Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

vos.cz
  • No tags were found...

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v KunovicíchStudijní obor: Finance a daněAnalýza vývoje produktů vybranýchobchodních bank v ČR(Bakalářská práce)Autor: Hana VitovskáVedoucí práce: Ing. Ján JurákKunovice, Srpen 2009


Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. JánaJuráka a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.Kunovice, srpen 2009


Děkuji panu Ing. Jánu Jurákovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytlpři zpracování mé bakalářské práce.Kunovice, srpen 2009Hana Vitovská


ÚVOD ............................................................................................................................................................... 61 HISTORIE BANKOVNICTVÍ ............................................................................................................... 81.1 POČÁTKY VZNIKU BANKOVNICTVÍ ...................................................................................................... 81.2 PRVOPOČÁTKY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ ........................................................................................... 81.3 DALŠÍ VÝVOJ BANKOVNICTVÍ ............................................................................................................. 92 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ........................................................................ 102.1 VÝVOJ BANKOVNÍHO SYSTÉMU V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU ...................................................... 102.2 ANALÝZA PODMÍNEK PRO VÝVOJ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ DO ROKU 1989 ...................................... 122.3 BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 ......................................................................... 122.4 ANALÝZA PODMÍNEK PRO VZNIK BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PO ROCE 1989 ....................................... 143 BANKOVNÍ PRODUKTY .................................................................................................................. 173.1 CHARAKTERISTICKÉ RYSY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ ........................................................................ 173.2 SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH PRODUKTŮ....................................................................................... 193.3 CENA BANKOVNÍCH PRODUKTŮ ........................................................................................................ 203.3.1 Druhy cen bankovních produktů .............................................................................................. 213.3.2 Způsob stanovení ceny ............................................................................................................. 213.4 KLIENTSKÉ BANKOVNÍ ÚČTY ............................................................................................................ 224 POŠTOVNÍ SPOŘITELNA ................................................................................................................. 244.1 HISTORIE POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ..................................................................................................... 244.2 FINANČNÍ SKUPINY ........................................................................................................................... 254.3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŠTOVNÍ SPOŘITELNĚ ............................................................................. 264.4 PROFIL POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ......................................................................................................... 274.5 PARTNEŘI POŠTOVNÍ SPOŘITELNY .................................................................................................... 305 PRODUKTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY .......................................................................................... 315.1 BĚŽNÉ ÚČTY ..................................................................................................................................... 325.2 SPOŘÍCÍ A INVESTIČNÍ PRODUKTY ..................................................................................................... 355.3 INOVACE PRODUKTŮ POŠTOVNÍ SPOŘITELNY .................................................................................. 365.4 ÚVĚRY .............................................................................................................................................. 385.4.1 Spotřebitelské úvěry ................................................................................................................. 385.4.2 Bankovní registr klientských informací .................................................................................... 405.5 PLATEBNÍ A KREDITNÍ KARTY ........................................................................................................... 405.6 ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ........................................................................................................ 426 ANALÝZA KONKURENCE ................................................................................................................ 44ZÁVĚR ........................................................................................................................................................... 46RESUMÉ ........................................................................................................................................................ 49RÉSUMÉ ........................................................................................................................................................ 50SEZNAM ZKRATEK ................................................................................................................................... 54SEZNAM TABULEK .................................................................................................................................... 56SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................................................... 57


ÚvodTématem mé bakalářské práce je analýza vývoje produktů obchodních bank v ČR.Bankovní prostředí stejně jako většina oblastí moderního života lidí podléhá neustálémuvývoji. Bankovnictví a obchod s penězi je po dlouhá staletí velmi výraznou a lukrativníoblastí podnikání. Vzhledem k rostoucí úrovni života lidstva, vznikají ekonomickýmsubjektům volné prostředky a jsou jimi neustále vyhledávány možnosti jak zajistit, aby tytodočasně volné prostředky, po dobu nevyužití neztrácely na hodnotě, ale naopak sezhodnocovaly. To je samozřejmě příležitost pro bankovní a jiné finanční instituce, abyvyhověly poptávce a nabízely nové finančně lukrativnější produkty a služby.Zavádění nových produktů a služeb je jedním z nejdůležitějších předpokladů k lepšímuhodnocení banky ze strany klienta, a současně nutností kvůli vysokému počtu bankpůsobících v naší zemi a rychle se rozvíjejícímu konkurenčnímu trhu. Banka je součástíkaždodenního života a většina lidí určitým způsobem využívá jejich služeb. Průběhposledních deseti let je poznamenán strmým vývojem nových informačnícha telekomunikačních technologií ovlivňujících bankovnictví. Moderní banka pokud chceuspokojit a zaujmout nového potencionálního klienta, musí být vždy alespoň krok napředa využívat všech možných dostupných a nejmodernějších technologií.Bakalářskou práci jsem rozčlenila do šesti základních kapitol – historie bankovnictví,vývoj bankovnictví v České republice, bankovní produkty, čtvrtou kapitolu věnuji Poštovníspořitelně, dále popíši vývoj produktů PS a v poslední kapitole se budu zabývatkonkurencí.V první části mé práce krátce shrnu historické počátky bankovnictví, které se datujíod druhého a třetího tisíciletí před naším letopočtem, až po vznik první centrální banky,která byla založena v roce 1657 ve Švédsku. Dále nastíním první počátky vznikubankovních produktů.6


V druhé části mé práce se budu věnovat vývoji bankovnictví v České republice. Nejdřívese zmíním o historickém vývoji bankovního systému na území bývalého Československaa navážu vývojem, který nastal po roce 1989. Zhodnotím podmínky, za kterých vznikalybankovní produkty před rokem 1989, a následně provedu analýzu podmínek pro vznikbankovních produktů od roku 1989 do současnosti.Ve třetí kapitole se budu zabývat charakteristickými rysy bankovních produktů, pokusímse tyto produkty ve stručnosti systematicky roztřídit, a to podle jejich odrazu v bilancibanky na aktivní, pasivní a neutrální, ale také podle modernějšího hlediska, ve kterém jekladen důraz na pohled klienta. Dále se budu věnovat cenám bankovních produktů – jejichdruhům a také způsobům, kterými je možné stanovit tyto ceny. V závěru této kapitolepopíšu klientské bankovní účty a jejich členění dle účelu jejich použití.Čtvrtou kapitolu věnuji Poštovní spořitelně, bance s nejdelší tradicí na českém trhu.V úvodu se zaměřím na historii Poštovní spořitelny, popíši vztah mezi Poštovníspořitelnou, skupinou ČSOB a Skupinou KBC a navážu na finanční skupiny, kam patřískupina ČSOB. Dále uvedu základní informace, profil a partnery Poštovní spořitelny.V páté kapitole se zaměřím na analýzu vývoje produktů této banky působící na území ČR.Na základě získaných informací popíši nejen samotný vývoj produktů, ale i současnousituaci a možný další vývoj do budoucna. Zaměřím se na běžné účty, spořící a investičníprodukty, úvěry, platební a kreditní karty a elektronické bankovnictví. Uvedené grafy jsoudůkazem toho, že zájem o tyto produkty neustále roste a počet jejich uživatelů stoupá.V závěrečné kapitole se budu zabývat konkurencí, která jistě patří k nejvýznamnějšímvlivům na vývoj bankovních produktů. Na našem trhu působí celá řada bank, které mezisebou vedou ostrý konkurenční boj a snaží se udržet své postavení na trhu.Jsem si vědoma toho, že se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, proto není mým cílempopsat ji v celé její šíři. Zaměřím se pouze na vybrané dílčí oblasti, především na produktya služby poskytované soukromým klientům.7


1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ1.1 Počátky vzniku bankovnictvíPrvní historické počátky bankovnictví se datují již od druhého a třetího tisíciletí před našímletopočtem. Vznik bankovnictví je spojen s rozvojem výroby, obchodu, peněz a přechodemod naturální směny ke směně peněžní.Činnost bank prošla velkými změnami od doby, kdy se odehrávala na veřejnýchprostranstvích u obyčejných stolů. Předchůdci dnešních bank a bankéřů se vyvíjeliz nejrůznějších směnárníků a peněžníků a jejich prapůvodních směnárenskýcha depozitních operací. Opravdový rozvoj nastal až s rozvojem cestování a mezinárodníhoobchodu, kde tyto drobné operace přerostly ve zprostředkování vnitřního a mezinárodníhoobchodního a platebního styku.Realizace peněžních funkcí byla podmětem pro rozvoj široké paletydlužnických a věřitelských vztahů a operací. Rozvoj těchto vztahů a operací bylvýznamným činitelem pružnosti obchodního mechanismu a rozvoje ekonomickéhopotencionálu obchodujících zemí. Utvářely se kategorie úvěru, dluhu, úroku a jejichodvozenin a s nimi spojené peněžní instrumentárium.. Základem a zároveň i zdrojem proúvěrovou činnost se staly depozitní operace směnárníků a úvěrové operace lichvářů.1.2 Prvopočátky bankovních produktůPředstupni moderního bankovnictví byly různé depozitní a žirové instituce a úvěrováspolečenství ve 12. až 14. století. Vznikaly téměř souběžně na jihu i severu Evropy,v Benátkách, Janově, Amsterdamu, Hamburku.[1] Tato obchodní města častopředstavovala nejrozvinutější a nejpokročilejší obchodní a finanční centra tehdejší Evropy.Obchody, směňování a depozitní operace tehdejších středověkých peněžních obchodníkůbyly nepostradatelné na významných místech trhů a křižovatkách obchodních cest,zejména zámořských.8


Po vzniku základů bankovních produktů byl už jen krůček k dalším bankovním operacímjako uschování depozit za poplatek. Pro zúčastněné zlatníky, peněžníky a směnárníky toznamenalo povinnost disponovat bezpečnostními schránkami. Následujícím krokem bylopůjčování uložených peněžních depozit dalším osobám za úrok. Tyto bankovní operacebyly prováděny nejdříve tajně a později se svolením věřitelů, kteří se na úroku podíleli.Jako bankéři fungovali zlatníci ještě v 17. století.1.3 Další vývoj bankovnictvíBanky a úvěrová společenstva, které vznikaly od 12. století, měly také vymanitpodnikatele té doby z vlivu lichvářského úvěru, charakterizovaného vysokou úrokovousazbou (100% i vyšší), což brzdilo produktivní investování. Přestože státy v obdobíabsolutní monarchie vydávaly zákony, jimiž omezovaly výši požadovaných úrokůz půjček, výsadní postavení lichvářů jako zapůjčovatelů podlamovalo jejich účinnost.Pro rodící se průmyslový kapitál byla lichva překážkou, neboť vysoké úroky pohlcovalytéměř celý zisk, dlužníci se dostávali do závislého postavení vůči věřitelům a byli nucenipřistoupit na jakékoliv jejich podmínky.[1]Od 17. století dochází k výraznějšímu rozvoji bankovnictví. V souvislosti s právemvydávat mince, které si panovníci nejvyspělejších zemí Evropy přivlastňovali, začalyvznikat banky se zvláštními funkcemi a posláním centrální emisní banky. Historie vznikua rozvoje centrálního bankovnictví v jednotlivých státech se liší jak daty založení, taki rozdílnými příčinami a podmínkami. První centrální banka byla založena v roce 1657ve Švédsku (Sweriges Riksbank), druhá v Anglii v roce 1694 (Bank of England),po nichnásledovaly další [1].S rozvojem trhu a nárůstem obchodních bankovních operací docházelo ke krizovýmprojevům, vyplývajících mimo jiné z živelných spekulací obchodních bank a jejichneúměrnému riskování. Státy se začaly postupně angažovat do usměrňování těchto činnostía bankovnictví vůbec.9


2 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE2.1 Vývoj bankovního systému v bývalém ČeskoslovenskuČeskoslovenská bankovní soustava vznikla po rozpadu Rakouska-Uherska. Většina bankbyly ve vlastnictví zahraničních majitelů, proto muselo dojít k odkupu a převzetí českýmivlastníky. Funkci centrální banky na našem území vykonával Bankovní úřad přiministerstvu financí, což mělo za následek upevnění československé měny a vytvořeníurčitého řádu v bankovnictví.V roce 1926 byla založena Národní banka československá formou akciové společnostis ústředím a 134 pobočkami a bankovní úřad ukončil svoji činnost. Národní bankačeskoslovenská začala plnit funkci emisní banky státu.Největšími bankami v tomto období byly:• Živnostenská banka• Pražská úvěrní banka• Česká průmyslová banka• Moravská agrární a průmyslová banka• Agrární bankaV letech německé okupace se z Národní banky československé stala Národní banka proČechy a Moravu a na Slovensku byla založena Slovenská národní banka. Část svéhokapitálu ukládaly banky povinně do vládních cenných papírů a podléhaly německémuvlivu.Československé bankovnictví se mohlo vrátit k původnímu modelu až po skončení druhésvětové války v roce 1945. V tomto roce dekretem prezidenta republiky č. 102/1945 došloke znárodnění akciových bankovních domů a o tři roky později byly navíc zestátněny takésoukromé banky. V té době zajišťovala jednotné vedení Ústřední správa bank.10


V roce 1950 byla založena Státní banka československá a současně i síť jejích poboček vevšech okresech a krajích. Jako „centrální banka“ začala fungovat na principujednostupňového bankovního systému. Prováděla emisní funkce, poskytovala provozníúvěry a veškerý zúčtovací styk, a poskytovala další operativně bankovní služby státníma družstevním podnikům.Vedle SBČS působily:• Investiční banka byla pověřená financování a úvěrováním investiční výstavbynárodních podniků a družstev.• Živnostenská banka s reprezentací v Londýně zajišťující platební stykse zahraničím• Ústavy tzv. lidového peněžnictví v roce 1953 byly změněny na státní spořitelnya podřízeny ministerstvu financí a v roce 1967 vznikl sloučením ústav, přeměněnýpo federalizaci a Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu• Československá obchodní banka, a.s. od roku 1965 převzala styk a další činnostisouvisející s devizovým hospodářstvím.Vzhledem k politickým poměrům v zemi v letech 1967 - 1969 se nepodařilo prosaditplánované bankovní reformy. Změny v českém bankovnictví se podařilo prosadita realizovat až v druhé polovině 80. let. Byly prosazeny a připraveny principy a návrhyzákonů, které zahrnovaly institucionální oddělení centrálního bankovnictvíod bankovnictví obchodního, dále mělo být zrušeno přímé řízení bank státem a možnostvzniku nových bank jako podnikatelských subjektů.Díky těmto změnám bylo bankovnictví ihned schopné a připravené zahájit ekonomickéreformy a přijmout mechanismy transformace bankovnictví. Realizace bankovní reformyproběhla až po změně politického režimu v roce 1990.11


2.2 Analýza podmínek pro vývoj bankovních produktů do roku1989Vývoj bankovních produktů na území bývalého Československa před rokem 1989 můžemecharakterizovat takto:• Banky nepotřebovaly používat služby zprostředkovatelů. Síť jejich poboček bylzpůsob distribuce a prodeje jejich produktů a služeb přímo veřejnosti.• Většinou zaujímaly velmi pasivní postoj ke klientům, čekaly až k nim klienti samipřijdou.• Banky patřily k privilegovanému sektoru s velkou kupní silou.• Převaha vyjednávací síly byla na straně bank. Rozhodující slovo měly právě banky.• Trh bankovních produktů byl využit v malém rozsahu. Výběr v segmentupro jednotlivce byl velmi omezený, existovaly pouze vklady a úvěry s určitýmiomezeními.• Představa veřejnosti o bankách – nikoho nepotřebují, naopak lidé potřebují banky.• Klienti nebyli příliš nároční.• Vznik nových produktů byla vzácnost.• Banky zpravidla neovlivňovaly klientovo rozhodnutí o výběru určité služby či výběrubanky.• Konkurence existovala, ale její činnost vzhledem k přísnému dohleduna bankovnictví byla pasivní, což se projevilo a zadrželo rozvoj podnikání.S postupnou liberalizací bankovnictví na počátku 90. let 20. století musely zákonitě přijíti změny v přístupu bank ke klientům.2.3 Bankovnictví v České republice po roce 1989Po roce 1989 nastaly v českém bankovnictví výrazné změny. Do konce roku 1990 udělilaStátní banka československá licence 23 novým bankám na území celé tehdejší ČSFR,z toho na území České republiky 21 bance a na konci roku 1992 bylo uděleno v ČSFR 57licencí, z toho v ČR 45[1].12


Připravené mechanismy z minulého období byly využity přijetím nových zákonů, kdydošlo k výrazným změnám. K 1. 1. 1990 byly schváleny zákon o Státní bancečeskoslovenské a zákon o bankách a spořitelnách. Další bankovní zákony přijaték 1.1.1992 již byly na úrovni vyspělých států – zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákonč.22/1992 Sb., o SBČS, které přinesly následující změny:• Posun v pojetí Státní banky československé jako nezávislé na výkonné moci státu,zřízení Bankovní rady jako nejvyššího orgánu ČNB, posílení bankovního dohledu,jeho kontrolní funkce a odstranění přímých řídících nástrojů vůči obchodním bankáma rozšíření nástrojů nepřímých.• Zpřísnění možnosti vzniku nových obchodních bank.• Nutnost získání licencí pro určité skupiny bankovních služeb.• Omezení institucionální formy bank na akciové společnosti.• Zavedení opatření proti praní špinavých peněz.• Možnost vzniku poboček zahraničních bank.Rok 1993 znamenal další významný bod českého bankovnictví, neboť v tomto roce došlok rozdělení Československé federativní republiky na Českou republiku a Slovenskourepubliku.Toto rozdělení přineslo tyto změny:• Rozdělení měn nových států.• Rozdělení bankovních soustav a Státní banky československé na Českou národníbanku a Národní banku Slovenska.Začátek roku 1993 znamenal vznik nové české měny a v následujících letech došlok zavedení stavebních spořitelen, zvýšení minimální výše základního kapitálu bank,korporativní pojištění vkladů fyzických osob, hypotečního bankovnictví a spořitelnícha úvěrových družstev. V roce 1993 vzniká Česká národní banka, která je zřízena ÚstavouČeské republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o Českénárodní bance a dalšími právními předpisy.13


Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohlednad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s nímČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styka zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem,pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemielektronických peněz a devizový dohled. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovníslužby pro stát a veřejný sektor. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze.Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodařísamostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lzezasahovat pouze na základě zákona.[6]2.4 Analýza podmínek pro vznik bankovních produktů po roce1989K transformaci bankovního sektoru došlo počátkem 90. let. U stávajících produktů nebylanabídka ještě v plné míře rozvinutá. Nové produkty na českém trhu, uváděné jako novinky,byly většinou jen běžnou součástí produktů nabízených v zahraničí. Při hledání nápadůna vznik nových produktů jsme většinou čerpali z široké nabídky bank z vyspělejších zemí.Počátek 90. let byl současně poznamenán závažnými problémy. Z důvodu nekvalitníhobankovního personálu a bankovního dohledu byly poskytovány úvěry s následnounesolventností dlužníků bank. Mezi další negativní faktory můžeme zařaditi nedostatečnou přípravu bankovního sektoru na privatizaci podniků a následné využívánípodvodných praktik podnikatelskými subjekty čerpající bankovní úvěry.Období let 1994 – 1997 můžeme charakterizovat jako rozvojové období pro fungováníbankovního dohledu ovlivněné i nadále chybami obchodních bank při poskytování úvěrůa trvajícím podezření z provádění nekalých praktik bankovními managementy.[4]14


ROK BANKY CELKEM BANKYS ČESKOUÚČASTÍTab. č. 1.: Vývoj bankovního sektoru v ČR v letech 1995 - 2007Zdroj: [7], zpracování vlastníBANKY SEZAHRANIČNÍÚČASTÍ1995 55 32 231996 53 30 231997 50 26 241998 45 20 251999 42 15 272000 40 14 262001 38 12 262002 37 11 262003 35 9 262004 35 9 262005 36 9 272006 37 9 282007 37 8 29V letech 1998 – 2003 došlo k procesu standardizace bankovní regulace a dohledua souběžné harmonizaci bankovních pravidel se zeměmi EU v souvislosti s přípravouvstupu České republiky do evropského společenství. V tomto období došlo k privatizacivelkých obchodních bank a bylo dosaženo další stabilizace a konsolidace bankovníhosektoru.V květnu 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a pokračoval proces stabilizacea zlepšování finančních výsledků. Po vstupu České republiky do EU začíná i u nás platitsměrnice EU, týkající se jednotné bankovní licence, což znamená vytvoření mechanismu,jak pro uznávání bankovních licencí vydaných ve státech EU a Evropského hospodářskéhoprostoru na našem území, tak pro uznání našich licencí v zahraničí. Pro subjekty, kterénedodržují jednotnou licenci, hrozí možnost udělení sankcí.15


Se zlepšením finančních výsledků bank a s jejich stabilizací jsou spojeny i lepší podmínkypro vznik nových produktů. Toto období můžeme charakterizovat takto:• Banky kladou na první místo uspokojení klienta.• Nabízejí klientům široký výběr bankovních produktů a služeb, a to i takové, kterétradičně patřily jiným organizacím, jako je např. pojištění.• Banky mají pozitivní přístup ke klientům. Poskytují různé výhody, aby přilákalya udržely si co nejvíce klientů.• Vnitřní řízení finanční instituce se orientuje převážně na trh a klienta.• Dochází k automatizaci bankovnictví.• Velkou roli hrají informační technologie, které umožňují bankám centralizovatdůležitá data o klientech.• Dochází k fúzím a akvizicím, které mohou znamenat efektivní prostředek k růstupotenciálu organizace a jejímu inovativnímu využívání.• Odbourávají se kulturní bariéry. Klienti mají možnost využívat bankovní produktyi od zahraničních poskytovatelů.• Internet se stává důležitým obslužním i prodejním komunikačním kanálem.16


3 BANKOVNÍ PRODUKTYV současné době banky provádí rozsáhlou škálu činností, svou podstatou jsou tyto činnostizařaditelné jako služby nemateriální povahy. Cílem této kapitoly je popsat charakteristickérysy bankovních produktů a provést základní přehled . V závěrečné části této kapitolyse zmíním o velmi významném faktoru ovlivňující přístup klientů k produktu - jehocenou.3.1 Charakteristické rysy bankovních produktůBankovní produkty jsou v podstatě jednotlivé služby, které banky samostatně nabízízpravidla za úplatu. Jednotlivé produkty se můžou navzájem odlišovat, mají však třispolečné rysy.Společné rysybankovních produktůNemateriálnícharakterDualismusVzájemná propojenosta podmíněnostObr. č. 1.: Společné rysy bankovních produktůZdroj: [5], zpracování vlastní1) Nemateriální (nehmotný) charakterPro bankovní produkty nemateriálního charakteru vyplývají tři významné vlastnosti:• nejsou skladovatelné - není tedy možné se jimi předzásobit. Důsledkem tohoje požadavek na neustálou připravenost banky reagovat na změny v poptávce klientů17


• jsou abstraktní - nejsou tedy viditelné a pro úspěšnou činnost banky a větší prodejjednotlivých produktů je zapotřebí kvalitní reklama a poradenská činnost, pomocíkteré banka představí své produkty, vysvětlí jejich přednosti a možnosti využití• nejsou patentovatelné - nelze je tedy účinně chránit před napodobitelnostíod konkurence. Každý nový produkt, který pronikne na trh, má poměrně krátké časovéobdobí, než jej nahradí či doplní konkurenční produkt často kvalitnější, neboť jižzareagoval na nespokojenost či požadavky zákazníků na originální produkt.2) DualismusJe charakteristickým rysem peněžních činností. Jednotlivé produkty v sobě spojují dvěstránky:• hodnotová stránka – představuje finanční hodnotu, objem bankovního produktu(úvěru, vkladu, bankovního převodu) a je stanoven v peněžních jednotkách• věcná stránka – je výsledkem působení několika faktorů personálních, technickýcha materiálních. Věcná stránka může být vyjádřena počtem jednotlivých produktů(např. počet vkladů, počet úvěrů nebo počet bankovních převodů).Rozdělení bankovních produktů na hodnotovou a věcnou stránku je podstatnépři rozdělování nákladů. Náklady související s hodnotovou stránkou závisí na výši částkydaného produktu, zatímco náklady spojené s věcnou stránkou produktu nejsou závisléna výši peněžní částky.3) Vzájemná propojenost a podmíněnostTento rys vyplývá ze samé podstaty bankovních služeb, neboť existence mnohých služebje podmíněná existencí jiných produktů (např. vedení kontokorentního účtu je podmíněnoexistencí běžného účtu u téže banky). Na druhé straně, může banka vzájemně propojovatněkteré produkty s cílem zlepšit své služby pro klienty (např. automatické uloženífinančních prostředků do forem s vyššími zisky, pokud hotovost na účtu přesáhne předemdohodnutou výši).18


Vzájemná propojenost a podmíněnost produktů je pro banku důležitá ze dvou hledisek:• Volba struktury nabízených produktů - některé výhodné produkty (např. dobřeúročené účty) mohou být pro klienty nezajímavé, pokud s nimi banka nenabízísouvisející produkty (platební karty, elektronické bankovnictví....).• Využití při stanovení cen svých produktů - banka může při existenci těsného propojeníproduktů nabízet určitý produkt velmi levně, aby přilákala klienty (např. bezplatnýbezhotovostní platební styk) a u souvisejícího produktu stanoví takové podmínky,aby okryla nižší přínos ze „zlevněného produktu“ (např. nižší úroková sazba vedenéhoúčtu).3.2 Systematizace bankovních produktůSystematizace bankovních produktů vzhledem k jejich velkému počtu a značnérůznorodosti není jednoduchou záležitostí[5]. Členění bankovních produktů a volba kritériíse v různých odborných publikacích a bankovní praxi liší.Klasický přístup členění bankovních produktů podle jejich odrazu v bilanci banky dělímena:• Aktivní bankovní obchody - odrážejí se v aktivech bilance banky. Charakteristickéje pro ně vystupování banky v pozici věřitele (poskytování úvěrů, nákup dluhopisů)nebo jí vznikají v jejich důsledku určitá vlastnická práva.• Pasivní bankovní obchody - odrážejí se v pasivech bilance banky. Zde banka vystupujejako dlužník, získává cizí zdroje na bázi úvěrů a vznikají jí závazky. Do pasiv patříi vlastní kapitál banky, a proto do této kategorie obchodů patří i operace, které souvisís vlastním kapitálem banky.• Neutrální bankovní obchody - nelze je charakterizovat ani jako aktivní obchody,ani jako pasivní obchody bank, neovlivňují bilanci, banka se nedostává do pozicedlužníka ani věřitele. Tyto obchody se neobjevují v rozvaze banky, jsou rozvahověneutrální. Zařazujeme sem obchody, kterými banka provádí určitou službu pro klienta(např. zprostředkování platebního styku, realizace emise cenných papírů pro klienta,poskytnutí záruky).19


Moderní přístup k systematizaci bankovních produktů pohlíží na bankovní produktyz hlediska jejich účelu a nikoli jen z hlediska banky a její obchodní bilance.Z hlediska účelu bankovních produktů pro klienta dělíme bankovní produkty do pětiskupin:• Finančně úvěrové produkty - z hlediska klienta se jedná o získání finančníchprostředků od bank v podobě bankovních úvěrů. Můžeme sem zařadit i různé formyzáruk za závazky klienta.• Depozitní (vkladové) produkty - umožňují klientům uložit si u banky dočasně volnéfinanční prostředky, které jsou následně použity k finančnímu investování.• Platební produkty - znamenají pro klienty možnost provádět platební a zúčtovacíoperace prostřednictvím banky a dále možnost využití dalších služeb souvisejícíchs platebním stykem (např. zajištění proti platební neschopnosti).• Produkty investičního bankovnictví - představují pro klienty možnost finančníhoinvestování na peněžním i kapitálovém trhu. Do této skupiny produktů patří i službyporadenské, využívané především při realizaci fůzí, akvizic atd.• Pokladní a směnárenské produkty - umožňují klientům různé hotovostní transakcea také směnu hotovosti z jedné měny do druhé.3.3 Cena bankovních produktůStejně jako ostatní služby, mají i bankovní produkty svoji cenu. Cena bankovních produktůje výsledkem cenové politiky banky, do které můžeme zařadit veškerá rozhodnutí bankytýkající se ceny stávajících i nově zaváděných produktů.Důležitost ceny bankovních produktů je dána několika faktory. Především musí býtbankovní produkt pro banku dostatečně rentabilní a výše ceny musí být stanovena takés ohledem na konkurenceschopnost na bankovním trhu. V neposlední řadě by měla cenaproduktu odrážet náklady banky s uvedením produktu na trh, jeho další podporoua obsluhou, rovněž také nároky na kapacitní možnosti banky.20


3.3.1 Druhy cen bankovních produktůCeny bankovních produktů se vyskytují v různých formách a jejich přesné vymezeníje velmi obtížné, přesto za základní druhy cen můžeme považovat:• Úrok - cena za zapůjčení peněz bankou formou úvěru.• Provize a prémie - tento druh ceny používají banky zejména u produktů, při kterýchna sebe banka přebírá určité riziko (provize za poskytnutí bankovní záruky, prémieza prodej opce).• Přímé poplatky - jsou spojovány s provedením určité služby klientovi, se kterou jsouspojeny náklady banky, ale banka nepřebírá žádné riziko, většinou jsou přímoexplicitně vyjádřeny (např. poplatky za vedení účtu, za zprostředkování prodejecenného papíru).• Nepřímé poplatky - stejně jako poplatky přímé nejsou spojeny s převzetím rizikabankou. Na rozdíl od přímých poplatků nejsou vyjádřeny explicitně (jako samostatnýpoplatek), ale jsou skryty v jiné ceně (např. připsání peněz na účet klienta s pozdějšívalutou, oproti dnu, kdy banka peníze získala).3.3.2 Způsob stanovení cenyPro stanovení výsledné ceny bankovního produktu se vychází z následujícíchmožností:• Hodnotový objem – tento způsob váže cenu k hodnotovým jednotkáma k hodnotovému objemu, např. cena za jednu korunu násobeno hodnotovým objememdaného produktu (skutečně čerpaný objem peněz, úvěrový rámec kontokorentníhoúčtu, výše poskytnuté záruky, obratová provize).• Jednotlivý produkt – cena je tvořena paušálním poplatkem pro daný konkrétní produkt,resp. činnost banky a výsledná cena je násobena počtem produktů skutečněvyužívaných klientem (poplatky zaplatebního příkazu).výběr z bankomatu, poplatky za provedení• Hodnotový výsledek – cena produktu se odvíjí od dosaženého výsledku sjednanéhoobchodu (stanovené procento z dosaženého zisku z prodeje cenných papírů).• Čas – cena je stanovena za časovou jednotku. Je výslednicí součinu jednotkové cenya délkou časového období, po které byl daný produkt či služba využívána (např.úvěrové produkty).21


3.4 Klientské bankovní účtyZa základní bankovní produkty můžeme považovat klientské bankovní účty, neboťse v nich odráží většina vztahů mezi bankou a klientem. Jedná se o účty závazkůa pohledávek banky vůči klientovi vyplývajících z jejich vztahů.Členění bankovních účtů není zcela jednotné. Klientské účty jsou členěny do základníchskupin podle svých charakteristik. V běžné praxi jsou tyto skupiny zpravidlakombinovány.DRUHYKLIENTSKÝHBANKOVNÍCHÚČTŮBěžné účtyKontokorentníúčtyÚvěrové účty Vkladové účty Depotní účtyPlatební stykČerpání úvěruUložení penězÚschovacennýchpapírůObr. č. 2. : Základní členění klientských bankovních účtů dle účelu jejich použitíZdroj: [5], zpracování vlastníBěžný účet – můžeme považovat za základní bankovní produkt. Důvodem tohoto tvrzeníje, že často stojí na počátku vztahu s bankou a někdy je i podmínkou pro využívání řadydalších bankovních produktů. Základním účelem běžných účtů je především přístupnéuložení peněz a provádění bezhotovostního platebního styku. Dnes je již naprosto běžné22


využívání běžných účtů většinou populace v produktivním věku ve vyspělých státech,neboť je již běžnou podmínkou pracovního poměru existující účet pro bezhotovostníplatební styk mezi účtem zaměstnavatele a účtem zaměstnance k vyplácení mzdy. Zřízeníběžného účtu, a tedy vzniku vztahu mezi klientem a bankou, kdy je klient neustáleve věřitelském postavení vůči bance, je většinou samozřejmostí a dostupnou službou.Ostatní bankovní produkty jsou klientovi dostupné v závislosti na jeho bonitě.Kontokorentní účet – je kombinací běžného a úvěrového účtu. /čet tak nabízí možnosti,které jsou běžné při využívání běžného účtu a bezhotovostní platební styk. Doplňkovoufunkcí je zde využití účtu jako úvěrový účet a jako klient se dostat do postavení dlužníkavůči bance.Úvěrový účet – tyto účty slouží bance k evidenci úvěrů, které banka poskytla svýmklientům.Vkladový účet – jedná se o účty, které jsou určené k ukládání dočasně volných prostředkůklientů. Tyto účty jsou zpravidla sjednávány na dobu určitou a klient se zavazuje bance,že dočasně volné prostředky bance na tuto dobu za úplatu přenechá. Mimo předemurčených podmínek, z těchto účtů nelze vybírat vložené peníze a neslouží k platebnímustyku. Jedná se především o termínované vklady a různé spořicí účty.Depotní účty – účty určené k vedení cenných papírů klientů, které jsou u banky v úschověči správě.Výše uvedené účty mohou být vedeny jako korunové ( v tuzemské měně) či jako devizové(v cizí měně), přičemž způsob vedení je shodný, pouze některé podmínky, jako poplatky,výše úrokových sazeb apod., mohou být jiné.23


4 POŠTOVNÍ SPOŘITELNA4.1 Historie Poštovní spořitelnyPoštovní spořitelna se řadí mezi banky s nejdelší tradicí na českém trhu. Myšlenkavyužívat sítě pošt k poskytování bankovních služeb pro drobné střadatele vznikla jižv polovině 19. století. Přímým předchůdcem dnešní Poštovní spořitelny bylačeskoslovenská Poštovní spořitelna, která zahájila svoji činnost v roce 1918. ¨Od té doby prošla Poštovní spořitelna řadou změn:• 1919 přejmenování na Ústav šekový• 1930 poprvé použit obchodní název Poštovní spořitelna• 1950 zrušení Poštovní spořitelny• 1991 vznik Poštovní banky• 1994 fúze s Investiční bankou a vznik Investiční a Poštovní banky• 1995 vznik dvou obchodních značek• 2000 po převzetí Investiční a Poštovní banky Československou obchodní bankou, a.s.se Poštovní spořitelna stala její druhou obchodní značkouVztah mezi Poštovní spořitelnou, Skupinou ČSOB a Skupinou KBC zobrazuje následujícíobrázek.Obrázek č. 3: Vztah Poštovní spořitelny ke Skupině ČSOB a Skupině KBCZdroj: [11]Finanční skupina ČSOB je součástí KBC Group N.V., která vznikla počátkem roku 2005fúzí KBC Bank and Insurance Holding Company (vytvořena v Belgii v roce 1998 fúzíspolečností ABB Insurance Group, the Almanij-Kredietbank Group a CERA Bank Group)a její mateřské společnosti Almanij.24


4.2 Finanční skupinyVe světovém i evropském bankovnictví převládá v posledních letech trend vytvářenífinančních skupin, které se skládají převážně z bankovních subjektů. Nejvýznamnějšímifinančními skupinami u nás jsou finanční skupina Československé obchodní banky,finanční skupina Komerční banky a finanční skupina České spořitelny. Všechny tytofinanční skupiny mají společné to, že nabízejí širokou škálu bankovních produktů a služeb,které doplňují investičními příležitostmi jako jsou investiční a penzijní fondy. Tutozákladní nabídku potom doplňují produkty pojišťoven, případně faktoringovýcha leasingových společností. Navíc jsou čím dál více nabízeny i služby poradenských firem.ČSOB slučuje následující společnosti:• Hypoteční banka, a.s.• Českomoravská stavební spořitelna, a.s.• ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB• ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB• ČSOB Leasing,a.s.• ČSOB Leasing, a.s., (SR)• ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB• ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB• ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB• ČSOB Poisťovna, a.s..• ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., (ČSOB SP).• ČSOB Factoring a.s..• Patria Finance, a.s., (Patria)V červnu 2007 se KBC Bank NV stala jediným akcionářem ČSOB v důsledku odkupuminoritních podílů. Tato operace byla financována z přebytečného kapitálu KBC. Hodnota25


ČSOB byla stanovena na 185 mld. Kč, což představuje přibližně 20 % tržní kapitalizaceKBC.Hlavním důvodem pro zakládání finančních skupin je převedším fakt, že postupně docházík odlivu kapitálu z obchodních bank do nebankovních subjektů, neboť klientům jsou mimobanky nabízeny výhodnější a výnosnější příležitosti pro investování svých peněžníchprostředků. Tímto začaly banky ztrácet nejen důležitý cizí kapitál, ale i samotné klientya tedy i zisky. Bylo proto nezbytné, aby banky na nastalou situaci pružně reagovaly.Začínají nabízet produkty, které dříve byly typické především pro nebankovní subjekty.Mohou nyní svým klientům nabídnout mnohem více služeb než dříve. Přijde-li si někdokupříkladu založit běžný účet, je okamžitě seznámen s možností kontokorentního úvěru,penzijního připojištění či cestovního pojištění. Na jednu stranu tak klientům nabízejímožnost sjednat si více věcí přímo na jedné pobočce, ale na stranu druhou je pro současnéi potenciální klienty poněkud náročnější se ve všech nabízených produktech orientovat.Řada klientů mnohdy ani netuší, že v určité bance je možné nejen získat úvěr či založitsi vlastní účet, ale i například uzavřít pojištění. Banky si tuto situaci zjevně uvědomujía snaží se informovanost svých klientů zvýšit.4.3 Základní informace o Poštovní spořitelněPro oficiální obchodní a právní komunikaci je nutné používat uvedené údaje:Obchodní firma Československá obchodní banka, a. s.Sídlo Radlická 333/150,15057 Praha 5Právní formaRegistraceakciová společnostzapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B XXXVI, vložka 46Orgán dohledu Česká národní banka (ČNB), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1Kód banky 0300Internetová adresawww.postovnisporitelna.czTelefonické spojení 800 210 21026


4.4 Profil Poštovní spořitelnyPoštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s., je její druhouretailovou značkou. Je druhá největší banka v ČR v počtu klientů. Své bankovní službynabízí více než dvěma miliónům klientů v nejhustější síti obchodních místa za nejvýhodnější poplatky. Jednoduchost nabízených produktů, kvalita obsluhya příznivé ceny vytvářejí Poštovní spořitelně dobrý předpoklad pro to, aby mohla úspěšněnabízet své služby široké veřejnosti.Obchodní strategií Poštovní spořitelny je stát se v příštích deseti letech jedničkou mezibankami na masovém retailovém trhu a stát se moderní vícekanálovou bankou. Koncepcívícekanálové distribuce služeb PS byla zahájena spolupráce s Českomoravskou stavebníspořitelnou, a.s., která prostřednictvím sítě 2500 finančních poradců aktivně nabízí některéprodukty Poštovní spořitelny.Poštovní spořitelna podporuje také otevřený a férový vztah mezi klienty a jejich bankou.Vedle zřízení nezávislého ombudsmana, hájícího zájmy klientů se také přihlásilake Kodexu chování mezi bankami a klienty České bankovní asociace.Obr. č. 4: Znak Poštovní spořitelnyZdroj: [8]27


Všechny běžné bankovní produkty mají klienti k dispozici na více než 3300 poštách a v 43Finančních centrech. Klienti mohou spravovat své finance v bezmála 650 bankomatech.Rozdělení poboček PS v ČR je popsáno v následující tabulce.KRAJE ČR FINANČNÍPOŠTY BANKOMATYCENTRAPraha 8 108 24Středočeský kraj 3 465 22Jihočeský kraj 3 259 15Plzeňský kraj 3 237 12Karlovarský kraj 2 110 8Ústecký kraj 4 253 18Liberecký kraj 2 161 6Královéhrad. kraj 3 255 7Pardubický kraj 2 203 7Kraj Vysočina 1 222 5Jihomoravský kraj 4 349 20Olomoucký kraj 2 230 8Zlínský kraj 1 158 12Moravskoslez. kraj 5 318 12Tab. č. 2.: Stav poboček Poštovní spořitelnyZdroj: [8], zpracování vlastníPoštovní spořitelna se v rámci nabídky finančních služeb zaměřuje na každého členarodiny, na střední a malé podnikatele a poskytuje své služby také obcím a institucímneziskového sektoru. Portfolio produktů Poštovní spořitelny zahrnuje běžné účty, spořícía investiční produkty, úvěry i hypotéky.Jako jediná PS spolu s ČSOB uvedla v listopadu 2006 na trh službu CashBack. Stalase tak průkopníkem zcela nových bankovních služeb na českém trhu, klienti si tak mohouvybrat hotovost z účtu prostřednictvím 2 500 pokladen v prodejnách Albert a Hypernova,a to bez jakýchkoli poplatků.28


Klienti PS mohou jít do banky i v sobotu a v neděli. Celkem 524 pošt je totiž otevřenoi v sobotu, 21 pošt je otevřeno sedm dní v týdnu. Bezmála 1000 pošt je takébezbariérových, další více něž tisícovka poboček je vybavena signálním zařízenímpro přivolání obsluhy.PS se snaží svou sít obchodních míst neustále rozšiřovat.Koncemroku 2008 byla otevřena dvě nová finanční centra v našem kraji.Obr. č. 5: Finanční centrum BřeclavZdroj:[9]Obr. č. 6: Finanční centrum HodonínZdroj:[10]Poštovní spořitelna patří mezi největší podporovatele českého filmu. PS je blízký žánrrodinné komedie a filmy pro mladé diváky. Filmy, které Poštovní spořitelna podpořila,jsou velmi úspěšné (např. Snowboarďáci, Jak se krotí krokodýli či Experti). Letospodpořila filmy U mě dobrý, Nejkrásnější hádanka a Tobruk.Kromě českého filmu fandí PS také české a slovenské hudbě. Výrazným partnerstvím bylapodpora turné a CD skupin Chinaski a Divokej Bill, v minulosti také turné slovenskékapely No Name. Zajímavým projektem byla podpora koncertu skupiny Vega, tvořenépostiženými hudebníky.PS si cení vzdělání a zvláště pak začínajících talentů, proto se stala generálním partneremprojektu Česká hlava odměňující nejvýznamnější počiny na poli české vědy. V rámciocenění se uděluje Cena Poštovní spořitelny Naděje, kterou je ohodnocen nejvýraznějšípočin středoškolského studenta v odborné nebo vědecké činnosti.29


4.5 Partneři Poštovní spořitelnyPoštovní spořitelna nabízí své bankovní služby v nejhustější síti obchodních místa spolupracuje s níže uvedenými partnery:• Česká pošta, s. p.• Spere• Čepro• RGM Entertainment• Ergotep• Hypernova• Albert• WDF – Web Design Faktory• JU – TURN Marketing & Production s.r.o.30


5 Produkty Poštovní spořitelnyPoštovní spořitelna v průběhu posledních let upevnila své postavení na trhu bankovníchslužeb pro fyzické osoby i drobné podnikatele a zároveň výrazně expandovala v oblastiúvěrových produktů. Nabízí řadu postžirových účtů, takže si může vybrat každý klientpodle svých potřeb. Ať už se rozhodne pro kterýkoli postžirový účet, vždy bude platitnízké poplatky.Chce-li bankovní klient v rámci základního účtu využívat maximum produktů a služeb,měl by zajít do Poštovní spořitelny. Její konto má totiž ve srovnání se zbytkem trhunejlepší výkon. Potvrzují to výsledky březnové analýzy agentury Scott&Rose, kterásrovnávala, jaké produkty může klient využít v rámci účtu.[12]Analýza srovnávala zahrnutí základních služeb a produktů do standardních balíčkůnejvětších bank. Zahrnovala takové položky, které jsou přímo spojeny s kontem, jakoelektronické bankovnictví, operace na účtu např. v podobě trvalých příkazů, platební kartyči kontokorent. „Na základě výsledků analýzy můžeme říci, že dosahujeme lepšíchprocentních parametrů než zbytek trhu,“ komentuje výsledek MIROSLAV SEIDL,marketingový ředitel Poštovní spořitelny. Ve výčtu nejsou uvedeny produkty bez vazbyna konto (spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, podílové fondy, pojištění či stavebníspoření).[12]PS je cenově nejvýhodnější velká banka na českém trhu a jako jediná velká banka neúčtujepoplatky za příchozí platby.31


5.1 Běžné účtyProdukty Poštovní spořitelny jsou určeny jak pro občany, tak pro podnikatele a firmy. Jsouvytvářeny pro všechny věkové skupiny – program Junior a Mini pro mladé či programSenior pro starší. Účet Postkonto je určen pro malé a střední podnikatele. Výhodnéspotřebitelské a hypoteční úvěry, úvěry na vzdělání a mnohé další. To vše rychle, dostupněa bez složité administrativy. V následujícím grafu můžeme porovnat, jak vypadalorozdělení klientů Poštovní spořitelny podle věku v roce 2006.Rozdělení klientů PS podle věku v roce 200660 a více let;15,5Méně než 25let; 12,425 až 34 let;16,545 až 59 let; 3335 až 44 let;22,6Méně než 25 let 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 59 let 60 a více letGraf. č.1.:Rozdělení klientů PS podle věku v roce 2006Zdroj: [11], zpracování vlastníJako jediná česká banka Poštovní spořitelna nabízí speciální účet pro handicapovanéspoluobčany. Jedná se o účet Handicap, který je určen osobám starším 18 let a jsou držiteliprůkazů mimořádných výhod TP, ZTP nebo ZTP/P. Program nabízí zvýhodněné poplatkyza vybrané transakce s důrazem na elektronické bankovnictví.32


Program Handicap byl vyhlášen Finančním produktem roku 2005. Cenu každoročněuděluje časopis Osobní finance.Stejně jako v minulých letech pokračovala PS v získávání mladých lidí a obyvatel měst.Mladá generace totiž představuje budoucí lukrativní klienty. PS se snaží nabídnoutco nejzajímavější produkt již od narození dítěte. Postžirový účet program Mini je určenpro klienty od narození až do 15 let věku a získal si značnou oblibu u rodičů narozenýchdětí, zvláště svými zvýhodněnými úrokovými sazbami. S tímto účelem mohou svým dětemvýhodně spořit a současně je naučit správně hospodařit s penězi. U tohoto programu klientautomaticky získá členství v Klubu Čtyřlístek, což znamená čerpat slevy na vstupechdo hradů, zámků divadel a při různých akcí pro mladé.„Snažíme se nabídnout vysokou výkonnost za rozumnou cenu. Klienti dokáží tento vysokýstandard ocenit. Hlavně v segmentu mladých, kde zaznamenáváme více než dvojnásobnýmeziroční přírůstek účtů,“ doplňuje Libor Svoboda, produktový manažer Poštovníspořitelny. [12]Růst v segmentu Mini účtů za poslední 4 roky je zachycen v následujícím grafu.Růst v segmentu Mini účtůPočet účtův tisících70605040302010062,21710,84,712004 2005 2006 2007Graf. č. 2.: Růst v segmentu Mini účtůZdroj: [13], zpracování vlastní33


Moderní účet Junior je určen pro mládež od 15 do 26 let a má řadu výhod – zdarmazaložení a vedení účtu, vydání Maxkarty majiteli účtu a zvýhodněné úrokové sazby.Maxkarta je navíc zdarma pojištěna proti ztrátě a zneužití karty, obsahuje také zdarmapojištění pro případ smrti a trvalé invalidity následkem úrazu. Platby Maxkartou jsouchráněné PINem. K účtu v programu Junior má klient perfektní přístup přes internet a svůjmobil. A to vše bez zbytečných poplatků a s atraktivní úrokovou sazbou.V květnu PS představila nový sub-brand Space zaměřený na mladé. Je to internetový portálpro mladé, na kterém můžou chatovat, soutěžit (třeba i o vstupenky na akce podporovanéPoštovní spořitelnou) a najít spoustu tipů na kulturní i sportovní akce.Zaměření na mladé se setkalo s velkým úspěchem – počet účtů Junior za čtyři roky vzrostl,což zachycuje následující graf.Růst v segmentu Junior účtůPočet účtův tisících8070605040302010075,262,346,631,312004 2005 2006 2007Graf. č.3.: Růst v segmentu Junior účtůZdroj: [13], zpracování vlastní34


Poštovní spořitelna nabízí i postžirové účty pro dospělé. Program Klasik se postaráo potřeby každého klienta. Je určen pro klienty, kteří preferují jednoduchou a pohodovousprávu svých peněžních prostředků.Program Plus naopak nabízí za jeden paušál maximální sortiment služeb a uspokojíi náročnější klienty. Je určen pro klienty, kteří plánují aktivně využívat svůj účet.Zvýhodněný program Senior je určen klientům starším 55 let, kterým je na účetbezhotovostně převáděn důchod. Tento program slouží k pohodlné správě osobních neborodinných financí s nižšími poplatky za vybrané transakce.Kdo dnes pomáhá živnostníkům? Takový je slogan PS při nabídce produktův podnikatelské sféře. Produkty jsou určeny středním a malým podnikatelům a také obcíma institucím neziskového sektoru. Postkonto je ideální podnikatelský účet pro podnikatele,živnostníky, malé a střední firmy, obce a neziskové organizace. Zahrnuje v sobě všechnystandardní bankovní služby a výhody PS. Klient si může zvolit program Postkonta dleindividuálních potřeb:• EKONOM – základní program pro správu financí.• MAX – program pro klienty, kteří chtějí využívat široký sortiment produktů a služeb.• OBEC – program pro municipální sféru.• NEZISKOVÝ SEKTOR – je určen neziskovým organizacím.5.2 Spořící a investiční produktyDlouze diskutovaným problémem klientů bank jsou peníze na běžném účtu či investovanéprostředky a jejich zhodnocení. Vzhledem k nízkému úroku na běžných účtech, klientihledají cesty, jak své vklady zajistit proti znehodnocení. PS se zaměřuje na prodejspořících a investičních produktů. S investičními produkty můžou klienti investovatdo několika programů s různou investiční strategií. Do spořících produktů patří napříkladvkladní knížky, termínované vklady, spořící účty nebo červené konto.35


Z ucelené nabídky si každý vybere podle svých potřeb. Investice prostřednictvímPoštovního investičního programu je investice do vybraných podílových fondů. Celkovýobjem Poštovního investičního programu vzrostl o 38 % na téměř 2,7 mld. Kč, jak vidímev následujícím grafu.Růst Poštovního investičního programuObjemzůstatkůmld. Kčv32,521,510,51,41,92,70,501 2 3 42004 2005 2006 2007Graf. č.4.: Růst Poštovního investičního programuZdroj: [13], zpracování vlastní5.3 Inovace produktů Poštovní spořitelnyV letošním roce bude velkou novinkou vycházející z multidistribučního konceptu zavedenítelevizního bankovnictví, pro nějž vytváří podmínky postupný přechod České republikyna digitální televizní vysílání. Podstatou televizního bankovnictví je ovládání účtuprostřednictvím digitální televize O2TV a postupně i dalších poskytovatelů.Nejdůležitějšími inovacemi PS v roce 2008 byly Červené konto a věrnostní program promajitele debetních i kreditních karet. Červené konto je moderní spořící produkt, kterýna rozdíl od mnoha spořících účtů nemá výpovědní lhůtu. Nabízí výhodnou formu spoření36


s nadprůměrným úročením. Jeho základní funkcí je zhodnocení dočasně volnýchfinančních prostředků. Účet není určen pro běžný platební styk, a proto se k němunevydává platební karta. Spoříte tedy pořád a přitom máte vždy peníze k dispozici. Zřízení,vedení a zrušení účtu je zdarma a rovněž transakce nejsou zpoplatněny. Červené konto mápotenciál stát se nejrychleji rostoucím produktem PS, což dokazuje následující graf.Růst v segmentu Červené kontoZůstatek na konci období (mil. Kč)500045004000350030002500200015001000500045701429435252324 32023 751 2 3 4 5 6 7 8Vll Vlll lX X Xl Xll 2007 lll/2008Graf. č.5.:Růst v segmentu Červené kontoZdroj: [13], zpracování vlastní"Chceme ještě posílit dosavadní atraktivitu Červeného konta u našich klientů. Úrokovousazbu rozumně upravujeme v závislosti na změnách trhu. Nyní mohou klienti využít sazbu3,3 procenta," říká LIBOR SVOBODA, produktový manažer Poštovní spořitelny. Kampaňje postavena na propagaci jedné z nejvýhodnějších sazeb na trhu, nebude proto využívatžádné benefity. Další výhody účtu jsou spojeny přímo s jeho zřízením a vedením. "Červenékonto není zatíženo transakčními poplatky ani poplatky za vedení a zrušení účtu. Velké plusúčtu je také to, že ho klient může jednoduše odkudkoli ovládat pomocí elektronickéhobankovnictví," upřesňuje LIBOR SVOBODA. [14]37


5.4 ÚvěryJiž několik let trvá v oblasti poskytování úvěrů podobný trend – zájem o úvěry ze stranyklientů každým rokem stoupá. Klienti potřebují mnohdy více finančních prostředků,než mají k dispozici a tuto situaci řeší pomocí úvěrů. Poštovní spořitelna nabízí několikdruhů úvěrů a dbá na to, aby půjčovala odpovědně. Proto si klienti mohou ke všemspotřebitelským úvěrům zřídit pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovníneschopnosti a ztráty zaměstnání.Poštovní spořitelna zaznamenala nárůst objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrůa kreditních karet. Tento růst za poslední 2 roky je popsán v níže uvedeném grafu.Spotřebitelské úvěry a kreditní karty PS3000297725002018Objemzůstatkův mil. Kč20001500100050001 22006 2007Graf. č.6.: Spotřebitelské úvěry a kreditní kartyZdroj: [13], zpracování vlastní5.4.1 Spotřebitelské úvěryÚvěry poskytované soukromé klientele se dělí na dvě základní skupiny – spotřebitelskéúvěry účelové a neúčelové.38


Spotřebitelský úvěr účelový je určen na financování konkrétních potřeb klientů PS,rozlišuje tři druhy účelových úvěrů:• Spotřebitelské úvěry na bydlení• Spotřebitelské úvěry na vzdělání• Spotřebitelské úvěry na vozidloNeúčelové spotřebitelské úvěry jsou poskytovány na financování osobních potřeb.Jednoznačnou výhodou neúčelového úvěru je možnost použít získané prostředky opravduna cokoliv. Banka nezkoumá účel, na co klient prostředky získané úvěrem použije. Řadaklientů bezesporu uvítá i možnost celý úvěr předčasně splatit bez jakéhokoliv poplatku.PS začala v roce 2008 nabízet zcela novou službu nabídku úvěrů, kterou si klient můževyřídit v bankomatu. Tuto službu mohou využít klienti i neklienti Poštovní spořitelnya obsahuje všechny nejoblíbenější úvěry: spotřebitelský úvěr, kontokorent a kreditní kartu.„Podle objemu půjčených peněz jsou spotřebitelské úvěry nejoblíbenějším úvěrovýmproduktem. Nejvyšší oblibu co do počtu si udržuje kontokorent,“ doplnil Jiří Vik, řediteldistribuce Poštovní spořitelny. Úvěry v bankomatech představují další možnost, jak mohouklienti spravovat své finance. „V počtu „cest do banky“ nám na českém trhu nemůžekonkurovat nikdo. V tom také tkví jedinečnost Poštovní spořitelny – klient si sám vybere,jak chce spravovat své finance, není vázán na jednu pobočku,“ vysvětlil Jiří Vik.[15]Tento krok PS k zjednodušení procesů poskytování úvěrů jistě zvýší podíl na nárůstuobjemu úvěrů občanům jako i jiné faktory, např. možnosti pojištění úvěrů pro případ úmrtí,plné invalidity, ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tím PS vycházívstříc nejen svým klientům, ale znamená to výhody i pro ni samotnou. Zabezpečuje se tímproti ztrátám, které by utrpěla v případě, že klient není z výše uvedených důvodů schopensplácet úvěr.39


5.4.2 Bankovní registr klientských informacíBankovní registr klientských informací je v provozu od června roku 2002 a představujeurčitou databázi klientů, kteří čerpali nebo čerpají úvěr od některé finanční instituce.Účastníky Bankovního registru mohou být všechny banky, které aktivně působí na českémtrhu a nejsou v nucené správě či likvidaci. Provozovatelem je společnost Czech BankingCredit Bureau, a.s., kterou vlastní pět zakládajících bank (Česká spořitelna,Československá obchodní banka, GE Capital Bank, Komerční banka a HVB Bank).V registru jsou zaznamenávány údaje o bonitě klienta, jeho důvěryhodnosti a platebnímorálce (zda klient splácí včas a v plné výši), může tedy obsahovat pozitivní i negativníinformace. Při poskytování úvěru má členská banka možnost si o žadateli o úvěr vyhledaturčité informace a tím se zrychlí proces posuzování žádosti, neboť nemusí od klientavyžadovat prohlášení o závazcích v jiných bankách. Do registru smí banka zařadit svéhoklienta jen s jeho souhlasem. (Souhlas se zpracováním osobních údajů je součástí úvěrovésmlouvy, tedy v podstatě i podmínkou udělení úvěru.)Údaje jsou v registru uchovávány po celou dobu trvání úvěrového vztahu a ještě další4 roky po jeho skončení, poté jsou automaticky smazány. Jednou za rok mají klientimožnost zdarma získat výpis z registru nebo častěji za manipulační poplatek.Bankovní registr klientských informací ovlivňuje proces poskytování úvěrů a zvýhodňujespolehlivé klienty, neboť jim usnadňuje a urychluje cestu k potřebným peněžnímprostředkům a tím zvyšuje jejich zájem o úvěry.5.5 Platební a kreditní kartyBezhotovostní platby postupně nahrazují platby hotovostní. Způsob bezhotovostníhoplacení je pro klienty pohodlnější a především levnější (platby kartou nejsou nijakzpoplatněny na rozdíl od výběru v hotovosti na pobočce nebo z bankomatů). Stálýmproblémem i v dnešní době však je, že klienti u některých obchodníků stále ještě nemohouplatit kartou.40


Poštovní spořitelna se snaží podporovat platby kartou odměnami pro klientytzv. věrnostním programem. Je určen klientům, kteří používají Maxkartu, ostatní platebníkarty nebo kreditní karty. V tomto programu mohou získat za provedené transakce platebníkartou body, za něž si mohou z katalogu vybrat atraktivní odměny.Maxkarta je opatřená čipem VISA Elektron a magnetickým proužkem VISA Elektron.Prvkem zabezpečení je nutnost zadat při každé platbě PIN někdy i podpis majitele karty.Všechny karty jsou dnes již mezinárodní. Dříve byly i karty, které sloužily pouze pro výběrhotovosti z bankomatů a nebylo možné je použít pro placení v obchodech, dnes už byo takové karty nebyl u klientů zcela jistě zájem. Všechny Maxkarty jsou automatickyzdarma pojištěny proti:• Pojištění ztráty Maxkarty.• Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu neoprávněného použití Maxkarty.• Úrazové pojištění pro držitele Maxkarty je sjednáno pro případ plné invaliditynásledkem úrazu nebo pro případ smrti následkem úrazu.Banka ovšem usiluje i o zlepšení služeb bankomatů a navíc provádí jejich postupnouobnovu související se zaváděním karet s čipem. Novinkou je možnost změnit si PINprostřednictvím bankomatů Poštovní spořitelny a ČSOB.Kreditní karty poskytují klientům možnost čerpat úvěr za předem stanovených podmínek,stejně tak je stanovena i maximální výše úvěru. Velký nárůst kreditních karet je jednímz hlavních faktorů růstu zadluženosti domácností v České republice v posledních letech.V Poštovní spořitelně se zvyšuje jak počet vydaných kreditních karet, tak i objemposkytnutých úvěrů prostřednictvím kreditních karet. V tomto období, kdy panuje vysokákonkurence v oblasti poskytování různých typů platebních a kreditních karet, se bankysnaží neustále rozšiřovat nabídku způsobů úhrady plateb.41


5.6 Elektronické bankovnictvíVývoj nových komunikačních a informačních technologií v posledních desetiletíchovlivňuje a zásadně vstupuje do všech odvětví a bankovnictví, jako jedenz nejdynamičtějších samozřejmě není žádnou výjimkou. V oblasti bankovnictví, jdeo jeden z nejvíce a nejrychleji rozvíjejících se oblastí bankovnictví vůbec. V dnešní doběmůžeme považovat poskytnutí elektronického bankovnictví za nutnost, jestliže chce bankana trhu uspět a nepodlehnout vysoké konkurenci.Podstata elektronického bankovnictví je elektronická komunikace mezi bankami, bankoua klienty. V dnešní době je prakticky samozřejmostí, že každá dospělá osoba je vlastníkembankovního účtu a každý má rovněž možnost ovládat svůj účet elektronickou cestou.Je tak zcela jasné, že elektronické bankovnictví zásadně vstoupilo do spotřebitelskéhoživota většiny bankovních klientů.Prostřednictvím elektronického bankovnictví můžeme ovládat svůj účet rychle a pohodlně,proto si ho klienti bank rychle oblíbili. Nárůst používání elektronického bankovnictví všaks sebou přináší i vyšší požadavky na zabezpečení proti zneužití. Z těchto důvodů je nutné,aby banka využívala nejnovějších bezpečnostních standardů a klient se přesně řídilbezpečnostními pokyny banky. Klienti musí mít důvěru v zabezpečení, které bankaposkytuje. Poštovní spořitelna poskytuje všechny kanály elektronického bankovnictví:• Max Mobil PS – prostřednictvím mobilního operátora.• Max Internetbanking PS – vstupem na webové stránky.• Max Phone PS – ovládání přes pevnou telefonní linku.Se službou Max Internetbanking PS obsluhujete svůj účet rychle, pohodlně a levně.Možnost používat internet je dnes zcela běžná věc. Stačí si o službu zažádat na kterékolivpobočce PS. Po zřízení služby Max Internetbanking PS obdržíte od Poštovní spořitelnypoštou oznámení o zřízení služby s Vaším Identifikačním číslem a bezpečnostní hesloPIN, které se může změnit. Těmito bezpečnostními prvky se přihlásíte do službyna http://www.postovnisporitelna.cz/Stranky/default.aspx. K dispozici máte širokounabídku bankovních operací (platební příkazy, zůstatky, historie atp.).42


K lepšímu zabezpečení internetového bankovnictví patří i autorizační SMS, která jezasílána klientovi v případě, že chce prostřednictvím Max Internetbanking PS zadat příkazk úhradě. SMS obsahuje autorizační kód, který je platný pouze pro danou transakci. Jsouvšak možné i vyšší stupně zabezpečení, např. má klient možnost nechat si bezplatně zasílatinformační SMS nebo e-mail při každé změně zůstatku na kontě. Takovým způsobem lzevelmi brzy odhalit zneužití účtu a zabránit dalším škodám.Nárůst bankovních transakcí uskutečněných prostřednictvím Přímého prodeje a služebjasně dokazuje, že elektronické bankovnictví se stává běžnou součástí každodenníhoživota. V roce 2007 bylo prostřednictvím přímých kanálů ČSOB (včetně PS) uskutečněnovíce než 65 milionů platebních příkazů, tj. o 20 % více než v roce 2006. To znamená,že 80 % všech transakcí bylo provedeno přes přímé kanály, jak můžeme porovnatz uvedeného grafu.Přímé bankovnictvíTelefonickébankovnictvíInternetbankingGSM bankovnictvíSlužby el.bankovnictvípro korporátní klienty0 10 20 30 40 50 60 70Počet transakcí (miliony)Služby el.bankovnictví prokorporátní klientyGSM bankovnictví Internetbanking Telefonické bankovnictví2007 41,8 1,6 21,4 65,42006 37 1,6 15,1 54,5Graf. č. 7.: Přímé bankovnictvíZdroj: [13], zpracování vlastní43


6 ANALÝZA KONKURENCENa vývoj bankovních produktů působí celá řada různých vlivů. Mezi nejvýznamnější patřív posledních letech pravděpodobně konkurence. Všeobecně platí, že pokud je společnostpod stálým tlakem konkurence, je naopak motivována ke zvyšování kvality svých výrobků,v našem případě služeb a snižování jejich cen. V případě bankovního sektoru tomu neníjinak. Na našem trhu působí celá řada bank (viz. příloha č. 1), které v ostrémkonkurenčním boji hledají cesty ke snižování vlastních nákladů. Banky musí na vzniklousituaci reagovat, jinak hrozí, že si neudrží své postavení na trhu. Jednou z možnostísnižování vlastních nákladů je postupná redukce zaměstnanců. Ta spočívá v automatizacibankovních procesů a transakcí nebo ve snižování nákladů na přímou obsluhu klientů.Svým nejmovitějším zákazníkům banky nabízejí individuální péči osobních a firemníchporadců.Rostoucí konkurence a stále vyšší nároky spotřebitelů vyžadují zdokonalování stávajícíchbankovních služeb ze strany finančních institucí, jejich schopnost přicházet s novými stálekvalitnějšími a výhodnějšími produkty. Musí se snažit vytvořit co nejatraktivnější nabídkupro jednotlivé skupiny osob (ať už podle jejich věku či výše příjmů, typu povolání apod.)a především rozšířit paletu nabízených služeb. Inovace bankovních produktů je tedynezbytným klíčem k úspěchu.Za nejperspektivnější skupinu banky považují klienty zakládající rodinu, kteří mají v plánubudovat své bydlení a budou potřebovat hypotéku, klienty s nižšími příjmy, kteří majízájem o úvěry, drobné podnikatele, kteří potřebují půjčky a kreditní karty, mladé lidi, kteřízačínají hodně vydělávat a využívají přímé bankovnictví a nehledí na poplatky a dobřezajištěné klienty středního věku, kteří mohou investovat a požadují vyšší standart služeba nehledí na vyšší cenu služeb.Do nabídky produktů obchodních bank se v dnešní době dostávají i produkty, které bylydříve nabízeny pouze nebankovními subjekty. Banky nabízejí svým klientům pojištění,poradenské služby, penzijní připojištění, ale třeba i leasing. Až v budoucnu se ukáže,zda banky v nových oblastech plně uspějí a dokáží nabízet služby stejně kvalitní jako44


specializované instituce. Pokud ano, bude to znamenat významné upevnění jejich pozicena trhu.Další a velice účinnou možností jak si získat přízeň klientů, je snižování různých poplatkůa úrokových sazeb. Česká republika patří mezi země s nejvyššími bankovními poplatky(tvoří asi třetinu zisku bank v České republice), jejich podíl na zisku však v posledníchletech mírně klesá. Tento stav se klientům samozřejmě vůbec nelíbí. Proto se banky snažípoplatky snižovat nebo určité služby, které dříve byly zpoplatněny, poskytovat zdarma.Důraz je kladen i na transparentnost poplatků. Snadná dostupnost a pochopitelnost ceníkůa sazebníků vyvolává v klientech bank větší důvěru. Vzhledem k nespokojenosti klientůse současným stavem se neustále vyvíjí tlak na další snižování poplatků.Webový server www.bankovnipoplatky.com zabývající se čistě bankovními poplatkykaždoročně vyhlašuje anketu o nejabsurdnější bankovní poplatky[16]. V roce 2006například „zvítězil“ poplatek za výběr platební kartou z bankomatu vlastní banky a v roce2007 poplatek za vedení běžného účtu[17]. Banky reagují různými způsoby na tyto ankety,ať již snížením, úpravou, někdy i úplným zrušením poplatku. Ze zmíněné ankety je všakzřejmé, že klientům se nelíbí v podstatě žádné poplatky a chtěli by, aby všechny službybyly poskytovány zdarma. V roce 2006 byl čtvrtým nejčastěji nominovaným neoblíbenýmpoplatkem poplatek za vedení kontokorentního úvěru (v momentě, kdy klient nenív mínusu). Dle mého názoru si laická veřejnost v tomto případě neuvědomuje, že i kdyžbanka právě kontokorentní úvěr svému klientovi neposkytuje, musí mít pro něj připravenypeněžní prostředky ve výši úvěrového rámce a tím přichází o zisky, které by realizovala,kdyby tyto peníze investovala jinde. Je tedy logické, že ztrátu tohoto zisku kompenzujeúčtováním závazkové provize.Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat, že banky se budou snažit přizpůsobitpožadavkům svých klientů a vyjít jim vstříc dalším snižováním cen. Domnívám se,že banky budou rušit především přímé poplatky, neboť jejich změny jsou pro klientynejvíce viditelné a dá se na ně lehce a efektivně upozornit v reklamních kampaních.Otázkou však zůstává, zda bezplatné poskytování některých služeb nebude kompenzovánozvyšováním jiných (především nepřímých) poplatků nebo snižováním úrokových sazebna vklady.45


ZávěrV současné době má rozvoj bankovního sektoru významný růstový potenciál. Produktya služby obchodních bank jsou využívány ve stále větší míře. Klíčem k úspěšnémupodnikání v bankovnictví je poskytnout klientovi takový produkt, který uspokojí jehonynější potřeby. Banky musí soustředit svou pozornost na požadavky svých stávajícíchklientů a vytvářet takové produkty, kterými zaujmou nové klienty. Bankovnictví jakotakové stále nabývá na významu, neboť služby bank již dnes využívá téměř každý. Protoje nutné, aby banky vytvářely různé produkty pro různé skupiny zákazníků. Musímesi uvědomit, že v dnešní době, kdy klient má díky moderním informačníma komunikačním technologiím neomezený přístup k informacím a kdy jednání klientaje silně ovlivňováno reklamou, je rychlá inovace produktů jedinou cestou, jak si svou tržnípozici uhájit.Produkty obchodních bank se neustále rozšiřují a banky do svého základního portfoliazahrnují produkty zcela nové, které donedávna byly typické pro jiné než bankovnísubjekty. Z důvodu konkurenceschopnosti dochází tedy k propojování sektorubankovnictví s jinými nebankovními sektory. Přes všechny výhody, které toto propojovánípřináší, je však nutné si uvědomit, že takový vývoj znamená i zvyšování rizika. Nastane-liv jednom sektoru krize, velmi snadno a rychle zasáhne i všechny sektory, které jsou na nějnavázány.Jako cíl této práce jsem si na začátku kladla provést analýzu vývoje bankovních produktův České republice a ukázat na reálných číslech z bankovní praxe, jakým směrem se ubírátento vývoj v posledních čtyřech letech. Moje práce měla ukázat na konkrétníchbankovních produktech Poštovní spořitelny skutečné směry vývoje těchto produktů, ukázatna ty obchodní produkty, které zaznamenávají největší rozmach v posledních letecha nastínit oblasti, ve kterých se pozitivní trend nárůstu dále očekává a předpokládá.Zaměřila jsem se na nejvíce rozšířené oblasti a to především na produkty a službyposkytované soukromým klientům.Nejvýznamnějším vlivem, který stojí za téměř všemi změnami, jež banky v poslední doběprovádějí, je podle mého názoru konkurence. Tlak konkurence v oblasti bankovních46


produktů je stále silnější a banky na to musí rychle reagovat, jinak si stěží udrží svésoučasné postavení na trhu. Klienti jsou ochotni hledat stále výhodnější a levnějšíprodukty. Kromě snižování poplatků se banky snaží zaujmout klienty také zvyšujícíse kvalitou. Je nezbytně nutné neustále vylepšovat úroveň zabezpečení, na které jsoukladeny čím dál větší nároky, neboť rozvoj technologií umožňuje nejen vznik novýchzpůsobů nakládání s penězi, ale i nové způsoby, jak je zneužít. Do oblasti zabezpečeníelektronických komunikačních kanálů je potřeba přinášet stále nové nápady a prvky,protože současné možnosti zabezpečení budou již zanedlouho zastaralé a snadnozneužitelné.S vývojem bankovního systému docházelo i ke změnám podmínek pro vznik novýchbankovních produktů. Získání klienta se stalo důležitým aspektem vnitřního řízení bank.Stále větší automatizace bankovnictví založená na informačních technologiích umožnilabankám získávat důležitá data o klientech včetně jejich segmentace, na jejímž základěmohou provádět analýzy jejich chování a potřeb. Díky těmto přístupům mohou bankypřicházet z neustále novými produkty a službami.Je zřejmé, že bankovní sektor se ubírá jiným směrem než doposud a v produktové nabídceobchodních bank se tato situace významně odráží. Pro klienty je důležitá jednoduchost,přehlednost a rychlost. Proto roste zájem o přímé elektronické bankovnictví, které dáváklientům možnost mít kdykoliv přístup ke svým penězům. V souvislosti s rozvojema růstem obliby elektronického bankovnictví však hrozí obchodní riziko ztráty osobníhopřístupu ke klientovi. I přes rozvoj nových informačních technologií se ukazuje,že obchodní místa jsou i v dnešní době nenahraditelná a je kladen důraz na blízkostke klientovi, což Poštovní spořitelna se svou nejhustší sítí obchodních míst potvrzuje.Přechod k elektronickému bankovnictví úzce souvisí s výše zmíněnými požadavkyna úroveň zabezpečení. Předpokládám, že kdyby klienti nepovažovali zabezpečeníza dostačující, přestali by služeb elektronického bankovnictví využívat v takové míře jakonyní, což by ve vývoji bankovních produktů znamenalo výrazný krok zpátky.47


Stejně tak si uvědomují, že je velmi pohodlné nemít u sebe zbytečně velkou hotovosta začínají si zvykat na platební karty. Tento trend považuji za jeden z nejdůležitějšícha nejzajímavějších, neboť zcela mění podobu komunikace klienta s bankou.Banky se na jedné straně snaží vyhovět svým klientům, ale na straně druhé je proně důležitý vlastní zisk. Musí tedy změnám v nabídce produktů přizpůsobit své zavedenépostupy, snižují náklady a z důvodu snižování cen se slučují do finančních skupin s dalšímibankovními i nebankovními subjekty. Na pobočkách bank potom mohou být nabízenyprodukty několika různých společností jedné finanční skupiny, což představuje výhodyprakticky pro všechny strany. Klienti mohou vše potřebné sjednat na jednom místě a bankamá vyšší zisky, stejně jako celá finanční skupina.Z mého pohledu by se měly banky orientovat ne podle nabízených produktů, ale podlepotřeb a zájmu svých klientů. Rozdělení segmentaci trhu z hlediska zákazníků pomůžebankovním institucím včas podchytit trendy v jednotlivých skupinách a přizpůsobit jimsvou nabídku a služby. Dále by měly dbát na vyšší informovanost svých klientů, ukázatjim, že je více možností jak výhodně uložit své volné finanční prostředky. I v dnešní doběmá mnoho lidí má peníze uloženy tak, jak jsou zvyklí, což není výhodné ani pro bankuani pro samotné klienty.48


RESUMÉVITOVSKÁ, H, Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR, Tasov 2009.Bakalářská práce. Evropský polytechnický institut, s.r.o.Vedoucí práce Ing. Ján Jurák.Klíčové pojmy: bankovní produkt, obchodní bankovnictví, analýza produktů, bankovníúčet, vývoj, Poštovní spořitelna, platební karty, elektronické a internetové bankovnictví,konkurencePředmětem bakalářské práce „Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR“je provedení analýzy podmínek vzniku a vývoje bankovních produktů, jejich příčina dalšího možného vývoje do budoucna. Práce je rozdělena do několika kapitol. Popisujiv nich historii bankovnictví a vývoj bankovnictví v České republice, kde je provedenaanalýza podmínek pro vznik bankovních produktů před rokem 1989 a po tomto rocedo současnosti, následuje stručná charakteristika a rozčlenění bankovních produktů. Dalšíčást je věnována Poštovní spořitelně, bance působící na území České republiky, provedeníanalýzy jejích produktů za období let 2004 – 2007 a porovnání s tendencemi bankovníhosektoru v této zemi. V poslední kapitole své práce jsem se zaměřila na konkurenci, kterápatří pravděpodobně mezi nejvýznamnější vliv na vývoj bankovních produktů.Cílem mé práce bylo ukázat na konkrétních bankovních produktech skutečné směry vývojeproduktů v Poštovní spořitelně a ukázat ty oblasti, kde se pozitivní trend nárůstu očekává.Zaměřila jsem se na bankovní produkty poskytované soukromé klientele a jejichvyhodnocení zpracovala do přehledných grafů.49


RÉSUMÉVITOVSKÁ, H, Analysis of products of selected business banks in the Czech Republic,Tasov 2009. Bachelor Thesis. European Polytechnic Institute, Ltd.Supervisor: Ing. Ján Jurák.Key terms: bank product, business banking, analysis of products, bank account,development, Post Office Insurance Company, payment cards, electronic and internetbanking, competitionThe subject of my Bachelor Thesis „Analysis of development of products of selectedbusiness banks in the Czech Republic“ is the execution of analysis of conditions of creationof banking products, their causes and possible future development. The work is dividedinto several chapters. I describe the history of banking and development of banking in theCzech Republic, where the analysis of conditions for the creation of banking productsbefore 1989 and after this year up to the present is carried out, followed by a briefcharacteristic and division of banking products. The next part is devoted to the Post OfficeInsurance Company, a bank that is active in the area of the Czech Republic, execution ofanalysis of its products in the period of 2004 – 2007 and comparison to tendencies ofbanking sector in this country. In the last chapter of my work I focused on the competitionthat is probably among the most significant influences on the development of bankingproducts.The aim of my work was to use concrete banking products to illustrate the true directionsof development in the Post Office Insurance company and show those areas, where isexpected a positive trend of growth. I focused on banking products provided to privateclients and I elaborated their evaluation into transparent graphs.50


Literatura[1] BARTOŠEK, K.; FELSBERGOVÁ, D.; JAROŠ, P. Bankovnictví v Českérepublice. Praha: Bankovní institut,a.s., 1998.[2] VELEK, J. Základní informace o Českém bankovnictví. Praha: Bankovní instituta.s., 2000. ISBN 80-7265-034-3.[3] TORRES, M.; BERNARDO, I.; CIGÁNKOVÁ, S. Marketing bankovních služeb.Praha: Bankovní institut a.s., 1998. 219 s.[4] PÁNEK, D. Bankovní regulace a dohled. Brno: 2005. 48 s. ISBN 80-210-3660-5.[5] DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. 681 s. ISBN80-7201-515-X.[6] Česká národní banka[on-line]. 2003-2009 [cit 2008-11-15].Dostupné na WWW: [7] Česká národní banka[on-line]. 2003-2009 [cit 2008-11-15]Dostupné naWWW: [8] Poštovní spořitelna [on-line]. 2008 [cit 2008-11-10]Dostupné na WWW: [9] Poštovní spořitelna [on-line]. 2008 [cit 2008-11-10]Dostupné na WWW:[10] Poštovní spořitelna [on-line]. 2008 [cit 2008-11-10]Dostupné na WWW:51


[11] Poštovní spořitelna: Informační brožura k výročí PS. Interní materiál Poštovníspořitelny, Brno 2007. Grafické zpracování vlastní.[12] Měšec[on-line]. 1999-2009 [cit 2008-12-16]Dostupné na WWW: [13] Československá obchodní banka [on-line]. 2008 [cit 2008-11-16]Dostupné na WWW: [14] Měšec[on-line]. 1999-2009 [cit 2008-12-16]Dostupné na WWW: [15] Měšec[on-line]. 1999-2009 [cit 2008-12-16]Dostupné na WWW: [16] Bankovní poplatky.com[on-line]. 200-2007 [cit 2008-12-15]Dostupné na WWW: [17] Bankovní poplatky.com[on-line]. 2005-2007 [cit 2008-12-15]Dostupné na WWW: [18] Česká národní banka[on-line]. 2003-2009 [cit 2008-12-12]Dostupné na WWW: [19] Czech Banking Credit Bureau, a.s.[on-line]. 2008 [cit 2008-12-16]Dostupné na WWW: < http://www.cbcb.cz/registr.html>52


[20] Československá obchodní banka [on-line]. 2008 [cit 2008-11-16]Dostupné na WWW: < http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-kinvestorum/Povinneinformace/InfodlepozadavkuCNB/CSOB_1_organizacni_struktura.pd>53


SEZNAM ZKRATEKČSOBPSSBČSEUČNBČRPINSMSBRKINapř.Apod.Československá obchodní banka, a.s.Poštovní spořitelnaStátní banka československáEvropská unieČeská národní bankaČeská republikaPersonální identifikační čísloKrátká textová zprávaBankovní registr klientských informacíNapříkladA podobně54


SEZNAM OBRÁZKŮObrázek č.1 : Společné rysy bankovních produktů………………………………...…......17Obrázek č.2 : Základní členění klientských bankovních účtů dle účelu jejich použití........22Obrázek č.3 : Vztah Poštovní spořitelny ke Skupině ČSOB a Skupině KBC….…………24Obrázek č.4 : Znak Poštovní spořitelny………...…………………………………....……27Obrázek č.5 : Finanční centrum Břeclav……………...………………………...…………29Obrázek č.6 : Finanční centrum Hodonín………………………....…...……………..…..2955


SEZNAM TABULEKTabulka č.1 : Vývoj bankovního sektoru v ČR v letech 1995 – 2007 ……………….......15Tabulka č.2 : Stav poboček Poštovní spořitelny …………………………….…………2856


SEZNAM GRAFŮGraf č.1 : Rozdělení klientů Poštovní spořitelny podle věku v roce 2006………......……32Graf č.2 : Růst v segmentu Mini účtů ..……………………………………………...……33Graf č.3 : Růst v segmentu Junior účtů …………………………………...………………34Graf č.4 : Poštovní investiční objem………...…………………...…………………..……36Graf č.5 : Růst v segmentu Červené konto………………………………...………………37Graf č.6 : Spotřebitelské úvěry a kreditní karty………………………...…………………38Graf č.7 : Přímé bankovnictví………………………………...………...…………………4357


SEZNAM PŘÍLOHPříloha č. 1 : Abecední seznam bank a poboček zahraničních bank působících v ČRPříloha č. 2 : Aktuální uživatelé bankovního registru klientských informacíPříloha č. 3 : Organizační struktura Poštovní spořitelnyPříloha č. 4 : Organizační struktura Československé obchodní banky, a.s.58


Příloha č. 1:Abecední seznam bank a poboček zahraničních bank v ČR[18](k 30. 11. 2008)1. ABN AMRO Bank N.V. 112. Banco Popolare Česká republika, a.s. 63. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka 114. Banka mezinárodní spolupráce, a.s. 65. BRE Bank S.A., organizační složka podniku 116. CALYON S.A., organizační složka 127. Citibank Europe plc, organizační složka 128. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 129. Česká exportní banka, a.s. 310. Česká spořitelna, a.s. 611. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 312. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 313. Československá obchodní banka, a.s 714. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 1315. Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika 1316. GE Money Bank, a.s. 717. HSBC Bank plc - pobočka Praha 1318. Hypoteční banka, a.s. 419. ING Bank N.V. 1320. J&T BANKA, a.s. 421. Komerční banka, a.s. 722. LBBW Bank CZ a.s. 823. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 424. Oberbank AG pobočka Česká republika 1425. PPF banka a.s. 826. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Českárepublika 1427. Raiffeisenbank a. s. 828. Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod 1429. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 930. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 531. Straumur-Burdaras Investment Bank hf – organizační složka 1532. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 933. Volksbank CZ, a.s. 934. Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 1535. Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 1536. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 1037. Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 10


Příloha č. 2: Aktuální uživatelé Bankovního registru klientských informací[19]1. CCB - Czech Credit Bureau2. Česká spořitelna, a.s.3. Československá obchodní banka, a.s.4. GE Money Bank, a.s.5. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.6. Komerční banka, a.s.7. Raiffeisenbank a.s.8. Hypoteční banka, a.s.9. Citibank a.s.10. Českomoravská stavební spořitelna, a.s.11. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.12. Wüstenrot stavební spořitelna a.s.13. Wüstenrot hypoteční banka a.s.14. LBBW Bank CZ a.s.15. Raiffeisen stavební spořitelna a.s.16. HYPO stavební spořitelna a.s.17. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.18. Volksbank CZ, a.s.19. Oberbank AG - pobočka Česká republika20. Waldviertler Sparkasse von 1842 AG21. BRE Bank S.A.22. HSBC Bank plc - pobočka Praha


Příloha č.3: Organizační struktura Poštovní spořitelny[11]


Příloha 4: Organizační struktura Československé obchodní banky, a.s. [20]

More magazines by this user
Similar magazines