Telepono ng - HKU Libraries - The University of Hong Kong

ebook.lib.hku.hk
  • No tags were found...

Telepono ng - HKU Libraries - The University of Hong Kong

THE UNIVERSITY OF HONG KONGLIBRARIESThis book was a giftfromHong Kong (China). tone Affairs Bureau.


ANG IYONG GABAY SA MGA SERBISYOS A HONG KONGOF ^HOME AFFAIRS BUREAUIsinalin at nirebisa sa tulong ng Asian Migrant CentreAbril2000


Pagkatapos mailathala ang unang edisyon noong Disyembre 1998,maraming mga mahahalagang kumento at mungkahi kaming natanggapkimg paano lalong mapagyaman ang aklat-gabay na ito. Nagsilbing mahalaganggabay ang mga mungkahing nanggaling mismo sa mga domestichelpers sa sumunod naming pagrebisa.Sa nirebisang edisyon sa wikang Ingles, isinagawa namin angmalawakang rebisyon sa kabanata 3 at 4 upang maging mas malinawat oiganisado ang diskusyon ukol sa kimdisyon sa trabaho at mga karapatanng mga migrante. Sa paglathala nitong nirebisang edisyon, nagpapasalamatkami sa mga kinauukulang ahensiya ng gobyerno, mga organisasyon atindibidwal sa kanilang mga mahahalagang pagpapayo at mungkahi.Karamihan sa kanila ay naging katuwang namin mula pa noong pinaplanopa lamang ang unang edisyon.Airport AuthorityAsian Migrant CentreAsia Pacific Mission for Migrant FilipinosAsian Domestic Workers UnionAsian Regional Exchange for New AlternativesBethune House Migrant Women's RefugeCaritas - Hong Kong Asian Migrant Workers and theFilipino Social Services ProjectsConsumer CouncilConsulate General of the PhilippinesDomestic Helpers and Migrant Workers Programme- Christian ActionFilipino Migrant Workers 9 UnionHong Kong Bayanihan Trust Community Centrefor Overseas WorkersHong Kong Monetary AuthorityHong Kong Tourist AssociationIndependent Commission Against CorruptionJesus is Lord Church- Hong Kong ChapterMission for Filipino Migrant WorkersMsPam BakerUnited Filipinos in Hong Kong


Itong naisalin na edisyon ay nailathala alinsunod sa nirebisang edisyon sawikang Ingles, kung saan ay may kaunting pagbabago upang ito'y umangkopsa mga mambabasa niula sa ibat't-ibang nasyunalidad. Partikular namingpinasasalamatan ang Asian Migrant Centre na nagsilbing tagapag-ugnaymula sa urnpisa hanggang matapos ang pagsasalin ng aklat-gabay na ito. Ganundinna aming pinasasalamatan ang Konsulado Heneral ng Pilipinas sa kanilangpanahon at pagpupunyagi sa pagwawasto ng naisalin na teksto.Bagama't ang edisyong ito ay nirebisa at lalong pinabuti, naniniwalakaming may mga bahagi pa rin kaming nakaligtaan na maaari pangmapaunlad. Bukod doon, dahil wala kaming kadalubhasaan sa mgawikang pinagsalinan, mangyaring tawagin lamang ang aming pansin samga problemang may kinalaman dito na maaari ninyong mapansin.Para sa mga kumento, huwag mag-atubiling tawagan si Bb. JennyWong sa telepono 2835 - 2165 o sumulat sa:31/F, Southern Centre130, Hennessy RoadWanChaiFax : 2591-6002


1. Panimula.2. Pagdating sa . ... 2-4 fImigrasyonKustomPagtungo sa sentro ng siyudad3. Hong Kong ID Can! at Bisa........."................. .5-8Pagkuha ng Hong Kong ID CardSa tanggapan Registration of PersonsUgaliing dalhin ang iyong ID CardKailan matatapos ang aking bisa?Paano ako makakapag-aplay para saextension of stay?Saan ako maaaring magreklamotungkol sa kalidad ng serbisyong Imigrasyon ?4. Ang Pagtatrabaho sa........ . ....... 9-22Mga kundisyon sa pagtatrabahoMga employment agenciesAnu-ano ang iyong mga karapatanbilang Foreign Domestic Helper(FDH)?Pangmamaltrato, pang-aabusong sekswalat pisikalPakikitungo sa iyong amoPag-aaplay ng visa extensionPagtatapos ng kontrataMaagang pagkaputol ng kontrataMga tulong mula sa Kagawaran ngPaggawaAng iyong karapatang mag-organisa atiba pang karapatan sa paggawa5. sa Iba't-ibang Lugar sa!" 23-2,9Mass Transit Railway (MTR)KCRC East RailLight Rail SystemSerbisyo ng hitsMinibusesTramsFerriesMga taksi6. Bangko at Pens ......... .30-31Ang pera ng Hong KongAng pal it an ngpeia (exclum^t rates)Pagpapadala ng pc ra sa Pilipinas8........ ........... J2-50General out-patient clinicsSerbisyong medikal para sa aksldenteat emerhemiyaSerbisyo para sa tuherkithsis (TB)at mga chest diseasesMga klinika para sa SexuallyTransmitted Diseases (STD)Mga pasilidad para sa HIV/AIDSHong Kong Hospital AuthorityPagpapagamot kung araw ng bakasyonMga serbisyo sa pangangalaga sakalusugan ng pamilyaMga Serbisyong Legal . , . . .57-53Ang tanggapan ng Labour RelationsServices ng Kagawaran ngPaggawaMga non-governmental organisations(NGOs)Paghingi ng kaalamang legal sateleponoAng Duty Lawyer SchemeLegal Aid ServicesPagkuha ng abugado


9,13.Emerhensiyang tawag sa 999Mga himpilan ng pulisSeguridad sa pamamahay4-57Pa^pl^l! M£, L\&dwtdian .... 53-59Pagsuhol at pangungurakotAng Independent Commission AgainstCorruption (ICAC)Kampat&M ng mga Manumill...."................... 60-63Ang pamimili ng mga produktonghindi garantisado (parallel goods)Pagsasauli ng produktoTip para sa listong pamimiliAng Consumer CouncilPakikipagkapwa* Kultura atLibangan ............... 64-81Mga palaman at libanganMga pampublikong aklatanMga rnuseoMga sentro-sibiko at estadyoMga palanguyanMga parke at pasyalanMga tanawinMga Lugar-sambahan ..... 82-84Romano KatolikoAnglikanoIba pang simbahang KristiyanoAng Jesus is Lord Church - HK ChapterIslamBudismoTemplo ng Hindu14. Mga Serbisyo sa Korea .... 85-92Pangkalahatang impormasyonAng mga serbisyo ng koreoMga sangay ng koreoEnquiry hotlines15* Mga Serbisyong Panlipunan.........\ ............ 93-102Ang Social Welfare DepartmentAng Family Services CentresMga bahay kalinga para sa mgakababaihanMga pansamantalang tuluyanAng Hong Kong Family PlanningAssociationNais mo bang magpakasal?Pagpaparehistro ng kapanganakan16. Mga Babala ng Bagyo atna 'Ulan .""'....Mga babala ng bagyoMga babala ng bagyo at malakas naulanMga pansamantalang tuluyanEmergency Coordination Centres17. Mga ng>Teleponong> ng Kawanihanng Gobyerno ......109-11.318. Pa gin wag sa Loob at Labasng Bansa ...114-116Lokal na tawagPagtawag sa ibang bansaPaano tumawag sa ibang bansa?Mga hotline ng mga iba't-ibang kompanyang telepono19. Mga Organisasvon Pant sa lyo, .. [ 117-131Ang Konsulado Heneral ng PilipinasMga organisasyon, unyon at NGOs20. Pag-uwi sa Pilipinas 132-139Pagkuha ng biyahePagpunta sa paliparanMga pangunahing airlines


21. Mahahalagang Pangalan ngLugar at mga Parirala saCantonese............ .140-150Mga pangalan ng lugar sa CantoneseMga pariralang madalas gamitin saCantonese


Sadyang niahkap iwanan ang iyong mga mahal sa buhay upang magtrabahosa ibang bansa, kung saan ang pamumuhay, kultura at lengguwahe ngmga tao ay kaiba sa iyong nakagisnan. Kailangan ng sapat na panahonpara makaangkop sa bagong kapaligiran at trabaho.Marahil ay marami kang mga katanungan bago ka pa man dumating atngayong narito ka na sa Hong Kong:Ano ang dapat kong gawin pagdating ko sapaliparanng Hong Kong?Bakit kailangan ko ng Hong Kong Identity card? Saan ko ito makukuha?Anu-ano ang mga benepisyongpang-empleyo ang matatanggap ko?Ano ang mga dapat at mga hindi ko dapat gawin sa pamamahay ngaking amo?Paano ako makapagpapadala ngpera sa Pilipinas?Paano ako makakapaglibot sa Hong Kong?Saan ako maaaring pumunta kapagaraw ng pahinga?Paano kapag kailangan ko ng tulong mula sapulisya?Paano ako makakapag-aplay ng extension of stay?Maaari ba akong magpalit ng trabaho habang nariritoakosa• • • • ; HongKong? • ' . •• . " • • •' ' . ': :'". • • • • ; . •• . . . .; '.. '••' .. '•. . ••.' '•Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong problem® sa trabaho?Paano ako makakalahok at makikipag-ugnayan saiba%ibangorganisasyon ng mga Pilipinosa Hong Kong ?Sisikapin ng aklat-gabay na ito na sagutin ang mga katanungang nasa itaas atiba pang malimit na itanong ng mga bagong dating at ng mga dayuhangmanggagawang katulad mo. Ang mga impormasyon na nakapaloob dito ayrnakakatulong na padaliin ang iyong pag-angkop sa trabaho at pamumuhay,lalo na sa mga unang buwan mo dito sa Hong Kong. Makakatulong din itosa iyong pagpaplano upang mapaghandaan ang iyong kinabukasan at ngiyong pamilya.Kaya mag-relaks, maglaan ng ilang sandali upang basahin ang aklat-gabayna ito, samantala...Maligayang pagdating sa Hong Kong!


ImigrasyonSaan ako pupunta? Ana ang dapat kong gawin?Pagkababa mo ng eroplano, sundin lamang ang mga karatula papuntangImmigration counters. Pumila sa harap ng kahit alin mang counter na maymarkang "Visitors."Hihingin ng opisyal ng Imigrasyon ang iyong pasaporte, immigrationcard, at ang orihinal na kopya ng iyong kontxata. Kung nasa ayos ang mgaito, ang iyong pasaporte ay tatatakan ng petsa kung hanggang kailan kamaaaring manatili sa Hong Kong. Ito ay karaniwang dalawang taon kungikaw ay Foreign Domestic Helper (FDH)(isang taon kung ikaw ay importedworker ngunit hindi FDH) mula sa araw ng iyong pagdating sa Hong Kong.(Tingnan ang Kabanata 4 para sa karagdagang detalye).Paglabas mo ng Imigrasyon, tumuloy sa kuhanan ng bagahe. Hanapin saelectronic screen ang nurnero ng eroplano na iyong sinakyan at ang kaukulangnumero ng carousel. Kung ang ang mga ito ay hindi pa nakalista, huwag magalala,kasalukuyan pa itong nagdidiskarga ng mga bagahe at makukuha morin ang mga ito pagkaraan ng ilang sandali. Samantala, kumuha ng trolley(makikita mo ito sa paligid at magagamit mo ito nang libre) at maghintayhanggang sa lumabas na sa electronic screen ang numero ng eroplanona iyong sinakyan.Ngayong nasa iyo na ang iyong mga bagahe, kailangan mong dumaan saKustom na matatagpuan sa dulo ng arrival hall bago mo tuluyanglisanin ang gusali.KustomMay won ka bang dapat ideklara?Pagdaan mo ng Kustom, maaari kang tanungin kung mayroon kang dapatideklara. Ipagbigay-alamsanakatalagang opisyal kung mayroon kang dalang:• paninda;• alinman sa mga sumusunod na ang dami o halaga ay higit sa pinahihintulutan(duty free):(i) Tabako o sigarilyo(ii) Methyl alcohol(iii) Iba pang uring alkohol.


Dami o halagang pinahihintulutan:Maaaring kang magdala ng mga sumusunod ng walang babayarang buwis kungito ay pansariling gamit lamang:• isang litro ng alak o inuming nakalalasing;• 200 sigarilyo, o 50 tabako o 250 gramo ng smoker's tobacco.Paalala:Kapag ikaw ay residente na ng Hong Kong (halimbawa,mayroon ka ng Hong Kong ID Card), pahihintulutan ka na lamangna magdala ng isang litro ng alak, 100 sigarilyo, o 25 tabako, o250 gramo ng smoker's tobacco.Mga ipinagbabawal na bagayHuwag magdala ng ...• Narkotiko katulad ng opyum, morpina, heroin at methadone, cocaine(shabu) at marijuana;• Iba pang droga katulad ng hypnotics, pampatulog/pampakalma(tranquilizers) at sedatibo, o stimulants katulad ng amphetamines, quinalbarbitoneo methaqualone;• Antibayotiko katulad ng penicillin;• Lason;• Mga kontroladong kemikal katulad ng acetic anhydride, ephedrine at iba pa;• Baril at bala;• Sandata (patalim, atbp.);• Mga paputok (pyrotechnics, fireworks);• Istratehikong paninda;• Tela;• Hayop at mga tanim;• Mga pekeng produkto at ilegal na computer software, compact discs omusic casette tapes;• Nanganganib na uri ng hayop o halaman;• Karne at mga hayop o ibon na nahuhuli sa pangangaso.BABALA:Ang pagpuslit ng droga sa Hong Kong ay isang napakabigat na kasalanansa batas. Huwag itong gawin!Maaaring halungkatin ng opisyal ng Kustom ang inyong bagahe. Kungmagkagayon, huwag kang mabahala. Ginagawa ito ng mga opisyal ng Kustombilang bahagi ng kanilang tungkulin. Pagkatapos nito, rnaaari ka nang tumuloysa arrival hall.


Pagtungo sa sentro ng siyudadTanong:Sagot:Tip:Tanong:Sagot:Tanong:Sagot:Tanong:Sagot:Mula sa paliparan, paano ako makakarating sa nais kong puntahan?Hanapin ang mga karatula at palatandaan kung saan matatagpuanang sakayan ng taksi,bus o Airport Express Railway. Parasa karagdagang impormasyon tungkol sa ruta ng biyahe, tingnanang kabanata 5.Ang Airport Express Railway ay mabilis at maginhawangsasakyan patungo sa kahayanan. Ang istasyon ng tren ay katabilamang ng Air Passenger Terminal. Maaari niong dalhin angiyong trolley hanggang sa pintuan mismo ng tren at may mgaplatform attendants na siyang aalalay sa iyong pagsakay satren. Ang tiket ay nagkakahalaga ng HK$100 mula paliparanhanggang HongKong Station, Ang mas mum ngimit maykabagalang paraan ay ang pagsakay ng bus. Ang pamasahe aymula HK$10 hanggang HK$45.Ano ang dapat kong gawin kung walang sumalubong sa akin'?Kung hindi mo alam ang iyong pupuntahan, tawagan mo angiyong amo, ang iyong ahensiya o kahit sino sa iyong mgakamag-anak o kaibigan sa HongKong,Saan ako maaring tumawag at magkano ito?Madali kang makakakita ng pampublikong telepono sa loob ngpaliparan. Ang limang minutong tawag ay nagkakahalaga ngHK$1. Para sa mga emergency call, tumawag sa 999 at para sadirectory enquiries, tumawag sa 1081. Ang mga tawag naito ay libre. Mayroon ding mga courtesy phones kung saanmagagamit mo para sa lokal na tawag ng libre. Ang mgacourtesy phones ay matatagpuan sa magkabilang dulo ngpinagkukunan ng mga bagahe (malapit sa una at hulingcarousel) at sa bandang greeting hall.Sinu-sino pa ang maaring makatulong sa akin?Ang mga pulis sa Hong Kong ay matulungin. Kung kailanganmo ng tulong o kung mayroon kang mga katanungan, lapitanlamang ang isa sa mga pulis sa loob ng paliparan. Maaarika ring tumawag sa mga organisasyong sumusuporta samga migrante (Tingnan ang kabanata 19).


''^'L-'"' >: h^izg i®K£1 —•"' yL>Pagkuha ng Hong Kong ID cardKung ikaw ay isang FDH, marahil ay tutuloy ka kaagad sa bahayng iyong amo mula sa paliparan. Mas malamang sa hindi ay gugugulin moang iyong mga unang araw sa pag-alam at pag-angkop sa bago mong tahanan.Ang susunod na kailangan mong gawin ay ang pagkuha ng Hong KongIdentity (ID) card. Ayon sa Registration of Persons Ordinance, kailanganmong magparehistro sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng iyong pagdatingsa Hong Kong upang makakuha ng Hong Kong ID card. AngHong Kong ID card ay libre sa unang pagkuha.Maaari kang mag-apiay sa pinakamalapit na Registration of Persons Officeng Kagawaran ng Imigrasyon. Tingnan ang talaan ng mga tanggapan at mganumero ng telepono sa ibaba kung alin ang pinakamalapit sa iyong lugar:Registration of Persons - Hong Kong Office6/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong KongTel: 2824-6111Registration of Persons - Kowloon Office2/F, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui, KowloonTel: 2368-0479Registration of Persons - Kwun Tong OfficeRm 54-60, 2/F, Amoy Plaza, 77 Ngau Tau Kok Road,Ngau Tau Kok, KowloonTel: 2755-9545Registration of Persons - Tsuen Wan OfficeUnits 28-37, Upper Ground Floor, Phase I, Waterside PlazaTsuen Wan, New TerritoriesTel: 2498-4242Immigration - Tai Po Office3/F, Tai Po Government Offices Building, 1 Ting Kok RoadTai Po, New TerritoriesTel: 2653-3116


Immigration - Yuen Long Office3/F, Yuen Long Government Offices, 2 Kiu Lok SquareYuen Long, New TerritoriesTel: 2475-4114Bago ka magtungo sa Registration of Persons Office, huwag kalimutangdalhln ang iyong pasaporte o iba pang mga dokumento.Sa tanggapan ng Registration of PersonsTip:Ang pagpaparehistro para sa pagkuha ng ID card ay maaaringmatagalan. Sikapin mong makarating sa Regisration of PersonsOffice bago mag ika-10:00 ng umaga,Pagdating mo sa Registration of Persons Office, tumuloy muna saEnquiry Counter. Bibigyan ka ng numero kung saan nakalagay angoras ng iyong pakikipagtipan sa nakatalagang opisyal.Tip:Maaaring magtagal ang iyong paghihintay, kaya't magdala ngkahit anong babasahin upang hindi mainip. Maaari ka ringlumabas muna ngunit kailangan mong bumalik sa takdang orasng iyong tipan,Matatawag din ang iyong numero. Kapag tinawag na ito, pumunta sa bintanakung saan ito itinawag upang ma-iproseso ang iyong aplikasyon. Sundinlamang ang mga tagubilin ng opisyal.Pansinin:Tiyaking dala mo ang iyong pasaporte o mga dokumento atiba pang katunayan ng iyong pagkakakilanlan dahil ang mga itoay hihingin sa iyo ng nakatalagang opisyaLBABALA:Sabihin lang ang lahat ng katotohanan sa opisyal ng Imigmsyon. Angkaparusahan sa pagsisinungaling ay pagkabilanggo nang hanggangdalawang taon at multang hanggang HK$50,000 (mga P257,SOO sa palitanhabang nililimbag ang librong ito.)Maaari ring makipagtipan sa pamamagitan ng pagtawag satelepono 2598-0888.Kung minsan, hindi ka mahaharap ng registration officer sa araw dingiyon (lalo na kung hindi ka nakarating ng maaga) Kapag nangyari ito,kinakailangan mong bumalik sa ibang araw, Nakakairita ito pero


sisikapin ng registration officer na rnaiproseso ito kinabukasan din.Ugaliing dalhin ang iyong ID cardMaligayang bati! Sa wakas ay mayroon ka nang Hong Kong ID card.Napakahalaga ng iyong Hong Kong ID card, at ayon sa batas, kailangan moitong dalhin sa lahat ng oras. Ingatan at ilagay ito sa bob ng iyongpitaka upang madali mo itong mahanap.Panaka-naka'y maaaring hingin ng mga pulis ang iyong Hong Kong ID card.Ito'y baliagi na ng kanilang trabaho, kaya't huwag kang mabahala.Huwag kaligtaang dalhin palagi ang iyong Hong Kong ID card, dahil kunghindi ay maaari kang multahan ng HK$5,000.Dalawang mahahalagang bagay na dapat tandaan:1. Kung ang iyong Hong Kong ID card ay nawala, nabaluktot o nasira,ipaalam sa pinakamalapit na Registration of Persons Office sa loobng 14 araw at mag-aplay kaagad ng panibago. Ang bay ad sa pagkuhang panibagong ID card ay HK$395 kaya't huwag itong walain!2, Kapag may pagbabago sa iyong registered particulars (halimbawa: saiyong katayuan sa buhay, tirahan, atbp.), kailangan mo rin itong ipaalamkaagad sa Registration of Persons Office.Kailan matatapos ang aking bisa?Pagkarating mo sa Hong KongPagkarating mo sa Hong Kong, ang iyong pasaporte ay tatatakan ng landingstamp kung saan dito nakasaad ang limitasyon ng iyong pamamalagi.Karaniwan ay dalawang taon para sa rnga foreign domestic helpers (at isangtaon para sa iba pang imported workers) mula sa araw ng pagdatingsa Hong Kong.Pansinin: Huwag magkakamaling isipin na ang petsa sa iyongkontrata ay siya ring petsa ng iyong pamamalagi dito sa HongKong. Ang nakatatak sa iyong pasaporte ang dapat mong sundin.Kapag maagang pinutol ang iyong kontrataKapag pinutol mo o ng iyong amo ang inyong kontrata, maaari ka paring manatili sa Hong Kong nang hanggang dalawang linggo mula sa petsa ngpagputol ng inyong kontrata o hanggang sa petsa na nakatatak sa iyongpasaporte. alinman sa dalawa ang rnas maaga.


Tingnan ang Kabanata 4 para sa mga detalye ng pagputol ng kontrata.BABALA:Huwag manatili sa Hong Kong ng higit sa itinakdang panahon! Maaarikang mabilanggo nang hanggang dalawang taon at multang hanggangHK$ 50,000 (mga P257,500)> Maaari ka ring paalisin sa Hong Kongpagkatapos mong maipagsilbi ang iyong sintensiya.Paano ako makakapag-aplay para sa extension of stay?Kailangan mo ng sulat-suporta mula sa iyong amo at ng orihinal nakopya ng iyong bagong kontrata. Isumite ang porma para sa extension ofstay sa loob ng apat na linggo bago matapos ang petsang nakatataksa iyong pasaporte sa:Extension SectionImmigration Department5/F, Immigration Tower, 7 Gloucester RoadWan Chai, Hong KongKung ikaw ay nagpunta sa Hong Kong bilang imported worker sa ilalim ngImportation of Workers Scheme, isumite ang iyong aplikasyon sa:Entry Visa (Workers) SectionImmigration Department7/F, Immigration Tower, 7 Gloucester RoadWan Chai, Hong KongSaan ako maaaring magreklamo tungkol sa kalidad ngserbisyo ng Imigrasyon?Kung hindi ka kuntento sa serbisyo ng opisyal ng imigrasyon, huwag matakotna magreklamo. Kausapin kaagad ang pinakapinuno o di kaya'y sumulat sa:Chief Immigration Officer (Management Audit)Immigration Tower7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong KongMaaari ding tawagan ang Customer Service Unit sa telepono 2829-4141 o2829-4142.


Mga kundisyon ng pagtatrabahoAyon sa batas, kinakailangang magtrabaho ka sa iisang amo sa nasabingposisyon at lugar lamang sa loob ng panahong nakasaad sa iyong kontrata.Kung ikaw ay isang FDH, marahil ay kasama sa iyong tungkulin angpagluluto, pag-aalaga ng bata at paglilinis ng sasakyan. Maaari ka ringutusan ng iyong amo na gumawa ng iba pang tungkulin gaya ng pag-aalagang aso, pamamalengke at iba pang gawaing-bahay.Tip:Hingin sa amo na linawin sa iyo ang lahat ng iyong tungkulinbago ka magsimulang magtrabaho.BABALA:Hindi maaring tanggapin ng sinumang dayuhang manggagawa sa HangKong ang trabahong walang pahintulot maging ito man ay permanente opanmmantah lamang. Maaari hang multahan ng hanggang HK$50,000(mga P257,500) at mabilanggo ng hanggang dalawang taon. Maaari karingpaatisin mula sa Hong Kong at hindi na papayagan pang makabalik.Huwag mong sundin ang iyong amo kung uutusan kang magtrabaho saibang tao o pinagagawa ng mga gawaing walang kinalaman sa bahay. Itoay bawal at maaari kang maparusahan, pati na ang iyong amo kung kayoay mahuhuli. Kung pinipilit ng iyong amo na papagtrabahuinka ng ibang gawain, ipagbigay-alam kaagad sa InvestigationDivision ng Kagawaran ng Imigrasyon sa pamamagitan ng pagsulato pagtawag. Malaki rin ang maitutulong ng pagkonsulta sa mgaorganisasyong nakatala sa kabanata 19.Mahalaga para sa iyong kapakanan ang itigil agad ang paggawa nganumang ilegal na trabaho. Kapag napatunayan ng InvestigationDivision na ikaw ay nagtatrabaho ng ilegal, mapaparusahan ka pa rin kahitna ikaw pa ang nagsumbong sa kanila.Mga employment agenciesMay pagkakataong kakailanganin mo ang tulong mula sa employmentagency sa Hong Kong para makakuha ng trabalio. Kadalasan, magbabayadka ng komisyon sa ahensiya kung matagumpay ka nilang naihanap ng amo.


Ngunit ang komisyon ay hindi dapat hihigit sa 10% ng isang buwangsahod. Ito ang pinakamataas na maaaring singilin sa iyo ng ahensiya.Dapat ding tiyakin na ang may-ari ng ahensiya ay may lisensiyao Certificate of Exemption mula sa Commissioner for Labour. Kungang ahensiya ay walang maipakitang lisensiya, mas mabuting lumipat ka sa iba.Kung tingin mo ay hindi lisensiyado ang iyong napuntahang ahensiya, okaya ay siningil ka ng mas mataas kaysa 10%, tumawag kaagad sa EmploymentAgencies Administration ng Labour Department sa telepono 2852-3535,Ang mga reklamo ay maaari ding iparating sa pamamagitan ng pagsulat sa:Employment Agencies Administration, Labour Department12/F, Harbour Building38 Pier Road, Central, Hong KongPayo:* Huwag lumagda sa anumang dokumento, kasunduan o kontrata kunghindi ka sang-ayon o hindi malinaw ang sinasabi nito.• Huwag lumagda para sa sahod na hindi mo natatanggap.0 Kunin agad ang iyong resibo pagkabayad mo ng komisyon sa ahensiya.BABALA:Huwag ipagkatiwala ang iyong pasaporte sa sinumang nag-aalok w|tulong napahabain ang iyong bisa o paghahanap ngpanibagong amo, maging sa iyong mga kaibigan. Marami na ang mga FDH ang naloko n%mga "kaibigan" na gusto pang mamalagi sa Hong Kong sa paraang ilegal. Angpanloloko ay ganito: Sasabihin ng "kaibigan" na maaari siyantmakatulong na palawigin ng iyong bisa at kukunin ang iyong pasaport*upang patatakan. Subalit ang totoo ay naubos na ang sariling bisa n$"kaibigang" ito. Sa halip na tulungan ka ay itatago nito ang iyong pasaporte at magkukunwaring kanya ang iyong pasaporte pagdaan niya scimigrasyon pauwi sa Pilipinas. Hindi mo na muling makikita pa an$iyong "kaibigan" pati na rin ang iyong pasaporte.Kung sa tingin mo ay may paglabag na nagawa ang isang employmemagency, ahente o rekruter, magsumbong kaagad sa pulisya. Para S2karagdagang detalye, magsadya o tumawag sa:Information Office, Immigration Department2/F, Immigration Tower7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong KongTel: 2824-611110


Anu-ano ang iyong mga karapatan bilang ForeignDomestic Helper (FDH)?Ang iyong mga karampatang benepisyo at mga karapatan bilang FDH aynakasaad sa iyong kontrata. lisa lang ang batayan at opisyal na kontratapara sa lahat ng FDH sa Hong Kong. Sinasakop ng kontratang ito anglahat ng FDH sa Hong Kong ng kahit na anong nasyunalidad.Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa iyong mga karapatan atbenepisyo, kumuha ng libreng kopya ng "Concise Guide to the EmploymentOrdinance" at ng "Guide to the Employee's Compensation Ordinance"mula sa Kagawaran ng Paggawa Maaari ding sumangguni sa iba pang nilimbagna sanggunian mula sa ibat-ibang grupong sumusuporta sa rnga migrante saHong Kong (Tingnan sa Kabanata 19 para sa talaan ng mga grupong ito).Pagsauli sapasahe iba pang nagastos (reimbursable expenses)Ang FDHs at imported workers ay parehong may libreng pamasahe mulasa bansang pinagmulan at pauwi kapag pinutol o tapos na ang kanilang kontrata.Kung ikaw ay FDH, may nakalaang panggastos para sa pang-araw-araw napagkain at pamasahe mula sa araw ng iyong pag-alis sa pinanggalinganglugar hanggang makarating ka sa Hong Kong. Ito'y babayaran sa iyo ngiyong amo sa kundisyon na ang kinuha mong biyahe ay ang pinakamabilisat pinakadketsong ruta patungong Hong Kong. Ang halagang babayaran saiyo ng iyong amo ay nakasaad sa inyong kontrata. Makukuha mo rin ang ganitongbenepisyo kapag pinutol o natapos na ang iyong kontrata.Ang iba pang gastusin na dapat ibalik sa iyo ng iyong amo ay angmga sumusunod: Philippine Overseas Employment Administration (POEA)fee, seguro, medical examination fee, notarization fee (sinisingil ng PhilippineConsulate General) at bayad sa bisa. Kailangan mong ipakita ang lahat ngmga kaukulang resibo at mga dokumentong nagpapatunay ng pinagbayaran.Pag-iingat ng pasaporte at mahahalagang dokumentoPagdating mo sa Hong Kong, may mga amo at ahensiya na gustongkumuha at magtago ng iyong pasaporte. Ayon sa batas, may karapatan kangtumanggi na ipagkatiwala ang iyong pasaporte at iba pang mga pansarilingdokumento maging sa iyong amo o sa ahensiya. Ang pilitin kang ibigayang mga ito sa kanila ay paglabag sa batas. Kapag nagyari ito, agad naipagbigay-alam sa pulis o sa inyong konsulado para hurningi ng tulong.Mahalaga rin na mayroon kang hiwalay na kopya ng iyong pasaporte atmahahalagang dokumento.11


Anong mga benepisyo ang maaari kong makamit sa ilalim ng batwat ng kontrata?Ang lahat ng FDH's ng kahit na anong nasyonalidad ay may karapatan sa:• Minimum na buwanang pasahod (tingnan sa pahina 13, "Hinggilsaiyong sahod")• Araw ng pamamahinga (Rest days) - isang araw na pamamahinga saloob ng pitong araw; ang panahon ng pagpapahinga ay isang buong araw okatumbas ng 24 oras na hindi ka gagawa ng anumang trabaho sa loob ngpamamahay ng iyong amo.• Piyesta-opisyal (Statutory holidays) - 12 araw sa loob ng isang taon(Tingnan sa Talaan na ipinalabas ng Labour Department)• May bayad na taunang bakasyon (Paid annual leave) - Pitong araw na taunangbakasyong may bayad kung nakapaglingkod ka na sa iisang amo ng hindikukulangin sa 12 buwan; madadagdagan ito batay sa tagal ng iyongserbisyo. Hanggang 14 na araw para sa siyam na taon at mahigit naserbisyo.• Bakasyon (Home leave) - kapag nagkasundo kayo ng amo mo na pumirma ngpanibagong kontrata, maaari kang magbakasyon ng hindi bababa sa pitong arawbago magsimula ang panibagong kontrata. Kailangang malinaw sainyong dalawa ng iyong amo kung ang iyong bakasyon ay may bayad owala bago pumirma ng panibagong kontrata.• Sickness allowance - kapag nagkasakit ka, maaari kang lumiban at magpahingamula sa iyong trabaho ng may bayad sa kundisyong nakaipon ka na ngsapat na sickness days at mayroon kang kaukulang medical certificate.Ang bayad sa ganitong pamamahinga ay 4/5 ng iyong regular na sahod.• Maternity leave - Sampung linggo ng pamamahinga kung nakapaglingkod ka nasa iyong amo ng hindi kukulangin sa apat linggo bago magsimula angmaternity leave. Kinakailangan mong magbigay ng abiso ng pagbubuntissa iyong amo. May bayad ang ganitong pamamahinga kapag natupad moang ilang mga kundisyon kabilang na rito. na dapat ay nakapaglingkod kasa iyong amo nang hindi kukulangin sa 40 linggo bago magsimula angmaternity leave.• Severance Payment - katumbas ng 2/3 ng pinakahuling buwanangsahod sa bawat taon ng iyong serbisyo. Gayunpaman, makukuha molamang ito kung matutugunan mo ang mga sumusunod na kundisyon:Na ikaw ay tinanggal sa trabaho dahii hindi na kailangan ng amo angiyong serbisyo at hindi na kukuha ng kapalit mo (redundancy); Naikaw ay nakapagtrabaho ng tuluy-tuloy sa iyong amo ng hindi bababa sa 24na buwan bago ka tinanggal sa trabaho. Halimbawa kung ang sahodmo ay HK$ 4,000 bawat buwan at ikaw ay nagtrabaho sa iisang amo sa.loob ng apat na taon, ganito ang pagkalkula sa iyong Severance Payment;HK$4,000 x 2/3 x 4 = HK$ 10,667.• Kabayaran sa matagal na paglilingkod (Long service payment) - katumbas12


ng 2/3 ng iyong pinakahuling buwanang sahod sa bawat taon ngiyong serbisyo. Matatanggap mo lamang ito kapag natugunan moang mga sumusunod na kundisyones: Ang haba ng iyong serbisyo ayhindi bababa sa limang taon at titigil ka na sa pagtatrabaho dahil sa usapin ngkatandaan, problema sa kalusugan, o ang dahilan ng iyong pagkatanggalsa trabaho ay "redundancy summary dismissal"; tumanggi ang amo napumirma ng panibagong kontrata. Kapag namatay ka sa panahon ngiyong paninilbihan sa iisang amo ng hindi bababa sa limang taon, ang iyongpamilya bilang benepisyaryo ang makakakuha ng benepisyo mula saiyong bayad sa mahabang paglilingkod.* Kabayaran bunga ng sakuna/kapansanan (Accident/Injury compensation)- Tungkulin ng iyong amo na panagutan ang lahat ng gastoskapag ikaw ay nasugatan o nagkaroon ng kapansanan bunga ng aksidenteo sakuna na may kinalarnan sa iyong trabaho.Pansinin:Itanong sa iyong amo kung may won siyang employee's compensationinsurance (seguro sa trabaho). Ayon sa batas, kailangangmagkaroon ang mga amo ng ganitong uri ng seguro dahil ito angtutugon sa kanilang pananagutan o obligasyon sakaling ikaw aymagkasakit o maaksidente.Kung ikaw ay isang FDH, kailangang bayaran ka ng amo mo ng kaukulangfood allowance kung hindi ka kasakop ng kanilang badyet sa pagkain. Angkaayusang "stay-out" at "live-out" sa pagitan ninyong dalawa ng iyong amoay posibleng payagan ng imigrasyon kung walang sapat na lugar o akomodasyonsa bahay ng iyong amo. Sa ganitong kundisyon, tungkulin ng iyong amo nasagutin ang iyong pabahay at gastusin sa transportasyon.Ungnan ang Employment Ordinance at ang Employees Compensation Ordinacepara sa detalye ng iyong mga benepisyo.Hinggil sa iyong sahodLahat ng FDHs, ng kahit anupamang nasyonalidad ay dapat tumatanggapng hindi bababa sa minimum na buwanang pasahod (HK$ 3,670 bawatbuwan para sa mga kontratang napirmahan mula ika-3 ng Pebrero, 1999.)Ang pagpapasahod ng mas mababa sa minimum ay labag sa batas,Ang pasahod ay kailangang bayaran sa iyo sa pamamagitan ng paglipat ngpera sa iyong bank account o direktang pag-abot sa iyo ng cash o kaya ay sapamamagitan ng tseke, pitong araw pagkaraan ng takdang petsa ng sahod.Humingi ng resibo sa iyong amo sa bawat sahod at kailangang suriing mabutikung tama ang halagang binayaran ng amo bago pirmahan angresibo.13


Kung ikaw ay isang imported worker, ang iyong sahod ayawtomatikong ihuhulog sa iyong bangko bawat buwan.Ang maaari lamang na kaltasin mula sa iyong sahod ay ang iyong utang,mga nasira o nawala mong gamit na pag-aari ng iyong amo. Kapag mayroonkang nawala o nasirang gamit ng iyong amo, ang halagang kakaltasin mula saiyong sahod ay hindi dapat humigit sa HK$300 sa bawat bagay na nasirao nawala. Ang kabuuang halaga na maaring kaltasin sa loob ng isangbuwan mula sa iyong buwanang sahod ay hindi dapat hihigit sa 25 porsiyento.Nakasaad sa Employment Ordinance ang mga limitasyon kaugnay ngpagkaltas sa pasahod.Kung sakaling hindi ka binayaran ng tamang pasahod ng iyong amo, athindi kapani-paniwala ang paliwanag, ipagbigay-alam kaagad ito satanggapan ng Labour Relations Services ng Kagawaran ng Paggawa. Angmga lokasyon nito ay makikita pahina sa 20 at 21.Pangmamaltrato, pang-aabusong sekswal at pisikalSa Hong Kong, ang pang-aabuso sa mga FDHs ay hindi ipinagwawalangbahala. Kung sakaling ikaw ay naging biktima ng anumang uri ng pangaabuso,maaari mong putulin kaagad ang iyong kontrata ng walang pasabi owalang kapalit na karampatang kabayaran. Kinakailangang ipagbigay-alammo kaagad ang pangyayari sa pulisya sa pamamamagitan ng pagtawag ng999 para sa madaliang saklolo o sa Police Hotline 2525-7717 o kahit saaliximang istasyon ng pulisya. Tingnan ang talaan sa kabanata 9.Pakikitungo sa iyong amoWalang gaanong magiging kaguluhan sa pagitan ninyong dalawa ng iyongamo kung susundin ang mga simpleng alituntunin at pairalin ang ating"sentido kumon".• Huwag garni tin ang telepono ng iyong amo sa mga hindi mahahalagaat mahahabang tawag. Kung nais mong tumawag sa ibang bansa,siguraduhing may pahintulot ang iyong amo.• Iwasang tumanggap ng mga saliwang tawag (overseas collect call) mula saiyong mga kaibigan at kamag-anakan sa Pilipinas. Ito ay may kamahalankaysa sa karaniwang tawag at maaaring maging dahilan ng malakingbayarin sa telepono.• Huwag mag-imbita ng mga kamag-anakan/kaibigan sa pamamahay ngiyong amo lalo na kapag wala sila.0 Kung ang amo mo ay Intsik, huwag magsusuot ng kulay pud o itim kapagmayroong miyembro ng paniilya na nagdaraos ng kaarawan. Para sa kanila,14


ito ay malas. Mararning Intsik ang naniniwala na ang pagsusuot ng itimo puti ay para lamang sa pagluluksa. Katulad rin na ang nakatayongchopstick sa mangkok na kinakainan ay malas.* Naniniwala din sila na ang pula ay masayang kulay, kaya huwag magsuotng kulay pula kapag may namatay o sa panahon ng pagluluksa.® Iwasang magsalita ng iyong sariling lengguwahe sa harap ng pamilya ngiyong amo (baka isipin ng amo mo na mayroon kang sinasabingmasama tungkol sa kanila).® Harapin lamang ang mga pansariling bagay pagkatapos ng iyong mgatrabaho.* Huwag gumamit ng mga kasangkapan sa loob ng bahay ng walangpahintulot ang iyong amo.Narito ang ilang mga alituntunin na maaaring makatulong sa pagpapanatiling mahusay na relasyon sa loob ng tahanan ng iyong amo:O Bago magsimula sa trabaho, liwanagin sa iyong arno ang mga bagay namaaaring maasahan mula sa iyo.• Bago ka magsimula sa trabaho, hingin sa iyong amo na linawin kung anoang kanyang inaasahan mula sa iyo.• Kung ikaw ay naninilbihan sa pamilyang Intsik, sikaping matutong maglutong mga simpleng pagkaing Intsik lalo na ang Chinese soup. Sila aynasisiyahan sa mga simple at masasarap ng pagkain, kaya, ang pagtuklasng ibat-ibang putahe ng pagkain ay isang paraan para ikaw ay kagiliwan.Pag-aaplay para sa visa extensionKaraniwan, hindi naman puro mga problema lamang sa trabaho ang puwedemong maranasan habang naririto ka sa HongKong. Sikapin mong magingkasiya-siya ang pamarnalagi mo dito sa HongKong. Kapag day-off mo,lumabas ka kasama ng mga kaibigan at kapwa migrante, dumalo sa mga serbisyopara sa pananampalataya o kaya ay magtungo sa mga magagandanglugar'sa HongKong. (Tingnan sa mga susunod na kabanata)•Subalit huwag mong kalimutan ang limitasyon ng iyong. parianatili dito saHongKong (Nakatatak sa iyong pasaporte). Ipaalala sa iyo ng Kagawaran ngImigrasyon na kailangan mong mag-aplay ng "extension of stay" sa loob ngapat'na linggo bago matapos ang iyong bisa. May bayaring HK$135 parasa visa extension (Para sa iba pang detalye, tingnan sa kabanata tatlo, "Paanoako makakapag-aplay para sa extension of stay")Pagtatapos ng kontrataA no ang dapat kong gawin kapag natapos na ang aking kontrata ?15


Paano ako magpapanibago nito?Kapag tapos na ang iyong kontrata (finished contract), niaaari kang mpasok sa Imigrasyon ng panibagong kontrata para sa dati o bagong arKaraniwang pinagbabakasyon ka muna bago magsimula ang bagckontrata. Gayunpaman, maari mong hilingin sa iyong amo na ipagpalilang petsa ng iyong bakasyon kung makabubuti ito sa iyo o sa iyong arIsumite ang mga kinakailangang papeles at dokumento sa Kagawarng Imigrasyon, Mag-aplay sa:Extension SectionImmigration Department5/F, Immigration Tower, 7 Gloucester RoadWan Chai, Hong KongMaaari ba akong magpalit ng trabaho?Kung ikaw ay isang FDH, hindi ka pinapayagan ng batas na makapagpang trabaho. Kung nais mong magpalit ng trabaho fnon-FDH), kailangan moumuwi muna sa Pilipinas at doon mag-aplay ng non-FDH employment visaPara sa iba pang dayuhang manggagawa ang pagtatrabaho sa ibang amlugar at/o kategorya ay hindi rin pinahihintulutan.Maaari ba akong magpalit ng amo?Kung ikaw ay isang FDH, hindi ka pahihintulutan ng batas na makapagpalit iamo bagama't may mga tanging kaso o sitwasyon na maari kang payagarMaaari ka lamang magpalit ng amo sa ilalim ng mga sumusunod na sitwasyo1. Kung ang kontrata mo ay matatapos o tapos na (finished contractKailangan mong mag-aplay sa Kagawaran ng Imigrasyon at karaniwaay pauuwiin ka muna para magbabakasyon (home leave) bagmagsimula ang panibagong kontrata. Gayunpaman, ikaw o ang iyong amay maaaring humiling na ipagpaliban ang iyong pag-uwi ayon sinyong kasunduan.2. Kapag tinanggal ka sa iyong trabaho bago matapos ang iyong kontrat(premature termination): Ang Kagawaran ng Imigrasyon ay may mg;bagay na isinasaalang-alang na naaayon sa patakaran (policy grounds). Ito a]kinabibilangan ng mga sumusunod.• kapag namatay ang iyong amo;• external transfer;• kapag maninirahan sa ibang bansa amg iyong amo;• kapag ang iyong amo ay wala nang kakayahang magbayad;16


® pang-aabusong pisikal, sekswal at pangrnamaltrato ng amo.Maagang pagputol ng kontrataSino ang maaaring pumutol ng kontrata?Ikaw o ang iyong amo lamang ang maaaring pumutol ng inyong kontrata.Gayunpaman, kinakailangang sundin ang tamang alituntunin ng pagputolnito. Sinuman sa dalawang panig (ikaw o ang iyong amo) ay maaaringmaghain ng reklamo sa Kagawaran ng Paggawa kung may mga karampatangbayarin (claims) kaugnay sa pagputol ng kontrata.Kung ikaw ay isang FDH at gusto mong putulin ang inyong kontrata, kailanganmong magbigay ng isang buwan na paunang-sabi (one month notice) sa iyongamo o magbayad ng katumbas ng isang buwang sahod bilang kapalit ng abiso.Kung ang iyong amo naman ang may kagustuhang tanggalin ka, dapat dinsiyang magbigay ng isang buwan na paunang-sabi o magbayad ng katumbasng isang buwang sahod bilang kapalit ng paunang-sabi.Gayunpaman, maaari kang tanggalin kaagad ng iyong amo ng walangkaukulang kabayaran kung:• Hindi mo ginagawa ang nararapat ayon sa iyong katungkulan;+ Hindi ka sumusunod sa kautusan na naaayon sa batas at nararapat;• Naging pabaya ka at hindi sinusunod ang mga tungkuling nakasaad saiyong kontrata;• Ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan at napatunayan na gumawa ngmga katiwalian.Para sa iba pang imported workers, kailangan pa ring ipagbigay-alam ngunithindi ito nangangahulugan ng isang buwang palugit. Maaring may mga ibangprobisyon sa iyong kontrata kaya makabubuting tingnan ito.Anu~ano ang mga karampatang kabayaran ang dapat kongmatanggap kung sakaling pinutol ang aking kontrata?Kapag natapos o pinutol ang iyong kontrata, dapat mong kunin ang iyongsahod at lahat ng karampatang bayarin sa iyong amo sa loob ng pitong arawmula sa petsa ng pagkaputol o pagtatapos ng iyong kontrata. Ang mgadapat mong makuha ay Mnabibilangan ng mga sumusunod:• Ang iyong sahod na hindi mo pa natatanggap;• Isang buwang sahod kapalit ng paunang-sabi "one month notice in lieu "(kung mayroon man);• Bayad sa iyong taunang bakasyon o mga holidays na hindi mo nagamit;• Kabayaran sa iyong mahabang paglilingkok, kung mayroon man (tingnan•.... ;•;..,. ."••.. .•,',-.- .::.'.•., .•'.-...;'••, .\-'.... .'•.. v. •.'..., .•.,. .;'•-'..... 17


sa pahina 12);• Iba pang mga bayarin na nakasaad sa iyong kontrata.Kung ikaw ay dapat pagkalooban ng "severance payment" (tingnan sapahina 12), dapat mo itong ipagbigay-alam sa iyong amo sa pamamagitanng sulat. Kailangang bayaran ito ng iyong amo sa loob ng dalawang buwanmula sa petsang nakalagay sa iyong abiso.Kung ikaw ay isang FHD, dapat mo ring kunin ang iyong one-way air ticket,airport tax at arawang gastusin sa pagkain at pamasahe sa iyong pag-uwi saPilipinas.Ano ang dapat kong gawin kapag naputol ang aking kontrata?Kapag ang iyong kontrata ay maagang pinutol, ikaw aypapayagang manatili sa Hong Kong sa loob ng dalawang linggo o hanggangsa petsang nakatatak sa iyong pasaporte, alinman sa dalawa ang mas maaga.Mas kilala ito sa tawag na "two week rule". Alalahanin mong dapat kangmakipagkita sa Imigrasyon bago matapos ang nasabing panahon.Kung ikaw ay biglaang pinaalis ng iyong amo, maghanap ng pansamantalangmatutuluyan o mga refuge house hanggang makapag-isip ka ng mga hakbang nadapat mong gawin. Makakatulong din Rung tumawag o sumangguni ka samga organisasyong nakatala sa kabanata 19.Kung mayroong kabayaran na dapat mong matanggap (nabanggit sanakaraang seksiyon) at tumangging magbayad ang iyong amo, maaari kangmagsampa ng reklamo sa Kagawaran ng Paggawa, Ito ang siyangmagsasaayos ng paghaharap sa pagitan ninyo ng amo mo upang lutasin angusapin ng bayarin. Kapag dumulog ka sa Imigrasyon kaugnay ng pananatilimo dito sa Hong Kong, kailangan mong magpakita ng mga dokumento mulasa Kagawaran ng Paggawa na nagpapatunay na mayroon kang reklamo naisinampa dito. Paalala: Alalahaning ang lahat ng FDHs ay pinagbabawalang,"magtrabaho ng Imigrasyon habang mayroon silang kasong nakabinbin.Kung wala ka namang demanda o pagkaraang maisampa mo ang iyongreklamo sa Kagawaran ng Paggawa, tumuloy ka sa Imigrasyon,Kailangan mong makipagkita sa:Extension SectionImmigration Department5/F Immigration Tower, 7 Gloucester Road,Wan Chai, Hong Kong18


Sa Imigrasyon, pag-aaralan ng mga opisyal ang iyong kaso. Maaari kangpauwiin ng tuluyan o payagang makapagpalit ng amo depende sa iyongkaso. Tulad ng nabanggit sa nakaraang seksiyon (tingnan sa "Maaari baakong magpalit ng amo?"), pahihintulutan ka iamang magpalit ng amosa mga kadahilanang: pamamalagi o paninirahan ng amo sa ibangbansa o emigrasyon, pagkamatay, o pagkawala ng kakayahang pampinansyalng iyong amo at kung saan ikaw ay nakaranas ng pang aabuso (pisikal mano sekswal) o pagmamaltrato mula sa amo.Maaari kang pauwiin muna sa Pilipinas at doon mag-aplay ng bisa kungnanaisin mo pang bumalik sa Hong Kong.Ang mga imported workers (non-FDH) naman ay kailangang umuwi saPilipinas kapag pinutol o pagkatapos ng kanilang kontrata. Kapag pinutolang kanilang kontrata, responsibilidad ng amo na ipaalam ito sa Imigrasyon.Mayroon ba akong proteksyon laban sa hindi makatarungangpagsisante sa akin?Malinaw na nakasaad sa Employment Ordinance at ng EmployeesCompensation Ordinance ang mga kundisyon kung saan ipinagbabawal angpagputol ng kontrata. Ang mga ito ay ang mga sumusunod:• pagkaraang makapagbigay ka ng abiso hinggil sa iyong pagbubuntis;• habang ikaw ay nasa bakasyon dahil sa pagkakasakit;• dahil ipinagbigay-alam mo sa mga kinauukulan ang mga nangyayaringpaglabag sa mga batas-paggawa, industrial accident o paglabag sa worksafety regulations;• dahil sa pagiging miyembro ng unyon o paglahok sa mga aktibidadesng unyon;• kapag nasugatan ka kaugnay sa trabaho, bago mabigyan ng "certificateof assessment" o kompensasyon na napagkasunduang ipagkaloob saiyo mula sa employees compensation.Kapag tinanggal ka ng iyong amo sa mga kadahilanang nabanggit sa itaasay mapaparusahan at mumultahan ng HK$100,OQQ.PAKITANDAAN: Pinag-aaralan ngpamahalaan kung gagawing flexibleang mga alituntunin sa proteksiyon sa pagbubuntis, Habang nililimbag angaklat-gabay na ito, kasalukuyang kinakalap ng gobyerno ang opinyon ngpubliko ukol dito. Ang bagong panukala ay may layuning payagan angamo at ang nagdadalantaong FDH na putulin ang kanilang kontratra ayon sakanilang kasunduan at sa probisyon na babayaran ng amo ang FDH(ang halaga ay hindi pa naitatakda). Bagama 't ito ay panukala pa Iamang,makabubuting magbasa ng diyaryo o makinig ng balita saradyoupangmaging adelantado sa usaping ito.19


Mga tulorag raula sa Kagawaran Eg PaggawaKung mayroon kang problema tungkol sa iyong mga karapatan at mgabenepisyo, maaari kang dumulog sa Labour Relation Service (LRS) ngKagawaran ng Paggawa. Nagkakaloob sila ng serbisyo katulad ng:ft Konsultasyon;• Serbisyo ng konsilyasyon sa pagitan ng amo at empleyado upang ayusinang anumang gusot;• Impormasyon hinggil sa iyong mga karapatan at mga obligasyon sa ilalimng Employment Ordinance at ang nakasaad sa iyong kontrata.Ang mga tanggapan ng Labour Relations Services ay matatagpuan sa:Hong Kong East12/F, Eastern Law Court Building29 Tai On StreetSai Wan HoHong Kong West3/F, Western Magistracy Building2A Pokfulam RoadKowloon EastG/F, San Po Kong Government Offices692 Prince Edward RoadSan Po KongKowloon WestFirst Level, Lai Ho House, Lai Kok EstateCheung Sha WanKowloon SouthRoom 1814, Park-in Commercial Centre56 Dundas Street, MongkokKwun Tong6/F, Kowloon East Government Offices12 Lei Yue Mun RoadKwun Tong20


Tsuen Wan5/F, Tsuen Wan Government Offices38 Sai Lau Kok RoadTsuen WanKwai Chung6/F Kwai Hing Government Offices166-174 Hing Fong RoadKwai ChungShatin and Tai PoUnits 746-750, Level 7, New Town Plaza IShatinTuen Mun1/F, Tuen Mun Government Offices1 Tuen Hi RoadTuen MunKung mayroon kang mga katanungan tungkol sa batas-paggawa o tungkolsa gawain ng Kagawaran ng Paggawa , tumawag sa 2712-1771 upangmapakinggan ang nakarekord na mensahe o burning! ng kopya sa pamamagitanng fax (bukas ito ng 24 oras). Sa oras ng trabaho, nakaantabay angilang mga kawani upang sagutin ang iyong mga katanungan.Mga tulong - imported workersMaaaring malaman ng mga imported workers ang tungkol sa kanilang mgakarapatan at benepisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa 24 oras na LabourImportation Telephone Service sa 2815-2255 para sa Ingles at Filipino.Ang mga reklamo ay maaaring itawag sa 2581-9055, o magsadya sa ImportationWorkers Division ng Kagawaran ng Paggawa.Importation of Workers Division, Labour Department15/F, Harbour Building38 Pier Road, Central, Hong Kong21


Ang iyong karapatang mag-organisa at iba pangkarapatan sa paggawaPagbubuo atpaglahok sa unyonNakasaad sa Employment Ordinance ang mga karapatan ng mgamanggagawa, kabilang na rito ang mga FDH*s, na magbuo o sumali saunyon. Tingnan sa Kabanata 19 ang mga impormasyon sa mga unyon ngmga domestic helpers sa Hong Kong.Pagbubuo o paglahok sa asosasyonBilang migranteng manggagawa, maaari kang lumahok sa mga nakatatagnang asosasyon na iyong napili. Maari kang magtanong saKonsulado Heneral ng Pilipinas, Societies Office, o sa mga NGO parasa pangalan ng mga asosasyong ito. (Tingnan sa Kabanata 19).Maaari ka ring makapagbuo ng bagong asosasyon. Para sa pagpaparehistronito, kailangan mong magsumite ng mga kaukulang dokumento satanggapan ng Societies Office saloob ng isang buwan pagkatapos nitongmabuo. Maaari kang makakuha ng kaukulang papeles at magsumite ngaplikasyon sa:Licensing Office18/F,.Wanchai Central BuildingNo. 89 Lockhart Road, WanchaiHotline: 2866-0300Gayunpaman, ang samahan ay hindi na kailangan iparehistro kung anglayunin nito ay ang mga sumusunod:a) relihiyon;b) kawanggawa;k) pakikipagkapwa;d) paglilibang;e) bilang rural committee;g) pederasyon o iba pang samahan ng mga rural committees.Kung ang layunin ng samahan ay wala sa mga nabanggit, kailangang magaplay(gamitin lamang ang opisyal na • portna) ng rehistrasyon saSocieties Office. Ang porma ay kailangang lagdaan ng tatlong opisyalng samahan at kailangan ding ilagay ang mga sumusunod: (a) pangalanat layunin ng samahan (b) tirahan (k) partikular ng mga nakalagdangopisyal ng samahan.22


Lssgar saAng Hong Kong ay mayroong makabago at kumbinyenteng sistema ngtransportasyon at ang pamasahe ay hindi kamahalan. Maraming paraanupang makapagKtotsa Hong Kong.Mass Transit Railway (MTR)Ang MTR ay ang pinakamodernong sasakyang pampubliko sa Hong Kong,Ang Kwun long Line, Tsuen Wan Line, at Island Line ay tumatakbotuwing dalawa hanggang apat na minuto, mula ika- 6:00 ng umaga hanggangika-1:00 ng madaling araw, araw-araw. Ang Airport Express Line ay nagbukassa pubiiko noong Hunyo 22, 1998 at ang Tung Chung Line naman noongHulyo 6 nangtaon ding iyon. Ang ruta ng Airport Express Line ay mula saHong Kong International Airport hanggang Hong Kong Station sa Central.Ito ay humihinto sa mga istasyon ng Tsing Yi at Kowloon. Ang ruta namanng Tung Chung Line ay mula sa Tung Chung New Town hanggang WestKowloon.Paano sumakay sa MTRAng tiket sa MTR ay mabibili mula sa mga Ticket Issuing Machines.Ang bawat rnakina ay mayroong touch-screen computer monitor na kungsaan makikita ang mapa ng ruta ng MTR. Pindutin lamang sa mapa angiyong destinasyon at lalabas dito ang halaga ng pamasahe. Ang Ticket IssuingMachine ay turnatanggap ng bank notes (HK$ 20.00) at barya at nagbibigaydin ito ng sukli. May kakayahan itong maglabas ng hanggang apat na tiketpara sa matatanda at apat na consessionary single journey kada transaksyon.Pagkaraang maglagay ng bank note o barya sa Ticket Issuing Machine,makukuha mo ang iyong tiket para sa isang biyahe (single journey ticket).Kailangan mo itong gamitin sa araw ding iyon. Pagkapasok mo sa turnstile,mayroon kang 90 minuto para kumpletuhin ang iyong biyahe.BABALA:Bawal ang maniganlyo, kumain o uminom sa loob ng istasyon ng MTRo sa loob mismo ng tren. Maaari kang multahan ng hanggang HK$2,000(mga P10,300) kapag nahuK kang kumakain o umnnom at multang nagkakahalagang HK$ 5,000 (mga P25 y 750) sapaninigarilyo.Bawal ang magtinda o mangolekta sa loob ng tren. Bawal ding magdalang malalaking kargamento. Ang mga backpacks at maleta ay pinapahintulutan..........'.....,..,•.•, ...•.•.,.';. ... •:•. , .'•- ,-...-. , . . ..'... .'•;.'.. .'. . . 23


Kung may nawala kang gamit sa tren o istasyon ng MTR, alaniin kung ito'ynasa Lost Property Office (nasa MTR Admiralty Station). Ito ay bukas mulaika-7:30 ng umaga hanggang ika-10:30 ng gabi, Lunes hanggang Linggo.Tumawag at magtanong sa: 2881-8888Payo:Ang isa pang uri ng tiket na madaling g'amitin ay ang tinatawag na"Octopus". Dahil sa nakapaloob dito na microchip, maari mo itong kargahanng halagang katumbas ng maraming biyahe sa MTR, K.CR, East Rail, LightRail at sa mga piling ruta ng Citybus, Kowloon Motor Bus, New WorldFirst Bus, New World First Ferry at Hong Kong and Kowloon Ferry.Kapag malapit nang maubos ang inilagak mong halaga, maaari. kang magtungosa Add Value Machine o sa Customer Service Center na matatagpuan salahat ng istasyon ng MTR para maglagay muli ng halaga sa iyong Octopus,Hindi mo na kailangang bumili ng panibagong tiket. Maaari mong malamankung mayroon pang laman ang iyong Octopus card sa pamamagitan.ng Octopus Inquiry Processor.KCRC East RailAng KCR East Rail na pinainamahalaan ng Kowloon-Canton RailwayCorporation (KCRC) ay ang pinakamahusay na sasakyan papuntang NewTerritories. Ang ruta nito ay mula sa Kowloon Station sa Hung Horn hanggangsa Lo Wu. Mayroon ding regular na biyahe ang mga tren na dumadaanmismo sa border, patungong Dongguan, Guangzhou, Foshan at Zhaoqing.Samantalang ang mga tren papuntang Shanghai at Beijing ay salitan angbiyahe (alternate days). Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa teleticketinghotline: 2947-7888.Ang tiket sa KCR East Rail ay mabibili sa mga ticket office o sa mgaautomatic ticket machines na makikita sa bawat istasyon ng KCR. Angpagkuha ng tiket'sa automatic ticket machines ng KCR ay katulad din sa MTR.Maaari mong gamitin ang iyong Octopus card sa paglipat mo sa KCR mulasa MTR sa Kowloon Tong Station.Kung may nawala kang gamit sa East Rail train, tawagan lamang ang LostProperty Office (nasa Shatin KCR Station) sa telepono 2602-7799.Ang mapa ng mga ruta ng MTR at KCR East Rail ay makikita sa liked ngaklat-gabay na ito.24


Light Rail SystemAng Light Rail System ay pinamamahalaan din ng KCRC. Ito ay may hawigsa tram maliban sa ito'y makabago at air-conditioned. Ito'y bumibiyahe sa hilagangkanlurangbahagi ng New Territories. Ang pangkalahatang haba ng ruta nitoay umaabot sa 31.75 kilometre na nahahati sa walong linya. Mayroondin itong kabuuang 57 na istasyon. Ang serbisyo ng Light Rail ay mulaika-5:30 ng umaga hanggang ika-12:30 ng madaling araw, Lunes hanggangLinggo. Mas mabilis ang serbisyo sa mga istasyong pinakamarami angpasahero kung saan dumarating ang tren kada isa't kalahating minuto.Ang Light Rail lamang ang may "open fare system" sa Hong Kong. Ang singleride ticket ay mabibili mula sa mga automatic ticket vending machines.Kung ang gamit mo ay Octopus, i-validate lamang ito sa mga octopusprocessors na matatagpuan sa plataporma ng tren. Walang gate o turnstile sapasukan kaya malaya ang lahat na makakapasok sa tren (honour system).Tandaan na sa ilalim ng sistemang ito ay mayroong spot checks na isinasagawang mga Passenger Services Assistants.Para sa mga katanungan, tumawag sa 2468-7788Serbisyo ng busMayroong limang kumpanya ng bus sa Hong Kong. Ang limang kumpanyangito ay kinabibilangan ng New World First Bus Services (NWFB) at Citybusna bumibiyahe sa Hong Kong side, ang Kowlon Motor Bus (KMB) nabumibiyahe sa Kowloon at New Territories, ang New Lantau Bus nabumibiyahe sa Lantau Island at Longwin (LW) na bumibiyahe sa airportroutes. Ang Citybus ay bumibiyahe rin sa airport routes samantalang angKMB, NWFB at Citybus ay may mga biyaheng cross-harbour sa pagitan ngHong Kong Island at Kowloon.Karamihansa mga bus ay bumibiyahe mula ika-6:00 ng umaga hangganghatinggabi. Ang iba ay bumibiyahe nang magdamagan. Ang pamasahe aymula HK$1.20 para sa maiikli at ordinaryo (hindi akconditioned) na biyahe,hanggang HK$45 para sa air-conditioned deluxe bus sa pinakamahabang ruta.Payo:Hindi mo na kailangang bumili ng tiket kung sasakay ka sa bus. Ihuloglamang ang iyong pamasahe sa lalagyan na nasa tabi ng drayber pag-akyatmo ng bus. Dito ay walang suklian kaya't laging maghanda ng mgabarya sa lahat ng oras. Halos kalahati ng mga bus sa Hong Kong aytumatanggap ng Octopus card at patuloy pa silang dumaraml Kapag gusto monang bumaba, pindutin lamang ang buton.25


Madaling makita ang terminal ng bus, pero ang paghahanap ng numero ngbus na maaari mong sakyan kung niinsan ay may kahirapan. Makakatulong kungtatandaan na ang lahat ng bus na may letrang "K" ay may rutang nakaugnay saistasyon ng Kowloon Canton Railway. Ang bus naman na nagtatapos saletrang "M" ay papunta sa istasyon ng MTR. Ang nagtatapos sa "R" ay mgarecreational buses at karaniwang bumibiyahe lamang sa aravv ng Linggo,piyesta opisyal o kung may mga espesyal na okasyon. Ang mga bus na mayletrang "X" ay express buses.Maaaring tumawag sa mga sumusunod kung may karagdagang katanungan:KMB: 2745-4466Citybus: 2873-0818NWFB: 2136-8888MinibusesMay dalawang klase ng minibus sa Hong Kong. Ang mga ito ay parehongkulay krema pero magkaiba ng kulay ng bubong: pula at berde.Katulad ng taksi, maari kang sumakay at bumaba kung saan mo gusto (malibanna lamang sa mga ipinagbabawal na lugar). Ang minibus na may berdengbubungan ay bumibiyahe lamang sa nakatalagang ruta. Tingnan ang karatula saharapan ng minibus upang matiyak ang destmasyon nito.Kung gusto mo nang bumaba, gawin ito sa pagsasabi ng "yau lok" na ibigsabihin ay "stop please".Sa berdeng minibus, ang pamasahe ay hinuhulog sa lagayan ng pera pagakyatmo ng minibus. Ang ganitong klase ng minibus ay hindi nagbibigay ng.sukli kaya't kailangan ay palagi kang mayroong barya. Sa pulang minibusnaman, kailangan mong iabot mismo sa drayber ang iyong pamasahe.Makabubuting maghanda ng tamang pamasahe at baka walang sapat napanukli and drayber.Nakapirmi ang halaga ng pamasahe sa minibus - tingnan ang nakasulat saharapan os di kaya'y itanong ito sa drayber. Sa mga pulangminibus naman, ang pamasahe ay magkakaiba depende sa layo ngbiyahe, oras sa araw na iyon, kung anong araw ka sumakay (halimbawa,mas mataas ang pamasahe kapag araw ng karera at kung masama ang panahon).Muli, tingnan ang nakasulat sa karatula bagama't ito ay kadalasang nakasulatlamang sa Intsik.TramsAng Hong Kong tramway ay isa sa mga pinakamura at kaaya-ayang sasakyan26 ............. . ....................


sa buong mundo. Itong matataas, makikitid, at dalawang-palapag(double-decker) na sasakyan ay bumibiyahe lamang sa hilagang bahagi ngHong Kong Island. Bagania't may kabagalan, mura ang pamasahe atnakakaaliw itong sakyan. Sa kahit anong ruta ng tram , ang pamasahe ayHK$2.00 at ihuhulog lamang ito kapag bababa ka na. Wala ring tiket o sukliankaya maghanda ng eksaktong pamasahe.Ang ibang ruta ng tram ay nag-o-overlap - may mga nag-uumpisa sa WesternMarket at bumibiyahe hanggang Shau Kei Wan, samantalang ang iba aytumatakbo lamang sa ilang bahagi ng rutang ito.Ang serbisyo ng Hong Kong Tramway ay mula ika-6:00 ng umagahanggang 12:10 ng madaling araw. Ang mga tram ay dumarating bawatdalawa hanggang 12 minuto.Para sa mga katanungan, tumawag sa 2548-7102.FerriesAng "Star Ferry" ay isa sa mga tanyag na tanawin sa Hong Kong. Bumibiyaheito mula sa Tsim Sha Tsui hanggang Central, patawid sa kahanga-hangangVictoria Harbour. Ang biyahe ay mula ika-6:30 ng umaga hanggang ika-11:30ng gabi, araw-araw. Tulad ng tram, mura din ang pamasahe rito: HK$1.70ibabang bahagi at HK$2.20 sa itaas.Wala rin itong tiket, ihulog lamang ang eksaktong pamasahe sa lalagyan(turnstile). Kung wala kang barya (para sa itaas lamang), maaaring magbayadsa may Information Window kung saan ay nagbibigay sila ng sukli.Sa ibaba ay eksaktong pamasahe lamang ang tinatanggap.Ang pagsakay sa ferry ay siya ring pangunahing paraan upang makarating samga malalayong isla. Kung pupunta ka sa Lantau Island, Cheung ChauoPengChau, rnaaaring kang sumakay sa mga ferry na pinamamahalaan ngNew World First Ferry (NWFF) Company Limited. Para sa LammaIsland, puwede kang sumakay sa rnga ferry na pinamamahalaan ng HongKong and Kowloon Ferry Limited (HKK). Halos lahat ng mga ferry papuntasa mga malalayong isla ay nagmumula sa mga pier sa Central. Ang singilsa pamasahe ay ayon sa iyong destinasyon.Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa:Star Ferry: 2366-2576NWFF: 2131-8181HKK: 2521-606327


Mayroong hiwalay na biyahe an ferry papuntang Discovery Bay saLantau Island. Ito'y bumibiyahe nang buong araw (24 oras), araw-araw.Ang pamasahe ay HK$25 para sa isang biyahe (single journey), Angdaungan nito ay malapit sa daungan ng Star Ferry sa Central,Tip:Para makamura sa pagpunta sa Discovery Bay, sumakay inuna saHYF ferry papuntang Peng Chau (HK$9.20). Pagkatapos aysumakay sa "Kaito" (binibigkas na ''Guy-doe")papuntang DiscoveryBay sa halagang HK$4.00. May katagalan ang biyahe dho at angserbisyo ay madalang.Mga taksiMay mga taksing bumibiyahe sa halos Mat ng bahagi ng Hong Kong. Angmga taksi na may bubungang kulay pilak ay pumapasada sa Hong KongIsland at Kowloon, berde sa New Territories, at asul sa Lantau Island.Kapag pwedeng magarnit ang taksi, may makikita kang pulang "For Hire"na karatula sa harapan. At kung gabi naman makikita mo ang karatula na "TAXI"sa may bubungan nito.Sa Hong Kong at Kowloon, Ang pamasahe ay magsisimula sa HK$I.5.00.Ang bawat bagahe ay mayroong karagdagang bay ad na HK$5. Karamihan samga tsuper ay kakaunti ang barya kaya panatilihing mong lagi kang maynakatabing barya at HK$20.Ang mga taksing nakatalaga sa New Territories (berde) ay hindi puwedengmamasada, manguha o magbaba ng pasahero sa Hong Kong Island atKowloon.Walang dagdag na singil sa hatinggabi o karagdagang bayad sa dagdag napasahero.May dagdag na bayad kung ikaw ay tatawid sa alinmang harbour tunnel:HK$20 para sa Cross-Harbour Tunnel, HK$30 sa Eastern Harbour Crossing,at HK$45 sa Western Harbour Crossing. Kailangan mo ring magdagdag ngbayad kung dumaan ang taksi sa Lantau Link at sa mga tunnel sa Aberdeen,Lion Rock, Shing Mun, Tai Lam, Tatefs Cain at Tseung Kwan O. Ang talaanng pamasahe ay makikita sa loob ng lahat ng taksi.Payo :Kung sa tingin mo ay niloko ka ng tsuper, kunin lamang ang numero nglisensiya nito at tumawag sa pulis sa telepono 2527-7177, (o sa transportcomplaint hotline sa 2889-9999). Ibigay ang lahat ng detalye ng28


pangyayari, petsa, oras, lugar, at kung magkano ang sobrang singil. Kapagmay naiwan kang mahalagang bagay sa loob ng taksi, kailangan mo ringtawagan ang pulis.Tip:Kausapin ang iyong amo na isulat sa Intsik ang address ng inyonghahay. Ang nakasulat na address na, maipapakita sa tsuper angkaraniwang mahisang paraan upang magkaunawaaan.29


Ang pera ng Hong KongAng bank notes sa Hong Kong ay may ibat-ibang denominasyon: $20,$50, $100, $500 at $1,000.Hindi katulad sa ibang bansa, hindi lamang lisa ang bangko na naglalabasng mga bank notes sa Hong Kong. Ang tatlong bangko na naglalabasng bank notes ay ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited,Standard Chartered Bank, at Bank of China. Kaya huwag mag-alala kungmayroon kang tatlong HK$100 na magkakaiba ng hitsura. Lahat ng mgaito'y legal tender.Ang mga barya naman ay inilalabas sa sumusunod na denominasyon:$10, $5, $2, $1, at 50, 20 at 10 sentimos.Ang palitan ng pera (exchange rates)Magmula pa noong 1983, ang halaga ng Hong Kong dollar ay nakatali nasa U.S. dollar (pegged exchange rate) sa rata na US$1.00 = HK$7.80.Dahil ang palitan sa pagitan ng Hong Kong dollar at iba pang pera katuladng Philippine peso ay nagbabago araw-araw, mas mainam na tingnan ito sapahayagan o di kaya ay sa iyong bangko upang malaman kung magkano angpalitan. (Sa panahon ng pagkalimbag ng aklat-gabay na ito, ang palitan ay nasaP5.15saHK$l)Payo:• Kadalasan ay sa mga bangko ang pinakamainam na magpalit ng peradahil ang mga ito'y may mataasna palitan. Tandaan lamang na mayroonsilang service charge bawat transaksiyon.• Ang mga palitan na makikita mo sa mga lansangan/bangketa ay kadalasangnagbibigay ng mas mababang palit, bagama't maaari kang makipagtawarankung malaki ang halaga ng ipapalit mong pera.• Ang pinakamagandang paraan para malaman mo kung ikaw aynakakuha ng magandang palit ay ang pagtingin sa "spread" ng palitan(ang agwat sa halaga ng "pagbili" at "pagbenta" ng pera, gaya ng piso.)• Walang "foreign currency black market" sa Hong Kong, Kung sakalingmay mag-alok sa iyo tungkol sa palitan ng pera sa. lansangan, masmalamang nito ay madadaya ka.• Bagamat madaling makapagpalit ng mga major at minor currenciesdito sa Hong Kong, may kahirapan na makapagpalit ng mga barya.Karamihan sa mga bangko at mga palitan ng pera ay hindi tumatanggapng mga barya.30


Maari kang humingi ng tulong mula sa pulis kung sa tingin mo ay nadayaka o lumabag sa batas ang mga nagpapalit ng pera.Pagpapadala ng pera sa PilipinasKung ikaw ay magpapadala ng pera sa paniilya mo sa Pilipinas, ang pinakaligtasna paraan ay ang pagpapadala sa pamamagitan ng bangko.Ang pinakamahusay na payo ay tumingin ng bangko sa iyong lugar na maysangay dito sa Hong Kong. Maaaring mayroon silang espesyal na mgapasilidades para sa pagpapadala ng pera sa inyong lugar. Kung hindi naman,maaaring gamitin ang mga bangko na nakabase sa Hong Kong na mayroongsangay sa inyong lugar.Mga Payo:• Walang exchange controls sa Hong Kong kaya malaya kang makapagpadalang kahit anong halaga sa Pilipinas.• Mabilis na paraan din ng pagpapadala ng pera ang internationaltelegraphic transfer. Lahat ng mga malalaking bangko sa Hong Kong aymay ganitong serbisyo.• Magpadala ng US dollar sa pamamagitan telegraphic transfer o bank drafthuwagmagpadala ng cash sa sulat o sa mga kaibigan o kakilalangpauwi sa Pilipinas.Lokasyon at telephone hotlines ng mga Bangkong Filipino sa Hong Kong:BangkoEquitableBankingCorporationPhilippineNationalBank (PNB)Panguuahing Upisina7/F, Silver Fortune Plaza,1 Wellington Street,Hong Kong2/F, Wing's Building11 0-1 16 Queen's RoadCentral, Hong Kongng>Teleponong>2868-03232543-955531


General out-patient clinicsAng Hong Kong ay may mataas na pamantayan sa pangangalaga ngkalusugan, na kaya't kung sakaling ikaw ay magkasakit ay maaalagaan kang mabuti.Para sa mga pangkaraniwang karamdaman, ang pinakamura atpinakamadaling puntahan ay alinman sa mga out-patient clinics sa HongKong. Kapag ikaw ay may matinding karamdaman, ikaw ay irerekomendasa mga specialist clinic o ospital para sa karagdagang lunas.Payo:* Pagdating mo sa out-patient clinic, ang una mong gawin ay magparehistroat magbayad ng registration fee na HK$37. May karagdagang bayad na HK$15kung magpapalinis ka ng sugat o laiapatan ka ng gamot sa impeksiyon.Siguruhing dala mo ang iyong Hong Kong ID Card.• Pagkatapos mong magparehistro, kinakailangan mong maghintay o puniila.Huwag mag-alala kung may mahabang pila. Ang mga klinika sa HongKong ay may mabilis na serbisyo kaya't hindi ka dapat maghintayng matagal. Magdala na rin ng babasahin.Pangalan at ng>Teleponong>Aberdeen Jockey Club ClinicTel: 2555-0381Anne Black Health CareTel: 2561-6161Ap Lei Chau ClinicTel: 2552-6024Central District Health CentreTel: 2545-1485Chai Wan Health CentreTel: 2556-0261Lokasyoii10 Aberdeen ReservoirAberdeen140 Tsat Tse Mui RoaNorth Point161 Main StreetAp Lei Chau1 Kau U FongCentral1 Hong Man StreetChai WanRoadd32


Kennedy Town Jockey Club ClinicTel: 2817-3215Sai Wan Ho Health CentreTel: 2884-4377Sai Ying Pun Jockey Club PolyclinicTel: 2859-8203Shau Kei Wan Jockey Club ClinicTel: 2560-0211 to 5Stanley Public DispensaryTel: 2813-6741Violet Peel Health CentreTel: 2835-1767Wan Tsui Government ClinicTel: 2897-552745 Victoria RoadKennedy Town1/F, 28 Tai Hong StreetSai Wan Ho134 Queen's Road WestSai Ying Pun8 Chai Wan RoadShau Kei Wan14 Wong Ma Kok RoadStanley1/F, Southorn Centre130 Hennessy Road, WanchaiG/F, Block 12Wan Tsui Estate, Chai WanPangalan at TelepoeoCentral Kowloon Health CentreTel: 2762-1456Cheung Sha Wan Jockey Club ClinicTel: 2387-8211East Kowloon PolyclinicTel: 2320-4240Hung Horn Government ClinicTel: 2356-9281Kowloon Bay GeneralOut-patient ClinicTel: 2116-2811. to 2Kwun Tong Jockey ClubHealth CentreTel: 2389-0331Lokasyon147 A Argyle StreetMong Kok2 Kwong Lee RoadCheung Sha Wan160 Hammer Hill RoadDiamond Hill22 Station LaneHung Horn1/F, 9 Kai Yan StreetKowloon Bay457 Kwun Tong RoadKwun Tong33


Lam Tin PolyclinicTel: 2346-2853Lee Kee Memorial DispensaryTel: 2382-1096Li Po Chun Health CentreTel: 2393-8161Nam Shan Health CentreTel: 2779-5295Ngau Tau Kok Jockey Club ClinicTel: 2750-5410Robert Black Health CentreTel: 2383-3311Sham Shui Po Public DispensaryTel: 2393-9631Shek Kip Mei Health CentreTel: 2788-3023Shun Lee Government ClinicTel: 2343-0247Shun Tak Fraternal AssociationLeung Kau Kui ClinicTel: 2715-9538Wang Tau Horn Jockey Club ClinicTel: 2337-0231Wu York Yu Health CentreTel: 2337-5221Yau Ma Tei Jockey Club ClinicTel: 2388-585899 Kai Tin RoadKwun Tong99 Carpenter RoadKowloon City22 Arran StreetTai Kok TsuiG/F, Nam Yiu HouseNam Shan Estate60 Ting On StreetNgau Tau Kok600 Prince EdwardRoad East, San Po Kong1 37 YeeKuk StreetSham Shui Po2 Berwick StreetSham Shui PoG/F, Lee Foo HouseShun Lee Estate, Kwun Tong2/F, To Kwa Wan MarketGovernment OfficesBuilding, 165 Ma Tau WeiRoad, To Kwa Wan200 Junction RoadWang Tau Horn55 Sheung Fung StreetTsz Wan Shan145 Battery StreetYau Ma Tei34


Pangalae at ng>Teleponong>Ha Kwai Chung GeneralOut-Patient ClinicTel: 2743-6377*Kam Tin ClinicTel: 2488-1437Lady Trench Poly clinicTel: 2492-0271 to 73Madam Yung Fung SheeHealth CentreTel: 2478-1211Mrs. Wu York Yu Health CentreTel: 2487-1211North Kwai Chung ClinicTel: 2421-5181 to 84South Kwai Chung Poly clinicTel: 2419-1168Tin Shui Wai Health CentreTel: 2447-9188Tsing Yi Cheung Hong ClinicTel: 2497-0365Tsing Yi Town ClinicTel: 2495-6633Tuen Mun ClinicTel: 2459-6401Tuen Mun Wu Hong ClinicTel: 2458-9311Lokasyon77 Lai Cho RoadKwai Chung200 Kam Tin RoadShek Kong213 Sha Tsui RoadTsuen Wan26 Sai Ching StreetYuen Long310 Wo Yi Hop RoadLei Muk Shue125 TaiPak Tin StreetKwai Chung310 Kwai Shing CircuitKwai Chung3 Tin Shui RoadTin Shui Wai3/F, Cheung HongCommercial Complex,Cheung Hong Estate, Tsing Yi21 Tsing Luk StreetTsing Yi11 Tsing Yin StreetSan Hui2 Wu Hong StreetTuen Mun35


Yan Oi PoiyclinicTel: 2458-9311/2451-7552Yuen Long Jockey ClubHealth CentreTel: 2476-0221 to 236 Tuen Lee StreetTuen Mun269 Castle Peak RoadYuen LongPangalan at ng>Teleponong>*Ho Tung DispensaryTel: 2670-1427Lek Yuen Health CentreTel: 2692-8730Ma On Shan Health CentreTel: 2641-9792Mona Fong ClinicTel: 2792-2601Mui Wo ClinicTel: 2984-2080*North Lamma ClinicTel: 2982-0213Peng Chau ClinicTel: 2983-0213*Sha Tau Kok ClinicTel: 2674-0231 to 32Shatin ClinicTel: 2691-1618 to 19Shek Wu Hui Jockey ClubTel: 2670-0211 to 13LokasyonKu TungSheung Shui9 Lek YuenShatin609 Sai Sha RoadMa On Shan23 Man Nin StreetSai Kung2 Ngan KwongWan Road, Mui WoLantau Island100 Main Street, Yung ShueWan, Lamma IslandWing On StreetPeng Chau58 Sha Tau Kok RoadSha Tau Kok3-9 Man Lai RoadShatin108-130 Jockey Club RoadShek Wu Hui, Sheung Shui36


Sok Kwu Wan ClinicTel: 2982-8350*Ta Kwu Ling ClinicTel: 2674-4283Tai O Jockey Club ClinicTel: 2985-7236Tai Po Jockey Club ClinicTel: 2664-2039Tseung Kwan O Jockey Club ClinicTel: 2701-9922Tseung Kwan O Po Ning RoadHealth CentreTel: 2191-1083Tung Chung ClinicTel: 2109-6810Wong Siu Ching ClinicTel: 2653-4619'Yuen Chau Kok ClinicTel: 2658-9182Rural Committee Office, IBSecond Street, Sok Kwu Wan.Lamma IslandG/F, Ta Kwu Ling RuralCentre, Government Offices,Ping Che Road, Ta Kwu LingShek Tsai Po Street, Tai OLantau Island37 Ting Kok RoadTaiPo99 Po Lam Road NorthTseung Kwan 028 Po Ning RoadTseung Kwan O6 Fu Tung Street, Tung ChungHealth Centre, Tung Chung,Lantau Island1 Plover Cove RoadTai Po29 Chap Wai Kon StreetShatinAng oras ng serbisyo ng mga out-patient clinic (maliban sa mga may markangasterisk) ay:Lunes hanggang Biy ernes:Sabado:9:00 n.u- 1:00 n.h.2:00 n.h. - 5:00 n.h.9:00 n.u. -1:00 n.h.Ang mga klinika na may markang asterisk (*) ay mga part-time clinic.Tumawag sa mga klinikang ito para sa karagdagang imporrnasyon.Ang ibang mga klinika narnan ay bukas kung gabi, araw ng Linggo atpiyesta-opisyal:37


Lunes hanggang Biyernes:Linggo at Public Holidays:6 n.h. - 10 n.g.9 n.u. -1 n.h.Tawagan ang iyong klinika para malaman kung bukas ito kung gabi, arawng Linggo o bakasyon.Serbisyong medikal para sa aksidente at emerhensiyaMay labinlimang ospital na nagbibigay ng kumpietong serbisyong medikalpara sa mga kaso ng aksidente at ernerhensiya. Ang serbisyo ay 24 orasaraw-araw:PangalanAlice Ho Miu LingNethersole HospitalCaritas Medical CentreKwong Wah HospitalNorth District HospitalPamela YoudeNethersole EasternHospitalPok Oi HospitalPrince of WalesHospitalPrincess MargaretHospitalQueen ElizabethHospitalLokasyon1 1 Chuen On RoadTai Po, N.T.Ill Wing Hong StreetSham Shui Po, Kowloon25 Waterloo RoadKowloon9 Po Kin RoadFanling, N.T.3 Lok Man RoadChai WanAu Tau, Yuen LongN.T.30-32 Ngan Shing St.Shatin, N.T.2-10 Princess MargaretHospital RoadLai Chi Kok, Kowloon30 Gascoigne RoadKowloonng>Teleponong>2689-20002746-79112332-23 1 12683-88882595-61112486-80002632-22112990-11112855-311138


Queen Mary HospitalSt. John Hospital102 Pokfulam RoadHong KongCheung Chau HospitalRoad, Tung Wan,Cheung Chau2855-38382981-9441Ruttonjee Hospital andTang Shi LI Kin Hospital282 Queen's Road EastWan Chai, Hong Kong2291-2000Tuen Mun HospitalUnited ChristianHospitalYan Chai HospitalTsing Chung Koon RoadTuen Mun, N.T.130 Hip Wo StreetKwun Tong, Kowloon7-11 Yan Chai StreetTsuen Wan, N.T.2468-51112379-40002417-8383Serbisyo para sa tuberkulosis (TB) at mga chest diseasesAng tuberkulosis (TB) at mga sakit sa baga ay ginagamot sa mga sumusunodna out-patient clinics ng libre:PangalanCheung Chau ChestClinicEast Kowloon ChestClinicKowloon Chest ClinicSai Kung Chest ClinicSai Ying Pun ChestClinicLokasyonSt. John Hospital RoadTung Wan, Cheung ChauEast Kowloon Polyclinic160 Hammer Hill RoadKowloon147 A Argyle StreetMongkok, KowloonMona Fong Clinic,Man Lin Street,Sai Kung, N.T.Sai Ying Pun Jockey ClubPoly clinic, 134 Queen'sRoad Westng>Teleponong>2981-18782352-00772711-20862792-26012859-822739


Shau Ki Wan ChestClinicShekKipMei ChestClinicSheung Shui ChestClinicSouth Kwai ChungChest ClinicTai Po Chest ClinicTung Chung ClinicWan Chai ChestClinicYan Oi Chest ClinicYau Ma Tei ChestClinicYuen Chau Kok ChestClinicYuen Long ChestClinicYung Fung Shee ChestClinicShau Ki Wan Jockey ClubPolyclinic, 8 Chai Wan RoadShek Kip Mei HealthCentre, 2 Berwick StreetKowloonShek Wu Hui Jockey ClubClinic, Shek Wu Hui, N.T.310 Kwai Shing CircuitSouth Kwai Chung, N.T.Wong Siu Ching ClinicPlover Cove RoadTai Po, N.T.6 Fu Tung Street, 1/F,Tung Chung Health Centre,Tung Chung, N.T.Wan Chai GovernmentPolyclinic, 99 KennedyRoad, Hong Kong2 Tuen Lee StreetTuen Mun, N.TYau Ma Tei Jockey ClubPoiyclinic, 145 BatteryStreet, Kowloon29 Chap Wai Ron StreetShatin, N.T.Yuen Long Jockey ClubHealth Centre, 269Castle Peak RoadRoad, Yuen Long, N.T.Yung Fung Shee MemorialCentre, Cha Kwo Ling RoadKowloon2560-45222777-45352670-02112419-17212658-91822109-68102572-60242458-9311(Ext. 228)2388-64952647-64452476-02212727-825040


Mga KIraika para sa sexually transmitted diseases (STD)Ang mga sumusunod na social hygiene clinics ay may iibreng serbisyo:Pangalan Lokasyon ng>Teleponong>Chai Wan SocialHygiene ClinicLekYuenS.H.C.Sai Yins; PunS.H.C."South KwaiChung S. H. C.Tang Shiu KinS.H.C.TtienMun S.H.C.Yau Ma Tei S.H.CYung Fung SheeS. H. C.L5 Level Polyclinic BlockPamela Youde NethersoleEastern Hospital, 3 Lok ManRoad, Chai Wan, Hong Kong3/F, 9 Lek Yuen StreetShatin, N.T.3/F, 134 Queen's RoadWest, Hong Kong3/F, SlOKwaiShingCircuit, Kwai Chung, N.T.1/F, 282 Queen's RoadEast, Hong Kong5/F, 4 Tuen Lee StreetTuen Mun, N.T.4/F, 145 Battery StreetYau Ma Tei, Kowloon4/F, 4ChaKwoLingRoad, Kwun Tong, Kowloon2595-75002692-81202859-83022425-69212831-6846 (Lalake)2831-6853 (Babae)2459-29582359-4377 (Lalake)2388-6634 (Babae)2727-8315Mga pasilidad para sa HIV/AIDS: ' • Pangalaii'. ;;;Resource Centre-Red Ribbon Centre. ' •;, .. • Lokasyon • ' ; • . ' ; . ' • ' • ':.• ',2/F, Wang Tau HornJockey Club Clinic, 200Junction Road WestWang Tau Horn, KowloonTeiepono2304-6268Yau Ma Tei JockeyClub ClinicIntegrated TreatmentCentre145 Battery StreetKowloon8-9/F, Kowloon Bay HealthCentre, 9 Kai Yan St., Kowloon2780-86222116-292941


Ang mga sentrong ito ay nagbibigay ng mga sumusunod na serbisyo:* Lihim na pagpapayo;* HTV antibody .testing;Q Pangkalahatang impormasyon tungkol sa AIDS;* Follow-up treatment, counselling and support;* Payo at gabay sa mga magkarelasyon at sa mga miyembro ng pamilya ngmga taong mayroong AIDS;* Mga babasahin at talakayan tungkol AIDS.Karamihan sa mga serbisyong ito ay walang bayad, maliban sa konsultasyonat pagpapagamot. HK$44 ang singil sa mayroong Hong Kong ID, atHK$455 naman para sa walang Hong Kong ID.Mayroong 24 oras na telephone hotline service(2780-221 1) sa wikangCantonese, Putonghua at Ingles kung saan rnaaari kang humingi ng fax copy omakinig sa mga impormasyon hinggil sa AIDS/sexually transmitted diseases.Maari ding makipag-usap sa mga tagapayo mula ika-8:00 n.u. hanggangika~8:OQ n.g.Ang mga mensahe hinggil sa AIDS sa wikang Filipino, Vietnamese at Thai aymaaari ding paMnggan sa telephone hotline 2359-91 12.Hong Kong Hospital AuthorityAng Hong Kong Hospital Authority ang namamahala sa lahat ng iokal napampublikong ospital sa Hong Kong. Kung may mga katanungan kayo hinggilsa serbisyo ng mga pampublikong ospital sa Hong Kong, tumawag lamang saHospital Authority One-Stop Enquiry Service sa telepono 2300-6555.PangalanCheshire HomeChung Horn KokDuchess of KentChildren's HospitalTWGHs Fung YiuKing HospitalGrantham HospitalLokasyon128 Chung Horn KokRoad12 Sandy Bay RoadPokfulam9 Sandy Bay RoadPokfulam125 Wong Chuk HangRoad, Aberdeenng>Teleponong>2813-98232817-71112855-61112518-211142


MacLehose MedicalRehabilitation CentreNam Long HospitalPamela YoudeNethersole EasternHospitalQueen Mary Hospital7 Sha Wan DrivePokfulam30 Nam Long Shan RoadWong Chuk Hang3 Lok Man RoadChai Wan102 Pokfulam RoadPokfulam2817-00182903-00002595-61112855-3838Ruttonjee Hospital andTang Shin Kin Hospital266 Queen's Road EastWan Chai2291-2000Tung Wah EasternHospitalTung Wah HospitalTsan Yuk HospitalWong Chuk HangHospital19 Eastern Hospital RoadSo Kon Po, Causeway Bay12PoYan StreetSheung Wan30 Hospital RoadSai Ying Pun2 Wong Chuk Hang PathWong Chuk Hang2162-68882589-81112589-21002873-7222PangalanCaritas Medical CentreHaven of HopeHospitalHong Kong BuddhistHospitalLokasyoB1 1 1 Wing Hong StreetSham Shui Po8, Haven of HopeRoad, Tseung Kwan O10 Heng Lam StreetLokFung>Teleponong>2746-79112703-80002339-6111Hong Kong Eye HospitalHong Kong Red CrossBlood TransfusionService147K,Argyle Street15 King's Park Rise2762-30072710-133343


Kowloon HospitalKwong Wah HospitalLai Chi Kok HospitalMargaret Trench MedicalRehabilitation CentreOur Lady of MaryknollHospitalPrincess MargaretHospitalQueen ElizabethHospitalRehabaid CentreUnited ChristianHospitalTWGHs Wong Tai SinHospital147 A, Argyle Street25 Waterloo Road800 Castle Peak Road7 Rehab PathKwun Tong1 18 Shatin Pass RoadWong Tai Sin2-10 Princess MargaretHospital Road,Lai Chi Kok30 Gascoigne RoadG/F, CoreS, Yuk ChoiRoad, HK PolytechnicUniversity, Hung Horn130 Hip Wo StreetKwun Tong124 Shatin Pass Road2762-61112332-23112307-13382772-80002320-21212990-11112958-88882958-84282364-23452379-40002320-0377PangalanAlice Ho Miu LingNethersole HospitalBradbury HospiceCastle Peak HospitalCheshire Home, ShatinLokasyon11 ChuenOnRoadTaiPo17 A Rung Kok ShanRoad , Shatin15 Tsing Chung KoonRoad, Tuen Mun30 A Kung Shan RoadShatinTelepOBo2689-20002636-01632456-71112636-728844


Fanling HospitalKwai Chung HospitalNorth District HospitalPok Oi HospitalPrince of Wales HospitalShatin HospitalSiu Lam HospitalTai Po HospitalTuen Mun HospitalVan Chai HospitalSt. John Hospital23 Ling Shan Road,Fanling3- 15 Kwai ChungHospital Road9 Pokin Road FanlingAu Tau, Yuen Long30-32 Ngan Shing StreetShatin33 A Kung Kok StreetMa On Shan,Shatin16 1/2 MilestoneCastle Peak Road9 Chuen On Road, Tai PoTai PoTsing Chung Koon RoadTuen Mun7-11 Van Chai StreetTsuen WanCheung Chau HospitalTung Wan Road,Cheung Chau2671-02852959-81112683-88882478-25562632-22112636-75002452-13182607-61112468-51112417-83832981-9441Pagpapagamot kung araw ng bakasyonKung kailangan mong magpagamot sa araw ng bakasyon (holiday), tumawagsa medical services information hotline sa 90000-222-322. Ang serbisyosa telepono ay nasa wikang Cantonese, Mandarin at Ingles.Kung kayo'y tatawag, sasabihin nila ang:• Pangalan at telepono ng mga pribadong doktor na nakatalaga sa bawatdistrito ng Hong Kong at;* Ang serbisyo ng mga general out-patient clinic sa araw ng bakasyon.45


Mga serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan ng pamilyaKung ikaw ay nagdadalan-tao, maaari kang makakuha ng tulong o serbisyomula sa Hong Kong Maternal and Child Health Centres.Ang kanilang serbisyo ay kinabibilangan ng mga sumusunod:* Pangangalaga ng kalusugan sa panahon ng pagbubuntis at pagkapanganak,at serbisyo sa pagpaplano ng pamilya kasama na ang contraceptionat mga pagpapayo.* Pagpapatingin at libreng pagpapabakuna ng iyong mga anak.Lahat ng uri ng serbisyo ay libre maliban lamang sa serbisyo sapagpaplano ng pamilya na nagkakahalaga ng HK$1 para sa mayroong HongKong ID.PangalanAberdeen MCHCentreAnne Black MCHCentreAp Lei Chau MCHCentreCentral MCH CentreChai Wan MCHCentreKennedy TownMCH CentreSaiWanHo MCHCentreLokasyon1/F, Aberdeen Jockey ClubClinic, 10 AberdeenReservoir Road, Aberdeen2/F, Anne Black HealthCentre, 140 Tsat Tsz MuiRoad, North Point2/F, Ap Lei Chau Clinic161 Ap Lei Chau MainStreet, Ap Lei Chau2/F, Central District HealthCentre, 1 Kau U Fong, CentralLevel 2, New Jade Garden233 Chai Wan Road, Chai Wan1/F, Kennedy Town JockeyClub Clinic, 45 VictoriaRoad, Kennedy Town2/F, Sai Wan Ho HealthCentre, 28 Tai Hong StreetSai Wan Hong>Teleponong>2552-80952562-17092552-60402545-57912556-67572817-69262977-182546


Shau Kei Wan MCHCentreStanley MCH CentreTang Chi NgongMCH CentreWestern MCH Centre1/F, Block D, PerfectMount Garden, 1 Po ManStreet, Shau Kei WanG/F, Stanley Public Dispensary14 Wong Ma Kok Road, Stanley5/F, Tang Chi Ngong SpecialistClinic, 284 Queen's Road East1/F, David Trench RehabilitationCentre, 9B Bonham RoadSai Ying Pun2560-56012813-03582831-60282540-5831PangalanCheung Sha WanMCH CentreEast Kowloon MCHCentreHung Horn MCHCentreKwunTong MCHCentreLam Tin MCH CentreLi Po Chun MCHCentreLions Clubs MCHCentreLokasyon1/F, Cheung Sha Wan JockeyClub Clinic, 2 Kwong LeeRoad, Cheung Sha Wan2/F, East Kowloon Polyclinic160 Hammer Hill RoadDiamond Hill2/F, Hung Horn Clinic2 Station Lane, Hung Horn2/F, Kwun Tong JockeyClub Health Centre,457 Kwun Tong RoadKwun Tong1/F, Lam Tin Polyclinic99 Kai Tin Road, Lam Tin2/F, Li Po Chun HealthCentre, 22 Arran StreetMongkokG/F, 80 Hau Wong RoadKowloon Cityng>Teleponong>2361-28022321-78222356-93232345-67682346-27082393-81632382-797947


NgauTauKok MCHCentreRobert Black MCHCentreShek Kip Mei MCHCentreWang Tau HornMCH CentreWu York Yu MCHCentreYauMaTei MCHCentreYung Fung SheeMCH Centre1/F, Ngau Tau Kok JockeyClub Clinic, 60 Ting OnStreet, Ngau Tau Kok2/F, Robert Black HealthCentre, 600 Prince Edward2/F, Shek Kip Mei HealthCentre, 2 Berwick StreetShek Kip MeiG/F, Wang Tau Horn JockeyClub Clinic, 200 Junction RoadWang Tau Horn2/F, Wu York Yu HealthCentre, 55 Sheung FungStreet, Tsz Wan Shan6/F, Yau Ma Tei SpecialistClinic Extension, 143 BatteryStreet, Yau Ma Tei5/F, Yung Fung SheeMemorial Central79 Cha Kwo Ling RoadKwun Tong2750-42702716-51522777-59552337-02322325-52242770-00442727-8331PangalanCheung Chau MCHCentreFanling MCH CentreKamTin MCHCentreLokasyonG/F, St. John HospitalCheung Chau HospitalTung Wan Road, Cheung Chau4/F, North DistrictGovernment Offices3 Pik Fung Road, FanlingG/F, Kam Tin GovernmentClinic, 200 Kam Tin RoadShek Kongng>Teleponong>2981-9441Ext. 222677-64842488-143748


LekYuen MCHCentreMa On ShanMadam Yung FungShee MCH CentreMaurine GranthamMCH CentreMona Fung MCHCentreMrs Wu York YuMCH CentreMui Wo MCH CentreNorth Kwai ChungMCH CentreNorth Lamma MCHCentrePengChau MCHCentreShatin MCH CentreSha Tau Kok MCHCentre1/F, LekYuen Health Centre9 LekYuen Street, Shatin1/F, Ma On Shan HealthCentre, 609 Sai Sha RoadMa On Shan1/F, Madam Yung Fung SheeHealth Centre, 26 Sai ChingStreet, Yuen LongG/F, Maurine GranthamHealth Centre, 115 CastlePeak Road, Tsuen WanG/F, Mona Fong Clinic, 23Man Nin Street, Sai Kung1/F, Mrs Wu York Yu HealthCentre, 3 10 Wo Yee HopRoad, Lei Muk ShueKwai Chung1/F, Mui Wo Clinic, 2 NganKwong Wan RoadMui Wo, Lantau Island1/F, North Kwai ChungClinic, 125 Tai Pak TinStreet, Kwai ChungG/F, Lamma Island Clinic100 Main Street, Yung ShueWan, Lamma IslandG/F, Peng Chau Clinic, 1AShing Ka Road, Peng ChauG/F, Shatin Clinic1 Man Lai Road, ShatinG/F, Sha Tau Kok Clinic58 Sha Tau Kok RoadSha Tau Kok2692-87412641-38432478-49582493-52402792-26982487-12132984-21932421-51842982-47352983-02132604-53552674-526849


South Kwai ChungMCH CentreTaiOMCH CentreTin Shui Wai MCHCentreTseung Kwan OMCH CentreTseung Kwan O PoNingRoad MCHCentreTsingYi MCHCentreTuen Mun Wu HongMCH CentreTung Chung MCHCentreWong Siu ChingMCH CentreYan Oi MCHCentre1/F, South Kwai ChungPolyclinic, 310 Kwai ShingCircuit, Kwai ChungG/F, Tai O Jockey ClubClinic, 103 Shek Tsai PoStreet, Tai O, Lantau Island1/F, Tin Shui Wai HealthCentre, 3 Tin Shui RoadTin Shui Wai, Yuen LongG/F, Tseung Kwan O JockeyClub Clinic, 99 Po LamRoad, Tsung Kwan O1/F, Tseung Kwan 0 Po NingRoad Health Centre, 28 PoNing Road, Tseung Kwan O3/F, Cheung HongCommercial Complex Phase ICheung Hong Estate, Tsing Yi2/F, Tuen Mun Wu HongHealth centre, 2 Wu HongStreet, Tuen MunG/F, Tung Chung HealthCentre, 6 Fu Tung StreetTung Chung, Lantau Island1/F, Wong Siu Ching Clinic1 Plover Cove Road, Tai Po1/F, Yan Oi Polyclinic4 Tuen Lee StreetTuen Mun•2419-12032985-72362447-90882701-99582191-10862497-04312458-16942109-68002658-96312458-9311Ext 218SO


8:Ang tanggapan ng Labour Relations Services ngKagawaran ng PaggawaKung may hidwaan kayo ng iyong amo kaugnay sa inyong kontrata, maaarikang dumulog sa tanggapan ng Labour Relations Services.Ito ay nagbibigay ng mga legal na payo para sa migranteng manggagawa.Makakatulong sila sa pagsasampa mo ng kaso o mga kahilingan (claims) saLabour Tribunal o sa Minor Employment Claim Adjudication Board(MECAB) kung kinakailangan. Tingnan ang pahina 20 at 21 para sa detalyeat listahan ng mga tanggapang ito.Mga non-governmental organisations (NGOs)Maaari kangmaWpag-ugnay an sa isa sa mga non-governmental organisationsna nakalista sa Kabanata 19 para sa karagdagang payo o tulong.Paghingi ng mga kaalamang legal sa teleponoKung gusto monghumingi ng mga mahahalagang impormasyon hinggilsa mga usaping legal, kung saan o paano makakakuha ng abogado at librengserbisyo-legal at iba pang mga batayang impormasyon tungkol sa mga batasng Hong Kong, tumawag sa 2521-3333 o 2522-8018.Ang Duty Lawyer SchemeAng programang ito ay para lamang sa mga kasong kriminal na nakasampa sakorte, Kung ikaw ay nahaharap sa isang kasong kriminal saMagistrate's Court, maaari kang mabigyan ng isang duty lawyer, dependesa iyong kaso. Magtanong sa korte kung ikaw ay kuwalipikadong huminging isang duty lawyer.Ang Legal Advice and Assistance sa ilang District Offices ay sa gabi nagbubukas.Maari kang humingi ng libreng pagpapayo dito ngunit malamang aymaghihintay ka ng ilang linggo para makakuha ng tipan,Legal Aid servicesMaaring humingi ng Legal Aid mula sa gobyerno ng HongKong kung kinakailangan mong magsampa ng kaso, idepensa ang sarili ogusto mong ituloy ang paglitis sa kasong iyong kinasasangkutan sa DistrictCourt, High Court o Hong Kong Court of Final Appeal.51


Paghingi ng Tulong LegalKailangan mong patunayan na ang iyong kakayanang pampinansiyal ay hindilaiagpas ng HK$ 169,700 upang maging marapat na mabigyan ng tulong nalegal. Kapag ikaw ay nag-aplay sa ganitong tulong, kailangan mong ilakipang detalye ng iyong katayuang pampinansiyal sa mga papeles na iyongisusumite dahil ito ang pagbabatayan ng Legal Aid Department kungtatanggapin o hindi ang iyong aplikasyon. Kapag pumasa ka sa "pagsubok sakakayahang pampinansyal" ("means test"), at kung ang Legal AidDepartment ay kumbinsido sa kahalagahan ng iyong kaso ("merits test"),ikaw ay maaaring makakuha ng Legal Aid.Mga legal costsKailangan mong mag-ambag sa mga legal costs kaugnay sa iyongkaso, maliban na lamang kung ang iyong kakayanang pampinasyal ay hindiumaabot ng HK$86,000 at walang ari-ari'an na mapapasaiyo pagkataposng kaso. Kung ang iyong kakayanang pampinansiyal ay nasa pagitan ngHK$160,700 at HK$471,600, maaari ka pa ring humingi ng karagdagangtulong sa ilalim ng Supplementary Legal Aid Scheme (SLAS) ng Legal AidDepartment.Ang SLAS ay handang tuniulong sa ng mga kasong may kinalaman sa paghinging kabayaran katulad halimbawa ng pinsalang natamo o pagkamatay bunga ngpagkonsulta sa sa dentista o manggagamot at iba pang kabayaran na maykinalaman sa pagpapabaya sa propesyon (professional negligence claims).Upang malaman kung nararapat kang humingi ng tulong-legal, magsadyasa Legal Aid Department. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa:Hong Kong Office:24/F, Queensway Government Offices66 Queensway, AdmiraltyKowloon Branch Office:G/F, Mongkok Government Offices30 Luen Wan Street, Mongkok"T 1 X ^ Enquiry hotline : 2537-7677U* Pagkuha ng abugadoMaaari kang makakuha ng listahan ng mga abogado sa pamamagitan ng:52 ........'....... . .


® Pagbisita sa opisina ng Law Society of Hong Kong;® Pagbisita sa pmakamalapit na District Office o pampublikong aklatan;0 Paghahanap ng abogado sa Yellow Pages.Kapag nakapili ka na ng pangalan ng abogado, makipag-ayos sa kanya ngtipan. Maaari kang magpasama sa isang kaibigan o kamaganak,kung kinakailangan. Paalala: PALAGING magtanong MUNA kungmagkano ang kanyang singil bago magsimula ang inyong panayam.Tip:Huwag kumunsulta o makipag-usap sa mga "ahente " tungkol sa bataso usaping legal, bagkus ay makipagkita sa isang abogado. Pagkataposng iyong pag-uusap ay maaaring mayroon siyang ipakikilalangibang abogado na tatawag sa iyo. Magkagayunman, sa umpisa paking ay hiUnging tnagkita muna kayo.53


Emerhensiyang tawag sa 999Kung kailangan mo ng dagliang tulong mula sa pulis, FireServices Department o mga ospital, tumawag agad sa 999.May sasagot sa iyong tawag at kaagad magpapadala ng tulong.Alalahanin na ang 999 emergency service ay palaging abala, kayatumawag lamang kung kinakailangan. Kung ang iyong problema ayhindi naman ngangailangan ng agarang aksiyon, tumawag na lamangsa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Wala rin itong bayad at ang mganakatalagang pulis ay matulungin at maunawain.Mga Himpilan ng PulisAng mga himpilan ng pulis sa Hong Kong ay bukas beinte kuwatro orasaraw-araw. Kung kailangan mong magharap ng kaso, may nakatalagang puiisna nakakapagsalita ng Ingles sa lahat ng himpilan at si la ay nakahandangtumulong sa iyo.Ang lokasyon at telepono ng mga istasyon ng pulis ay ang mga sumusunod:CentralHong Kong IslandPolice Stations2522-8882Kowloon West RegionPolice StationsYau Ma Tei2388-1141Waterfront28574555Tsim Sha Tsui2721-0137Peak2849-8748Mong Kok2381-1052Western2546-0164Sham Shui Po2386-7633Aberdeen2552-1766Cheung Sha Wan2743-7862Stanley2813-1717Shek Kip Mei2778-7744Wan Chai2519-0076Kowloon City2711-6955Happy Valley2234-0282Ho Man Tin2713-5880North Point2563-6487Hung Horn2330-1759Shau Kei Wan2560-1117Chai Wan2557-187854


Kowloon East RegionPolice StationsWong Tai SinTsz Wan ShanSai KungKwun TongTseung Kwan OSau Mau PingNgau Tau KokMass TransitRailway2320-68712325-52352792-12792727-00062704-04302341-86962758-30332305-7512New Territories South RegionPolice StationsTsuen WanLei Muk ShueKwai ChungTsing YiShatinTin SumSiu Lek YuenMa On Shan2415-60032427-61292424-88842431-91232691-27542695-97282649-90802640-0109Lantau NorthMui WoDiscovery BayAirport District2988-85202984-16602987-40582769-4802New Territories North RegionPolice StationsBorderSha Tau KokTa Kwu LingLok Ma ChauYuen LongTin Shui WaiLau Fau ShanPat HeungTaiPoSheung ShuiTuen MunCastle PeakTai Ring2673-40242674-14692674-45722471-48892476-58862448-18032472-12412488-53372667-22922675-63642463-13012441-39332467-7793Marine RegionPolice Stations and PostsMarine HarbourMarine EastMarine SouthMarine WestMarine NorthCheung ChauPeng ChauLamma Island2885-93852791-10502555-44002452-92612603-40602981-12172983-02512982-025155


Mga Police hotlines:Report hotlinesPolice Hotline 2527-7177Organised Crime and Triad Hotline 2527-7887Narcotics Bureau Hotline 2527-12342860-2883Enquiry hotlinePolice Public Relations Branch and 2866-0222Recruitment MattersAno ang dapat kong gawin kung ako'y sinita ngpulis?Laging pakatandaan na magdala ng patunay ng pagkakakilanlan (proof ofidentity) kapag ikaw ay lalabas ng bahay. Ang mga ito ay kinabibilangan ngiyong Hong Kong ID card, pansamantalang Hong Kong ID card at pasaporte.Ayon sa batas, ang mga pulis ay pinahihintulutang:• Pahintuin ka at hingin ang iyong Hong Kong ID card kung sa tinginnila ay kahina-hinala ang iyong kilos;• Tanungin ka kung saan ka nakatira, saan ka pupunta o ano ang iyongginagawa;• Ikulong ka sa loob ng makatuwirang panahon kung sila'y naghihinala namay nagawa kang paglabag ng batas;• Kapkapan ka kung may dala kang armas na maaaring maging panganibsa kaligtasan ng mga pulis o ng publiko.BABALA:Huwag lumaban sa pulis habang isinasagawa niya ang kanyang tungkulindahil maaari kang kasuhan. Ang pinakamabuting gawin sa ganitongsitwasyon ay maging magalang at makipagtulungan sa pulis.Kung may duda ka sa pagkatao ng isang pulis, magalang na hilmgin naipakita sa iyo ang kanyang warrant card para makasiguro ka. Nakalagay sawarrant card ang larawan, pangalan, ranggo, tsapa, bar code, pirma at unitidentity card number ng nasabing pulis. Ang mga salitang "Hong KongPolice Force" ay nakaimprenta sa harap at likod ng warrant card.Kung nais ng pulis na kapkapan ka, may karapatan kang hilingin na ito aygawin sa isang matahimik na lugar o sa pinakamalapit na istasyon ng pulis,Kung ikaw ay babae, dapat na babaeng pulis din ang kakapkap sa iyo.56


Kung nais mong magsampa ng reklamo sa pulisya, tumawag sa ComplaintPolice Office sa:Hong Kong Island: 2574-4220Kowloon: 2724-0420New Territories: 2416-6042Segeridad sa pamamahayKahit na ang Hong Kong ay isa sa mga pinakaligtas na lugar sa mundo,ugaliin pa ring gawin ang mga pangunahing pag-iingat para masiguro angkaligtasan:• Ikandado ang mga pintuan at bintana ng bahay upang hindi makapasokang mga magnanakaw.® Huwag magpapasok ng hindi kilalang tao nang hindi muna sinisiguroang kanyang pagkatao o kung walang pahintulot ang iyong amo.• Siguraduhing nakasara ang lutuan bago umalis ng bahay paramaiwasan ang sunog.• Huwag iwanang nag-iisa ang sanggol o bata sa loob ng bahay.57


Pagsuhol at pangongurakotMahigpit ang batas ng Hong Kong laban sa panunuhol at pangungurakolHalimbawa, kapag binayaran mo ang tagapagpanayam para matanggap ka satrabaho pagkatapos na ikaw ay bumagsak sa iyong panayam o di kaya'ytumanggap ka ng salapi para makipagsara sa isang usaping pangnegosyo ngwalang pahintulot ang iyong amo, dahil dito ay maaari kang kasuhan.BABALA:Ang parusa sa paglalagay ay pagkakulong ng hanggang pitong taon atmultang HK$5QO,000 (mga P2,575,000).Sa pagkuha ng Hong Kong ID Card, lisensiya, o kung naghahanap ng trabaho,huwag mag-alok ng suhol sa mga empleyado ng gobyemo o sinumang kawaning mga pampublikong tanggapan. Karamihan sa mga serbisyo ng gobyemo aylibre kaya hindi mo na kailangang magbayad sa mga kawani nito. Parasa rnga serbisyong may bayad, ikaw ay mabibigyan ng kaukulang resibo.Huwag mag-alok ng bentaha, regalo o pabor sa sinumang empleyado ngisang pribadong kompanya kung ang empleyadong ito ay walang pahintulotna tanggapin ang iyong alok mula sa kanyang amo. Kung nasiyahan ka sanatanggap mong serbisyo, sapat na ang simpleng pasasalamat.Ang Independent Commission Against Corruption (ICAC)Ang ICAC ay isang malayang organisasyon na ang layunin ay labanan angkatiwalian sa Hong Kong. Kung sa tingin mo'y naapekptuhan ka dahil sapagtanggap ng lagay ng isang kawani ng gobyemo o di kaya'y mayroonkang mga katanungan hinggil sa katiwalian, sumangguni kaagad sa ICAC.Ang idudulog mong kaso ay ituturing na strictly confidential.Mga tanggapan ng ICAC kung saan maaaring magtanong omagreklamo:ICAC Report Centre (24-hour service)G/F, 2 Murray Road, Murray Road Carpark Building , CentralTel: 2526-6366REGIONAL C^FaCESLunes - Biyernes:Sabado:9:00 n.u. - 6:00 n.h.9:00 n.u, - 1:00 n.h.58


ICAC Regional Office (Hong Kong West and Islands)G/F, Harbour Commercial Building, 124 Connaught Road, CentralTel: 2543-0000ICAC Regional Office (Hong Kong East)G/F, Tung Wah Mansion, 201 Hennessy Road, Wan ChaiTel: 2519-6555ICAC Regional Office (Kowloon West)G/F, Nathan Commercial Building,434-436 Nathan Road, KowloonTel: 2780-8080ICAC Regional Office (Kowloon Central)G/F, 21E Nga Tsin Wai Road, Kowloon CityTel: 2382-2922ICAC Regional Office (Kowloon East and Sai Kung)Shop No. 4, G/F, Kai Tin Building,67 Kai Tin Road, Lam Tin, KowloonTel: 2756-3300ICAC Regional Office (New Territories South West)G/F, Foo Yue Building, 271-275 Castle Peak Road, Tsuen WanTel: 2493-7733ICAC Regional Office (New Territories North West)No. 4-5, G/F, North Wing Trend Plaza, Tuen Shun Street, Tuen MunTel: 2459-0459ICAC Regional Office (New Territories East)119-122, Level 1, City link Plaza, 1 Shatin Station Circuit, ShatinTel: 2606-114459


Totoo na ang Hong Kong ay isa sa mga pinakam.ai.nam na lugar paramamili. Pero, kagaya rin ng ibang lugar, kinakailangang sundin ang ilangbatayang alituntunin upang makakuha ng rnagandang presyo sa pamimili.Una, ikumpara mo ang presyo sa mga tindahan sa Hstahan ng presyo (pricelist) ng mga ahente. Dahil walang kontrol sa presyo (price control) sa HongKong, malayang naitatakda ng mga tindahan ang presyo ng kanilang paninda.Huwag mong asahang maibabalik pa ang iyong pera kung ang iyong nabili aysobrang mahal.Tip:Para sa Hstahan ng presyo ng mga ahente, tumawag sa ConsumerCouncil Advice Centre. Karaniwang mas mababa ng 15-20% angpresyo sa pamilihan kumpara sa Hstahan ng presyo ng mga ahente*Mag-ingat lamang sa mga panindang sobrang mum ang halagadahil ito 'y maaaring panlilinlang lamang.Ang pamimili ng mga prodektong hindi garantisado(parallel goods)Ang Hong Kong ay may malayang kalakalan kaya malaya ring nakakapagangkatang mga negosyante ng mga paninda mula sa ibat-ibang bansa olugar. Samakatuwid, dito mo matatagpuan ang mga pinakabagong modelong mga kagamitan at mga produktong direktang inangkat pa sa pabrika ngpinanggalingang bansa.Gayunpaman, may mga produkto rin na nakakapasok sa Hong Kong na hindidumaan sa pinahihintulutang ahente o authorized agents. Ang tawag samga produktong ito ay "parallel import" o "grey market" at kadalasang masrnabababa ang presyo ng mga ito kumpara sa mga produktong dumaan samga pinahihintulutang ahente. Bagama't hindi ipinagbabawal ang ganitongkalakaran sa Hong Kong, ang mga "parallel import" o "grey market" naprodukto ay hindi garantisado o walang international warranty. Kaya't kungbibili ka ng mga gamit na gusto mong iuwi o ipanregalo sa Pilipinas, ang rngaito'y hindi saklaw ng international warrantyTip:Kung ayaw mong makabili ng "parallel import goods", palagingsabihin sa tindera na ang gusto mong bilhin ay yaong produkto nagarantisado ng ahente sa Hong Kong. Siguraduhing nakasulat anggarantiya sa resibo bago mo ito bayaran.60


Pagsasauli ng produktoSadyang napakahirap magsauli ng nabiling bagay o produkto sa Hong Kongdahil mayroon itong batas na nagsasabi na ang mga depektibong produktolamang ang maaaring isauli para palitan. Kaya kung nais mong isauli angiyong nabili dahil nagbago ang iyong isipan, huwag mong asahang ito'ypapalitan.BABALA:Mag-ingot sa mga manlolokong tindera/Ang bait-and-switch (mag-aalokngproduktong mababa ang halaga atpagkatapos ay sasabihing ubos na itoat ang meron lang ay angproducktong mataas ang halaga) ay pangkaraniwansa Hong Kong. Laging tingnan na mabuti ang mga impormasyon ukolsapadukto,Tip para sa listong pamimili• Tanungin ang mga kaibigan kung saan mas mainam rnamili.• Magsadya sa Consumer Council Advice Centre o sa ahente (sole agent)at kunin ang impormasyon tungkol sa kalidad, ulat sa pagsusuri at iba pangkatangian ng produkto bago mo ito bilhin. Kung nakapag-desisyon ka na kunganong modelo ang iyong bibilhin, huwag ka nang magpadala sa pangeengganyo(na bumili ng mas may matas na presyo) ng ibang ahente.• Ang produktong masyadong mababa ang presyo ay maaaring isang panlilinlanglamang (bait-and-swith).• Hilingin sa tindera na ilagay sa resibo kung ano ang napagkasunduan bagoka magbayad. Suriing mabuti ang produkto at siguruhmg tugma ito sainyong napagkasunduan.• Huwag ibigay ang iyong credit card kaninuman kung hindi ka pa magbabayad.Pirmahan mo lang ang credit card slip kung tama ang mgaimpormasyong nakasulat dito. Ugaliing kunin ang kopya ng voucherpagkatapos mapirmahan.0 Kapag napirmahan mo na ang credit card voucher, pinal na angtransaksiyon. Kadalasan ay hindi na ito pinapayagang kanselaMn obaguhin.• Tingnan at siguruhin na ang lahat na detalye ng pinamili ay nakasulatsa resibo. Kung hindi ito tama, huwag mong bayaran.• Suriin ang paninda at siguraduhing pareho ito sa gusto mong bilhin.• Kung may hindi pagkakaunawaan, huwag rnagtagal sa loob ng tindahan atmakipagtalo. Kunin ang resibo at lurnapit agad sa pulis o di kaya'y saConsumer Council.Ang Consumer CouncilAng Consumer Council ay isang malaya at pampublikong organisasyon na........,..;..,... 61


ang layunin ay pangalagaan ang mga karapatan at kapakanan ng mgamamimili. Ang organisasyong ito ay makakatulong sa paglutas ng mgasuliraning maaaring maranasan habang namimili sa Hong Kong. Kung naismong humingi ng tulong, tumawag lamang sa Consumer Hotline sa 2929-2222.Matatagpuan ang mga Consumer Council Advice Centre sa:Consumer Council Advice Centre22/F, K. Wah Centre, 191 Java Road, North PointTel: 2922-4111 Fax: 2856-3611Eastern Consumer Advice CentreLevel One, New Jade Garden, 233 Chai Wan RoadTel: 2921-5022 Fax: 2556-9365Central & Western Consumer Advice CentreG/F, Harbour Building, 38 Pier Road, CentralTel: 2921-6228 Fax: 2581-1455Wong Tai Sin Consumer Advice CentreG/F, Wong Tai Sin District Office,San Po Kong Government Offices Building, King Foo StreetTel: 2927-6062 Fax: 2323-9496Sham Shui Po Consumer Advice Centre6/F, West Coast International Building, 290 Un Chau StreetSham Shui PoTel: 2928-7022 Fax: 2708-2713Kwun Tong Consumer Advice CentreG/F, Kwun Tong Government Offices Building, Tung Van StreetTel: 2927-3060 Fax: 2344-3292Tsim Sha Tsui Consumer Advice CentreShop 126, 1/F, Tung Ying Building, 100 Nathan Road, Tsim Sha TsuiTel: 2926-1088 Fax: 2721-158062


Tsuen Wan Consumer Advice CentreG/F, Princess Alexandra Community Centre, 60 Tai Ho RoadTsuen WanTel: 2920-3138 Fax: 2413-7042Yuen Long Consumer Advice CentreG/F, 269 Castle Peak Road, Yuen LongTel: 2920-7033 Fax: 2474-7971Kwai Chung & Tsing Yi Consumer Advice CentreKwai Chung District Offices, 166-174 Ring Fong Road, Kwai ChungTel: 2920-2066 Fax: 2428-8950Shatin Consumer Advice Centre1/F, City-Link Plaza, ShatinTel: 2929-4099 Fax: 2695-1964Northern Consumer Advice CentreNorth District Office, G/F, Government Offices Building3 Pik Fung Road, FanlingTel: 2929-2222 Fax: 2677-925563


at12;Sa iyong pamamalagi sa Hong Kong, maaari kang maglibang o makapamasyalnamag-isaokasama ang iyong mga kaibigan. Maraming mga pampublikongpasilidades na kadalasan ay libre o mura ang singil.Mga palaruan at libanganAng Leisure and Cultural Services Department ay may iba't-ibanguri ng pasilidades para sa mga palaro at libangan. Upang malaman kunganong aktibidad o programa ang puwede mong salihan, magsadya o tumawagalin man sa mga sumusunod na tanggapan.TanggapanCentral & WesternEasternKowloon CityKwun TongMongkokSham Shui PoLokasyon10/F, Sheung WanComplex, 345 Queen'sRoad Central, Hong Kong3/F, Quarry BayComplex, 38 Quarry BayStreet, Hong Kong10/F, To Kwa Wan Marketand Government Offices Bldg.165 Ma Tau Wai Road KowloonUnits 13-18, M 1/FTsui Cheung House,Tsui Ping North Estate,Kowloon7/F, Fa Yuen StreetComplex, 123 A Fa YuenStreet, Kowloon7/F, Un Chau Street Bldg.59-63 Un Chau StreetSham Shui Po, Kowloonng>Teleponong>2853-25662564-22642711-05412343-61232928-81882386-094564


SouthernWan ChaiWong Tai SinYau TsimIslandsKwai Tsing4/F, Aberdeen Complex203 Aberdeen Main RoadHong Kong9/F, Lockhart Road Complex225 Hennessy Road,Wan Chai, Hong Kong4/F, Ngau Chi WanComplex, 1 1 Clear WaterBay Road, KowloonRoom 400, 4/F, KwunChung Complex17 Bowring Street, Kowloon6/F, Harbour Building38 Pier Road, CentralHong Kong9/F, Kwai HingGovernment Office166-174 Hing Pong Road,Kwai Chung, N.T.2555-12682879-56222328-92622302-17622852-32142852-32122424-25982425-7208North4/F, Shek Wu Hui Complex,ISChiCheongRoad,Sheung Shui, N.T.2679-28332679-2832Sai KungShatinTai Po5/F, Sai Kung GovernmentOffices Building, 34 ChanMan Street, Sai Kung, N.T.Level 12, Tower 1Grand Central Plaza138 Rural CommitteeRoad, Shatin, N.T.4/F, Tai Po GovernmentOffices Building,Ting Kok Road, Tai Po, N.T.2792-36352792-40802634-01392634-01382654-11592654-113865


Tsuen WanTuen MunYuen Long3/F, Yeung Yuk Road Complex35-55 Yeung Uk Road,Tsuen Wan , NT.3/F, Tuen Mun GovernmentOffices Building1 Tuen Hi RoadTuen Mun, NT.2/F, Yuen Long GovernmentOffices Building,2 Kiu Lok SquareYuen Long, NT.2212-97182212-97162451-30892451-30902475-36832478-4444Mga Pampublikong AklatanPinamamahalaan ng Cultural Services Department ang 66pampublikong aklatan kabilang na dito ang walong mobilelibraries. Ang mga serbisyo nito ay libre. Ang mga aklatang itoay mayroong 2.2 milyong rehistradong miyebro, 6.9 milyonglibro at 0.55 milyong audio-visual materials. Mayroon din silanghomepage sa internet na kung saan ang mga mambabasa aymaaari nang maghanap ng libro sa online library catalogues,tiyakin ang kanilang borrowing status at magpanibago ngnahiram na libro sa pamamagitan ng internet mula sa kanilangmga tahanan o tanggapan. Kasalukuyan ding pinaghahandaanang pagbubukas ng pinakamalaking pampublikong aklatan, angHong Kong Central Library. Ito ay may lawak na 33,800 metrokwadrado at matatagpuan sa Moreton Terrace sa Causeway Bay.Tinatayang rnagbubukas ito sa publiko bago matapos ang taung2000.~"IOKGXOKC ISL/j®AklatanAberdeen PublicLibraryAp Lei ChauPublic LibraryLokasyon3/F, Aberdeen Complex203 Aberdeen Main RoadAberdeen5/F, Ap Lei Chau Complex8 Hung Shing Street,Ap Lei Chaung>Teleponong>2921-10552921-100766


Chai Wan PublicLibraryCity Hall PublicLibraryElectric RoadPublic LibraryLockhart RoadPublic LibraryNorth Point PublicLibraryPok Fu LamPublic LibraryQuarry Bay PublicLibraryShek Tong TsuiPublic LibrarySmithfield PublicLibraryWong Nai ChungPublic LibraryYiu Tung PublicLibrary3/F, Yue Wan MarketYue Wan Estate, Chai Wan2-5/F, &8-11/F,City Hall High Block, Central2/F, Electric Road Complex229 Electric Road3-5/F, Lockhart Road Complex225 Hennessy Road, Wan ChaiG/F, North Point, Market BuildingPak Fuk Road, North PointUnits No. 61 1-619 WahChum House, Wah Fu Estate4-5/F, Quarry Bay Complex38 Quarry Bay StreetQuarry Bay3-4F, Shek Tong Tsui Complex470 Queen's Road West3/F, Smithfield Complex12K Smithfield, Kennedy Town3/F, Wong Nai Chung Complex2 Yuk Sau Street, Happy ValleyG/F, Yiu Cheong HouseYiu Tung EstateShau Kei Wan2921-50552921-25552922-30552879-55602922-41552921-11552922-40582922-60552921-71062823-50652922-762667


AklatanArts LibraryFa Yuen StreetPublic LibraryHung Horn PublicLibraryKowloon CentralLibraryKowloon CityPublic LibraryLai Chi KokPublic LibraryLam Tin PublicLibraryLok Fu PublicLibraryLung Hing PublicLibraryNgau Chi WanPublic LibraryNgau Tau KokPublic LibraryPak Tin PublicLibraryLokasyonPodium LevelAdministration BuildingHong Kong Cultural Centre10 Salisbury Road4-5/F, Fa Yuen Street Complex123 A Fa Yuen StreetMongkok6/F, Hung Horn Complex11 Ma Tau Wai Road5 Pui Ching Road, Homantin3/F, Kowloon City Complex100 Nga Tsin Wai RoadKowloon CityG/F-l/F, 19 Lai Wan RoadLai Chi KokG/F, Wing B, Tak LokHouse, Tak Tin Estate, Lam Tin112, 3/F, Lok FuShopping Centre, Lok FuG/F, North Wing, LungHing House, Lower WongTai Sin Estate (II)5-6/F, Ngau Chi Wan Complex1 1 Clear Water Bay Road2-3/F, Ngau Tau Kok Complex183 Ngau Tau Kok RoadG/F, Units 1-6, Pak TinCommercial Centre, Pak Tinng>Teleponong>2734-20422928-40552926-50442926-40552926-60552746-42702927-70552926-70552927-62552927-60552927-40552928-205568


Po On Road PublicLibrary1/F, Po On Road Complex,325-329 Po On RoadSham Shui Po2928-7055San Po Kong PublicLibrary3/F, San Po Kong Plaza33 Shung Ling StreetSan Po Kong2927-6107Sau Mau PingPublic LibraryShui Wo StreetPublic LibraryShun Lee EstatePublic LibraryTai Kok TsuiPublic LibraryTo Kwa WanPublic LibraryTsim Sha TsuiPublic LibraryTsz Wan ShanPublic LibraryUn Chau StreetPublic LibraryYau Ma Tei PublicLibraryG/F, Unit 104409 Sau MingHouse, Sau Mau Ping Estate5-6/F, Shui Wo Street Complex9 Shui Wo Street, Kwun TongShop Fl, Podium Floor, LeeFoo House, Shun Lee EstateG/F, 9 Tit Shu StreetTai Kok Tsui5-6 To Kwa Wan Market& Government Offices165 Ma Tau Wai Road1/F Concordia Plaza1 Science Museum RoadTsim Sha Tsui EastShop 702, Tsz Wan ShanShopping Centre23 YukWah StreetTsz Wan Shan1/F, Un Chau Street Building59-63 Un Chau StreetM/F&G/F250 Shanghai Street2927-71552927-30552927-31552928-41552926-41552926-10722927-60502928-71662928-605569


AklatanButterfly EstatePublic LibraryFanlingPublic LibrarySheung ShuiPublic LibraryNorth Kwai ChungPublic LibrarySai Kung PublicLibrarySha Tau KokPublic LibraryLek Yuen CentralLibraryShatin PublicLibraryShek Wai KokPublic LibrarySouth Kwai ChungPublic LibraryTai King PublicLibraryLokasyonUnit No. 126-130, G/FTip Ying House, ButterflyEstate, Tuen Mun102-107, Cheung Lok HouseCheung Wah Estate, Fanling3/F, Shek Wu Market Complex,ISChiCheongRoad,Sheung Shui2/F & 3/F, North KwaiChung Market and LibraryShek Yam Road, Kwai Chung5/F, Sai Kung GovernmentOffices, Sai KungShop 1, G/F, Block 20Sha Tau Kok ChuenSha Tau Kok1 Yuen Wo RoadShatinUnit No.101-1 10, G/F Kwai WoHouse, Lek Yuen Estate, ShatinUnit No. 215-219, Shek FongHouse, Shek Wai KokEstate, Tsuen Wan4/F, Kwai HingGovernment Offices166-174, Hing Fong RoadKwai ChungUnit No. 80, 1/F, CommercialComplex, Tai Hing EstateTuen Munng>Teleponong>2468-05182669-44442679-28082421-47402792-39432674-08702698-24182697-51772414-60442429-63382462-322070


TaiPoPublic LibraryTsing YiPublic LibraryTsuen Wan CentralLibraryTuen Mun CentralLibraryYuen LongPublic LibraryShop No. 201, Level 2, PloverCove Garden, 3 PloverCove Road, Tai Po1/F Tsing Yi Complex38 Tsing Luk StreetTsing Yi38 Sai Lau Kok RoadTsuen Wan1 Tuen Hi RoadTuen Mun1/F, Yuen Long GovernmentOffices, 2 Kiu Lok SquareYuen Long2651-43342497-29042490-38912450-06712479-2511AklatanCheung ChauPublic LibraryMui Wo PublicLibraryNorth LammaPublic LibraryPeng Chau PublicLibrarySouth LammaPublic LibraryTai O Public LibraryLokasyon2/F, Cheung Chau Complex2 Tai King Tai Road,Cheung ChauG/F, 9 Ngan Shek StreetMui Wo Complex, Mui WoLantau Island1 Yung Shue Wan Main StreetLarnma IslandG/F, Peng Chau Complex,6 Po Peng Street, Peng ChauG/F Community BuildingSecond Street, Sok Kwu WanLamma IslandShop No. 12, CommercialCentre, Lung Tin EstateTai O, Lantau Islandng>Teleponong>2981-54552984-75112982-14442983-14402982-81782985-500671


Aklatan1 st Mobile Library2 nd Mobile Library3 rd Mobile Library4 th Mobile Library5 th Mobile LibraryLokasyon38 Sai Lau Kok RoadTsuen Wan1 Yuen Wo RoadShatin1 Tuen Hi RoadTuen Mun3/F, 9 Ngan Shek StreetMui Wo ComplexMui Wo, Lantau Island1 Yuen Wo Road, Shatinng>Teleponong>2414-31572605-10712450-18572984-94172696-58426 th Mobile Library7th & gth MobileLibraryMga museo3/F Yue Wan MarketYue Wan Estate, Chaiwan41 1, 4/F Kwun Chung Complex17 Bowring Street, Kowloon2921-50552926-3055Ang Hong Kong ay may mga kahanga-hangang museo na puwede mongpuntahan - mga museong naglalarawan ng makulay na nakaraan nitohanggang sa kapana-panabik at kagila-gilalas na kagalingan ng siyensiya:MuseoFlagstaff HouseMuseum of TeaWareHong Kong VisualArts CentreLaw Uk FolkMuseumLokasyonHong Kong ParkCotton Tree DriveCentralHong Kong Park7A Kennedy RoadCentral14 Kut Shing StreetChai Wanng>Teleponong> at Orasnang pagbubukas2869-069010 n.u. - 5 n.h. araw-arawSarado kung Miyerkules2521-300810 n.u. - 9 n.h. araw-arawSarado kung Martes2896-700610 n.u. - 1 n.h. at2 n.h. - 6 n.h. araw-araw;1 n.h. - 6 n.h. Linggoat piyesta opisyalSarado kung Lunes72


MuseoHong KongMuseum of ArtHong KongMuseum of HistoryHong Kong ScienceMuseumHong Kong SpaceMuseumLei Cheng UkHan TombMuseumLokasyon10 Salisbury RoadTsim Sha Tsui100 Chatam RoadSouthTsim Sha Tsui2 Science MuseumRoadTsim Sha Tsui East10 Salisbury RoadTsim Sha Tsui41 Tonkin StreetSham Shui Pong>Teleponong> at Orasnang pagbubukas2721-011610 n.u.- 6 n.h. araw-arawat piyesta opisyalSarado kung Huwebes2724-904210 n.u.- 6 n.h. araw-araw;1 n.h. - 6 n.h. Linggoat piyesta opisyalSarado kung Biyernes2732-32321 n.h. - 9 n.g. araw-araw;10 n.u. - 9 n.g.Weekendsat piyesta opisyalSarado kung Lunes2721-02261 n.h. - 9 n.h. araw-araw;10 n.u. - 9 n.h.Weekendsat piyesta opisyalSarado kung Martes2386 286310 n.u. - 1 n.h. at2 n.h. - 6 n.h. araw-araw;1 n.h. - 6 n.h.Linggoat piyesta opisyalSarado kung HuwebesTHEMuseo . . : : , . • ;Sam Tung UkMuseumLokasyon2 Kwu Uk LaneTsuen Wanng>Teleponong> at Orasnang pagbubukas2411-20019 n.u. - 5 n.h. araw-arawSarado kung Martes73


Sheung Yiu FolkMuseumHong KongRailway MuseumPak Tarn ChungNature TrailSai Kung13 ShungTak StreetTai Po MarketTaiPo2792-63659 n.u. - 4 n.h. araw-arawSarado kung Martes2653-34559 n.u. - 5 n.h. araw-arawSarado kung MartesMga sentro-sibiko at estadyoLahat ng konsiyerto, mga pangkalinangang palabas at mga palaro ay ginaganapsa mga sentro-sibiko at mga estadyo ng Hong Kong. May admissionfee sa mga pagtatanghal at mga palabas, Ang tiket ay mabibili sa box officeng estadyo, na karaniwang bukas mula ika-10:00 ng umaga hanggang ika-6:30 ng hapon. Kung nais mong rnagpareserba ng lugar o pasilidad,tawagan lamang ang mga namamahala ng pasilidad na nais mong garnitin.Sentro-sibikoat estadyoCity HallQueen ElizabethStadiumSai Wan Ho CivicCentreSheung Wan CivicCentreLokasyonEdinburgh Place, Central18 OiKwanRoadWan ChaiSai Wan Ho Complex,1 1 1 Shau Kei Wan RoadSheung Wan Complex,345 Queen's RoadCentralng>Teleponong>2921-28402591-13462539-69212853-2678Sentro-sibikoat estadyoHong KongColiseumHong Kong CulturalCentreLokasyon9 Cheong Wan RoadHung Horn10 Salisbury RoadTsim Sha Tsuing>Teleponong>2355-72342734-200974


Ko Shan TheatreNgau Chi WanCivic Centre77 Ko Shan RoadHung HornNgau Chi Wan Complex,1 1 Clear Water Bay Road2740-92222325-1970Sentro-sibikoatestadyoLut Sau HallNorth DistrictTown HallSha Tin Town HallTai Po Civic CentreTsuen Wan TownHallTuen Mun TownHallKwai Tsing TheatreLokasyon7 Tai Yuk Road, Yuen Long2 Lung Wan StreetSheung Shui1 Yuen Wo Road, Shatin1 On Pong Road, Tai Po72 Tai Ho RoadTsuen Wan3 Tuen Hi RoadTuen Mun12 Hing Ning Road, Kwai Chungng>Teleponong>2475-53112671-44002694-25112665-44772414-01442450-42022408-0128Mga palanguyanAng mga palanguyan sa Hong Kong ay sumisingil lamang ngkatamtamang halaga at may kumpletong kagamitan kagaya ng maayosna changing facilities. Ang mga ito'y bukas mula Abril hanggangOktubre.PalanguyanChai WanSwimming PoolKennedy TownSwimming PoolLokasyon345 San Ha StreetChai Wan12N SmithfieldKennedy Townng>Teleponong>2558-35382817-797375


Morrison HillSwimming PoolPao Yue KongSwimming PoolComplexVictoria ParkSwimming Pool7 Oi Kwan RoadWan Chai2 Shum Wan RoadWong Chuk HangVictoria Park, King Fat StreetCauseway Bay2575-30282553-36172570-4682PalanguyanHammer Hill RoadLeisure PoolJordan ValleyLeisure PoolHomantinLeisure PoolKowloon ParkSwimming PoolKowloon TsaiSwimming PoolKwun TongSwimming PoolLai Chi Kok ParkSwimming PoolLei Cheng UkSwimming PoolMorse ParkSwimming PoolSham Shui Po ParkSwimming PoolTai Wan ShanSwimming PoolLokasyon30 Lung Cheung RoadWong Tai SinJordan Valley, Choi Ha RoadKwun Tong1 Chung Yee StreetHomantinKowloon Park, 22 Austin RoadTsim Sha Tsui13 Inverness RoadKowloon City10 Kai Lim RoadKwun TongLai Wan RoadMei Foo25 Kwong Lee RoadSham Shui Po80 Fung Mo StreetWong Tai Sin733 Lai Chi Kok RoadSham Shui Po7 Wan Hoi StreetHung Hornng>Teleponong>2350-60622305-59192715-01392724-35772336-58172717-90222742-83872387-42242324-17952360-23292333-133576


PalanguyanFanling SwimmingPoolHin Tin PublicSwimming PoolKwai ShingSwimming PoolMa On ShanSwimming PoolMiii Wo SwimmingPoolNorth Kwai ChungJockey Club PublicSwimming PoolSai Kung PublicSwimming PoolShatin Jockey ClubPublic SwimmingPoolSheung Shui PublicLeisure PoolLokasyonSan Wan RoadFanling68 Che Kung Miu RoadShatin360 Kwai Shing CircuitKwai Chung33 On Chun StreetMa On ShanMui Wo Chung HauLantau Island290 Wo Yip Hop RoadKwai ChungWai Man RoadSai Kung10 Yuen Wo RoadShatinLung Sum AvenueSheung Shuing>Teleponong>2675-69512607-34232426-20812641-07762984-24962422-17792792-64592693-66132679-4844Shing Mun ValleySwimming Complex21 Shing Mun RoadTsuen Wan2414-8985Tai Po PublicSwimming PoolThe Jockey ClubYan Oi TongSwimming PoolTin Shui WaiSwimming Pool11 Ting Tai RoadTaiPoTsing Chung Koon RoadTuen Mun1 Tin Pak Road, TinShui Wai, Yuen Long2665-50582464-65612446-905777


Tsing Yi SwimmingPoolTsing King RoadTsing Yi2435-6407Tsuen King CircuitWu Chung PublicSwimming PoolTuen MunSwimming PoolYuen Long PublicSwimming Pool178 On Yat StreetTsuen King CircuitTsuen WanHoi Wong RoadTuen MunIQTaiYukRoadYuen Long2413-55232458-80222475-0184Mga parke at pasyalanMaraming mapupunong lugar sa Hong Kong kahit sa loob mismo ng siyudadna kung saan ay maaari kang mamasyal, rnakipagkita sa mga kaibigan o dikaya'y mag-relaks. Isa sa mga pinakapaboritong puntahan ay ang Hong KongZoological & Botanical Gardens na matatagpuan sa Central. Maliban sa magandangtanawin, dito mo rin makikita ang mga hindi pangkaraniwang uri ngibon at hayop. Nariyan din ang kagilagilalas na orangutan at ang malakingpulutong ng pink flamingos at scarlet ibises. Ang zoo ay bukas mula ika-6:00ng umaga hanggang ika- 7:00 ng gabi araw-araw, habang ang ibang bahaging parke ay bukas mula ika-6:00 ng umaga hanggang ika-10:00 ng gabi,Lunes hanggang Linggo.Isa pang magandang pasyalan, ang Hong Kong Park, ay maituturing nakanlungan ng katahimikan sa gitna ng Central. Maliban sa mga walkways,fountains at greenhouse, dito mo rin makikita ang kagila-gilalas na aviary na maymahigit sa 150 uri ng ibon. Walang bayad ang pagpasok.Kung ikaw naman ay nababagot dahil sa mabilis na takbo ng buhay sa siyudad,ang Victoria Park sa Causeway Bay ay isa pang kanais-nais na lugar- pasyalan.Sa umaga, dito nagpupunta ang karamihan para mag-ehersisyo at mag-ensayong martial arts, o kaya'y yung mga gusto lang mapag-isa sa isang tahimik nalugar. Mayroon ding tennis court, swimming pool at jogging track.Sa bandang Tsim Sha Tsui ay matatagpuan ang Kowloon Park na nagtataglayng mga wooded landscape at mga kaakit-akit na gawaing-sining. Mgakaragdagang atraksiyon ay kinabibilangan ng maliit na lawa at aviary, Chinesegardens at sports complex kung saan matatagpuan ang pinakamagandangheated swimming pool sa Hong Kong.78


ParkeHong Kong ParkHong KongZoological andBotanical GardensKowloon ParkLei Yue Mun ParkNorth District ParkSha Tin ParkMa On ShanParkShing MunValley ParkTai Po WaterfrontParkTin Shui Wai ParkTsing Yi ParkTsuen Wan ParkTuen Mun ParkVictoria ParkYuen Long ParkLokasyon19 Cotton Tree DriveCentral, Hong KongAlbany RoadCentral, Hong Kong22 Austin RoadTsim Sha Tsui, KowloonChai Wan Road, Hong KongJockey Club RoadSheung Shui, N.T2 Yuen Wo Road,Sha Tin, N.TOn Chun StreetMa On Shan, Shatin, N.TShing Mun RoadTsuen WanDai Fat StreetTai Po, N.T6 Tin Shui Road,Tin Shui Wai, Yuen Long, N.TTsing Luk Street,Tsing Yi, N.TYeung Uk Road,Wing Shun StreetHeung Sze Wui RoadTuen Mun, N.T.Causeway Road,Causeway Bay, Hong KongTown Park Road NorthYuen Long, N.Tng>Teleponong>2521-50722530-01542724-30102568-74552670-61552695-92532633-09372413-96652664-21072445-58052435-05332408-78142451-11442890-74852473-651179


Mga tana winMaraming magagandang lugar at mga pagdiriwang na marahil ay gusto mongmapuntahan o masaksihan habang ikaw ay nasa Hong Kong. Makakakuha kang libreng brochures at mga mapa sa mga Hong Kong Tourist AssociationInformation Centres sa Star Ferry Concourse, Kowloon and Shop 8,Basement, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong.Ilan sa mga kilalang pasyalan ay ang mga surnusunod:Happy Valley Race Course - Sa bandang timog ng Causeway Bay.Ang mga karera sa Happy Valley ay isa sa mga pinakapopular napampalipas-oras dito sa Hong Kong. Ang mga karera ay ginaganap mulaSetyembre hanggang Mayo.Ocean Park - Sa bandang timog ng Hong Kong Island. Ang Ocean Park aymayroong nakakaaliw na marine theme park at ito'y maituturing na isa samga pinakamalaki sa buong mundo.Repulse Bay - Sa bandang timog din Hong Kong. Ang pangunahingatraksiyon dito ay ang tabing-dagat na dinadayo ng maraming tao tuwingpanahon ng tag-init para lumangoy at mag-barbecue. Mayroon din itongshopping arcade at ilang kilalang kainan.Shek O - Sa timog silangan ng Hong Kong Island. Maliban sa magandanitong baybayin, ang Shek-O ay kilala rin sa magaganda nitong tanawin atmga magagarang bahay, na kung saan mula sa mga bintana ng mga ito aymatatanaw ang karagatan. Mayroon ding mga ihawan sa tabing dagat.Stanley Bay - Sa timog silangan ng Hong Kong Island. Ang baybayingbayan na ito ay kilalang-kilala dahil sa kanyang pamilihan (Stanley Market)na dinarayo pa ng mga turista upang mamili ng mga murang paninda tuladng damit, kasangkapan, hardware at marami pang iba.Victoria Peak - Kung hindi ka pa nakakasakay ng Peak Tram paakyat saPeak, hindi ka pa talaga nakapunta ng Hong Kong. Ito'y isang kasabihandahil ang tanawing iyong makikita habang papaakyat ka sakay ng PeakTram o mula sa Peak mismo ay tunay na kahanga-hanga at maituturing naisa sa rnga pinakamagandang tanawin sa buong mundo.Outdoor markets - Kung gusto mo ng kakaibang karanasan sa parnimili,subukang mamili sa mga tanyag na outdoor markets o night marketsng Hong Kong. Halos lahat ng klase ng paninda - damit, mga kagamitangyari sa balat at mga abubot - ay iyong makikita sa Ladies Market80


(Mongkok), Temple Street Night Market (Jordan), Marble Road Market(North Point) at Cross Street Market (Wanchai).81


„> s> ut fRomano KatolikoAng lingguhang misa sa wikang Ingles ay ginaganap sa Cathedral namatatagpuan sa No. 16 Caine Road, Hong Kong, at sa Catholic CentreChapel, 3/F, Grand Building, 15-18, Connaught Road, Central. Mai-ami ringmga simbahan sa Hong Kong ang nagdaraos ng lingguhang misa sa Ingles,kasama na ang St. Joseph's Cathedral sa Garden Road, Hong Kong Island.Tingnan din sa mga pahayagang South China Morning Post at Hong KongStandard ang lugar at oras ng serbisyo ng iba pang mga simbahan.AnglikanoAng simbahang Anglikano ay may lingguhang serbisyo sa wikang Ingles saSt. John's Cathedral, 4-8 Garden Road, Central. Ang St. JohnCathedral ay nagsisilbi ring sambahan ng Iglesia Filipina Independiente(Philippine Independent Church) tuwing linggo ng hapon sa wikang Filipino.Nagsasagawa rin ng pagsamba sa wikang Ingles ang mga sumusunodna kongregasy on-Anglikano:• St. Stephen's Chapel, St. Stephen College, Stanley• Emmanuel Church, St. John's College, 82 Pokfulam• Discovery Bay Church, Sheng Kung Hui Wei Lun Primary School,Discovery Bay• Christ Church, 2 Derby Road, Kowloon Tong• Resurrection Church, 5 Welldo Villas, 202 Wong Chuk Wan, Sai Kung• Shatin Anglican Church, SKH Tsang Shin Tirn Secondary School,Wo Che, Shatin• St. Andrew's Church, 138 Nathan Road, Tsim Sha TsuiPara sa karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo ng mga simbahangnabanggit, tingnan ang pabatid o anunsyo ng simbahan sa mga pahayagan.Iba pang simbahang Kristiyano• Kowloon Union Church, 4 Jordan Road• Union Church Hong Kong, 22A Kennedy Road, Mid-level, Central• Methodist Church (English Speaking Congregation), 281 Queen'sRoad East, Wan ChaiPara sa karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo ng mga simbahangnabanggit at iba pang mga simbahang Kristiyano, tingnan ang mga mgapabatid ng simbahan sa mga pahayagang South China Morning Post atHong Kong Standard.82 ...................-....'..


Ang Jesus is Lord Church - HK ChapterAng Jesus is Lord School of Ministry HK Ltd. (a.k.a. Jesus is Lord ChurchHK Chapter) ay nagbibigay ng mga payong pang-ispiritwal, serbisyo sakomunidad, problema sa paggawa at pag-alalay sa mga migranteng maykaso. (Basahin ang detalye ng kanilang serbisyo sa Kabanata 19).IslamAng Kowloon Mosque ay kahilera lamang ng KowloonPark saTsim ShaTsui. Sa Hong Kong Island ay mayroon ding moske na matatagpuan saMosque Street, Mid Levels.BudismoAng serbisyo sa mga Buddhist temple sa Hong Kong ay sa wikang Intsiklamang. Gayunpaman, kung nais mong makita ang pinakamalaking tansongBuddha sa mundo, magsadya sa Po Lin Temple, sa Lantau Island. Ang isapang tanyag na templo ng Buddha ay ang Ten Thousand Buddha Monasterysa Shatin, the New Territories.Templo ng HinduLokasyon: IB, Wong Nei Chung Road, Happy Valley, Hong KongTel: 2572-5284Oras ng pagbubukas: ika-8:00 ng umaga hanggang ika-8:00 ng gabi(sarado mula ika-12:00 ng tanghali hanggang ika-4:00.ng hapon)Lingguhang Prasad (pagkaing alay sa bathala) ay inihahain sa bawat isa ngwalang bay ad. Lingguhang programa: ika-11:30 ng umaga hanggang ika-12:30 ng hapon.Aarati Poojaika-8:30 hanggang ika- 9:00 ng umagaika-7:15 hanggang ika-7:45 ng gabiLibreng Prasad Programme tuwing Lunes: ika-7:30 hanggang ika-8:30 nggabi, Ang Bhajan session ay susundan ng Aarati.Mga natatanging okasyon:• Shiva Ratri (idinadaos sa buwan ng Pebrero/Marso)• ChetiChand^urgaAstami(Marso/Abril)• Krishna Janrnashtmi (Hulyo/Agosto)• Ganesh Chaturhi (Agosto/Septembre)...........,....'.;.;;.:........:.'.,.....'..,.•....... 83'


• Durga Pooja, Durga Ashtmi (Septembre/Oktubre)• Diwali (Oktubre/Nobyembre)• Ayappa Pooja (Disyembre)Para sa mga natatanging okasyon o pista, ang mga bus ay bumibiyahe mulaTsirn Sha Tsui hanggang Happy Valley ng libre.Makipag-ugnayan kay Sharma Ishwar.84


f*fl>f•"•/'V) 11^' ' x ~" / ~^"* " -^ ^f*-> j" ^-^ xj* tyi*-' JL.~\\JS I \^ uPangkalahatang impormasyonHalos lahat ng klase ng serbisyo sa koreo sa Hong Kong ay ipinagkakaloob ngHong Kong Post. Ang mga serbisyo nito ay mabilis, maaasahan at maykatamtamang halaga.Ang iba't-ibang denominasyon ng selyo sa Hong Kong ay 10 sentimos, 20sentimos, 50 sentimos, HK$1, $1.20, $1.30, $1.40, $1.60, $2, $2.10, $2.50,$3.10, $5, $10, $20 at $50.Para rnasigurong maagang makarating ang iyong sulat, dikitan ng selyo angitaas na kanang bahagi ng sobre at isulat nang maayos ang pangalan at lokasyonng iyong padadalhan. Kung hindi maayos ang pagkasulat ng lokasyon owalang selyo, ang iyong sulat ay isasantabi muna para panghuling aasikasuhin(late handling).Lahat ng sulat na air mail ay kailangang dikitan ng tatak na "BY AIRMAIL".Libre at makukuha mo ang mga ito sa lahat ng tanggapan ng koreo. Idikit angmarka sa ibaba ng kaliwang bahagi ng sobre o di kaya'y malapit sapinagsulatan ng address sa sobre. Kung walang tatak na air mail, isulat ang"BY AIR MAIL" sa sobre.Kapagmagpapadakngparsela,kailMgangmoringdMangDispatch Note. Ang lahat ng mga ipinapadala sa pamamagitan ng koreo aykailangang idedeklara sa espesyal na porma ng Kustom na makukuha sa mgatanggapan ng koreo.Ang mga upisina ng koreo ay sarado kung itinataas na sa walo o pataasang hudyat ng bagyo o kung may babalang darating na black rainstorm.(Tingnan ang kabanata 16).Ang mga serbisyo ng koreoAng mga pangkaraniwang mailing services, kagaya ng sulat, post-cards,printed matters at mga parsela ay maaaring ipadala sa Hong Kong Post.Mayroon din itong mga serbisyo katulad ng mga sumusunod:Redirection Service. Kung ikaw ay magbabago ng address o lilipat ngtirahan at nais mong matanggap kaagad sa iyong bagong tirahan angiyong mga sulat, mag-aplay ng ganitong serbisyo sa kahit alin mangtaggapan ng koreo sa Hong Kong........;.'..,.;.-..'....-................,.......'......., 85


Express Mail. May serbisyong express delivery ang Hong Kong Post parasa Pilipinas at sa ibang pang mga bansa na nakalista sa post office sahalagang HK$6. Kailangang dikitan ng Express label ang bawat sulat oparsela na iyong ihuhulog. Ang Express label ay libre at makukuha saalinmang post office sa Hong Kong.Speedpost Ang serbisyong ito ay para sa mabilisan at maaasahangpaghatid ng mga sulat o parsela para sa ibang bansa. Ang speed post aymayroon ding next day delivery service para sa mga pangunahing lungsodsa buong mundo. Kung hindi nakarating sa takdang panahon ang iyongipinadala, isasauli ng Hong Kong Post ang perang iyong binayad (money backguarantee). Para sa karagdagang impormasyon, burning! ng Speed Posttimetable at listahan ng halaga sa pagpapadala.On-Demand or Pick-Up service. Kung gusto mong gamitin ang serbisyongito, tawagan ang Speedpost Telephone Pick-up Centre upang kolektahin angiyong mga ipapadala. Maliban sa selyo, mayroong karagdagang HK$75na handling fee sa bawa't parsela kung wala kang account sa Hong Kong Post.Local Courierpost Ito ay mabilis, maaasahan at kumbineyenteng alternatibosa local courier service. Tinitiyak nito na ang mga parselang inihulog bagong morning cut-off time ay maihahatid bago mag-ika-5:00 ng hapon sa arawdin na iyon. Ang mga parselang inihulog bago ng afternnoon cut-off timeay maihahatid bago mag ika-l:00 ng hapon ng susunod na araw.Registered Mail. Ang pagpapadala ng sulat sa pamamagitan ng serbsiyongito ay nagkakahalaga ng HK$13 para sa lahat ng destinasyon. Kung nais mongmakumpirma kung ang iyong sulat ay nakarating na, kailanganmong magbayad ng karagdagang HK$11. Huwag kaligtaang kunin ang"advice of receipt" sa oras ng iyong pagpapadala.Insurance. Kung ikaw ay magpapadala ng mga bagay na may pinansiyal nahalaga, maaari mo itong maipaseguro sa Hong Kong Post upang makakuhang karampatang bayad o kumpensasyon kung ito'y nawala o nasira. Lahat ngsangay ng koreo ay may ganitong serbisyo.Post Office Box Service. Maaaring mag-aplay sa mga sangay ng koreo parasa serbisyong ito.Recorded Delivery. Ang serbisyong ito ay para sa mga lokal na sulat lamang.Ang babayaran sa serbisyong ito ay HK$11 bukod pa sa selyo. Kung gustomong makumpirma kung natanggap na ng iyong pinadalhan ang iyong sulat,kailangan mong magbabayad ng karagdagang HK$11. Hingiin mo angadvice of receipt sa oras ng paghulog ng iyong sulat.International Reply Service. Ang mga kupon na ito ay maaaring ipalit ngselyo sa mga overseas post offices at maaari nang bayaran ng sinumang nag-86


padala ng international letter ang selyo para sa magiging sagot ngpinadalhan. Ang bawat kupon ay nagkakahalaga ng HK$14 at maari itongipalit ng selyo. Ang selyo ay maaaring gamitin sa pagpapadala ng hindirehistradong airmail na sulat na ang timbang ay hindi humihigit sa 20g.Talaan ng PresyoMga sulat na lokal sa Hong Kong:WeightNot OverLetter &PostcardPrinted Papers(non-standard item)Printed Papers(standard item)30g50glOOg250g500g1kg2kgHK$1.302.102.804.208.2016.4028.00HK$1.302.102.403.507.2011.50—HKS1.201.80—————Sulat para sa ibang bansa (International Mail)Para mapadali ang paghahatid ng mga sulat na airmail, gumagarnit angHong Kong Post ng tinatawag na Zone. Ang lahat ng bansa saAsya maliban sa Japan ay nabibilang sa Zone 1. Ang Zone 2 naman ay angiba pang destinasyon kasama na ang Japan. Tingnan sa ibaba ang talaan ngpresyo sa pagpapadala.Weight not over 20gWeight not over 30gEach additional lOgor part thereofAerogrammesLetters & PostcardsZone 1 Zone 2HK$2.50HK$3.104.60 5.401.20 1.30Second Class AirmailZone 1 Zone 2HK$2.00Uniform rate of HK$2.303.200.80HK$2.604.201.00Ang International Surface Mail ay nahahati rin sa dalawang Zones.Ang Zone 1 ay lahat ng bansa sa Asya maliban sa China, Macau, Taiwan atJapan. Ang Zone 2 ay lahat ng iba pang bansa kasama ang Japan, ngunitmaliban sa China, Macau at Taiwan. Ang mga sumusunod ay talaan ngpresyo sa pagpapadala:87


Weight not over20g50glOOg250g500g1kg2kgEach additional 1 kg(Books only up to 5 kg)SURFACE LETTERS & PACKETSLETTERS &POSTCARDSAll OtherChinaTerritoriesMacauTaiwan Zone 1 Zone 2$1.602.705.2010.4020.1035.0054.00—$2.304.005.3010.5020.5036.0060.00—$2.604.506.0011.9022.5039.0062.00—PRINTEDPAPERSChinaAll OtherTerritoriesA/Tof»oiiTaiwan Zone 1 Zone 2$1.402.203.006.3011.7020.0030.0015.00$1.903.704.709.6018.0032.0047.0023.50$2.304.005.1010.4019.0034.0050.0025.00SMALLPACKET!$5.105.105.1010.4019.0034.0050.00—Mga sangay ng koreoMay kabuuang 129 sangay ng koreo sa Hong Kong kasama na rito ang tatlon^mobile post offices. Ang mga sumusunod ay talaan ng mga pangunahin^post offices. Para sa iba pang lokasyon ng iba pang post offices, tawagailamang ang enquiry hotline sa 2921- 2222.DistritoAberdeenCauseway BayChaiWanGeneral Post OfficeGloucester RoadLokasyonG/F, Kam Fung Building, Aberdeen Main Ro< adShop G12, G/F, Commercial PodiumElizabeth House, 250-254 Gloucester RoadAdministration BuildingYue Wan Estate, Chai Wan Road2 Connaught Place1/F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wan Cha


Harbour BuildingHarcourt RoadHennessy RoadKing Fat StreetKing's RoadMorrison HillNorth PointQueen's RoadSai Ying PunShau Kei WanSheung WanTai Koo ShingTsat Tsz MuiWan ChaiWong Chuk HangWyndham Street1/F, Harbour Building,38 Pier Road, CentralG10-G 15, Hutchison House10 Harcourt Road, Central1 Hennessy RoadG/F, Causeway Bay, Kaifong WelfareAssociation Building, 30 Hing Fat Street275-283 King's Road, North Point28 Oi Kwan Road, Wan Chai31 Shu Kuk Street, North Point160-164 Queen's Road,Central27 Pokfulam Road, PokfulamG/F, Perfect Mount Gardens, 1 Po Man StreetShau Kei Wan1/F, West Exchange Tower,322-324 Des Voex Road, CentralShop G 1020- 1022, G/F, Karn Shing Mansion1-3 Tai Fung Avenue, Tai Koo ShingG/F, Shops 1, 6, 7 & 1 1, Model Housing EstateNorth Point2/F, Wu Chung House197-213 Queen's Road East, Wan ChaiBlock 4, Wong Chuk Hang69 Wyndham Street89


AirportDistritoCanton RoadCheung Sha WanGillies AvenueGranville AvenueHung Horn BayInternationalMail CentreKowloon BayKowloon CentralKowloon EastKwong Wa StreetKwun TongMongkokSan Po KongSham Shui PoTaiKokTsuiLokasyon7T082, Passenger Terminal Building1 Cheong Hong Road, Hong Kong InternationalAirport, Lantau IslandG/F, Canton RoadGovernment Building, Kowloon650 Cheung Sha Wan Road, Kowloon140 Gillies Avenue, Kowloon2-6 Granville RoadG/F, Block 14, Cherry MansionWhampoa Garden, Hung Horn, Kowloon80 Salisbury Road, KowloonShop P4 & P6, Commercial ComplexTelford Gardens, Kowloon Bay, Kowlon405 Nathan Road, KowloonG/F, Kowloon East, Government Office Building12 Lei Yue Mun Road, KowloonShop 1 1-14, G/F, Kwong Fai Mansion3-13 Kwong Wa Street, Mongkok, Kowloon6 Tung Yan Street, Kwun Tong, Kowloon1/F, Mongkok Exchange, 37 Bute StreetMongkok, Kowloon21 Yin Hing Street, San Po Kong, Kowloon55 Un Chau Street, Sham Shui Po, KowloonG/F, 67 Anchor Street, Tai Kok Tsui, Kowloon90


To Kwa WanTsim Sha TsuiFo TanKwai FongShatin CentralShek LaiShek Wu HuiSheung TakTexaco RoadTui PoTsuen WanTuen Mun CentralYuen LongDiscovery BayArcade Shop D, G/F, Hang Chien CourtWyler Garden, 108 Mei King StreetTo Kwa Wan, Kowloon10 Middle Road, Tsirn Sha Tsui, KowloonG/F, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei StreetFo Tan, Shatin, N.T.Shop 4-10, G/F, Kwai Kin HouseKwai Fong Estate, N.T1/F, Citylink Plaza, 1 ShatinStation Circuit, Shatin, N.TAdministration Building, Shek Lai Estate, N.T.112-116 San Fung Avenue, Shek Wu HuiSheung Shui, N.T.Shop No. 229, 2/F, Sheung Tak Shopping CentreSheung Tak Estate, Tseung Kwan OShop 25-30, G/F, Wealthy GardenTexaco Road, Tsuen Wan, N.TTai Po Government Office BuildingG/F, Ting Kok Road, Tai Po, N.T1/F, Tsuen Wan Government Office Building38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, N.T.Podium Level, Library and Post Office Building1 Tuen Hi Road, Tuen Mun, N.T.51-53 Sau Fu Street Yuen Long, N.T.Shop 12A, G/F, Block C, Discovery Bay PlazaDiscovery Bay, Lantau Island91


Enquiry hotlinesGeneral Enquiriesand InformationSpeedpost/Local CourierpostPhilatelic MattersPost Office Box ServicesTracing of PostalArticlesE-mail AddressService InformationAccount EnquiriesOpening of AccountService HotlineDirect Pick-up HotlineService InformationService InformationRegistered LettersParcelsSpeedpost/Local Courierposthkpo@hkpo.gcn.gov.hk2921-22222921-22482921-22772921-22882921-22662310-16662921-22552921-23172921-23182921-2211Web Sitehttp://www.hongkongpost.comKung mayroon kang reklamo tungkol sa serbisyo ng koreo, ttimawag saalinman sa mga numerong ito:Hong Kong: 2525-5856Kowloon: 2723-3454New Territories: 2413-277292


Ang Social Welfare DepartmentKung ikaw ay may problema hinggil sa personal na relasyon, pamilya,karamdaman, kapansanan, pera, pabahay at hanapbuhay, maaarikang tumawag sa Social Welfare Department hotline sa 2343-2255. Maynakatalaga na social worker na siyang tutulong sa iyo, mula ika-9:00 ngumaga hanggang ika-10:00 ng gabi, araw-araw, at ika-l:OQ ng haponhanggang ika-10:00 ng gabi kapag linggo at piyesta opisyal Kung saradona ang upisina, mag-iwan lamang ng iyong mensahe sa answering machinepara matawagan ka ng social worker.Ang Family Services CentresKung nangangailangan ka ng tulong, magsadya sa alinmang Family ServicesCentres (FSCs). Nasa pangangasiwa ng Social Welfare Department, ang mgaFSCs ay may mga bihasang social workers na makapagbibigay ng payo.Ang pamahalaan ng Hong Kong ay mayroong 42 FSCs:PangalanAberdeen FSCCauseway Bay FSCCentral and Western/Islands FSCChai Wan FSCQuarry Bay FSCShau Kei Wan FSCWanChai FSCLokasyonRoom 419-424, Wah KwongHouse, Wah Fu EstateRoom 1515, 15F, LeightonCentre, 77 Leighton RoadCauseway Bay4/F, Harbour Building38 Pier, Road, CentralLevel 4, Government OfficesNew Jade Gardens, 233 ChaiWan Road, Chai WanRoom 1 1 0 1 - 1 1 04, StanhopeHouse, 734 King's RoadNorth PointRoom 701-705, Marina House68 Hing Man Street, Shau Kei Wan22/F, Southern Centre130 Hennessy Road, Wan Chaing>Teleponong>2875-86722895-51152852-31252557-72382562-44292569-33662835489093


KOWLOONPangalanKowloon City FSCKwim Tong FSCLai Chi Kok FSCLam Tin FSCMong Kok FSCNamCheong FSCNgauTauKok FSCSai Kung FSCSan Po Kong FSCSau Mau Ping FSCSham Shui Po FSCLokasyon7/F, To Kwa Wan Market &Government Offices165 Ma Tau Wai Road7/F, Kowloon East GovernmentOffices Building, 12 Lei YueMun Road, Kwun TongG/F, Cheung Sha WanCommunity Centre55 Fat Tseung Street2/F, Sceneway Plaza, Nos. 1-17Scenery Road, Lam TinRoom 51 8, 5/F, Mong KokGovernment Offices 30 LuenWan Street, Mong KokG/F, High Block, Nam CheongCommunity Centre, NarnCheong Estate, Sham Shui Po8/F, Kowloon East GovernmentOffices Building, 12 Lei YueMun Road, Kwun Tong6/F, Sai Kung GovernmentOffices Building, 34 ChanMan Street, Sai Kung2/F, San Po Kong GovernmentOffices Building, North WingUnits 121-126, G/F, Sau MingHouse, Sau Mau Ping (I) Estate6/F, Sui Sing Building, 202-204Cheung Sha Wan RoadSham Shui Pong>Teleponong>2760-13472775-70342361-94862717-92562399-23402725-11862340-84712791-62032322-56192775-35782725-477894


ShekKipMei FSCToKwaWan FSCTseung Kwan O FSCTsz Wan Shan FSCWong Tai Sin FSCYauTsim FSC2/F, Prince Centre, 70 Tai PoRoad, Sham Shui PoShop 3, G/F, Juniper Mansions,Whampoa Garden, Site OneHung HornRoom 301-303, Po NingHouse, Po Lam EstateTseung Kwan O, Sai KungUnit 2, G/F, Ching Fai HouseTsz Ching Estate, Tsz Wan ShanUnits 105-108, G/F, Lung TatHouse, Wong Tai Sin LowerEstate, Wong Tai Sin8/F, Kowloon Government OfficesBuilding, 405 Nathan Road2777-31282363-85672701-92242326-13992327-49832782-7722PangalanButterfly FSCFanling FSCHin Tin FSCKwai Chung (East)FSCKwai Chung (West)FSCMa On Shan FSCLokasyon3/F, Tai Hing GovernmentOffices, 16 Tsun Wen RoadTuen Mun2/F, North District GovernmentOffices Building3 Pik Fung Road, FanlingRoom 401, 4/F, City link Plaza1 Shatin Station Circuit, Shatin5/F, Kwai Hing GovernmentOffices, Kwai Hing MTRStation, Kwai Chung7/F, Kwai Hing GovernmentOffices, Kwai Hing MTRStation, Kwai ChungShop Nos. 18-22, G/F, Block CSunshine City, 22 On ShingStreet, Ma On Shan, Shatinng>Teleponong>2467-76302675-16182601-4171242841192422-94962692-126995


On Ting FSCShatin (North) FSCShatin (South) FSCSheung Shui FSCTai Hing FSCTai Po (North) FSCTai Po (South) FSCTsingYi FSCTsuenWan FSCYuen Long (East)FSCYauOi FSCYuen Long (West)FSCRm. 2203-2210, 22/F,Park Lane Square2 Tuen Hi Road, Tuen MunRoom 401, 4/F, Citylink Plaza1 Shatin Station Circuit, ShatinRoom 433, 4/F, Citylink Plaza1 Shatin Station Circuit, ShatinRoom 1210-1211, 12/F,Landmark North, 39 Lung SumRoad, Sheung Shui2/F, Tai Hing GovernmentOffices, 16 Tsun Wen RoadTuen MunG/F, Shop B, Mei SunBuilding, 4-20 Kau Hui ChikStreet, Tai Po4/F, Tai Po GovernmentOffices Building1 Ting Kok Road, Tai PoNo. 123, G/F, Wing AOnYeung HouseCheung On Estate, Tsing Yi14/F, Tsuen Wan GovernmentOffices, 38 Sai Lau Kok RoadTsuen Wan6/F, Yuen Long GovernmentOffices & Tai Kiu Market2 Kiu Lok Square, Yuen LongRoom. 2203-2210, 22/F,Park Lane Square, 2 TuenHi Road, Tuen MunRoom 702-705, Yuen LongLandmark, 123 Castle PeakRoad, Yuen Long2450-26202601-43292602-80912673-15102467-73392665-02052654-12732435-39402417-63052478-14322450-14432470-117296


Mayroon ding 23 FSC na pinangangasiwaan ng mga non-govenmentalorganisations:PangalanCaritas FamilyService (Aberdeen)Lokasyon2/F, 20-22 Tin Wan StreetAberdeenng>Teleponong>25554993Caritas FamilyService (CaineRoad)Room 132, 1/F,2-8 Caine Road, Central2523-0060Caritas FamilyService (Chai Wan)Hong Kong FamilyWelfare Society -Hong Kong Eastern(Southern) CentreHong Kong FamilyWelfare Society(Hong KongWestern Centre)St. James' Settlement(Family and ChildServices Division)Unit 112, G/F, Lei TsuiHouse, Wan Tsui EstateChai Wan20/F, Southern CentreWan Chai80A, First Street, WesternGarden, Sai Ying Pun4/F, 85 Stone Nullah LaneWan Chai2896-03022832-97002549-51062835-4342KOWLOON.,.'Pangalan; \ ' ' • ' ' .LokasyoE - • . ' . - • • • 'ng>Teleponong>Hong Kong FamilyWelfare Society (WestKowloon Centre)Caritas Family Service(Kowloon)Caritas Family Service(NgauTau'Kok)G/F, Wing C, Lai TakHouse, Lai On EstateSham Shui Po134 Boundary StreetKowloon Tong1 On Tak RoadNgau Tau Kok2720-51312339-37392750-272997


Caritas Family Service(Shek Kip Mei)Caritas Family Service(Tung Tau)Christian Family ServiceCentreHong Kong Children& Youth Service(Hung Horn Centre)Hong Kong ChristianService (CounsellingService)Hong Kong FamilyWelfare Society - EastKowloon (Ngau TauKok) CentreHong Kong FamilyWelfare Society - EastKowloon (Shun Lee)CentreYang MemorialMethodist Social Service(Counselling Unit)G/F, 476 SaiYeung ChoiStreet North, Shek Kip MeiUnit 12, G/F, Wing TungHouse, Tung Tau Estate7/F, 3 Tsui PingRoad, Kwun TongUnit 109, Magnolia HouseMa Tau Wai EstateHung Horn5/F, 33 Granville RoadTsim Sha TsuiUnits 141-150, G/FChin Wah HouseLok Wah South EstateNgau Tau KokUnits -13-15, 2/F, Lee FooHouse, Shun Lee EstateKwun Tong2/F, 466-472, Nathan RoadYau Ma Tei, Kowloon2777-12142383-33772318-00282761-11062731-62512731-62522798-84112342-22912171-4222PangalanCaritas Dr. & Mrs. Olintode Sousa FamilyService - ShatinCaritas Family Service -TuenMun (North)LokasyonUnits 102-107, G/F, Blk AHerring Gull HouseSha Kok Estate, ShatinUnits 32, G/F, Hing ShingHouse, Tai Hing EstateTuen Munng>Teleponong>2649-29772466-862298


Caritas Family Service -Tuen Mun (South)Caritas Family Service(Tsuen Wan)Hong Kong FamilyWelfare Society -New Territories(Cheung Shan)CentreHong Kong FamilyWelfare Society - NewTerritories (Kwai Fong)CentreUnits 1 146, G/F,High Block, Wu Boon HouseWu King Estate, Tuen Mun9 Shing Mun RoadTsuen WanUnits 21-25, G/FSau Shan HouseCheung Shan EstateUnit 106, G/FKwai Yan HouseKwai Fong Estate2463-62872402-46692414-01412426-9621Mga bahay-kalinga para sa mga kababaihanAng mga kababaihang may mabigat na suliraning pansarili, pampamilya, odi kaya'y nanganganganib ng pisikal o sekswal na pang-aabuso ay maaringhumingi ng tulong rnula sa mga Bahay-kalinga para sa mga kababaihan(Refuge Centres for Women). Ang mga tanggapang ito'y ligtas na kanlunganng mga biktima at nagkakaloob ng mga mahalagang pagpapayo at mga pagmumimimuni,kung saan ang mga layunin nito ay tulungan ang mgakababaihan na magkaroon muli ng tiwala sa sarili. Layunin din ng mgatanggapang ito na tulungan ang mga biktima na makahanap ng paraan para salubusang pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay na walang bantangpanganib o pang-aabuso.Huwag mag-atubiling tumawag sa mga sumusunod kung kinakailangan: .Harmony House: 2522-0434Serene Court: 2787-6865Wai On Home for Women: 2343-2255. Ito ang pangkalahatanginquiry hotline ng Social Welfare Department. Sabihin sa nakatalagangsocial worker ang iyong kaso at humingi ng referral para sa bahay-kalinga.Mga pansamantalang tuluyanKung wala kang matutuluyan, maaari kang tumuloy muna sa mgapansamatalang tirahan (temporary shelters), Ang mga ito'y nagbibigay din ng99


mga pagpapayo para sa mga nagnanais mamalagi ng mas mahabang panahon.Mayroong apat (4) na pansamantalang tirahan sa Hong Kong:Street Sleeper's Shelter Society Trustee Incorporated1. Wan Chai Shelter1/F, Kat On St., Multi- Service ComplexWan Chai, Hong KongTel: 2893-3390Hours: 7 n,g. - 9 n.u.2. Sham Shui Po Shelter15A Un Chau Street, 2/F-4/F, Sham Shui Po, KowloonTel: 2386-4700Hours: 7 n.g. - 9 n.u.3. Yau Ma Tei Shelter1/F, 345 A, Shanghai Street,Yau Ma Tei, KowloonTel: 2332-9640Hours: 7 n.g. - 9 n.u.Neighborhood Advice-Action Council4. Jockey Club Lok Fu Hostel for Single PersonsG/F, Lok Tsui House, Lok Fu Estate, KowloonTel: 2336-6860Ang Hong Kong Family Planning AssociationAng Hong Kong Family Planning Association ay may iba't-ibang serbisyohinggil sa pagpaplano ng pamilya. Dan sa mga ito ay ang mga sumusunod• Pagpapayo• Pagpapatingin sa duktor• Mga kurso sa sex education• Mga pagpapayo tungkol sa panganganak at kontraseptiboPara sa mga katanungan, tawagan ang mga sumusunod na tanggapan:' Reproduction Guiding CentresPangalanHong KongGuiding CentreLokasyon9/F, Southorn Centre130 Hennessy RoadWan Chai, Hong Kongng>Teleponong>2919-7778100


Ma Tau ChungGuiding CentreWu CheaGuiding Centre2/F, 105 Ma Tau Chung RoadKowloonUnit 18, 4/F, Wu Chea ChunShopping CentreWu Chea, Shatin, N.T.2711-92712604-2720Planned Reproduction Centres for FemalesHONG KONG ISLANDPangalanHong Kong CentreLokasyonG/F, Southern Centre130 Hennessy Road, Wan Chaing>Teleponong>2919-7777Yu Wan EstateGuiding CentreUnit 32, G/F, Yu On HouseYu Wan Estate, Chai Wan2556-4294KOWLOONPangalanMa Tau ChungGuiding CentreMei Foo GuidingCentreWong Tai SinGuiding CentreLokasyon105 Ma Tau Chung RoadPodium C, Phase 4Mei Foo Sun ChuenUnits 1-2, G/F, Long OnHouse, Wong Tai Sin LowerEstate (II), Wong Tai Sinng>Teleponong>2711-92712742-81832326-2447PangalanTsuen Wan GuidingCentreWu Chea GuidingCentreYuen Long GuidingCentreLokasyonG/F, 10 Wing Hong HouseFuk Lai Estate, Tsuen WanUnit 18, 4/F, Wu Chea ChunShopping Centre, Wu CheaChun, ShatinG/F, 149- 153 On Ting RoadYuen Longng>Teleponong>2493-33182604-27202477-3201101


Nais mo bang magpakasal?Maligayang bati! Kung nais mong magpakasal sa Hong Kong, ang una monggawin ay magsadya sa pinakamalapit na Marriage Registries. Slguraduhingdala mo ang iyong Hong Kong ID card o iba pang mga dokumentongnagpapatunay sa iyong pagkatao. Dito mo rin pupunan ang porma ng Abisosa Pagpapakasal (Notice of Marriage).Sa loob ng 15 araw, ilalagay ang abiso tungkol sa iyong kasai sa MarriageRegistry. Kung walang pagtutol sa iyong nalalapit na kasal, maaari nangituloy ang seremonya sa Marriage Registry sa araw na iyong pinili. Huwagkalimutang ipagbigay-alam sa Imigrasyon ang pagpalit mo ng estado sibil.Pagpaparehistro ng KapanganakanKung ikaw ay nagsilang sa Hong Kong, kinakailangan mong ipa-rehistro angiyong anak sa Birth Registry sa loob ng 42 araw. Sa pagpa-parehistro,huwag kalimutang dalhin ang mga sumusunod na mga dokumento:i) ang iyong katibayan ng kasal;ii)iii)ang iyong HKID card;ang iyong pasaporte o iba pang dokumentong ginagamit sapaglalakbay (travel document).Ang katayuan sa imigrasyon (immigration status) ng iyong anak aykaraniwang kapareho sa iyo o sa iyong asawa at ito'y matitiyak sa panahonng pagpaparehistro.Para sa mga katanungan, magsadya lamang sa alinmang MarriageRegistries/Birth Registries o tumawag sa hotline ng ImmigrationInformation Office sa 2824-6111.102


Mga babala ng bagyoAng mga bagyo ay pangkaraniwan din sa Hong Kong, bagama't ang mga ito ayhindi kasing-lakas ng sa Pilipinas. Kapag mukhang may paparating na bagyo saHong Kong, umantabay sa telebisyon o radyo para sa hudyat ng bagyo. Angmga sumusunod na numero ay nagpapahayag kung gaano kalakas angpaparating na bagyo:138NorthwestT1AMaghintayMalakas na hanginUnos (Stormfrom the Northwest)8SouthwestTUnos (Storm fromthe Southwest)88NortheastSoutheastA A|Unos (Storm fromthe Northeast)Unos ( Storm fromthe Southeast)910I+Lumalakas na unoso bagyoBuhawiMga Payo:• Makinig sa radyo o manood sa telebisyon para sa babala ng bagyo at saiba pang mga ulat• Kapag itinaas na ang No.l stand-by signal, kailangang ikonsidera angdireksiyon ng paparating na bagyo sa pagpaplano ng iyong mga gagawin.• Kapag itinaas na ang Signal No, 3, itago ang mga bagay-bagay nanakakalat lalo na sa balkonahe o sa bubong (rooftop), Siguiruhing nasaayos ang mga hoardings, scaffoldings at mga pansamantalang istruktura.103


Tinatayang lalakas ang ihip ng hangin sa mga baybayin, 12 oraspagkatapos itaas ang babalang ito.• Kapag itinaas na ang Signal N o. 8, tapusin lahat ang mga pag-iingat bagomagsimula ang hanging hagibis (gale). Tinatayang lalakas ang ihip nghangin sa mga baybayin, 12 oras pagkatapos itaas ang Signal No. 8mula sa Signal No. 3.• Kapag itinaas na ang Signal No. 9 o 10, kinakailangang tapos na lahat angmga pag-iingat Mangyaring manatili sa loob ng bahay o gusali at lumayosa mga sira o nakaawang na bintana upang maiwasan ang mga lumilipadna bagay dahil sa malakas na hangin.Mga babala ng bagyo at malakas na ulanMay tatlong antas ng babala: Dilaw (amber), Pula at Itim.Ang dilaw na senyal ay nagbabadya ng malakas na ulan. May posibilidad dinna ang lagay ng panahon ay maaring lumalala at aabot sa pula o itim nasenyal. Mayroong pagbaha sa mga mabababang lugar.Ang pula o itim na senyal ay nagbabadya ng malubhang pagbaha na siyangsanhi ng buhul-buhol na daloy ng trapiko.Dilaw na babala: Ang mga dapat gawin• Ang mga mamamayan ay pinapayuhang mag-ingat upang maiwasan angpanganib na maaring suungin dala ng malakas na pag-ulan at pagbaha.• Mangyaring makinig sa radio o sa mga anunsiyo sa telebisyon tungkol salagay ng panahon at trapiko.Pulang babala: Ang mga dapat gawin• Ang mga empleyadong nagtatrabaho sa labas at nauulanan aypinapayuhang tumigil sapaggawa at sumilong.• Kung ang babala ay inihayag bago ang oras ng pasukan, kinakailanganpa ring pumasok ang mga empleyado rnaliban na laniang kung walanang transportasyon. Pinapayuhan din ang mga kapatas na huwagmaghigpit sa mga empleyadong hindi nakarating sa takdang oras ngtrabaho lalo na kung ang kanilang dahilan ay katanggap-tanggap.• Kung ang babala ay inihayag sa oras ng trabaho, manatili sa iyongpuwesto at ituloy lang ang iyong ginagawa maliban kung ang pananatilirito ay mapanganib. Para sa mga lugar na malapit nang suspindihin angtransportasyon, ang mga empleyado ay maaaring pauwiin ng maaga sapasiya ng kapatas. Kinakailangang isaalang-alang ng kapatas ang lagay ngpanahon at daloy ng trapiko sa paggawa ng desisyon.104


Itim na babala: Ang mga dapat gawin• Manatili sa loob ng gusali o di kaya'y sumilong sa isang ligtas na lugarhanggang tumigil ang malakas na ulan.• Ang mga empleyadong nasa labas ay kinakailangang tumigil sa trabahoat sumilong.• Pinapayuhan ang mga amo na huwag piliting pumasok sa trabahoang kanilang mga empleyado maliban na lamang kung meron silang naunangkasunduan sa paggawa kapag may bagyo.• Ang mga empleyadong nasa trabaho na ay pinapayuhang manatili sakinaroroonan maliban kung mapanganib itong gawin.BABALA:Kung ang iyong tirahan ay nasa matarik na libis, lisanin muna itohangga't hindi bumubuti ang lagay ngpanahon. Hindi nararapat na ikawa y pagtrabahuin ng iyong amo sa ganitong lagay ng panahon. Kungitmaas ang Rainstorm Alert Signal habang ikaw ay nasa labas, manatilisa loob ng gusali hanggang hindi bumubuti ang lagay ngpanahon.Mga paraan upang makuha ang lagay ng panahon:Dial-a-weather (English) 187-8066Information Enquiry System 2926-1133Hong Kong Observation's Website http://www.weather.gov.hkMga pansamantalang tuluyanAng Hong Kong ay madalas dumanas ng malalakas na ulan at bagyo sapanahon ngtag-araw (summer). Kapag itinaas na sa signal no. 8 angbagyo o kaya'y napakalakas ng buhos ng ulan at wala kang masisilungari,maaari kang tumuloy pansamantala sa mga pampublikong bahay-kanlungan.Ito'y ipinagbibigay alam sa publiko sa pamamagitan ng mga pahayagan,radyo at telebisyon.Maaari ding rnakisilong dito ang mga nakatira sa mga mapanganib na lugar(libis). Bukas din ito para sa mga taong walang matirahan kung angtemperatura ay bumaba sa 12°C. Ang mga bahay-kanlungan na ito aymatatagpuan sa bawat distrito ng Hong Kong. Para sa mga katanungan,tawagan ang 2835-1473 o ang mga sumusunod:DistritoCentral andWestern DistrictPansamantalang tuluyanWestern District Social ServicesCentreng>Teleponong>2549-2551105


Eastern DistrictSouthern DistrictWan ChaiKowloon CityKwun TongSham Shui PoWong Tai SinYau Tsim MongKwai TsingSai KungShatinTaiPoTsuenWanTuen MunYuen LongNorth Point CentreAberdeen CentreCauseway BaySocial Services CentreTo Kwa Wan CentreSau Mau Ping Social ServicesCentreNam Cheong Street SocialServices CentreWong Tai Sin Social ServicesCentreYau Ma Tei Social Services CentreShek Yam Estate Social ServicesCentreTsui Lam Social Services CentreLung Hang Social Services CentreTai Po Social Services CentreTsuen Wan Social Services CentreButterfly EstateSocial Services CentreYuen Long City Hall2561-05922847-47112979-49722713-72272348-60022728-02832350-05902770-04402420-34142702-37012699-03762653-42202490-49942464-4101Pager:7116-3377Call 7094Kung ikaw ay nakatira sa mga malalayong isla o sa Northern District, tawaganang mga sumusunod na numero para sa mga pansamantalang rnatutuluyan:Malalayong Isla (Outlying Islands)Pager: 7116-8928 Call 2303Northern District:Pager. 7116-3300 Call 1080106


Emergency Coordination CentresKapag ang numero ng bagyo ay itinaas na sa No. 8 o ang Red/Black RainstormAlert Signal ay inihayag, ang mga Emergency Coordination Centres sa lahatng 18 distrito ay nakaantabay para sagutin ang inyong mgakatanungan tungkol sa kasalukuyang bagyo, malakas na ulan o mga bahaykanlungan. Tawagan ang mga sumusunod para sa karagdagang detalye:Central Telephone Consultation Services CentreTel: 2835-2500 (Office Hours)Emergency Co-ordination CentreTel: 2835-1473Central and Western District Emergency Co-ordination CentreTel: 2852-3496Wan Chai District Emergency Co-ordination CentreTel: 2835-1996Eastern District Emergency Co-ordination CentreTel: 2886-6534Southern District Emergency Co-ordination CentreTel: 2554-0271Yau Ma Tei, Mongkok and Tsim Sha Tsui District EmergencyCo-ordination CentreTel: 2399-2139Sham Shui Po District Emergency Co-ordination CentreTel: 2720-4251Wong Tai Sin District Emergency Co-ordination CentreTel: 2323-5668Kowloon City District Emergency Co-ordination CentreTel: 2621-3400Kwun Tong District Emergency Co-ordination CentreTel; 2341-6315Outlying Island District Emergency Co-ordination CentreTel: 2852-4324 2852-4338107


Kwai Ching District Emergency Co-ordination CentreTel: 2421-2855Northern District Emergency Co-ordination CentreTel: 2675-1600Sai Kung District Emergency Co-ordination CentreTel: 2792-4455Shatin District Emergency Co-ordination CentreTel: 2604-8078Tai Po District Emergency Co-ordination CentreTel: 2654-1244 2658-4040Tsuen Wan District Emergency Co-ordination CentreTel: 2414-2144Tuen Mun District Emergency Co-ordination CentreTel: 2451-3033Yuen Long District Emergency Co-ordination CentreTel: 2470-1113108


17: ng>Teleponong> ngMga Kawanihan ng GobyernoImmigration DepartmentHighways DepartmentHong Kong RegionKowloon RegionNew Territories RegionComplain HotlineWater Supplies DepartmentFaults and ComplaintsHong Kong & Outlying Island Region (24 hours)Kowloon & New Territories Region (24 hours)All Water Account EnquiriesCivil Engineering DepartmentSlope Safety HotlineBuildings DepartmentBuildings Safety HotlineTransport Complaints UnitComplaints HotlineIndustry DepartmentGovernment SecretariatDrainage Services DepartmentDrainage Complaints HotlineHong Kong & Outlying Islands RegionKowloon RegionNew Territories RegionGeneral EnquiriesAfter Office HoursLands DepartmentComplaints HotlineTelephone2824-61112895-84732707-73332714-55552714-11112811-07882389-02102824-50002762-51652626-12342889-99992737-22082810-27172810-27182805-63442301-26372300-14442877-06602300-14472848-21982520-0339109


Office of The Ombudsman 2629-0555Social Welfare DepartmentGeneral EnquiriesHotlineLegal Aid DepartmentGeneral EnquiriesHotline (24 hours)Housing DepartmentEnquiriesNon-Office HourCensus & Statistics DepartmentHome Affairs DepartmentGeneral EnquiriesArchitectural Services DepartmentHong Kong ObervatoryTropical Cyclone Warning Signal EnquiriesLocal Forecast and Temperature ReadingsWeather Information on South China Coastal WatersAnd Tidal Information (24 hours)General EnquiriesIndependent Commission Against CorruptionReport CentreLeisure and Cultural Services DepartmentGeneral EnquiriesComplaints HotlineHong Kong Police ForceEmergency HotlineReport HotlineTelephone EnquiriesPolice Public Relations Branch - General EnquiriesComplaints & Internal Investigation BranchHong Kong RegionKowloon RegionNew Territories Region2834-74472343-22552537-77172537-76772714-57792761-55552582-48072835-25002867-36282835-1473187-8066187-89702926-82002526-63662603-45672414-55559992527-71772860-20002866-61662574-42192724-04202417-6265110


Marine DepartmentOffice HoursNon-Office HoursRadio Television Hong KongFire Services DepartmentEmergency HotlineFireAmbulanceRating & Valuation DepartmentTreasuryPlanning DepartmentEducation DepartmentTrade DepartmentTransport DepartmentGeneral EnquiriesHong Kong & Outlying Islands RegionKowloon RegionNew Territories RegionLabour DepartmentGeneral Enquiry TelephonePost OfficeDepartment of HealthEnvironmental Protection DepartmentGeneral EnquiriesPollution ComplaintsAuxiliary Medical ServicesCorrectional Services Department285244112852-31852339-63009992723-22332735-33552805-76662881-10332829-51242848-24022891-00882398-53332829-52582829-54342399-24692399-25322717-17712921-22222961-89892835-10182838-31112762-20332582-5218111


Utility OperatorsKuryenteChina Light & Power Company Ltd.Hong Kong Electric Company Ltd.GasThe Hong Kong & China Gas Company LimitedTubigWater Supplies DepartmentTelecommunicationsHong Kong TelecomGeneral Enquiries.Directory Enquiries (Chinese)Directory Enquiries (English)TransportasyonNew World First Bus Services LtdKowloon Motor Bus Company Ltd.Citybus LimitedLong Win Bus Company LtdNew Lantao Bus Company LtdMass Transit Railways CorporationKCR-East RailKCR-Light RailHong Kong Tramways LtdHong Kong & Yaumatei Ferry Co LtdThe Star Ferry Company LimitedTelephone2678-26782843-31112880-69882824-50001000108310812136-88882745-44662873-08182745-44662984-98482881-88882602-77992468-77882548-71022542-30812366-2576Faults ReportsKuryenteHong Kong Electric Company LimitedHong Kong Island & Lamma Island (24 hours)(Chinese)Hong Kong Island & Lamma Island (24 hours)(English)China Light & Power Company LimitedKowloon, The New Territories & Outlying Islands(24 hours, except Larnma Island)Telephone2555-49992555-40002728-8333112


GasThe Hong Kong & China Gas Company LimitedTubigWater Supplies DepartmentHong Kong & Outlying Islands (24 hours)Kowloon & The New territories (24 hours)TelecommunicationsHong Kong TelecomTelephone Repair Services (24 hours)2880-69882811-07882396-0210109113


18: saAng mga serbisyo ng telepono sa Hong Kong ay may mataas na pamantayankaya wala kang dapat alalahanin sa pagtawag o pagtanggap ng mga tawag.Ang apat na kompanya na nagbibigay ng serbisyo sa telepono at fax ay angCable and Wireless HKT Telephone Ltd., Hutchison Communications Ltd.,New World Telephone Ltd. at ang New T & T Hong Kong Ltd. Bukod dito,may ilan ring kurnpanya ang nagbebenta ng mga international calling card atpre-paid card.Maaaring tumawag sa loob o labas ng bajisa mula sa mga pribadong teleponoo sa mga payphones sa mga kalye, hotel, department stores, fast food shopsat retail shops.Lokalna tawagLibre ang mga tawag rnula sa mga pribadong telepono.Ang buwanang singil sa mga pribadong telepono ay mula HK$60 hanggangHK$90 bawat linya.Ang lokal na tawag mula sa payphone ay nagkakahalaga ng HK$1 kadalimang minuto, depende sa kompanyang nagbibigay ng serbisyo (serviceprovider). Ang mga tawag gaya ng 999 (Emergency call) at 1081 (directoryenquiries) ay libre.Pagtawag sa ibang bansaMula sa Hong Kong, maaaring tumawag sa kahit saang bansa sa mundo, patina sa Pilipinas. Maaari kang mamili sa mga sumusunod na paraan ngpagtawag: direct dial (IDD), operator assisted calls o collect calls sa haloslahat ng bansa, Maaari kang mag-collect call mula sa Hong Kong attumanggap ng collect call mula sa ibang bansa.Depende sa service provider, ang singil sa iyong tawag ay maaaring kadasegundo o kada anim na segundo.Maliban sa pagtawag mula sa pribadong telepono, maaari ka ring gumamitng barya (pati na rin ang mga pre-paid cards at calling cards na ibinebenta ngibang kompanya ng telepono) sa pampublikong telepono.114 . .


Paano tumawag sa ibang bansa?Kung nais mong tumawag sa ibang bansa mula sa teleponong may IDD o samga pampublikong telepono na may IDD, pindutin lamang angkaukulang code ('00'), ang numerong ibinigay ng service provider, at isunodang country code at numero ng tinatawagang telepono.Kung ang gamit mo sa pagtawag ay pre-paid card, kailangang mong gamitinito sa touch-tone phone, Idayal ang calling card access number (PIN),country code at ang numero ng teleponong tinatawagan.Kung ang garnit mo sa pagtawag ay stored-value cards, humanap ng teleponona may card slot (may 15% surcharge).Ang mga stored value cards ay inilalabas ng Hong Kong TelephoneCompany Ltd. Samantalang ang mga pre-paid calling cards tulad ng HelloPhonecard at Talk Talk Card ay mabibili sa retail outlet ng mga kumpanya atiba pang mga retail shops tulad ng 7-11 at Mannings.Payo:• Ang mga operator-assisted calls ay tinitiyak na makakausap mo angtaong tinatawagan, subalit ito'y mas mahal kaysa sa IDD. Ang bayarandito ay kada minuto at ang minimum charge ay tatlong (3) minuto.• Ang collect o reverse-charge calls ay pinakamahal sa lahat. Ang bayarandito ay kada minuto at ang minimum charge ay tatlong (3) minuto.• Ang mga pampublikong telepono na may IDD ay tumatanggapngHK$l,$2, $5 at $10 na baiya. Mayroong 15% surcharge sa mga international calls.• Sa pagtawag sa ibang bansa, pareho lang ang singil sa prepaid callingcards at sa IDD.• Maaaring mayroong 15% surcharge kung ikaw ay tatawag sa labas ngbansa mula sa mga pampublikong telepono. Makabubuting tawagan angservice provider bago ka tumawag.BABALA:Ang pagtawag sa labas ng bansa (lafa na ang Reverse-charge catts) aysadyang napakamahal Subukang huwag makipag-usap ngmatagalMga hotline ng iba't-ibang kompanya ng teleponoPara sa detalye ng mga serbisyo, call charges at lokasyon ng mga phone cardsales outlet, tawagan ang mga sumusunod na telepono.Cable and Wireless HKT Telephone Ltd.Hotline: 1000115


116Hutchison Communications Ltd.Hotline : 1220New T&T Hong Kong Ltd.Hotline: 121121New World Telephone Ltd.Hotline: 1238


19:Ang Konsulado Heneral ng PilipinasAng Konsulado Heneral ng Pilipinas sa Hong Kong ay nagtataguyod saiyong mga kagalingan at kabutihan at nagtatanggol sa mga karapatanng mga dayuhang manggagawang Filipino.LAngKonsulado Heneral ng PilipinasMaaari kang dumulog sa mga tanggapan na itinatag ng konsulado upangburning! ng tulong.1. Ang Office of the Labor Attache ay humahawak ng mga usapingmay kinalaman sa trabaho at panunungkulan na kinabibilanganngunit hindi limitado sa:• Lahat ng bagay na may kinalaman sa relasyon ng empleyado at amo;• Mga bayarin, sahod at mga benepisyo;• Maagang pagkaputol ng kontrata;• Mga paglabag/pagpalit ng kontrata sa paggawa;• Iba pang mga termino at mga kundisyones;


• Pagrekluta at pagpapaunlad;+ Pagbisita sa mga komunidad at gawaing pangkalinangan.Ang mga migranteng Filipino na nangangailangan ng tulong sa kahitalinman sa inga nabanggit ay maaaring tumawag sa mga sumusunod nanumero: 2823-8534 / 545 / 549 / 550,2866-6975 at 2866-7081.2. Ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) aynagkakaloob ng mga sumusunod na serbisyo:• Pagpapayo;• Tulong-pangkagalingan kabilang na ang pagtustos sa pagpapaospitalng mga migranteng manggagawa pag-uwi ng mga ito sa Pilipinas;• Pansarnantalang tuluyan sa OWWA Centre sa Pilipinas para sa mgaPilipinong dumaranas ng matinding pagkabalisa.Pansinin: Ang pagkakaloob ng mga pansamantalang tuluyan para samga pwblemadong Filipino sa Hong Kong ay nasa pangangasiwang Office of the Labor Anache ng Konsulado Heneral ng Filipinos.• Pagpapabalik at airport assistance para sa mga migranteng Filipino;• Mga kaalaman at mga pagpapayo sa pagtataguyod ngmatagumpay na pag-angkop sa komunidad katulad ng mga oryentasyonpagkarating sa bansa, pamamalagi, pakikisalamuha at paglahoksa mga iba't-ibang mga gawain sa mga komunidad;• Pagpapataas sa antas ng kaalaman at kasanayan ng mga migrante sapamamagitan ng mga pagsasanay at mga oryentasyon sa programang reintegrasyon para sa mga migranteng manggagawa.Kung kailangan mo ng tulong suporta sa kahit na alinmang nabanggit saitaas, tumawag alinman sa mga sumusunod na numero:ng>Teleponong>: 2861-3980/2823-8550Filipino Workers Resources Centre: 9056-075116 Wylie Road, Ho Man Tin, Kowloon HongKong3. Ang Assistantce- to - Nationals (ATN) ay isang seksiyon ng Konsuladona humahawak sa lahatng kaso na walang kinalaman sa paggawa atpanunungkulan, na kinabilangan ngunit hindi limitado sa mgasumusunod:• Mga police cases kabilang ang pag-aresto at pagkakulong dahilsa paglabag sa batas ng Hong Kong;• Mga kaso ng pagtatapos, pagsuspinde at pagbawi sa bisa ng mgamangagawang migrante;• Namamagitan sa mga kaso ng hindi pagkakasundo sa bahagi at/opagitan ng mga Filipino sa kanilang sariling komunidad;• Kinatawan sa pamahalaan ng Hong Kong SAR para sa serbisyo118


ng pag-papauwi/pagpapabalik ng mga Filipino;• Pagkakaloob ng mga pangkaraniwang serbisyo ng konsulado katulad ngpagbisita sa mga kulungan at pagsasaayos ng mga tulong legal ayonsa umiiral na batas at regulasyon sa Hong Kong.Mga organisasyon, unyon at NGOs(pinagsunud-sunod ayon sa alpabeto)1. Ang Asia-Pacific Mission for Migrant Filipinos (APMMF)Tingnan ang mapa sa pahina 121Ang Asia Pacific Mission for Migrant Filipinos (APMMF) ay non-profitat regional na institusyon kung saan masugid nitong itinataguyod atipinagtatanggol ang mga karapatan at kapakanan ng mga migranteng Filipinosa Asya Pasipiko at Gitnang Silangan.Ang mga layunin ng APMMF ay:• Makapagbuo ng mga nagsasarili at malayang mga organisasyon ngmga migranteng Pilipino sa Asya -Pasipiko at sa Gitnang Silangan;• makapagtatag ng mga misyon sa iba't-ibang bansa sa pamamagitan ngpaghikayat sa mga parokya o organisasyon upang magkaloob ng mgasocial, sikolohikal, pastoral, pangkagalingan at serbisyong propesyunalpara sa mga migranteng Pilipino;• Makatulong sa pagpapataas ng kaalaman at kasanayan ng mgamigranteng Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mapamaraan atkomprehensibong programa;• Makapagbigay ng mga pinakahuling pangyayari sa Pilipinas sapamamagitan ng pagsulat at pagpapalitan ng mga balita o impormasyon;• Makapagsagawa ng mga kampanya at aksiyon upang itaguyod atipagtanggol ang mga karapatan at kapakanan ng mga migrantengPilipino.Ang mga sumusunod na programa ay itinatag upang maisakatuparan angmga layuning nabanggit sa itaas:• Pagtatatag ng mga misyon;0 Programa sa pag-oorganisa;• Edukasyon/pagsasanay;• Pananaliksik, dokumentasyon at paglathala;• Mga kampanya at Advocacy;• Pakikipag-ugnayan (Networking)Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa:Asia Pacific Mission for Migrant Filipinos4 Jordan Road, Kowloon (Tingnan ang mapa sa pahina 1.20).Tbl: 2723-7536 Fax: 2735*4559E-mail: apmmf@hk.super.net


OnAsian Migrant CentreDomestic Helpers and Migrant Workers' ProgrammeAsia Pacific Mission for Migrant FilipinosFilipino Migrant Workers'UnionAsian Domestic Workers Union2. Ang Asian Domestic Workers Union (ADWU)Inirehistro noong 1989, ang ADWU ay isa sa mga pinakaunang unyonng mga foreign domestic workers na naitatag sa Hong Kong at sa buongAsya. Ang mga miyembro ng ADWU ay binubuo ng Filipino, Thai, Indian atiba pang Asyanong domestic workers. Ang unyon ay nagbibigay ng mgasumusunod na serbisyo:• Pagpapayo;• Paralegal na tulong at paggabay sa korte;• Edukasyon sa pag-uunyon at mga pagsasanay;• Mga serbisyo sa kawanggawa at pangkalibangan.120


Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa:Asian Domestic Workers Unionc/o AMC, 4 Jordan Road, KowloonTelefax: 2957-89973. Ang Asian Migrant Centre (AMC)Tingnan ang mapa sapahina 120Ang Asian Migrant Centre ay itinatag noong 1989 upang magbigay ngpayo, pagsangguni at mga tulong-suporta para sa mga dayuhangmanggagawa. Kabilang sa mga programa nito ay ang pananaliksik,dokumentasyon, paglalathala at pagbibigay ng pagsasanay/edukasyon sa mgakomunidad hinggil sa karapatang pantao at kagalingan ng mga migrante.Ang AMC ay nagkakaloob ng malawakang pag-aaral, pagsasanay atpag-oorganisa upang makapagtatag at makapagbuo ng mga samahan atunyon ng mga migrante.Ang mga lathalain ng AMC ay kinabibilangan ng mga aklat-gabay para samga migrante (nasa wikang Inggles, Thai, Bahasa, Hindi), libra, trainers'manual sa pamuinuno, gender orientation, reintegrasyon, posters at mgavideo. Inilalathala din ng AMC ang "Asian Migrant Yearbook" - isa sa mgapinakarespetadong halawan ng impormasyon at datos hinggil sa migrasyonsa Asy a. Ang AMC rin ang nagpasimula ng programang reintegrasyon parasa mga migrante. Sa ilalim ng programang ito ay isinasagawa angmalawakang pag-organisa at pagsasanay ng mga savings groups at pagbibigayng mga kaalaman na makakatulong sa kanilang paghahanda pabalik sa Pinpinassa pamamagitan ng pagtatatag ng mga alternatibong programangpangkabuhayan.Ang AMC ay nakikipagtulungan sa mga lokal na organisasyon (halimbawa ayCoalition for Migrants' Rights) gayundin sa Migrant Forum in Asia (MFA) nabinubuo ng mahigit 50 samahan ng mga migrante at NGOs sa buong Asya. AngAMC rin ay isa sa mga miyembro ng Global Steering Committee on theratification of the United Nations Migrant Convention na nakahimpilsa Geneva,Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa:Asian Migrant Centre9/F Lee Kong Commereial Building115 Woosung Street, Yau Ma Tei, KowloonTel: 2312-0031 Fax: 2992-0111Email: amc@pacific.nethk121


St. John's CathedralSt. Joseph's Cathedral4. Ang Bethune House Migrant Women's RefugeAng Bethune House Migrant Womens Refuge ay itinatag noong taong 1986upang magkaloob ng kawanggawa, pagpapayo, dagliang tulong atpansamantalang tuluyan para sa mga kababaihang migranteng Asyanona may problema. Pinamamahalaan din nito ang isang social centre nakung saan nagtutulung-tulong ang mga baguhan at mga dating residente sapagpapataas ng dignidad at respeto sa sarili ng mga problemadong kababaihan.Kabilang din sa kanilang programa ang edukasyon, pagsasanay, paralegal,pangkalinangan, mga talakayan hinggil sa kalagayan ng Pilipinas at HongKong,mga usapin hinggil sa mga kababaihan, stress management athandicraft making.Para sa mga katanungan, makipag ugnayan sa:The Bethune House Migrant Women's Refugec/o Mission for Filipino Migrant WorkersSt. John's Cathedral, Garden Road, Central, Hong KongTelefax: 2721-3119 o 2522-8264122


5. Ang Caritas - Hong Kong Asian Migrant Workers atang Filipino Social Services ProjectsAng dalawang proyektong ito ay nagkakaloob ng iba't-ibang uringtulongkatulad ng pagpapayo, talakayan, pagsasanay at mga gawaing pangkasiyahanat mga boluntaryong serbisyo.Ang Caritas - Hong Kong Asian Migrant Workers at ang Filipino SocialServices Projects ay kapwa matatagpuan sa:18/F Grand Building15-18 Connaught Road, Central, Hong KongTel: 2526-4249 (10 n.u. - 6 n.h.)6. Domestic Helpers and Migrant Workers Programme -Christian ActionTingnan ang mapa sa pahina 120Ang Domestic Helpers and Migrant Workers Programme (DMWP) aynagkakaloob ng pagpapayo at mga tulong na kapaki-pakinabang sa mgasuliraning may kinalaman sa empleyo at imigrasyon. Mayroondin silang tagapagsalin na Sri Lankan, Indonesian at Indian.Kapag dumulog ka sa kanilang organisasyon upang humingi ng tulong, ipaliliwanagnila ang iyong mga karapatan na nakapaloob sa iyong kontrata at angtungkol sa batas paggawa sa Hong Kong gayundin ang mga patakaran ngImigrasyon. Maaari ka rin nilang tulungan tungkol sa iyong labour claimsat sa paghahanda ng mga dokumentong ibibigay sa Labour Tribunal atsa Kagawaran ng Imigrasyon. At kung kakailanganin sa iyong kaso, maaarika nilang samahan sa Kagawaran ng Paggawa o sa Labour Tribunal.Ang mga serbisyong ito ay walang anumang kabayaran at bukas sa lahat ngkahit anong lahi, kasarian at relihiyon.Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa:Domestic Helpers and Migrant Workers ProgrammeSt. Andrew's Church, 138 Nathan Road, Kowloon, Hong KongTel: 2739-6193 Fax: 2724-53097. Filipino Migrant Workers 9 Union (FMWU)Tingnan ang mapa pahina sa 120Itinatag at inireshistro sa HongKong Registry of Trade Unions noongOktubre 1998, Ang FMWU ay isa sa mga malalaking unyon ng mga domestic123


workers sa HongKong. Ang pangunahin at naiibang layunin ng FMWU ayang pag-oorganisa, pag-uunyon at pagbibigay-kapangyarihan sa mga niigrantena (a)maipagtanggol ang kanilang mga karapatan at kagalingan. (b) maitaguyodang pag-iimpok, reintegrasyon at iba pang pangmatagalang alternatibo samigrasyon.Ang lahat ng kasapi ng FMWU ay kabahagi sa programa ng pag-iimpok/reintegrasyon. Ang unyon ay nagkakaloob din ng batayang kurso o pagaaralhinggil sa pag-iimpok/reintegrasyon, pagsasanay sa pamumuno,gender o usapin hinggil sa mga karapatan ng mga migrante, bookkeeping,computer lesson, pakikipag-kapwa, teatro at iba pang gawaing makakatulongsa pagpapaunlad sa bawat isa.Ang FMWU ay isa sa nangunguna sa mga kampanya, pakikipanayamsa mga kinatawan ng pamahalaan ng Hong Kong gayundin ng Pilipinas,pakikipagkaisa sa mga gawain na nagtataguyod ng mga karapatan ng mgamigranteng Filipino at ng iba pang migranteng Asyano (Indonesians,Thais, atbpa.) Masigasig din na itinataguyod ng FMWU ang pakikipag-ugnayanat pag-uunyon sa mga migrante sa iba pang bansa sa Asya sapamarnagitan ng Coalition for Migrants Rights (Hong Kong), MigrantForum in Asia (MFA) at iba pang mga kasama.Ang Teatro Migrante ay grupong pangkalinangan na itinatag ng FMWU.Ang Teatro Migrante ay katangi-tangi sa larangan ng pagsayaw, pagkilos,pag-awit, visual forms at iba pang uri ng palabas na nagpapakita attumatalakay sa mga usapin hinggil sa manggagawang rnigrante at kababaihan.Layunin nito na isulong ang alternatibong pangkalinangan upang lalong maitaguyodang karapatang pantao at malawakang paglahok. Ito rinay naglulunsad ng panaka-nakang odisyon at mga pagsasanay sa mgainteresadong kasapi ng unyon.Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa:Filipino Migrant Workers' Unionc/o AMC, 4 Jordan Road, Kowloon, Hong KongTel; 2312-0031 Fax: 2992-0111Email: frnwu@hk.super.net8, Hong Kong Bayanihan Trust Community Centre forOverseas WorkersAng Hong Kong Bayanihan Trust ay isang non-profit organisation naitinatag noong 1993 upang magtatag at mamahala ng mga communitycentres sa Hong Kong.124 ,


KENNEDY TOWNf, Bayanihan Kennedy Town CentreSa kasalukuyan, pinamamahalaan nito ang isang permanente at anim nalingguhang sentro. Mayroon din silang mga pasilidades para sa mga gawaingpangkalinangan, mga kursong bokasyonal at mga pang-kasiyahan.Sa pakikipagtulungan sa mga kilalang mga institusyon katulad ng YMCA,University of the Philippines Open University (UPOU), at ang TechnicalEducation and Skills Development Authority of the Philippines (TESDA),ang Bayanihan Trust ay naglulunsad ng iba't-ibang kurso.Dagdag dito, ang Bayanihan ay nagkakaloob ng mga kursokatulad ng mga sumusunod: Computer Training, English at CantoneseCourses, Care-givers Course, Cooking at Home Economics, Hairdressing atBeauty Culture, Livelihood Training and Enteipreneurial Development,Hotel & Restaurant Skills Training, Handicrafts, Flower Arranging at FruitCarving.Sentrong bukas mula Miyerkules hanggang Linggo.Bayanihan Kennedy Town Centre55 Victoria Road, Kennedy Town, Hong KongEnquiries: 2817-8928125


Mga sentrong bukas sa araw ng Linggo lamang1. Clement! Secondary School30 Fortress Hill RoadNorth Point, Hong KongCapacity: 200 people3. Jockey Club GovernmentSecondary Technical School2B Oxford RoadKowloon Tong, KowloonCapacity: 200-300 people5. Kowloon Technical School332-334 Cheung Sha WanRoad, Sham Shui Po, KowloonCapacity: 200-300 people2. Ho Tung Technical School for Girls5 Eastern Hospital Road,Causeway Bay, Hong KongCapacity: 200-250 people "4. Po Leung Kuk Yu Lee FanMemorial School19 Wharf Road, North PointHong KongCapacity: 100 people6. King George V School2 Tin Kwong RoadMa Tau Wai, KowloonCapacity: 250-370 people9. Iglesia Filipina Independiente (Philippine IndependentChurch)Ang Philippine Independent Church ay nagtitipun-tipon tuwing ika-2:00 nghapon, linggu- linggo para sa Holy Communion (ipinagdiriwang sa Filipino)sa St. John's Cathedral, 4-8 Garden Road, Central.Ito ay nagbibigay ng mga sumusunod na serbisyo:• Pagpapayong pastoral at paralegal at referral services;• Pagbisita sa kulungan at ospital;• Pag-aaral ng bibliya;• Know your rights seminar, mga batayang pagsasanay sa teatro atiba pa;• Mga talakayan sa kalagayan ng Pilipinas at usapin ng mga migrante.Para sa kaalaman, makipag-ugnayan kay:Fr. Dwight Q. de la TorreSt. John's Cathedral, Garden Road, Hong KongTel: 2523-4157 Fax: 2521-7830Email: torre@stjohnscathedralorg.hk10. International Social Service Hong Kong Branch(ISS-HK) Filipino Migrant Workers ProjectAng International Social Service Hong Kong Branch, ay isang non-profit,non-religious, non-political, non-governmental organisation na itinatag126


upang tumulong sa mga indibidwal o mga pamilya na mayroong suliraningpansarili o panlipunan bunga ng migrasyon at pandaigdigangpagkilos. Ang ISS-HK ay isang sangay na bahagi ng ugnayang pandaigdigan,magkakaanib na kawanihan at mga correspondents sa mahigit 100bansa sa buong mundo kung saan ang kalihiman ay nakahimpil sa Geneva.Ang Filipino Migrant Workers Project ay nagsimula noong 1995 na pinagtulungangitatag ng Philippine Department of Social Welfare andDevelopment (DSWD) at ISS-HK na ang layimin ay ang mga sumusunod:(a) maka-pagbigay ng wasto, sapat at kinakailangang pagpapayo atserbisyong sosyo-sikolohikal sa mga manggagawang migranteng Pilipino atng kanilang pamilya sa Hong Kong (b) tumulong sa paghahanap ngsolusyon sa mga problemang personal at pampamilya na nangangailangan ngpagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa. (k) tulungan ang mgamigranteng Pilipino na makaangkop sa uri ng pamumuhay at kundisyonsa paggawa sa Hong Kong at (d) itaguyod ang mahusay na relasyon sapaggawa para sa kagalingan ng manggagawang migrante at ng kanilangamo. Ang kakaibang katangian ng ganitong proyekto ay ang pagkakaloobng epektibong tulong sa mga kasong nangangailangan ng pag-uusap sapagitan ng gobyerno ng HongKong at Pilipinas.Ang mga propesyunal na mga social workers mula sa DSWD aypinapangalawahan ng ISS-HK upang magkaloob ng mga sumusunodna serbisyo:1. Pagsagot ng mga katanungan sa telepono;2. Pagpapayo sa indibidwal at mga grupo;3. Pagbisita sa mga tahanan;4. Ruwanang pulong at oryentasyon;5. Outreach services;6. Pagbisita sa mga kulungan at ospital;7. Mga pagkonsulta o pagsangguni at pakikipag-ugnayan saahensyanggobyerno at mga NGO sa Pilipinas at HongKong.Para sa iba pang kaalaman, twnawag sa:ISS-HK Filipino Migrant Workers Project6/F, Southern Centre, 130 Hennessy RoadWan Chai, Hong KongTel: 2834-6863 Fax:2834-7627Email: isshkbr@netvigator.com11. Ang Jesus is Lord (JIL) Church - HK ChapterAng Jesus is Lord School of Ministry HK. Ltd. ay nagkakaloob ng mgasumusunod na; serbisyo:127


IspiritwalSERBISYO TUWING SABADO2 n.h. - 3 n.h. Seminars/Training3 n.h. - 5 n.h. General Service322 Junction Road, 2/F, Wah Do House, Kowloon TongLINGGUHANG SERBISYONorth PointUnang serbisyo: 8:30 n.u.. - 10:30 n.u.Ikalawang serbisyo: 11 n.u.. - I n.h.Ikatlong serbisyo: 1:30 n.h. - 3:30 n.h.Ikaapat na serbisyo: 4 n.h. - 6 n.h.Mayroon ring mga seminar at pagsasanay sa pagitan ng mga serbisyo210 Java Road, North Point, Hong KongKowioon Tong9 n.u. - 10 n.u. Pulong/pagsasanayUnang serbisyo: 10:30 n.u. - 12 n.h.1:30 n.h. - 2:30 n.h.. Pulong/pagsasanayPangalawang serbisyo: 3 n.h. - 5 n.h. Pangkalahatang serbisyo322 Junction Road, 2/F, Wah Do House, Kowloon TongDiscovery Bay9 n.u. - 10 n.u. Pulong/pagsasanay10:30 n.u. - 12 n.h. Pangkalahatang serbisyoDiscovery Bay International School, Discovery BaySerbisyo sa komunidadAng Jesus is Lord Church Centre ay nagkakaloob ng payo hinggil sa trabaho,ispiritwal, pansarili at iba pang mga serbisyo tulad ng mga sumusunod:1. Pagpapayo at pagtulong sa mga kasong may kinalaman sa imigrasyon;2. Pagpapayo hinggil sa problema sa paggawa at pagproseso ng mgareklamo o claims;3. Pag-asiste sa mga police cases, lalung-lalo na sa mga kaso ngpagmamaltrato o pang-aabusong pisikal, seksuwal at pangkaisipan;4. Mga tulong ispiritwal, lalung-lalo na sa mga problema sa matrimonyopamilya, emosyon, relasyon. Kabilang dito ang pagtuturo ngmga kagandahang asal (disiplina, pagpapakumbaba, pagpapasakop,kabanalan, pagkamasunurin, paggalang at pagsunod sa mga batas atbp);5. Pagbibigay ng payong legal hinggil sa mga batas ng HongKong at128


Pilpinas;6. Holistic assistance (shelter) - ang JEL ay mayroon ng bahay-tuluyan parasa mahigit 40 Overseas Filipino Workers (OFW) bukas ito sa lahat ngmga mangagawang migrante (hindi kabilang ang mga turista) kahit naano pang relihiyon, lahi o kulay.Para sa libreng pagpapayo, tumawag sa tanggapan ng JIL sa 2368-8996Mga Addresses ng JIL Church Offices at mga Shelters:JIL Church - Kowloon Side2/F, Wah Do House, 322 Junction Road, Kowloon Tong, KowloonTel: 2794-4433 72794-4377JIL Church - North Point, Hong Kong210 Java Road, North Point, Hong KongTel: 2565-8985 (tuwing Linggo lamang)JIL Office and Shelter - Kowloon sideFlat D, 1/F, Beauty Mansion , 69-71 Kimberley RoadTsim Sha Tsui, KowloonTel: 2368-8996 (3 lines) Fax: 2367-158112. Methodist Church (English Speaking)0 Mayroong itong regular na serbisyong pang-ispiritwal tuwing Linggo,9 Nagkakaloob ng pagpapayo, pansamantalang tuluyan, mga gawaingnagtataguyod sa kagalingan ng mga Filipino, Indonesian at iba pangmigranteng manggagawa.Para sa iba pang mga katanungan, makipag-ugnayan sa:Methodist Church (English Speaking)271 Queen's Road EastWan Chai, Hong KongTel: 2574-0507 / 2575-7817Fax: 2575-649313. Ang Mission for Filipino Migrant Workers (MFMW)Tingnan ang mapa sa pahina 122Ang Mission for Filipino Migrant Workers (Hong Kong) Society (MFMW)ay isang ecumenical service institution na itinatag noong 1981 upangturnulong sa mga migranteng Filipino na may mga suliranin sa kanilang129


trabaho. Ang MFMW ay gumagawa at sumusuporta sa mga gawain nanaglalayong kilalanin at igalang ang mga karapatan at kapakanan ng mgamigranteng manggagawa.Ang Mission ay nagbibigay ng mga sumusunod na serbisyo:® Pagpapayong pastoral, paralegal at pag-asiste sa mga problemang maykinalaman sa trabaho at pagkakaloob ng pansamantalang tuluyanpara sa mga kababaihan;• Mga pag-aaral at pagsasanay hinggil sa mga batas at mga regulasyon ngHongKong at Pilipinas na nakakaapekto sa mga manggagawang migrante;® Mgatulong suportasa pag-organisa ng mga migrante;* Pagsasaliksik, dokumentasyon at paglathala sa mga kalakaran, estadistika,at mga impormasyon hinggil sa mga migrante sa Hong Kong at sabuong mundo;® Lobbying at advocacy;$ Kusang pagpapabalik sa bansa at programa sa reintegrasyon.Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa :Mission for Filipino Migrant Worker (HK) SocietySt. John's Cathedral Garden Road, Central, Hong KongTel: 2522-8264 Fax: 2526-289414. Salvation Army Migrant Workers Counsellingand Referral CentrePara sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa:Salvation Army Migrant Workers Counselling and Referral CentreP/Floor, 11 Wing Sing Lane, Yau Ma Tei, KowloonTel: 2388-651315, Ang United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-HK)Ang United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-HK) na itinatag noong 1984, ayisang non-profit at non-stock na alyansa ng iba't-ibang organisasyon ng mgamigranteng FilipinoLayunin nitong makapagbuo ng malawakang pagkakaisa ng mga migrantengmanggagawa sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga organisasyon ngmga Filipino sa ilalim ng isang alyansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan nitosa mga iba't-ibang nasyonalidad sa pamamagitan ng pakikipagkawing saiba pang grupo ng mga migranteng Filipino sa iba't-ibang bansa.Sa Hong Kong, itinataguyod nito ang pagkakapantay-pantay at pagkakaisang mga dayuhang manggawa. Tumutulong rin ito sa paghawak ng mga130


problemang may kinalaman sa trabaho at paggawa na kinasasangkutan ngmga Filipino na karamihan ay domestic helpers. Nagbibigay din itong kaukulang tulong katulad ng pagpapayo, tulong-legal at pansamantalangtuluyan.para sa mga migranteng may mabigat na suliranin.Ang UNSFIL ay nagbibigay din ng mga suportang teknikal sa pag-oorganisaat pagbubuo ng mga programa sa pamumuno, paralegal training, study circles,pakikipag-ugnayan sa media, arrival/survival orientation, teatro at iba pa.Para sa mga katamingan, tumawag sa:United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-HK)2/F New Hall, St. John's Cathedral, Garden Road, Central, Hong KongTel: 2522-8264/2810-4379 Fax: 2526-2894Email: unifil@hongkong.com16. YMCA of Hong Kong - Family Life Enhancementand Outreach ServicesPara sa mga Icatanungan, tumawag sa:YMCA of Hong Kong - Family Life Enhancement & Outreach Services41 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, KowloonTel: 2369-2211131


Bilang pangunahing daanan patungo sa Tsina at ng kalakhang East Asia atSoutheast Asia, ang Hong Kong ay may mahusay at modernonginternational air service sa mahigit na 110 destinasyon.Noong Hulyo 6, 1998, ang bagong Hong Kong International Airport aybinuksan upang mapagsilbihan ng maayos ang mga pasahero. Ang bagonopaliparan ay may mahigit na 2.5 kilometre ng moving walkways , driverlesstrain system, ultra-modern baggage handling system, travelators, lifts alescalators. Ang mga karatula na madaling maintindihan ay nagsisilbinggabay sa loob ng paliparan.Pagkuha ng biyaheKung ikaw ay uuwi at nakabili na ng ticket, kailangan mo muna itongkumpirmahin sa binilhan mong airline office. Maaari mo itong gawin sgpamamagitan ng pagtawag sa telepono.Pagdating mo sa paliparan, magtungo sa Departure Level ng PassengeiTerminal. Sa Departure Hall ay makikita mo sa mga monitor ang mgzpinakahuling talaan ng mga papaalis na eroplano. Tingnan ang iyong flighinumber at ang oras ng iyong pag-alis kung mayroong pagbabago.Ang susunod mong gagawin ay pumila sa check-in counter. Dito')kinakailangan mong ipakita ang iyong pasaporte at tiket sa eroplano. Ma)babayaran kang HK$50 cash na departure tax kung Hindi pa ito naisama s


nang tumanggap ng pasahero, maaari ka nang tumoloy sa cabin ng eroplanongiyong sasakyan. Bon Voyage!BABALA:Huwag mahuli sa pagdating sa paliparan dahil kapag nagkagayon, hindimo na tnahahabol ang iyong flight. Pumunta sa paliparan dalawangoras bago ang takdang oras ngpag-alis.Pagpunta sa paliparanMaraming paraan ng pagpunta sa paliparan, Ang bagong paliparanay konektado sa kabayanan sa pamamagitan ng high-speed train, angAirport Express Line. Ang modemong rail service na ito ay tumatakbo mulasa Chek Lap Kok hanggang Hong Kong Island sa bilis na 135 km/h. Ito aybumibiyahe araw-araw, mula ika-5:50 ng umaga hanggang ika-l:00 ngmadaling araw.Maaaring mag-check-in sa mga In-Town Check-In Hall sa Hong Kong atKowloon Stations.Maaari ka ring sumakay ng City Bus, Long Win Bus o New Lantao Busmula sa mga sumusunod na lokasyon:RouteGroupRouteNo.DestinationOperatingHoursAllTin Hau MTR Station0600 to 2400A12Chai Wan (East)0600 to 2400A21Hung Horn KCR Station0600 to 2400A22Lam Tin MTR Station0600 to 2400'A'A31Tsuen Wan (Discovery Park)0600 to 2400A41Sha Tin (Yuen Chau Kok)0600 to 2400A41PMa On Shan (Yiu On)07 10 to 2400A43Fanling (Wah Ming)0700 to 2400A35MuiWo0630 to 0005133


EllCauseway Bay (Moreton Terrace)0520 to 2400E21Tai Kok Tsui0020 to 2400E22Lam Tin North0530 to 2400E23Choi Hung0530 to 2400E32Kwai Fong MTR Station0530 to 2400'E'E33Tuen Mun Town Centre0530 to 2400E34Tin Shui Wai Town Centre0530 to 2400E41Tai Po Tau0530 to 2400E42Sha Tin (Pok Hong)0530 to 2400NilCauseway Bay (Moreton Terrace)0020 to 0500N21Mongkok KCR Station - Airport0020 to 0500N22Tsim Sha Tsui Star Ferry Pier0010 to 05 10'N'N23Lam Tin MTR StationTwice per day0040/0110N30Yuen Long EastTwice per day0030/0120N31Tsuen Wan (Discovery Park)0020 to 0500N35Mui Wo0045 to 0535SITung Chung MTR Station toPassenger Terminal Buildling #0530 to 2400S52Tung Chung MTR Station toAirport Aircraft Maintenance Area #0530 to 2330'S'S55Chek Lap Kok Ferry Pier toAsia Airfreight Terminal #0620 to 2320S63Tung Chung MTR Station toAircraft Catering Area #0545 to 2400S64Tung Chung MTR Bus Terminus toChek Lap Kok Ferry Pier #0545 to 2400134


Para sa iba pang kaalaman hinggil sa panipubllkong transportasyon papuntasa paliparan, huwag mag-atubiling tawagan ang mga surnusunod na numero:Airport Enquiry Hotline 2181-0000Airport Ferry Services (Tuen Mun to Airport) 2987-7351Citybus (City Flyer) 2873-0818Kowloon Motor Bus Company 2745-4466Long Win Bus Company (Air Bus) 2786-6036Mass Transit Railway (Airport Express) 2881-8888New Lantao Bus Company 2984-9848Mga pangunahing airlinesAirlineAeroflotLokasyonRoom 27, New Henry House10 Ice House Street, Centralng>Teleponong>2537-2611Air CanadaAir ChinaAir FranceAir IndiaAir LankaAii-Mauri ti usAir NewZealandAlitaliaRoom 1601-4,WheelockHouse, 20 Pedder Street, CentralGeneral Sales Agent: ChinaNational Aviation Corporation(Hong Kong) Ltd, G/F CNACBuilding, 10 Queen's Road, CentralRoom 3401 Bank of AmericaTower, 12 Harcourt Road, CentralRoom 3008-9, The Center99 Queens Road, CentralRoom 2703, Lippo CentreTower I, 89 Queens way, AdmiraltyGeneral Sales Agent: MercuryTravel Ltd., 1/F, St. George'sBuilding, 2 Ice House StreetCentral17/F, Li Po Chun Chambers189 Des Voeux Road, CentralUnits 806, 8/F, Vicwood Plaza199 Des Voeux Road, Central2522-10012973-37332501-95682501-95012522-1176/772522-47712521-07082523-11142504-90412543-6998135


All NipponAirwaysAn settAustraliaAsian aAirlinesBimanBangladeshAirlinesBritishAirwaysCanadianAirlinesCathay PacificAirwaysChinaAirlinesChinaEasternAirlinesChinaNorthernAirlinesChinaNorthwestAirlinesChinaSouthernAirlinesRm. 2512, Two Pacific Place88 Queensway, AdmiraltyLevel 17, Li Po Chun Chambers189 Des Voeux Road, CentralUnit 3407, Gloucester TowerThe Landmark, CentralGeneral Sales Agent: AressTravel Ltd., 207 HoustonCentre, 63 Mody RoadTsim Sha Tsui, KowloonRoom 3403 Gloucester TowerThe Landmark, CentralRoom 1608, Tower 1, New WorldTower, 18 Queen's Road, CentralCathay Pacific City, 8 Scenic RoadHong Kong Internatioanal Airport6T231 Passenger Terminal BuildingHong Kong International AirportGeneral Sales Agent: ChinaNational Aviation Corporation(Hong Kong) Ltd. G/F, CNACBuilding, 10 Queen's Road, CentralGeneral Sales Agent: ChinaNational Aviation Corporation(Hong Kong) Ltd.G/F, CNAC Building10 Queen's Road, CentralGeneral Sales Agent: ChinaNational Aviation Corporation(Hong Kong) Ltd.,G/F, CNACBuilding, 10 Queen's Road, CentralGeneral Sales Agent: ChinaNational Aviation Corporation(Hong Kong) Ltd., G/F, CNACBuilding, 10 Queen's Road, Central2848-41002862-81112523-35212721-53932868-03032867-81112747-50002769-73132973-37332973-37332973-37332973-3733136


China General Sales Agent: China 2973-3733Southwest National Aviation CorporationAirlines (Hong Kong) Ltd.,G/F, CNACBuilding, 10 Queen's Road, CentraContinental General Sales Agent: 2524-8638Micronesia Trans International MarketingAssoc. Ltd., Ml, New HenryHouse, 10 Ice House Street, CentraE! Al Israel Unit 202, 2/F, Lucky Building 2380-3362Airlines 39 Wellington Street, CentralEmirates Room 5N002, Arrivals Level North 2769-8533Airlines Concourse, Passenger TerminalBuilding, Hong KongInternational AirportEVA Airways Room 6TO16, Passenger Terminal 2769-8218Building, Hong KongInternational AirportGaruda 7/F, Henley Building 2522-9140Indonesia 5 Queen's Road, CentralGulf Air Room 2507 Caroline Centre 2882-28922-3B Yun Ping Road, Causeway BayHong Kong 22nd Floor, Devon House 2590-1328Dragon Airlines 979 King's Road, Quarry BayJapan 20/F, Gloucester Tower 2827-4567Airlines The Landmark, CentralJapan Air Room 201, Jardine House 2525-0999System 1 Connaught Place, CentralJapan AsiaAirwaysKampucheaAirlinesKLM RoyalDutchAirlines20/F, Gloucester TowerThe Landmark, Central1/F, Thyrse House16 Pottinger Street, CentralRoom 2201-03, World TradeCentre, 280 Gloucester RoadCauseway Bay2847-45732524-88962808-2183137


Korean AirLauda AirLufthansaGerman AirlinesMalaysiaAirlinesMyanmarAirwaysNorthwestAirlinesPhilippineAirlinesQantasAirwaysRoyal BruneiAirlinesRoyal NepalAirlinesScandinavianAirlines SystemSingaporeAirlinesSouth AfricanAirwaysRoom 5S022, Passenger TerminalBuilding, Hong Kong InternationalAirportRoom 905, South Seas CentreTower 2, 75 Mody RoadTsim Sha Tsui , Kowloon10th Floor, Guangdong InvestmentTower, 148 Connaught Road, Central23/F, Central Tower28 Queen's Road, CentralRm.2206, 22/F, Shun Tak CentreWest Tower, 168-200Connaught Road, Central5N031 Passenger Terminal BuildingHong Kong International AirportRoom 305 East Ocean CentreGranville Road, KowloonRm. 3701, 37th Floor, JardineHouse, 1 Connaught Place, Central15/F, United Overseas Bank Building54-58 Des Voeux Road, CentralRm.704, Lippo Sun Plaza28 Canton RoadTsim Sha Tsui, Kowloon1401, 14/F, Harcourt House39 Gloucester Road, Wan Chai17/F, United Centre95 Queensway, AdmiraltyRoom 3005, Alexandra House16-20 Chater Road, Central2769-75112525-52222863-23132525-23212526-05592769-88942369-45212842-14802869-86082375-31522865-13702520-13132722-5768Swiss AirAdmiralty Centre, Tower 28th Floor, 18 Harcourt Road2861-8888138


TransaeroAirlinesThai AirwaysInternationalUnitedAirlinesVarig BrazilianAirlinesVietnamAirlinesVirgin AtlanticAirwaysSuite 1501, Dina HouseRuttonjee Centre1 1 Duddell Street, Central24/F, United Centre95 Queen sway, Admiralty29th Floor, Gloucester TowerThe Landmark, CentralRm. 1205 Central Plaza18 Harbour Road, Wan Chai5S009 Level 15, South ConcoursePassenger Terminal BuildingHong Kong International Airport27/F, Kinwick Centre32 Hollywood Road, Central2522-46562525-70512876-68992842-36662511-12342320-96972532-3066139


Hindi lahat ng Instik ay nakakapagsalita ng matatas na Ingles at dahildito, ang pakikipag-usap ay kadalasang may kahirapan. Ang mithiin ngkabanatang ito ay padaliin ang iyong paglilibot sa Hong Kong.Mga pangalan ng lugar sa CantoneseAng talaang ito ay makakatulong kung ikaw ay sasakay ng taksi o pribadongsasakyan. Ipakita lamang sa driver ang pangalan ng lugar na nais puntahanat madaii niyang malaiaman sa pamamagitan ng mga Chinese charaters.Ito ang pinakamadaling paraan kaya't hindi na naglalagay ng tamangpagbibigkas (ipaalam lamang ito sa amin kung kinakailangang isama ito sasusunod na paglilimbag).Alice Ho Miu Ling Nethersole HospitalCaritas Medical Centre ^i;!^Fanling HospitalKwong Wah HospitalPamela Youde Nethersole Eastern Hospital jjtII fo^^A-SfjPok Oi Hospitaltf€-f-l%Prince of Wales Hospital^llf -$flJli~l|J^Princess Margaret Hospital 3%jMMf 1%Queen Elizabeth HospitalQueen Mary HospitalSt. John HospitalTang Shiu Kin HospitalTuen Mun Hospital i P1 |ff£United Christian Hospital&1Hfc8f£-f I&Yan Chai Hospital^;#^-F^Hong Kong IslandCentra] t^i^i 1Water PromtPeakJ-jTf f^f-Western^Slrf-140


AberdeenStanleyWan ChaiHappy ValleyNorth PointShau Kei WanChai WanKowSoonWong Tai SinNgau Tau KokTze Wan ShanSai KungKwun TongTseung Kwan OSau Man PingTsim Sha TsuiYau Ma TeiSham Shui PoCheung Sha WanShek Kip MeiMong KokKowloon CityHo Man TinHung Horn^Ml^"New TerritoriesKwai ChungTsingYi*~> j^f. ./-I/, ^iA- •or/Tsuen WanLei Muk ShueSha TinTin SumSiuLekYuenMa On ShanLantau NorthMui Wo (Lantau South)Discovery BayAir port DistrictTai PoSheung ShuiTuen MunCastle PeakTai Hing&%'h*S&^&%WM£fwg(^^*l)¥*fe


Yuen LongTin Shui WaiLau Fau ShanPat HeungBorder DistrictSha Tau KokLok Ma ChauTa Kwu LingHong Kong IslandAberdeen Typhoon Shelter ^^ffiS^fAw Boon Haw GardensJlf^'lS(Tiger Balm Garden)Cat StreetCity HallFlagstaff House Museum of Tea WareHappy Valley Race CourseHong Kong Arts CentreHong Kong Convention andExhibition CentreHong Kong Museum of Medical Sciences ^^-S"-¥Hong Kong Park^fM^-lSHong Kong Racing Museum |^l^1f4^ffHong Kong Stadium&fe*3]p$Hong Kong Zoological And^^fMfcJ^BlBotanical GardensLan Kwai FongMan Mo TempleMuseum of Chinese Relics t @X4^f,HOcean Park/ Middle Kingdom/ $$MHS / Hk-fr%Water WorldPolice MuseumQueen Elizabeth Stadiumif^J ^flTf IfRepulse Bay>^jfSt. John's CathedralS^lt^lti:Stanley MarketStaunton StreetVictoria ParkVictoria PeakJ-jTJfWestern MarketSrJiA^KowioonClock Tower142


Hong Kong ColiseumHong Kong Cultural CentreHong Kong Museum of ArtHong Kong Museum of HistoryHong Kong Science MuseumHong Kong Space MuseumJade MarketKnutsford TerraceKowloon ParkKowloon Walled City ParkLadies' Market (Tung Choi St.)Lei Cheng Uk Han Tomb MuseumTemple StreetWong Tai Sin TempleYuen Po Street Bird GardenNew TerritoriesAirport Core ProgrammeExhibition Centre (Tsing Ma Bridge)Che Kung TempleChing Chung KoonFung Ying Sin KoonHong Kong Railway MuseumKat Hing Wai(Kam Tin Walled Village)Lok Ma Chau Lookout PointPenfold ParkPo Lin Monastery's Giant BuddhaSai Kung Sheung Yiu Folk MuseumSam Tung Uk MuseumSha Tin Race CourseTai Fu TaiTen Thousand Buddhas MonastryTsang Tai UkYuen Yuen InstituteH ~£^%>Ferry Pier to Outlying IslandsHong Kong China Ferry TerminalHong Kong International AirportHong Kong-Macau Ferry PierHung Horn Railway StationPeak Tram Lower StationPeak Tram Upper StationStar Ferry Pier;£J>%$.'..,..................... 143


Hong Kong IslandAdmiralty CentreBank of America TowerBank of China TowerCentral PlazaChina Resources BuildingCitibank CentreCiticorp CentreCTS HouseExchange SquareFairmont HouseHongkong Bank Headquarters BuildingHopewell CentreJardine HouseLandmarkLippo CentrePacific PlaceShun Tak CentreTimes SquareUnited CentreWorld Trade CentreWorld Wide HouseKowlooiiArgyle CentreBank CentreCameron PlazaCarnarvon PlazaCheung Sha Wan PlazaChina Hong Kong CityChinachem TowerChungking MansionsFestival WalkGrand Century PlaceHarbour CityHollywood PlazaNew World CentreOcean CentreOcean TerminalThe Palace MallPark Lane Shopper's BoulevardSilvercordSino Centre&&%&*%£>M^1j^*^^N§;t]f^iBeJN^t£iJl144 ,


Mga pariralang madalas gamitin sa Cantonese(handy phrases in Cantonese)Ang mga panralang ito ay makakatulong sa iyong pakikipagtalastasan atmayroon din kaming ginawang gabay sa pagbigkas ng mga ito upang saganoon ay maari mong bigkasin sa Cantonese. Dapat mongpakatandaan na ang Cantonese ay isang "tonal" na lenggwahe. Ang mgasalitang pareho ang tunog ay maaaring magkakaiba ang kahulugan dependekung gaano kababa o kataas itong binigkas. Gayunpanian, sapamamagitan ng kaunting pagsasanay, unti-unti mo rin itong matututunan.Inilagay din namin ang mga kaukulang Chinese characters upang maari mongituro ang mga ito kung hindi ka maintindihan ng iyong kausap. Ang nigaito ay makakatulong din kung nais mong magpaturo sa iyong mga kaibiganng wastong pagbigkas.Filipino Pagbigkas IntsikAko Ngoh (ang tunog ng 'ng' ay •$


10,000 Yat maanFilipinoHello/Kumusta ka?Magandang umagaPaalamSalamatWalang anumanIpagpaumanhinPagbigkasNei hoJo sanJoi gin(pero kadaiasan ay "bye-bye")M goi(kung ikaw tinuiunganng isang tao)Doh je(kung ikaw ay binigyanng isang bagay o regaio)M sai m goi / M sai haak heiDui m jueIntsik&•&-fAFilipinoKusinaBanyoSilid-tuluganSalaSilid-kainanNanay/inaTatay/amaTiyoTiyaAnak na lalakiAnak na babaeMesaSilyaPinggan, baso atbpBanig/carpetSofaIlaw/lamparaPagbigkaschue fongchung leung fongsui fonghaak tengfaan tengmamaa ma"mommy"babaaba"daddy"baak baak (a baak)suk suk (a suk)a yi / kaau mojaijai(ajai)nui nui (a nui)toidangdipdei jinsoh fadangIntsik146 ,


Labada/labahanMaglinis / maghugassai saammaat / saiFilipinoTaxiBusMini-busMTR stationKCR stationLRT stationStar Ferry pierNew ferry terminalTicketKumaliwa/liko pakaliwaKumanan/liko pakananUmikotPara/hintoDiretso langMagkano?Alin ang daan ...?Gusto kong pumuntaNawala akoPagbigkasdik siba sisiu badei titjaamfob che jaamhing titjaamtin sing ma tausan ma taufeijuen jobjuen yaujuen goh huentinggai jukgei chin a?dim hui ...?...ngoh seung hui ...Ngoh dong saat lo /Ngoh m sik loIntsikttiCLift* ?FilipinoBigasBok choyChoy sumBroccoliKarotSibuyas(dahon)SibuyasLuyaBawangLabongKabutePagbigkasfaanbaak choichoi samgaai laanloh baakchungyeung chunggeungsuen tausungwoodung gwoomohgwooIntsik£147


ManokIsdaHiponKarne ng baboyKarne ng bakaCattyKalahatiIsang kapatMagkano ito?Masyadong mahaigaiyuehachu yukngau yukganyat boonyat goh gwat /Sei fan yatGei doh chin?taai gwai /ho gwaiFilipinoAlmusalTanghalianHapunanMeryendaGutom ka na?Busog akoSabawMasarap yanHindi masarapAsinPamintaTubigGusto mo pa baOo/ opoHindiMalakiMaliitMasyadong malakiMasyadong maliitMasyadong maramiPagbigkasjo chaanngan jaumaan chaanling sikTo ngoh mei a?Ngoh ho baautongHo mei do /Ho sikM ho mei /M ho sikyimwoo jiu fansuiYiu rn yiu doh di?Jung yiu m yiu di?hai / ho / dakm hai / m ho / m dakdaaisaitaai daaitaai saitaai dohIntsikFilipinoSandali langHindi komaintindihanPagbigkasdang (yat) janNgoh m ming /Ngoh m sikIntsik*(-)&&*AI148


Gusto ko...Mayroon ka ba ng?Oo, meronWalaNgoh yiu /Ngoh oiNei yau mo?(ngoh) yau(ngoh) moFilipinoS abonTisyuTisyu / napkinPasadorTamponsToothpasteSuklaySipilyoPapel na sulatanLapis, bolpenSobreSelyoPagbigkasfaan gaanchi jiji gan / "tissue"wai sang ganwai sang min tiunga gosohsoh / chaatjibatsun fungyau piuIntsik*FilipinoMasama angpakiramdam koNasugatan ako/nabalian akoOspitalSunog!Pulis!Saklolo!Magnanakaw!Rapist!PagbigkasNgoh being johNgoh seung joh /Ngoh sau seungyi yuenFok juk!Ging chaat!Gau meng!Yau chaak a!Chaak a!Keung gaan a!Intsikw&Pansinin:• Ang tunog ng 'a' ay parang V ng 'cut' o ng *o' sa 'mother' - hindi tuladng 'a'sa 'bang'.9 Ang tunog na *ei' ay binibigkas na 'ay' tulad ng 'day'.• Ang 4 eu' ay tulad ng 'er' sa 'were' subalit walang tunog na 'r.'• Ang letrang 'i' ay binibigkas ng 'ee', kaya ang 'yi' ay may tunog na149


150yee.Ang 'kui' ay walang kaparehong tunog sa Ingles ngunit kasin-tunog itong'oeiF kung marunong ka ng salitang French.Ang 'leung' ay parang lerag'na walang c r.'


151


IcSS mMass Transit Railway Kowloon -Canton RailwayInterchange with MTRInterchange with MTR


Light Rail Transit$&StopChestwoodTinShui WaiTerminusShan King(North)Shan lan King(South)XITechnical instituteTsing Shan TsuenKin OnTown Centre^^ On TingSan Shek Wanmm&mLRT Depot ;Yau OihiHSiu LunSam ShingTerminusM*ButterflyFerry PierSiu HeiGoodview GardenHilMelody GardenTuen Mun Swimming Pool


HONG KONGSPECIAL ADMINISTRATIVE REGIONSHENZHENSHEKOU154


LEGEND10 12 14 km Cartography by Survey and Mapping Office, Lands Department j|,*155


xHUIDONG, . 23WH -HUIYANGGangkou LicdaoZhongyangLiedao^HEN^ENWTONG,Tuoning LiedaoNinepin Group *%^SPo ToiIslancs*Liedaotinshan Qundao* Sanmen LiedaoDanganUedao•iONG KONG IN ITS REGIONAL SETTINGJiapang Liedao


915,125 A58Ang iyong gabay sa mgaserbisyo sa Hong KongHong Kong : Home AffairsBureau, [2000]

More magazines by this user
Similar magazines