i promjenama u zakonodavstvu.Metodologije razvijene u okviru projekta CIVI-TAS, poput brojanja prometa, raznih mjerenja iistraživanja, uključivanja dionika i vrednovanja,pokazale su se vrlo korisnim pa će se stoganjihova primjena nastaviti.U velikoj mjeri, pod utjecajem ‘duha projektaCIVITAS ELAN’, predloženi su i bit će u funkcijii nakon završetka projekta neki novi ustroji istrategije, kao što su posebna administrativnatijela za promet i integrirane prometne politike.Naposljetku, postoje primjeri prijenosa mjeraCIVITAS-a na druge gradove, s Porta na Lisabon,s Genta na Antwerpen, s Brna na Bratislavu i sLjubljane i Zagreba na druge slovenske i hrvatskegradove.4 5


ZAGREBInovativni gradovi • Prije i nakon projekta CIVITAS Pozdravila sam i ja njega gledajući ga krozprozor tramvaja. Nadala sam se da ću ovogsimpatičnog gospodina ponovo vidjeti. Potvrdila sam svoju godišnju kartu za starije osobe nauređaju za registraciju karata . Zaista je jednostavan zakorištenje. Kao i svako jutro, uzela sam svoja kolica za kupovinu i otišla na tržnicu Dolac po svježe voće i povrće. Na tramvajskojstanici jedan mi je gospodin htio pomoći s kolicima, ali je shvatio da to kod novog niskopodnog tramvajanije potrebno. Ulazak u vozilo je doista olakšan starijim građanima i invalidima, a i roditeljima s djecom. Javni gradski prijevoz u Zagrebu jako se promijenio u posljednje četiri godine. Grad Zagreb, ZET i Europskaunija uložili su velika novčana sredstva kako bi ga učinili privlačnijim, posebno za starije osobe. Kad se samosjetim kako je to bilo ranije ... Vozač tramvaja uočio nas je na svome monitoru, alinije znao da i onaj gospodin želi ući u tramvaj. Nakon što sam ušla vozač je zatvorio vrata, aljubaznom gospodinu preostalo je samo da mi kaže‘zbogom‘. Sada imamo nove niskopodne tramvaje, nove displeje,nove atraktivne vozne karte i uređaje za njihovu registraciju. Na Dolcu sam na jednom od svojih omiljenihštandova kupila povrće i voće za ručak.ZAGREBAČKA MJERA U PROJEKTU CIVITAS ELAN8 9


ZAGREBInovativni gradovi • Prije i nakon projekta CIVITASVIZIJA BUDUĆNOSTIImplementacija projekta pokazala je prednostikontinuirane komunikacije među pojedinim sudionicima,vrijednost konzultacija u potrazi zakonkretnim rješenjima mobilnosti i potrebu zaučinkovitom koordinacijom svih aktera mobilnosti.Praksa motiviranja građana da daju svoj doprinosprilikom planiranja poboljšanja mobilnosti bit ćenastavljena u budućnosti.Suradnja uspostavljena između ZET-a, Čistoće,upravnih tijela, stručnjaka za mobilnost i drugihdionika, kao i dijalog s građanima i specifičniminteresnim skupinama trebaju se i dalje razvijatii provoditi. To će dovesti do održivijih, čistijihi energetski učinkovitijih rješenja mobilnosti, učemu će prioritet imati javni gradski prijevoz isve vrste nemotoriziranog prometa. Zahvaljujućipoboljšanju kulture kretanja, promet osobnimautomobilima smanjit će se na razumnu razinute postići sklad između pojedinih vrsta prijevoza.Ta vizija u skladu je s utvrđenom vizijom GradaZagreba kao inkubatora održivih urbanih koncepata,poduzetničkog duha i novih vrijednosti učijem su fokusu građani.Moje mišljenjeJelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnikaCIVITAS ELAN, završna događanja, Zagreb, 15. svibnja 2012.‘Iznimno sam se veselila ishodu ELAN-a, koji zasigurno donosi koristodrživoj mobilnosti grada i pridonosi kvaliteti života Zagrepčana iugodnom boravku posjetitelja. Projekt je pružio priliku za izgradnjukapaciteta za bolje upravljanje europskim projektima, i svima nam jedrago što nam je pružena mogućnost da surađujemo i učimo od brojnihpartnera iz drugih europskih gradova. Zajedno s gradonačelnikom GradaZagreba snažno ću podržavati ELAN i nakon završetka projekta, kakobismo nastavili razvijati ono što su partneri iz različitih sektora postigli.’Mladi u pokretu, Brno / 2011.40 srednjoškolaca iz svih pet CIVITAS ELANgradova okupilo se na Kongresu mladih, susretuposvećenom održivoj mobilnosti, čiji je motobio ‘Mladi CIVITAS ELAN-a u pokretu’. Zagrebsu predstavljali učenici Privatne umjetničkegimnazije i V. gimnazije.Bila je to prilika za razmijenu novih ideja vezanihuz mobilnost, učenje o drugim gradovima i kulturamai sklapanje prijateljstava diljem Europe.Zajedničke mjereu gradovimaprojekta CIVITASELANU cilju razmjene znanja i poticanja dobre prakse,CIVITAS ELAN je definirao četiri zajedničke mjere.Teme koje se njima pokrivaju bile su relevantne iizazovne za sve gradove partnere i odnose se naupravljanje dostavom roba, uključivanje dionika uvelike infrastrukturne projekte, sigurnost i zaštituu javnom prijevozu te na vozila javnog gradskogprijevoza povoljnija za okoliš.Dok su se mjere uglavnom primjenjivale od gradado grada, zajedničke mjere služile su kao platformaza međusobnu inspiraciju, učenje i razmjenumeđu gradovima.U praktičnom smislu, za svaku zajedničku mjeruformirane su male grupe s predstavnikom svakoggrada. Organizirane su radionice i obilasci naterenu kako bi se razmijenila iskustva s gradovimakoji nisu dio projekta, organizirane su anketekako bi se mogla usporediti situacija u različitimgradovima ELAN-a te održavali bliski kontaktikroz redovne sastanke i telefonske konferencije.Kao rezultat, razmijenjene su ideje, a partneri supotaknuti na razmišljanje o novim projektima,poput uključivanja građana i upravljanja voznimparkom.Iako je bilo kritika na nedostatnost aktivnog sudjelovanjasvih gradova partnera i boljeg planiranarazmjene djelovanja, skoro dvije trećine sudionikaizjavilo je da su zajedničke mjere bile uspješneu razmijeni znanja i dobroj praksi.16 17


CIVITAS ELANInovativni gradovi • Prije i nakon projekta CIVITASZAKLJUČCI / PREPORUKEPROJEKTA CIVITAS ELANInovacije u praksiCIVITAS je omogućio da pet europskih gradovaimplementira skup integriranih mjera u određenapodručja svakoga grada.Sufinanciranje Europske komisije pomoglo jerazvoju obećavajućih ideja što bi dalje značiloda se one uspješno provjerene mogu dalje primjenjivati.U tom smislu, uspješni pilot-projektipomažu udahnuti život postojećim idejama i čestopotaknuti daljnje investicije u održivu urbanumobilnost, bilo od strane samih gradova, bilood europskih institucija ili strukturnih fondova.Mogućnost učenja jednih od drugih, ali i od ostalihgradova CIVITAS-a bila je ključ uspjeha. Ali nijeključan bio samo prijenos znanja već su to bili iohrabrujući primjeri koji su pomogli da se prebrodipočetni otpor i omoguće inovacije.Nadalje, ELAN je pokazao da učenje nije ograničenosamo na projektne partnere; razne mjerepoduzeli su gradovi koji nisu sudjelovali u projektu.U nekim slučajevima, projekt je utjecao nanacionalno zakonodavstvo, ostavljajući tako izasebe trajan utjecaj.Inovacija je najdragocjenija kada je povezanas učenjem te stvara dugotrajni učinak. GradoviELAN-a nisu samo imali koristi od metodologijatestiranih u projektu, kao što su npr. istraživanjaprovedena među korisnicima, brojanje svih načinaprometa, uključivanje građana i dionika ilitemeljita evaluacija. Dokaz su tome novi ustrojii politike koji su institucionalizirali promjene, kaošto su ured za javni prijevoz u Portu, agencija zamobilnost u Gentu ili prometna politika u Ljubljani.OMOGUĆAVANJE INOVACIJA,STVARANJE TRAJNIHPROMJENA,PRIMJENA USPJEŠNIH IDEJAStavljanje održive mobilnostiu fokusProjekt poput CIVITAS ELAN-a podiže svijest koddonositelja odluka i javnosti. Ta činjenica može bitiod velike pomoći pri testiranju inovativnih mjera.No, integrirane inicijative zahtijevaju suradnju nizasudionika, kako iz institucija koje sudjeluju tako iiz onih koje ne sudjeluju u projektu.Iako je potreban veliki trud da bi se postiglauspješna suradnja, čak i unutar iste institucijeili odjela, to je ipak moguće. U ELAN-u je bilonekoliko primjera gdje su lokalni sudionici surađivalipo prvi put.Od vitalne je važnosti da projektne aktivnostibudu vidljive i dostupne građanima kao i manjeutjecajnim dionicima te da takve grupe imajusnagu utjecati na njih. Ako se to učini pravilno,ne samo da se povećava prihvaćanje aktivnosti,nego se poboljšava i kvaliteta samih rješenja. Udrugu ruku, treba primijetiti da različite polaznetočke i (političke) kulture traže prilagođene pristupete da i uključivanje građana i promocija održivemobilnosti trebaju jasnu svrhu i cilj. Dok je nekolikomjera ELAN-a pokazalo da novac uložen u održivumobilnost može kreirati direktan povrat investicija,nije manje važno pogledati dalje od kratkoročneperspektive prema rješenjima koja jamče povratinvesticija. Ako će, na primjer, zdravstveni sektorimati koristi od ušteda zahvaljujući promociji aktivnemobilnosti, on treba biti uključen i u njenofinanciranje.POTICANJE DONOSITELJAODLUKA,UKLJUČIVANJE GRAĐANA,POTICANJE SURADNJE18 19


Partneri u projektuCIVITAS ELAN u ZagrebuGrad Zagreb – Gradski uredza strategijsko planiranjei razvoj Grada, koordinatorzagrebačkih aktivnostiUlica Republike Austrije 18,10000 Zagrebwww.zagreb.hrZagrebački holding d.o.o. –Podružnica ZETOzaljska 105,10110 Zagrebwww.zet.hrZagrebački holding d.o.o. –Podružnica ČistoćaRadnička cesta 82,10000 Zagrebwww.cistoca.hrFakultet prometnih znanostiSveučilišta u ZagrebuVukelićeva 4,10000 Zagrebwww.fpz.hrODRAZ –Održivi razvoj zajedniceLjudevita Posavskog 2,10000 Zagrebwww.odraz.hrUdruga BICIKLIlica 43/1,10000 Zagrebwww.bicikl.hrHŽ Infrastruktura d.o.o.Antuna Mihanovića 12,10000 Zagrebwww.hznet.hrwww.civitaszagreb.hrProjekt se sufinancira iz sredstava EUPratite nas na Facebooku ‘Za bijeli Zagreb grad’20

More magazines by this user
Similar magazines