Podstawy zarządzania WYKŁAD IV - Wydział Zarządzania

zarz.agh.edu.pl
  • No tags were found...

Podstawy zarządzania WYKŁAD IV - Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-HutniczaProces zarządzaniaWydział ZarządzaniaPodstawy zarządzaniakierunek: ZarządzanieWYKŁAD IVdr Rafał Kusawielkośćzadanawielkość pożądanaplano-wanieorganizowaniemoty-wowa-niepodsystem zarządzania(regulator)kon-trolawielkośćnastawianapodsystemwykonawczyzakłóceniawielkośćrealizowanadr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IVsprzężenie zwrotne2MotywowanieUwarunkowania motywacjiMotywowanie – wyjaśnianie celów działalnościoraz pobudzanie wykonawców do ichwykonania, w szczególności:• zaznajomienie uczestników organizacji zcelami, zadaniami i sposobami ich realizacji,obowiązującymi regułami i procedurami• uruchomienie stymulatorów skłaniających dorealizacji celów organizacji i respektowaniawzorców zachowań organizacyjnychdr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IVdr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV34Piramida potrzeb MaslowaNarzędzia motywowaniadr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV• administracyjne• ekonomiczne• psychologiczne• politycznedr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV561


Przykładowe formy płacProces zarządzania zasobami ludzkimidr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV1. Planowanie zasobów ludzkich2. Pozyskiwanie personelu2.1. Rekrutacja2.2. Dobór2.3. Wprowadzenie do pracy3. Ocenianie4. Rozwój personelu5. Wynagradzanie6. Zwalnianiedr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV78Style kierowaniadr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IVSiatkakierownicza(Robert Blake,Jane Mouton)dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV910Teoria motywacji – wnioskiPrzywództwo1. Kierownicy muszą dostrzegać, że pracownicy mająróżne motywacje i uzdolnienia2. Nagrody winny wiązać się z efektywnością, a nie zestażem czy innymi względami związanymi zzasługami3. Zadania należy tak projektować, aby stawiaływyzwania i umożliwiały różnorodność. Podwładnimuszą rozumieć czego się od nich oczekuje.4. Kierownicy powinni pielęgnować kulturę organizacjizorientowaną na efektywność.5. Kierownicy powinni przebywać blisko podwładnych izaradzać problemom w miarę ich powstawania.dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV11Przywództwo – jako proces to wykorzystywanie niepolegającego na przymusie wpływu do kształtowaniacelów grupy lub organizacji, motywowania zachowańnastawionych na osiąganie tych celów oraz pomaganiaw ustalaniu kultury grupy lub organizacji. Jakowłaściwość jest to zestaw cech przypisywanyjednostkom, które są postrzegane jako przywódcy.Przywództwo charyzmatyczne – jego podstawą jestcharyzma, czyli szczególne cechy osobowościprzywódcy, pozwalające mu oddziaływać na innych.Przywództwo transformacyjne – wykraczające pozazwykłe oczekiwania i przekazujące poczucie misji,pobudzające proces uczenia się i inspirujące donowych sposobów myślenia.dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV122


Teoria cech kierowniczych(Stanisław Bieńkowski)Cechy główne:• wola – wewnętrzna siłanakierowująca na realizację celów(cecha podstawowa)• odwaga• przewidywanieCechy dodatkowe:• doświadczenie• opanowanie• zdolność podporządkowania się wyższemu zwierzchnictwuPowyższe cechy razem wzięte stanowią pewien potencjałwalorów człowieka predestynowanego do pełnienia funkcjikierowniczych.dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV13Zasady zachowania doskonałych przywódcówKWESTIONUJE PROCES1. Poszukuje okazji2. Eksperymentuje i podejmuje ryzykoINSPIRUJE WSPÓLNĄ WIZJĘ3. Widzi przyszłość4. Wciąga innychUMOŻLIWIA INNYM DZIALANIE5. Zachęca do współpracy6. Umacnia innychWYZNACZA DROGĘ7. Daje przykład8. Planuje małe zwycięstwaZAGRZEWA INNYCH9. Wyraża uznanie za indywidualny wkład10. Celebruje osiągnięciadr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV14KontrolaKontrola prospektywnaKontrola – porównanie efektów z zamierzeniamioraz czynności regulujące służąceeliminowaniu odchyleń od planu, z możliwościąmodyfikacji ustalonych celówdr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IVKontrola prospektywna (poprzedzającarealizację procesu) – polega na sprawdzeniupoprawności ustalenia struktury operacyjnejprocesu wykonawczego i strukturyorganizacyjnej, w której proces ten ma byćrealizowany.dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV1516Kontrola bieżącaKontrola retrospektywna (końcowa)Kontrola bieżąca (sprawowana w trakcierealizacji procesu) – polega na śledzeniuprzebiegu procesu realizowanego wpodsystemie wykonawczym z punktu widzeniajego zgodności z założoną strukturąoperacyjną oraz sprawdzaniu zgodności zzałożoną strukturą operacyjną orazsprawdzaniu zgodności osiąganych rezultatówpod względem ilościowym, jakościowym iczasowym z celami zdekomponowanymi nazadania.dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV17Kontrola retrospektywna (realizowana pozakończeniu działania objętego planem) –polega na konfrontacji osiągniętych rezultatówz założonymi celami. Stanowi podstawę ocenysprawności funkcjonowania organizacji oraztrafności przyjętych wzorców działań. Odgrywaona również istotną rolę w przygotowaniuorganizacji do przyszłych działań,przewidywanych do realizacji w przyszłychokresach planistycznych, przez processamodzielnego uczenia się organizacji idoskonalenia w ten sposób procesówplanowania i organizowania w przyszłości.dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV183


ControllingControling strategiczny i operacyjnyControlling – ponadfunkcyjny instrument zarządzaniaprzedsiębiorstwem, będący procesem zorientowanym na wynikprzedsiębiorstwa, realizowanym przez planowanie, kontrolę isprawozdawczość.Działania podejmowane w ramach controllingu mają za zadaniewspieranie kierownictwa przedsiębiorstwa przy podejmowaniudecyzji. Controlling oznacza więc doradzanie wszystkimkomórkom decyzyjnym przedsiębiorstwa oraz koordynowaniecelów, decyzji i działań; zapewnia równowagę celówposzczególnych działów przedsiębiorstwa, z zachowaniemwspółzależności między nimi. Przyczynia się też do kształtowaniau każdego decydenta poczucia współodpowiedzialności zaogólny wynik przedsiębiorstwa, zarówno w wymiarzeekonomicznym, jak i rzeczowym.W ramach controllingu wykorzystywane są różnorodne instrumenty itechniki zarządzania tj. zarządzanie przez wyniki oraz przez cele,rachunkowość zarządcza, techniki budżetowania.dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV19TypCeleOrientacjaCharakterzadańPrzedmiotzadańHoryzontczasowyControlling strategicznyZabezpieczenie zdolności irozwoju przedsiębiorstwa wdługoterminowej perspektywieOtoczenie przedsiębiorstwa(szczególnie w kontekściedopasowania się do jegozmian)Głównie jakościowy (słabastrukturyzacja)Określenie szans i zagrożeńgenerowanych przez otoczeniew konfrontacji z identyfikacjąsłabych i mocnych stronprzedsiębiorstwaDługookresowyControlling operacyjnyBieżąca rentowność, płynnośći efektywnośćWnętrze przedsiębiorstwa(szczególnie w kontekściekoordynacji procesówwewnętrznych)Głównie ilościowy (zadaniawymierne)Identyfikacja i weryfikacjawielkości w układach: kosztywyniki,nakłady-dochody,wypływy-wydatkiKrótko i średniookresowydr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV20Wybrane zasady zarządzania14 zasad zarządzania (Henri Fayol)14 zasad zarządzania12 zasad wydajnościPrawo harmonii i zadania organizatorskieTriada BieńkowskiegoZasady szkoły neoklasycznej8 cech doskonałych przedsiębiorstwdr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV1. Podział pracy (Zwiększona produkcja dziękispecjalizacji czynności i rozgraniczeniufunkcji.)2. Autorytet (Władza oparta na akceptacjiprzez tych, którzy tej władzy podlegają. Typyautorytetu: formalny – prawo rozkazywaniawynikające ze stanowiska, osobisty – tenwypracowany.)3. Dyscyplina (Posłuszeństwo i pracowitość przestrzegane wstosunkach między przedsiębiorcą a pracownikami.)4. Jedność rozkazodawstwa (Każdy pracownik powinienmieć tylko jednego przełożonego, od którego otrzymujepolecenia i któremu relacjonuje wykonanie poleceń. Zasadata wymaga od niego wiele uniwersalizmu. Aby go wspomócFayol zaproponował tworzenie sztabów dowodzeńzłożonych ze specjalistów (chorujących na brak władzy).dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV212214 zasad zarządzania – cd.14 zasad zarządzania – cd.5) Jednolitość kierownictwa (W każdym zespole (organizacji)powinien być jeden szef i jeden plan realizowany przezwszystkich)6) Podporządkowanie interesów osobistych interesomogółu (Z zastrzeżeniem, że najlepiej godzić te dwa interesy.)7) Właściwe wynagrodzenie (Sprawiedliwe – nagradzającepracownika i motywujące go do dalszej pracy. Zadowalającezarówno z punktu widzenia pracownika jaki i pracodawcy.)8) Centralizacja (Może być określana jako stan lub proces.Stan sytuacja, w której większość decyzji podejmowanejest na najwyższych szczeblach. Proces przyjmowanieuprawnień decyzyjnych szczebli niższych przez wyższe.)9) Hierarchia (Przełożeni i podwładni. Określa ona teżwynikającą z hierarchii drogę służbową, czyli wyznaczonąkolejność komunikowania się. Zazwyczaj czas tegokomunikowania się jest bardzo długi, więc niekiedy możnago skrócić stosując tzw. kładkę Fayola. Polega ona naupoważnieniu podwładnych do dogadywania się międzysobą, ale muszą informować szefa o treści uzgodnienia)dr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV2310) Ład (Zapewnienia właściwego miejsca dla każdej rzeczy iczłowieka w organizacji.)11) Stałość personelu (Pracownicy mogą osiągnąć biegłośćw wykonywaniu zadań)12) Ludzkie postępowanie z robotnikami13) Inicjatywa (Przełożony powinien częściowo rezygnowaćze swoich ambicji, aby jego podwładni mogli podejmowaćinicjatywę.)14) Zgranie personeludr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV244


12 zasad wydajności(Harrington Emerson)1. Jasno określony cel2. Zdrowy sąd3. Fachowa rada4. Dyscyplina5. Uczciwe postępowanie6. Niezawodne, szybkie, dokładne i parametrycznesprawozdania.7. Czasowy plan przebiegu działania.8. Wzorce i normy9. Przystosowanie warunków10. Wzorcowe metody pracy11. Instrukcje pisemne12. Nagroda za wydajnośćdr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV25Prawo harmonii (Karol Adamiecki)Poszczególne elementy procesu produkcyjnegopowinny być dobrane w taki sposób, aby stratywynikające ze współdziałania tych elementówbyły jak najmniejsze, przy założeniu, żespodziewane efekty wynikłe z zakresuharmonizowania procesu pracy w czasie niemogą być mniejsze, niż poniesione nakłady.Prawo harmonii doboru – jest to dobór jednostek wytwórczych,współdziałających ze sobą tak aby miały one zbliżone do siebieprodukcje wzorcowe i aby łączny koszt straconego czasu był jaknajmniejszyPrawo harmonii działania – organy te muszą ze sobą działać wścisłym związku, każda czynność mysi być wykonana w określonymczasie (eliminacja przestoi i wąskich gardeł)Prawo harmonii duchowej – to konieczność istnienia więziemocjonalnych łączących jednostki ludzkiedr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV26Dwa główne zadania organizatorskie(K. Adamiecki)1. odpowiedni dobór elementów systemu wytwórczego, takaby wybrać elementy dotyczące zasobów o najdoskonalszejcharakterystyce ekonomicznej z punktu widzenia celuprocesu produkcyjnego i móc realizować produkcjęwzorcową2. zharmonizowanie w czasie działań wszystkich elementówsystemu, aby wytwarzać przy jak najmniejszych stratachczasudr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV27Triada Bieńkowskiego1. Prawo rozgraniczenia kompetencjiIdea rozgraniczania obowiązkówSwoboda w realizacji zleceń ramowych2. Prawo wyjątkuWyższy szczebel zatwierdza jedynie czynnościodbiegające od zleceń ramowych lub sprzeczne znimiZabezpieczenie przed przeciążeniem od czynnościzbędnych3. Prawo najkrótszej drogiNajmniejsza liczba punktów przebiegowych, jaknajkrótsza drogaNie wracać do tego samego punktudr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV28Zasady szkoły neoklasycznej(Peter Drucker)8 cech doskonałych przedsiębiorstw(Tom Peters, Robert Waterman)1. Maksymalizacja zysku2. Decentralizacja decyzji i odpowiedzialności3. Zarządzanie przez cele4. Zarządzanie przez wyjątki5. Motywacja przez partycypacjędr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV291. skłonność do działania2. bliski bezpośredni kontakt z klientem, prowadzący domaksymalnego zadowolenia odbiorcy3. autonomia i przedsiębiorczość – stworzenie warunkówsamodzielnego działania zespołom zdolnym doinicjatywy4. wydajność i efektywność uzyskiwana dziękipracownikom5. koncentracja na wartościach6. zasada „trzymaj się tego, co umiesz najlepiej”7. niewielki sztab o prostej strukturze8. współwystępowanie luźnych i sztywnych więziorganizacyjnychdr Rafał Kusa, Podstawy zarządzania, Wykład IV305

More magazines by this user
Similar magazines