Výroční zpráva 2011 - Hestia

neziskovky.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva 2011 - Hestia

HESTIA, o.s. Výroční zpráva 2012OBSAHPředstavení organizace 1Klíčové aktivity a výstupy roku 2012 2LOGOMANUÁLPředstaveníorganizaceNárodní dobrovolnické centrum (NDC) 2Konkrétní činnosti NDC 3Dětské mentoringové programy 3Mezinárodní spolupráce 6Křesadlo 2012 7Firemní dobrovolnictví 7Dárcovský program Etela 8Konference: Dobrovolnictví v roceaktivního stárnutí 2012 9Dobrovolnictví pro všechny 9Metodické a vzdělávací centrum (MVC) 10Vzdělávání a supervize 10Projekt Klíče pro život 11Rozvoj dobrovolnických programův Královéhradeckém kraji 11Náš tým 12Výsledky hospodaření 13Financování programů a poděkovánídárcům a spolupracovníkům 14HESTIA působí v ČR již od roku 1993, nejdříve jako nadacea od roku 1998 jako občanské sdružení. Hlavnímposláním naší organizace je propagace, rozvoj a podporadobrovolnictví.Když říkáme: „Jsme placeni za to, že ostatní dělají zadarmo...“, znamená to, že jsme nastartovali v ČR řadu dobrovolnickýchprojektů zaměřených na děti, mládež, pacienty,seniory i nezaměstnané. Pomohli jsme při založenímnoha dobrovolnických center, připravili řadu metodik,vyjednali pojištění dobrovolníků, pořádáme vzdělávacía supervizní akce pro koordinátory dobrovolníků a dalšípracovníky pomáhajících profesí. Metodicky podporujemevíce než šedesát organizací sdružených v Koalici dobrovolnickýchiniciativ.Naše činnost je zaměřena stále na původní cíl – dobrémezilidské vztahy. Dobrovolnictví učí lidí spolupracovatna základě dobré vůle, která vyžaduje dobrou vzájemnoukomunikaci.Věříme, že naší činností pomáháme k morální a občanskérehabilitaci české společnosti.1


HESTIA, o.s. Výroční zpráva 2012Klíčové aktivity a výstupy roku 2012Rok 2012 byl Evropskou komisí prohlášen Evropským rokemaktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. HESTIA se doněj zapojila členstvím v pracovní skupině při MPSV a zejménav tematické skupině „Dobrovolnictví starších osob a seniorů“,kde jsme se účastnili přípravy programového dokumentu„Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro obdobílet 2013 až 2017“, zejména v kapitole „Dobrovolnictví a mezigeneračníspolupráce“, včetně konkrétních strategických cílůa k nim vedoucích opatření. Právě z hlediska mezigeneračníspolupráce jsme na řadě akcí Evropského Základní podoby roku stárnutí loga prezentovalináš nově se rozvíjející program –„3G“.Logo HESTIA je používáno ve tøech základních variantách.První, obecné logo HESTIA, o.s., je nejpoužívanìjší variantou,urèenou pro prezentaci a propagaci naší organizace.Další dvì varianty jsou pro Národní dobrovolnické centruma Metodické a vzdìlávací centrum, tyto varianty, by se mìlypoužívat pøevážnì ve spojitosti s projekty, které jsou podKoncem roku 2012 byl zahájen další systémový projekt naléta 2013 – 2014 „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jakna to?“ Projekt nepřímo navazuje na v roce 2011 realizovanýprojekt „Dobrovolnictví pro všechny“, který byl zaměřen nadobrovolnictví jako nástroj rozvoje komunity, tedy spolupráceobčanů i organizací v dané obci či regionu. Nový projektpodpořený z OP LZZ, ve kterém je HESTIA partnerem realizátora– „Národní sítě zdravých měst“, je rozšířen o vytvářenífunkčních sítí v komunitě s důrazem na zapojení zástupcůveřejné správy a na jejich podporu dobrovolnictví, případněveřejné služby. Na toto téma bude realizováno šest typovýchprojektů s ohledem na velikost obce či regionu – seřazenood nejmenší k největším: Soběslav, Prachatice, Vsetín, Opava,Ústí nad Labem a kraj Vysočina.jednotlivými centry realizovány a mìly by dalším organizacímusnadnit komunikaci s námi.PhDr. Jiří Tošner, předseda HESTIA, o.s.Vzhledem k rozdílnému zamìøení obou center by se tyto logamìla objevovat pøedevším na materiálech, které se týkajívýhradnì jednoho z center.Konkrétním výstupem roku 2012 bylo vydání publikace „Rukověťdobrovolníka pečujícího o seniora“ autorky Mgr. LuisyBenedíkové, za podpory MPSV. Příručka je esencí z přednášeka seminářů pro dobrovolníky. Přístupnou formou seznamuječtenáře s tím, jak co nejpřirozeněji komunikovat slidmi s nejrůznějšími hendikepy.V roce 2012 byl také ukončen projekt „Rozvoj dostupnostia kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.“, jehožvýstupem za HESTIA byla „Metodika dobrovolnictvív sociálních službách“, zahrnující nejen podrobně rozpracovanétři možné modely dobrovolnictví v sociálních službách,ale také řadu konkrétních příkladů z praxe.V roce 2012 jsme pokračovali ve spolupráci s „Národnímcentrem podpory transformace sociálních služeb“ na projektu„Podpora transformace sociálních služeb v letech 2011- 2013“, kde HESTIA realizuje supervize a intervize ve 32 zařízeníchpro zdravotně postižené, včetně krajských transformačníchtýmů, ve spolupráci se 40 externími supervizory/kami. Průběžně připravovaným výstupem z tohoto projektubude publikace „Metodika supervize v sociálních službách“.V rámci Národního dobrovolnického centra jsme v průběhuroku 2012 realizovali tyto aktivity:• Propojování neziskových organizací se zájemcio dobrovolnictví• Realizace vlastních dobrovolnických programů• Metodická a odborná podpora činnosti regionálníchdobrovolnických center• Propagace a popularizace dobrovolnictvísměrem k široké veřejnosti• Zajištění informačních a servisních služeb prodobrovolníky, NNO i komerční firmy• Spolupráce s mezinárodními organizacemia reprezentace českého dobrovolnictví v zahraničí• Spolupráce s firmami - příprava a realizace programůfiremního dobrovolnictví2


HESTIA, o.s. Výroční zpráva 2012volnictví“ v rámci programu „Rozvoj dostupnosti a kvalitysociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“. Projektprobíhal od 1. 6. 2011 do 30. 8. 2012 a jeho cílem bylorozvíjet akreditované dobrovolnické programy v krajskýchsociálních službách.Asi nejzajímavějším výstupem z tohoto projektu bylaMetodika dobrovolnictví pro organizace sociálních služebv Královéhradeckém kraji. Při přípravě metodik jsmevycházeli z potřeb konkrétních organizací využívajícíchpomoci dobrovolníků i z potřeb regionálních dobrovolnickýchcenter, které dobrovolnictví zprostředkovávají.Díky spolupráci s místními dobrovolnickými organizacemijsme měli zpětnou vazbu jak od zapojených organizací,tak i samotných dobrovolníků. Vlastní metodikyse věnovaly obecným metodickým postupům při prácis dobrovolníky i konkrétním možnostem fungování a financovánídobrovolnických programů v zapojených organizacíchKrálovéhradeckého kraje.Součástí projektu byla také poradenská a odborná podporaa pomoc místním regionálním dobrovolnickýmcentrům (Občanské poradenské středisko, o. p. s. HradecKrálové a Diecézní charita Hradec Králové). Naší úlohoubylo zjišťovat, co může bránit v úspěšné práci dobrovolnickýchcenter a jak lze tyto překážky překonávat.Celý projekt zaměřený na rozvoj dobrovolnictví v Královéhradeckémkraji vnímáme velmi pozitivně, zejménafungování regionálních dobrovolnických center seběhem tohoto roku stalo velmi profesionálním a jejichpodpora místním organizacím byla pro rozvoj dobrovolnictvízásadní. Doufáme, že podobných projektů s podporoukrajů a municipalit bude i do budoucna přibývat aže bude také věnována pozornost dlouhodobé udržitelnostidobrovolnických projektů.Náš týmPhDr. Jiří Tošnerpředseda občanského sdružení a statutární zástupceemail: jiri.tosner@hest.czPhDr. Olga Sozanskáčlenka výboru občanského sdružení a statutární zástupceemail: olga.sozanska@gmail.comMgr. Petra Mančuškovákoordinátorka projektu Klíče pro životemail: petra.mancuskova@hest.czBc. Michaela Jandovákoordinátorka Národního dobrovolnického centraIng. Ivana Lorencová/Vilikusovákoordinátorka programu KOMPAS a firemního dobrovolnictvíMgr. Michal BrožHESTIA - NDCMgr. Hana Kuškovákoordinátorka programu KOMPASKarla PochováekonomkaMgr. Radka Koutovákoordinátorka programů Pět P a 3Gemail: petp@hest.czMgr. Monika Redmerová/Caudrovákoordinátorka programu Pět Pemail: petp@hest.cz12


HESTIA, o.s. Výroční zpráva 2012Výsledky hospodaření:Náklady (v tis. Kč)Materiálové náklady 327Služby 3479Osobní náklady 3139Daně, poplatky 14Ostatní náklady 225Příspěvky 4Náklady celkem 7215Výnosy (v tis. Kč)Tržby za vlastní služby 2688Ostatní výnosy 559Příspěvky (dary) 1722Provozní dotace 1321Výnosy celkem 6290Aktiva (v tis. Kč)Dlouhodobý majetek 264Oprávky k majetku -264Pohledávky 5Krátkodobý finanční majetek 1470Jiná aktiva 2224Aktiva celkem 3699Pasiva (v tis. Kč)Jmění 1207Výsledek hospodaření -925Neuhrazené ztráty -1635Cizí zdroje 792Výnosy příštích období 4260Pasiva celkem 369913


HESTIA, o.s. Výroční zpráva 2012Financování jednotlivých programů:HESTIAKompasDům zahraničních služebMŠMTEtela, o.p.s.Evropská komise – FlagshipEvropská komise - OPLZZNAEPHewlett-Packard, s.r.o.Nadace Vodafone Česká republikaNadační fond Veolia PrahaPan Jacek LorenzEtela o.p.s.3G-Tři generaceMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRPět PAWAC, s.r.o.CS Development, s.r.o.Czech Casinos, a.s.Etela, o.p.s.ING životní pojišťovna, N.V., pobočka ČRKPMG Česká Republika, s.r.o.Magistrát hlavního města PrahyManželé GašparíkoviMěstská část Praha 2Městská část Praha 3Městská část Praha 5Městská část Praha 9Městská část Praha 10Městská část Praha 11Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRMinisterstvo vnitra ČRPan Petr NaskePaní Klára DoležalováXCOPY StudioDále děkujeme za podporu programu Pět P:Panu Alanu PajeroviIng. Vladimíru PechmanoviSK MotorletPanu Miroslavu RendloviZooparku Zájezd u BuštěhraduPanu Danielu LukešoviPaní Lence ŠabakovéDDM Praha, Klubu KlamovkaKurátorům Neviditelné výstavyRNDr. Romanu LadeckémuAlžbětě Kolečkářové a všem zdarmavystupujícím na oslavě 15let programu Pět P vČeské republice (Amanitas, Improliga, IritujícíPýchora, Jamchestra, Svěží zelenina, EmmaSmetana, smyčcové kvarteto FOK)Slečně Ivetě TomečkovéPanu Ivu DostáloviPanu Martinu VlčkoviSlečně Lucii Pechmanové a dalšímDále děkujeme za podporu Dobrovolnického centra:Panu Janu DolínkoviPanu Tomáši KapicoviPanu Jindřichu DohnaloviPanu Rudolfu SýkoroviSlečně Denise KaňokovéSlečně Janě ŠteflovéVšem přispěvatelům a příznivcům děkujemea těšíme se na další spolupráci v roce 2013.14


HESTIA, o.s. Výroční zpráva 2012

More magazines by this user
Similar magazines