1. Úvod do strojárskej výroby. - Katedra výrobných systémov

sjf.stuba.sk
  • No tags were found...

1. Úvod do strojárskej výroby. - Katedra výrobných systémov

Obr. 2.2 Schéma narážkového riadenia a bloková schéma elektrického zapojeniaObr. 2.3 Príklad riadenie pohybu a rýchlosti revolverového suportuObr. 2.4 Schéma použitia priestorovej vačky na riadenie sústružníckeho automatu


Obr. 2.10 Funkčný princíp absolútneho odmeriavania fy HeidenhainObr. 2.12 Schéma číslicového riadenie v „otvorenej slučke“Obr. 2.13 Schéma číslicového riadenia v uzatvorenej slučke.


Obr. 2.11 Guličková skrutka a maticaObr. 2.14 Polohový regulačný obvod1 - riadiaci systém, 2 – výkonná elektronika (prispôsobovacie obvody),3 – motor, 4 – mechanika OS, 5 – odmeriavanieObr. 2.15 Rýchlostný regulačný obvod1 – riadiaci systém, 2 – výkonná elektronika (pohonové zosilňovače), 3 – motor


Obr. 2.16 Riadenie dráhy nástroja so systémom nastavovania súradnícObr. 2.17 Schéma pravouhlého riadenia v rovineObr. 2.18 Schéma súvislého riadenia v rovine


Obr. 2.19 Princíp nahradenia kružnice a kriviek pri lineárnej interpolácii.Obr. 2.20 Príklad generovania dráhy pri interpolátore DDA


Obr. 2.21 Interpolácia krivky s priamym funkčným výpočtomObr. 2.22 Orientácia osí a pohybov NC stroja


Obr. 2.23 Orientácia osí na hrotovom NC sústruhuObr. 2.24 Označenie pohybových osí na NC vyvrtávačke s prestaviteľným stojanom.


Štruktúra NC programu%1489N0001 G01 X30 Z90 F0.1 T1 D2 S2000 M04 LF...SlovoN0600 M30 LFObr. 2.26 Okótovanie aktuálneho a konečného bodu na výpočetabsolútneho a relatívneho programovaniaN0030 G1 G90 X60 Z40N0030 G1 G91 X40 Z20


Obr. 2.25 Význačné body na NC sústruhu (zadný suport)


ZnakA,B,CDEFGHI,J,KLMNOPQRSTU,V,WX,Y,ZVýznamUhlový rozmer pohybu okolo osi X,Y,ZUhlový rozmer pohybu okolo špeciálnej osi,alebo – tretia posuvová funkciaalebo – funkcia pre voľbu korekcie nástrojaUhlový rozmer pohybu okolo špeciálnej osi,alebo – druhá posuvová funkciaPosuvová funkciaPrípravné funkcieNeurčené, používa sa na špecifikáciu korekčných prepínačovInterpolačné parametre,alebo stúpanie závitu rovnobežné s X,Y,ZNeurčené,alebo číslo podprogramuPomocné funkcieČíslo vety (bloku)NepoužívaťRozmer terciálneho pohybu rovnobežne s Y,alebo parameter korekcie nástrojaRozmer terciálneho pohybu rovnobežne s Y,alebo parameter korekcie nástrojaRozmer pohybu rýchloposuvom rovnobežne s Z,alebo rozmer terciálneho pohybu rovnobežne s Z,alebo parameter korekcie nástrojaFunkcia otáčok vretenaNástrojová funkciaRozmer sekundárneho pohybu rovnobežne s X,Y,ZRozmer primárneho pohybu X,Y,ZTab. 2.1 Význam adresných znakov podľa ON 200671ZnakVýznam+ Symbol pre kladný zmysel pohybu- Symbol pre záporný zmysel pohybutab tabulátor (tento znak sa netlačí)/ Voliteľné vynechania vety (bloku)% Začiatok programuLF Koniec vety (bloku) – Line FeedHT Koniec slova( Začiatok poznámky (riadenie vypnuté)) Koniec poznámky (riadenie zapnuté)Tab. 2.2 Význam pomocných znakov podľa ON 200671


Alternatívne zdroje údajov z oblasti CAD/CAMHDDMagnetickápáskaDisketa Operátor DNCpočítačČítanie a ukladanie vstupných údajovCNC panela strojový panelKomunikačnéspojenieRiadiaca jednotkastrojaKomunikačný interfaceRiadiaci procesorVnútornéa vonkajšie pamäteCNCCNCprocesorinterpoláciea riadeniapohybovPLCprocesorriadeniafunkciíVnútorné a vonkajšiepamäte PLCDátový busRiadenie pohybovRiadenie funkciíX Y Z C - vreteno......PamäťlogickýchvstupovPamäťlogickýchvýstupovSilnoprúdová skriňaOvládačInterface spätnejväzbyA/DprevodníkySpínací výstupnéobvodyObrábací strojServomotorZariadeniespätnej väzbyKontaktya iné senzoryMechanizmyovládania funkciíObr. 2.27 Zjednodušená schéma CNC riadenia obrábacieho stroja


3. Manipulačný podsystém výrobných systémovZnakTyp robotaPočet ramiens 1,2 a viacerými ramenamiPočet stupňov voľnostis 2,3 a viacerými stupňami voľnostiTyp pracovného priestoru karteziánsky, cylindrický, sférický,angulárny, kombinovanýNosnosťveľmi ľahký – do 1 kg,ľahký – do 10 kg,stredný – do 100 kg,ťažký – do 1 000 kg,superťažký – nad 1 000 kgDruh pohonovTyp riadiaceho systémua) princíp riadeniapneumatickýhydraulickýelektrickýkombinovaný- s neadaptívnym riadením,- s adaptívnym riadením,- s umelou inteligenciou,b) podľa typu pohybuTrieda presnostiVyhotovenie robotabodové riadenie (PTP)spojité (dráhové) riadenie (CP)0 – do 0,01 % trajektórie1 – do 0,05 % trajektórie2 – do 0,1 % trajektórie3 – nad 0,1 % trajektórienormálneprachovzdornéteplovzdornéodolné voči výbuchuTab. 3.1 Tabuľka hlavných klasifikačných znakov PRaMPTP - Point to Point, CP – Continuous Path


Obr. 3.1 Reprezentácia 6 stupňov voľnosti.3 translačné pohyby (T1, T2, T3) a 3 rotačné pohyby (R1, R2, R3)Obr. 3.2 Pracovné priestory základných typov priemyselných robotova) cylindrický, b) sférický (polárny), c) angulárny (uhlový), d) karteziánsky


Obr. 3.3 a) Robot, pracujúci v cylindrických súradniciachObr. 3.3 b) Robot pracujúci vo sférických (polárnych) súradniciachRoll = 180 ↔ 0 + 90 0 = 270 0 – otočiť (rolovať),Pitch = -90 ↔ 0 ↔ + 50 0 = 140 0 – skloniť,Yaw = - 45 ↔0 ↔+15 0 = 60 0 – vybočiť.


Obr. 3.3 c) Robot pracujúci vo angulárnom pracovnom priestoreObr. 3.3 e) Robot s kinematikou SCARA


Obr. 3.3 d) Robot pracujúci v kartézskom (pravouhlom) pracovnom priestore


abcObr.3.4 Súradnicové systémy troch prvkovObr. 3.5 Vektory určujúce polohu a orientáciu efektora robota.Obr. 3.6 Priraďovanie premenných do kĺbov robota na opis ich polôh.


Obr. 3.7 Umiestnenie súradnicového systémua) Súradnicový systém je nezávislý od vlastností kvádrab) Súradnicový systém pevne spojený s kvádrom


4. Dopravný podsystém výrobných systémovObr. 4.1 Dopravné zariadenia používané vo výrobných systémoch


Obr. 4.2 Dopravné a manipulačné zariadenia vo výrobách


Potom požiadavky na vozík možno vypočítať:nPD==∑j=1( PJj* ČJj+ PNV* ČNV )kde PD sú časové požiadavky na dopravu, čas trvania dopravných operácií (min)PJ j – počet dopráv za dané obdobie v danej vzdialenosti j,ČJ j – čas na jazdu v danej vzdialenosti j (min),PNV – počet nakladaní a vykladaníČNV – čas na naloženie a vyloženie.Počet vozíkov je potom možné spočítať nasledovne:PVPD=E fv* k vkde PV je počet vozíkovE fv – je efektívny časový fond vozíka, ktorý sa stanoví z teoretického prevádzkovéhočasu vozíka, od ktorého sa odčítajú časy potrebné na údržbu a poruchy.k v – súčiniteľ využitia vozíka za časové obdobie (za zmenu, za týždeň, mesiac, rok)Súčiniteľ časového využitia je potomk =vttupkde t u je užitočný čas, počas ktorého je zariadenie v prevádzke,t p - celkový čas, ktorý je zariadenie schopné odpracovať vzhľadom na svoju kapacitu.


Teoretická potreba výrobných robotníkov na montáže jednotlivých skupín savypočíta podľa vzorcaLVi=Q*PkpnEracifrkde Q je vyrábané množstvo v [ks/rok]P rac i – prácnosť montáže na i - tom pracovisku , i = 1až n, [Nhod/rok]k pn = koeficient plnenia výkonových noriem,E fr – efektívny časový fond robotníka.Takt odvádzania výrobkov. Pri prúdovej montážnej linke je to časový interval, ktorýuplynie od ukončenia montáže n-tého výrobku po ukončenie montáže (n+1) – i téhovýrobku, alebo ak sa dopravník nepretržite pohybuje, je to čas presunu z jednéhopracoviska na nasledujúce. takt sa vypočíta z vyrábaného množstva a z efektívnehovýrobného fondu pracoviska na linke:t=E* kfp op*Qkde E fp je efektívny časový fond pracoviska v 1 smene [h]k op – koeficient plánovaných a neplánovaných opráv (k op


Obr. 5.3 oblasť použiteľnosti jednotlivých stupňov montážeObr. 5.4 Robotizované montážne pracovisko


Obr. 5.5 Štrukturálna schéma robotizovaného montážneho pracoviska

More magazines by this user
Similar magazines