slovenská lekárska spoločnosť slovenská lekárska spoločnosť ...

vusch.sk
  • No tags were found...

slovenská lekárska spoločnosť slovenská lekárska spoločnosť ...

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤSPOLOK LEKÁROV KOŠICEVEDECKÉ SCHÔDZEJANUÁR – JÚN 2011AJUBILEJNÉ 50. VÝCHODOSLOVENSKÉLEKÁRSKE DNI, 19. – 20. MÁJ 2011VOĽBY DO VÝBORU SPOLKU LEKÁROV V KOŠICIACH NAOBDOBIE 2011 - 2014


14. 2. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1OSOBNOSTI MEDICÍNY VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNUV SPOLUPRÁCI S KLUBMI ZDRAVOTNÍCKEHO ZAMERANIA PRI VÝCHODOSLOVENSKOM MÚZEUV KOŠICIACH24. 2. 2011, ŠTVRTOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1PORUCHY ZRÁŽANIA KRVI Z HĽADISKA PRAKTICKÉHO LEKÁRA7. 3. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1VEDECKÁ SCHÔDZA KLINIKY INFEKTOLÓGIE A CESTOVNEJ MEDICÍNY10. 3. 2011, ŠTVRTOK, 9.30 – 13.30 HOD.KONGRESOVÁ SÁLA HOTELA CLUB, KEŽMAROK, MUDR. V. ALEXANDRA 24SVETOVÝ DEŇ OBLIČIEK21. 3. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1VEDECKÁ SCHÔDZA KLINIKY ORTOPÉDIE A TRAUMATOLÓGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA11. 4. 2011, PONDELOK, 14.00 HOD.POSLUCHÁREŇ PROF. PÓRA, RASTISLAVOVA 43XVIII. MEMORIÁL PROFESORA MUDR. FRANTIŠKA PÓRA18. 4. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1KAZUISTIKY2. 5. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.KONGRESOVÁ SÁLA VÚSCH A.S., ONDAVSKÁ 8VEDECKÁ SCHÔDZA VÝCHODOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB18. 5. 2011, STREDA, TATRANSKÉ MATLIARE A TATRANSKÁ LOMNICA, 10.00 HOD.VI. LITERÁRNO – MEDICÍNSKY MEMORIÁL FRANZA KAFKU,19. – 20. 5. 2011, ŠTVRTOK A PIATOK, NOVÝ SMOKOVEC, VYSOKÉ TATRYJUIBILEJNÉ 50. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI6. 6. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.POSLUCHÁREŇ PROF. KŇAZOVICKÉHO, TRIEDA SNP 1VEDECKÁ SCHÔDZA KLINIKY FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE13. 6. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.POSLUCHÁREŇ PROF. KŇAZOVICKÉHO, TRIEDA SNP 1ETICKÉ PROBLÉMY A DILEMY V MEDICÍNE II.PODUJATIA, KTORÉ SA KONAJÚ NA INOM MIESTE AKO V PRIESTOROCH LEKÁRSKEJ FAKULTYNA TRIEDE SNP 1 ALEBO V INOM ČASE, SÚ OZNAČENÉ


14. 2. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1OSOBNOSTI MEDICÍNY VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNUV SPOLUPRÁCI S KLUBMI ZDRAVOTNÍCKEHO ZAMERANIA PRI VÝCHODOSLOVENSKOM MÚZEUV KOŠICIACHKoordinátori: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár Spolku lekárovv Košiciach a MUDr. Marta Jiroušková, CSc., predsedníčka KZZ pri Vsl. múzeuRácz O, Mydlík MProfesor Viliam Ganz, „Leonardo da Vinci kardiológie“ – rodák z KošícPuzová H, Jiroušková MProfesor MUDr.Ladislav Dubay, CSc. – život a dieloMydlík MPrínos profesora MUDr. Jana Broda, DrSc. v oblasti výskumu hypertenziea v nefrológiiSlovík P (Spolok lekárov V. Alexandra, Kežmarok)MUDr. Vojtech Alexander – priekopník röntgenológie na SlovenskuRácz O, Tankó A (Budapest, Nadácia A. Genersicha)Genersich Antal, významný patológ a vysokoškolský učiteľ, rodák zo Spiša15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.24. 2. 2011, ŠTVRTOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1PORUCHY ZRÁŽANIA KRVI Z HĽADISKA PRAKTICKÉHO LEKÁRAKoordinátori: Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., prednosta Kliniky hematológiea onkohematológie UPJŠ LF a UNLP Košice a Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.,prednosta Ústavu patologickej fyziológie UPJŠ LF KošiceTóthová EÚvodRácz OPatofyziológia koagulácie krvi a fibrinolýzyBeňová BČo je nové v problematike žilového tromboembolizmuGrüllingová MPoužitie nízkomolekulových heparínov v praxiMacichová M, Beňová BVrodený deficit antitrombínu IIIRácz O, Javorská B, Fedorčuková E, Horská M, Lepejová KProblémy s interpretáciou hodnôt D-diméru15 min.15 min.15 min.15 min.15 min.10 min.Prezentácia systému CoaguCheck XS na domáci a ambulantný monitoring INR


7. 3. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1VEDECKÁ SCHÔDZA KLINIKY INFEKTOLÓGIE A CESTOVNEJ MEDICÍNYKoordinátor: Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., prednosta Kliniky infektológiea cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP KošiceSchréter I, Kičková L, Balogová LLymská borelióza – diagnostika a liečbaVirág L, Porubčin Š, Jarčuška PAntibiotiká v klinickej praxi praktického lekáraParaličová Z, Kičková MInfekcie v graviditeKristian P, Virág L, Valková IÚloha praktického lekára pri riešení problematiky chronickýchvírusových hepatitíd15 min.15 min.15 min.15 min.10. 3. 2011, ŠTVRTOK, 9.30 – 13.30 HODKONGRESOVÁ SÁLA HOTELA CLUB, KEŽMAROK, MUDR. V. ALEXANDRA 24SVETOVÝ DEŇ OBLIČIEKProgram na zvláštnych pozvánkach21. 3. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.SEMINÁRNA MIESTNOSŤ UPJŠ LF, TRIEDA SNP 1VEDECKÁ SCHÔDZA KLINIKY ORTOPÉDIE A TRAUMATOLÓGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVAKoordinátor: Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc., prednosta Kliniky ortopédiea traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP KošiceŠtolfa Š, Lacko M, Rosocha J, Vaško GAutológne multiplikované chondrocyty pri liečbe chondrálnych léziíČellár R, Lacko M, Rosocha J, Vaško GMožnosti využitia mezenchymálnych stromálnych buniek pri liečbeochorení pohybového aparátuLacko M, Gharaibeh A, Tóthová T, Rosocha J, Vaško GVyužitie autológnej plazmy bohatej na trombocyty pri liečbe ochorenípohybového aparátuVarga G, Čellár R, Nemec P, Vaško GPredoperačná príprava a pooperačná starostlivosť u pacientas kĺbovou aloplastikou15 min.15 min.15 min.15 min.


2. 5. 2011, PONDELOK, 15.00 HOD.KONFERENČNÁ SÁLA VÚSCH, A.S., ONDAVSKÁ 8VEDECKÁ SCHÔDZA VÝCHODOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔBKoordinátor: MUDr. František Sabol, PhD., generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.Sabol FÚvodné slovoStančák B, Klinika kardiológieSúčasné možnosti katétrovej liečby štrukturálnych ochorení srdcaTörök P, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicínyPočítačom asistovaná ventilácia – budúcnosť v prítomnostiSabol F, Klinika srdcovej chirurgieSúčasné trendy týkajúce sa plastík srdcových chlopní15 min.15 min.15 min.Kubíková M, Frankovičová M, Torma N, Tomečko M, Smola A, Arendárčik F,Sihotský V, Zavacká M, Staško P, Klinika cievnej chirurgieMožnosti cievneho prístupu pre potreby dlhodobej hemodializačnej liečby 15 min.18. 5. 2011, STREDA, 10.00 HOD.TATRANSKÉ MATLIARE A TATRANSKÁ LOMNICA, VYSOKÉ TATRYVI. LITERÁRNO – MEDICÍNSKY MEMORIÁL FRANZA KAFKU,PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA ODHALENIA JEHO PAMÄTNÍKAV TATRANSKÝCH MATLIAROCHProgram na zvláštnych pozvánkach19. – 20. 5. 2011, ŠTVRTOK A PIATOKHOTEL PALACE, NOVÝ SMOKOVEC, VYSOKÉ TATRYJUBILEJNÉ 50. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNINovinky vo vnútornom lekárstveOsobitosti zdravotníckej starostlivosti na východnom Slovensku


19. – 20. 5. 2011, ŠTVRTOK A PIATOKHOTEL PALACE, NOVÝ SMOKOVEC, VYSOKÉ TATRYJUBILEJNÉ 50. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNINovinky vo vnútornom lekárstveOsobitosti zdravotníckej starostlivosti na východnom SlovenskuPrihlášky na Výschodoslovenské lekárske dni budú umiestnené na webovýchstránkach UPJŠ LF, UNLP, VÚSCH a FDN Košice a budú k dispozícií na jednotlivýchzasadnutiach SL KE. Elektronicky je možné poslať prihlášky na adresupafykosice@lf.upjs.skOsobne alebo poštou je možné prihlášky poslať alebo dodať na Ústav patologickejfyziológie UPJŠ LF Košice, Trieda SNP 1 alebo na Ústav patologickej anatómie UPJŠLF Košice, Rastislavova 43.Ubytovanie bude zabezpečené v mieste konania konferencie – Hotel Palace NovýSmokovec. Cena pre jedného účastníka v dvojposteľovej izbe (s raňajkami) 28 eur.Vzor prihláškyPriezvisko, meno, titulyPracovisko a kontaktná adresaPasívna alebo aktívna účasťPri aktívnej účastiPresný názov prednášky bez neštandardných skratiekPriezviská a mená autorov a spoluautorovPracoviská autorov bez neštandardných skratiekUbytovanie žiadam na 18/19 máj na 19/20 máj ,Chcem byť ubytovaný s:

More magazines by this user
Similar magazines