M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C - Statutární město Liberec

liberec.cz
  • No tags were found...

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C - Statutární město Liberec

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E Co d b o r s t a v e b n í ú ř a dnám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1tel. 485 243 111, fax. 485 243 624Č. j.: SURR/7130/044767/12-Re Liberec, dne 16.11.2012CJ MML 157151/12Oprávněná úřední osoba: Naděžda HavelkováTel. 485243618RWE GasNet. s. r. o.Klíšská č.p. 940401 17 Ústí nad LabemROZHODNUTÍI. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍII. STAVEBNÍ POVOLENÍVýroková část:Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až91 a § 109 až 114 v souladu s § 78 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ažádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 30.3.2012 podalaRWE GasNet. s. r. o., IČ 27295567, Klíšská č.p. 940, 401 17 Ústí nad Labem,kterou zastupuje Inpos-projekt, s.r.o., IČ 25446355, Nitranská č.p. 381/7A, Liberec III-Jeřáb,460 01 Liberec 1(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravěúzemního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřenír o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y"Reko NTL Liberec, lokalita Purkyňova - 1.část ul.Vnislavova, Purkyňova,Chebská, Na Návrší, Srnčí"(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1746/81, 1746/124, 1757/2, 1757/3, 1757/5, 1757/6, 1757/7,1757/8, 1760, 1762, 1763, 1765, 1767, 1768/1, 1770, 1772, 1773/1, 1775, 1793, 1805/2, 1806, 1807,1813, 1825, 1827, 1828/2, 1829, 1833, 1835, 1838, 1843, 1852/8, 1852/10, 1852/11, 1890/2, 1891/1 vkatastrálním území Ruprechtice.Druh a účel umisťované stavby, určení prostorového řešení stavby:a) rekonstrukce dožilé sítě ocelového NTL plynovodu výměna za nové potrubní rozvody z materiálu PE100 v rozsahu ul. Purkyňova, Chebská, Na Návrší, E. Krásnohorské, Srnčí a Vnislavova - plynovod vtrasách "P1" až "P6".


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 2Trasa NTL plynovodu "P1" - v ul. Purkyňova a Javorová bude proveden propoj na stávajícíplynovodní řad ocelový DN 250 NTL. Na tento plynovod NTL bude napojen T-kusem nový plynovodNTL – PE100, Ø225mm, který povede ul. Purkyňovou až ke křižovatce u pozemku p.č. 1750/1 v k.ú.Ruprechtice. Tady dojde k napojení na stávající plynovod NTL DNØ225/PE. Celková délka trasy"P1" bude cca 168,40 m. Současně bude provedena rekonstrukce 3 ks přípojek a přepojení 2 kspřípojek.Trasa NTL plynovodu "P2" (ul. Chebská) - v křižovatce ul. Purkyňova a Chebská bude osazen T-kusPE225/160 a ul. Chebskou povede plynovod PEØ160 mm. Ukončen bude v křižovatce s ul. E.Krásnohorské. Celková délka trasy "P2" bude cca 137,40 m. Současně bude provedena rekonstrukce 2ks přípojek.Trasa NTL plynovodu "P3" (ul. Na Návrší) - v křižovatce ul. Chebská a E. Krásnohorské bude vsazenT-kus PEØ160/Ø110 a ul. Na Návrší povede plynovod PEØ160 mm. Ukončen bude u objektu č.p.531 v Liberci XIV. Celková délka trasy "P3" bude cca 110,0 m. Současně bude provedenarekonstrukce 4 ks přípojek a přepojení 1 ks přípojky.Trasa NTL plynovodu "P4" (část ul. E.Krásnohorské a ul. Srnčí) - v křižovatce ul. Chebská a E.Krásnohorské bude vsazen T-kus PEØ160/Ø110 a ul. Srnčí povede plynovod PEØ110 mm. Ukončenbude v ul. Srnčí. Celková délka trasy "P4" bude cca 176,70 m. Současně bude provedenarekonstrukce 10 ks přípojek a přepojení 1 ks přípojky.Trasa NTL plynovodu "P5" (ul. Vnislavova) - v křižovatce ul. Chebská a Vnislavova bude vsazen T-kus PEØ160/Ø160 a ul. Vnislavova povede plynovod PEØ160 mm. Ukončen bude v ul. Vnislavovaza přípojkou pro dům č.p. 769 v Liberci XIV. Celková délka trasy "P5" bude cca 158,70 m. Současněbude provedena rekonstrukce 4 ks přípojek.Trasa NTL plynovodu "P6" (odbočka z ul. Purkyňova) - v ul. Purkyňova bude osazen T-kus PEØ225/Ø110 a odtud povede řad PEØ110 mm cestou k panelovému domu. Ukončen bude za přípojkoupro dům č.p. 596 v Liberci XIV. Celková délka trasy "P6" bude cca 91,70 m. Současně budeprovedena rekonstrukce 5 ks přípojek.Umístění stavby na pozemku:stavba plynovodu se umisťuje na částech pozemků p.č. 1746/81, 1746/124, 1757/2, 1757/3, 1757/5,1757/6, 1757/7, 1757/8, 1760, 1762, 1763, 1765, 1767, 1768/1, 1770, 1772, 1773/1, 1775, 1793,1805/2, 1806, 1807, 1813, 1825, 1827, 1828/2, 1829, 1833, 1835, 1838, 1843, 1852/8, 1852/10,1852/11, 1890/2, 1891/1 v katastrálním území Ruprechtice.Stavba přípojek se umisťuje na pozemcích parc. č. 1775, 1793, 1773/1, 1772, 1767, 1833, 1838,1835, 1843, 1825, 1890/2, 1840, 1813, 1765, 1763, 1768/1, 1770, 1757/8, 1757/7, 1757/2, 1757/6,1757/5, 1757/3, 1762, 1760, 1829, 1827, 1828/2, 1807, 1806, 1805/2, 1852/10, 1852/8 a 1852/11 vk.ú. Ruprechtice.Vymezení území dotčeného vlivy stavby :Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby.II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současnéhostavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovanýmumístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku asousedních staveb.2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků pozemky parc. č. 1746/81, 1746/124, 1757/2,1757/3, 1757/5, 1757/6, 1757/7, 1757/8, 1760, 1762, 1763, 1765, 1767, 1768/1, 1770, 1772, 1773/1,1775, 1793, 1805/2, 1806, 1807, 1813, 1825, 1827, 1828/2, 1829, 1833, 1835, 1838, 1843, 1852/8,1852/10, 1852/11, 1890/2, 1891/1 v katastrálním území Ruprechtice.III. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádus t a v e b n í p o v o l e n í


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 3na stavbu:"Reko NTL Liberec, lokalita Purkyňova - 1.část ul.Vnislavova, Purkyňova,Chebská, Na Návrší, Srnčí"(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1746/81, 1746/124, 1757/2, 1757/3, 1760, 1762, 1763, 1765,1767, 1768/1, 1770, 1772, 1773/1, 1775, 1793, 1805/2, 1806, 1807, 1813, 1825, 1827, 1828/2, 1829,1833, 1835, 1838, 1843, 1852/8, 1852/10, 1852/11, 1890/2, 1891/1 v katastrálním území Ruprechticeupravit, mohou být rozdílné (územní x stavební- přípojky , apod.)Stavba obsahuje:stavbu nového NTL plynovodu z polyetylénových trub PE100 DN 100, 110, 160 a 225 mm vcelkové délce cca 842,90 m. Současně s plynovodem NTL budou zrušeny staré a vybudoványnové přípojky. Průměrná hloubka výkopu bude 1,3 m, potrubí bude uloženo do pískového ložetl. min. 0,1 m, obsyp rovněž z písku.IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Inpos – projekt, s.r.o.;případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.3. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:a) Dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.6. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménemstavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životníhoprostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší ahygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentníhladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.8. Budou dodrženy podmínky MML, odboru životního prostředí č.j. 015450/12 ze dne 5.3.2011a) Trasa plynovodu bude vedena vždy min., 2,5 m od kmene stromu – tak, jak je uvedenov příložené projektové dokumentacib) V místě kořenové zóny dřevin (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) budevýkop prováděn pouze ručně.c) Vzrostlá zeleň podél trasy plynovodu bude chráněna opláštěním dřevěným bedněním protipřípadnému otěru stavební technikou.d) Kořenová zóna nebude zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů avozidel a skladováním materiálu.e) Výkopový a technický materiál musí být ukládán nejméně 1 m od kmene stromů.f) Nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm, případná poranění budou odborněošetřena.g) Zemní práce v blízkosti kořenového systému dřevin budou zkráceny na technologicky možnounejkratší dobu.9. Budou dodrženy podmínky Statutárního města Liberec č.j. MML 008708/12 PR/037/12 ze dne7.3.2012• Dodržet „Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchu komunikací“ a podmínekochrany zeleně při stavebních a výkopových pracích“


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 6Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízeni nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku zochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státníenergetické inspekci v souladu s §93, zákona č. 458/00 Sb. Jako porušení zákazu provádět činnosti v ochrannýchpásmech dle § 46 téhož zákona.Podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.1.2009 pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemníchvedení:Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst.3 zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislýmirovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí odkrajního vodiče vedení na obě jeho strany:a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně- pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994 )- pro vodiče s izolací základní 2 metry- pro závěsná kabelová vedení 1 metrb) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízeni postaveného do 31.12.1994)Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy.Při činnosti v jejich blízkosti je však třebadodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržetvzdálenost dané v ČSN EN 50110-1 ed.2.V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:i) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízen,jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,ii) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,iii) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení neboohrozit život, zdraví či majetek osob,iv) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,v) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metryPokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat opísemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č.458/2000 Sb.V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:i) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN50110-1).ii) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich částimimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.iii) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokéhonapětí.iv) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů -sloupů nebo stožárů.v) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrické hovedení.vi) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.vii) Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele odalší řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. č. 50/79Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...), pokud nejsou tyto podmínky již součástíjiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.viii) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu prováděni prací je nutné požádatminimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádato zaizolování části vedení.Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státníenergetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti vochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.13. Dodržet podmínky Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádření o existenci sítěelektronických komunikací (SEK) ze dne 22.4.2011, č.j. : 61529/11 - dojde ke střetuI. Obecná ustanovení


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 71. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejménastavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právnímipředpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví atechnologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohroženísítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEKjsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinenrespektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými aodbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinennepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené„Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dlepředchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takovéoznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEKprokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádětzemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměns tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečnýmuložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinenpostupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEKje stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jímpověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a vpřerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování vpřerušených pracích.6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jímpověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývajícíkrytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, abynedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odbornýchnorem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřenátřetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelněobdržel souhlas POS.8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor avstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidlynebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasyPVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřenátřetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takovévzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány vevzdálenost menší než 1m od NVSEK.12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všechpřípadech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetustavby se SEK.


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 813. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,ochranné a pomocné prvky SEK.14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkolivmanipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickýmispojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetíosoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelustočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději všakdo 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, jepovinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, prooblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.III. Práce v objektech a odstraňování objektů1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými bymohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečnéodpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právnímipředpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví atechnologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dlezvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetíosoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové,realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třebapovolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa,plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrickýchtrakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukceči přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných arušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn dodoby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření knávrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným vpředchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby,rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnostiTelefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízenístaveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takovéstavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínekochrany těchto radiových tras.4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánuk činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinenkontaktovat POS.5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly doprostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetíosoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použitíotevřeného plamene a podobných technologií.V. Přeložení SEK1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemníhovedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebupřeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnostpřeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu oprovedení vynucené překládky SEK“.VI. Křížení a souběh se SEK


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 91. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbusjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny vhloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník,nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEKukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK jepovinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinenutěsnit a zamezit vnikání nečistot.3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi,parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEKchráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit azamezit vnikání nečistot.4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístittak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury skabelovodem povinen zejména:• v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkostikabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebokdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury čistavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu podstavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,• projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly býtvedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,• projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m odkabelovodu.14. Budou dodrženy podmínky spol. RWE, Distribuční služby, s.r.o. ze dne 30.3.2012 č.j. 50006047881. Stavba plynárenského zařízení musí být realizována v souladu se zák.č.458/2000 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04 a TP RWE DSOI TX B01 04 02 Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravymístních sítí.Požadavky k realizaci stavby:- přípojky budou ve sloupku (výklenku) ukotveny za kovovou část přechodky PE /ocel v instalačním rámunebo schváleným typovým držákem jistícím přípojku proti protočení pryžové výstelky- signalizační vodič bude na každé přípojce- signalizační vodič bude na ocelové potrubí přivařen aluminotermicky- signalizační vodič nesmí být propojen s OPZ nebo zemnícím vodičem.2. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovenageodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovateledistribuční soustavy „Dokumentace distribuční soustavy DSO_SM_B02_01_01, příloha č.1. Zaměřeníplynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí. Bližší informace najdete nastránce http: //www.rwe-ds.cz/cs/služby/dokumentace_siti/.Zhotovitel zajistí odpojení stávajícího plynovodu, jeho odplynění a zadýnkování a propojení novéhoplynovodu na stávající, geodetické zaměření propojů a všech ukončení odpojených plynárenských zařízení.Toto zaměření předá při přejímacím řízení stavby. Pokud nelze do přejímacího řízení zaměření provést, předátoto zaměření v termínu dohodnutém při přejímacím řízení.3. Při přejímce stavby bude předána dokumentace v rozsahu dle platné metodiky provozovatele distribučnísoustavy.K rekonstruovaným částem OPZ:- Veškeré práce a tlakové zkoušky na domovních plynovodech budou prováděny v souladu s TPG 704 01,- Zhotovitel zajistí po reko přípojek propojení na OPZ,- HUP ve výklenku obvodové zdi nebo sloupku bude osazen min. 0,6 m nad terén


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 10- Na všech nových částech domovního plynovodu delších než 3 m bude provedena tlaková zkouška avýchozí revize- Nová OPZ (revizní zpráva vč. nového HUP) budou prokazatelně předána zhotovitelem majitelům(správcům) objektů- Ovládací klíč k HUP v případě zemního provedení bude prokazatelně předán zhotovitelem majiteli(správci) objektu.- Ovládací klíč k HUP v případě zemního provedení bude prokazatelně předán zhotovitelem majiteli(správci) objektu.Podmínky v ochranném pásmu plynárenského zařízenía) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochrannémpásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodrženípodmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každézměně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o novéstanovisko k této změně,c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčeníplynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost ovytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel našiznačku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uloženíplynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujemeza zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení budesepsán protokol,d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8 zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinittaková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečností aspolehlivostí provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použitípneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno protijeho poškození,h) v případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnostiprovedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačníhovodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontroladodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení akontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádosto kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel našiznačku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i naplynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedenékontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem zhutněno abude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvkyplynárenského zařízení.m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) naodběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,n) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimoochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přesplynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 11Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:RWE GasNet. s. r. o., Klíšská č.p. 940, 401 17 Ústí nad LabemOdůvodnění:Dne 30.3.2012 podal žadatel (stavebník) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o vydánístavebního povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení.Stavební úřad posoudil žádost o spojení územního a stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že podmínkyv území jsou jednoznačné a pro dotčené území je schválen územní plán, obě řízení spojil usnesením podle§ 140 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, v souladu § 78 odst. 1stavebního zákona. Usnesení poznamenal do spisu.Vzhledem k tomu, že pro území, kde je navrženo umístění stavby je schválen územní plán, stavební úřadoznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona adotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou.Zároveň stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčenýmorgánům.K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby současně nařídil veřejné ústní jednání na den12. listopadu 2012 (pondělí), o jehož výsledku byl sepsán protokol.Na ústní jednání se dostavili zástupci RWE GasNet. s. r. o., Klíšská č.p. 940, 401 17 Ústí nad Labem,další účastníci řízení a dotčené orgány se na jednání nedostavili.Zároveň stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčenýmorgánům, ve kterém podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě aústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečnépodklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 12. listopadu 2012 (pondělí) mohou účastníciřízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádnéposouzení, byl stavebník dne 16.4.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byladoplněna dne 10.10.2012.Technická infrastruktura místního významu je přípustná ve všech plochách územního plánu. Umístěnístavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost zhledisek uvedených v § 86 a § 111 stavebního zákona, a to za součinnosti s účastníky řízení a sdotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmychráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhuřízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů vevýroku uvedených.Účastníci územního řízení - další dotčené osoby:Vladimír Bärtl, Kamil Berka, Michaela Bitmanová, Ing. Roman Břenek, Lenka Břenková, KvětoslavaDobešová, Petr Faiman, Miroslava Faimanová, Miloš Frumar, Jan Havrda, Ladislava Havrdová, JanHellmich, Ing. Jan Hynek, Ing. Ivana Hynková, Alena Ježková, Kateřina Ježková, Marcela Ježková, JiříKoptík, Anna Koptíková, Radim Košek, Jolana Košková, Josef Kubáček, Hana Kučerová, BohuslavMach, Magdalena Martinovská, Karolína Matějovská, Jiří Matějovský, Milan Molčík, Marie Molčíková,Petr Novota, Jitka Novotová, Ing. Vítězslav Pejsar, Kateřina Pejsarová, Zdeněk Pelant, Marie Pelantová,Marie Plechatá, Vladislav Plechatý, RNDr. Jana Přívratská, Jaroslav Rejnart, Mgr. Zdeněk Rychnovský,František Sedláček, František Sedláček, Jiří Sedláček, Pavel Schorm, Ludmila Slavíčková, Petr Sochor,Stanislav Syřiště, Ladislav Šťastný, Eva Štěchová, Jitka Trnková, Božena Úlehlová, Zdeněk Vacátko,Marie Vacátková, Petr Váňa, Otakar Vašák, Dušan Vlach, Jiří Vlach, Hana Vlachová, Milan Vořech,


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 12Hana Vořechová, Jana Zábranská, Jindřich Zápotocký, ČEZ Distribuce, a. s., ELTODO-CITELUM, s. r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Společenství vlastníkůPurkyňova 592-596, Statutární město Liberec, Telefónica Czech Republic, a.s.Účastníci stavebního řízení - další dotčené osoby:Vladimír Bärtl, Kamil Berka, Michaela Bitmanová, Ing. Roman Břenek, Lenka Břenková, KvětoslavaDobešová, Petr Faiman, Miroslava Faimanová, Miloš Frumar, Jan Havrda, Ladislava Havrdová, JanHellmich, Ing. Jan Hynek, Ing. Ivana Hynková, Alena Ježková, Kateřina Ježková, Marcela Ježková, JiříKoptík, Anna Koptíková, Radim Košek, Jolana Košková, Josef Kubáček, Hana Kučerová, BohuslavMach, Magdalena Martinovská, Karolína Matějovská, Jiří Matějovský, Milan Molčík, Marie Molčíková,Petr Novota, Jitka Novotová, Ing. Vítězslav Pejsar, Kateřina Pejsarová, Zdeněk Pelant, Marie Pelantová,Marie Plechatá, Vladislav Plechatý, RNDr. Jana Přívratská, Jaroslav Rejnart, Mgr. Zdeněk Rychnovský,František Sedláček, František Sedláček, Jiří Sedláček, Pavel Schorm, Ludmila Slavíčková, Petr Sochor,Stanislav Syřiště, Ladislav Šťastný, Eva Štěchová, Jitka Trnková, Božena Úlehlová, Zdeněk Vacátko,Marie Vacátková, Petr Váňa, Otakar Vašák, Dušan Vlach, Jiří Vlach, Hana Vlachová, Milan Vořech,Hana Vořechová, Jana Zábranská, Jindřich Zápotocký, ČEZ Distribuce, a. s., ELTODO-CITELUM, s. r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Společenství vlastníkůPurkyňova 592-596, Statutární město Liberec, Telefónica Czech Republic, a.s.Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.Vyhodnocení připomínek veřejnosti:- veřejnost se na ústní jednání nedostavilaVypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek:Plné moci pro Inpos-projekt, s.r.o.,Vyjádření Statutárního města Liberec – odboru právního a veřejných zakázek ze dne 7.3.2011, č.j.MML008708/12Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemenerozhodnutí Magistrátu města Liberec – odboru dopravy ze dne 14.3.2012, č.j. MML023438/12-OD/Bbkoordinovaného stanoviska Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 5.3.2011,č.j. MML/ZP/Pi/015450/12vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách prováděnístaveb v blízkosti jejich zařízení.Upozornění:Stavebník je povinen se při realizaci stavby řídit příslušnými ustanoveními stavebního zákona,zejména ustanoveními §§ 152 – stavebník, 153 – stavbyvedoucí a stavební dozor, 156 – požadavkyna stavby, 157 – stavební deník a 160 – provádění staveb. Stavební úřad je oprávněn kontrolovat apožadovat doložení plnění uvedených povinností stavebníka a stavbyvedoucího.Poučení účastníků:Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování astavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 13Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jesprávní orgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Výrok rozhodnutí v bodě I. (územní rozhodnutí) je podmiňujícím vůči výroku rozhodnutí v bodě III.(stavební povolení), který je navazujícím. Z tohoto vyplývá, že stavební povolení může nabýt právní mociteprve po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Odvolání proti územnímu rozhodnutí má ze zákonaodkladný účinek i vůči stavebnímu povolení.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebnímúřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřenéprojektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotoveníověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště aponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby semohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmíbýt zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestližestavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.Bc. Miroslav Šimekvedoucí odboru stavební úřadToto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem povyvěšení se písemnost považuje za doručenou!Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 14K vyvěšení :Statutární město LiberecPoplatek:Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši3000 Kč byl zaplacen.Příloha:ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)Obdrží:účastníci územního řízení (dodejky)Inpos-projekt, s.r.o., IDDS: hvpb63wsídlo: Nitranská č.p. 381/7A, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec 1Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1ostatní účastníci (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona) a veřejnost – doručení veřejnou vyhláškouJan Havrda, Purkyňova č.p. 973/39, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Ladislava Havrdová, Purkyňova č.p. 973/39, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Anna Koptíková, Srnčí č.p. 775/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Marie Pelantová, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Pavel Schorm, Sametová č.p. 715/6, Liberec VI - Rochlice, 460 01 Liberec 1,Vladimír Bärtl, Srnčí č.p. 818/5, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Kamil Berka, Vnislavova č.p. 358/4, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Michaela Bitmanová, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Roman Břenek, Elišky Krásnohorské č.p. 472/16, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Lenka Břenková, Elišky Krásnohorské č.p. 472/16, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Květoslava Dobešová, Jablonec nad Jizerou 247, 512 43 Jablonec nad Jizerou,Petr Faiman, Purkyňova č.p. 552/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Miroslava Faimanová, Purkyňova č.p. 552/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Miloš Frumar, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jan Hellmich, Na Návrší č.p. 531/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Jan Hynek, Srnčí č.p. 949/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Ivana Hynková, Srnčí č.p. 949/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Alena Ježková, Srnčí č.p. 900/12, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Kateřina Ježková, Srnčí č.p. 900/12, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Marcela Ježková, Srnčí č.p. 900/12, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jiří Koptík, Srnčí č.p. 775/7, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice,Radim Košek, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jolana Košková, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Josef Kubáček, Na Návrší č.p. 531/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Hana Kučerová, Chebská č.p. 546/3, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Bohuslav Mach, Javorová č.p. 256/34, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Magdalena Martinovská, Brechtova č.p. 848, 140 00 Praha 4,Karolína Matějovská, Zborovská č.p. 839/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,Jiří Matějovský, Národní č.p. 949/19, Staré město, 110 00 Praha 1,Milan Molčík, Srnčí č.p. 810/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Marie Molčíková, Srnčí č.p. 810/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Petr Novota, Purkyňova č.p. 920/23, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jitka Novotová, Purkyňova č.p. 920/23, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Vítězslav Pejsar, Srnčí č.p. 460/3, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Kateřina Pejsarová, Srnčí č.p. 460/3, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Zdeněk Pelant, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec Xiv-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Marie Plechatá, Vnislavova č.p. 769/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Vladislav Plechatý, Vnislavova č.p. 769/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,RNDr. Jana Přívratská, Na Návrší č.p. 413/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jaroslav Rejnart, Javorová č.p. 298/19, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice,


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 15Mgr. Zdeněk Rychnovský, Podnádražní č.p. 367/4, Vysočany, 190 00 Praha 9,František Sedláček, Biskupcova č.p. 1796/5, Žižkov, 130 00 Praha 3,Jiří Sedláček, Biskupcova č.p. 5, 130 00 Praha 3,Ludmila Slavíčková, Purkyňova č.p. 552/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Petr Sochor, Dobiášova č.p. 865/44, 460 06 Liberec VI-Rochlice,Stanislav Syřiště, Purkyňova č.p. 336/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ladislav Šťastný, 5. května č.p. 39/30, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,Eva Štěchová, Srnčí č.p. 403/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jitka Trnková, Vlnařská č.p. 694/8, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,Božena Úlehlová, Srnčí č.p. 817/14, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Zdeněk Vacátko, Pod tratí č.p. 664, 463 34 Hrádek nad Nisou,Marie Vacátková, Pod Tratí č.p. 664, 463 34 Hrádek nad Nisou,Petr Váňa, Svárovská č.p. 106, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec 10,Otakar Vašák, Elišky Krásnohorské č.p. 320/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Dušan Vlach, Purkyňova č.p. 282/35, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jiří Vlach, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Hana Vlachová, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Milan Vořech, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Hana Vořechová, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Jana Zábranská, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jindřich Zápotocký, Srnčí č.p. 403/2, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice,ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfysídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2ELTODO-CITELUM, s. r. o., IDDS: k3h3xq2sídlo: Erbenova č.p. 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 BrnoSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9nssídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 50 TepliceTelefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2hsídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 22 Praha 4účastníci stavebního řízení (doručení veřejnou vyhláškou)Jan Havrda, Purkyňova č.p. 973/39, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Ladislava Havrdová, Purkyňova č.p. 973/39, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Anna Koptíková, Srnčí č.p. 775/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Marie Pelantová, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Pavel Schorm, Sametová č.p. 715/6, Liberec VI - Rochlice, 460 01 Liberec 1,Vladimír Bärtl, Srnčí č.p. 818/5, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Kamil Berka, Vnislavova č.p. 358/4, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Michaela Bitmanová, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Roman Břenek, Elišky Krásnohorské č.p. 472/16, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Lenka Břenková, Elišky Krásnohorské č.p. 472/16, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Květoslava Dobešová, Jablonec nad Jizerou 247, 512 43 Jablonec nad Jizerou,Petr Faiman, Purkyňova č.p. 552/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Miroslava Faimanová, Purkyňova č.p. 552/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Miloš Frumar, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jan Hellmich, Na Návrší č.p. 531/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Jan Hynek, Srnčí č.p. 949/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Ivana Hynková, Srnčí č.p. 949/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Alena Ježková, Srnčí č.p. 900/12, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Kateřina Ježková, Srnčí č.p. 900/12, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Marcela Ježková, Srnčí č.p. 900/12, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jiří Koptík, Srnčí č.p. 775/7, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice,Radim Košek, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jolana Košková, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Josef Kubáček, Na Návrší č.p. 531/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Hana Kučerová, Chebská č.p. 546/3, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Bohuslav Mach, Javorová č.p. 256/34, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Magdalena Martinovská, Brechtova č.p. 848, 140 00 Praha 4,Karolína Matějovská, Zborovská č.p. 839/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,Jiří Matějovský, Národní č.p. 949/19, Staré město, 110 00 Praha 1,


Č.j. CJ MML 157151/12 str. 16Milan Molčík, Srnčí č.p. 810/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Marie Molčíková, Srnčí č.p. 810/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Petr Novota, Purkyňova č.p. 920/23, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jitka Novotová, Purkyňova č.p. 920/23, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ing. Vítězslav Pejsar, Srnčí č.p. 460/3, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Kateřina Pejsarová, Srnčí č.p. 460/3, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Zdeněk Pelant, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec Xiv-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Marie Plechatá, Vnislavova č.p. 769/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Vladislav Plechatý, Vnislavova č.p. 769/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,RNDr. Jana Přívratská, Na Návrší č.p. 413/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jaroslav Rejnart, Javorová č.p. 298/19, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice,Mgr. Zdeněk Rychnovský, Podnádražní č.p. 367/4, Vysočany, 190 00 Praha 9,František Sedláček, Biskupcova č.p. 1796/5, Žižkov, 130 00 Praha 3,Jiří Sedláček, Biskupcova č.p. 5, 130 00 Praha 3,Ludmila Slavíčková, Purkyňova č.p. 552/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Petr Sochor, Dobiášova č.p. 865/44, 460 06 Liberec VI-Rochlice,Stanislav Syřiště, Purkyňova č.p. 336/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Ladislav Šťastný, 5. května č.p. 39/30, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,Eva Štěchová, Srnčí č.p. 403/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jitka Trnková, Vlnařská č.p. 694/8, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,Božena Úlehlová, Srnčí č.p. 817/14, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Zdeněk Vacátko, Pod tratí č.p. 664, 463 34 Hrádek nad Nisou,Marie Vacátková, Pod Tratí č.p. 664, 463 34 Hrádek nad Nisou,Petr Váňa, Svárovská č.p. 106, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec 10,Otakar Vašák, Elišky Krásnohorské č.p. 320/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Dušan Vlach, Purkyňova č.p. 282/35, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jiří Vlach, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Hana Vlachová, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Milan Vořech, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Hana Vořechová, Purkyňova č.p. 548/26, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec 1,Jana Zábranská, Vnislavova č.p. 608/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,Jindřich Zápotocký, Srnčí č.p. 403/2, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice,Statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1,ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfysídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2ELTODO-CITELUM, s. r. o., IDDS: k3h3xq2sídlo: Erbenova č.p. 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 BrnoSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9nssídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 50 TepliceTelefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2hsídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 22 Praha 4Dotčené orgány státní správyČR - Státní energetická inspekce,, územní inspektorát pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavksídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

More magazines by this user
Similar magazines