JD HarvesLab (1 MB)

danhel.cz
  • No tags were found...

JD HarvesLab (1 MB)

HarvestLab


Mobilní přístroj HarvestLab na poliHarvestLab umístěný na výsypnékoncovce vaší řezačky John Deereautomaticky hodnotí tisíce vzorkůpro přesné měření obsahu sušinyv materiálu, a to přímo v průběhu jejísklizně!Hodnoty vlhkosti a informaceo výnosu se zobrazují na displejiGreenStar 2600 umístěném v kabiněobsluhy, a to společně s množstvímprocházejícího materiálu a výnosůsklizně na pole, hektar či s hmotnostínafoukanou na přívěs. Souhrn těchtovelmi důležitých výsledků si dokoncemůžete vytisknout, a to jak provlastní evidenci, tak i pro vaše zákazníky;k tomu slouží palubní tiskárna(dodávaná jako výbava na přání)poskytující okamžitou informaci oprovedených pracích.Při propojení se zařízenímAutoLOC, sklízecí řezačka řady 7050automaticky nastaví délku řezankyna základě zjištěných hodnot obsahusušiny, což umožňuje optimalizaciprůchodu materiálu a kvalitysiláže.V rámci jedné operace vámHarvestLab umožní i optimálnídávkování silážních přísad pro jejídokonalou konzervaci, a to nazákladě obsahu sušiny, délky aprůchodu materiálu. S přístrojemHarvestLab budete využívat přednostíautomatických a zeměpisněorientovaných záznamů informacívztahujících se ke sklizni pro pozdějšípotřeby evidence, vyhodnocování čiplně automatizované fakturace prosubdodavatele zemědělských prací.Přesné výsledky rozboru silážních plodin – a to již v průběhu jejich sklizně!HarvestDoc• Výkonnost (ha/hod)• Množství hmoty (t/hod)• Sklízená plocha• Informace o poli a sklizni• Činnosti na poli• Hmota• Výnos• Spotřeba paliva• Přidávané přísadyAutoLOC – Exkluzivně od společnosti John DeereAutomatické nastavování délky řezanky:• Vyšší zhutnění silážované hmoty• Nižší skladovací ztráty• Zvýšená produktivita a efektivita• Vyšší kvalita výsledného krmiva• Spolehlivé výsledky• Nižší spotřeba palivaRychlejší návratnost investic sesystémem GreenStar• Zeměpisná poloha• Záznam ohraničení ploch• Mapa rozložení výnosů• Mapa rozložení podle obsahuvlhkosti, resp. sušiny• Mapa rozložení podle spotřeby paliva• Mapa rozložení podle množstvípřísad do siláže• Mapa rozložení podle délky řezanky• Velmi přesné navádění pomocí satelitní navigace: AutoTrac• Telematika a sledování vozového parku: JDLink• Sledování provozu při sklizni: Harvest Monitor• Dokumentace provozu: HarvestDoc a softwarové aplikace pro počítač• Automatické nastavování délky řezanky: AutoLOC• Palubní tiskárna (dodává se na přání)• Intuitivní uživatelské rozhraní: displej GreenStar 2600• Optimalizace dávkování konzervantůLepší sklizeň se systémem i-Solutionsi-Solutions je inteligentní, progresivní elektronický řídícísystém. V rámci celého vašeho provozu je systém i-Solutionsschopen zjistit cesty pro zvyšování produktivity, rentability,efektivity a kvality, a to ve všech fázích sklizňových prací i pojejich skončení.Všechny prvky systému jsou integrované a poskytují vámdlouhodobý pocit pohody s ohledem na vaše investice.HarvestLab není vyjímkou. Společně s technologiíHarvestDoc a AutoLOC, přichází HarvestLab montovaný nařezačkách řady 7050i.Inteligentní, inovativní a integrovaný.i-Solutions- volba odborníkůAutoLOC byl oceněn stříbrnou medailí na veletrhuAgriculture & Nouvelles Technologies, v roce 2008HarvestLab a AutoLOC byly oceněny stříbrnoumedailí FIMA 2008HarvestLab byl oceněn stříbrnou medailí Sima 2007HarvestDoc pro řízení AppliPro Ultra Low Volumes,byl oceněn stříbrnou medailí na výstavě Agritechnica2005Přístroje HarvestLab + AutoLOC + HarvestDoc = vynikající kombinace2 3


HarvestLab jako stacionární zařízeníV podnikání se na nikoho nečeká a ani vy byste neměli na nic čekat – zajistěte si výsledky okamžitě s HarvestLab.Přestože je přístroj zkonstruovánjako mobilní zařízení, provoz vterénu (na poli) není jedinýmzpůsobem, kdy jej lze využívat.Stejně tak si totiž můžete domavytvořit vlastní laboratoř pro rozborvzorků siláže tím, že odpojíte přístrojod sklízecí řezačky a budetepostupovat podle následujícíchněkolika kroků.Na HarvestLab umístěte otočnýměřicí talíř, poté přístroj připojte kvašemu stolnímu počítači – a jstepřipraveni provádět si své vlastnírozbory siláže, aniž by bylo nutnéspoléhat na nákladné laboratornízkoušky. Během několika sekundobdržíte výsledky obsahu sušiny vkukuřici, trávě, vojtěšce nebo udalších plodin.Na poli napomáhá HarvestLabvýrobě vysoce kvalitní siláže azajištění podmínek pro její optimálníkonzervaci. Naopak v kancelářipřístroj pomáhá při volběvyváženého dávkování promaximální produktivitu stáda asnižování nákladů na krmivo.Z funkcí HarvestLabu mohouvšak těžit i vlastníci bioplynovýchstanic. Přesná měření obsahu sušinyumožňují optimalizaci kapalné složkyve vyhnívací komoře, což zvýšíprodukci plynu bez dodatečnýchnákladů. To představuje cennýpříspěvek pro zvýšení efektivityprovozu jednotky na výrobubioplynu!Při práci na poli, nevyžaduje HarvestLab žádnou kalibraci, přičemž je schopen měřit kvalitusklizně při rychlosti průchodu materiálu až do 40 m/sec. Tisíce provedených měření– v průměru připadá jeden rozbor na každých 50 kg čerstvé siláže – mají ve srovnání stradičními metodami jak vyšší reprezentativní hodnotu, tak i přesnost výsledků.Pomocí několika málo dílů, lze HarvestLab snadno přeměnit na stolní laboratoř prorozbory píce.Světelný zdrojl 0VýrobekDetektorSpolupráce společností John Deere a Carl ZeissSpolečnosti John Deere a Carl Zeiss vyvinuly HarvestLab na principu odrazuv oblasti blízkého infračerveného záření, protože si prostě nemůžete dovolitčekat 24 hodin, zatímco jsou vaše vzorky podrobeny zkoušce v laboratoři.Německá společnost Carl Zeiss se specializuje na oblast optických přístrojů,sestav čoček a čidel. Technologie měření odrazu v oblasti blízkéhoinfračerveného záření, která byla aplikována u přístroje HarvestLab, je stejná,jako technologie využívané v profesionálních laboratořích pro zjišťováníobsahu vlhkosti ve vzorcích sklizně s přesností na ± 2%.Záření v blízké infračervené oblasti se odráží od pohybujícího se materiálovéhotoku sklizně a dopadá na citlivé čidlo HarvestLabu. Siláž obsahujícírůzné hodnoty sušiny odráží záření v blízké infračervené oblasti různouintenzitou, což právě umožňuje přesně stanovit obsah vlhkosti ve sklízenýchplodinách.l H4 5


HarvestLab ve vašem podnikáníVaše problémy se můžou lišit, ale jejich řešení bude stále stejné …Pokud znáte přesnou hodnotuobsahu sušiny ve sklizni, jsteschopni učinit daleko více, nežpouhé rozhodnutí, kdy se skliznízačít. Výběr optimální délky řezanky,nastavení dávkování konzervačníchpřísad, přesné měření sklizenéhomnožství a vyvážené krmné dávky –to vše je možné zajistit, jakmile mátek dispozici rozhodující informace.Ať již sklízíte krmivo pro vlastnípotřebu, nebo jako poskytovatelslužeb, či na prodej odběratelům,vybavte svoji sklízecí řezačku tak,abyste mohli provádět rychlá a kvalifikovanározhodnutí vedoucí k vyššírentabilitě provozu.HarvestLab je z výrobního závodukalibrován na trávu, kukuřičnousiláž, vojtěšku a celkovou silážníhmotu.Bez ohledu na druh vašeho podnikání,HarvestLab umožní dosáhnoutmaximální rentability tím, žezajistí potřebné údaje o sklízenýchplodinách v reálném čase.Snížené náklady a maximální produktivita vživočišné výroběNižší náklady• Špičková úroveň konzervace siláže pomocí volby optimální délkyřezanky a dávkování přísad do siláže *• Vyšší kvalita siláže snižuje náklady na dodatečná a drahá krmiva• Snížená spotřeba pohonných hmotMaximální produktivita s ideálně stanovenými krmnými dávkami• Vyvážené krmné dávky s přesným obsahem sušiny zjištěným buďpřímo na poli, nebo pomocí stacionární jednotky• Vyšší kvalita siláže* Dochází ke zhutnění vyššímu až o 25%, přičemž ztráty zahřátím se snižují o 15% (Univerzita v Bonnu, 2006).Běžné očkovací látky pro siláž mohou zlepšit výtěžnost sušiny o cca 1 až 2% a produktivitu živočišné výroby o 3 až 5%(US Dairy Forage Center, Wisconsin)Vyšší efektivita pro službaře a vysoká kvalita silážepro zákazníky.Jedinečná služba odběratelům• Konkurenční náskok z hlediska vyšší kvality krmiva a jeho uchování• Cenné informace o sklizni• Poskytování dodatečných služeb, jako např. aplikace přísad čivyvážení krmných dávekVyšší efektivita a produktivita• Automatické nastavení délky řezanky pro zajištění optimálníhoprůchodu materiálu• Optimální dávkování silážních přísad na základě zjištěných hodnotobsahu sušiny, délky řezanky• Další aplikace GreenStar, jako je např. navádění stroje za pomocisystému AutoTracInteligentní managment• Automatizované vedení dokumentace potřebné pro řízení podnikovéčinnosti• Palubní tiskárna (výbava na přání), kde slouží jako doklad o pracíchprovedených v terénu• Další aplikace GreenStar, jako je např. JDLinkOptimalizované řízení dodávek a maximální výstuppro bioplynové stanice.Řízení dodávek.• Špičková úroveň konzervace siláže a snížení ztrát pomocí volby optimální délky řezanky adávkování silážních přísad• Automatizované vedení dokumentace potřebné pro řízení podnikové činnostiFermentace a kontrola bakteriální činnosti• Přesná měření objemu sklizené hmoty• Přesná měření obsahu sušiny pro zajištění optimálních krmných dávekHarvestLab představuje novou generaci inovačních a inteligentníchtechnologií, a to bez ohledu na to, zda podnikáte v živočišné výrobě, čive službách, nebo provozujete bioplynovou stanici.• Nižší náklady• Lepší kvalita siláže• Inteligentní managment• Vyšší účinnost a produktivita• Použití jak na poli, tak i v kanceláři- vysoká návratnost investice6 7


Podpora výrobkuTechnologie, na kterou se můžete vždy spolehnoutExistuje více důvodů, proč používatsystém GreenStar … jedním z nich jedlouhá řada lidí, kterou si za každýmvýrobkem můžete představit.Váš prodejce John Deere vámpomůže nalézt správnou sestavu inteligentníchřešení, šitých vám na míru.Všechny prvky systému do sebe zapadajía systém jako celek je podporovánjediným prodejcem, který ví, jak jedůležité udržovat vaši techniku vešpičkovém provozním stavu.Vždy je připraven odborník, kterýje ochoten poskytnout pomoc při problémechjak s hardwarem tak softwarem.Internetová podpora nastránkách StellarVíce informací se dozvíte na stránkáchwww.JohnDeereInternational.com/stellarsupport, Zde najdete ke staženíaktualizované verze softwarových aplikací,aktivace přijímače, uživatelskémanuály a výukové programy – a to vše24 hodin denně. Stejně tak jsou k dispoziciBEZPLATNÉ půlroční aktualizacesoftwarových aplikací s novými funkcemia průběžné zdokonalované verzeproduktů.STROM STROM Praha a.s.www.JohnDeere.cz„Tato literatura je určena pro celosvětové použití. Obsahuje jak všeobecné informace,obrázky a popisy, tak i některé doplňky či finanční, úvěrové a jiné volby, které NEJSOUPŘÍSTUPNÉ ve všech regionech.OBRAŤTE SE PROSÍM NA SVÉHO MÍSTNÍHO PRODEJCE John Deere, OD KTERÉHOOBDRŽÍTE VÍCE INFORMACÍ. Firma John Deere si vyhrazuje právo na změnu technickýchúdajů, konstrukce a ceny výše popsaných produktů bez předchozího upozornění.“„Emblém zelené a žluté barvy, symbol jelena ve skoku a jméno John Deere, to jsouochranné známky společnosti Deere & Company.“Pokud budete potřebovat zajistit fi nancování techniky John Deere, obraťte se s důvěrouna vašeho autorizovaného prodejce a on vše rychle zařídí. Bude vám poskytnuto promptněvýhodné fi nancování. Nechte si učinit nezávaznou nabídku na fi nancování vašich investic abudete velmi příjemně překvapeni kvalitou našich služeb.Kontaktujte vašeho místního prodejce John Deere, který vám poskytne komplexní nabídkumožností fi nancování, jež budou vyhovovat právě vašim potřebám.VE SPOLEHLIVOSTI JE NAŠE SÍLAYY0814807CSR 8/08 1/1/2

More magazines by this user
Similar magazines