ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ɺÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb ... - TaxGuru

taxguru.in
  • No tags were found...

ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ɺÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb ... - TaxGuru

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãɪɮÉVɺ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ[BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ]+ÉÉÊvɺÉÚSÉxÉÉ+ÉɪÉ-BÉE®xÉ


2(i) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉκlÉiÉ +ÉÉÉκiɪÉÉÆ (ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉκiÉi´É àÉåÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè) ®JÉiÉÉ cè ; ªÉÉ(ii) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉκlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒcè,ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ”;(ii) ={ÉÉÊxɪÉàÉ (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå JÉÆb (BÉE) BÉEÉä, JÉÆb (BÉEBÉEBÉE) BÉEä °ô{É àÉå{ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®

More magazines by this user
Similar magazines