25 Jahre Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V.

lv.alh.de

25 Jahre Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V.

îë Ö¿¸®»

Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò

­°»¦·¿´·­·»®¬ ¿«º ¼·»

ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹ ª±²

ß®¾»·¬²»¸³»®²ô

벬²»®² «²¼ л²­·±²–®»²

©©©ò´±¸·ó¸»­­»²ò¼»

ß³ ͬ»·²©»¹ ê ñ ß®µ¿¼»²¸±º

êïïíð Ò·¼¼»®¿«


î

ʱ®©±®¬

¼»­ ʱ®­¬¿²¼­ª±®­·¬¦»²¼»²

Ü·»¬»® Ðò Ù±²¦»ô ͬ»«»®¾»®¿¬»®

ß´­ Ù® ²¼«²¹­³·¬¹´·»¼ «²¼ ʱ®­¬¿²¼­ª±®ó

­·¬¦»²¼»® ¾·² ·½¸ ²«²³»¸® ­»·¬ ³»¸® ¿´­ îë

Ö¿¸®»² ·³ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò

¿µ¬·ªò ײ ¼·»­»³ ª·»®¬»´ Ö¿¸®¸«²¼»®¬ ¸¿¬ ­·½¸ ¼·» ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬«²¹

–«y»®­¬ ¼§²¿³·­½¸ »²¬©·½µ»´¬ò É¿®»² »­ ß²º¿²¹ ¼»® èð»® Ö¿¸®» ²±½¸ ¶–¸®ó

´·½¸ ©»²·¹» ¹»­»¬¦´·½¸» ²¼»®«²¹»²ô ­± ©»®¼»² ·² ¼»® ¶ ²¹­¬»² Æ»·¬ ¶–¸®ó

´·½¸ »·²» Ê·»´¦¿¸´ ª±² ʱ®­½¸®·º¬»² ¼»­ Û·²µ±³³»²­¬»«»®®»½¸¬­ ¹»–²¼»®¬ò

Ü»® ¼·» ß®¾»·¬²»¸³»® ¾»¬®»ºº»²¼» Þ»®»·½¸ ·­¬ µ±³°´»¨»® «²¼ ¼·ºº·¦·´»®

¹»©±®¼»²ò Ü·»­ ·² »·²»® Æ»·¬ ·² ¼»® ¼·» °±´·¬·­½¸»² Ê»®¬®»¬»® ²¿½¸ Ê»®»·²º¿½¸ó

«²¹»² ®«º»²ò Ì¿¬­–½¸´·½¸ ©«®¼»² ·² ¼»² ª»®¹¿²¹»²»² ¼®»· Ö¿¸®»² ­–³¬´·½¸»

Û·²µ±³³»²­¬»«»®º±®³«´¿®» ¹»–²¼»®¬ «²¼ ¼·» Í«³³» ¼»® Ü¿¬»² «²¼

ß¾º®¿¹»²ô ¼·» ¼»® Þ ®¹»® ¾»¿²¬©±®¬»² ­±´´ô »®¸†¸¬ò Ü·» ß¾º®¿¹»² ·² ¼»²

ͬ»«»®º±®³«´¿®»² =¼«®½¸´»«½¸¬»²N ¼»² Þ ®¹»® «²¼ °´¿«­·¾·´·­·»®»² ¹´»·½¸ó

¦»·¬·¹ ­»·²» ß²¹¿¾»²ò Û­ ³¿¹ ­»·²ô ¼¿­­ ¼·»­ »·²» Ê»®»·²º¿½¸«²¹ º ® ¼·»

Ê»®©¿´¬«²¹ ¹»¾®¿½¸¬ ¸¿¬ô ¿¾»® º ® ¼»² Þ ®¹»® ·­¬ ¼·» Ó¿¬»®·» µ±³°´»¨»®

«²¼ «²¼«®½¸­½¸¿«¾¿®»® ¹»©±®¼»²ò Ò¿½¸ ³»·²»® º»­¬»² š¾»®¦»«¹«²¹

³¿½¸¬ »­ µ»·²»² Í·²²ô ¼·» ß¾º®¿¹»² »·²»­ ͬ»«»®º±®³«´¿®­ ±¸²» °®±º»­­·±ó

²»´´» Ø·´º» «²¼ ±¸²» λ½¸¬­½¸«¬¦ ¦« ¾»¿²¬©±®¬»²ò Ü·» ß²´»·¬«²¹ ¼»®

Ú·²¿²¦ª»®©¿´¬«²¹ º ® ¼»² Þ ®¹»® ¦«³ ß«­º ´´»² ¼»® îððê»® ͬ»«»®»®µ´–ó

®«²¹ «³º¿­­¬ ¿´´»·²» ïê Í»·¬»²ò

Í»·¬ Ö¿¸®»² ¿®¾»·¬»² ©·® ·³ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ¿² ¼»®

Ñ°¬·³·»®«²¹ ¼»® ß®¾»·¬­¿¾´–«º» «²¼ É»·¬»®»²¬©·½µ´«²¹ ¼»® ß®¾»·¬­³·¬¬»´

¦«® Û®¸¿´¬«²¹ «²¼ Û®¸†¸«²¹ ¼»® Þ»®¿¬«²¹­¯«¿´·¬–¬ «²¼ Ú»¸´»®ª»®³»·¼«²¹ò

ͱ ©¿® ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ¼»® »®­¬» Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ó

ª»®»·²ô ¼»® ÛÜÊóͧ­¬»³» ¦«® ¹»­°®–½¸­±®·»²¬·»®¬»² ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬«²¹

»·²­»¬¦¬»ô ¼»® ¼»² ß«­¼®«½µ ¿«º ¼»² ¿³¬´·½¸»² ͬ»«»®º±®³«´¿®»² «²¼ ´»¬¦¬ó

´·½¸ ¼¿²² ¼»® ͬ»«»®º±®³«´¿®» ¬»½¸²·­½¸ ®»¿´·­·»®¬»ò ײ «²¦–¸´·¹»²

λ½¸¬­¾»¸»´º­ª»®º¿¸®»² «²¼ ª·»´»² Ú·²¿²¦¹»®·½¸¬­ª»®º¿¸®»² µ±²²¬»² ©·®

»®º±´¹®»·½¸ ¼·» ­¬»«»®´·½¸»² λ½¸¬» «²­»®»® Ó·¬¹´·»¼»® ¼«®½¸­»¬¦»²ò

š¾»® «²­»® Ö«¾·´–«³ º®»«» ·½¸ ³·½¸ ¾»­±²¼»®­ «²¼ ¼¿²µ» ¿² ¼·»­»® ͬ»´´»

¿´´»² «²­»®»² Ó·¬¹´·»¼»®² «²¼ Ó·¬¿®¾»·¬»®²ô ¼·» ¸·»®¿² ¬¿¬µ®–º¬·¹ ³·¬¹»©·®µ¬

¸¿¾»²ò Ü»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ·­¬ ¿«½¸ ¦«® Ô†­«²¹ ¼»®

µ ²º¬·¹»² Þ»®¿¬«²¹­¿«º¹¿¾»² ¬»½¸²·­½¸ ©·» °»®­±²»´´ ¾»­¬»²­ ¹»® ­¬»¬ò

Ü·»¬»® Ðò Ù±²¦»


Ù®«y©±®¬

¼»­ Ø»­­·­½¸»²

Ó·²·­¬»®°®–­·¼»²¬»² α´¿²¼ Õ±½¸

Ü»® ͬ¿¿¬ ­±®¹¬ ¼¿º ®ô ¼¿­­ ¼·» Ó»²­½¸»² ·²

«²­»®»³ Ô¿²¼ ¹«¬ ´»¾»² µ†²²»²ô ¼¿­­

«²­»®» Ù»­»´´­½¸¿º¬ »·²» Æ«µ«²º¬ ¸¿¬ô ¼¿­­

¼·» É·®¬­½¸¿º¬ »®º±´¹®»·½¸ ¬–¬·¹ ­»·² µ¿²²ò ×½¸ ²»²²» ²«® »·²·¹» Þ»·­°·»´»æ

Ü·» ­¬¿¿¬´·½¸»² ͽ¸«´»² «²¼ ر½¸­½¸«´»² ª»®³·¬¬»´² Þ·´¼«²¹ «²¼ ¼¿³·¬ ¼·»

Ù®«²¼ª±®¿«­­»¬¦«²¹ ¼¿º ®ô ·² »·²»³ Þ»®«º ¦« ¾»­¬»¸»²ò Ü·» б´·¦»·

¹»©–¸®´»·­¬»¬ ¼·» Í·½¸»®¸»·¬ ¼»® Þ ®¹»®·²²»² «²¼ Þ ®¹»®ò Ü·» Í·½¸»®«²¹

¼»® Ó±¾·´·¬–¬ ¿«º ¼»® ͬ®¿y» «²¼ ¼»® ͽ¸·»²»ô ·² ¼»® Ô«º¬ «²¼ ¦« É¿­­»® ·­¬

»·²» ©»·¬»®» к´·½¸¬ ¼»­ ͬ¿¿¬»­ô ¼·» ¹»®¿¼» º ® «²­ ·² Ø»­­»²ô »·²»³ µ´¿­ó

­·­½¸»² Ì®¿²­·¬´¿²¼ «²¼ ¼»® Ø»·³¿¬ »·²»­ ¼»® ¹®†y¬»² Ú´«¹¸–º»² ©»´¬©»·¬ô

ª±² ¦»²¬®¿´»® Þ»¼»«¬«²¹ ·­¬ò

Ü·»­ ­·²¼ ²«® ©»²·¹» ͬ·½¸©±®¬» º ® ¼·» «³º¿²¹®»·½¸»² ß«º¹¿¾»² ¼»­

ͬ¿¿¬»­ô ¿²¼»®» ­·²¼ »¬©¿ ¼»® ˳©»´¬­½¸«¬¦ô ¼·» Õ«´¬«®º†®¼»®«²¹ô ¼·»

λ½¸¬­°º´»¹» ±¼»® ¼·» ­±¦·¿´» Í·½¸»®«²¹ò Ü·» Ø»­­·­½¸» Ô¿²¼»­®»¹·»®«²¹

«²¼ ¼·» Ô¿²¼»­ª»®©¿´¬«²¹ ­·²¼ ¾»­¬®»¾¬ô ¼·»­» «²¼ ¿´´» ©»·¬»®»² ­¬¿¿¬´·ó

½¸»² ß«º¹¿¾»² ­± »ºº·¦·»²¬ ©·» ³†¹´·½¸ ¦« »®º ´´»²ò Ü»²² ¼·» º·²¿²¦·»´´»

Ù®«²¼´¿¹» ¼»­ ­¬¿¿¬´·½¸»² Ø¿²¼»´²­ ¾·´¼»² ¼·» ͬ»«»®¦¿¸´«²¹»² ¼»®

É·®¬­½¸¿º¬ ­±©·» ¼»® Þ ®¹»®·²²»² «²¼ Þ ®¹»®ò

Ü»® ͬ¿¿¬ ¾®¿«½¸¬ »·²» ¿²¹»³»­­»²» Ú·²¿²¦·»®«²¹ò Ü·» λ¹»´²ô ²¿½¸

¼»²»² ͬ»«»®² ¦« ¦¿¸´»² ­·²¼ô ©»®¼»² ·² »·²»³ ¼»³±µ®¿¬·­½¸»² Ê»®º¿¸®»²

º»­¬¹»´»¹¬ò Í·» ­·²¼ º ® ¿´´» ·² ¹´»·½¸»® É»·­» ª»®¾·²¼´·½¸ò Ó·® ·­¬ ¶»¼±½¸

¾»©«­­¬ô ¼¿­­ ­·» ¶» ²¿½¸ ¼»² °»®­†²´·½¸»² Þ»¼·²¹«²¹»² ¼»­ »·²¦»´²»²

Þ ®¹»®­ µ±³°´·¦·»®¬ ­»·² µ†²²»²ò Ú ® ¼»² Û·²¦»´²»² ³¿¹ »­ ¼»­¸¿´¾ ² ¬¦ó

´·½¸ »®­½¸»·²»²ô ­·½¸ Þ»®¿¬«²¹ «²¼ ˲¬»®­¬ ¬¦«²¹ ·² ­¬»«»®´·½¸»²

ß²¹»´»¹»²¸»·¬»² ¦« ­«½¸»²ò ͱ´½¸» Ø·´º» ¾·»¬»¬ ¦«³ Þ»·­°·»´ ¼»®

Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² ­»·¬ îë Ö¿¸®»² ¿²ò ×½¸ ¹®¿¬«´·»®» ¼»³ Ê»®»·²

¦« ¼·»­»³ Ö«¾·´–«³ «²¼ © ²­½¸» ·¸³ º ® ­»·²» Æ«µ«²º¬ ¿´´»­ Ù«¬»ò

α´¿²¼ Õ±½¸

í


ì

Ù®«y©±®¬»

׳ Ò¿³»² ¼»® Ø»­­·­½¸»² Ô¿²¼»­®»¹·»®«²¹

³†½¸¬» ·½¸ ׸²»²ô ¼»² Ó·¬¹´·»¼»®² ¼»­

Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²­ Ø»­­»² »òÊòô ¹¿²¦

¸»®¦´·½¸ ¦«³ îëò ¶–¸®·¹»² Ö«¾·´–«³ ׸®»­ Ê»®»·²­ ¹®¿¬«´·»®»²ò Ü¿­ ¼»«¬­½¸»

ͬ»«»®®»½¸¬ ©¿® ²±½¸ ²·» »·²» ´»·½¸¬» Ó¿¬»®·» «²¼ »­ ¾»¼¿®º ¹«¬»®

Í¿½¸µ»²²¬²·­ô ¼·» Ì ½µ»² «²¼ Ú¿´´­¬®·½µ» ¾»· ¼»® ¶–¸®´·½¸»² ͬ»«»®»®µ´–®«²¹

¦« »®µ»²²»²ò Ü·» Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ¾·»¬»² ß®¾»·¬²»¸³»®² ³·¬ ·¸®»³

¸±¸»² Û®º¿¸®«²¹­°±¬»²¬·¿´ »·²» ©·½¸¬·¹» «²¼ °®»·­©»®¬» Ø·´º»­¬»´´«²¹ò Ü»®

Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò »®¾®·²¹¬ ­»·¬ ­»·²»® ß²»®µ»²²«²¹ ¼«®½¸

¼·» Ѿ»®º·²¿²¦¼·®»µ¬·±² ·³ Ö¿¸® ïçèî º ® ·¸®» ½¿ò èòððð Ó·¬¹´·»¼»® ·² Ø»­­»²

»·²» °®±º»­­·±²»´´» Ü·»²­¬´»·­¬«²¹ò Ü¿º ® ³†½¸¬» ·½¸ ׸²»² ³»·²» °»®­†²´·ó

½¸» ß²»®µ»²²«²¹ ¿«­­°®»½¸»²ò

Õ¿®´¸»·²¦ É»·³¿®

Ø»­­·­½¸»® Ó·²·­¬»® ¼»® Ú·²¿²¦»²

Û­ ¹»¸†®¬ ¦« ¼»² ­½¸†²­¬»² к´·½¸¬»² »·²»­

Þ«²¼»­¬¿¹­¿¾¹»±®¼²»¬»²ô Ê»®»·²»² ·² ­»·ó

²»³ Õ®»·­ ¦« Ö«¾·´–»² ¹®¿¬«´·»®»² ¦« ¼ ®º»²ò

Ü»­¸¿´¾ ¬«» ·½¸ ¼·»­ ­»¸® ¹»®²»ÿ ×½¸ ¹®¿¬«´·»ó

®» ¼»³ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò

¸»®¦´·½¸ ¦«³ îëó¶–¸®·¹»² Þ»­¬»¸»²ÿ

ײ Ü»«¬­½¸´¿²¼ ¹·¾¬ »­ ³»¸®»®» ¸«²¼»®¬

Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²»ô ¼·» Ó·´´·±²»² ß®¾»·¬ó

²»¸³»®óØ¿«­¸¿´¬» ·² ­¬»«»®´·½¸»² ß²¹»´»ó

¹»²¸»·¬»² ¾»¬®»«»² «²¼ ¾»®¿¬»²ò Û¬©¿ èòððð

Ø¿«­¸¿´¬» ¸·»®ª±² ©»®¼»² ª±³ Ô±¸²­¬»«»®ó

¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò °®±º»­­·±²»´´ «²¼

¼±½¸ µ±­¬»²¹ ²­¬·¹ ·² ¼»² ª»®­½¸·»¼»²­¬»²

Ú®¿¹»² ¾»®¿¬»²ò

×½¸ ¼¿²µ» ¼»³ ʱ®­¬¿²¼­ª±®­·¬¦»²¼»²ô Ø»®®² Ü·»¬»® Ðò Ù±²¦»ô ­»·²»²

ʱ®­¬¿²¼­µ±´´»¹·²²»² «²¼ ʱ®­¬¿²¼­µ±´´»¹»² ­±©·» ¿´´»² Ó·¬¿®¾»·¬»®·²²»²

«²¼ Ó·¬¿®¾»·¬»®² º ® ¼·» ˲¬»®­¬ ¬¦«²¹ ª·»´»® ο¬ ­«½¸»²¼»® ß®¾»·¬²»¸³»®ó

·²²»² «²¼ ß®¾»·¬²»¸³»®ò

Ü®ò Í¿­½¸¿ ο¿¾»

Ó·¬¹´·»¼ ¼»­ Ü»«¬­½¸»² Þ«²¼»­¬¿¹»­


É¿­ ·­¬ »·² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²

P ©±º ® ¾®¿«½¸¬ ³¿² ·¸²á

Ö¿¸® º ® Ö¿¸® ª»®¦·½¸¬»² ß®¾»·¬²»¸³»® ¿«º ¬¿«ó

­»²¼» ª±² Û«®±­ ¿² ¦«ª·»´ ¾»¦¿¸´¬»® ͬ»«»®

±¼»® ²·½¸¬ ¹»©–¸®¬»² ͬ»«»®ª»®¹ ²­¬·¹«²ó

¹»²ÿ Ò«® ©»® ­·½¸ ·³ µ±³°´·¦·»®¬»² ͬ»«»®ó

®»½¸¬ ¿«­µ»²²¬ô µ¿²² ·²¼·ª·¼«»´´» ͬ»«»®ª±®ó

¬»·´» ¹»¦·»´¬ ¿«­­½¸†°º»² «²¼ ¼«®½¸ »·²»

¹»­½¸·½µ¬» Ù»­¬¿´¬«²¹ ¼·» ͬ»«»®´¿­¬ ³·²·ó

³·»®»²ò Ö»¼»® Þ ®¹»® ¸¿¬ ²·½¸¬ ²«® ­¬»«»®´·½¸»

к´·½¸¬»²ô ­±²¼»®² ¿«½¸ ­¬»«»®´·½¸» λ½¸¬»ò

Í»·¬ ïçêì ¸¿¾»² ­·½¸ ¿«­ ¼·»­»³ Ù®«²¼»

ß®¾»·¬²»¸³»® ¦«® Ü«®½¸­»¬¦«²¹ ·¸®»® ­¬»«»®ó

´·½¸»² ß²­°® ½¸» Í»´¾­¬¸·´º»»·²®·½¸¬«²¹»²

·² Ú±®³ ª±² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²»²

¹»­½¸¿ºº»²ô ¼·» ¼»² Ó·¬¹´·»¼»®² ¹»¹»² »·²»² µ±­¬»²¹ ²­¬·¹»² Ó·¬¹´·»¼­¾»·ó

¬®¿¹ °®±º»­­·±²»´´» ˲¬»®­¬ ¬¦«²¹ ¾·»¬»²ò

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­´»·­¬«²¹»² º ® ¼·» Ó·¬¹´·»¼»® ­·²¼ «³º¿­­»²¼ «²¼ »®º±´¹»²

¹¿²¦¶–¸®·¹ ·³ ο¸³»² ¼»® ª±³ Ù»­»¬¦¹»¾»® ¼»² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²»²

»·²¹»®–«³¬»² Þ»®¿¬«²¹­¾»º«¹²·­ò

ײ ¼»² Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»² ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ­·²¼ Ó·¬¿®¾»·¬»® ·² ¼»®

ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬«²¹ ¬–¬·¹ô ¼·» ¶–¸®´·½¸ ³»¸®»®» ¸«²¼»®¬ Û·²µ±³³»²­¬»«»®ó

¾»®¿¬«²¹»² ¼«®½¸º ¸®»² «²¼ ¼¿³·¬ ­½¸±² ¦©¿²¹­´–«º·¹ ¾»® »·² ¸±¸»­

Û®º¿¸®«²¹­°±¬»²¬·¿´ «²¼ »·²»² «²¾»­¬®·¬¬»²»² Û®º¿¸®«²¹­ª±®¬»·´ ¹»¹»² ¾»®

¿²¼»®»² Þ»®¿¬»®² ª»®º ¹»²ò Ü·» Þ»®¿¬»® ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ­·²¼

¼¿³·¬ ¼·» Í°»¦·¿´·­¬»² ·² ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬«²¹ò ʱ² ß®¾»·¬²»¸³»®² º ®

ß®¾»·¬²»¸³»® ´¿«¬»¬ ¸·»® ¼»® Ù®«²¼­¿¬¦ÿ

Ü·» Þ«²¼»­ª»®¾–²¼» ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» øÞ¼Ô »òÊò õ ÒÊÔ÷ ª»®¬®»¬»²

¼·» ¹»³»·²­¿³»² ײ¬»®»­­»² ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ¹»¹»² ¾»® ¼»³

Ù»­»¬¦¹»¾»®ô ¼»® Ú·²¿²¦ª»®©¿´¬«²¹ô ¼»® ›ºº»²¬´·½¸µ»·¬ ­±©·» ¼»² Ó»¼·»² «²¼

­»¬¦»² ­·½¸ º ® ¼·» ­¬»«»®´·½¸»² Þ»´¿²¹» ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»®ô Þ»¿³¬»² «²¼

벬²»® ¿«º ¼»³ Ù»¾·»¬ ¼»­ Û·²µ±³³»²­¬»«»®®»½¸¬­ »·²ò

Ü»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² ¿´­ Í°»¦·¿´·­¬

º ® ß®¾»·¬²»¸³»®ô 벬²»® «²¼ Þ»¿³¬»

ë


ê

Ù®«y©±®¬

Û­ ·­¬ ³·® »·²» Û¸®»ô ¼»³ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ó

ª»®»·² Ø»­­»² ³·¬ Í·¬¦ ·² Ò·¼¼»®¿« ¦«³

îëó¶–¸®·¹»² Ê»®»·²­¶«¾·´–«³ ¦« ¹®¿¬«´·»®»²ò

Ü·» Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ³·¬ ·¸®»² «³º¿²¹®»·½¸»² «²¼ µ±³°»¬»²¬»²

Ô»·­¬«²¹»² º ® ß®¾»·¬²»¸³»® ­·²¼ »·² ͬ ½µ Ù¿®¿²¬·» º ® ¼»³±µ®¿¬·­½¸»

ͬ®«µ¬«®»²ò Í·» ­±®¹»² ¼¿º ®ô ¼¿­­ ¿«½¸ ¹»®·²¹»® Ê»®¼·»²»²¼» ·¸®»² ß²ó

­°®«½¸ ¿«º ¹«¬» ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹ ¹»´¬»²¼ ³¿½¸»² «²¼ ­± ·¸®» ͬ»«»®®»½¸¬»

©¿¸®²»¸³»² µ†²²»² ¿²¹»­·½¸¬­ »·²»­ Ü·½µ·½¸¬­ ¿² ͬ»«»®¹»­»¬¦»²ô ¼¿­

­»´¾­¬ Ú¿½¸´»«¬» ±º¬ ¹»²«¹ ²«® ³·¬ Ó ¸» ¼«®½¸¼®·²¹»²ò Ü·» ¸¿«°¬¾»®«º´·½¸

¬–¬·¹»² Í°»¦·¿´·­¬»² ·² ¼»² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²»² ª»®º ¹»² ¦©¿²¹­´–«ó

º·¹ ¾»® ³»¸® Û®º¿¸®«²¹ ·² ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬«²¹ ¿´­ ͬ»«»®¾»®¿¬»®

±¼»® λ½¸¬­¿²©–´¬»ò ̸»³»² ©·» ß«º©»²¼«²¹»² º ® ß®¾»·¬­³·¬¬»´ô λ·­»ó

µ±­¬»² ¾»· Ü·»²­¬®»·­»²ô ß«­ó «²¼ Ú±®¬¾·´¼«²¹­µ±­¬»² ±¼»® ׳³±¾·´·»²º†®ó

¼»®«²¹ ¹»¸†®»² ¦« ·¸®»³ Þ»®«º­¿´´¬¿¹ò

Ü·» Þ»®¿¬«²¹»² ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸»´º»® ­·²¼ º ® Ó·¬¹´·»¼»® µ±­¬»²´±­ò Í»·¬

Ö¿¸®¦»¸²¬»² »®­¬®»·¬»² ¼·» Ô±¸²­¬»«»®¸»´º»® P »¾»²º¿´´­ µ±­¬»²º®»· P ·² »·²»®

Ê·»´¦¿¸´ ¿² Ú·²¿²¦¹»®·½¸¬­ª»®º¿¸®»² λ½¸¬» ·² ¼»® ͬ»«»®ª»®¿²´¿¹«²¹ ª±²

ß®¾»·¬²»¸³»®²ò Ü·» Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®–¹» ­·²¼ ·² ¼»® λ¹»´ ­±¦·¿´ ²¿½¸ ¼»®

؆¸» ¼»® Û·²µ ²º¬» ¿¾¹»­¬«º¬ò

Ü·» Ù»­½¸·½¸¬» ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ®»·½¸¬ ¦«® ½µ ¾·­ ·²­ ­°–¬» ïçò Ö¿¸®ó

¸«²¼»®¬ô ¿´­ ¼·» ײ¼«­¬®·¿´·­·»®«²¹ ¦« »·²»³ ­¬–²¼·¹ ­¬»·¹»²¼»² Þ»®¿¬«²¹­ó

¾»¼¿®º ¾»· ß®¾»·¬»®² «²¼ ß²¹»­¬»´´¬»² ¿«º ¼»³ Ù»¾·»¬ ¼»­ ß®¾»·¬­­½¸«¬¦»­ô

¼»­ Ê»®­·½¸»®«²¹­®»½¸¬­ «²¼ ¼»® Þ»­¬»«»®«²¹ ª±² Ô±¸²»·²µ ²º¬»² º ¸®¬»ò Ü¿

­·½¸ ¼·»­» Þ»ª†´µ»®«²¹­¹®«°°»² µ»·²»² ß²©¿´¬ ´»·­¬»² µ±²²¬»²ô ¹® ²¼»¬»² ­·½¸

¦«²–½¸­¬ λ½¸¬­¾»®¿¬«²¹­­¬»´´»²ò Í»·¬ ïçêì ¹·¾¬ »­ ¼·» Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®ó

»·²»ô ¼·» ¸»«¬» ·² Ü»«¬­½¸´¿²¼ ³»¸®»®» Ó·´´·±²»² Ø¿«­¸¿´¬» ¾»¬®»«»²ò

Ü»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² ¹® ²¼»¬» ­·½¸ ïçèî ¿«­ »·²»³ ¾«²¼»­©»·¬

¬–¬·¹»² Ù®±yª»®»·² ¸»®¿«­ò Û® «²¬»®¸–´¬ ·² Ø»­­»² îð Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²ô ª·»®

¼¿ª±² ¿´´»·² ·³ Ó¿·²óÕ·²¦·¹óÕ®»·­ô ©± ¿«½¸ ¼»® Ø¿«°¬­·¬¦ ¼»­ Ê»®»·²­ ·­¬ò Ü·»

Ô±¸²­¬»«»®¸»´º»® ¾»¬®»«»² ·² Ø»­­»² ®«²¼ èòððð Ø¿«­¸¿´¬»ô ·³ Ò¿½¸¾¿®´¿²¼

̸ ®·²¹»² «²¬»®¸¿´¬»² ­·» »¾»²º¿´´­ »·²·¹» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²ò Ò¿½¸ ¼»® É»²¼»

¾¿«¬» ¼»® Ê»®»·² ¿«½¸ ·² Í¿½¸­»² Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»² ¿«ºò Ü·»­» ß¾¬»·´«²¹ ·­¬ ­»·¬

îððê »·² »·¹»²­¬–²¼·¹»® Ê»®»·²ô ¼»® »¬©¿ îòëðð Ø¿«­¸¿´¬» ¾»®–¬ò

Ù»®²» ¹®¿¬«´·»®» ·½¸ ¼»³ ¬®¿¼·¬·±²­®»·½¸»²ô »²¹¿¹·»®¬»² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²

Ø»­­»²ô ¼»® »·²» ©·½¸¬·¹» ß«º¹¿¾» ·² «²­»®»® Ù»­»´´­½¸¿º¬ ©¿¸®²·³³¬ò

Û®·½¸ з°¿

Ô¿²¼®¿¬


Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò

Ø·­¬±®·»

Ü»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊòô

µ«®¦æ ÔÑØ× Ø»­­»² »òÊòô ©«®¼» ¿³

ïèòðîòïçèî ·² Ò·¼¼»®¿« øØ»­­»²÷

¹»¹® ²¼»¬ «²¼ ¿³ ïìòðëòïçèî ¾»·³

Ê»®»·²­®»¹·­¬»® Ø¿²¿« «²¬»® ÊÎ çíï

»·²¹»¬®¿¹»²ò Ü·» ß²»®µ»²²«²¹ ¼«®½¸

¼·» š¾»®©¿½¸«²¹­¾»¸†®¼»ô ¼·» Ѿ»®ó

º·²¿²¦¼·®»µ¬·±² Ú®¿²µº«®¬ ¿³ Ó¿·²ô

»®º±´¹¬» ³·¬ Ë®µ«²¼» ª±³ îïòðêòïçèîò

Ü·» ͬ¿¼¬ Ò·¼¼»®¿« ´·»¹¬ ½¿ò ïë µ³

²±®¼†­¬´·½¸ ª±² Ú®¿²µº«®¬ ¿³ Ó¿·²ò Ó·¬¿®¾»·¬»®­½¸«´«²¹ îððê ·² Ø¿²¿«

Ü»® Ê»®»·² ¸¿¬ ­»·²»² Þ»®¿¬«²¹­­½¸©»®°«²µ¬ ·³ Þ¿´´«²¹­®¿«³ θ»·²óÓ¿·²

«²¼ ª»®¬®·¬¬ ¼·» ײ¬»®»­­»² ­»·²»® Ó·¬¹´·»¼»® ·³ ο¸³»² ¼»® ¹»­»¬¦´·½¸»²

Þ»®¿¬«²¹­¾»º«¹²·­ ¼»­ |ì Ò®òïï ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹­¹»­»¬¦»­ò Û­ ¾»­¬»¸¬ »·²»

»²¹» Õ±±°»®¿¬·±² ³·¬ ¼»³ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Í¿½¸­»² »òÊò Ü»® Ê»®»·²

·­¬ ­»·¬ ïçèí Ó·¬¹´·»¼ ·³ Þ«²¼»­ª»®¾¿²¼ ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» øÞ¼Ô »òÊò÷ô

«²¬»®­¬ ¬¦¬ ¼·» ·³ Ê»®¾¿²¼ ¿²¹»­¬®»¾¬»² Æ·»´» «²¼ ¾»¿½¸¬»¬ ¼·» ¼±®¬

¹»­»¬¦¬»² Ò±®³»²ò

Ü·» ß®¾»·¬­¿¾´–«º» ·² ¼»² Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»² ©«®¼»² ¼«®½¸ ͽ¸¿ºº«²¹ ª»®»·²­ó

·²¬»®²»® ß®¾»·¬­®·½¸¬´·²·»² «²¼ ݸ»½µ´·­¬»² «²¬»® ­¬®»²¹»² Ï«¿´·¬–¬­²±®³»² ·²

ß²´»¸²«²¹ ¿² ¼·» ×ÍÑçððï »®­¬»´´¬ò Ü·» Û®º¿¸®«²¹»² ¿«­ Ì¿«­»²¼»² ª±²

λ½¸¬­¾»¸»´º­ª»®º¿¸®»² «²¼ ¼»² ®»¹»´³–y·¹ ¦« º ¸®»²¼»² Ú·²¿²¦¹»®·½¸¬­ó

°®±¦»­­»² º·²¼»² ·² ¼·»­»² Ï«¿´·¬–¬­²±®³»² Û·²¦«¹ò Ü·» Ó¿y²¿¸³»² ¦«®

Ï«¿´·¬–¬­­·½¸»®«²¹ «²¼ Ú»¸´»®ª»®³»·¼«²¹ ­·²¼ ­½¸®·º¬´·½¸ ¼±µ«³»²¬·»®¬ «²¼

µ†²²»² ·² ¶»¼»® Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» P ¿«½¸ ª±² Ó·¬¹´·»¼»®² P »·²¹»­»¸»² ©»®¼»²ò

Ù»­½¸–º¬­º ¸®»®·² ¼»­ Ê»®»·²­ ·­¬ Ú®¿« ˬ» Ý¿®´ò ׸® ±¾´·»¹¬ ¼·» ´¿«º»²¼»

Ù»­½¸–º¬­º ¸®«²¹ ¼»­ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²­ò ʱ®­·¬¦»²¼»® ¼»­ ʱ®­¬¿²¼­

·­¬ ¼»® ͬ»«»®¾»®¿¬»® Ü·»¬»® Ðò Ù±²¦» ¿«­ Ò·¼¼»®¿«óÑ­¬¸»·³ò

׳ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ­·²¼ ·²­¹»­¿³¬ ¦©»· ͬ»«»®¾»®¿¬»®

«²¼ »·² Ú¿½¸¿²©¿´¬ º ® ͬ»«»®®»½¸¬ ¿´­ Þ»®«º­¬®–¹»® ¬–¬·¹ò ß´­ ©»·¬»®»

Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»® ­·²¼ Ó·¬¿®¾»·¬»® ³·¬ ¼»® Ï«¿´·º·µ¿¬·±² ¿´­ Ú·²¿²¦©·®¬»ô

ͬ»«»®º¿½¸¿²¹»­¬»´´¬»ô Þ·´¿²¦¾«½¸¸¿´¬»®ô Ü·°´ò Õ¿«º´»«¬» «²¼ Ü·°´ò Þ»¬®·»¾­ó

©·®¬» ¿µ¬·ªò Ù»³–y Þ»­½¸´«­­ ¼»­ ʱ®­¬¿²¼»­ ­·²¼ ¾¦©ò ©»®¼»² ¼·» Þ»®¿ó

¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»® «²¼ Ó·¬¿®¾»·¬»® ²¿½¸ ¼»® Ü×Ò Ò±®³ éééð𠦻®¬·º·¦·»®¬ò

и·´±­±°¸·» «²¼ Æ·»´» ¼»­ Ê»®»·²­ ´¿­­»² ­·½¸ ¿«º ¼·» Þ»®»·¬­¬»´´«²¹ »·²»®

µ±­¬»²¹ ²­¬·¹»² «²¼ ¯«¿´·º·¦·»®¬»² ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬«²¹ ­±©·» ¼·»

Ü«®½¸­»¬¦«²¹ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»®¿²­°® ½¸» ¹»¹»² ¾»® ¼»® Ú·²¿²¦ª»®©¿´ó

¬«²¹ ¦«­¿³³»²º¿­­»²ò

é


è

Æ«³ îëó¶–¸®·¹»² Þ»­¬»¸»² ¼»­ Ô±¸²­¬»«»®ó

¸·´º»ª»®»·²­ Ø»­­»² »ò Êò ³·¬ Í·¬¦ ·² Ò·¼¼»®¿«

¼¿®º ·½¸ ·³ Ò¿³»² ¼»® ­¬–¼¬·­½¸»² Ù®»³·»² ¼·» ¸»®¦´·½¸­¬»² Ù´ ½µ© ²­½¸»

¾»®³·¬¬»´² «²¼ ¦«¹´»·½¸ ¿´´»² Ó·¬­¬®»·¬»®² ¼»­ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²­ ¼»²

Ü¿²µ º ® ·¸® «²»®³ ¼´·½¸»­ É·®µ»² ¾»®³·¬¬»´²ò

Þ»·³ ̸»³¿ ͬ»«»®¹»®»½¸¬·¹µ»·¬ »²¬¦ ²¼»² ­·½¸ ±º¬ ¸»º¬·¹» Ü·­µ«­­·±²»²ô

·²©·»©»·¬ ¼»® ͬ¿¿¬ ­»·²»² Þ ®¹»®² ¾»®¸¿«°¬ ¼·» Ó†¹´·½¸µ»·¬ ¾·»¬»¬ô ¼·»

·¸²»² ¦«­¬»¸»²¼»² λ½¸¬» »·²¦«º±®¼»®²ò Ü·» Õ±³°´»¨·¬–¬ ¼»­ ͬ»«»®ó

®»½¸¬­ ª»®¸·²¼»®¬ ¼·»­ »·¹»²¬´·½¸ ª±² Ù®«²¼ ¿«º «²¼ ±¸²» =Ô±¬­»²N © ®¼»

­·½¸ ¼»® «²µ«²¼·¹» Þ ®¹»® ·² ¼»² Ú¿´´­¬®·½µ»² «²¼ Ô¿¾§®·²¬¸»² ¼»® Í°»¦·¿´ó

ª±®­½¸®·º¬»² ¸±ºº²«²¹­´±­ ª»®·®®»²ò

Û­ ¾®¿«½¸¬ ¿´­± ¼·» Û·²®·½¸¬«²¹ ¼»­ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²­ô ¼¿³·¬ ¼·»

Ù»­»´´­½¸¿º¬ ·¸®» λ½¸¬» ¿«­ ¾»² «²¼ «²¬»® ¼»³ ͬ®·½¸ ¼·» Û·²µ ²º¬» ±°¬·ó

³·»®»² µ¿²²ò Ú ® ¼·» Æ«µ«²º¬ © ²­½¸» ·½¸ ¼»­¸¿´¾ ¼»³ Ê»®»·² ª±®¼®·²¹ó

´·½¸ »·²» ©»·¬»®» ß«º©–®¬­»²¬©·½µ´«²¹ «²¼ ¼»² ß«­¾¿« ¼»­ Þ»®¿¬«²¹­ó

­¬»´´»²²»¬¦»­ ¦«® Þ»®¿¬«²¹ ³†¹´·½¸­¬ ª·»´»® Ó·¬¹´·»¼»®ò

Ù»®¸¿®¼ ͽ¸«´¬¸»·y

Þ ®¹»®³»·­¬»® ¼»® ͬ¿¼¬ Ò·¼¼»®¿«

Ù®«y©±®¬

Ó·¬¹´·»¼»®¾»®¿¬«²¹

ª·¿ ײ¬»®²»¬

Í·» ­·²¼ ¼·» ¹¿²¦» ɱ½¸» ¹»­½¸–º¬´·½¸

¿«º ß½¸­» «²¼ ©±´´»² ׸®» ©»®¬ª±´´»

Ú®»·¦»·¬ ¿²¼»®­ ²«¬¦»²á Õ»·² Ю±¾´»³ô

²¿½¸ ¼»® ß«º²¿¸³» ¿´­ Ê»®»·²­³·¬ó

¹´·»¼ µ†²²»² ©·® Í·» ª·¿ ײ¬»®²»¬ ¾»®¿ó

¬»²ò Ü·» Þ»´»¹» «²¼ ²±¬©»²¼·¹»²

ͬ»«»®·²º±®³¿¬·±²»² µ†²²»² °»® Ó¿·´

¾»®³·¬¬»´¬ ©»®¼»²ò Í»´¾­¬ ¼·» º»®¬·¹» ͬ»«»®»®µ´–®«²¹ »®¸¿´¬»² Í·» ª±² «²­

¿´­ ÐÜÚóÜ¿¬»·ò Û¾»²­± »®º±´¹¬ ¼·» š¾»®³·¬¬´«²¹ ¼»® Ü¿¬»² ¿² ¼·»

Ú·²¿²¦ª»®©¿´¬«²¹ °»® ײ¬»®²»¬ò ß´´» ©»·¬»®»² Ü»¬¿·´­ »®º¿¸®»² Í·» ¾»®

«²­»®» ر³»°¿¹» ©©©ò´±¸·ó¸»­­»²ò¼» ±¼»® ¾»­°®»½¸»² ¼·»­» ³·¬ «²­»®»®

Ú®¿« Ý¿®´ øÌ»´»º±²æ ðêïèéòçîðçðô «¬»ò½¿®´à´±¸²­¬»«»®¸·´º»ó¸»­­»²ò¼»÷ò


Ô»·­¬«²¹»²

¼»­ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²­ Ø»­­»² »òÊò º ® Ó·¬¹´·»¼»®

Ù¿²¦¶–¸®·¹» Þ»®»·¬­¬»´´«²¹ ª±² «³º¿­­»²¼»³ Õ²±©ó¸±© «²¼ ·³³»®

¿µ¬«»´´ ¹»­½¸«´¬»² Ó·¬¿®¾»·¬»®² ¦«® ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬«²¹

{ Õ´–®«²¹ ñ Þ»¿²¬©±®¬«²¹ ¼»® ß²º®¿¹»² «²­»®»® Ó·¬¹´·»¼»®

{ Ю º«²¹ ¼»® ͬ»«»®»®µ´–®«²¹­°º´·½¸¬ «²¼ Þ»®¿¬«²¹ ¦«® Û®­¬»´´«²¹ ¼»®

Û·²µ±³³»²­¬»«»®»®µ´–®«²¹

{ Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® ­¬»«»®´·½¸ ®»´»ª¿²¬»² Ô»¾»²­­¿½¸ª»®¸¿´¬»ô ß«º¾»®»·¬«²¹ ¼»®

Þ»´»¹»®­¬»´´«²¹ ª±² ß«º­¬»´´«²¹»² »¬½ò «²¼ Ü¿®­¬»´´«²¹ ¼»­ Í¿½¸ª»®¸¿´¬»­

{ Û®­¬»´´«²¹ «²¼ Ü®«½µ ¼»® Û·²µ±³³»²­¬»«»®»®µ´–®«²¹ ³·¬ ¿´´»² ß²´¿¹»²ô

Û·²®»·½¸«²¹ ¼»® ͬ»«»®»®µ´–®«²¹ ¾»·³ ¦«­¬–²¼·¹»² Ú·²¿²¦¿³¬

{ Ю–­»²¬¿¬·±² «²¼ Û®´–«¬»®«²¹ ¼»­ Û®¹»¾²·­­»­ ³·¬ Æ«µ«²º¬­°®±¹²±­»

Þ»®¿¬«²¹ ¦«³ Õ·²¼»®¹»´¼ô ¦«® Ô±¸²­¬»«»®»®³–y·¹«²¹ «²¼ «²¼ «²¼ òòò

{ Ø·´º» ¾»·³ Õ·²¼»®¹»´¼¿²¬®¿¹ô ¾»· ß¾´»¸²«²¹­»²¬­½¸»·¼«²¹»² ¼»® Ú¿³·´·»²ó

µ¿­­» «²¼ Þ»®¿¬«²¹ ¦«® Û®¸¿´¬«²¹ ¼»­ Õ·²¼»®¹»´¼¿²­°®«½¸»­

{ Þ»®¿¬«²¹ ¦«³ ß²¬®¿¹ ¿«º Ô±¸²­¬»«»®»®³–y·¹«²¹ øʱ®¬»·´» ñ Ò¿½¸¬»·´» ñ ß²ó

­°®«½¸ ñ ß²¬®¿¹­­¬»´´«²¹÷ô ¦«³ ß²¬®¿¹ ¿«º ɱ¸²«²¹­¾¿«°®–³·» «ò¿ò ͬ»«»®ó

ª»®¹ ²­¬·¹«²¹»²

{ Ø·´º» ¦«® Û®µ´–®«²¹ ¼»® ­¬»«»®´·½¸»² Û·²µ±³³»²­¹®»²¦¾»¬®–¹» ¾»· Õ®¿²µ»²ó

µ¿­­»²¾»·¬®–¹»²ô ¾»·³ ÞßÚ†Ùô ¦«® Ú»¸´¾»´»¹«²¹­¿¾¹¿¾» ·³ ­±¦·¿´»²

ɱ¸²«²¹­¾¿«ô ¦«³ ß²¬®¿¹ ¿«º ɱ¸²¹»´¼ «òªò³ò

Ê»®¬®»¬«²¹ ª±® ¼»² Ú·²¿²¦¾»¸†®¼»² «²¼ Ü«®½¸­»¬¦«²¹ ׸®»® ß²­°® ½¸»

{ Õ´–®«²¹ «²¼ Þ»¿²¬©±®¬«²¹ ª±² ß²º®¿¹»² ¼»® Ú·²¿²¦¾»¸†®¼»²

{ Ю º«²¹ ¼»­ Û·²µ±³³»²­¬»«»®¾»­½¸»·¼»­ô Õ·²¼»®¹»´¼¾»­½¸»·¼»­ «ò¿ò

{ Ú ¸®«²¹ ¼»­ Û·²­°®«½¸­ª»®º¿¸®»²­ «²¼ ®»½¸¬´·½¸» Ê»®¬®»¬«²¹ ·³ Ú·²¿²¦ó

¹»®·½¸¬­ª»®º¿¸®»² ¼«®½¸ »·²»² ͬ»«»®¾»®¿¬»®

{ ͬ»´´«²¹ ª±² ß²¬®–¹»² ¦«® Ù»©–¸®«²¹ ¼»­ ʱ´´­¬®»½µ«²¹­­½¸«¬¦»­

ßµ¬·ª» Ù»­¬¿´¬«²¹­¾»®¿¬«²¹ ¦«® Û®´¿²¹«²¹ ª±² ͬ»«»®ª»®¹ ²­¬·¹«²¹»²

{ š¾»®°® º«²¹ ¼»® ׸²»² ª±² ¿²¼»®»² ª±®¹»´»¹¬»² =ͬ»«»®­°¿®³±¼»´´»N

{ Û²¬­½¸»·¼«²¹ ¦«® ®·½¸¬·¹»² É¿¸´ ¼»® ͬ»«»®µ´¿­­»

{ ßµ¬·ª» Ù»­¬¿´¬«²¹­¾»®¿¬«²¹ ¦«® ͬ»«»®³·²·³·»®«²¹ ¾»· ¼»® ß´¬»®­ª±®­±®¹»ô

¼»³ ׳³±¾·´·»²»®©»®¾ô ¼»® Ê»®³†¹»²­ ¾»®¬®¿¹«²¹ô ¼»® ɱ¸²«²¹­®»²±ó

ª·»®«²¹ »¬½ò

{ š¾»®©¿½¸«²¹ ׸®»® ͬ»«»®¿µ¬» ¦«® Û®´¿²¹«²¹ ª±² Ê»®¹ ²­¬·¹«²¹»² ©»¹»²

¿²¸–²¹·¹»® Ê»®º¿¸®»² ¾»·³ ÞÚØ ñ ÞÊÙ

{ Þ»®¿¬«²¹ ¦«³ ß²­°®«½¸ ¿«º ß®¾»·¬²»¸³»®­°¿®¦«´¿¹» «²¼ ɱ¸²«²¹­ó

¾¿«°®–³·»

ͬ»«»®´·½¸» ײ¬»®»­­»²ª»®¬®»¬«²¹ ¼»® Ó·¬¹´·»¼»® ¾»· ¼»² Ô–²¼»®ó «²¼

Þ«²¼»­º·²¿²¦¾»¸†®¼»² «²¼ ¼»³ Ù»­»¬¦¹»¾»®

ç


ïð

Ù®«y©±®¬

É·® ¹®¿¬«´·»®»² «²­»®»³ Ó·¬¹´·»¼ô ¼»³

Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊòô ¼»® ­·½¸

·³ Ô¿«º» ¼»­ ª·»®¬»´ Ö¿¸®¸«²¼»®¬­ ­»·²»­

Þ»­¬»¸»²­ ¹®±y» Ê»®¼·»²­¬» ­±©±¸´ ·³ Þ¼Ô »òÊò ¿´­ ¿«½¸ ·² ¼»® ­¬»«»®´·½¸»²

Þ»®¿¬«²¹ »®©±®¾»² ¸¿¬ô ¸»®¦´·½¸ ¦« ­»·²»³ îëó¶–¸®·¹»² Ù® ²¼«²¹­¶«¾·´–«³ò

Ü»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ·­¬ ¼»³ Þ«²¼»­ª»®¾¿²¼ ¼»® Ô±¸²ó

­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» »òÊò ·³ Ö¿¸® ïçèíô ¼¿­ ¸»·y¬ ¾»®»·¬­ »·² Ö¿¸® ²¿½¸

Ê»®»·²­¹® ²¼«²¹ô ¾»·¹»¬®»¬»²ò ˲¬»® ­»·²»® Ó·¬©·®µ«²¹ ¸¿¬ ¼»® Þ¼Ô »òÊò ©·½¸ó

¬·¹» Û¬¿°°»² º ® ¼·» Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ¿«º ¼»³ É»¹ ¦« ¼»® ¿²»®µ¿²²ó

¬»² ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹­·²­¬·¬«¬·±²ô ©·» ­·» ­·½¸ ¸»«¬» ·³ Í°»µ¬®«³ ¼»® ­¬»«»®¾»ó

®¿¬»²¼»² Þ»®«º» ¼¿®­¬»´´¬ô ¦«® ½µ¹»´»¹¬ò

Ó»·´»²­¬»·²» ¼»® Û®º±´¹» ©¿®»² ¼·» ïççí »®®»·½¸¬» ß«­©»·¬«²¹ ¼»® Þ»ó

®¿¬«²¹­¾»º«¹²·­ ¾»· Õ¿°·¬¿´»·²µ ²º¬»² «²¼ ¼¿­ ײµ®¿º¬¬®»¬»² ¼»­ éò ͬ»«»®ó

¾»®¿¬«²¹­–²¼»®«²¹­¹»­»¬¦»­ ·³ Ö¿¸®» îðððô ¼¿­ ·³ É»­»²¬´·½¸»² ¼»² ¼»®ó

¦»·¬ ¹»´¬»²¼»² Þ»®¿¬«²¹­®¿¸³»² ¼¿®­¬»´´¬ò

Ü·» Û®º±´¹» ¼»­ Þ«²¼»­ª»®¾¿²¼»­ô ·²­¾»­±²¼»®» ·³ Æ«­¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¼»®

­¬»¬·¹»² ß²°¿­­«²¹ ¼»® Þ»®¿¬«²¹­¾»º«¹²·­ô ¼·» ¼·» Û¨·­¬»²¦ ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ó

ª»®»·²» ¿´­ °®»·­¹ ²­¬·¹» ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹­¿´¬»®²¿¬·ª» º ® ß®¾»·¬²»¸³»® ­·½¸»®ó

¹»­¬»´´¬ ¸¿¾»²ô ­·²¼ »²¹ ª»®µ² °º¬ ³·¬ ¼»² ßµ¬·ª·¬–¬»² ­»·²»® Ó·¬¹´·»¼­ª»®»·²»

«²¼ ·² ¼·»­»³ Æ«­¿³³»²¸¿²¹ ·­¬ ¼»³ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò

¾»­±²¼»®­ ¦« ¼¿²µ»²ò ʱ® ¿´´»³ ·² ¼»® л®­±² ­»·²»­ ʱ®­¬¿²¼­ª±®­·¬¦»²¼»²ô

Ø»®®² ͬ»«»®¾»®¿¬»® Ü·»¬»® Ðò Ù±²¦»ô ¸¿¬ ¼»® Ê»®»·² ¼¿¦« ·² ¹®±y»³ Ó¿y» ¾»·ó

¹»¬®¿¹»²ò Ü»® Ê»®»·²ô ª»®¬®»¬»² ¼«®½¸ ­»·²»² ʱ®­·¬¦»²¼»²ô ¸¿¬ ¼»² Ê»®¾¿²¼

¸–«º·¹ ¿«½¸ ·² ¼»® ›ºº»²¬´·½¸µ»·¬ô ¦«³ Þ»·­°·»´ ¾»· Ϋ²¼º«²µ·²¬»®ª·»©­ ±¼»® ¾»·

Ì»´»º±²¿µ¬·±²»² ª±² Æ»·¬«²¹»²ô ¸»®ª±®®¿¹»²¼ ²¿½¸ ¿«y»² ª»®¬®»¬»²ò

Ü·» ¿µ¬·ª» Ó·¬¿®¾»·¬ ·³ Ê»®¾¿²¼ «²¼ ¼·» ­¬»¬­ ­»®·†­»ô µ±³°»¬»²¬» «²¼ º¿½¸ó

´·½¸ ¾»®¦»«¹»²¼» ß®¾»·¬ ¼»­ Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²­ Ø»­­»² »òÊò ¸¿¬ ¦«³

¸»«¬·¹»² ß²­»¸»² ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» «²¼ ¼¿³·¬ ¿«½¸ ¼»­

Þ«²¼»­ª»®¾¿²¼»­ ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ©»­»²¬´·½¸ ¾»·¹»¬®¿¹»²å ­·»

©¿® «²¼ ·­¬ »·² Ì»·´ ¼»­ Ú«²¼¿³»²¬­ô ¿«º ¼»³ ­·½¸ ß®¾»·¬ ¦«³ Û®º±´¹ »²¬©·µó

µ»´² ´–­­¬ò Ú ® ¼·»­»² «²ª»®¦·½¸¬¾¿®»² Þ»·¬®¿¹ ­°®»½¸»² ©·® ׸²»² ¿² ¼·»­»®

ͬ»´´» «²­»®» ß²»®µ»²²«²¹ «²¼ «²­»®»² ¸»®¦´·½¸»² Ü¿²µ ¿«­ò

É·® © ²­½¸»² «²­»®»³ Ó·¬¹´·»¼­ª»®»·² º ® ¼·» ²–½¸­¬»² îë Ö¿¸®» «²¼ ¼¿ó

® ¾»® ¸·²¿«­ ©»·¬»®¸·² »·²» »®º±´¹®»·½¸» ß®¾»·¬ «²¼ »·²» °±­·¬·ª» Û²¬©·½µ´«²¹ò

Þ«²¼»­ª»®¾¿²¼ ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» »òÊò

É»®²»® Ô»²µô ͬ»«»®¾»®¿¬»®

ʱ®­¬¿²¼­ª±®­·¬¦»²¼»®


Ó·¬¹´·»¼­½¸¿º¬ «²¼ Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®¿¹

Ü»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² ¼¿®º µ®¿º¬ Ù»­»¬¦ ²«® º ® Ó·¬¹´·»¼»® ¬–¬·¹ ©»®¼»²

Ü»® Ê»®»·²­¾»·¬®·¬¬ »®º±´¹¬ ¼«®½¸ ˲¬»®­½¸®·º¬ ¿«º ¼»® Þ»·¬®·¬¬­»®µ´–®«²¹ò Ü·»

Þ»·¬®·¬¬­»®µ´–®«²¹ô ¼·» Ê»®»·²­­¿¬¦«²¹ô ¼»® ´»¬¦¬» Þ»®·½¸¬ ¦«® Ù»­½¸–º¬­°® º«²¹ô

¼·» Þ»·¬®¿¹­±®¼²«²¹ «²¼ »·²» ß«º´·­¬«²¹ ¼»® ¦«® Þ»®¿¬«²¹ ²±¬©»²¼·¹»² Þ»´»¹»ô

µ†²²»² ¿«º «²­»®»® ر³»°¿¹» ·³ ײ¬»®²»¬ «²¬»® ©©©ò´±¸·ó¸»­­»²ò¼» »·²¹»ó

­»¸»² «²¼ ¿«­¹»¼®«½µ¬ ©»®¼»²ò ß«½¸ ¼·» Û·²­·½¸¬ ¼·»­»® ˲¬»®´¿¹»² ·² »·²»®

«²­»®»® Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»² ·­¬ ­»´¾­¬ª»®­¬–²¼´·½¸ ³†¹´·½¸ò

Ü»® ß«­¬®·¬¬ ¿«­ ¼»³ Ê»®»·² ·­¬ ó ±¸²» Û·²¸¿´¬«²¹ »·²»® Ú®·­¬ ó ¶»©»·´­ ¦«³

Ö¿¸®»­»²¼» ³†¹´·½¸ò Û® ·­¬ ¼»³ ʱ®­¬¿²¼ «²¬»® ¼»® Ê»®»·²­¿²­½¸®·º¬ ·² Ò·¼¼»®¿«

­½¸®·º¬´·½¸ ³·¬¦«¬»·´»²ò

Ö»¼»­ Ó·¬¹´·»¼ »²¬®·½¸¬»¬ »·²»² ¶–¸®´·½¸»² Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®¿¹ò Ü·»­»® ·­¬ ­±¦·¿´

¿¾¹»­¬«º¬ «²¼ ®·½¸¬»¬ ­·½¸ ²¿½¸ ¼»® ؆¸» ¼»­ Û·²µ±³³»²­ò Ü»® Þ»·¬®¿¹ ´·»¹¬

¦©·­½¸»² E ëðôó «²¼ E îçðôóò Ü»® Ü«®½¸­½¸²·¬¬­¾»·¬®¿¹ ´·»¹¬ ¾»· ½¿ò E ïïðôó °ò¿ò

׳ »®­¬»² Ö¿¸® ·­¬ »·²» ¦«­–¬¦´·½¸» ß«º²¿¸³»¹»¾ ¸® ª±² E ïëôó ¦« »²¬®·½¸¬»²ò

Ü»® Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®¿¹ ©·®¼ ¾»· ß«º²¿¸³» ·² ¼»² Ê»®»·² «²¼ ·² ¼»² Ú±´¹»¶¿¸®»²

¶»©»·´­ ¦«³ ðïòðïò »·²»­ Õ¿´»²¼»®¶¿¸®»­ º–´´·¹ò

ß´´» Ô»·­¬«²¹»²ô ¼·» ¼»® Ê»®»·² º ® ­»·²» Ó·¬¹´·»¼»® »®¾®·²¹¬ô ­·²¼ µ±­¬»²´±­ò

Ò»¾»² ¼»³ ¶–¸®´·½¸»² Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®¿¹ «²¼ ¼»® »·²³¿´·¹»² ß«º²¿¸³»¹»¾ ¸®

º¿´´»² ­±³·¬ µ»·²» ©»·¬»®»² Õ±­¬»² ¿²ò ˳ ´–²¹»®» É¿®¬»¦»·¬»² ¦« ª»®³»·¼»²ô

»³°º»¸´»² ©·® ¼·» ¬»´»º±²·­½¸» Ê»®»·²¾¿®«²¹ »·²»­ Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²­ô ¿«½¸ ¼·»

Þ»®¿¬«²¹ ª·¿ ײ¬»®²»¬ ·­¬ º ® Ó·¬¹´·»¼»® ³†¹´·½¸ò

Ù»¸¬ »­ ²·½¸¬ »¬©¿­ ¾·´´·¹»®á

Æ«¹»¹»¾»²ô ¼·» ؆¸» ¼»­ ¼«®½¸­½¸²·¬¬´·½¸»² Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®¿¹­ ¼»­ Ô±¸²­¬»«»®ó

¸·´º»ª»®»·²­ Ø»­­»² »òÊò ´·»¹¬ »¬©¿­ ¾»® ¼»³ Ü«®½¸­½¸²·¬¬ ¿²¼»®»® Ê»®»·²»ò

ß¾»® ¼¿º ® ©«®¼» ¾»©«­­¬ ¼»® ©»·¬»®» ß«­¾¿« ¸¿«°¬¾»®«º´·½¸ ¾»­»¬¦¬»®

Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»² ³·¬ ¯«¿´·º·¦·»®¬»³ Ú¿½¸°»®­±²¿´ º±®½·»®¬ò Ü·» ¸±¸» ¾»®«º´·½¸»

Ï«¿´·º·µ¿¬·±² ¼»® Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»® «²¼ ¼·» ­¬®»²¹» Ò±®³·»®«²¹ ¼»®

ß®¾»·¬­¿¾´¿«º±®¹¿²·­¿¬·±² ¦«® Ï«¿´·¬–¬­­·½¸»®«²¹ «²¼ Ú»¸´»®ª»®³»·¼«²¹ ª»®«®ó

­¿½¸¬ »²¬­°®»½¸»²¼» º·²¿²¦·»´´» ß«º©»²¼«²¹»²ò Ü·» Ô±¸²­¬»«»®¾»®¿¬»® «²¼

Ô±¸²­¬»«»®¾»®¿¬»®·²²»² «²­»®»­ Ê»®»·²­ ¸¿¾»² ·² ¼»® Ó»¸®¦¿¸´ »·²»²

ͬ»«»®º¿½¸¾»®«º øͬ»«»®º¿½¸¿²¹»­¬»´´¬»®÷ »®´»®²¬ ±¼»® µ±³³»² ¼·®»µ¬ ¿«­ ¼»®

Ú·²¿²¦ª»®©¿´¬«²¹ò ײ Ú¿½¸¹®»³·»² ­¬»¸»² ¼»³ Ê»®»·² ¿´­ ¿µ¬·ª» Ó·¬¹´·»¼»®

¦©»· ͬ»«»®¾»®¿¬»® «²¼ »·² Ú¿½¸¿²©¿´¬ º ® ͬ»«»®®»½¸¬ ¦«® Ê»®º ¹«²¹ò Ü¿³·¬

«²¬»®­½¸»·¼»¬ ­·½¸ ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² ¼»«¬´·½¸ ª±² ¿²¼»®»²

Ê»®»·²»² ¹´»·½¸»® Ù®†y»ò λ¹»´³–y·¹» ͽ¸«´«²¹»² «²¼ »·² ­¬–²¼·¹»®

ײº±®³¿¬·±²­­»®ª·½» ­·½¸»®² ¼·» ßµ¬«¿´·¬–¬ ¼»­ É·­­»²­ ¿´´»® Ó·¬¿®¾»·¬»® ¦«³

ʱ®¬»·´ ¼»® Ó·¬¹´·»¼»®ò

ß´´»

ß´´»

Ô»·­¬«²¹»²

Ô»·­¬«²¹»²

¼»­

¼»­

Ê»®»·²­

Ê»®»·²­ ­·²¼

­·²¼

³·¬

³·¬

¼»³

¼»³

Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®¿¹

­¬»«»®´·½¸ ¿¾­»¬¦¾¿®»²

¿¾¹»¹±´¬»²

Ó·¬¹´·»¼­¾»·¬®¿¹ ¿¾¹»¹±´¬»²

ïï


î

Õ¿²¦´»· Ø¿²¿«

Í¿²¼»´¼¿³³ îì¿

êíìëð Ø¿²¿«

Ú±² ðêïèïòçïêìêóð

Ú¿¨ ðêïèïòçïêìêóìð

µ¿²¦´»·ò¸«à¶¿¸²ó®«¹ò¼»

É×ÎÌÍÝØßÚÌÍÞÛÎßÌËÒÙ

ÎÛÝØÌÍÞÛÎßÌËÒÙ

ÍÌÛËÛÎÞÛÎßÌËÒÙ ×Ò ÕÑÑÐÛÎßÌ×ÑÒ

Õ¿²¦´»· Ò·¼¼»®¿«

Ñ­¬¸»·³»® ͬ®¿y» ï

êïïíð Ò·¼¼»®¿«

Ú±² ðêïèéòçðêçëóð

Ú¿¨ ðêïèéòçêðçëóîð

µ¿²¦´»·ò²¼à¶¿¸²ó®«¹ò¼»


Ø¿«°¬ª»®©¿´¬«²¹ «²¼ Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»

Ò·¼¼»®¿«

Ò·¼¼»®¿«

Ü·» Ø¿«°¬ª»®©¿´¬«²¹ ¼»­ Ê»®»·²­

¾»º·²¼»¬ ­·½¸ ·² Ò·¼¼»®¿« ½¿ò ïë µ³ †­¬´·½¸

ª±² Ú®¿²µº«®¬ ¿³ Ó¿·²ò Ù»­½¸–º¬­º ¸®»®·²

·­¬ ¼·» Þ¿²µµ¿«ºº®¿« ˬ» Ý¿®´ò ˲¬»® ¼»® ¹´»·ó

½¸»² ß²­½¸®·º¬ ¾»º·²¼»¬ ­·½¸ ¿«½¸ «²­»®»

Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» Ò·¼¼»®¿«ò ׳ Ö¿¸®» ïççì

µ±²²¬»² ¸·»® ²»«» Ù»­½¸–º¬­®–«³» ·³

ß®µ¿¼»²¸±º ·² «²³·¬¬»´¾¿®»® Ò¿½¸¾¿®­½¸¿º¬

¦«³ ο¬¸¿«­ ¼»® ͬ¿¼¬ Ò·¼¼»®¿« ¾»¦±¹»²

©»®¼»²ò

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» Ò·¼¼»®¿« ¾»­¬»¸¬ ­»·¬

Ù® ²¼«²¹ ¼»­ Ê»®»·²­ ·³ Ö¿¸®» ïçèîò Þ»®¿ó

¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»®·² ·­¬ Ú®¿« Û®·µ¿ Ü®»­½¸»®ô

¼·» ¿«½¸ ¼·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» Ü¿®³­¬¿¼¬ º ¸®¬ò ˬ» Ý¿®´

Þ»®¿¬«²¹»² ©»®¼»² ¼«®½¸ Ú®¿« Ü®»­½¸»®

­±©·» ¼«®½¸ Ú®¿« Ý¿®´ ¼«®½¸¹»º ¸®¬ò

ß³ ͬ»·²©»¹ ê ñ ß®µ¿¼»²¸±º

êïïíð Ò·¼¼»®¿« øØ»­­»²÷

Ì»´»º±² ðêïèéòçîðçð

Ì»´»º¿¨ ðêïèéòçîðçìð

´±¸²­¬»«»®¸·´º»ó¸»­­»²à¬ó±²´·²»ò¼»

›ºº²«²¹­¦»·¬»² Ó± ïðòðð ó ïîòðð «ò ïëòðð ó ïèòðð

Ü·ô Ó· çòðð ó ïîòðð «ò ïëòðð ó ïèòðð

ܱô Ú® ïðòðð ó ïîòðð «ò ïëòðð ó ïçòðð

Í¿ ²¿½¸ Ê»®»·²¾¿®«²¹

Þ»­«½¸ «²¼ Ú»®²­»¸¿«º¦»·½¸²«²¹

¼»­ ¸®óÚ»®²­»¸»²­

·² ¼»® Ø¿«°¬ª»®©¿´¬«²¹ øîððê÷

ïí


ÜÛÎ Ì×ÐРښΠÍÌÛËÛÎÍÐßÎÛÎ

ß«½¸ ß«º©»²¼«²¹»² ®«²¼ «³ ¼»² °®·ª¿ó

¬»² Ø¿«­¸¿´¬ µ†²²»² ­¬»«»®³·²¼»®²¼

¾»® ½µ­·½¸¬·¹¬ ©»®¼»²ò Ø·»® ¹»¸¬ »­ «³

λ½¸²«²¹»² º ® Ø¿²¼©»®µ»®ó «²¼ Ü·»²­¬ó

´»·­¬«²¹»²ô ¼·» °»® Þ¿²µ ¾»®©»·­«²¹ ±¼»®

ÛÝóÕ¿®¬» ¾»¦¿¸´¬ ©«®¼»²ò Õ±²µ®»¬ ®»·½¸¬

¼·»­ ª±² ¼»® λ°¿®¿¬«® ¼»® Ø¿«­¸¿´¬­¹»ó

®–¬» ©·» É¿­½¸ó ±¼»® Í° ´³¿­½¸·²»ô ¼»­

Ú»®²­»¸»®­ »¬½ò ¾·­ ¦«® Ü«®½¸º ¸®«²¹ ª±²

ײ­¬¿²¼¸¿´¬«²¹­ó «²¼ É¿®¬«²¹­óñк´»¹»ó

¿®¾»·¬»² ·² «²¼ «³ ¼·» Ó·»¬©±¸²«²¹ ¾¦©ò

¼¿­ °®·ª¿¬ ¹»²«¬¦¬» ɱ¸²¹®«²¼­¬ ½µò

Ê·»´» ß«º©»²¼«²¹»² ©·» ¼·» ®»¹»´³–y·ó

¹»² É¿®¬«²¹­¿®¾»·¬»² ¿² Ø»·¦«²¹­óô

ß«º¦«¹­ó ±¼»® É¿­­»®¿«º¾»®»·¬«²¹­¿²´¿ó

¹»²ô ¼·» λ·²·¹«²¹­¿®¾»·¬»² ¼»­ ͽ¸±®²ó

­¬»·²º»¹»®­ô ¼·» ß«º©»²¼«²¹»² º ® Ø¿«­ó

³»·­¬»®¼·»²­¬» »¬½ò µ†²²»² ²«® ¼»® ˳ó

´¿¹»²¿¾®»½¸²«²¹ ¼»­ Ê»®³·»¬»®­ ±¼»®

¼»® Ø¿«­ª»®©¿´¬«²¹ »²¬²±³³»² ©»®¼»²ò

Þ»· ɱ¸²«²¹­»·¹»²¬ ³»®² ­·²¼ ¿«½¸ ¼·»

Û²¬²¿¸³»² ¿«­ ¼»® ײ­¬¿²¼¸¿´¬«²¹­® ½µó

´¿¹» ¿«º ·¸®» ­¬»«»®´·½¸» ß¾¦«¹­º–¸·¹µ»·¬

¸·² ¦« ¾»®°® º»²ò Þ»¹ ²­¬·¹¬ ­·²¼ îðû

¼»­ ß²¬»·´­ ¼»® ß®¾»·¬­óøÔ±¸²÷ó´»·­¬«²¹»²ò

Ü·» ³¿¨·³¿´» Ú†®¼»®«²¹ ¾»¬®–¹¬ E êððôó

øîðû ªò E íòðððôó÷ò Ø·»®¾»· ¸¿²¼»´¬ »­ ­·½¸

«³ »·²»² ͬ»«»®¿¾¦«¹­¾»¬®¿¹ô ¼»® ¾»· ¼»®

º»­¬¹»­»¬¦¬»² Û·²µ±³³»²­¬»«»® ·² ß¾¦«¹

¹»¾®¿½¸¬ ©·®¼ò Þ»·³ ͬ»«»®¦¿¸´»® µ±³ó

³»² ¼¿³·¬ ³¿¨·³¿´ E êððôó ¿²ò É»·¬»®»

­¬»«»®´·½¸» Ê»®¹ ²­¬·¹«²¹»² ¾»­¬»¸»² º ®

Þ»­½¸–º¬·¹«²¹­ª»®¸–´¬²·­­» ·³ Ю·ª¿¬ó

¸¿«­¸¿´¬ò Ú¿½¸´·½¸»® ο¬ ·­¬ ¸·»® ¹»º®¿¹¬ÿ

É»·¬»®» ײº±­ «²¼ Ì·°°­ «²¬»®æ

©©©ò´±¸·ó¸»­­»²ò¼»


Ø¿²¿«

Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²

Ø¿²¿« P Õ¿®¾»² P Ô¿²¹»²­»´¾±´¼

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ­»·¬

¼»³ Ö¿¸®» ïçèî «²¼ ·­¬ ¼·» ³·¬¹´·»¼»®ó

­¬–®µ­¬» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¼»­ Ô±¸²ó

­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²­ Ø»­­»² »òÊò

Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»®·² ·­¬ Ú®¿« Ü·°´ò

Õ¿«ºº®¿« ͧ´ª·¿ Ø¿¸²ò Ú®¿« Ø¿¸² ·­¬

¾»®»·¬­ ­»·¬ ïçèè º ® ¼»² Ô±¸²­¬»«»®ó

¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ¬–¬·¹ò É»·¬»®ó

¸·² ­·²¼ ·² ¼»® Ó·¬¹´·»¼»®¾»®¿¬«²¹ Ú®¿«

Û´­¾»¬¸ Ø·¨óÚ·²µô Ú®¿« Ø»´¹¿ Ü·½µ¸¿«¬

«²¼ Ú®¿« ײ¹®·¼ ͬ»·²»® ¿µ¬·ªò

Ø¿²¿«»® ʱ®­¬¿¼¬ ïë

êíìëð Ø¿²¿«

Ì»´»º±² ðêïèïòîëíïêè

Õ¿®¾»² Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ­»·¬ ¼»³ Ö¿¸®» ïççð «²¼ ©·®¼ ª±² Ú®¿«

Ü·°´ò Õ¿«ºº®¿« ͧ´ª·¿ Ø¿¸² ¹»´»·¬»¬ò Ú®¿« Ø¿¸² ¸¿¬ É·®¬­½¸¿º¬­©·­­»²ó

­½¸¿º¬»² ­¬«¼·»®¬ò

Þ±®²©·»­»²©»¹ íê ›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

êïïèì Õ¿®¾»²ô Ñ®¬­¬»·´ λ²¼»´ Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ²«® ²¿½¸ Ê»®»·²¾¿®«²¹

Ì»´»º±² ðêðíçòììïìë

ͧ´ª·¿ Ø¿¸² «²¼ Û´­¾»¬¸ Ø·¨óÚ·²µ

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Ó±ô Ú® çòðð ó ïîòðð «ò ïëòðð ó ïèòðð

Ü·ô Ó·ô ܱ çòðð ó ïîòðð «ò ïìòðð ó ïéòðð

Í¿ ²¿½¸ Ê»®»·²¾¿®«²¹

Ô¿²¹»²­»´¾±´¼

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ­»·¬ ¼»³ Ö¿¸®» ïçèì «²¼ ©·®¼ ª±² Ú®¿«

Ø·¨óÚ·²µ ¹»´»·¬»¬ò Í·» ¸¿¬ ׸®» Þ»®«º­¿«­¾·´¼«²¹ ¾»·³ Ú·²¿²¦¿³¬ ¿¾¹»­½¸´±­ó

­»²ò Í·» ¹»¸†®¬ ¾»®»·¬­ ­»·¬ ïçèî ¼»³ Ê»®»·² ¿²ô ·­¬ Ó·¬¹´·»¼ ¼»­ ʱ®­¬¿²¼­

«²¼ ¸¿«°¬¾»®«º´·½¸ ·² ¼»® Ô±¸²­¬»«»®¾»®¿¬«²¹ ¬–¬·¹ò

ͬ»·²©»¹ ì ›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

êíëðë Ô¿²¹»²­»´¾±´¼ Ó± ó ܱ ïêòðð ó ïçòðð

Ü· ó Ó· ïðòðð ó ïíòðð

Ì»´»º±² ðêïèìòêïðçê Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ¿«½¸ ²¿½¸ Ê»®»·²¾¿®«²¹

ïë


ïê

ß´¬»²­¬¿¼¬ Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ¾»®»·¬­ ­»·¬

¼»³ Ö¿¸®» ïççìò Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»® ·­¬

¼»® Ù§³²¿­·¿´´»¸®»® Ë´®·½¸ ͽ¸»«ò Ø»®®

ͽ¸»« ¿®¾»·¬»¬ ¾»®»·¬­ ­»·¬ ¼»³ Ö¿¸®» ïççí

º ® ¼»² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ¿´ß®¾»·¬²»¸³»®¾»®¿¬»®ò

Æ«® Ê»®³»·¼«²¹ ª±² ´–²¹»®»² É¿®¬»¦»·¬»²ô

·­¬ ¼·» ¬»´»º±²·­½¸» Ê»®»·²¾¿®«²¹ ª±² Þ»®¿ó

¬«²¹­¬»®³·²»² ¦« »³°º»¸´»²ò

Æ«³ Þ¿½¸­¬¿¼»² ï

êíêéì ß´¬»²­¬¿¼¬

Ì»´»º±² ðêðìéòêééçð

´±¸·ó¿´¬»²­¬¿¼¬à±²´·²»ò¼»

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Ó± ïêòðð ó ïèòíð

Ü· ïðòðð ó ïîòðð

Ó·ô Ú® ïðòðð ó ïîòðð «ò ïêòðð óïèòíð

Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ²¿½¸ ¬»´ò Ê»®»·²¾¿®«²¹

Þ¿¼ Ê·´¾»´

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ¾»ó

®»·¬­ ­»·¬ ¼»³ Ö¿¸®» ïçèîò

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ©·®¼ ª±² Ø»®®²

Ü·°´ò Õ¿«º³¿²² Ó·½¸¿»´ Ü·»¬®·½¸ ¹»´»·ó

¬»¬ò Ø»®® Ü·»¬®·½¸ ·­¬ ͬ»«»®¾»®¿¬»® «²¼

¼¿³·¬ ¾»®»·¬­ ¿´­ Þ»®«º­¬®–¹»® º ® ¼·»

Û·²µ±³³»²­¬»«»®¾»®¿¬«²¹ ·³ Ô±¸²ó

­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² ¾»­±²¼»®­ ¯«¿´·º·¦·»®¬ò

Ý¿®´óͽ¸«®¦óͬ®ò ï

êïïïè Þ¿¼ Ê·´¾»´óØ»·´­¾»®¹

Ì»´»º±² ðêïðïòèèîðé

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ²¿½¸ ¬»´ò Ê»®»·²¾¿®«²¹

Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²

ß´¬»²­¬¿¼¬ P Þ¿¼ Ê·´¾»´

Ë´®·½¸ ͽ¸»«

Ó·½¸¿»´ Ü·»¬®·½¸


Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²

Ú®¿²µº«®¬ P Ü¿®³­¬¿¼¬

Ú®¿²µº«®¬ Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ­»·¬

¼»³ Ö¿¸®» ïçèîò

Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»® ·­¬ Ø»®® Ü·°´ò

Þ»¬®·»¾­©·®¬ 묻® É¿½¸²»®ò Ø»®®

É¿½¸²»® ´»·¬»¬ ¼·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»

­»·¬ ·¸®»® Ù® ²¼«²¹ò

ß² ¼»® Ю¿«²¸»·³»® Ó ¸´» îî

êðíèë Ú®¿²µº«®¬ ¿³ Ó¿·²

Ì»´»º±² ðêçòéêëéëê

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ²«® ²¿½¸ ¬»´ò Ê»®»·²¾¿®«²¹

Ü¿®³­¬¿¼¬ Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ­»·¬ ¼»³

Ö¿¸®» ïçèî «²¼ ´·»¹¬ ¦»²¬®¿´ ·² ¼»® ײ²»²­¬¿¼¬

ª±² Ü¿®³­¬¿¼¬ò

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ©·®¼ ª±² ¼»® Ü·°´ò

ͱ¦·¿´¿®¾»·¬»®·² Û®·µ¿ Ü®»­½¸»® ¹»´»·¬»¬ò Ú®¿«

Ü®»­½¸»® ·­¬ ¾»®»·¬­ ­»·¬ ¼»³ Ö¿¸®» îððï º ®

¼»² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² Ø»­­»² »òÊò ¬–¬·¹ò

Ó ¸´­¬®¿y» éê ñ Û½µ» Ò·»¼»®®¿³­¬–¼¬»® ͬ®ò

êìîèí Ü¿®³­¬¿¼¬

Ì»´»º±² ðêïëïòéìèðì

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Ü·ô ܱ ïðòðð ó ïíòðð «ò ïëòðð ó ïèòðð

Í¿ ïðòðð ó ïíòðð

Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ¿«½¸ ²¿½¸ Ê»®»·²¾¿®«²¹

묻® É¿½¸²»®

Û®·µ¿ Ü®»­½¸»®

˲­»® Æ·»´ ·­¬ ¼·» Ü«®½¸­»¬¦«²¹ ¼»®

¾»®»½¸¬·¹¬»² ß²­°® ½¸» «²­»®»® Ó·¬¹´·»¼»®

¹»¹»² ¾»® ¼»² Ú·²¿²¦¾»¸†®¼»²

ïé


î

Ü»® Õ¿¬¿´±¹ ¦« ¼»² ͬ»«»®ª»®¹ ²­¬·¹«²¹»²

«²¼ º·²¿²¦·»´´»² Ú†®¼»®«²¹»² º ® Ú¿³·´·»²

±¼»® ß´´»·²­¬»¸»²¼»² ³·¬ ³·²¼»®¶–¸®·¹»²

±¼»® ­·½¸ ·² Þ»®«º­¿«­¾·´¼«²¹ ¾»º·²¼´·½¸»²

Õ·²¼»®² ·­¬ «³º¿­­»²¼ «²¼ º ® ¼»² Ò·½¸¬ó

º¿½¸³¿²² µ¿«³ ¦« ¾»®¾´·½µ»²ò ײ­¾»­±²ó

¼»®» ¼·» ­»·¬ ¼»³ Ö¿¸®» îððê »®©»·¬»®¬»²

ß¾¦«¹­³†¹´·½¸µ»·¬»² º ® ¼·» ß«º©»²¼«²ó

¹»² ¦«® Õ·²¼»®¾»¬®»««²¹ øÕ·²¼»®¹¿®¬»²ó

µ±­¬»²ô Ø¿«­¸¿´¬­¸·´º»² ñ Ì¿¹»­³«¬¬»®ô ͽ¸«´ó

¹»´¼ »¬½ò÷ ­·²¼ ª·»´»² Þ ®¹»®² ²·½¸¬ ¾»ó

µ¿²²¬ò ß«½¸ ¼·» λ¹»´«²¹»² ¦«³ ß²­°®«½¸

¿«º Õ·²¼»®¹»´¼ ­·²¼ ²·½¸¬ «²µ±³°´·¦·»®¬ò

Õ·²¼»®¹»´¼ ©·®¼ ®»¹»´³–y·¹ º ® Õ·²¼»® ³·¬

ɱ¸²­·¬¦ ·³ ײ´¿²¼ ¾·­ ¦«³ ïèò Ù»¾«®¬­¬¿¹

øE ïëìôó ñ Ó±²¿¬ º ® ¼¿­ »®­¬» ¾·­ ¼®·¬¬» Õ·²¼

«²¼ E ïéçôó ñ Ó±²¿¬ ¿¾ ¼»³ ª·»®¬»² Õ·²¼÷

¹»¦¿¸´¬ò Ò¿½¸ ʱ´´»²¼«²¹ ¼»­ ïèò Ù»¾«®¬­ó

¬¿¹»­ ­·²¼ ¾»­±²¼»®» ß²­°®«½¸­ª±®¿«­ó

­»¬¦«²¹»² ¦« ¾»¿½¸¬»²ò Ú ® Õ·²¼»®ô ¼·» ¾»·

É·® ¾»®¿¬»²æ

ÜÛÎ Ì×ÐРښΠÍÌÛËÛÎÍÐßÎÛÎ

{ Ю·ª¿¬°»®­±²»²

{ Õ ²­¬´»® ñ Ú®»·¾»®«º´»®

{ ˲¬»®²»¸³»® ñ

Ù»©»®¾»¬®»·¾»²¼»

{ Õ¿°·¬¿´¹»­»´´­½¸¿º¬»²

{ Ê»®»·²» ñ ͬ·º¬«²¹»²

«²¼ ¹Ù³¾Ø­

{ µ±³³«²¿´» Þ»¬®·»¾»

¹»©»®¾´·½¸»® ß®¬

É·® ¾»®¿¬»² ¾«²¼»­©»·¬æ

©©©ò­¬»«»®¾»®¿¬»®ó²·¼¼»®¿«ò¼»

¼»® ß¹»²¬«® º ® ß®¾»·¬ ¿´­ ß®¾»·¬ ­«½¸»²¼

¹»³»´¼»¬ ­·²¼ô ©·®¼ Õ·²¼»®¹»´¼ ¾·­ ¦«³

îïò Ù»¾«®¬­¬¿¹ ¾»¦¿¸´¬ò Ú ® Õ·²¼»® ¼·» ­·½¸

·² ß«­¾·´¼«²¹ ¾»º·²¼»²ô ¾»­¬»¸¬ ´–²¹­¬»²­

¾·­ ¦«³ îëò øß´¬®»¹»´«²¹ ¾·­ îéò÷

Ù»¾«®¬­¬¿¹ ß²­°®«½¸ ¿«º Õ·²¼»®¹»´¼ò Ü¿­

Õ·²¼»®¹»´¼ ©·®¼ ²«® ¹»¦¿¸´¬ô ©»²² ¼·» »·¹»ó

²»² Û·²µ ²º¬» «²¼ Þ»¦ ¹» ¼»­ Õ·²¼»­

¾»­¬·³³¬» Û·²µ±³³»²­¹®»²¦»² ²·½¸¬

¾»®­¬»·¹»² øîððê ã E éòêèðôó ñ Ö¿¸®÷ò Æ«

¾»® ½µ­·½¸¬·¹»² ­·²¼ ¶»¼±½¸ ¾»­¬·³³¬»

ß«­¹¿¾»² ø¦òÞò Ú¿¸®¬»² ¦«® ß«­¾·´¼«²¹ô

Þ ½¸»®ô ˲¬»®®·½¸¬­³·¬¬»´ »¬½ò÷ «²¼ ¼·» ª±³

Õ·²¼ ¹»¦¿¸´¬»² Þ»·¬®–¹» ¦«® ¹»­»¬¦´·½¸»²

ͱ¦·¿´ª»®­·½¸»®«²¹ ñ °®·ª¿¬»² Õ®¿²µ»²ª»®ó

­·½¸»®«²¹ò Ú ® ¾»¬®±ºº»²» Û´¬»®² ´±¸²¬ ­·½¸

¸·»® ·² ¶»¼»³ Ú¿´´ »·²» ¹»²¿«» Ю º«²¹

¼»® ß²­°® ½¸» µ·²¼¾»¼·²¹¬»® Ê»®¹ ²­¬·ó

¹«²¹»²ò É»·¬»®» ײº±­ «²¼ Ì·°°­ «²¬»®æ

©©©ò´±¸·ó¸»­­»²ò¼»

É·® ³¿½¸»² «²­ ³·¬ ¶»¼»³ Ó¿²¼¿²¬»²

·³³»® ©·»¼»® ²»« ¿«º ¼»² É»¹ô «³ ¼»²

­·½¸ ­¬–²¼·¹ –²¼»®²¼»² ß²º±®¼»®«²¹»² ¼»­

Ó¿®µ¬»­ ¹»®»½¸¬ ¦« ©»®¼»² «²¼ ¼·»

Ó†¹´·½¸µ»·¬»² º ® ·¸² «²¼ ¦« ­»·²»³ ɱ¸´»

¿«­¦«­½¸†°º»²ò

É·® ¾»¹´»·¬»² ·¸² ³·¬ «²­»®»³ Õ²±©ó¸±©

«²¼ «²¬»®­¬ ¬¦»² ·¸² ·²¬»²­·ªô «³ ­»·²»

ײ¬»®»­­»² ¾»· ¼»® Ú·²¿²¦ª»®©¿´¬«²¹ô ¼»²

Þ¿²µ»² «²¼ ¼»² Ù»­½¸–º¬­°¿®¬²»®² ¼«®½¸ó

¦«­»¬¦»²å «²¼ ¼·»­ ¹»®²» »·² Ô»¾»² ´¿²¹ò

Ù±²¦» ú ͽ¸ ¬¬´»® ßÙ

É·®¬­½¸¿º¬­¾»®¿¬«²¹

ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹­¹»­»´´­½¸¿º¬

Ñ­¬¸»·³»® ͬ®ò ëéóêï

êïïíð Ò·¼¼»®¿«óÉ·²¼»½µ»²

Ì»´ò ðêïèé ñ çî ðèð { Ú¿¨ò çîð èìð

Ò·¼¼»®¿« P Ô»·°¦·¹ P ܆¾»´²


Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²

Ѻº»²¾¿½¸ P Ó¿·²¬¿´ P É·»­¾¿¼»²

Ѻº»²¾¿½¸ Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»² ©»®¼»² ª±² ¼»³

Ó¿·²¬¿´ ¹»¾ ®¬·¹»² ׬¿´·»²»® Ý¿®³»´± Þ«­½»³·

¹»´»·¬»¬ò Ò»¾»² ¼»«¬­½¸­°®¿½¸·¹»² Ó·¬¹´·»¼»®²

¾»¬®»«¬ Ø»®® Þ«­½»³· »·²» Ê·»´¦¿¸´ ­»·²»®

Ô¿²¼­´»«¬» ­±©·» ¿²¼»®»® Ò¿¬·±²¿´·¬–¬»²ò

Ø»®® Þ«­½»³· ·­¬ ¾»®»·¬­ ­»·¬ ¾»® ïë Ö¿¸®»²

º ® ¼»² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·² ¬–¬·¹ «²¼ ¿®¾»·ó

¬»¬» º® ¸»® ·² ¼»® Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» Ú®¿²µº«®¬ ·²

¼»® ͽ¸©¿´¾¿½¸»® ͬ®¿y»ò

Ô«¼©·¹­¬®¿y» ïêë ø²–¸» Ô»¼»®óÓ»­­»÷

êíðêé Ѻº»²¾¿½¸ ¿³ Ó¿·² øØ»­­»²÷

Ì»´»º±² ðêçòèîíêêïìð

Ý¿®³»´± Þ«­½»³·

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Ó±ô Ó·ô Ú® çòíð ó ïíòðð «ò ïëòðð ó ïèòíð

Í¿ çòíð ó ïíòðð

Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ²¿½¸ ¬»´ò Ê»®»·²¾¿®«²¹

ͬ®»­»³¿²²óͬ®ò îé

êíìéé Ó¿·²¬¿´ó܆®²·¹¸»·³

Ì»´»º±² ðêïèïòìéðîë

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Ü·ô ܱ çòíð ó ïíòðð «ò ïëòðð ó ïèòíð

Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ²¿½¸ ¬»´ò Ê»®»·²¾¿®«²¹

É·»­¾¿¼»²

Ü·» Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´» ¾»­¬»¸¬ ¾»®»·¬­ ­»·¬

¼»³ Ö¿¸®» ïçèîò Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²´»·¬»® ·­¬ ¼»®

É·»­¾¿¼»²»® λ½¸¬­¿²©¿´¬ «²¼ Ú¿½¸¿²©¿´¬

º ® ͬ»«»®®»½¸¬ Ö±¸¿²²»­ ͬ®±¾´ò

É»­¬»²¼­¬®ò îð

êëïçë É·»­¾¿¼»²

Ì»´»º±² ðêïïòïèìðèéê

›ºº²«²¹­¦»·¬»²æ

Þ»®¿¬«²¹­¬»®³·²» ²¿½¸ ¬»´ò Ê»®»·²¾¿®«²¹

Ö±¸¿²²»­ ͬ®±¾´

ïç


îð

Þ»®¿¬«²¹­¾»º«¹²·­

Ü·» ¹»­»¬¦´·½¸» Þ»®¿¬«²¹­¾»º«¹²·­ ¼»®

Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²» ·­¬ ·² |ì Ò®òïï ¼»­

ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹­¹»­»¬¦»­ ¹»®»¹»´¬ò Í·» »®ó

³†¹´·½¸¬ ¼·» Þ»®¿¬«²¹ ª±² Ó·¬¹´·»¼»®² ¾»·

¾»· ¼»® Û·²µ±³³»²­¬»«»®»®µ´–®«²¹ô ©»²²

Û·²µ ²º¬»

{ ¿«­ ²·½¸¬­»´¾­¬­¬–²¼·¹»® ß®¾»·¬ øß®¾»·¬­´±¸²÷

{ ¿«­ ©·»¼»®µ»¸®»²¼»² Þ»¦ ¹»² ø¦òÞò 벬»÷

{ ¿«­ ˲¬»®¸¿´¬­´»·­¬«²¹»²

ª±®´·»¹»² «²¼ ñ ±¼»® Û·²µ ²º¬»

{ ¿«­ Õ¿°·¬¿´ª»®³†¹»²ô Ê»®³·»¬«²¹ «²¼

Ê»®°¿½¸¬«²¹ «²¼ ¿«­ °®·ª¿¬»² Ê»®–«y»ó

®«²¹­¹»­½¸–º¬»² ø¦òÞò ¿«­ ­±¹»²¿²²¬»²

Í°»µ«´¿¬·±²­¹»­½¸–º¬»²÷ »®¦·»´¬ ©»®¼»² «²¼ ¼·» Û·²²¿¸³»² ¿«­ ¼·»­»²

¼®»· Û·²µ«²º¬­¿®¬»² ·²­¹»­¿³¬ E çòðððôó ¾»· Ô»¼·¹»² ¾¦©ò E ïèòðððôó ¾»· ¼»®

Æ«­¿³³»²ª»®¿²´¿¹«²¹ ª±² Û¸»¹¿¬¬»² ²·½¸¬ ¾»®­¬»·¹»²

{ ¿«­ ß«º©¿²¼­»²¬­½¸–¼·¹«²¹»² ¿«­ †ºº»²¬´·½¸»² Õ¿­­»² ­¬¿³³»²ô ©»²²

¼·»­» ·² ª±´´»® ؆¸» ­¬»«»®º®»· ­·²¼

{ ¿«­ ²»¾»²¾»®«º´·½¸»® ­»´¾­¬­¬–²¼·¹»® Ì–¬·¹µ»·¬ ¦òÞò ¿´­ š¾«²¹­´»·¬»® »®¦·»´¬

©»®¼»²ô ©»²² ¼·»­» Û·²²¿¸³»² ·² ª±´´»® ؆¸» ­¬»«»®º®»· ­·²¼

ײ ¿²¼»®»² ͬ»«»®­¿½¸»²

{ ¾»·³ ß²¬®¿¹ ¿«º Ô±¸²­¬»«»®»®³–y·¹«²¹

{ ¾»· ¼»® ײª»­¬·¬·±²­¦«´¿¹» ²¿½¸ ||í ¾·­ ì ײªÆ«´Ù ïççç

{ ¾»·³ Õ·²¼»®¹»´¼ ·òÍò¼ò ÛͬÙ

{ ¾»· ¼»® Û·¹»²¸»·³¦«´¿¹»

{ ¾»· ¼»® ɱ¸²«²¹­¾¿«°®–³·»

{ ·³ Æ«­¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¼»® ­¬»«»®´·½¸»² Ú†®¼»®«²¹ ¼»® °®·ª¿¬»²

ß´¬»®­ª±®­±®¹» øη»­¬»®ó벬»÷

{ ¾»· ³·¬ ¸¿«­¸¿´¬­²¿¸»² Þ»­½¸–º¬·¹«²¹­ª»®¸–´¬²·­­»² ·³ Í·²²»

¼»­ |íë¿ Ûͬ٠¦«­¿³³»²¸–²¹»²¼»² ß®¾»·¬¹»¾»®¿«º¹¿¾»²

É·® ¾»®¿¬»² ß®¾»·¬²»¸³»®ô

벬²»® «²¼ л²­·±²–®»


ɱ® ¾»® ­±´´¬»² Í·»

³·¬ ׸®»³ Ô±¸²­¬»«»®¾»®¿¬»® ­°®»½¸»²á

̸»³¿

Þ»®¿¬«²¹­¾»¼¿®º

ͬ»«»®±°¬·³·»®«²¹æ ͬ»«»®µ´¿­­»²©¿¸´ô ß¾º·²¼«²¹­®»¹»´«²¹»²ô

Ù»¸¿´¬­»®¸†¸«²¹ »¬½ò

± Ö¿

š¾»®°® º«²¹ ª±² Ó†¹´·½¸µ»·¬»² ¿²­¬¿¬¬ ¦«µ ²º¬·¹»® Þ®«¬¬±´±¸²ó

»®¸†¸«²¹»² ­¬»«»®º®»·» ±¼»® ­¬»«»®¾»¹ ²­¬·¹¬» ß®¾»·¬¹»¾»®´»·ó

­¬«²¹»² ¦« ª»®»·²¾¿®»²ò

Ù»­¬¿´¬«²¹­¾»®¿¬«²¹ ¦« ¼»² É»®¾«²¹­µ±­¬»² ¿´­ ß®¾»·¬²»¸³»®

ß¾¦«¹­³†¹´·½¸µ»·¬»² ª±² ß«º©»²¼«²¹»² º ® Þ»­½¸–º¬·¹¬»ô

Ø¿²¼©»®µ»®ó «²¼ ­±²­¬·¹» ˲¬»®²»¸³»²­´»·­¬«²¹»² º ® ß®¾»·ó

¬»² ·³ «²¼ «³ ¼»² °®·ª¿¬»² Ø¿«­¸¿´¬ò

ͬ»«»®±°¬·³·»®¬» ײª»­¬·¬·±²»² ¿² ±¼»® š¾»®¬®¿¹«²¹ ª±² ׳³±ó

¾·´·»²»·¹»²¬«³

ß¾¦«¹­³†¹´·½¸µ»·¬»² ª±² ß«­ó «²¼ Ú±®¬¾·´¼«²¹­µ±­¬»²

η­·µ»² «²¼ Ñ°¬·³·»®«²¹»² ¾»· ¼»® Õ ²¼·¹«²¹ ª±² Ô»¾»²­ª»®ó

­·½¸»®«²¹»²

ײ¿²­°®«½¸²¿¸³» ¿´´»® ³†¹´·½¸»² ͬ»«»®ª»®¹ ²­¬·¹«²¹»² º ®

Õ·²¼»®

Þ»®¿¬«²¹ ¦«® ­¬»«»®±°¬·³·»®¬»² ß²´¿¹» ª±² Õ¿°·¬¿´ª»®³†¹»²

Ю º«²¹ ¼»® ͬ»«»®°º´·½¸¬ ª±² 벬²»®²ò š¾»®°® º«²¹ ¼»®

Þ»­¬»«»®«²¹­¹®«²¼´¿¹»² «²¼ Ú»­¬­¬»´´«²¹ ¼»­ µ±®®»µ¬»²

Þ»­¬»«»®«²¹­¿²¬»·´­ ¼»® 벬»²ó ñ ß´¬»®­»·²µ ²º¬»ò

Ò«¬¦»² Í·» ¿«½¸ «²­»®» ²¿½¸º±´¹»²¼» ݸ»½µ´·­¬» ¦«®

Ì»®³·²ª±®¾»®»·¬«²¹ÿ

Ó·¬ ¼»² Ô±¸²­¬»«»®¸·´º»ª»®»·²»²

¸¿¾»² ­·½¸ ß®¾»·¬²»¸³»® »·²»

Í»´¾­¬¸·´º»»·²®·½¸¬«²¹ ¹»­½¸¿ºº»²

± Ö¿

± Ö¿

± Ö¿

± Ö¿

± Ö¿

± Ö¿

± Ö¿

± Ö¿

± Ö¿

îï


îî

ݸ»½µ´·­¬»æ Ò±¬©»²¼·¹» Þ»´»¹» ¦«®

± Þ»· Ò»«¿«º²¿¸³»æ ´»¬¦¬»® ͬ»«»®¾»­½¸»·¼ õ ´»¬¦¬» ͬ»«»®»®µ´–®«²¹ ·² Õ±°·»

± Ô±¸²­¬»«»®µ¿®¬»ø²÷ ñ Ô±¸²­¬»«»®¾»­½¸»·²·¹«²¹ø»²÷ ¿«½¸ ¼»® Õ·²¼»®

± Ê»®¬®¿¹­µ±°·»² ¦« ß¾º·²¼«²¹­ó ñ ß´¬»®­¬»·´¦»·¬®»¹»´«²¹»²

± Þ»´»¹» ¦« ¿«­´–²¼·­½¸»² Û·²µ ²º¬»² ñ ß®¾»·¬­´±¸² «²¼ Ê»®­¬»«»®«²¹­²¿½¸ó

©»·­» ¸·»®¦«

± Ò¿½¸©»·­» ¾»® »®¸¿´¬»²» Ô±¸²»®­¿¬¦´»·­¬«²¹»² º ® ¼·» Æ»·¬»² ¼»® Ò·½¸¬ó

¾»­½¸–º¬·¹«²¹ ©·»æ ß®¾»·¬­´±­»²¹»´¼ô Õ®¿²µ»²¹»´¼ô Ó«¬¬»®­½¸¿º¬­¹»´¼ô

Û´¬»®²ó ñ Û®¦·»¸«²¹­¹»´¼ô Õ±²µ«®­¿«­º¿´´¹»´¼ô š¾»®¹¿²¹­¹»´¼ô ß´¬»®­ ¾»®ó

¹¿²¹­¹»´¼ô ˲¬»®¸¿´¬­¹»´¼ ¿´­ Æ«­½¸«­­ô Û·²¹´·»¼»®«²¹­¹»´¼ ±¼»® Õ®¿²µ»²ó

¹»´¼ ²¿½¸ ¼»³ ß®¾»·¬­º†®¼»®«²¹­¹»­»¬¦ô š¾»®¾® ½µ«²¹­¹»´¼ º ® ˳­½¸«ó

´«²¹­ó «²¼ ßÞÓóÓ¿y²¿¸³»²ô Ê»®¼·»²­¬¿«­º¿´´»²¬­½¸–¼·¹«²¹ô ʱ®®«¸»ó

­¬¿²¼­¹»´¼ô Õ«®¦¿®¾»·¬»®¹»´¼ »¬½ò

± Ê»®–²¼»®«²¹»² ·³ Ú¿³·´·»²­¬¿²¼æ Ø»·®¿¬­óô Ù»¾«®¬­óô ͬ»®¾»«®µ«²¼»

± Þ»· Õ·®½¸»²¿«­¬®·¬¬æ Õ±°·» ¼»® ß«­¬®·¬¬­¾»­½¸»·²·¹«²¹

± Þ»· Õ·²¼»®² «²¬»® ïèæ Ò¿½¸©»·­» ¾»® Õ·²¼»®¾»¬®»««²¹­µ±­¬»² «²¼ ¼»®»²

Æ¿¸´«²¹

± Þ»· Õ·²¼»®² ¾»® ïèæ ײº± ¦«³ »®¸¿´¬»²»² Õ·²¼»®¹»´¼ô ß«­¾·´¼«²¹­óô É»¸®ó

¼·»²­¬ó ±¼»® ͬ«¼·»²¾»­½¸»·²·¹«²¹ô Ô»¸®ª»®¬®¿¹ô Ô±¸²­¬»«»®µ¿®¬» ¾¦©ò

Ô±¸²­¬»«»®¾»­½¸»·²·¹«²¹ô Ò¿½¸©»·­ ¾»® Æ¿¸´«²¹»² ª±² Þߺ†Ùô 벬»ô

É»¸®­±´¼ô ß®¾»·¬­´±­»²¹»´¼ »¬½òô Õ±­¬»²¾»´»¹» ·³ Æ«­¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¼»®

ß«­¾·´¼«²¹ô ¦òÞò É»®¾«²¹­µ±­¬»²ô Õ±­¬»² º ® Ю·ª¿¬­½¸«´»²ô ß«º­¬»´´«²¹

¾»® Ú¿¸®¬»² ¦«® Þ»®«º­­½¸«´» ±¼»® ß«­¾·´¼«²¹­­¬–¬¬»ô Ó·»¬ª»®¬®¿¹ ¾»· ¿«­ó

©–®¬·¹»® ˲¬»®¾®·²¹«²¹ô Þ»´»¹» ¾»· ß¾´»·­¬«²¹ »·²»­ º®»·©·´´·¹»² ­±¦·¿´»²

±¼»® †µ±´±¹·­½¸»² Ö¿¸®»­ô É»¸®ó ±¼»® Æ·ª·´¼·»²­¬ô Õ†®°»®¾»¸·²¼»®«²¹ ¼»­

Õ·²¼»­

± Ò¿½¸©»·­ ¦«® ß²´¿¹» ²¿½¸ ¼»³ Ê»®³†¹»²­¾·´¼«²¹­¹»­»¬¦ ã =ß²´¿¹» ÊÔN

¼»­ ß²´¿¹»·²­¬·¬«¬­

± Ò¿½¸©»·­ ¦«® ß´¬»®­ª±®­±®¹»¦«´¿¹» ø­±¹»²¿²²¬» η»­¬»®ó벬»÷ Þ»­½¸»·ó

²·¹«²¹ ¾»® ß´¬»®­ª±®­±®¹»¾»·¬®–¹» ª±®¸¿²¼»² P ͱ¦·¿´ª»®­·½¸»®«²¹­²«³ó

³»® »·²®»·½¸»²

± Í·» ¸¿¾»² ß«º©»²¼«²¹»² º ® »·² ¸¿«­¸¿´¬­²¿¸»­ Þ»­½¸–º¬·¹«²¹­ª»®¸–´¬²·­

øØ¿«­¸¿´¬­¸·´º»÷æ Ò¿½¸©»·­ ª±² Þ«²¼»­µ²¿°°­½¸¿º¬ ¾¦©ò Ø¿«­¸¿´¬­­½¸»½µó

ª»®º¿¸®»²

± λ½¸²«²¹»² õ Æ¿¸´«²¹­¾»´»¹» º ® ß«º©»²¼«²¹»² º ® ¸¿«­¸¿´¬­²¿¸»

Ü·»²­¬´»·­¬«²¹»²ô Ø¿²¼©»®µ»®´»·­¬«²¹»² ©·» Ù¿®¬»²¿®¾»·¬»²ô Ó¿´»®ô

Ú»²­¬»®°«¬¦»®ô ͽ¸±®²­¬»·²º»¹»®ô λ°¿®¿¬«® ª±² Ø¿«­¸¿´¬­¹»®–¬»² ©·»

Ú»®²­»¸»®ô É¿­½¸³¿­½¸·²»²ô к´»¹»¼·»²­¬» »¬½ò Ò«® ¾»· λ½¸²«²¹­¿«­ó

¹´»·½¸ ¼«®½¸ š¾»®©»·­«²¹ÿ

± Ò¿½¸©»·­» ¦« ¼»² Ú¿¸®¬µ±­¬»² ¦«® ß®¾»·¬­­¬–¬¬» ±¼»® Þ»­¬»«»®«²¹ »·²»­

Ú·®³»²©¿¹»²­


Û·²µ±³³»²­¬»«»®¾»®¿¬«²¹ ª±² ß®¾»·¬²»¸³»®²

± Ò¿½¸©»·­» ñ Þ»­½¸»·²·¹«²¹»² ¾»® Ü·»²­¬®»·­»²ô ©»½¸­»´²¼» Û·²­¿¬¦ó

­¬»´´»²ô ­»´¾­¬ ¹»¬®¿¹»²» ß«­¾·´¼«²¹­ó «²¼ Ú±®¬¾·´¼«²¹­µ±­¬»²ô º ® ¼·» µ»·²

±¼»® »·² ²·½¸¬ ¿«­®»·½¸»²¼»® Õ±­¬»²»®­¿¬¦ ¹»©–¸®¬ ©«®¼»ò

Ò¿½¸©»·­» ¦« ¼»² ª±³ ß®¾»·¬¹»¾»® ¹»¦¿¸´¬»² Þ»¬®–¹» ñ ß«­´†­«²¹»²

± Þ»´»¹» ¾»® ¼·» Õ±­¬»² »·²»­ ¿«­ ¾»®«º´·½¸»² Ù® ²¼»² ª»®¿²´¿­­¬»² ˳ó

¦«¹­ ±¼»® »·²»® ¼±°°»´¬»² Ø¿«­¸¿´¬­º ¸®«²¹ øÓ·»¬ª»®¬®¿¹ ¿³ ß®¾»·¬­±®¬ô

ر¬»´µ±­¬»²ô Ú¿¸®¬µ±­¬»²ô Ø»·³º¿¸®¬»² »¬½ò÷

± Þ»´»¹» ¦« Ê»®¾¿²¼­¾»·¬®–¹»²ô Ù»©»®µ­½¸¿º¬­óô Þ»®«º­¸¿º¬°º´·½¸¬óô λ½¸¬ó

­½¸«¬¦ó õ ˲º¿´´ª»®­·½¸»®«²¹

± Þ»´»¹» ¦« Õ±­¬»² º ® ¿®¾»·¬­®»½¸¬´·½¸» λ½¸¬­¾»®¿¬«²¹ ñ Ю±¦»­­» õ ¦«®

ͬ»«»®¾»®¿¬«²¹

± Ò¿½¸©»·­ ¾»® ß«º©»²¼«²¹»² º ® »·² ¾»®«º´·½¸ ¹»²«¬¦¬»­ ß®¾»·¬­¦·³³»®

± Ò¿½¸©»·­» ñ Þ»´»¹» ¦« Ú¿½¸´·¬»®¿¬«®ô ß®¾»·¬­³·¬¬»´² ©·» ÐÝ »¬½òô

ͽ¸®»·¾¬·­½¸ô Þ»®«º­µ´»·¼«²¹ «ò¿ò

± Ò¿½¸©»·­» ¦« ¹»¦¿¸´¬»² Ê»®­·½¸»®«²¹­¾»·¬®–¹»² «²¼ Í°»²¼»²ô

ﮬ»·¾»·¬®–¹»

± Ò¿½¸©»·­» ¾»® ˲¬»®¸¿´¬­´»·­¬«²¹»²æ ¿² ¹»­½¸ò ñ ¹»¬®ò Û¸»¹¿¬¬»²ô Û´¬»®²

±¼»® Õ·²¼»®

± Ò¿½¸©»·­» ¦« »²¬­¬¿²¼»² ß«­¾·´¼«²¹­µ±­¬»²

± Ò¿½¸©»·­» ¦« Û·¹»²¿²¬»·´»²æ Õ®¿²µ¸»·¬­ó «²¼ Ó»¼·µ¿³»²¬»²µ±­¬»²ô Ú¿¸®¬ó

µ±­¬»²ô Þ»­«½¸­¿«º©»²¼«²¹»²ô Ю¿¨·­¹»¾ ¸®»²ô Þ®·´´»ô Æ¿¸²»®­¿¬¦ô Þ»»®ó

¼·¹«²¹­µ±­¬»²ô Õ«® »¬½ò øª±² Û´¬»®² «²¼ Õ·²¼»®²÷

± Ò¿½¸©»·­ ¾»® ¼·» к´»¹»¾»¼ ®º¬·¹µ»·¬ ¿«½¸ ª±² Õ·²¼»®² «²¼ Û´¬»®²

± Ò¿½¸©»·­ ¾»® ¼·» ­»´¾­¬ ¹»¬®¿¹»²»² Õ±­¬»² »·²»® Û¸»­½¸»·¼«²¹

± Þ»´»¹» ¾»® Û·²²¿¸³»² «²¼ ß«­¹¿¾»²ô ¼·» ·³ Æ«­¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ª»®³·»ó

¬»¬»² ׳³±¾·´·»² ­¬»¸»²ò øÓ·»¬ª»®¬®–¹»ô ˳´¿¹»²¿¾®»½¸²«²¹»²ô Þ¿«®»½¸ó

²«²¹»²ô Ú·²¿²¦·»®«²¹­µ±­¬»²ô Ü¿®´»¸»²­ª»®¬®–¹»ô ß¾®»½¸²«²¹»² ¼»® Ø¿«­ó

ª»®©¿´¬«²¹ »¬½ò÷

± Ö¿¸®»­»®¬®–¹²·­¿«º­¬»´´«²¹ «²¼ ͬ»«»®¾»­½¸»·²·¹«²¹ ¦« ¿´´»² Û·²²¿¸³»²

¿«­ ¿²¹»´»¹¬»² Ù»´¼»®² ñ Õ¿°·¬¿´ª»®³†¹»²ò ß«º­¬»´´«²¹ ¾»· ß²ó «²¼ Ê»®µ¿«º

ª±² ßµ¬·»² »¬½ò øÍ°»µ«´¿¬·±² ·²²»®¸¿´¾ ïî Ó±²¿¬»²÷ò ͱ²­¬·¹» Æ·²­»·²ó

²¿¸³»² ¿«­ Ю·ª¿¬ó ñ Ù»­»´´­½¸¿º¬»®¼¿®´»¸»² »¬½òô É»®¾«²¹­µ±­¬»² ¸·»®¦«ò

± Ò¿½¸©»·­» ¦« ¼»² 벬»²»·²µ ²º¬»² ñ ´»¬¦¬» Þ»­½¸»·¼» ñ Ò¿½¸¦¿¸´«²¹­ó

¾»­½¸»·¼»

± Þ·¬¬» ¾®·²¹»² Í·» Ò¿½¸©»·­» ¦« »ª¬´ò ©»·¬»®»² Û·²²¿¸³»² ñ ß«­¹¿¾»² ³·¬

Æ« ª·»´á P Õ»·²» ß²¹­¬ÿ P Ú»¸´»²¼» Þ»´»¹» µ†²²»² Í·» «²­ ²¿½¸®»·½¸»²ÿ

îí


î

ÐÔÆ

Ñ®¬

êíêéì ß´¬»²­¬¿¼¬

êïîíï Þ¿¼ Ò¿«¸»·³

êïîíï Þ¿¼ Ò¿«¸»·³

íëëïð Þ«¬¦¾¿½¸

íëëïð Þ«¬¦¾¿½¸

êìîèí Ü¿®³­¬¿¼¬

êðíèë Ú®¿²µº«®¬óÞ±®²¸»·³

êðìèè Ú®¿²µº«®¬óЮ¿«²¸»·³

êíìëð Ø¿²¿«

êïïèì Õ¿®¾»²

êíëðë Ô¿²¹»²­»´¾±´¼

êíìéé Ó¿·²¬¿´ó܆®²·¹¸»·³

íëëïê Ó ²¦»²¾»®¹

ðéèðê Ò»«­¬¿¼¬ñÑ®´¿

êíêêé Ò·¼¼¿ øÙ»·­óÒ·¼¼¿÷

êïïíð Ò·¼¼»®¿«

êíðêé Ѻº»²¾¿½¸

êíïïð α¼¹¿«óÖ ¹»­¸»·³

êëïçë É·»­¾¿¼»²

ðììëï Æ©»»²º«®¬¸

ͬ®¿y» ñ Ò®ò

ß²­½¸®·º¬»² ¼»® Ø¿«°¬ª»®©¿´¬«²¹

«²¼ Þ»®¿¬«²¹­­¬»´´»²

Ê»®»·²­­·¬¦æ

ß³ ͬ»·²©»¹ ê { êïïíð Ò·¼¼»®¿« { Ú±² ðêïèéòçîðçð { Ú¿¨ ðêïèéòçîðçìð

Æ«³ Þ¿½¸­¬¿¼»² ï

Í«¼»¬»²­¬®ò ì

É·»­»²­¬®¿y» î

êïïïè Þ¿¼ Ê·´¾»´óØ»·´­¾»®¹ Ý¿®´óͽ¸«®¦óͬ®ò ï

Í»»¼¿³³©»¹ ïí

Ö±­¬­¬®ò î

Ó ¸´­¬®¿y» éê

Í¿¿´¾«®¹­¬®ò ìê

ß² ¼»® Ю¿«²¸»·³»®

Ó ¸´» îî

Ø¿²¿«»® ʱ®­¬¿¼¬ ïë

Þ±®²©·»­»²©»¹ íê

ͬ»·²©»¹ ì

ͬ®»­»³¿²²­¬®ò îé

Ì®–²µ¹¿­­» ê

Í ¼­¬®ò è¿

ͽ¸´»·º»´¼»® ͬ®ò îð

ß³ ͬ»·²©»¹ ê

Ô«¼©·¹­¬®¿y» ïêë

Ø»·²®·½¸óÞ†´´óͬ®ò ìê

íëðçê É»·³¿® ¾»· Ó¿®¾«®¹ ˲¬»®» Þ»®¹­¬®¿y» î

©©©ò´±¸·ó¸»­­»²ò¼»

É»­¬»²¼­¬®ò îð

Ì®·º¬©»¹ è

ß²­°®»½¸°¿®¬²»®

Ë´®·½¸ ͽ¸»«

ß¼¿´¾»®¬ Ò¿¼´»®

ο´º Õ«²¦

Ü·°´ò Õº³ò

Ó·½¸¿»´ Ü·»¬®·½¸

ß¼¿´¾»®¬ Ò¿¼´»®

ر®­¬ Õ·®­½¸»²¸±º»®

Û®·µ¿ Ü®»­½¸»®

Ø¿²²»´±®»

Û·½¸»´¸¿®¼óͽ¸–º»®

Ü·°´ò Þ»¬®·»¾­©·®¬

묻® É¿½¸²»®

Û´­¾»¬¸ Ø·¨óÚ·²µ

Ü·°´ò Õºº®ò ͧ´ª·¿ Ø¿¸²

Ü·°´ò Õºº®ò ͧ´ª·¿ Ø¿¸²

Û´­¾»¬¸ Ø·¨óÚ·²µ

Ý¿®³»´± Þ«­½»³·

Ø»®¾»®¬ Ìò Ø»®¹»¬

ܱ®·­ Ñ°»´óÒ±­µ»

ɱ´º¹¿²¹ ͽ¸²»·¼»®

Û®·µ¿ Ü®»­½¸»®

ˬ» Ý¿®´

Ý¿®³»´± Þ«­½»³·

Ü·°´ò Þ»¬®·»¾­©·®¬

Ø»®³¿²² ͱ³³»®

ο·²»® Ó»§»®

Ö±¸¿²²»­ ͬ®±¾´ô Îß

Í¿¾·²» Ö»²¬¦­½¸

Ì»´»º±²

ðêðìéòêééçð

ðêðííòéììçëï

ðêðíîòéíçêí

ðêïðïòèèîðé

ðêðííòéììçëï

ðêðííòçîíëçì

ðêïëïòéìèðì

ðêçòçìëïðîë

ðêçòéêëéëê

ðêïèïòîëíïêè

ðêðíçòììïìë

ðêïèìòêïðçê

ðêïèïòìéðîë

ðêððìòçïììîé

ðíêìèïòèìíêë

ðêðìíòîïèï

±¼»® çë ðí íê

ðêïèéòçîðçð

ðêçòèîíêêïìð

ðêïðêòïèíêï

ðêìîïòéèììð

ðêïïòïèìðèéê

ðíìîçïòîïîîé

More magazines by this user
Similar magazines