Pobierz ogłoszenie (PDF 191 kB) - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa ...

dodr.pl
  • No tags were found...

Pobierz ogłoszenie (PDF 191 kB) - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa ...

Wrocław: Przetarg nieograniczony na dostawę produktówspożywczych na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczegowe WrocławiuNumer ogłoszenia: 203302 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław,woj. dolnośląskie, tel. 71 3398656, faks 71 3397912.Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznegosystemu zakupów: www.dodr.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawęproduktów spożywczych na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jestsukcesywna dostawa produktów spożywczych na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczegowe Wrocławiu z podziałem na 6 części. Rodzaj i wielkość poszczególnych części zamówienia orazwymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia zostały określone w rodziale II. SIWZ oraz wZałącznikach nr 5a-5f do SIWZ.II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1,15.33.11.00-8, 15.40.00.00-2, 15.98.10.00-8, 15.98.00.00-1, 15.55.50.00-3, 03.14.25.00-3.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowympostępowaniuIII.2) ZALICZKICzy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapotwierdzający, że:• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, uktórych ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowieńumowy w przypadku: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresiemającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonychwłaściwymi przepisami, 3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymiokolicznościami: a) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy to znaczy niedające się przewidzieć przeszkody techniczne lub atmosferyczne; b) zmiany danych związanych z obsługąadministracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana adresu Zamawiającego lub Wykonawcy), c) rezygnacjiprzez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunkówzamówienia: www.dodr.ibip.wroc.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczego we Wrocławiu 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 8, budynek B-3, pok. 23.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012godzina 09:30, miejsce: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 53-033 Wrocław, ul.Zwycięska 8, budynek B-4, pok. 3 sekretariat.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkunieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o WolnymHandlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze różne.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i wielkośćprzedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w zestawieniu kosztów zamówienia -Załącznik nr 5a do SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ryby.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i wielkośćprzedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w zestawieniu kosztów zamówienia -Załącznik nr 5b do SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa i owoce.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i wielkośćprzedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w zestawieniu kosztów zamówienia -Załącznik nr 5c do SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.00-8, 15.30.00.00-1.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nabiał.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i wielkośćprzedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w zestawieniu kosztów zamówienia -Załącznik nr 5d do SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Lody i mrożonki.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i wielkośćprzedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w zestawieniu kosztów zamówienia -Załącznik nr 5e do SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.50.00-3, 15.33.11.00-8, 15.80.00.00-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Napoje.1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj i wielkośćprzedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w zestawieniu kosztów zamówienia -Załącznik nr 5f do SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

More magazines by this user
Similar magazines