ovdje - Europski dom Zagreb

europe.hr
  • No tags were found...

ovdje - Europski dom Zagreb

Europa u srediπtu Zagreba


2Europski dom Zagreb


Europski dom Zagreb 3EUROPSKI POKRET HRVATSKA (EPH) punopravni je Ëlanmeappleunarodne organizacije koja nosi naziv “Europski pokret” (EuropeanMovement), najstarije i najznaËajnije europske organizacije. Europski pokretHrvatska osnovan je 23. lipnja 1990. u Zagrebu, prije meappleunarodnogpriznanja Republike Hrvatske i to je bila prva hrvatska organizacija koja jepromovirala europske integracije, politiËku, ekonomsku i kulturnu suradnju seuropskim narodima i dræavama.Na poziv mladeæi Europskog pokreta, tadaπnji predsjednik Europske komisije,Jacques Delors, poslao je pismo svim europskim predsjednicima vlada spozivom da priznaju neovisnost i suverenitet Hrvatske.


4Europski dom Zagreb


Europski dom Zagreb 5U suradnji s Gradom Zagrebom, Europski pokret Hrvatska osnovao je 1991.godine Europski dom Zagreb (EDZ), organizaciju koja je od osnutka bilapunopravni Ëlan Meappleunarodne federacije europskih kuÊa (FIME), a od 2004.godine Ëlan je EUNET-a (Europske mreæe za obrazovanje i izobrazbu) sasjediπtem u Bonnu.EPH i EDZ su neprofitne, nestranaËke i nevladine organizacije koje rade nainformiranju hrvatskih graappleana o Europi, promoviranju Europe u Hrvatskoj iHrvatske u Europi, obrazovanju, meappleunarodnim odnosima i kulturi.Aktivnosti EPH i EDZ podupiru Europska komisija,VijeÊe Europe, hrvatskeopÊine, gradovi i æupanije. Obje organizacije suraappleuju s predstavnicimaeuropskih organizacija, politiËarima, diplomatima, novinarima, poduzetnicimai svima ostalima koji dijele europsku ideju i ukljuËeni su u procese integracijeRepublike Hrvatske u Europsku Uniju.


6Europski dom Zagreb


Europski dom Zagreb 7Tijekom 2004. godine Europski dom u Zagrebu u cijelosti je obnovljensredstvima koja su donirali hrvatski gospodarstvenici - njih preko 200.Europskom domu vraÊen je nekadaπnji secesijski sjaj, a glavno zagrebaËko ihrvatsko srediπte zagovornika ideje europskog jedinstva napokon je dobiloprimjeren prostor.RASPORED PROSTORIJADvorana Bruxelles - 130 m 2Restaurant - 80 m 2TRG BANA JELA»I∆ACafé - 35 m 2Dvorana Zagreb - 38 m 2JURI©I∆EVA ULICADvorana Strassbourg - 62 m 2Dvorana Roma - 44 m 2


8Europski dom Zagrebpovrπina: 130 m 2kapacitet:170 sjedeÊih mjesta, konferencijski raspored120 sjedeÊih mjesta, banketni raspored50 sjedeÊih mjesta, okrugli stol250 stajaÊih mjesta


Europski dom Zagreb 9BruxellesBruxelles je najveÊa dvorana u Europskom domu. Dulji dio dvorane ima sedamprozora koji gledaju na srediπnji zagrebaËki trg - Trg bana JelaËiÊa. Njen juæni diogleda na JuriπiÊevu ulicu, a oko Ëitavog vanjskog dijela dvorane nalazi se velika terasa.Dvorana ima tri velika lustera i boËnu rasvjetu, klimatizirana je i opremljenaelektroniËki pomiËnim platnom, LCD-projektorom, razglasom i kabinom zaprevoditelje. Dvorana se najËeπÊe koristi za veÊa predavanja, seminare i konferencije.


10Europski dom Zagrebpovrπina: 62 m 2kapacitet:60 sjedeÊih mjesta, konferencijski raspored36 sjedeÊih mjesta, banketni raspored40 sjedeÊih mjesta, okrugli stol80 stajaÊih mjesta


Europski dom Zagreb 11StrasbourgZa skupove kojima je dvorana Bruxelles prevelika, dvorana Strassbourg je idealna.Zbog dva velika stupa postavljena u juænom dijelu dvorane i srediπnjeg lustera, ovadvorana daje dojam dobre popunjenosti i s manjim brojem osoba. Opremljena jeelektroniËki pomiËnim platnom za prijenosni LCD projektor. NajËeπÊe se koristi zapress-konferencije, okrugle stolove, radionice i manje seminare.


12Europski dom Zagrebpovrπina: 44 m 2kapacitet:50 sjedeÊih mjesta, konferencijski raspored40 sjedeÊih mjesta, banketni raspored30 sjedeÊih mjesta, okrugli stol60 stajaÊih mjesta


Europski dom Zagreb 13RomaRoma je posljednja dvorana u nizu koje gledaju na jug, na JuriπiÊevu ulicu.S dvoranom Strassbourg povezuju je velika dvostruka vrata. Dvorana ima vlastitibalkon, a povezana je vratima i s tajniπtvom Europskog doma, πto omoguÊujenjeno koriπtenje neovisno o susjednoj dvorani. Zbog odvojenosti od ostalog dijelaprostora pogodna je za manje skupove koji zahtijevaju viπe mira, kao i za organizacijuradionica, okruglih stolova ili press-konferencija.


14Europski dom Zagrebpovrπina: 30 m 2kapacitet:24 sjedeÊa mjesta


Europski dom Zagreb 15CaféHodnik koji povezuje dvorane i aula Europskog doma otvoreni su i Ëine jedinstvenprostor pogodan za razna kulturna dogaappleanja, druæenja i zabave. Na prvom katu, spogledom na aulu, nalazi se prostor s nekoliko stolova i stolica gdje je moguÊeproËitati dnevne novine uz kavu ili neko drugo piÊe.


16Europski dom Zagrebpovrπina: 80 m 2kapacitet:50 sjedeÊih mjesta120 stajaÊih mjesta


Europski dom Zagreb 17RestaurantRestaurant "Europski dom" izdvojen je od ostalog dijela prostora i otvoren za javnostsvakim radnim danom, osim nedjeljom. Restaurant nudi πirok izbor jela i piÊa popovoljnim cijenama. Tajniπtvo Europskog doma upravlja restaurantom, te je moguÊedogovoriti catering za sve skupove koji se odræavaju u Europskom domu.

More magazines by this user
Similar magazines