Priorita 03-2011 - Státní fond životního prostředí

opzp.cz
  • No tags were found...

Priorita 03-2011 - Státní fond životního prostředí

Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředíČÍSLO 3 I ČERVENEC 2011 I zdarma I www.opzp.cz„Prostředky proplácímeplynule, každý den podepisujipříkazy k proplacení60–70 milionů korun,“ říkáv rozhovoru s PrioritouTheodor Bernt, náměstekEkonomického úsekuStátního fondu životníhoprostředí ČR. STR. 14Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budovŘídicí výbor projednaldalší projektyČlenové Řídicího výboruOperačního programu Životníprostředí projednali na svém20. zasedání žádosti o podporuprojektů podaných v rámciXXIII. a XXIV. výzvy. Projektyse zaměřují na prioritní osu 2 –Zlepšení kvality ovzduší a snižováníemisí. STR. 2Natankuj a jeďPřed nedávnem spustilo CZ Biom –České sdružení pro biomasusvou informační kampaň „Biopalivafrčí“. Kampaň chce představitbiopaliva jako životaschopnoua dostupnou příležitost promoderního řidiče. Komentářposkytl Jiří Trnka z CZ Biom.STR. 10Architekt odpaduDo širšího povědomí vešel MikeReynolds díky dokumentárnímusnímku před dvěma lety,2,5 miliardy korunna zateplováníČlenové monitorovacího výboru odsouhlasili návrh, podle kterého by mělo dojít k realokacipeněz z oblasti podpory 3.1 (výstavba a rekonstrukce zařízení využívající obnovitelné zdrojeenergie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny) do oblasti podpory3.2 (úspory energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). strana 6–7přestože soběstačné domy žijícívlastním životem zná svět jižněkolik desítek let. Největšía nejvýznamnější architektodpadu Michael Reynolds zavítalna čtyři dny do Prahy. V jednáníje, že by architekt odpadu navrhldům i pro hlavní město. Otázkouje, z čeho dům postaví. Budouto použité pneumatiky, neboodpadky ze skládek? STR. 16Sejdeme se v BerlíněZačátkem května se v Berlíněuskutečnil evropský seminář,který se soustředil na problematikuvýdajů u projektů generujícíchpříjem podpořenýz evropských fondů. Seminářpořádala Evropská akademiepro daně, ekonomiku a právo.O semináři píše vedoucí odděleníprojektové podpory řízeníprojektů Jitka Švecová. STR. 30


4ZPRÁVY MŽPČÍSLO 3 / ČERVENEC 2011KOMENTÁŘ5Peníze programuZelená úsporámMICHAELAJENDEKOVÁOdbor vnějšíchvztahů MŽPMinisterstvoživotníhoprostředíuzavřelo dvakontraktyo prodejiemisníchkreditůs japonskoufirmou Mitsuive výšitéměř dvoumilionů jednotek AAU.Takto získané prostředkybudou použity na doplněnípříjmů programu Zelenáúsporám.„Tento prodej dokazuje, žekupci vnímají pozitivní vývojv programu Zelená úsporámv posledních měsících, kdyse nám podařilo zkontrolovata zadministrovat všechnyžádosti a nastavit procesydalšího fungování projektu.Ty zajistily, že všechny dosuddoručené žádosti jsou v současnostipropláceny z disponibilníchzdrojů Státníhofondu životního prostředíČR. Postupně bude fondprostředky doplňovat, a dalšídoručené opravené žádostiprůběžně proplácet podledata jejich přijetí," vysvětlujeministr Tomáš Chalupa.V současné době navícprobíhají další intenzivníjednání Ministerstva životníhoprostředí s dalšími kupciemisních kreditů. I přesto,že vyjednávání jsou po hospodářskékrizi a neštěstív Japonsku čím dál složitější,je Česká republika v prodejiemisních kreditů dlouhodoběnejúspěšnější zemí.Do dnešního dne prodaloMinisterstvo životního prostředícelkem 87,5 milionůjednotek AAU. Většinuz nich odkoupilo Japonsko( japonská vláda a soukromáfirma Mitsui), část emisníchkreditů od Česka koupilyi vlády Rakouska, Španělskaa Světová banka.Rada Státního fondu životníhoprostředí ČR koncemčervna schválila a ministrTomáš Chalupa poté podepsaldalších 1 875 žádostío dotaci z programu Zelenáúsporám ve výši 578 miliónůkorun.O vztahu člověka a přírodyU příležitosti padesátéhovýročí vzniku Krkonošskéhonárodního parku by mělobýt v roce 2013 otevřenoMuzeum Krkonoš, největšístálá expozice zaměřenána vztah člověka a území,na kterém žije. Jeho vznikby měl hradit Operačníprogram Životní prostředí.Náklady jsou odhadoványna 90 milionů korun.Muzeum a návštěvnické centrumna ploše velké téměř tři tisícemetrů čtverečních má nabídnoutnový prostor pro setkání a dialogs veřejností. Projektmuzea vznikl zezadání veřejné soutěžepod vedením dokumentaristya producentaPavla Štingla.Cílem projektu bylovytvořit „muzeum pro 21. století“.Expozice, ve které mohou různéskupiny návštěvníků trávit hodinu,den nebo týden, bude situovánav barokní budově bývalého augustiniánskéhokláštera, kde nyní sídlístávající Krkonošské muzeum.Libreto i scénářTvorbu projektu MuzeaKrkonoš financovala SprávaKrkonošského národního parku,autorský tým pod vedenímNová expozice, včetně úprav objektu,by měla být financována z Operačníhoprogramu Životní prostředí.Pavla Štingla vytvořil postupněnámět, libreto a literární scénářexpozice. Scénář se stal zadánímpro architekty Romana Kouckéhoa Šárku Malou, autory grafickéhořešení, návrhů modelůa speciálních technologií. Zadánířešilo dvě základní témata – příběhkrkonošské přírody a příběhlidí usazených v horách –, kterájsou ve výsledku spojena v jedencelek. Člověk modeluje tvář hor,příroda dotváří povahu obyvatelúzemí. Muzeum lze vnímat takéjako pomyslnou bránu do hor.Celá expozice je členěnado dvanácti kapitol. Prostřednictvímdramaticky uchopenýchpříběhů lidí přitažlivě vypráví speciálnípřírodní procesy atraktivnínejen pro návštěvníky přírodníchexpozic. Autor literární předlohyPavel Štingl zde zúročujezkušenosti ze své dřívější realizaceexpozice muzea Památníku Lidicea řady dalších multimediálních výstavníchprojektů. „Hledání přístupuke čtení vývoje kulturní krajiny je velikédobrodružství. V horách, které s hrdostípovažujeme za národní ikonu, můžeme napříkladsledovat následky odsunu Němcůjako veliké ekologické drama,“ říká.Autoři projektu neskrývajísvou inspiraci francouzskýminebo britskými expozicemiv tématech historických, či skandinávskýmiv environmentálníchprojektech. Expozice budečtyřjazyčná, kromě češtiny takév polštině, angličtině a němčině.Ministr Chalupavypustil balónCílek i ŠiklováAutorský tým projektu MuzeaKrkonoš má celou řadu konzultantů,mezi nimiž je geologa publicista Václav Cílek, socioložkaa publicistka Jiřina Šiklová, divadelníka spisovatel Jan Schmidtči architekt David Vávra. „Koncepcenového Muzea Krkonoš tohoto tvůrčíhotýmu přináší do muzejnictví, které se u násvětšinou pohybuje na inovovanémdevatenáctém století,skutečně potřebný nový pohled,kde návštěvník není jen pasivnímkonzumentem exponátůukrytých v těžkých skříních, aleje aktivně vtahován a překvapovánrafinovaně komponovanou dramaturgií,“komentuje David Vávra.Nová expozice, včetně úpravobjektu, by měla být financovánaz Operačního programuŽivotní prostředí. Plánovanýrozpočet je devadesát milionůkorun a odpovídá stanovenémulimitu na projekt i obvyklýmnákladům vzhledem k rozsahuřešených výstavních ploch, cožje v tomto případě necelých třitisíce metrů čtverečních.Ministr Tomáš Chalupa 12. června navštívil Českýhydrometeorologický ústav v Praze-Libuši,kde krátce po jedné hodině odpolednevypustil meteorologický balón se sondouna měření teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.„Meteorologické a klimatické pozorování má v dnešní doběnezastupitelnou úlohu: Významně přispívá k ochraně životníhoprostředí i k ochraně lidí a jejich majetku před přírodnímikatastrofami. A Český hydrometeorologický ústav jako zastřešujícíorganizace shromažďuje a zpracovává meteorologická pozorováníz celé republiky,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa.Sonda podle meteorologů vystoupala v atmosféřeaž do výšky 30–35 kilometrů. Její průlet atmosférouaž do chvíle, než balón prasknul, trval asi hodinua půl. Na základě polohy sondy určují meteorologovésměr a rychlost větru v jednotlivých výškách.V sondážní místnosti, kam se ministr také podíval,přístroje zpracovávají naměřené hodnoty. Právě tytoinformace se pak využívají při předpovědi počasí.OPŽP běží navzdory komplikacímIvana VráblíkováÚsek řízení OPŽP, SFŽP ČRStátní fond životního prostředí ČR spolus Ministerstvem životního prostředí nedávnovyhlásily očekávané výzvy a zveřejnily aktuálníharmonogram výzev pro tento rok, není protood věci podívat se, jak to v tuto chvíli vypadás administrací Operačního programu Životníprostředí (OPŽP).Oproti předcházejícím rokům, kdy v administraciOPŽP dominoval příjem a hodnocenížádostí, se nyní těžiště činnosti fondu soustřeďujena vydávání dokumentů podmiňujícíchfinancování akcí (rozhodnutí o poskytnutídotace – RoPD) a uvolňování finančních prostředkůvčetně kontrol na místě. Ačkoli o poloviněvšech schválených žádostí (co do objemufinančních prostředků) bylo rozhodnuto loni,v současnosti je již 70 procent projektů v běhunebo před dokončením.Desítky návrhů RoPDAsi u třetiny projektů probíhá výběrové řízenína zhotovitele stavby nebo se zadávacířízení připravuje. Fond denněexpeduje desítky návrhů RoPDna Ministerstvo životního prostředíke schválení. Obezřetně posuzujemežádosti o prodloužení 12měsíčnílhůty pro dodání podkladů k vydáníRoPD. Operativně schvalujemepodklady pro fakturaci a uvolňujeme finančníprostředky. Na účty konečných příjemců bylopřipsáno již 19 mld. korun z prostředků EU.Co se týče příjmu a posuzování žádostí,běží dlouhodobá XV. a XVIII. výzva, probíhákontinuální příjem a průběžné vyhodnocovánížádostí v prioritní ose 2. Nové žádosti o podporubyly v březnu schváleny v prioritní ose 5.Od května je nově otevřen příjem žádostív rámci prioritních os 1, 3, 4 a 6, na které byloz fondů EU alokováno 9,1 mld. korun. Přestojako obvykle největší nápor doručenýchžádostí očekáváme opět před uzavřením příjmužádostí. Není-li příjem nijak omezen, trendupodávání žádostí „na poslední chvíli“ se asinevyhneme.Co zbývá? Ze 120 miliard korun v programualokovaných z prostředků EU bylo k podpořeschváleno 72 miliard korun, na vyhlášené výzvyje alokováno 27,1 mld. korun. Při započtenípodpory na intenzifikaci Ústřední čistírnyodpadních vod hl. města Prahy disponuje operačníprogram14 miliardami korun.Novinky v OPŽPVýznamnou změnou, která byla projednánana 9. zasedání Monitorovacího výboru OPŽP,je realokace finančních prostředků ve výši 2,5mld. korun z oblasti podpory 3.1 do 3.2, cožpřinese další možnosti podpory zateplováníveřejných budov. O tuto formu snižováníenergetické náročnosti budov je stálý zájem.S vyhlášením výzvy v prioritní ose 3 se počítána podzim letošního roku.V návaznosti na předcházející změny Ministerstvoživotního prostředí vyjednává s Evropskoukomisí komplexní aktualizaci programovéhodokumentu OPŽP. Očekáváme napříkladuvolnění administrace žádostí na sběrnéa kropicí vozy v rámci prioritní osy 2.V minulých dnech jsme prošli auditem Evropskékomise DG REGIO, očekáváme audit Evropskéhoúčetního dvoru, audit Nejvyššího kontrolníhoúřadu.Problémy zůstávajíHlavním problémem současných dnů je i nadálepozastavená certifikace OPŽP ze stranyMinisterstva financí a Ministerstva pro místnírozvoj. Tento fakt chod fondu a administraciakcí přímo neohrožuje, ale teoretické rizikoomezení administrace programu ze stranyEvropské komise pochopitelně existuje. Státnífond životního prostředí ČR i Ministerstvo životníhoprostředí vynakládají maximální úsilí,aby auditní a kontrolní orgány přesvědčily, žekontrolní a řídicí systémy jsou nastaveny správně,transparentně a řádně. Uvolnění certifikaceje pro všechny prioritou.Vedle standardních auditů a kontrol proběhlya probíhají v letošním roce další kontroly, bezohledu na důvěrnost jejich závěrů si dovoluji konstatovat,že u konkrétních akcí nebyla shledánazásadní pochybení, ať systémová, či dílčí. V minulýchdnech byl u nás ukončen audit Evropskoukomisí DG REGIO, očekáváme audity, které provedouEvropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolníúřad. Jistě vyjdeme kontrolorům maximálně vstříc,přesto nelze nepodotknout, že neustálé kontrolyvytěžují zaměstnance fondu na úkor jejich hlavnípracovní náplně.Práci zvládámeZaměstnancům patří dík za to, že jimi administrovanýprogram běží bez problémů, žerutinně zvládají běžnou agendu, zodpovědněa profesionálně přistupují k řešení komplikovanýchpřípadů. Naším denním chlebem jenapříklad vysvětlování, že vícepráce lze hraditz finanční rezervy pouze tehdy, jsou-li nepředvídatelnéa v souladu se zadávacím řízením.To samé platí pro všechny změny při stavbáchv průběhu realizace: I ty je možné akceptovatpouze tehdy, jsou-li v souladu se zněním veřejnézakázky. Rovněž narážíme na změny stavbys dopadem na hodnocení a pořadí žádostí,řešíme způsobilost výdajů, náležitosti fakturace.Jak jsem uvedla, řada akcí je již dokončených,ovšem u nich se setkáváme s nedostatky připodávání závěrečných zpráv, již se také ukazujíproblémy s udržitelností projektů.(Rozhovor vznikl v červnu)ECHOTomáš Chalupa v BrněMinistr Tomáš Chalupa seseznámil s projektem „Realizaceopatření na Brněnské údolní nádrži“,na který Ministerstvo životníhoprostředí přispělo částkou 135milionů korun. Projekt má přispětk vyčištění přehrady od sinic.Výsledky analýz totiž ukazují,že celý střed nádrže má vrstvuživotaschopných kolonií sinic asina dalších 50 let. „Přehrada jenejvýznamnější rekreační oblastípro Brňany, v posledních letech jiale nemohli moc využívat, koupáníse kvůli přemnoženým sinicímnedoporučovalo. Teď už je situacelepší,“ uvedl Chalupa. Projekt mábýt dokončen 31. prosince 2012.37. ročník EkofilmuLetošní ročník Mezinárodníhofilmového festivalu o životnímprostředí, přírodním a kulturnímdědictví Ekofilm se bude konat3. – 9. října 2011 v ČeskýchBudějovicích, Českém Krumlověa Třeboni. Filmy bude posuzovatmezinárodní i česká studentskáporota, které udělí celkem 12cen. Čestným prezidentem festivalubude letos Radomír Dočekal,producent, dlouholetý ředitelfilmového studia Barrandova člen představenstva Asociaceproducentů. Letošním symbolemfestivalu je rašící borovice, protožerok 2011 byl OSN vyhlášenMezinárodním rokem lesů.ČR podepsala NagojskýprotokoluČeská republika se stala signatářemnové mnohostranné environmentálnísmlouvy: Nagojskéhoprotokolu o přístupu ke genetickýmzdrojům a spravedlivéma rovnocenném rozdělení přínosůplynoucích z jejich využíváník Úmluvě o biologické rozmanitosti.Protokol byl přijat na 10. zasedáníkonference smluvních stran Úmluvyo biologické rozmanitosti ve dnech18. - 29. října 2010 v Nagojiv Japonsku. Na základě usnesenívlády č. 269 ze dne 13. dubna 2011podepsala Protokol za ČR dne 23.června 2011 Edita Hrdá, velvyslankyněa stálá představitelka Českérepubliky při Organizaci spojenýchnárodů v New Yorku.


89HLAVNÍ TÉMA ČÍSLO 3 / ČERVENEC 2011TÉMAECHONejvyšší kontrolní úřad:Efektivnější ZÚNejvyššíkontrolníúřad(NKÚ)zmínil, žepokud byprogram Zelená úsporám mělnastavena kritéria pro takzvanýgreening, mohlo být za stejnépeníze dosaženo větších úsporemisí CO 2. I tak však programZelená úsporám přinese takovéúspory, že sám o sobě splnícíle Národního akčního plánuenergetické účinnosti pro domácnosti.Kontrolní pracovníciNejvyššího kontrolního úřaduzkoumali hospodárnost a účelnostvyužití peněz v programuZelená úsporám za roky 2009a 2010. U některých veřejnýchzakázek byl obcházen zákon,u jiných nebylo rozhodnutopodle ekonomické výhodnostinabídek.Reakce SFŽP ČRna kontrolní zprávu NKÚMŽP a Státní fond životníhoprostředí ČR obdrželykontrolní zprávu Nejvyššíhokontrolního úřadu. Ve zprávěNKÚ jsou uvedeny předevšímnedostatky týkající se funkčnostia řízení programu Zelenáúsporám v letech 2009 a 2010.Současné vedení MŽP a SFŽP ČRpřipomínky přijalo a nedostatkyuvedené ve zprávě bylyjiž začátkem letošního rokus příchodem nového ministraa vedení fondu postupněodstraňovány. Od březnaletošního roku program běžístandardně a plní svou hlavnífunkci, kterou je úspora emisíCO 2dosažená realizacemižadatelů.EU chce zelené účtyEvropský parlament podpořilnové nařízení, které po členskýchstátech požaduje harmonizaciekologických statistik.V první fázi se harmonizacedotkne oblastí, jakými jsouznečišťování ovzduší, „zelenédaně“ a pohyb surovin. Cílemje vybudovat evropský systémenvironmentálních hospodářskýchúčtů. „I když se zdá, žejde spíše o technický právnípředpis, má ohromný politickývýznam,“ zdůraznil německýeuroposlanec Jo Leinen, kterýnávrh zákona protlačil ParlamentemEvropské unie.Certifikace tedy byla pozastavenaz národní úrovně v rámcipředběžné opatrnosti, nikoli zestrany EK.Od té doby ŘO OPŽP průběžněkomunikuje s PCO i s NOKa předkládá těmto institucímpožadované dokumenty. Dne 25.3. 2011 uspořádal ŘO OPŽP seminář,na kterém byly prezentoványnastavené kontrolní mechanismyna SFŽP ČR. Zásadním krokem,který je potřeba splnit, je předloženíakčního plánu nápravnýchopatření ke zjištěním audituErnst & Young, s. r. o., na SFŽPČR a také auditu pověřenéhoauditního subjektu. V návaznostina výše uvedený audit budev případě potřeby zajištěn dalšíaudit, jehož cílem bude případněprověřit veřejné zakázky ve vztahuk OPŽP na SFŽP ČR. MF a PCOtaké obdrží audit účetní závěrkyzajišťovaný společností DeloitteAudit, s. r. o.Řídicí orgán OPŽP předpokládá,že pokud budou veškerépředložené dokumenty a zprávypro PCO, NOK a EK poskytovatdostatečnou záruku ujištěnío správnosti a řádnosti nastavenívšech mechanismů při řízeníOPŽP, rozptýlí se veškeré obavy,a certifikační proces proto budemožné v dohledné době opětzahájit.Problém ve dvojceNa minulých zasedáníchmonitorovacího výboru byloprojednáváno pomalé čerpánív rámci prioritní osy 2 OPŽP –Zlepšování kvality ovzdušía snižování emisí. ŘO vypsalevaluační projekt na posouzeníabsorpční kapacity této PO,opatření, která by se dala podniknoutke zvýšení této absorpčníkapacity a případné možnostipro realokaci prostředků meziprioritními osami OPŽP. Primárnísnahou je v rámci PO 2využít co nejvíce nealokovanýchprostředků a k realokaci přistoupitaž jako k jedné z posledníchmožností. Vše ovšem za splněnípodmínky čerpání pravidel n+3nebo n+2.Za příčiny nízkého čerpání bylyoznačeny finanční krize, nízkýpočet vyhlášených výzev (a jejichspecifická omezení), a určitá neatraktivnostpramenící z nižší mírypřiznané podpory zapříčiněnépravidly pro veřejnou podporu.Výstupem projektu byla navrženáopatření, které ŘO spoluse ZS realizovaly. Patří mezině úprava implementačníhodokumentu tak, aby se zjednodušilypodmínky čerpání v PO 2,úprava finančně ekonomickéanalýzy a revize uplatnění veřejnépodpory v rámci PO 2, seminářepro potenciální příjemce čivyhlášení dvou kontinuálníchvýzev pro PO 2. Jsou to výzvyse zaměřením na Moravskoslezskýkraj, kde je vysoká míraznečištění ovzduší, a zbylé krajeČR, s příjmem žádostí do 20.prosince a 30. listopadu 2011.Proběhla rovněž jednání s potenciálnímipříjemci – s podniky,které znečišťují ovzduší. V rámcizvýšení absorpční kapacity bylav projektu zmíněna možnostzahrnutí podpory pro „vozidlana alternativní pohon a souvisejícíinfrastruktury“. V současnédobě probíhá projekt upřesňujícízapracování tohoto opatřenído OPŽP.VodohospodářskáinfrastrukturaJinou otázkou jsou nevyřešenéprojekty v PO 1. Týká se toNázor, že využívání strukturálních fondůa fondů EU může výrazně napomoci posíleníkonkurenceschopnosti české ekonomiky,zastává 82 % potenciálních žadatelů.zhruba 40 individuálních projektůo celkové výši dotace přibližně3,5 mld. Kč, a to v souvislostis problematikou oddělitelnostia vyjímání vodohospodářskéinfrastruktury. Schválení OPŽPbylo podmíněno přijetím tzv.podmínek přijatelnosti uvedenýchv příloze č. 7 OPŽP.K problematice oddělitelnostia vyjímání vodohospodářskéinfrastruktury byl za úzké spoluprácečlenů pracovní skupiny,jednotlivých resortů a závěrůintenzivních jednání vedenýchs Evropskou komisí v minulostizpracován podrobný metodickýnávod pro žadatele a tentonávod byl následně zapracovándo dokumentu Metodika prožadatele rozvádějící podmínkypřílohy č. 7 OPŽP. Evropskákomise zpochybnila postupuplatňování dle Metodiky prožadatele (oddělitelnost/vyjímáníVHI) v rámci pravidelnéhomonitoringu projektů na vzorovémpřípadu „ČOV Litvínov“.Evropská komise je toho názoru,že pokud by byl dodržen postupuvedený v Metodice pro žadatele,mohlo by dojít k obcházenípodmínek daných přílohou č.7 OPŽP. Evropská komise dopisemze dne 1. 3. 2011 sdělila,že v rámci aglomerace považujeza oddělitelnou buď celou kanalizačnísložku (kanalizační síť+ ČOV), nebo celou vodovodnísložku (vodovodní síť + úpravna).Problematika oddělitelnosti/vyjímánísouvisí nejenoms individuálními projekty, alei s velkým projektem Ústředníčistírny odpadních vod Praha.Ze strany Ministerstva životníhoprostředí je obhajována transparentnosta systémovost nastavenýchpostupů aplikovanýchv Operačním programu Životníprostředí.Ústřední čistírna odpadníchvod PrahaJe to investičně nejnáročnějšíprojekt předložený v rámciOPŽP, v oblasti vodohospodářskéinfrastruktury. Projektovážádost byla předložena k posouzeníjiž na konci roku 2008,od 3. čtvrtletí 2009 probíhajís experty iniciativy JASPERSintenzivní jednání, mj. ohlednětechnického řešení, analýzy varianta nákladů projektu. Jednáníse doposud nepodařilo uspokojivěuzavřít.Urychlené vyřešení této záležitostje důležité také s ohledemna potřebu plnění požadavkůvyplývajících ze směrnice Radyč. 91/271/EHS, o čištěníměstských odpadních vod.Aglomerace Praha v současnédobě neplní požadavky předmětnésměrnice v parametrucelkový dusík. Nutnost nalezeníurychleného řešení je spojenataké s potřebou plnit pravidlon+2 pro čerpání finančních prostředkůz Operačního programuŽivotní prostředí.Vedle výše uvedených problémůje nutné se také vypořádats otázkou zajištění souladusmluv o provozování vodohospodářskéinfrastruktury v Prazes požadavky definovanýmiv příloze č. 7 OPŽP (tzn. podmínkypřijatelnosti). Konkrétnípožadavky týkající se projektuÚstření čistírny odpadních vodPraha byly dále upřesněnyv dopise Evropské komisi ze dne15. dubna 2010.Česko-Slovensko opět na scéně.Tentokrát o výměně zkušeností.Výměna zkušenostíz administrace projektův rámci Operačníhoprogramu Životní prostředí,která se týká zejménapřípravy a schvalovánívelkých projektů v Evropskékomisi, byla hlavnímtématem návštěvy slovenskédelegace na Státním fonduživotního prostředí ČR.DanielaPulicarováOddělenívelkých projektůSFŽP ČRDelegacivedla ředitelkaOdboru administraceprojektůMinisterstvaživotního prostředíSlovenskérepubliky DankaBalalová, kteráse svými kolegyza účasti zástupcůčeskéhoMinisterstvaživotního prostředí zavítalana státní fond v půlce dubna.Jak na velké projektyVzhledem k tomu, že přischvalování velkých projektův Evropské komisi (EK) májiž Česká republika v rámciOperačního programu Životníprostředí (OPŽP) bohaté zkušenosti,přičemž pět velkýchprojektů již bylo schválenoa dva projekty na schválení Evropskoukomisí čekají, podělilse fond s kolegy ze Slovenskao poznatky, jaké procesy a překážkybylo nutné zvládnout,aby velký projekt úspěšněprošel administrací – od úvodníchkonzultací s iniciativouJASPERS přes podání žádostina Státní fond životního prostředíČeské republiky (SFŽPČR) až po zvládnutí všech předepsanýchnáležitostí nutnýchk odeslání a schválení projektuEvropskou komisí.Když EK zatím nerozhodlaSlovenští kolegové dospělijiž se třemi projekty do fázeodeslání projektu Komisi, nicméněrozhodnutí EK nebyloprozatím vydáno pro žádnýz těchto projektů, a to zejménaz důvodů nutnosti vyjasněnípřístupu k udržitelnostiprojektů a obhájení vysokýchjednotkových cen.Ze strany Státního fonduživotního prostředí ČR bylpodrobně představen přístupk udržitelnosti, který fond aplikujev rámci OPŽP v České republicea který byl odsouhlasenKomisí, díky čemuž schvalováníprojektů v této oblasti probíhábez problémů.Partneři rovněž diskutovalio nejčastějších připomínkáchsměrovaných ze strany Evropskékomise a o jejich způsobuvypořádání.VodohospodářstvíZájmem ze strany Českérepubliky bylo projednat problematikuprovozních smluvníchvztahů vodohospodářskéinfrastruktury (VHI), seznámitse s postupy řešení provozníchsituací a posoudit přístupEK k SR v těchto otázkách.Protože na území SR je VHIprovozována převážně ve smíšenémmodelu provozovánísedmi dominantními společnostmi(provozovatel a vlastníkVHI je jedna a táž osobaodlišná od obce), nastavovánípřístupu k oddílnému modeluprovozování (provozováníVHI je realizováno na podkladěprovozních smluv)a fragmentovaným vlastnickýma provozním vztahům je jenminoritní záležitostí. SFŽPČR byl nicméně informováno tom, že u dvou připravovanýcha předkládaných velkýchprojektů je v současné doběoddílný model aplikován.Příklady konkrétnějiV jednom případě budecelá stávající provozní smlouvavypovězena a provoz dotyčnéVHI bude zajištěn samotnýmžadatelem již při spuštění zkušebníhoprovozu, tudíž se potéo oddílný model již jednatnebude. Druhý případ představujesituaci, kdy SR usilujeo vyjmutí části VHI ze stávajícíprovozní smlouvy, a i když sev rámci projektu jedná pouzeo intenzifikaci čistírny odpadníchvod (ČOV), SR předložilaEK návrh na vyjmutí ČOVi celé kanalizační sítě v projektovéoblasti z dané provoznísmlouvy a nyní čeká na reakciEK, zda tento přístup budepovažovat za přijatelný.Přínosná výměnaZávěrem je nutné vyzdvihnout,že výměna zkušenostíbyla pro obě strany přínosem,a proto fond předpokládá pokračovánívzájemné komunikacei v budoucnu, kdy obě stranynabudou další zkušenosti s administracíprojektů v Operačnímprogramu Životní prostředí.ECHOMalá výzva z Operačníhoprogramu ŽivotníprostředíOdbor fondů EU Ministerstvaživotního prostředí vyhlásilvýzvu k podání nabídkyna zakázku malého rozsahus názvem „Zhodnocení dosavadnírealizace Operačníhoprogramu Životní prostředí“.Informace o výzvě zveřejnilserver www.enviweb.cz dne7. června, lhůta pro podávánínabídek končila 16. června2011. Doba plnění se předpokládáod června do září2011. Hodnota zakázky nesmípodle zadavatele překročit1 800 000 korun včetně DPH.Náklady jsou hrazeny z Fondusoudržnosti.Korejci na cestěK posílení vzájemné českokorejskéspolupráce v oblastiochrany životního prostředípřispělo dle informací zástupcůMinisterstva životníhoprostředí červnové přijetídelegace z Korejské republiky.Hlavním cílem delegacevedené panem Yeon-Jae Parkemz Ministerstva životníhoprostředí bylo seznámení ses prioritami České republikyv oblasti ochrany životníhoprostředí a diskuse o možnostechbudoucí spolupráce.V rámci jednání byl představentaké český Operačníprogram Životní prostředí.Vyfoť projektMinisterstvo pro místní rozvojČR zahájilo letní fotografickousoutěž pod názvem „Vyfoť projekt“.Zúčastnit se může každý,kdo zajímavým způsobemobjektivem fotoaparátu zachytíněkterý z projektů podpořenýchz evropských fondů. Soutěžbude možné sledovat přímona internetu www.vyfotprojekt.cz.V České republice bylo příjemcůmv tomto programovémobdobí proplaceno více než235 miliard korun. Všichnipřihlášení soutěžící budouautomaticky zařazeni do týdenníchslosování o ceny.


12TÉMAECHOPodpořili noveluo odpadechNa Autosalonu v Brně podepsaliministr životního prostředí TomášChalupa a zástupci automobilovéhoprůmyslu memorandumna podporu přijetí novely zákonao odpadech. Novela má umožnit,aby část poplatků vybraných Státnímfondem životního prostředíČR na ekologickou likvidaci autovrakůbyla použita i jinak napříkladv programu Zelená úsporám. Noveluodpadového zákona, která bymohla na zateplování domácnostíuvolnit stamiliony korun, odsouhlasilavláda v polovině května, aleještě ji musí schválit Senát. Podleministra i přes úpravy zůstanedál dostatečné množství penězna plné krytí požadavků na sběra likvidaci autovraků.Peníze pro užovkyKarlovarský kraj podpoříletos zhruba 820 000 korunamivybrané projekty na ochranufauny i flóry. Loni vydal na stejnéúčely zhruba milion. Peníze získajípředevším neziskové organizacev regionu, a to třeba na záchranupopulace užovky stromové,obnovu původních ovocných alejíi revitalizaci některých cennýchnebo ohrožených přírodníchlokalit. Hned na tři projekty získají99 000 korun Ekologické centrumMeluzína s regionálním centremAsociace Brontosaura. Tyto institucese věnují několika dlouhodobýmregionálním projektům.Recyklace v PrachaticíchPrachatice se chystají vybudovatnové recyklační centrum. Podlestudie bude stát téměř 40 milionůkorun. Ze zákona musí městorozšířit sběr komunálních odpadůo bioodpad a zlepšit služby.„Současný sběrný dvůr v Mlýnskéulici je nevyhovující,“ řekl starostaMartin Malý. „Nynější dvůr nestačíkapacitou a nevyhovuje aniz hlediska přístupu. Rada městaproto už v roce 2009 vzala na vědomístudii k projektu recyklačníhocentra a energetického využitíodpadů na území Prachaticka,kterou zpracovala společnostRERA České Budějovice,“ uvedlstarosta. Město se bude s projektemucházet o finanční podporuz Operačního programu Životníprostředí.ISPOP (Integrovaný systémplnění ohlašovacích povinností)je nástrojem veřejné správya součástí Jednotného informačníhosystému životního prostředíČeské republiky. Umožňujeohlašovatelům zpracovávat vybranáhlášení v oblasti životníhoprostředí v elektronické podoběa zajišťuje příjem těchto hlášenía jejich další distribuci institucímveřejné správy.Účelem sběru informací uvedenýchv hlášeních je získání údajů,které jsou výstupem z ISPOPa slouží pro provoz agend v oblastiživotního prostředí (např.výběr poplatků, zveřejnění informací,tvorba statistik atd.).Zřizovatelem ISPOP jeMinisterstvo životního prostředía provoz zajišťuje CENIA, Českáinformační agentura životníhoprostředí. ISPOP je vyvíjenv rámci projektu CISAŽP (Celostátníinformační systém pro sběra hodnocení informací o znečištěníživotního prostředí), kterýje spolufinancován z prostředkůEvropského fondu pro regionálnírozvoj v rámci Operačního programuŽivotní prostředí, v prioritníose 5 – Omezování průmyslovéhoznečištění a snižování environmentálníchrizik, oblasti podpory 5.1.Účel systémuISPOP je zřízen zákonemč. 25/2008 Sb., o integrovanémregistru znečišťování životníhoprostředí a integrovaném systémuplnění ohlašovacích povinnostív oblasti životního prostředí.Když zákon vešel v roce 2008v platnost, byl malý a útlý a jehonejdůležitější částí bylo, žezpůsob ohlašování těch agendživotního prostředí, které jsouobsáhlé, složité k ohlášení, přinášísběr velkého množství odbornýchdat, bude elektronizován,a ohlašovatelům bude poskytnutaveškerá podpora k jeho zpracování.„Při zadání jsme vycházeli ze strategieeGovernmentu, a proto jsme se opřelio základní moduly, které státní správapoužívá, jako jsou datové schránky, připravovanézákladní registry a podobně,“říká Jiří Hradec, ředitel agenturyCENIA.ISPOP začal poprvé sloužitv roce 2010 a účastnilo se jejpouze relativně omezené množstvíohlašovatelů. Již spuštěním tétoČÍSLO 3 / ČERVENEC 2011Nová éra Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinnostíObsáhlé a nesrozumitelnéformuláře, znovua znovu opravovanéchyby… Tomu je snaduž konec. Se zavedenímISPOP končí éra ručněvyplňovaných papírovýchdotazníků a začíná érarychlejšího a jednoduššíhoelektronického ohlašování.ISPOP se poprvé rozběhl v roce 2010 a účastnilo seho omezené množství ohlašovatelů. Již spuštěnímtéto první verze byl ale vyslán signál, že jde o snahuzjednodušit a více zprůhlednit ohlašování v oblastiživotního prostředí.první verze byl vyslán signál,o co tu především jde: o snahuzjednodušit a více zprůhlednitohlašování v oblasti životníhoprostředí. „Pro ohlašovatele jsme nastavilisystém, který by měl snížit administrativnínáročnost, náklady na personáli provozní záležitosti. Doufáme, že tímv oblasti eGovernmentu zlepšíme poziciohlašovatelů a zároveň se nám tím podařízlepšit pozici MŽP, protože i nám se s datyv elektronické podobě pochopitelně dalekolépe pracuje, nedochází k nepřesnostempři jejich přenosu, a vůbec si myslíme, že jeto systém, který by v budoucnu měl velmidobře pracovat,“ vyjádřil se k ISPOPTomáš Vrbík, náměstek ministraMŽP.Zatěžkávací zkouškaPrvní nápor, při kterém seopravdu mohlo odzkoušet, jaksystém funguje a co umí, se ukázalv roce letošním, když bylazačátkem ledna spuštěna nováverze ISPOP a mezi elektronickyohlašované agendy přibylaagenda ovzduší, a to z důvodupovinnosti, jež je uvedenave zmíněném zákoně č. 25/2008Sb. Tou povinností pro všechnyprovozovatele středních, velkýcha zvláště velkých zdrojů znečištěníovzduší je podávat hlášeníprostřednictvím ISPOP poprvéprávě od roku 2011. Zdá se, že ažna jeden šestnáctihodinový výpadeka drobné technické komplikacesystém splnil očekávání jakprovozovatelů, tak ohlašovatelů.Jednoduše, napoprvéa bez chybElektronický formulář, kterýohlašovatelé vyplňují, je živý,aktivní, podobný formuláři,jenž byl použit pro elektronickéohlašování sčítání lidí a bytů.Když v rámci tohoto systémuudělá ohlašovatel chybu, systémho na špatně zadané údaje (IČO,směrovací číslo, apod.) upozorní.Formuláře jsou připravené,předem vyplněné – ohlašovatelse přihlásí do systému a vyplníISPOP v aktuálních číslechpouze to, co je potřeba, nemusíznovu vyplňovat své osobníúdaje a údaje o svých provozovnách.Na pomoc novýmohlašovatelům, kteří s toutotechnologií ohlašování pracovalipoprvé, neboť to nově vyžadovalalegislativa, byl navíc zavedenelektronický a hlasový helpdesk.Výsledkem bylo, že ohlašovatelédostali možnost podat ohlášeníjiž napoprvé správně, bezopětovného opravování – 96 %ohlášení bylo validních. Díkytomu mohou být bezchybnádata ve standardizované podoběkonsolidována již v průběhuohlašovacího období.Počet registrovaných subjektů (tj. ohlašovatelů a ověřovatelů) 22 154Počet nově registrovaných IRZ provozoven 1 761Počet migrovaných IRZ provozoven z předešlých IS 5 857Počet zaregistrovaných provozoven agendy IRZ 7 618Počet zaregistrovaných provozoven agendy ovzduší 38 469Aktuální počet všech hlášení v ISPOP 56 021Spolupráce a odpovědnostna obou stranáchV tuto chvíli tedy systémfunguje jako vstupní brána do resortuživotního prostředí proněkterá a v budoucnosti veškeráohlášení ekonomických subjektů.Tato brána zajišťuje příjemohlášení, a jakmile data přijme, jeschopna je automaticky postoupittěm, kteří je ověřují, ať už jeto inspekce životního prostředí,nebo hydrometeorologický ústavči například obce s rozšířenoupůsobností – všichni automatickydostanou data k ověření.„Cílem je, aby si obec nemuselana čtyři měsíce najímat studenta,který data přepíše z jednoho systémudo druhého. Ještě důležitější však je, žetakto se odpovědnost za ohlášení přenášína ohlašovatele, jako je tomu napříkladu daňového přiznání, a nebude protomoci docházet k dohadům, že se v procesuzpracovávání mohlo něco někde ztratitnebo špatně přepsat,“ vypočítává JiříHradec výhody systému.Systém eGovernmentuskutečně není pro provozovatelesystému prázdný pojem.Za první tři měsíce letošníhoroku přiteklo do systému desetmilionů údajů, jež se promítnouve Zprávě o stavu životníhoprostředí ČR za rok 2010. Je tosystém, který masivně pracujes daty a zabezpečuje, že každýjednotlivý údaj bude ověřen, ževše bude dohledatelné. „My jsmev rámci informační kampaně tohotosystému velmi intenzivně komunikovalinejenom se státní a veřejnou správou,ale především s ohlašovateli, přímos průmyslovými svazy, a sbírali jsmeod nich informace o tom, co oni považujíza správné, co za nedůležité a co třebaza špatně zadané nebo vysvětlené,“uvádí Jiří Hradec.Systém vzájemné pomociK 15. dubnu 2011 bylodo systému přijato celkem56 021 hlášení, což představujevíce než dvojnásobný nárůstve srovnání s rokem 2010,kdy jich systém přijal 21 428.Došlo také až k pětinásobnémunárůstu počtu ohlašovatelů –22 000 oproti 5 000 v loňskémroce. Co se týká dalšího vývoje,vidí Jiří Hradec záležitostpozitivně: „Podaří se nám velicerazantně snížit náročnost zpracovánídat veřejnou správou.“ V příštímroce totiž do ISPOP přibudoudalší, poměrně zásadní agendy,hlášení budou podávat všichniprovozovatelé dle zákonao ochraně ovzduší, odpadech,vodách a obalech. Předpokládáse, že počet ohlašovatelů se takzvýší na přibližně 50 000 a početpřijatých hlášení na zhruba80 tisíc. „Z toho vyplývá, že toutopovinností bude zatíženo velké procentotěch, kteří se starají o to, abychom mohlijíst, abychom mohli fungovat, zkrátkatěch, kteří na nás vydělávají. A tak, abyse mohli soustředit právě na vydělávánía placení daní, je naším cílem ulehčitjim v tom, že potřebujeme vědět, jaký jestav životního prostředí, jakým způsobemse vedlejší produkce jejich činnosti,jakou je právě znečišťování životníhoprostředí, vyvíjí, jaký má trend a hlavněkde a v čem si můžeme vzájemněpomoci,“ dodává Hradec.Užitečnost ISPOP dokazujei fakt, že MŽP jeho koncept využijepři legislativních návrzích,které vyžadují ohlašování údajů,neboť bude výhodnější používatosvědčeného systému místotoho, aby se jak ohlašovatelé, takMŽP museli potýkat s typověnovými agendami.ECHONový plán EU13TÉMAČelní místonejrozvinutějšíchregionůsvěta siEvropa stále ještě může udržet.Jedním z klíčů k úspěchu budestanovení právně závaznýchlimitů pro podíl obnovitelnýchzdrojů energie v celkové spotřebě.Na tomto závěru se shodliúčastníci výroční konferenceorganizace EREC, která zastřešujeprakticky veškeré obnovitelnézdroje energie. „Pro zajištěníkonkurenceschopnosti Evropypotřebujeme právně závaznýcíl pro obnovitelné zdrojeve výši 45 % v roce 2030“, uvedlArthouros Zervos, prezidentorganizace EREC. Podle nějhodnota 45 % není vlastně aninijak ambiciózní.Hradec bodovalJindřichův Hradec získal druhémísto v Evropské lize obnovitelnéenergie v kategorii sídelod 20 000 do 100 000 obyvatel.Uspěl díky velkému množstvíenergie vyráběné z biomasy.Takto získanou energií je zajištěnoteplo pro většinu města.Ve městě jsou také fotovoltaickéelektrárny s výkonem 7,03megawattu (MW) a 856 metrůčtverečních termických systémů.V rodinných domech jsouhojně využívány malé teplovodnísystémy. Město aktivně podporujevýtopny na biomasu. Jakojedno z prvních poskytovalolidem příspěvek na výměnu kotlena fosilní palivo za kotel zplyňujícíbiomasu.Spalovna v KarvinéStavební úřad povolil v územnímřízení stavbu spalovny odpadův Karviné. Některé námitky protijejí výstavbě uznal, většinu všakne. Uvedla to mluvčí karvinskéhomagistrátu Šárka Swiderová.Ekologové proti rozhodnutíúřadu protestují. Podle ekologůbyly námitky překvapivě rychlesmeteny ze stolu. „Přitom sejednalo o body týkající se skutečnýchprojektových nesrovnalostía celkového konceptu provozudo budoucna. Zařízení s takobrovskou kapacitou by mělobýt důsledně provázeno fakty,“uvedl Jan Nezhyba ze sdruženíObčané proti spalovně. Podleněho nestačí jen tvrzení ve stylu„předpokládá se“, zvláště kdyžbude spalováno téměř 47 tisíctun toxického odpadu.


14 15ROZHOVORČÍSLO 3 / ČERVENEC 2011ROZHOVORTheodor Bernt: Prostředky proplácíme plynuleOd roku 2004 do dubna 2011 pracovalTheodor Bernt na MŽP v Odborufondů EU, kde byl odpovědnýza implementaci projektů OPI,později Operačního programu Životníprostředí. Od března 2007 zastávalpozici zástupce ředitele odboru. Nynípůsobí jako náměstek Ekonomickéhoúseku Státního fondu životníhoprostředí ČR.Proč jste se rozhodl opustit MŽP a začítznovu na státním fondu?Na počátku mého působení na MŽPbylo vše nové. Podílel jsem se na nastaveníimplementační struktury a procesů OPInfrastruktura a pak i OP Životní prostředí.Po více než sedmi letech by mě asi už nicnedokázalo překvapit a zároveň přicházelovelmi málo nových podnětů. Proto jsempřivítal nabídku na změnu. Kromě toho jeto pro mě další postup. Některé nabídky seprostě neodmítají.Co konkrétně vás na práci pro fond lákalo?Od roku 1991 až do nástupu na MŽPjsem se pohyboval v soukromém sektoru.V této době jsem zastával různé manažerskéfunkce v souvislosti s obchodem, financemi,účetnictvím a ekonomikou. Kromě tohojsem několik let intenzivně spolupracovalna vývoji ekonomického SW. Podívejte sena organizační strukturu ekonomickéhoúseku: Pokrývá oblasti, ve kterých jsem semnoho let pohyboval a jež jsou mi blízké.O certifikaciFond byl podroben důsledné kontrole,ministerstvem financí je pozastavenacertifikace OPŽP. Jak tyto fakta ovlivňujíchod fondu, potažmo OPŽP?Žadatelé o prostředky z OPŽP to žádnýmzpůsobem nepocítili. Ekonomickýúsek aktuálně zpracovává žádosti v souhrnutéměř jedné miliardy korun, která bude proplacenanejpozději do měsíce. Prostředkyproplácíme plynule, každý den podepisujipříkazy k proplacení 60–70 milionů korun.Jsou to prostředky státního rozpočtu Českérepubliky, které slouží k předfinancováníprostředků evropských a také prostředkůStátního fondu životního prostředí ČR,které jsou určeny ke spolufinancovánívětšiny projektů. Certifikace výdajů bylapozastavena ministerstvem financí. Proplacenévýdaje tedy nejsou posílány Evropskékomisi, a proto do České republiky neplynouprostředky Evropské unie, které se majívrátit zpět do rozpočtu.„Přivítal jsem nabídkuna změnu. Kromě toho je topro mě další postup. Některénabídky se prostě neodmítají.Jak si s rychlostí proplacení žádostí v tutochvíli stojí fond? Jak dlouho to trvá?Dle vnitřních předpisů máme závazek proplatitdotaci na základě předložené fakturydo 30 pracovních dnů. I přes značný objemžádostí se nám daří tuto lhůtu dodržovat.Samozřejmě to platí za předpokladu, žev žádosti nejsou chyby.Aktuální obraz OPŽPMůže se pozastavená certifikace OPŽPnějak negativně podílet na pozdějšímčerpání peněz z Evropské unie? Můžepřípadně ovlivnit nastavení programuv dalším rozpočtovém období?Vliv pozastavené certifikace výdajůOPŽP na další programové období sinedovedu představit, podle mého názoru tonemá žádnou souvislost. Samozřejmě velminegativně ovlivňuje aktuální obraz OPŽP.Program běží, žadatelé dostávají peníze,Evropské komisi však nejsou předkládányvýdaje k certifikaci, a to je právě tím nejsledovanějšímindikátorem pokroku programu,který Komise pravidelně monitoruje.Kdy myslíte, že ministerstvo financí obnovícertifikaci OPŽP?Zástupci MŽP byli na jednání na ministerstvufinancí, kde byly dohodnutypodmínky obnovení certifikace výdajů.Jeden z požadovaných dokumentů se týkái ekonomického úseku. Konkrétně se jednáo tzv. manažerský dopis, což je navazujícídokument na audit účetní závěrky, ve kterémauditor specifikuje nevýznamná zjištěnía doporučení na zlepšení účetní evidence.Je tento dopis již vypracován? Kdo budejeho adresátem?Manažerský dopis není dopis v pravémslova smyslu. Je to soupis drobných chybv účetnictví a různých doporučení auditorapro vedení auditované společnosti. Manažerskýdopis slouží jako podklad ke zlepšenív dalším účetním období. Obdrželi jsmenávrh dopisu, s některými uvedenými údajivšak nesouhlasíme. Aktuálně si domlouvámetermín jednání, na kterém spornépoložky probereme s auditorem.„Manažerský dopis nenídopis v pravém slovasmyslu. Je to soupisdrobných chyb v účetnictvía různých doporučeníauditora pro vedeníauditované společnosti.O výzvách a Zelené úsporámStátní fond životního prostředí ČR vyhlásilnové výzvy v rámci OPŽP a představil i harmonogramvýzev budoucích. Bude na ně dostatekpeněz ze státního rozpočtu, když je nyní napříkladpozastavena certifikace OPŽP?Nerad bych čtenáře Priority unavovalvysvětlováním finančních toků programů EUa postupy při administraci žádosti o podporu.Odpovím jen stručně: Finanční prostředkypro žadatele, jejichž žádosti budou schválenyna základě vyhlášených výzev, se budouproplácet až v příštím roce. Předpokládám,že do té doby bude vše vyřešené.Státní fond opět rozjíždí administraci programuZelená úsporám. Kdy si myslíte, žeby mohlo dojít k vyplácení peněz žadatelům?Po obdržení podepsané smlouvy od žadatelemáme závazek proplatit dotaci do tříměsíců. V současné době probíhají platbydo dvou týdnů. A mluvíme-li například o žádostechdoporučených radou fondu na jejímposledním jednání ke schválení, pak prvnídoručené podepsané smlouvy očekávámev druhé polovině června a jsme připravenidotace co nejrychleji proplatit.Theodor Bernt se narodil v roce 1962, absolvoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou,obor technická kybernetika. V letech 1991–1996 byl spolumajitelem a jednatelemspolečnosti LUMINEX, v letech 1996–1998 byl zodpovědný za budování obchodní sítěspolečnosti INGE Opava. Více jak pět let působil na pozici ekonomického ředitele a prokuristyv obchodní společnosti EUROLUX lighting. Od roku 2001 do dubna 2011 pracovalv Odboru fondů EU MŽP. V současnosti působí jako náměstek Ekonomického úseku Státníhofondu životního prostředí ČR. Ve volném čase se zajímá o elektroniku, IT technologie,sport a fotografování.ECHONovela zákona o odpadechPoslanecká sněmovnana svém jednání podpořilanávrh ministraživotního prostředíTomáše Chalupy a schválilanovelu zákonao autovracích. Novela,která jde nyní k projednání do Senátu,rozšiřuje možnost využití prostředkůvybraných z registračních poplatků vozidel.Umožní tak i jednorázové převedenípeněz do programu Zelená úsporám,který se na podzim loňského roku dostaldo osmimiliardového deficitu. Poplatkyza registraci a přeregistraci vozidel vyrobenýchdo roku 2001 se platí od roku2009 a směřují na účet Státního fonduživotního prostředí. Ten bude na konciroku 2011 obsahovat cca 1,5 mld. korun.Výsledky činnosti České inspekceživotního prostředíČeská inspekce životního prostředí(ČIŽP) v roce 2010 provedla 16 603kontrol a uložila 2 554 pokut v celkovévýši 141 820 843 Kč, což oproti minulémuroku znamenámírný pokles, nicméněje srovnatelný s rokem2008. Snížení celkovévýše pravomocně uloženýchpokut souvisí s šetřením problematickýchpřípadů, u kterých se ukládajívysoké pokuty. Část těchto případů jeve fázi odvolání. Z oblastních inspektorátů(OI) největší objem pokut uložilOI Plzeň 26 848 881 Kč a OI Praha25 119 250 Kč. Průměrná výše pravomocnépokuty vyměřené ve správnímřízení činila 56 457 Kč, což je srovnatelnés předchozími roky.Dohoda o vzájemné spolupráciMinisterstvo životního prostředí a Svazměst a obcí se v zájmu ochrany a zlepšovánístavu životního prostředí v Českérepublice dohodlyna vzájemné spolupráci,která představujepředevšímmoderní a efektivníveřejnou správu. Dohoda zavazujeke vzájemné spolupráci v oblastechudržitelné ochrany, správy a plánováníkrajiny a složek životního prostředí jakojsou ovzduší, voda, horniny, půda, organismy,ekosystémy a energie. Díky tomudojde k provázání obou úrovní veřejnésprávy, tj. místní a centrální, která jereprezentována Ministerstvem životníhoprostředí. Svaz měst a obcí bude MŽPpředávat praktické zkušenosti místníchsamospráv. Poznatky z praxe pak budouvyužity ke zjednodušení systému, abyse odbourala zbytečná administrativnía byrokratická zátěž pro žadatele o evropskéfondy.


16TÉMAČÍSLO 3 / ČERVENEC 201117TÉMAECHOSoudci chrání křečkaSoudnímu dvoru Evropskéunie se nelíbí, že Francie nedostatečněchrání ohrožený druhkřečka polního, který se v Evropěvyskytuje už jen v Alsasku,především v oblasti kolemŠtrasburku. Pokud Paříž svépochybení nenapraví, budemuset uhradit pokutu, jejížvýše zatím nebyla stanovena.Křeček polní, někdy také nazývanýkřeček obecný, je přísněchráněným savcem i v Českérepublice. Dorůstá velikosti,která mnohdy přesahuje až20 cm, a lidé si ho často pletous chráněným syslem. Populacekřečka polního čítá v Evropěposledních 800 kusů.Lesy pokrývají v Českérepublice 34 procent půdyLesy v Evropskéuniipokrývajíkolem 40procentveškerépůdy,ukázalazveřejněnádata Evropského statistickéhoúřadu (Eurostat) za rok 2010.V Česku je to však méně, jenněco kolem 34 procent. Češijsou na tom však, co se zalesněníjejich země týká, stáleještě o poznání lépe než třebaMalťané. Tam lesy či plochyosázené stromy pokrývají anine 0,5 procenta půdy tohotostředomořského ostrova. V Nizozemskuje to jen 11 procent,v Irsku a v Británii shodně 12procent.Vyšší mýtné v některýchzemích Evropské unieNákladním dopravcům semožná v některých zemíchEvropské unie zvýší mýtné.Evropský parlament totižpodpořil vznik směrnice,která státům umožní započítatdo mýtného některé externínáklady, jako jsou znečišťováníživotního prostředí, hluk nebodopravní zácpy. Nová pravidlamají po celé unii platit nejpozdějido dvou let. Evropský parlamentpotvrdil kompromis,ke kterému koncem květnadospěli vyjednavači Parlamentu,Komise a členských státůEvropské unie. Dosud státydo ceny mýtného mohly započítávatpouze náklady spojenés infrastrukturou.Postaví architekt odpadu dům v Praze?Do širšího povědomí vešeldíky dokumentárnímusnímku teprve před dvěmalety. Soběstačné domyžijící vlastním životemvšak svět zná již několikdesítek let. Největšía nejvýznamnější architektodpadu Michael Reynoldszavítal na čtyři dnydo Prahy.„Je trochu paradoxní a zároveňúsměvné, že pana Reynoldse vítámna půdě instituce veskrze politickéa byrokratické, protože to byli právěpolitici a byrokraté, se kterými panReynolds po léta bojoval.“ Těmitoslovy Lukáš Kaucký, radní prokulturu a cestovní ruch, přivítalMikea Reynoldse na půdě pražskéhomagistrátu. Slova vskutkuvýstižná a pravdivá. Díky svémunekonvenčnímu přístupu k architektuřebyl Mike Reynolds zbavenve Spojených státech na časarchitektonické licence, neboťmu trvalo mu téměř čtyři roky,než přesvědčil guvernéra NovéhoMexika o uznání jím navrženéhonového zákona o zkušebním prostoru,kde by své metody mohltestovat a vyvíjet. Časy se všakzměnily a svět se pod tlakem přírodníchkatastrof, klimatickýchzměn a šetření přírodními zdrojiotevírá všem myšlenkám, kterépřinášejí trvale udržitelný rozvoj.Sám Reynolds přestal s autoritamibojovat a raději ukazuje,že je lepší najít společnou řeč kuprospěchu všeho a všech.Pozitivní virusJak chápe Reynolds svéposlání? „Můj koncept stavění domůje aplikovatelný ve velkých městechi na venkově, je pro bohaté i pro chudé.Řeší veškeré záležitosti, se kterými selidstvo v současné době potýká – přístřeší,pitnou vodu, energii, kanalizaci,sanitaci i odpad. Navíc dává každélidské bytosti moc si tyto věci obstarat bezjakýchkoli prostředníků, ať už v podoběkorporací či politiků,“ vysvětluje.Jeho řešení nemohou být korporaceminebo politiky ani kontrolována,protože slunce patří námvšem, déšť patří nám všem a zákonybiologie a fyziky také platípro všechny stejně. „A protože jsemna tomto konceptu za čtyřicet let prácenenašel žádné stinné stránky, pokračujiv něm a zdokonaluji to, co jsem jednouzačal. Stavím co nejrychleji a na co nejvícemístech. Je to jako pozitivní virus,za poslední tři měsíce jsem byl na Haiti,v Austrálii, Číně, Sierra Leoně, k tomustavíme dům v centru Manhattanu,jednáme s Japonskem a dneska jsemtady, mluvím k vám, a tak se ten virusšíří,“ tvrdí Mike Reynolds.Zemělodi v kurzuNa rozdíl od konvenčníchdomů, které svým provozemnejsou příliš šetrné k životnímuprostředí a staví se z materiálů,na jejichž výrobu se spotřebovávávelké množství fosilních paliv,při stavbě svých domů, takzvaných„zemělodí“, Mike Reynoldsvyužívá výhradně recyklovanémateriály, které používá ve stavu,v jakém jsou. Ojeté pneumatiky,umělohmotné i skleněné lahve,plechovky od piva („cihlu“z nich si v sedmdesátých letechnechal ve Spojených státech dokoncepatentovat), karton a třebai polystyren – kromě nezbytnéhozařezávání nebo natrhánína menší kusy je nijak neupravuje.Hotový dům není napojenna žádné sítě, je jako neustálepracující stroj, jako živoucíorganismus: K vytápění využívásluneční energii, zachytávádešťovou vodu, která je použitahned několikrát, a to ke sprchování,zavlažování vnitřníchskleníků, produkujících plodinypro domácnost, ke splachovánízáchodu a nakonec i k zalévánívenkovní zahrady.Odpad neexistujeŽivot v takovém domě vászbaví velké části stresu, kterýmjsou dnešní obyvatelé planetyzatíženi: Bude vás sice státpodobné peníze jako normálníArchitekt MichaelReynolds se při prácidobře baví – zeď z blátaa použitých plechovek,nosná pneustěna.dům, ale pak už s ním nebudetemít žádné následné výdaje, nebudeteplatit žádné účty a většinujídla si vypěstujete a odchovátesami. A v tom je obrovskásvoboda. A kdo by snad mělpochybnosti o tom, jak zdravéje žít v domě postavenémz ojetých pneumatik, pro tohomá Mike Reynolds překvapivézjištění: „Například ojeté pneumatikyjsme nechali prozkoumat na wisconsinskéuniverzitě a ta ve svých závěrechdospěla k tomu, že vylučují méně toxicitya celkově jsou zdraví méně nebezpečnénež většina předmětů v místnosti, kde seprávě nacházíme. Takže vyšlo najevo, ževěci, které vyhazujeme – umělou hmotu,sklo, pneumatiky a podobně – jsouv momentě svého vyřazení méně otravnénež materiály, které se vyrábějí přímopro stavění. To mě znovu přesvědčiloo tom, že žádný odpad neexistuje.“Řešení problémůI k samotné výstavbě přistupujeMike Reynolds celostněa jako nejčerstvější případ uvádíprávě zemětřesením postiženéHaiti. „Dali jsme dětem rukavicea poslali je do ulic, aby sbírali polystyrena karton. Takže jsme ve stejnémokamžiku pro lidi, kteří přišli o střechunad hlavou, stavěli domov, čistili ulicea ještě zaměstnali místní děti.“V současné době mák ruce zhruba čtyřicetičlennýtým lidí, kteří sdílejí stejnouživotní filozofii a vedou stejnýzpůsob život jako on. Tým sepomalu rozrůstá, ale Mike sidává pozor, aby se moc nerozšířil.„Nechci, abychom se přílišrozrostli, musíme si zachovat to, že sevlastníma rukama dotýkáme všeho,co vytváříme, protože je to neustáleněco nového. Měli jsme i nabídkyna odkoupení našich myšlenek, ale jánechci, abychom byli něčím, co si někdomůže koupit. Každý muž, každážena a každé dítě na této planetě máprávo na střechu nad hlavou, přístupk pitné vodě, kanalizaci a jídlu, a jáchci, abychom předávali znalost,zkušenost, jak si je mohou zaopatřit,“říká Reynolds.Naděje pro PrahuJaká je šance, že Reynoldszanechá svou stopu i v Praze?„V tuto chvíli máme vytipováno několiklokalit. Ve hře je území Pražské botanické,popřípadě zoologické zahrady.Myslíme si, že jsou to dvě místa, kde bytato stavba měla úplně nejpříznivějšípodmínky a kde by ji mohli obdivovatnejen soukromníci, ale i návštěvníciz řad široké veřejnosti,“ říká LukášKaucký. Mikea Reynoldsevidina takové možnosti očividněpotěšila: „Mluvením a ukazovánímobrázků nikdy nedosáhneme toho, čehodosáhne jediná budova, do které lidémohou vstoupit a prohlédnout si, jakfunguje,“ vysvětluje. Lukáš Kauckýsi zase myslí, že Praha jakošestý nejbohatší region v rámciEU má určitou povinnostpřevzít zodpovědnost a spolus ostatními evropskými městypodnikat kroky, při kterých semyšlení přesouvá z přítomnostivíce do budoucnosti.ECHOGeneticky modifikovanépotraviny na ústupuPolní pokusy s geneticky modifikovanýmirostlinami jsouv Evropě na ústupu, v některýchzemích navíc tato aktivita zcelavymizela. Podle Transgen DowJones News bylo pro rok 2011v EU podáno o polovinu méněžádostí než v předchozím roce.Proto také registr stanovišťv Německu vykazuje aktuálně16 polních pokusů, což jeo devět méně než v roce 2010.K poklesu přispívá také to, ževe Francii a jiných zemích Evropskéunie se již žádné pokusys geneticky modifikovanýmirostlinami neprovádějí.Aerolinky nechtějípovolenkyZástupci světových aerolinekpočátkem června ostřekritizovali plány Evropské uniezařadit od roku 2012 leteckýprůmysl do systému obchodovánís emisními povolenkami.Někteří přepravci chystanáopatření označují za nelegálnía chtějí je napadnout u evropskýchsoudů. EU si však zjevněhodlá stát za svým. Přepravcise obávají růstu nákladů, kterýby podle mnohých mohl býtpro některé aerolinky likvidační.Plán, podle něhož si budouvšechny letecké společnosti,které přistávají a odlétajíz evropských letišť, muset od 1.ledna 2012 zajišťovat povolenkyna vypouštění skleníkovýchplynů, velká část průmysluodmítá jako protiprávní.Valtické středisko odpadůMožnost třídit biologickyrozložitelný odpad získají lidéve Valticích na Břeclavsku.Listí, trávu, větve ze zahrádeki zbytky zeleniny budou mociodevzdat v modernizovanémstředisku odpadů. Radnicedo střediska spojeného s kompostárnouinvestuje 11 milionůkorun. V červnu měla vybranáfirma dodat technologii,v červenci by se sběrný dvůrs kompostárnou měl otevřít.Sběrný dvůr má ročně přijmoutaž 260 tun odpadu.


20VÝZVYČÍSLO 3 / ČERVENEC 201121VÝZVYXXVIII. výzva Operačního programu Životní prostředíXXX. výzva Operačního programu Životní prostředíPrioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energieMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životníhoprostředí České republiky XXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámciOPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energieMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životníhoprostředí České republiky XXX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámciOPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti.Prioritní osa 3Udržitelné využívání zdrojů energieOblast podpory3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílemzvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinovanévýroby tepla a elektřiny3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZEV rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:• výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů teplavyužívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálněv kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,• výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění,chlazení a ohřev teplé vody.3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZEV rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:• výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,• výstavba větrných elektráren,• výstavba geotermálních elektráren.3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrickéenergie a tepla využívajících OZEV rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:• Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn,včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,• instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parnícyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),• kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.Omezení v rámci výzvyVe všech podoblastech mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, kterédosáhnou hranice min. 40 bodů v součtu bodového hodnocení technické úrovněa ekologické relevance.Typ žadateleDetailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačníhodokumentu OPŽP.Oblast podpory3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry3.2.1. Realizace úspor energieV rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:• snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodovýchkonstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí,výměna či rekonstrukce otvorových výplní).Omezení v rámci výzvyV podoblasti 3.2.1 mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnouhranice min. 60 bodů v součtu bodového hodnocení technické úrovně a ekologickérelevance.Typ žadateleDetailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačníhodokumentu OPŽP.Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011V případě realizace tzv. plynového tepelného čerpadla, kdy bude docházet k náhraděstávajícího zdroje na zemní plyn, musí žadatel relevantně a jednoznačně doložit stařísoučasného plynového zdroje (doklad o uvedení do provozu, záruční list apod.).V případě instalací fototermických solárních systémů musejí být použity solární kolektorysplňující požadavky na odolnost, spolehlivost a bezpečnost v souladu s ČSN EN12975. Splnění požadavků bude společně s výkonovými parametry kolektorů dokládánopřed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory protokolem o zkouškách spolehlivostia zkoušce tepelného výkonu v souladu s ČSN EN 12975 z akreditované zkušebny.Specifická omezení v rámci výzvyŽádosti do podoblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze v kombinaci s podoblastípodpory 3.1.1., kde dochází k rekonstrukci vytápění (přechod na obnovitelný zdroj).Nebudou podporovány kombinace zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšenímtepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (3.2.1) s instalací obnovitelnýchzdrojů energie sloužících pouze pro ohřev teplé vody nebo přitápění (3.1.1).V případě realizace tzv. plynového tepelného čerpadla, kdy bude docházet k náhraděstávajícího zdroje na zemní plyn, nebude podporována náhrada zdrojů mladších než10 let, vztaženo k datu podání žádosti. Výjimkou jsou projekty, kde bude stávající plynovýzdroj sloužit jako zdroj bivalentní. Vždy však platí obecné pravidlo, že bivalentnízdroj neobnovitelného charakteru není způsobilým výdajem.V případě kombinace podoblasti 3.1.1 a 3.2.1 budou žádosti primárně zařazenydo podoblasti 3.1.1.Prioritní osa 3Udržitelné využívání zdrojů energieOblast podpory3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšenívyužívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla aelektřiny.3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZEV rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:• výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů teplavyužívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně vkombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,• výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění,chlazení a ohřev teplé vody.3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZEV rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:• výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,• výstavba větrných elektráren,• výstavba geotermálních elektráren.3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energiea tepla využívajících OZEV rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:• Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn,včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,• instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus,ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),• kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.Omezení v rámci výzvyMaximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.2 může dosáhnout50 mil. Kč.Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.3 může dosáhnout100 mil. Kč. Tento limit neplatí pro kombinované projekty spadající do podoblastí 3.1.3a 3.1.1 a zaměřené na výstavbu či rekonstrukci centrálních či blokových kotelen, resp.zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelněv kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie.V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobenéhotepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižšímvyužitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.Typ žadateleDetailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačníhodokumentu OPŽP.Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímányod 16. května 2011 do 19. srpna 2011.Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladus Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvoupro podávání žádostí.Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímányod 19. července 2011 do 30. září 2011.Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladus Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvoupro podávání žádostí.Výzva se vztahuje na individuální projektyAlokace (maximální celková dotace z prostředků EU)na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádostje možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fillod 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručitna příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případězaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.Výzva se vztahuje na velké projekty.Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU)na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádostje možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fillod 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručitna příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případězaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽPwww.opzp.cz.Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽPwww.opzp.cz.


24GALERIE OPŽPČÍSLO 3 / ČERVENEC 201125GALERIE OPŽPEnergeticky úsporná opatření v objektech VOŠinformačních služeb (Pacovská)Projekt byl zaměřen na instalacienergeticky úsporných opatření veškolském zařízení. Obecným cílemprojektu je udržitelné využívánízdrojů energie a prosazování úsporenergie. Komplex budov sestává zhlavní budovy a dvou bočních křídel.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla (u nepodnikatelskésféry)Kraj: Hlavní město PrahaOkres: PrahaPříjemce podpory: Hlavní městoPrahaUkončení projektu: 29. 9. 2009Celková výše podpory 21 255 229 KčPodpora FS 20 074 383 KčDotace SFŽP ČR 1 180 846 KčZŠ Provaznická 64, Ostrava-HrabůvkaProjekt umožnil komplexní zatepleníobjektu a výměny oken základníškoly včetně koridoru a objektutělocvičny. Jeho přínosy jsou zajištěníúspor nákladů na vytápění základníškoly a zlepšení tepelné pohodycelého objektu.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla (u nepodnikatelskésféry)Kraj: Moravskoslezský krajOkres: Ostrava-městoPříjemce podpory: statutární městoOstravaUkončení projektu: 1. 9. 2010Celková výše podpory 11 035 442 KčPodpora FS 10 422 362 KčDotace SFŽP ČR 613 080 KčRealizace energetických úspor na budově Hasičskézbrojnice obce VětřkoviceNa základě realizace navrženýchopatření v rámci projektu dojde kvýraznému snížení spotřeby energiena vytápění a budova dosáhne nízkoenergetickéhostandartu.Úspora současných provozníchnákladů činí 53,5 tis. Kč/ rok, úsporaenergie 188 GJ/rok, celkové sníženíCO2 10,52 t/rok.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla (u nepodnikatelskésféry)Kraj – Moravskoslezský krajOkres – OpavaPříjemce podpory – obec VětřkoviceUkončení projektu – září 2008Celková výše podpory 1 121 019 KčDotace FS1 058 741 KčPodpora SFŽP ČR 62 278 KčFVE pro Teplo ZlínPředmětem projektu je výstavbafotovoltaické elektrárny zabudovanédo střechy správní budovyspolečnosti Teplo Zlín. Elektrárnabude sloužit především pro pokrytívlastní spotřeby elektrické energieobjektu. Žadatel požádal o 40%dotaci, celou investici předfinancovala dofinancoval z vlastních zdrojů.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.1 –Výstavba nových zařízení a rekonstrukcestávajících zařízení s cílemzvýšení využívání OZE pro výrobutepla, elektřiny a kombinovanévýroby tepla a elektřinyKraj: Zlínský krajOkres: ZlínPříjemce podpory: Teplo Zlín, a. s.Ukončení projektu: 30. 11. 2009Celková výše podporyPodpora FSDotace SFŽP ČR714 285 Kč607 142 Kč107 143 KčSnížení energetické náročnosti objektu Základníumělecké školy Česká LípaProjekt ve škole umožnil zateplenístřechy nad velkým sálem (ostatnístřechy jsou již zatepleny), kontaktnízateplení fasády, výměnu stávajícíchoken a dveří, doplnění regulačníchhlavic UT, doizolování rozvodů UT avýměnu svítidel a světelných zdrojůdle požadavků energetického auditu.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla (u nepodnikatelskésféry)Kraj: Liberecký krajOkres: Česká LípaPříjemce podpory: město Česká LípaUkončení projektu: 31. 10. 2010Celková výše podpory 7 513 189 KčPodpora FS7 095 790 KčDotace SFŽP ČR 417 399 KčMŠ Rumunská 90, PardubiceProjekt vyřešil realizaci opatřenívedoucích ke snížení energetickénáročnosti komplexu budov MŠv ulici Rumunská 90 v Pardubicích.Byly vyměněny stávající otvorovévýplně za plastová okna, obvodovýplášť budovy byl opraven a zateplenuceleným zateplovacím systémem.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla (u nepodnikatelskésféry)Kraj: Pardubický krajOkres: PardubicePříjemce podpory: statutární městoPardubiceUkončení projektu: 20. 10. 2009Celková výše podpory 7 948 490 KčPodpora FS7 506 907 KčDotace SFŽP ČR 441 583 KčEnergetické úspory ve Střední průmyslovéškole v KarvinéV rámci projektu bylo ve Středníprůmyslové škole v Karviné provedenozateplení neprůsvitnýchobvodových konstrukcí kontaktnímfasádním systémem s tepelnou izolacíz pěnového polystyrenu a bylazateplena střecha. Zároveň bylyvyměněny otvorové výplně – okna adveře.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla (u nepodnikatelskésféry)Kraj: Moravskoslezský krajOkres: KarvináPříjemce podpory: MoravskoslezskýkrajUkončení projektu: 11. 3. 2010Celková výše podpory 32 993 624 KčPodpora FS 31 162 112 KčDotace SFŽP ČR 1 831 512 KčRekonstrukce zdroje vytápění objektů ZŠ a MŠ BorekProjekt umožnil objektům náhraduvytápění z přímých elektrickýchzdrojů za tepelné čerpadlo v kombinacise solárním systémem. Cílemprojektu je efektivnější využití aúspora energií, čímž budou sníženyemise.Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.1 –Výstavba nových zařízení a rekonstrukcestávajících zařízení s cílemzvýšení využívání OZE pro výrobutepla, elektřiny a kombinovanévýroby tepla a elektřinyKraj: Jihočeský krajOkres: České BudějovicePříjemce podpory: obec BorekUkončení projektu: 30. 6. 2009Celková výše podpory 3 367 699 KčPodpora FS3 180 605 KčDotace SFŽP ČR 187 094 Kč


26ZAHRANIČÍČÍSLO 3 / ČERVENEC 201127ZAHRANIČÍRajská zahrada v alpských kopcíchVíce než cokoli jinéhopřipomíná jeho farmajihoasijské rýžové terasy.A divoká, zarostlá džungle,kde vedle brambor sklízíi citrusy a kiwi, nijakneodpovídá vžitýmpředstavám o úhlednémzahrádkaření. Už téměřpůl století hospodaříSepp Holzer na rakouskýchsvazích v souladu s přírodoua ta se mu za to bohatěodměňuje.„Už od dětství, prostoupeném farmářskýmživotem na horské farmě rodičů, jsmebyli hluboce zakořeněni v přírodě. Mnohéz nápadů, které jsme nyní zrealizovali, pocházejíz té doby. Příroda nám byla hřištěma my jsme se učili jí rozumět. Jako většinadětí farmářů té generace jsme muselina farmě pomáhat,“ říká dnes sedmašedesátiletýfarmář, spisovatel, mezinárodníporadce pro přirozenézemědělství, jinými slovy guruevropské permakultury.Holzer tvrdí, že již v ranémvěku začali pěstovat rostlinyv maminčiných květináčích a hras přírodou brzy přešla ve vášeňpro každou žijící a rostoucí věc.„Když jsem se začal učit sadovnictví,svedlo mě to na špatnou cestu: farmařeníza pomoci hnojiv a pesticidů,“ dodává.Guru HolzerJosef „Sepp“ Holzer se narodil24. července 1942 v Ramingsteinu,salzburgské provinciiRakouska. Od roku 1962 vedehospodaření v oblasti Lungau,na horské farmě Krameterhofsvých rodičů. A dělá to jinak, nežje obvyklé. Velmi brzo si uvědomil,že konvenční farmařenípřináší jen vysoké výdaje, vícepráce a rostliny, které jsou závisléna neustálé péči. Zkusil to, alevšechna konvenční moudra tím,že na příkrých alpských pastvináchvytvořil skutečnou rajskouzahradu plnou tropickýchplodin. V průměrných ročníchteplotách 4,2 stupňů a ve velkýchhorských výškách pěstujevšechno – od meruněk po eukalypty,od fíků po kiwi, od broskvípo pšenici, od ořechů po houby –bez zavlažování, hnojiv, pesticidůa pletí. Chová prasata, drůbeža v sedmdesáti rybníčcích, kteréna terasách vybudoval, i mnohodruhů kvalitních ryb.Sám Holzer říká, že jehocesta k úspěchu začala, když siuvědomil, že musí hodit za hlavuvšechno, co se naučil na zemědělskéškole. „Pořád ještě jsem nepochopil,proč vám na zemědělských školáchříkají, jak je chemie prospěšná. Zavalívás brožurami o chemických hnojivechs nejnovějšími informacemi o tom, kolikkilo čeho byste si měli pořídit. Když takovérady posloucháte, máte jenom potíže,prázdnou peněženku, přitom jen ničíteveškerý ten důležitý život v půdě i svévlastní zdraví,“ vrtí dodnes nechápavěhlavou.Vlastní cestouSepp Holzer jen nekritizuje.Vydal se na cestu pozorováníJosef „Sepp“ Holzer se narodil 24. července 1942v Ramingsteinu, salzburgské provincii Rakouska.Od roku 1962 vede hospodaření na horskéfarmě Krameterhof svých rodičů v oblastiLungau. A dělá to jinak než je obvyklé.lehlých pozemcích. Založil vícenež 70 jezírek a vodních zahrado celkové rozloze více než tříhektarů. A právě díky pečlivémuvýběru umístění jezírek v krajiněse mu podařilo vytvořit jedinečnéklima. „Podívejte se, jak jsou jezírkavbudována do svahů. Za nimi je svaha na něm rostou borovice, ty jezírko chránía uchovávají teplo. Kdybych jezírka vybudovalna otevřeném prostranství, vítr byodnesl všechnu vláhu a teplo a polovinavěcí by okolo jezírka nerostla, takže sesnažím jezírka umísťovat proti větrua využívat co nejvíce slunečního záření.Snažím se vytvářet „sluneční pasti“:Slunce svítí na vodní hladinu a odrážíteplo, takže z toho mám dvojí prospěch –vláhu a teplo,“ vysvětluje.I vyvýšené tunelovité záhony,které Sepp Holzer vytvořilna terasách, mají své vlastnímikroklima. Jsou vytvořeny tak,aby se do úrody nedostal převládajícívítr, a tím uchovávají teploa vlhkost. Vytvoření mikroklimatunapomáhají i promyšleněnavršené kameny.V jezírkách se prohánějí rozmanitáhejna ryb, občas se mezinimi blýsknou i třicetikilové štiky.Na mnoho míst v jezírkách pokládáSepp Holzer kořeny a kameny,zhruba do hloubky čtyř až pěti metrů,protože je důležité, aby se rybymohly schovávat, aby je dravcinemohli neustále pronásledovat.Voda Seppu Holzerovi poskytujevláhu na zavlažování úrody,vyrábí mu část elektřiny, zásobujeho pitnou vodou a dodává rybyna místní trh i na Seppův stůl.druhé. Vy se nemusíte starat o to, jestlijsou moc, nebo málo zalité,“ prozrazujezákladní pravidlo svého vztahuk půdě. Do „rostlinných rodin“seskupuje nejrozličnější rostliny,salát, brokolici, pohanku a zelí,staré brazilské odrůdy brambori vlastní nakřížené odrůdy bramborexotických barev. Na podzimnasbírá spoustu semen, uskladníje a kdykoli může, rozhodí tutosemennou směs po zemi, podélpěšin, na nových záhonech,na terasách, kdekoli. Ani na jednommetru čtverečním neroste jenjediný druh.A také leží„Jakmile zasadím, nedělám už vůbecnic,“ Sepp Holzer svými slovyzhmotňuje sen každého zemědělce.PermakulturaNázev je složeninou anglickýchslov permanent a agriculture,permanent (trvalost) značí trvalouudržitelnost a agriculture(zemědělství) přístup k půděnebo přírodě obecně.a prodávají svou půdu za babku, většinouakademikům, kteří o práci s půdouvědí ještě méně. Kdyby tak věděli, covšechno mohou se svou půdou udělat.Příroda nabízí tolik, tolik možností!“říká Holzer. Jeho farma jejedním z největších permakulturníchhospodářství v Evropě.Produkuje dostatek na to, abyuživila místní komunitu. DříveHolzera považovali za blázna.Dnes za ním přijíždějí farmáři,aby se jeho metodám naučili,jiní ve velkém nakupují jehoskvělé výpěstky. Farmáři začínajíchápat, že přišel čas, aby svůjpřístup k půdě a k metodámjejího obdělávání přehodnotilia žádají Seppa o radu. „Vytvoříte-lipřírodní cykly, pak bude přírodapracovat pro vás, bude tak činit každáHolzer objevil, že čím větší je rozmanitostrostlin, tím méně se vyskytuje parazitůa celý systém je stabilnější.vrátil se k metodě farmaření, kterouznal z dětství. Za posledníchtřicet let rozšířil spolu se svouženou původní rodinnou farmuz 24 hektarů na 45, zúrodnil oblasti,které ležely ladem, a hodnotufarmy zdesetinásobil. „Náš způsobmyšlení a hospodaření s půdou se vyplatily,“hodnotí spokojeně. Nekonvenčnímetodu zemědělství, která muumožnila pěstovat tradiční i netradičníplodiny v nadmořskýchvýškách 1 100 až 1 500 metrů, začalHolzer systematicky praktikovatzhruba deset let před tím, než bylapod názvem permakultura vědeckyvyvinuta Australany BillemMollisonem, Davidem Holmgrenema jejich kolegy.Pravda o chemiiV nejchladnější části Rakouskapostavil Holzer na hlavua emulování přírodních systémů.Používá jednoduché low-tech,ale důmyslné metody k vytvořenímikroklimatu vhodnéhopro pěstování plodin, kteréby jinak v takovém prostředírůst nemohly. Nejprve bagrujedo svahu terasy a tím zabraňujepůdní erozi, takže když přijdoupřívalové deště, země se neodplaví,ale zůstane tam, kde je. „Kdyžpořídím nový kus země, udělám na níterasy. Samozřejmě to mění krajinu, aleje to nezbytné. V dlouhodobé perspektivěpřinášejí terasy mnoho výhod, nemusímzavlažovat, nemusím hnojit, nepotřebujidrahou techniku, jen jednorázově bagr.A jakmile je jednou hotovo, vydrží topo celé generace,“ vysvětluje. To byovšem samo o sobě nestačilo.S vědomím, že voda přinášíživot, se Sepp Holzer rozhodlskoupit všechny studny na při-Jedna velká rodinaPozorováním přírody SeppHolzer objevil, že čím větší jerozmanitost rostlin, tím méně sevyskytuje parazitů a celý systémje stabilnější. Na své farmě toaplikoval tak, že zasadil všechnyrostliny do uskupení, která sámnazývá „rostlinnými rodinami“.Tento barevný chaos má svůj účel:V „rostlinné rodině“ si rostlinynavzájem poskytují podporu, jakéje jim potřeba – vlhkost, kyslíka živiny. „Když máte řádnou vegetaci –a nezáleží na tom, jestli jde o ovocné stromynebo zeleninu –, vidíte, jak se rostliny samyskvěle regulují. Potřebujete rostliny s hlubokými,středně hlubokými a mělkými kořeny.Rostliny s hlubokými kořeny vytahujívláhu a živiny z hloubky tří až čtyř metrůa vypuzují je na povrch, poskytují stín těms mělkými kořeny, takže neuschnou. Je toprincip výměny, jedna rostlina pomáhá„Nechávám přírodu, aby pracovala samapro sebe. Nepleji, neroubuji, nezalévám, nehnojím,nepoužívám pesticidy a bramborysklízím po deseti, dvanácti týdnech.“Svými metodami běhemněkolika týdnů přeměňuje pastvinypro ovce i mokřady s velmikyselou půdou na kvetoucí terasy.A právě kvůli svým metodámbývá nazýván „rebelujícím farmářem“,neboť se díky nim dostaldo rozporu s rakouskými autoritami,kterým se nelíbí Seppovoignorování předpisů o tom, jaképlodiny a kde mohou či nemohoubýt pěstovány, nebo třeba za to,že své ovocné stromy nenarouboval(nenaroubované stromyustojí přívaly sněhu). Navzdorypokutám i výhrůžkám vězenímzůstal svým metodám věrný.„Je pro mě bolestné dívat sena všechny ty farmáře, kteří krachujírostlina i každé zvíře. Pozorujte ty procesy,pak nebudete potřebovat spoustuakrů země, nebudete potřebovat ani stohektarů. Jako farmář si můžete poříditdobrý život s mnohem méně. Spolupracujtes přírodou, nestavte se proti ní,“zní jeho rada.Holzer v současné době pracujena projektech v Rakousku,Německu, Portugalsku, Španělsku,Řecku, Polsku, Ekvádoru,Norsku, Skotsku, Švýcarsku,Rusku, Montaně, Kolumbii,Brazílii, Thajsku a Ekvádoru.Aktivně bojuje za nejzákladnějšípráva farmářů. Aby jim napříkladsystém dotací nenařizovala nenutil je pěstovat, co nechtějí.Pro co nemají podmínky. O permakultuřenapsal několik knih.V češtině vyšla v nakladatelstvíAlmanAlman jeho kniha „Zahradak nakousnutí“.


30ANALÝZAČÍSLO 3 / ČERVENEC 201131ANALÝZAECHOElektroenergetikana ústupuEvropské země přestávají býtpro solární elektroenergetikuatraktivní. Podporu vedle ČRomezily nebo plánují omezittaké Německo, Francie, Itálieči Španělsko. Zatím posledníšok způsobila investorůminformace, že First Solar, světovájednička mezi producentysolárních technologií, uzavřelastrategickou dohodu s čínskoustátní solární společnostíChina Power International.Evropský trh se na celosvětovépoptávce po solárních panelechloni podílel z 80 procent,ale Velká Británie už zvažujeúplné zrušení podpory proinstalace nad 50 kV.Více biodiverzityEvropskástrategiebiodiverzity2020,kterouv červnupředstavilaEvropskákomise, požadujevíce peněz na ochranupřírodních zdrojů, rostlin a živočichů.Ochrana přírody bypodle tohoto dokumentu mělabýt ve větší míře financovánaz rozpočtu společné zemědělsképolitiky EU. Zemědělci,kteří chrání půdu, vodní zdrojea rostlinné a živočišné druhy,by podle plánu Evropské komisemohli získat vyšší dotacenež ti, kteří „pouze“ dodržujísprávné zemědělské postupyvycházející z pravidel křížovéshody. Evropská unie počítás podporou biodiverzity.Odškodnění pro farmářeFarmáře, kteří utrpěli ztrátykvůli střevní epidemii, jež si vyžádalavíce jak tři desítky obětí,Evropská komise odškodnícelkovou částkou v hodnotě210 milionů eur (přes 5 miliardkorun). Oznámení přišlopo skončení jednání odborníkůze členských zemí. Evropštípěstitelé čerstvé zeleniny,jejichž obchod utrpěl panikou,kterou vyvolaly každodenněservírované alarmující zprávyo narůstajícím počtu obětía o nakažených nebezpečnoustřevní bakterií EHEC, semohou těšit na odškodnění.Odškodnění, které k zelinářůmpoputuje z rozpočtu EU.Seminář řešil projekty generující příjemZačátkem května sev Berlíně uskutečnilevropský seminář,který se soustředilna problematiku výdajůu projektů generujícíchpříjem a podpořenýchz evropských fondů.Seminář pořádalaEvropská akademiepro daně, ekonomikua právo.JitkaŠvecováOdděleníprojektovépodpory ŘP,SFŽP ČRProjekty vytvářejícípříjem,spolufinancovanéz fondů EU, jsoupředmětem rozsáhlýchdiskuzí,které se týkajívýpočtu nákladůa kontrolypříjmů. Řádnáimplementacev souladus článkem 55 NRzůstává velkouvýzvou i pro zkušené odborníkyz fondů EU. Proto Evropskáakademie pro daně, ekonomikua právo pořádala začátkem květnadvoudenní seminář v Berlíně,kterého se zúčastnilo 40 posluchačůz Rakouska, Bulharska,Německa, Litvy, Lotyšska,Slovinska, Slovenské a Českérepubliky (včetně SFŽP ČR).V úvodu semináře bylo shrnutovšech šest odstavců čl. 55 NR1083/2006 včetně změn, kterévyplynuly z nařízení Rady (ES) č.1341/2008 (24. 12. 2008) a nařízeníEvropského parlamentu a Rady(EU) č. 539/2010 (16. 6. 2010).Následně byl rozebrán odstavec2 a nastíněn odstavec 3 článku 55NR 1083/2006 čili odstavce týkajícíse vymezení příjmů, které lze a nelzeodhadnout předem.Jelikož projekty, jež jsoupředkládány v OPŽP a jsou identifikoványjako projekty vytvářejícípříjem dle článku 55, jsou s příjmyodhadnutelnými předem, pro Státnífond životního prostředí ČR bylanejdůležitější problematika odstavce2 s informacemi nutnými k výpočtufinanční mezery pomocí finančníanalýzy včetně příkladů, které bylysvou povahou z Velké Británie.Projekty generující příjemU individuálních projektůOPŽP, které vytvářejí příjem dledefinice čl. 55 (odstavec 1 1 a 2 2 )nařízení Rady č. 1083/2006 (aktualizovanáverze nařízení Rady (ES)č. 1341/2008 a nařízení Rady (EU)č. 539/2010) a nepodléhají pravidlůmveřejné podpory, je v OPŽPvyžadována finanční analýzaprojektu. Finanční analýza ověří,zda je nutné projekt spolufinancovata je-li základem ke stanoveníposkytované výše dotace.U projektů generujících příjmyodhadnutelné předem dle čl. 55NR je povinnou přílohou žádostio dotaci finanční analýza včetněU projektů generujících příjmy odhadnutelnépředem dle čl. 55 NR je povinnou přílohoužádosti o dotaci finanční analýza včetnězprávy s vysvětlenými údaji a daty použitýmipro zpracování finanční analýzy.zprávy s vysvětlenými údaji a datypoužitými pro zpracování finančníanalýzy. Z důvodu jednotnéhoa komplexního přístupu, lepšíorientace, vypovídající schopnostia kontroly byly vytvořeny modely finančníchanalýz pro prioritní osy 1,2, 3, 4, 6 a 7 OPŽP, které jsou v případěaktuální výzvy pro tyto oblastik dispozici žadateli v informačnímsystému BENE-FILL a na webovéstránce OPŽP.Finanční mezerave finanční analýzeCílem finanční analýzy jevymezit tu část investičních nákladů,kterou je projekt schopen zafinancovat,a část investičních nákladůprojektu, kterou je nutno financovatveřejným příspěvkem. Hlavním účelemfinanční analýzy je výpočet ukazatelůfinanční výkonnosti projektu,stanovení míry podpory a posouzeníudržitelnosti projektu. Metodapoužívaná pro určení příspěvkuz fondů EU na projekty vytvářejícíodhadnutelné příjmy je výpočet „finančnímezery“. Finanční mezerapředstavuje rozdíl mezi současnouhodnotou investičních nákladůna projekt a čistým příjmem za určitéreferenční období.Pro výpočet výše dotace jenutné znát investičnínáklady, a to ty, kteréjsou věcně způsobiléa věcně nezpůsobilé.Z hlediska přístupuk projektům spadajícímpod článek 55jsou náklady, kteréjsou kryty odhadnutelnými příjmyprojektu, považovány za nezpůsobilé,a tím je tedy zabráněnojejich financování z fondů EU.V případě, že je věcně způsobilápouze část investičních nákladů,dochází k rozložení čistýchpříjmů poměrně na způsobilou1„Pro účely tohoto nařízení se projektem vytvářejícímpříjmy rozumí jakákoli operace zahrnující investicido infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatkyhrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operacezahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budovnebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu.“2„Způsobilé výdaje na projekty vytvářející příjmynepřevýší současnou hodnotu investičních nákladů,po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investiceza konkrétní referenční období na a) investicedo infrastruktury nebo b) jiné projekty, u kterýchlze příjmy předem objektivně odhadnout…“3„Pokud se zjistí, že určitá operace vytvořila čistépříjmy, které nebyly zohledněny podle odstavcůa nezpůsobilou část při výpočtufinanční mezery pomocí finančníanalýzy.Mezi příklady projektů, kteréspadají pod výše jmenovanápravidla, se zařazují předevšímprojekty předkládané v prioritníose 1, tudíž ty, které snižují znečištěnívod či zlepšují jakost pitnévody a jejichž typickým příjmemHlavním účelem finanční analýzy je výpočetukazatelů finanční výkonnosti projektu,stanovení míry podpory a posouzeníudržitelnosti projektu.je vybírané stočné či vodné.V těchto projektech spatřujemenejvětší úskalí z hlediska vyplňováníhodnot ve finančních analýzách– přispívá k tomu náročnostbudovaných projektů, ale takévlastnickoprovozní vztahy vodohospodářskýchinfrastruktur.Zpátky na seminářNásledující část semináře bylazaměřena na zbývající odstavce čl.55 a podrobnější rozbor odstavce3 čl. 55, který se zabývá přístupemk příjmům, jež nelze objektivněodhadnout předem a jejichpřípadný odpočet je nastíněnna poměrovém základě. Tento typprojektů je spojen s výzkumem,inovacemi a technickým rozvojem.V současnosti nás nejvícezajímá odstavec 4 čl. 55 3 , jehožobsahem je přístup k monitoringu.V tomto případě byly zopakoványpouze závěry vyplývající z COCO-Fu 07/0074/09 4 z listopadu 2010.Závěrem můžeme potvrdit,že přístup k projektům vytvářejícímpříjem dle článku 55NR je správný včetně nastavenífinančních analýz, samozřejměv závislosti na odlišnostiOperačního programu Životníprostředí. Finanční analýzybyly nastaveny tak, aby bylažadateli minimalizována zátěžspojená s vyplněním formulářůa výpočtem. Jsme si vědomi, žezmiňované finanční analýzy jsounáročné na potřebu vyplněnýchdat, ale bylo učiněno maximumpro rychlou orientaci a minimálnízátěž pro žadatele tak, abyvýsledek odpovídalpožadavkůmEU.Bohužel problematikapříjmůje natolik obsáhláa komplikovaná,že Evropskákomise ji bude pravděpodobněkompletně řešit až v době, kdyvětšina projektů OPŽP budeex-post monitorována. Doufejme,že na dalším praktickémsemináři, setkání s EK či NOK(MMR) budou zodpovězenydalší palčivé otázky.2 a 3, provede certifikační orgán odečtení těchtočistých příjmů nejpozději při předložení dokumentůk operačnímu programu podle čl. 89 odst. 1 písm.a). Žádost o platbu konečného zůstatku se opravíodpovídajícím způsobem.“4Revidovaný pokyn k článku 55 pro ERDF a FS nařízeníRady (ES) č. 1083/2006: Projekty generujícípříjem. Jedná se o dokument vypracovaný útvaryKomise na základě platných právních předpisůEU, poskytuje technické pokyny pro orgány veřejnésprávy, odborníky, příjemce nebo potenciální příjemcea jiné subjekty zapojené do sledování, řízenínebo provádění politiky soudržnosti, jak vykládata uplatňovat pravidla EU v roce této oblasti.ECHONeopodstatněné výhradyStížnosti spotřebitelů na rozdílnoukvalitu potravinářskýchvýrobků, které produkují známénadnárodní koncerny a jsouprodávány v různých členskýchzemích EU, jsou podle Evropskékomise neopodstatněné.Společnosti mají podle evropskéexekutivy právo přizpůsobovatsvé produkty specifikům jednotlivýchtrhů. „Společnosti nemajípovinnost prodávat ten samýprodukt pod stejnou značkouve všech členských zemíchEU,“ uvedl Frederic Vincent,tiskový mluvčí eurokomisařepro zdraví a spotřebitelskoupolitiku Johna Dalliho.ÚČOV: Praha pošle žádostČeské hlavní město odešledo Bruselu žádost o šestimiliardovoudotaci na přestavbuÚstřední čistírny odpadníchvod. Uvedl to Jan Bouček z magistrátníhoodboru městskéhoinvestora, který má projektna starosti. K uzávěrce se takéblíží tendr, ve kterém bude vybrándodavatel přestavby. PodleBoučka se dosud do výběrovéhořízení přihlásilo 44 uchazečů.„Domluvili jsme se s Ministerstvemživotního prostředí, žeodešleme žádost do Bruselu,“uvedl Bouček. Podle něj všakměsto nemá dosud závěrečnévyjádření od odborníků z Jaspers,kteří žádost o evropskoudotaci připomínkovali.Italové řekli ne jádru„Kdo nechce návrat k jadernéenergii, hlasuje v italskémreferendu ANO“. Takový bylpodtitulek italského referenda12. a 13. června, při kterémrozhodovali italští občanéo další jaderné budoucnostisvé země. K volebním urnámse dostavilo téměř 55 % voličů.Prakticky ve všech čtyřech otázkáchse pro zrušení vybranýchlegislativních opatření vyslovilopřibližně 95 % z těch, kteří sek volbám dostavili. V případěotázky jaderné energie seproti jejímu návratu vyslovilo94,05 %. Pro znovuzavedeníjádra se vyslovilo pouze 5,95 %.


32TAHÁKPlán výzev OPŽP pro individuální projekty (projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), aktualizace k 6. 5. 2011Číslo PO/oblastipodporyNázev prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ1.1.4. Komplexní monitoring vod1.3 Omezování rizika povodní1.3 Omezování rizika povodní2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ2.1 Zlepšení kvality ovzduší – Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXIII. výzva.2.1 Zlepšení kvality ovzduší – Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXV. výzva.2.1 Zlepšení kvality ovzduší – Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje – XXIV. výzva.2.1 Zlepšení kvality ovzduší – Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje – XXVI. výzva.2.2 Omezování emisí – Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXIII. výzva.2.2 Omezování emisí – Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXV. výzva.2.2 Omezování emisí – Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje – XXIV. výzva.2.2 Omezování emisí – Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje – XXVI. výzva.2.2 Omezování emisí - tématická kontinuální výzva (úpravy a rekonstrukce spalovacích zdrojů) vázaná na výzvu PO 4 (MBÚ a spalovny)3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE3.1.2Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE – Nebudou přijímany žádosti zaměřené na instalace fotovoltaickýchsystémů pro výrobu elektřiny a výstavbu elektráren spalujících biomasu.3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE3.2.1Realizace úspor energie – Žádosti do podoblasti podpory 3.2.1 nebudou přijímány samostatně, ale pouze podané v kombinacis podoblastí podpory 3.1.1.3.2.1 Realizace úspor energie – Bude vyhlášeno s ohledem na disponibilní zdroje.4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady - MBÚ a spalovny - tématická kontinuální výzva souběžně s výzvou na velké projekty4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady4.2Odstraňování starých ekologických zátěží – Nebudou přijímány projekty inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovanýchmíst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.4.2Odstraňování starých ekologických zátěží – Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizacepriorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 20006.2 Podpora biodiverzity6.3 Obnova krajinných struktur6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny – Nebude podpořeno zpracování studií podélných revitalizací a opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny6.6Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodníchzdrojů včetně zdrojů podzemní vody7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU7.1Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálníchinformací – Budou přijímány pouze projekty na technické vybavení center a poraden a tvorbu materiálů a pomůcek.20111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12příjem žádostí posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí projednání žádostí Řídícím výborem OPŽP, schválení Řídícím orgánem OPŽP vydání dokumentů – Registračních listů a Rozhodnutí ministraO P E R A Č N Í P R O G R A MŽ I V O T N Í P R O S T Ř E D ÍE v r o p s k á u n i eFond soudržnostiPro vodu,vzduch a přírodupriorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí ČR I ročník 4 I číslo vydání 3 I vyšlo v červenci 2011 Ičasopis je distribuován bezplatně I adresa redakce: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 I kontakt na redakci: priorita@sfzp.cz, tel.: 606 831 394 Iobjednávky: www.sfzp.cz, www.opzp.cz I redakce: šéfredaktor: Daniel Tácha, daniel.tacha@sfzp.cz; grafická úprava: Eva Štanglová I číslo registrace: MK ČR E 18178 ITento časopis je tištěn dle ekologických standardů. I Texty z časopisu Priorita je možné přetiskovat za předpokladu uvedení autora a zdroje.

More magazines by this user
Similar magazines