Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku

arup.cas.cz
  • No tags were found...

Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku

45. ročník mezinárodní konference archeologie středověkuna témaZdroje a zpracování surovin v archeologii středověkuVážené kolegyně, vážení kolegové,Archeologický ústav AV ČR v Praze a Ústav archeologické památkové péčestředních Čech pod záštitou Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na 45.konferenci archeologie středověku, jež se v roce 2013 uskuteční v Kutné Hoře.Hlavní téma konference Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku buderozděleno do následujících pěti bloků:Keramická výroba od raného středověku do novověku ve vazbě na surovinovézdroje a technologii výrobyPříspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na:- otázky zdrojů, těžby a prvotního zpracování keramických surovin (hlíny,glazury);- technologické aspekty keramické produkce;- možnosti a meze využití přírodovědných analýz keramiky a jejich přínospro historické poznání.SkloPříspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly soustředit na následující tematickéokruhy:- sklářská výrobní centra 13.–15. století: nové objevy a jejich topografie, sítěskláren v jednotlivých horských oblastech, podíl netradičních prospekčníchmetod na lokalizaci výrobních areálů, typologický a technologický sortimentdomácích skláren, přínos přírodovědných analýz;- sklo v sídlištním prostředí 13.–15. století: typologicko-chronologické změnytvarů skleněných nádob, přínos skel pro poznání kulturních a obchodníchkontaktů a sociálního prostředí, přínos přírodovědných analýz;Stavební materiályPříspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na archeologickéa historické doklady:- těžby a zpracování surovin pro stavby (kámen, hlína, vápenec, dřevo,…);- stavebních technologií (stavebních řemesel nebo přímo jednotlivýchtechnologií, např. vápenných);- činností spojených s výstavbou vázaných na technologické postupy.Těžba, úprava a hutnictví rud, produkce a zpracování kovů


Příspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na následujícítematické okruhy:- těžební, rýžovnické a zpracovatelské areály;- hornicko-hutnická a rýžovnická sídliště, jejich život a hmotná kultura;- technologické postupy v těžbě, rýžovnictví, úpravě a hutnictví rudbarevných kovů i železa;- technologické postupy v kovářství, kovolitectví, tepectví, šperkařství,mincovnictví;- ekonomicko-distribuční a právní vztahy v oblasti produkce drahých kovů aželeza;- prospekce a exploatace drahých kovů jako jeden z hnacích motivůosídlování.Organické materiályPříspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na následujícítematické okruhy:- přínos moderních metod terénního výzkumu, spolupráce s přírodovědnýmiobory, narůstající objem poznatků o předmětech zhotovených zorganických materiálů (např. ze dřeva, kůže, textilu, kosti, parohu apod.);- výsledky detailního průzkumu, odborné vyhodnocení, technologiezpracování a výroby, široké spektrum analýz, problematika správnéhoošetření, konzervace a dlouhodobého uložení předmětů vyrobenýchz organických materiálů.Příspěvky budou zařazeny do programu konference na základě posouzeníorganizátory konference a odbornými garanty jednotlivých tematických bloků.Přednost dostanou příspěvky prezentující výsledky nových a původních výzkumů,zatímco rekapitulace a bilance dosavadního stavu výzkumu či směru bádání mohoubýt přesunuty do panelové diskuse, na postery nebo případně odmítnuty. Maximálnídélka příspěvku je 20 minut. Doporučená velikost posteru 70 x 100 cm.Termín: 16.–19. 9. 2013Místo konání: Galerie Středočeského kraje (býv. Jezuitská kolej)Barborská 51-53284 01 Kutná HoraPředběžný program:Pondělí 16. 9.Dopoledne: Procházka městem s výkladem (cca 2 hodiny)Odpoledne: slavnostní zahájení1. tematický blokÚterý 17. 9.


Dopoledne: 2. tematický blokOdpoledne: 3. tematický blokVečer: Společenský večerStředa 18. 9.Dopoledne: 4. tematický blokOdpoledne: 5. tematický blok(zařazení tematických bloků bude upřesněno podle přihlášených příspěvků ačasových možností přednášejících)Večer: Panelová diskuseČtvrtek 19. 9.Celodenní exkursePořadatel: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.Letenská 4118 01 Prahae-mail: ah@arup.cas.czKonferenční poplatek:Při zaplacení do 30. července 2013Student při zaplacení do 30. červenceNa místě konání konferenceStudent při zaplacení na místě1000,- Kč600,- Kč1200,- Kč800,- KčPlatební údaje obdrží každý účastník po zaslání vyplněné přihlášky.Přihlášky, prosím, zasílejte na připojeném formuláři na e-mailovou adresu:ah@arup.cas.czUzávěrka přihlášek je 31. května 2013.Těšíme se na Vaši účastZa pořadateleIvana Boháčová, Jan Frolík, Jan Mařík


1. Penzion Centrum2. Penzion Bed and Breakfast3. Hotel Vila U Varhanáře4. Hotel U Vlašského Dvora5. Hotel Opat6. Galerie Středočeského kraje – místo konání konference

More magazines by this user
Similar magazines