Nawozy - Lafarge

lafarge.pl
  • No tags were found...

Nawozy - Lafarge

OFERTA DLA ROLNICTWAWapnowaniedla obfitych zbiorów


abc WapnowaniaKwaśne gleby w PolsceWiększość upraw rolnych rozwija się najlepiej na glebacho odczynie słabo kwaśnym do lekko zasadowego. Tymczasem udział gleb kwaśnych i bardzokwaśnych (pH poniżej 5,5) w Polsce od lat przekracza 50% i praktycznie nie ulega żadnejpoprawie.pomorskiewarmińsko-mazurskieZakwaszenie glebzachodnio-pomorskiekujawsko-pomorskiewielkopolskielubuskiełódzkiedolnośląskieopolskiemazowieckieświetokrzyskiepodlaskielubelskieZakwaszenie gleb związane jest przedewszystkim z negatywnym wpływem klimatu,w którym przewaga opadów nad parowaniempowoduje ciągłe przemieszczanie się zasadowychskładników pokarmowych w głąb profiluglebowego. Inne przyczyny wywodzą sięz bieżącej działalności człowieka – wyróżniasię tu przede wszystkim wpływ kwaśnychdeszczy oraz zakwaszający wpływ nawozówmineralnych, głównie azotowych.śląskiepodkarpackiemałopolskie20-40% gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych41-60% gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych61-80% gleb kwaśnych i bardzo kwaśnychŹródło: IUNG-PIB Puławy, (Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy)Wapnowanie jest jedynym skutecznymsposobem przeciwdziałania nadmiernemuzakwaszeniu gleby. Zastosowanie dobregowapna pozwala na uzyskanie odczynu odpowiedniegodla danej uprawy. Dopiero wtedywarto jest wzbogacić glebę o składniki pokarmowezawarte w nawozach mineralnychlub organicznych.STRONA 2 I OFERTA DLA ROLNICTWA I 2013


Rola nawozówwapniowychABC WAPNOWANIAZakwaszenie gleb uniemożliwia otrzymanie wysokich plonówwiększości gatunków roślin uprawnych, nawet przy stosowaniu prawidłowejuprawy i nawożenia. W celu poprawienia żyzności gleb kwaśnych koniecznejest ich wapnowanie, które jest niezbędne dla stworzenia roślinom optymalnychwarunków wzrostu.Dobrodziejstwo wapnowania• Wapnowanie eliminuje toksyczny glinw glebie. Na jego obecność najsilniej reagująrośliny wrażliwe, np. jęczmień poprzez:słabe ukorzenienie się roślin, słabe krzewienie,żółknięcie i zasychanie dolnych liści.• Wysoki poziom wapnia wspomaga budowęsilnego systemu korzeniowego rośliny,czemu sprzyja dostateczna ilość kationówwapnia i wzrost dostępności fosforu, którystymuluje wzrost korzeni w głąb profilu glebowego.• Zmiana pH na bardziej zasadowy sprzyjatworzeniu struktury agregatowej glebyi tym samym poprawę warunków wodno--powietrznych, co w konsekwencji przekładasię na: poprawę warunków wzrostukorzeni, lepsze przemieszczanie się wodyi składników pokarmowych w glebie, mniejszezagrożenie erozją oraz mniejsze ryzykospływu powierzchniowego składników pokarmowych.• Wapnowanie wpływa na wzmożoną aktywnośćbiologiczną gleby; pH powyżej 6,0– 6,5 sprzyja procesom uwalniania składnikówmineralnych z resztek roślinnychi nawozów naturalnych, a także zwiększaaktywności mikroorganizmów utleniającychazot amonowy. W konsekwencji polepszasię zaopatrzenie roślin w składnikipokarmowe, które dynamizują ich wzrosti zwiększają plon.• Gleby bogate w wapń wykazują lepszągospodarkę składnikami pokarmowymi,rośliny dobrze ukorzenione pobierają teskładniki z głębszych warstw profilu glebowego.2013 I OFERTA DLA ROLNICTWA I STRONA 3


ABC WAPNOWANIAWpływ wapnowaniana przyswajalnośćskładników pokarmowychPodstawowe składniki niezbędne dla rozwoju roślin to makroelementytakie jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarka oraz mikroelementy: żelazo, bor,cynk, mangan, miedź, molibden. Badania wykazują, że pod wpływem wapnowania zwiększasię przyswajalność większości makroelementów, ponieważ w glebach kwaśnych występują onenajczęściej w formie niedostępnej dla roślin.• Pobieranie azotu jest najefektywniejszena glebach o odczynie słabo kwaśnymdo obojętnego.• W glebach kwaśnych prawie nierozpuszczalnesą fosforany żelaza i glinu, wapnowaniepowoduje stopniowe uwolnienieprzyswajalnego fosforu.• Dla wielu roślin kluczowy jest stosunekzawartości potasu do wapnia, przy czymnadmiar potasu jest niekorzystny. Dopieropo uzupełnieniu wapnia do optymalnegopoziomu możliwe jest efektywne nawożeniegleb potasem.• Na glebach o niskim pH magnez występujew formie niedostępnej dla roślin dlategoczęsto zaleca się jednoczesne nawożeniewapniem i magnezem.Wpływ pH na przyswajalność składników pokarmowych oraz życie biologiczne gleby(wg Buckmana i Brandego)*pH gleby4 5 6 7 8Fe, Mn, Zn, Cu, Cogrzybybakterie i promieniowceNCa, MgPKSMoBCa – Wapń, Cu – Miedź, Co - Kobalt, B – Bor, Fe – Żelazo, Mg – Magnez, Mo – Molibden, Mn – Mangan,N – Azot, K – Potas, P – Fosfor, S –Siarka, Zn – Cynk,9Wapnowanie przejawia się przyrostem plonu, wpływa więc równieżna obniżenie kosztów jego uzyskania.Ile wapna potrzeba?Wskaźnikiem potrzeb wapnowania jest pH gleby, jej kategoria agronomiczna, a także uprawianerośliny. Większość upraw rolniczych rozwija się najlepiej na glebach o odczynie słabokwaśnym do lekko zasadowego, przy czym poszczególne gatunki roślin mają specyficzne wymagania(zestawienie obok).Optymalne dawki nawozów zalecane w Polsce w tonach CaO na 1ha:*Kategoria gleby konieczne potrzebne wskazane ograniczonebardzo lekkie 3 2 1 -lekkie 3,5 2,5 1,5 -średnie 4,5 3 1,7 1ciężkie 6 3 2 1* Źródło: IUNG-PIB PuławySTRONA 4 I OFERTA DLA ROLNICTWA I 2013


ABC WAPNOWANIAPod względem przeciętnej reakcji na wapnowanierośliny można podzielić na trzy grupy:• Bardzo silnie reagujące:(25% zwyżka plonu pod wpływem wapnowania):Burak, kukurydza, groch siewny, lucerna, koniczyna• Silnie reagujące:(15% zwyżka plonu pod wpływem wapnowania):Żyto, owies, ziemniak, len, łubin żółty, seradela• Średnio reagujące:(7% zwyżka plonu pod wpływem wapnowania):Pszenica, jęczmień, rzepak, bobik, łubin biały i wąskolistnyKiedy i jakodkwaszać glebę?Nawozy wapniowe wchodzą w reakcję z innymi nawozamidlatego istotne jest rozważne wybranie terminu wapnowania.Bezpośrednio przed jak i po wapnowaniunie powinno się stosować nawozów zawierającychformę amonową azotu jak i nawozówfosforowych. Również nie należy wysiewaćwapna na obornik lub gnojowicę. Między tymizabiegami wskazana jest przerwa, która powinnatrwać przynajmniej 4 tygodnie.Należy również pamiętać, że warunkiem prawidłowegodziałania nawozów wapniowychjest ich równomierne wymieszanie z glebąna całej głębokości warstwy ornej.Generalna zasada mówi,że nawozy wapniowe powinnosię stosować naprzedplon. Efekt działanianawozów odkwaszającychnajczęściej jest optymalnyw drugim roku po ichzastosowaniu, a roślinyuprawne są wrażliwe nanagłe zmiany odczynuw czasie wegetacji.Magnez – cenny składnikNawozy wapniowo-magnezowe są najtańszymźródłem magnezu na polskim rynku. Magnez, będącyskładnikiem chlorofilu, uczestniczy w procesiefotosyntezy oraz gwarantuje właściwy przebiegprzemiany materii.2013 I OFERTA DLA ROLNICTWA I STRONA 5


wapno dla ciebieRadkowit – duet cennych składnikówRadkowit to wapno nawozowe o wysokiej zawartości wapniai magnezu (min. 45% CaO + MgO). Dodatkowo Radkowit jest nośnikiem dużej ilości innychskładników niezbędnych dla rozwoju roślin takich jak siarka, żelazo, miedź i cynk.Dla gleb wymagającychszybkiej i gruntownejzmiany odczynu polecamyRadkowit Premium– bardzo drobny nawózo wysokiej aktywnościchemicznej.Radkowit można stosowaćna wszystkich rodzajachgleb. Szczególnie efektywnyjest na kwaśnychglebach lekkich, ubogichw wapń i magnez.REFERENCJE I ATESTY:• Pozytywna ocena przydatności rolniczej –wydana przez Instytut Uprawy Nawożeniai Gleboznawstwa w Puławach,• Świadectwo kwalifikacji do stosowaniaw rolnictwie ekologicznym wydane przezInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwaw Puławach,• Każda partia posiada atest Okręgowej StacjiChemiczno-Rolniczej w Kielcach.Zawartość MgO, suma MgO + CaO, zawartośćH 2O i uziarnienie spełniają wymagania zawartew załączniku nr 6 tab. 2 RozporządzeniaMinistra Gospodarki z dnia 8 września 2010w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych,umieszczania informacji o składnikachnawozowych na tych opakowaniach,sposobu badania nawozów mineralnychoraz typów wapna nawozowego (Dz. U. nr183 poz. 1229).Typ:Wapno nawozowe węglanowe,zawierające magnez odmiana 05Parametry chemiczneWapno nawozowe węglanowe,zawierające magnez odmiana 03 i 05CaCO 3(węglan wapnia) ok. 60% 60% - 65%CaO (tlenek wapnia) 30% - 35% 30% - 36%MgO (tlenek magnezu) 15% - 18% 16% - 19%MgCO 3ok. 30% 30% - 35%Inne mikroelementy: Siarka, Żelazo, Miedź, Cynk Siarka, Żelazo, Miedź, CynkParametry fizycznePrzesiew < 2 mm >90% 100%Przesiew < 0,5 mm >50% 99%Barwa szara szaraWilgotność 2% - 5% 2%STRONA 6 I OFERTA DLA ROLNICTWA I 2013


wapno dla ciebieKujawit – solidna dawka wapniaKujawit, powstający w wyniku przerobu złoża wapieni i marglijurajskich Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim, charakteryzuje się bardzowysoką zawartością wapnia (45 - 53% CaO).Dla uzyskania szybkichefektów polecamy stosowanieKujawitu Premium,wapna nawozowego odmiany04, o bardzo drobnymuziarnieniu (99%< 0,125 mm)Zalecamy zasiewanieKujawitu szczególnie naglebach lekkich i średnich.Wysoka zawartośćwapnia umożliwia równieżjego stosowanie naglebach zwięzłych.Typ:Wapno nawozowe węglanowe,odmiana 05Parametry chemiczneWapno nawozowe węglanowe,odmiana 04CaCO 3(węglan wapnia) 80,34% - 89,27% 89,27% - 94,62%CaO (tlenek wapnia) 40% - 50% 50% - 53%Inne mikroelementy: Magnez, Krzem, Żelazo, Fluor Magnez, Krzem, Żelazo, FluorParametry fizycznePrzesiew < 2 mm ok 94% 100%Przesiew < 0,5 mm ok 54% 99%Przesiew < 0,125 mm – 99%Barwa jasno szara / biała białaWilgotność 0% - 5% 0,5%2013 I OFERTA DLA ROLNICTWA I STRONA 7


Kontakt do przedstawicieli handlowychNawóz Kujawit:Maciej Płotka, tel. +48 502 786 667, maciej.plotka@lafarge.comNawóz Radkowit:Tomasz Piszczatowski, tel + 48 502 786 183, tomasz.piszczatowski@lafarge.comDodatkowe usługi:• Oferujemy doradztwo w wyborze optymalnego produktu.• Zapewniamy dostawę zamówionych ilości nawozu bezpośrednio do odbiorcy naszym transportem– samochodami samowyładowczymi (28 ton) lub koleją na terenie całego kraju.• Istnieje również możliwość odbioru produktów własnym transportem.• Stałym klientom oferujemy indywidualnie negocjowane atrakcyjne warunki współpracy.TuchomGdańskKowaleLAFARGE Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24F02-135 WarszawaTel. 22 324 60 00Fax: 22 324 60 05www.lafarge.plZAKŁADY LAFARGE2 CEMENTOWNIE36 WYTWÓRNI BETONU TOWAROWEGO20 ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH KRUSZYW3 PRZEŁADOWNIE KRUSZYWData wydania: luty 2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines