Broj 37 - Poslovi.rs

razvoj.karijere.com
  • No tags were found...

Broj 37 - Poslovi.rs

Broj 37 - Junl/Jul 2013.ISSN 2217 - 4486 (Online)karijerniinfo kutakPutujemou EvropuPoslodavac mesecagaleb group


tema brojaPrvi realni susret sa svetom radakroz Klub 500+6 jun-jul 2013.


tema broja„Profesionalna orijentacijau Srbiji“ je projekat koji odpočetka sprovođenja 2011.godine ima za cilj sistemskouvođenje održivog modelaprofesionalne orijentacije iobuhvata dve komponente.U okviru prve, školskekomponente, do sada jeobuhvaćeno 734 osnovnihškola i oko 65.000 učenika,dok je kroz vanškolskukomponentu do sadauključeno 85 kancelarijaza mlade iz cele Srbije,otvaranjem Karijernoginfo kutka kao mesta nakojem mladi mogu iz prveruke dobiti informacije obudućem zanimanju i putevimaobrazovanja.Održivost projekta koji ćetrajati do 2015.godine planiranaje upravo povezivanjemove dve komponentei uspostavljanjem lokalnihtimova za profesionalnuorijentaciju u koje će bitiuključeni svi značajni akterina lokalu: lokalna samouprava,škole, kancelarijeza mlade, privreda i drugi.Šta je GIZ?Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju- Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH je javno preduzećeVlade Savezne Republike Nemačke, koje u imenemačkog Saveznog ministarstva za ekonomskusaradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju krozmnogobrojne bilateralne i regionalne projekte. Višeinformacija o GIZ-u možete naći na www.giz.de iwww.giz.de/serbiaU životu se ništa nedešava slučajno, već jesve stvar izbora,odluka i akcija,koje ste vipreduzeli.Preduzeća zainteresovanaza članstvo u KLUBU 500+,koje podrazumeva motivisanostza organizaciju realnihsusreta sa svetom radaza mlade, mogu se prijavitina sajtu www.profesionalnaorijentacija.org.8 jun-jul 2013.


jun-jul 2013.9


istraživanjeOdluku o karijeri donosite:isključivo na bazi emocija (ono što volite)28,9%analizirajući trenutno stanje na tržištu (onošto se traži)intuitivno (ono gde se sebe vidite kroz pargodina)34,1%37,0%Istraživanje: Poslovi.rsPeriod: april-maj 2013. godine10 jun-jul 2013.


tri godine sa vama!vašomiljeni magazinjun-jul 2013.11


intervjuSajam zapošljavanjaBack2SerbiaAleksandra Mirić iz grupe Repats koja jepodržala Back2Serbia inicijativu prenela jeutiske o svom iskustvu u inostranstvu i razlogezbog kojih se vratila u Srbiju.Back2Serbia: Da li nam možeš reći neštoviše o sebi i svom dosadašnjem iskustvu/životu u dijsapori?- Odrasla sam u Nemačkoj, tamo završilasrednju školu i fakultet političkih nauka. Zavreme studija radila sam u različitim firmamai na raznim pozicijama. Zatim sam uGrčkoj završila MBA i zaposlila se u grčkojkompaniji Intertranslations kao zastupnik zanemačko govorno područje. Kompanija meje poslala u Nemačku da na samom trzišturazvijam posao. Godine 2010. preko fakultetau Atini, dobila sam ponudu za poziciju unemačkoj kompaniji u Beogradu i prihvatilaistu kao mogućnost povratka u Srbiju, bar naodređeno vreme. Dve godine kasnije sam sezaposlila u američkoj kompaniji u Beogradu.Back2Serbia: Šta mislite o ovakvom sajmu injegovoj svrsi?- Smatram da je sajam izuzetno privlačnaprilika za sve učesnike. Kako za naše ljudeiz inostranstva, koji svakako u jednommomentu razmišljaju o povratku u domovinu,tako i za poslodavce kojima se pružamogućnost da zaposle kadar sa internacionalnimobrazovanjem.Back2Serbia:Kakva su Vašaočekivanja odsajma?- Moja trenutna očekivanja u vezi sa sajmomsu verovatno drugačija nego što bi bila dajoš uvek živim u inostranstvu. U tom slučaju,sajam bi bio dobra prlika da se upoznam samogućnostima na srpskom tržištu i eventualnoodlučim na povratak u domovinu.Moja trenutna očekivanja se više kreću upravcu mogućnosti da budem prepoznatakao potencijalni zaposleni sa kvalifikacijamadaleko širim od onih stečenih na prethodnomradnom mestu. Pod tim ne podrazumevamsamo znanje stranih jezika već prvenstvenointernacionalno iskustvo, koje svakoj multinacionalnojkompaniji, ali i domaćim firmamakoje planiraju rast i razvoj svojih poslovnihodnosa sa inostranstvom, može služiti kaotemelj za nadogradnju specijalističkog znanjapotrebnog za njihove svrhe. Očekujemtakođe da stupim u direktan kontakt sa štoviše kompanija, kako bih kasnije te kontaktemogla pretvoriti u potencijalne poslovneponude.12 jun-jul 2013.


Back2Serbia: Koje kompanije biste želelida se pojave kao poslodavci na sajmu?- Pored multinacionalnih kompanija, smatramda bi i srpske firme, koje planiraju rastu skoroj budućnosti trebalo da posete sajam,kako bi stvorile svest o postojećem kadruna tržištu i ostvarile veze sa potencijalnimzaposlenima u inostranstvu.Back2Serbia: Da li po tvom mišljenjuovakvi događaji mogu privući pažnju Srbau dijaspori da se možda vrate u zemlju?- Smatram da je u prirodi većine nas kojismo proveli duži period u inostranstvu,da barem ponekad razmišljamo o realnojmogućnosti povratka u domovinu. Običnoostanemo samo pri razmišljanju, jer jepovratak uglavnom korak bez asistencije, tj.u potpunosti zavistan od nas samih i našesnalažljivosti pri prikupljanju informacija istvaranju kontakata. Sajam Back2Serbia,onako kako ga ja shvatam, pruža baš tuasistenciju koja bi mogla da presudi o tomeda li je povratak u domovinu ostati samomisaono poigravanje ili realna mogućnostkoja će se pretočiti u delo!Šta je Back2Serbia?Sajam zapošljavanja Back2Serbia jedinstvena jeinicijativa, koja pokušava da privuče i okupi štoveći broj građana Srbije koji rade i studiraju u inostranstvutime što će im predstaviti vodeće poslodavceu Srbiji, kao i nove mogućnosti za razvojnjihove karijere.Sajam zapošljavanja Back2Serbia održan je 14. i15. juna 2013. godine u Studentskom kulturnomcentru u Beogradu.SponzoriGeneralni Sponzor: HR SolutionZlatni Sponzor: PRVA TVIstaknuti Učesnik: JT Internationala.d. SentaSrebrni Sponzor: Microsoft DevelopmentCenter SerbiaEdukativni Partner: ITAcademyMedijski sponzori: poslovi.rs; poslovi.infostud.com; klikdoposla.comPodržan od: Nacionalneslužbe zazapošljavanje; Ministarstvaomladine isporta; Kancelarijeza saradnju sa dijasporomi Srbimau regionu; Agencijeza strana ulaganjai promociju izvoza(SIEPA)jun-jul 2013.13


savetiKako do posla u struci?16 jun-jul 2013.


Da li vam se čini dai posle više godinaučenja na fakultetui stečene diplome, niste umogućnosti da radite zaneku ozbiljnu kompaniju,u svojoj struci? Poslodavcivas retko pozivajuna razgovore za posaoza koji ste se školovali, akada vas i pozovu, raspitujuse više o vašem iskustvui sposobnosti da radite,nego o znanju stečenom nafakultetu.Unija poslodavaca Srbijeje nedavno iznela podatkekoji pokazuju kolika suprosečni troškovi koje kompanijepodnose za obukusvojih novozaposlenihradnika. Najveći trošakkompanije imaju za dodatnoobučavanje IT sektora(oko 15.634 eur), zatimza obučavanje u sektorumetalne industrije (9.922eur), zatim u finansijskomsektoru (8.682 eur), sektoruhemijske industrije(6.767 eur), sektoru trgovinei usluga (6.534 eur),za kožu i tekstil (5.372eur), a najmanje kompanijetroše za obučavanje radnikau sektoru saobraćajai transporta (3.164 eur).Osim toga, navedeno jeda poslodavci svršenesrednjoškolce i studentemoraju da obučavaju jošprosečno 18 meseci poprijemu u radni odnos.Kada pogledamo ovepodatke, postaje jasnozašto poslodavci radijezapošljavaju iskusne radnike,nego tek diplomiranestudente, iako su mladi imotivisani za učenje i rad.Međutim, to ne treba davas obeshrabri jer postojenačini da i vi dođete doželjenog posla i počnete daradite u okviru profesije zakoju ste se školovali.Šta možete da učiniteda povećate sebi šanseza dobijanje posla ustruci?Najpre treba da shvatiteda time što ste diplomirali,niste završili svoje obrazovanjei ustručnjavanje.Morate da budete spremnida se stalno usavršavatei da dopunjavate svojeznanje i iskustvo.Raspitajte se na kojuobuku kompanije najčešćešalju svoje zaposlene izvaše struke. Mnogi materijaliza učenje i videopredavanja su danas lakodostupni na Internetu, paih i sami možete koristiti daupotpunite svoje znanje.Poslodavci će veoma pozitivnogledati na vaš trud dase usavršite.Obavezno se prijavite nasvaku vrstu prakse koja jevezana za vašu profesiju ikoju organizuju kompanijeda bi pomogle sticanjepraktičnog iskustva. Ovoje ne samo prilika da seusavršite, nego i mogućnostda u toj istoj kompanijibudete angažovani, akose pokažete uspešnim napraksi.Blagonaklono gledajte navolonterski rad, ako je on udomenu vaše struke, jer jeovo takođe jedan od načinada se dokažete i dobijeteposao u kompaniji u kojojste volontirali.Iako vam se čini da su malešanse da se zaposlite ustruci, ne odustajte od naporada te šanse povećate.Vaš zadatak je da neprestanoradite na sebi i svomznanju. Pre ili kasnije,ukazaće vam se šansa zatakav posao i potrebno jeda tada budete potpunospremni da ga osvojite.Poslodavac koji vidi da stese trudili i usavršavali svojeznanje, znaće da je vrednoulagati u vas sredstva zadodatne obuke.jun-jul 2013.17


Rubrika&predstavljajuposlodavca mesecaza maj 2013.budite u klubunajboljihposlodavaca18 jun-jul 2013.


Poslodavac mesecaGaleb groupGALEB GROUP d.o.o.Šabac, jedan odlidera u oblastipreduzetništva na našim prostorima,prvo je registrovanoprivatno preduzeće u bivšojSFRJ. Kompanija je osnovana1977. godine, najpre kaozanatska radionica iz oblastielektrotehnike i elektronike.Tokom tri decenije uspešnogi dinamičnog razvoja, stalnosmo osvajali nove oblastiposlovanja.Od lidera u oblasti proizvodnje,prodaje i servisiranjaelektričnih alata iopreme za industriju (opremeza zavarivanje, agregata,kompresora, mašinaza sečenje i oblikovanjemetala), zahvaljujući dugojtradiciji u oblasti elektronike,postali smo najveći srpskiproizvođač fiskalnih uređajai terminala za daljinskoočitavanje podataka iz fiskalnihuređaja, signalnih sistemaza železnicu, GPS sistema,prerade metala, metalnei plastične ambalaže.Dostizanje ove pozicijeomogućilo je oko 600 zaposlenih,mreža od 11 sopstvenihpredstavništava uzemlji i inostranstvu i preko300 ovlašćenih servisera idistributera.Upravljanjeljudskim resursima„Planiraš li godinu danaunapred, posadi rižu,planiraš li deset godinaunapred posadi drvo,planiraš li vek unapred,odgajaj ljude.“ (kineskaposlovica)Ako strategija ljudskihresursa podrazumeva namerekompanije, očigledne iskrivene, u odnosu na upravljanjezaposlenima, izrađenekroz filozofiju, politiku ipraksu, politika i strategijau oblasti ljudskih resursa„Galeb Group“-a, polazi odsaznanja da se od kadra višene očekuje samo fizička snaga,usko operativno znanje,poslušnost, već i stručnaosposobljenost, kreativnost,inovativnost, visoka motivisanosti inicijativa. Kadrovipostaju neograničeni resurs,jer poseduje svoje stavove,motive i ciljeve.S obzirom da je jedna odosnovih ideja vodilja našekompanije da su ljudi srcekompanije, od izuzetnogznačaja je prepoznati ukupnostznanja, veština, sposobnosti,kreativnih mogućnostii posvećenost kadra, intelektualnui psihičku energijukoju kompanija angažujeza ostvarivanje svoje vizije,misije i ciljeva.Strateško planiranje ljudskihresursa predviđa budućepotrebe na osnovu analizetrenutnog stanja ljudskihresursa i tržišta rada, izahteva budućeg okruženjau kom će „Galeb Group“poslovati. Dakle, trudimo seda obezbedimo odgovarajućikadar za postizanje strateškihciljeva i realizacijuoperativnih planova – praveljude sa pravim veštinamau pravo vreme.Uključenost zaposlenihi razvoj timskogradaZahvaljujući strategijijun-jul 2013.19


poslodavac mesecakoja se bazira na stalnimpoboljšanjima proizvoda,usluga i celokupnog poslovanja,intenzivnim ulaganjimau kadrovski potencijal,ohrabrivanju i motivisanjuličnog i timskog učešća uaktivnostima poboljšanja,„Galeb Group“ je izgradioimidž sredine u kojoj jestvorena izuzetno povoljnaradna atmosfera: timskirad, mogućnosti za napredovanje,nagrađivanje,mogućnosti za poboljšanjeličnih performansi.Dodatni podsticaj zaposlenimaza uključivanje upoboljšanja kompanije, pružase i godišnjim nagradamakoje se dodeljuju pojedincimaza izuzetan doprinoskvalitetu i poboljšanjukvaliteta proizvoda, u vidunovčanih i robnih nagrada,i letovanja za zaposlene iporodicu.Postoji sistem kojim se odsamog početka od stipendiranja,kroz zapošljavanje,obuke, timski rad, motivacije,stimulacije, nagrađivanje,podstiče razvoj i učešće zaposlenihu realizaciju ciljevakompanije. Uspeh u stimulisanjuinovacija i kreativnogponašanja postiže se samoako se stvara kreativni ambijenti ako se pokaže da sekreativnost vrednuje.Podsticanje inovatorskihi kreativnih aktivnosti zaposlenihse razvija i krozkontinuiran proces obuke.Zato naši zaposleni posećujerazne seminare, kurseve, štosvakako povoljno deluje narazvoj inovativnih i kreativnihaktivnosti.Planiranje karijere, odnosnopraćenje i planiranje razvojapojedinca je jedna odnajbitnijih pretpostavki zaiskorišćavanje maksimumaznanja, veština i njihovihsposobnosti. Takođe, sistemmotivacije je nerazdvojni deopraćenja kadrova, odnosnojedan od načina za postizanjezadovoljstva u radu iuspešniji rad.Poslednjih godina posebnupažnju posvećujemo razvojukulture kvaliteta i korporativnekulture. Uređenjepravila ponašanja, uspostavljanjepravih odnosau pogledu brige za porodicuzaposlenog, negovanjetradicije uvažavanja ranijihrukovodilaca i penzionera,neke su od aktivnosti kojeutiču na stvaranje korporativnekulture, osećaja sigurnostii poistovećivanje ličnihsa ciljevima kompanije.Unapređenjekompetentnosti„Galeb Group“ veruje ukontitnuirano podizanje nivoaznanja, sposobnosti i veštinaza obavljanje poslova u okvirusvih poslovnih procesa.U cilju što bolje identifikacije,kvalifikacije i analize kompetentnostizaposlenih polazise od utvrđivanja zahtevasvakog radnog mesta u okvirupostojeće sistematizacijeradnih mesta. Jasno jedefinisan sadržaj rada koji ćesa aspekta potrebnih znanjai veština usloviti stručni profili zvanično obrazovanje pojedinca.Definisano je i utvrđivanjekriterijuma za izbor kadrova,na osnovu prethodnoutvrđenih zahteva za svakoradno mesto po svim elementima,kako bi se obezbedioizbor najboljih kandidata,odnosno onih kandidata kojipo svojim osobinama najboljezadovoljavaju zahteveodređenog radnog mesta.Kao posebni kriterijumi uizboru kadrova nameće sei opredeljenost pojedincada izvršava zadatke i samodnos prema poslu.Visoka doza lojalnosti premafirmi bitna je stavka. Izuzetnosmo ponosni na činjenicu dapostoji nekoliko generacijaporodica koje su radile i radeu našoj kompaniji.www.galeb.com20 jun-jul 2013.


jun-jul 2013.21


preporučujemoEDIT 13Pokrenimo dron androidom! ComTradeletnja školi programiranja čeka te u Beogradui Kragujevcu!ComTrade tim je za ovo leto pripremiouzbudljiv program na dve lokacije:ComTrade Technology Center, Savskinasip 7, BeogradPrirodno-matematički fakultet, RadojaDomanovića 12, KragujevacTermini EdIT ComTrade Letnje škole programiranja2013Kragujevac, 08.07-19.07.2013.Beograd, 22.07-02.08.2013.Tema “DRONOM U VISINE POMOĆUANDROID UREĐAJA”Razvoj android aplikacije za upravljanjebespilotnom letelicomTehnologije: .Android SDK, AndroidNDK, Java, CRazvojno okruženje: Eclipse with ADTplugin, Eclipse IDE for C/C++ DevelopersAgile software developmentŽivotni ciklus razvoja softveraTimski radOpis teme“Dronom u visine pomoću androiduređaja” je projekat izrade korisničkeaplikacije na Android platformi za pilotiranjedaljinski upravljanom letelicom. Ciljprojekta je izrada rešenja koje će handheldandroid uređaj (tablet ili smartphone)pretvoriti u upravljački mehanizam lete-lice, omogućavajući korisniku da upravljaletelicom iz perspektive pilota.Projekat obuhvata razvoj korisničkog interfejsana Android platformi, kao i razvojupravljačkih rutina za kontrolisanjesame letelice u C-u. Komunikacija izmeđuAndroid uređaja i letelice, ostvariće seWiFi konekcijom, a korisnički interfejsobuhvatiće upravljačke komande i prikazvideo signala sa kamere pozicionirane naletelici. Dodatak aplikaciji predstavljaćeupravljačke rutine koje će kombinovanjemkomandi voditi letelicu kroz složenemanevre.Realizacija projekta biće vođena agilnommetodologijom kroz koju će učesnici imatiprilike da tokom razvoja aplikacije i izradomprojektne dokumentacije prođu krozzaokružen proces razvoja softverskogrešenja.Timski rad u simuliranom radnomokruženju, demonstratori uvek spremni dapomognu, zanimljiv projekat i druženje,su nešto po čemu će i ovogodišnji EdIT bitiprepoznatljiv, obećavamo!Registruj se za EdIT13! Popunionline prijavu i istraži svetnovih tehnologija!Rok za prijavu je:30.06. za EdIT13 u Kragujevcu14.07. za EdIT13 u BeograduI ove godine broj polaznika na obe lokacijeje ograničen. Svi kandidati će,nakon izvršene selekcije, biti obavešteni okonačnim rezultatima.Za sve dodatne infomacije pošaljite mailna edit.rs@comtrade.com22 jun-jul 2013.


www.prakse.rsjun-jul 2013.23


preporučujemoKonkursMummert stipendijeRochus i BeatriceMummert fondacijadodeljujedvoipogodišnje stipendijestudentima sa visokimakademskim i menadžmentpotencijalom iz srednje ijugoistočne Evrope u oblastimaekonomskih, tehničkihi prirodnih nauka. StipendijeMummert-fondacije podrazumevajumaster studije naUniverzitetu u Kelnu, UniverzitetuRWTH u Ahenuili Visokoj školi za sport uKelnu se dodeljuju u saradnjisa Robert Bosch fondacijom.Uslovi za prijavljivanje:• Zemlja porekla: Bugarska,Češka, Estonija, Hrvatska,Mađarska, Litvanija,Letonija, Crna Gora, Poljska,Rumunija, Slovačka,Slovenija ili Srbija.• Bachelor diploma (ili uposlednjom godini bachelorstudija) iz ekonomskih,tehničkih i prirodnih nauka,kao i turizma.• Visok prosek (takođe i umatematici).• Visok nivo znanjanemačkog i engleskogjezika.• Menadžment potencijal.• Entuzijazam.• Aktivno učestvovanje urazvoju zajednice.• Spremnost na povratak usvoju zemlju po završetkumaster studija.Podrška Mummert fondacijese sastoji iz:Stipendije:• Mesečni iznos: 900 €• Dodatak za istraživačkirad: 228 € po semestru• Dodatak za troškove puta(dolaska i odlaska): 250 €• Dodatak za laptop: 700 €• Zdravstveno osiguranjei osiguranje u slučajunesreće• Premija za ostvaren visokprosek tokom masterstudija: 500 €Razvijanje menadžerskihveština:• Seminari za sticanjeveština, posebno za ličnirazvoj i razvoj liderstva• Praksa u nekoj odnemačkih kompanija u trajanjuod 4 do 5 meseci• Studijsko putovanje u Berlini Brisel• Posete kompanijama; posetekulturnim događajima• Rad na projektima unutarfondacijeProfesionalni i lični razvoj:• Mentor – član upravnogodbora fondacije• Porodica koja je domaćinstudentu (vodeće ličnostiiz ekonomskog i kulturnogživota kao i iz oblasti visokogobrazovanja)• Mentor na fakultetu• Starije generacije stipendistai alumniRok za prijavu:Svake godine od 1. septembrado 1. novembra započetak studija u zimskomsemestru naredne godine.Dodatne informacije:Karina JankowskiEmail: mummertstipendium@bosch-stiftung.deTelefon: +49 (0) 711/460 84-752www.mummertstiftung.de24 jun-jul 2013.


jun-jul 2013.25


preporučujemoKonkursputujemo u evropuEvropski pokret u Srbijiu saradnji sa RobertBosch fondacijom i uzpodršku ambasade RepublikeAustrije, raspisuje konkurspod nazivom “Putujemo uEvropu” za studente završnihgodina (osnovnih i masterstudija) i apsolvente fakultetauniverziteta u Srbiji.Uprkos viznoj liberalizacijizahvaljujući kojoj jegrađanima Srbije omogućenoslobodno, bezvizno putovanjeu države potpisniceŠengenskog sporazuma, velikibroj studenata, koji imajuodličan uspeh na fakultetima,i dalje nije u mogućnosti dasebi priušti putovanje u ovedržave prvenstveno iz finan-26 jun-jul 2013.sijskih razloga. S toga, i ovegodine, konkurs posebnoposvećujemo njima.Cilj konkursa je da seomogući da 70 najboljihstudenata završnih godina(studenti osnovnih i masterstudija i apsolventi) sadržavnih i privatnih univerzitetau Srbiji leto 2013.godine provede kao većinanjihovih vršnjaka iz Evrope,putujući i upoznajući evropskevrednosti, gradovei narode. Pobednici nakonkursu dobijaju: Inter-Railkarte (22 dana u kontinuitetu),Evropsku omladinskuplatnu karticu Hypo Alpe Adriabanke sa džeparcem, WienerStädtische međunarodnoputno osiguranje i ISIC studentskukarticu za putovanjeEvropom prema sopstvenomizboru tokom leta 2013. godine.Osnovni kriterijumi, na osnovukojih će žiri izvršiti selekcijustudenata, su sledeći:• Godina studija - prijavemogu podneti isključivostudenti završne godinefakulteta (osnovnih i masterstudija) i apsolventi, kojisu na redovnim studijima(kandidat podnosi potvrduo upisu godine ili apsolventskogstaža), svi starostido 26 godina.• Socijalni status studenta -kandidati podnose uverenje


posebna prilikaUz podršku Robert BoschFondacije obezbeđen jeTRODNEVNI PROGRAMU BERLINU (smeštaj,party, obilazak grada,svečani prijem i druženjesa studentima iz Makedonije,Albanije, CrneGore i Bosne i Hercegovine).o prihodima po članudomaćinstva za period od1. januara do 30. aprilatekuće godine, koje je izdaonadležni opštinski organ izmesta prebivališta kandidata.• Uspeh studenta:1. Prosečna ocena minimum8.5 (kandidatpodnosi original potvrduo položenim ispitima iprosečnoj oceni)2. Dužina studiranja• Znanje stranog jezika -engleskog, nemačkog, francuskogili italijanskog jezika(kandidatima se ostavljamogućnost da sami sebeocene, dok će proveru proćisamo oni koji budu pozvanina intervju).• Posedovanje novogbiometrijskog pasoša ilipotvrde da je pasoš u procesuizrade.Prioritet će imati oni kandidatikoji do sada nisu putovali uinostranstvo (zemlje EU).Prijavni formular, Uputstvo zakonkurisanje i dodatne informacijeo konkursu svi zainteresovanikandidati mogupreuzeti sa internet straniceprojekta: www.putujemouevropu.orgSvi zainteresovani kandidatisvoje prijave šalju isključivopoštom na adresu:Za konkurs «Putujemo uEvropu»Evropski pokret u SrbijiKralja Milana 3111 000 BeogradKonkurs je otvoren od 10. do30. juna 2013. godine.U razmatranje će biti uzetesamo potpuno popunjeneprijave sa svom neophodnompratećom dokumentacijomnavedenom u Uputstvu zakonkurisanje, koje stignu nanaznačenu adresu.Sve prijave poslate zaključnosa datumom završetkakonkursa biće uzete u razmatranje.Prijave koje su poslate posledatuma zatvaranja konkursaili koje sadrže netačne podatkeili nepotpunu dokumentacijuneće biti uzete u razmatranje.Informacije možete dobiti nae-mail: info@putujemouevropu.orgjun-jul 2013.27


VestiAktuelnoŠta donosi novi zakon o raduSindikati strahuju da će novi zakon oradu, koji bi prema najavama resornogministarstva trebalo da budeusvojen do kraja godine, dodatno otežatipoložaj zaposlenih. Poslodavci, sa drugestrane, očekuju da im on olakša lakšezapošljavanje, ali i otpuštanje radnika.U Ministarstvu rada kažu da se zakonpiše i da će biti usvojen do kraja godine.Međutim, sindikati već tvrde da je to aktpo meri stranih investitora, dok domaćiprivrednici ocenjuju da će biti po merizdrave ekonomije.Novi zakon bi, prema nekim najavama,trebalo da omogući lakše zapošljavanje, alii lakše otpuštanje.Zoran Stojiljković iz sindikata “Nezavisnost”kaže da će novi zakon promenitiodnos snaga između zaposlenih i poslodavacai on neće rešiti razvojne probleme.“Rast proizvodnje ili nezaposlenosti, tonigde nije rešeno izmenom zakonodavstva”,kaže Stojiljković.Otpremnine su jedino oko čega se slažuposlodavci i sindikati, jer zbog obaveze daih isplaćuju za ceo staž, proteklih godinaposlodavci nisu ni zapošljavali iskusneradnike.Privrednici bi želeli i da im zakon ne dajedug rok i mnogo procedura za otpuštanja.Upravo zbog toga do sada je mnogootkaza dobilo sudski epilog, povoljan poradnika.“Dobra je volja bila radnika da se zaposli,ali dobra volja mora da postoji i u slučajukada poslodavac nema više dovoljno poslaza tog radnika ili nije zadovoljan njegovimradom”, kaže predsednik Unije poslodavacaNebojša Atanacković.Za sindikate je neprihvatljiv zahtev poslodavacada se rad na određeno vremeproduži na tri godine.Iako nacrta još nema, i poslodavci i sindikatikažu da će fleksibilan rad biti najvećanovina, a on predviđa rad u funkciji obrazovanja,pozajmljivanje radnika drugomposlodavcu i rad na daljinu.Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnihsindikata Srbije smatra da rad u parovimanije dobra ideja.“To znači da će se period od osam satideliti na dvoje, a delili bi i platu. Ako znamoda je plata nedovoljna i za pola meseca,onda znamo kakav bi to odnos bio”, kažeOrbović.Stvaranje prividne zaposlenosti nikomneće doneti korist, smatraju sindikati, iuštede treba tražiti na drugom mestu.Poslodavci očekuju da će se smanjiti dodatnoplaćanje za noćni, i rad vikendom.Stari zahtev je i da se topli obrok i regresne oporezuju.Izvor: RTS28 jun-jul 2013.


Zanimljivosti10 najopasnijih poslovana svetuNa ovogodišnjoj listi najopasnijih poslova američke Kancelarije za statistikurada (Bureau of Labor Statistics - BLS), koja se, između ostalog,bavi proučavanjem uslova rada, na prvom mestu je zanimanje ribar, nadrugom drvoseča a na trećem - pilot aviona.Lista koju BLS svakegodine objavljuje polaziod više kriterijuma,kao što su broj povređenihna radu, broj poginulih, uslovirada, stres na radnommestu i slično.Posao ribara najopasniji,jer svaki 500. radnik pogineobavljajući ga. Prosečnagodišnja plata ribara je31.594 evra.Na drugom mestu najugroženijihna poslu sudrvoseče od kojih svaki1618-ti izgubi život naradnom mestu. Njihovaprosečna godišnja zaradaje 28.819 evra.Piloti, od kojih prilikom letanastrada svaki 1751-vi, sutreća najugoroženija profesija,koja ima prosečnagodišnja primanja od 84.417 evra.Na četvrtom mestu su senašli zemljoradnici. Svaki2597. nastrada radeći poljoprivredneradove. Prosečnagodišnja zarada poljoprivrednikaje 21.792 evra.Slede građevinari zavisinske radove, gdesvaki 2881. radnik zadobijepovrede na radu sa smrtnimishodom. Njihova zarada jegodišnje u proseku 26.405evra.Na šestoj poziciji su radniciu železari, jer svaki 2597.pogine na radnom mestu.Godišnja zarada ovih radnikau proseku je 21.792evra.Perači ulica su sedmanajugroženija kategorijaradnika, sa godišnjomzaradom od 25.732 evra, ismrtnošću od 1:3968.Na osmoj mestu su radnicina servisiranju pogonskihmašina, kojima se smrtnostkreće u odnosu 1: 5004, aprosečna godišnja primanjau proseku su 33.371 evro.Profesionalni vozači motornihvozila, s prosečnimgodišnjim primanja od30.787 evra, čija je smrtnost1:5464, su na pretposlednjemmestu, ispredradnika na brodu, od kojihna radnom mestu smrtnostrada svaki 5464-ti, agodišnje prime u prosekuplatu od 47.502 evra.Izvor: Nadlanujun-jul 2013.29


PomisliPoželiOstvariBrzoLakoJednostavnoPoslovi.rs

More magazines by this user
Similar magazines