EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO - Městský úřad Litoměřice

radnice.litomerice.cz
  • No tags were found...

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO - Městský úřad Litoměřice

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTOSoudní exekutor Mgr. Ing. Jiří ProšekRychtaříkova 1, 326 00 PlzeňTel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.czUSNESENÍSpisová značka: 134 EX 19280/10 - 091Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, sesídlem Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základěusnesení: Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 10.12.2010, č.j. 16 EXE9394/2010-11, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:Platební rozkaz Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 17.5.2001, č.j. Ro376/2001-14, ve věci oprávněného: Zdeněk Petráš, bytem Na Kocandě čo.31,Litoměřice - Předměstí 412 01, nar. 18.09.1964, právní zástupce Mgr. LadislavMaleček, advokát se sídlem Nerudova 22, Litoměřice - Předměstí 412 01, protipovinnému: Jiří Jetmar, bytem Mírové náměstí čp.15 / čo.7, Litoměřice -Litoměřice-Město 412 01, nar. 21.02.1972, k uspokojení pohledávky oprávněnéhove výši 151 000,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 10,00% ročně z částky151 000,00 Kč od 1.11.2000 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 33190,00 Kč, náklady oprávněného: 20 502,00 Kč, jakož i k úhradě nákladůexekuce,vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání -I. Dražební jednání se konáDRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU.dne 26.06.2012 v 10:00 hod.v sídle exekutorského úřadu Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem:Rychtaříkova 1, 326 00 PlzeňII.Předmětem dražby jsou nemovitosti:nacházejících se na katastrálním území Litoměřice č. 685429 v katastrunemovitostí vedeném Katastrálním pracovištěm Litoměřice, na území obceLitoměřice, na listu vlastnictví č. 6376:- Byt v podílovém spoluvlastnictví, výše podílu 1/3, č.j. 33 / 30, s podílemna společných částech domu a pozemku 37/1250, nacházející se v budověPředměstí, č.p.33, LV 4324, bydlení, na pozemku č. 1656/ na LV 4324Součásti a příslušenství:Nenosné příčky, okna a dveře, vnitřní elektroinstalace (světla, zásuvky,zářivky)od elektroměru pro danou jednotku, rozvody odpadních vod, vnitřnípotrubní rozvody TUV, ústředního vytápění, pitné vody, zemního plynu, kroměstoupacích vedení, včetně uzavíracích ventilů, vnitřní osvětlení a rozvodySTA, podlahové krytiny a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu,sklepní kóje ve společných prostorech 1.PP.III. Výsledná cena dražených nemovitostí je 269.650,-Kč (slovy: dvě stěšedesát devět tisíc šest set padesát korun českých).IV.Výše nejnižšího podání činí: 179.767,-Kč (slovy: sto sedmdesát devěttisíc sedm set šedesát sedm korun českých).


V. Jistota činí 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Jistotulze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbouna účet č. 8900133745/2600, variabilní symbol 2101928077, specifickýsymbol – rodné číslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, neboidentifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účetsoudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájenímdražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.VI.S nemovitostmi nejsou spojena žádná práva ani žádné závady.VII. Prodejem v dražbě nezaniknou žádné závady.VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvímdnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitelpovinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkemvydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepuprávní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení opříklepu.IX.Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelépovinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebopohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízenaexekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání,jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství aprokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výšepohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.X. Soudní exekutor vyzývá, aby oprávněný, ti, kdo přistoupili do řízeníjako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného, kteří požadujíuspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, soudnímu exekutorovisdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek. Soudní exekutorupozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebníhojednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít.XI.Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu,aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímuexekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudníexekutor upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekucepřihlíženo.XII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitostem předkupníprávo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělenímpříklepu předkupní právo zaniká.Poučení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jenoprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako dalšíoprávnění, povinný, manžel povinného, a osoby, kterámají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebonájemní právo.Odvolání se podává do 15 dnů od doručení tohotousnesení u soudního exekutora; o odvolání rozhodujeKrajský soud v Ústí nad Labem.Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II.,VI., VIII. až XII. není přípustné.


U p o z o r n ě n í:Ve smyslu ust. § 336 odst. 3 OSŘ obecní úřad, v jehožobvodu je nemovitost, vyhlášku nebo její podstatnýobsah uveřejní způsobem v místě obvyklým, příslušnýkatastrální úřad vyhlášku nebo její podstatný obsahuveřejní na své úřední desce.V Plzni dne 21.5.2012Mgr. Petr PelclExekutorský kandidátZ pověření soudního exekutoraMgr. Ing. Jiřího Proška

More magazines by this user
Similar magazines