CHROŃMY DRÓB PRZED UPAŁAMI

masarski.com.pl
  • No tags were found...

CHROŃMY DRÓB PRZED UPAŁAMI

OID (262) 7/2013względu na brak gruczołów potowych jedynądrogą utraty ciepła na drodze parowania jestbłona śluzowa dróg oddechowych. Charakterystycznym,łatwo rozpoznawalnym zachowaniemjest wówczas ziajanie. Tak intensywneoddychanie prowadzi jednak do skrajnego wyczerpania.Innymi wykorzystywanymi przezdrób drogami pozbywania się ciepła jest przewodzenie,konwekcja i promieniowanie. Ważnymmechanizmem w procesie pozbywania sięciepła jest regulacja przepływu krwi poprzezzmianę średnicy naczyń włosowatych w peryferyjnychczęściach ciała, zwłaszcza skokach,grzebieniu i dzwonkach. Zwiększony przepływkrwi w tych rejonach ułatwia pozbycie się nadmiaruciepła.Wysoka temperatura istotnie wpływa na metabolizm,a wywołany nią stres upośledza zdrowotnośćptaków. Wskazują na to m.in. gorszeparametry biochemiczne i hematologicznekrwi, wśród nich przede wszystkim podwyższonypoziom kortykosteronu czy zmniejszonaliczba leukocytów i towarzyszący jej częstowzrost heterofili. W takiej sytuacji osłabienieukładu odpornościowego może się przyczynićdo rozwoju lub nasilenia infekcji, prowadząctym samym do osłabienia wzrostu lub zwiększenialiczby upadków.W warunkach podwyższonej temperatury otoczeniabardzo szybko dochodzi do spadku spożyciapaszy, czego konsekwencją jest obniżeniewskaźników produkcyjnych (przyrostów masyciała, zmniejszenie liczby i masy znoszonychjaj) oraz pogorszenie jakości produktów. Strescieplny nie tylko upośledza pobranie podstawowychskładników pokarmowych, ale takżeprzyswajanie witamin i składników mineralnych,m.in. witaminy C (kwasu L-askorbinowego),wapnia, fosforu i magnezu. Zmniejszeniedostępności wapnia prowadzi do obniżeniajakości skorupy jaja, co w przypadku stadkur rodzicielskich znacząco obniża wartośćjaj wylęgowych. Słabsza skorupa jest bowiembardziej narażona na uszkodzenia, gorzej chronitreść jaja przed utratą wody, a także stanowigorszą barierę obronną dla zarodka. W takimprzypadku, oprócz obniżonej wylęgowości,jakość uzyskanych piskląt jest również niższa.Stres cieplny wywiera też inny niekorzystnywpływ na rozród ptaków powodując spadekjakości nasienia, zaburzenia owulacji, zmniejszeniawskaźnika zapłodnienia.Stres cieplny jest także jednym z istotnychczynników wpływających na jakość mięsa.Wysoka temperatura podczas odchowu kurczątobniża przyrosty i umięśnienie ciała, zaśdziałająca tuż przed ubojem przyczynia siędo pogorszenia jakości produktu końcowego.Przebiegający w upale i dużym zagęszczeniutransport kurcząt do rzeźni prowadzi doich odwodnienia, utraty masy ciała i upadków,zaś rozszerzone naczynia krwionośne są bardziejpodatne na uszkodzenia. Obrażenia ciała,poza cierpieniem ptaków, powodują powstaniewylewów i wybroczyn istotnie obniżających jakośćtuszki i niejednokrotnie prowadzą do jejdyskwalifikacji. Ponadto przedubojowy strescieplny stanowi istotny czynnik obniżający jakośćmięsa oraz sprzyja wystąpieniu syndromuPSE. Mięśnie piersiowe ptaków obarczonetą wadą mają bardzo ograniczoną wartośćprzetwórczą ze względu na znaczne zakwaszenie,duży wyciek, słabą zdolność do utrzymywaniawody, bladą barwę i luźną konsystnecję.Utrzymanie optymalnej temperatury w kurnikui zapewnienie ptakom komfortu termicznegopodczas upałów nie jest zadaniem łatwym.Kluczową rolę w tym względzie odgrywasprawnie działający system wentylacyjny.Jego zadaniem jest skuteczna ochrona wnętrzakurnika przed nadmiernym wzrostem temperaturyz równoczesnym kontrolowaniem pozostałychparametrów mikroklimatu (wilgotnościwzględnej, szkodliwych domieszek gazowych,ruchu powietrza). Dobrze działającawentylacja zdolna jest latem wymienić w ciągugodziny 5 m 3 powietrza na 1 kg masy cia-24


OID (262) 7/2013ła ptaków nie wywołując przy tym nadmiernegoruchu powietrza w strefie bytowania ptaków.Optymalnie ruch powietrza nie powinienprzekraczać 0,5 m/s. Niemniej jednak, podczasupałów można go zwiększyć nawet do 3 m/s.Wyjątkiem są tu pisklęta, w przypadku którychszybkość ruchu powietrza powinna być mniejsza,najlepiej do 0,1 m/s. Wartości powyższychparametrów nie są oczywiście stałe i różnią sięnie tylko w zależności od wieku i gatunku ptaków,ale zależą także od wielkości obsady, kierunkuużytkowania czy typu produkcji, a takżeinnych czynników (np. konstrukcji i wyposażeniabudynku).Stosowane w praktyce drobiarskiej systemywentylacyjne różnią się między sobą rozmieszczeniemposzczególnych elementów składowych(wloty powietrza, wentylatory) i przyjętymirozwiązaniami technicznymi. Są wśródnich systemy podciśnieniowe ścienne - o poprzecznymprzepływie powietrza, czy podciśnieniowedachowe, w których wentylatory wyciągoweumieszczone są w dachu, a nawiewypo obu stronach ścian długich. W niektórychsystemach wentylatory te wspomagane są takżepracą innych, zamieszczonych w ścianachszczytowych. Inne stosowane rozwiązania tosystemy nadciśnieniowe sufitowe lub też systemykombinowane: ciśnieniowo-grawitacyjne.Najwyższą wydajnością pracy charakteryzująsię systemy dachowo-tunelowe, pozwalającena precyzyjne dostosowanie pracy do panującychwarunków atmosferycznych. W trybiepracy tunelowej, podczas upałów, powietrzeprzepływa z dużą prędkością ponad głowamiptaków dając wysoki efekt chłodzenia.W każdym przypadku praca całego nowoczesnegoukładu wentylacyjnego sterowana jestelektronicznie dzięki czujnikom temperatury,regulatorom obrotów wentylatorów, regulatoromwlotów powietrza współdziałającymze sterownikiem centralnym. Cały system połączonyjest także ze sterownikiem ogrzewaniaoraz alarmem.Długotrwałe upały sprawiają jednak, że pomimosprawnie działających systemów wentylacyjnychskuteczne obniżenie temperaturyi utrzymanie komfortu termicznego w budynkustaje się niemożliwe. W takim przypadkujedynym rozwiązaniem pozostaje nawilżeniei ochłodzenie dostarczanego z zewnątrz powietrza.Jednym z takich rozwiązań jest zastosowaniepanelu schładzającego. Świeże powietrzeprzechodzi tu przez ażurową płytę zraszanąwodą, oddając swe ciepło na jej parowanie.Należy jednak pamiętać, że przy zbyt dużejwilgotności powietrza zabieg ten nie będzieskuteczny. Nowszą wersją tradycyjnegopanelu schładzającego jest panel zmgławiający,różniący się od poprzedniego techniką dostarczaniawody na ażurową płytę. Zastosowanietakiego rozwiązania pozwala na obniżenietemperatury w kurniku o 7-8 o C. Innymsposobem obniżenia temperatury jest montażzmgławiaczy rozpylających w kurniku mikroskopijnekrople wody. Urządzenia te występująw postaci montowanych na stałe wysoko ciśnieniowychdysz i wentylatorów zmgławiających,a także zmgławiających wentylatorówprzenośnych. We wszystkich przypadkach warunkiempowodzenia przedsięwzięcia jest zapewnieniedobrej wentylacji pomieszczeń dladrobiu.Niezależnie od przyjętych rozwiązań dotyczącychsystemu wentylacyjnego zapobieganiestresowi termicznemu ptaków powinno miećswój początek już na etapie planowania budowyfermy i projektowania obiektów. Składa sięna to przemyślana lokalizacja fermy oraz odpowiedniakonstrukcja i izolacja poszczególnychbudynków. Szczególną uwagę zwrócić należyna dobrą izolację dachu, ścian i dobór materiałówbudowlanych. Pomocne jest tu także pomalowaniecałego budynku, również i dachu,na biało. Bezwzględnie, każdy obiekt fermy należywyposażyć w odpowiednią ilość urządzeńdo sterowania mikroklimatem.26

More magazines by this user
Similar magazines