jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel - Správa ...

szrcr.cz
  • No tags were found...

jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel - Správa ...

Obsah1 Účel dokumentu .................................................................................................. 32 Popis formuláře „ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL“ ............ 42.1 Název formuláře ...................................................................................................... 42.2 Identifikační údaje osoby, které je záznam poskytován ......................................... 42.3 Záznam o využívání údajů v registru obyvatel ........................................................ 53 Jak číst „Záznam o využívání údajů v registru obyvatel“? ...................................... 44 Závěr ................................................................................................................. 10Správa základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 2/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz


1 Účel dokumentuTato příručka se zabývá popisem formuláře „ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL“ avysvětluje obsah údajů v něm obsažených a poskytuje návod, jak se v záznamu orientovat.Zasílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel je zakotveno v § 14 odst. 4 zákona č. 111/2009Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“).Ustanovení § 14 odst. 4 zákona zní:„Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatněosobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulýkalendářní rok do datové schránky. Záznam o využívání údajů se vydává rovněž v podobě ověřenéhovýstupu z informačního systému veřejné správy.“(odstavec 3 zní: „Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne údaje zezákladního registru pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.“)Subjekty údajů základních registrů na základě citovaného ustanovení získaly možnost kontroly nadvyužíváním svých údajů. Subjekty údajů (tedy fyzické osoby vedené v registru obyvatel a fyzické aprávnické osoby vedené v registru osob), které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku,dostávají roční záznamy o využívání údajů automaticky jednou ročně a bezplatně.Subjekty údajů registru obyvatel, které mají zpřístupněnu a zřízenu datovou schránku, mohou dálebezplatně požádat o záznam o využívání údajů v registru obyvatel za stanovené období, a toprostřednictvím „Informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy“.Subjekty údajů registru obyvatel, které datovou schránku zpřístupněnu a zřízenu nemají, mohou ozáznam požádat kdykoliv a za stanovené období na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT, kdeza něj zaplatí správní poplatek (100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další stránku).Správa základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 3/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz


2 Popis formuláře „ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRUOBYVATEL“Formulář „ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL“ (dále jen „formulář“) se skládáz následujících částí.2.1 Název formulářeNázev formuláře zní:„ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL (NA ZÁKLADĚ § 14 ZÁKONA Č. 111/2009 Sb., OZÁKLADNÍCH REGISTRECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)“Obr. 12.2 Identifikační údaje osoby, které je záznam poskytovánV této části formuláře jsou vždy uvedeny referenční údaje subjektu údajů registru obyvatel, tj. fyzickéosoby, jejíž údaje byly využity.Identifikačními údaji osoby, které je záznam poskytován, jsou:Obr. 2- Jméno (jména)- Příjmení- Datum a místo narození- Identifikátor datové schránky- Adresa místa pobytuSpráva základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 4/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz


Poznámky:Záznam zaslaný subjektu údajů do datové schránky obsahuje následující informaci:„Záznam o využívání údajů v registru obyvatel za uplynulý kalendářní rok Vám zasílá bezplatně správceregistru obyvatel. Na záznam neodpovídejte, byl vygenerován automatem.“2.3 Záznam o využívání údajů v registru obyvatelTato část formuláře se skládá ze dvou shodně strukturovaných částí: „Využití“ a „Poskytnutí“. Obě částispolu úzce souvisí, nelze je od sebe oddělit a nelze ani interpretovat jednu část bez druhé.Využití: využitím údajů se rozumí přístup k referenčním údajům orgánem veřejné moci při jeho činnosti(podle § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.).Poskytnutí: poskytnutím údajů se rozumí poskytnutí referenčních údajů na žádost fyzické osoby (podle§ 58a zákona č. 111/2009 Sb.).V části využití jsou časově seřazeny výpisy o všech přístupech k údajům, které učinil orgán veřejné mocipři plnění úkolů v rámci libovolné agendy.Příklady využití údajů:- ztotožňování referenčních údajů v agendovém informačním systému,Správa základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 5/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz


- ztotožňování účastníka během podávání žádosti o výpis,- reklamace referenčních údajů (vyřizování žádostí o změnu údajů při zjištění nesouladu),- provádění změny referenčních údajů.V části poskytnutí jsou časově seřazeny výpisy o každém přístupu k referenčním údajům v registruobyvatel, které byly učiněny na základě „žádosti“, kdy žadatelem je subjekt údajů, jeho zákonnýzástupce, opatrovník nebo zmocněnec.Příklady poskytnutí údajů:- na žádost subjektu údajů,- na základě poskytnutého souhlasu s poskytnutím údajů jiné osobě,- automatické poskytnutí referenčních údajů po jejich změně do datové schránky subjektu údajů.Význam jednotlivých sloupců:Poř.č. (Pořadové číslo): uvádí pořadí poskytnutí/využití údaje;KódA (Kód agendy): se uvádí ve tvaru „A nnn – název agendy“, kde nnn je číslo registrované agendypřidělené ministerstvem vnitra, které slouží k jednoznačné identifikaci agendy, v rámci které byly údajevyužity nebo poskytnuty;Subjekt (OVM = orgán veřejné moci): označení orgánu veřejné moci, pod jehož IČO byly referenční údajevyužity nebo poskytnuty;Datum a čas (Datum a čas využití nebo poskytnutí údajů): se uvádí ve tvaru dd.mm.rrrr hh:mm;Důvod/Účel (Důvod/Účel přístupu do registru obyvatel): údaj uváděný orgánem veřejné moci, kterýslouží k případnému pozdějšímu prokázání účelu využití nebo poskytnutí referenčních údajů; obvykle sezde uvádí číslo jednací souvisejícího spisu;3 Jak číst „Záznam o využívání údajů v registru obyvatel“?Záznamy o využívání údajů v registru obyvatel jsou vytvářeny na základě provozních údajů (tzv. logů)zaznamenávaných v příslušném základním registru. Rozsah provozních údajů pro registr obyvatel jepevně dán ustanovením § 18 odst. 4 zákona, který zní:„ V registru obyvatel se dále vedou provozní údajea) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje den,měsíc, čas výdeje a identifikaci toho, kdo údaje poskytl.“c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatelZáznam o využívání údajů je tvořen položkami z logů záznamů, které mj. obsahují „KódA“, „Subjekt(OVM)“, „Datum a čas“, které jsou vyplňovány automaticky (z hlaviček dotazů), a dále položku„Důvod/Účel“, který jako textovou položku vyplňuje orgán veřejné moci. Logy neobsahují žádné osobníúdaje.Správa základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 6/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz


Údaje v registru obyvatel jsou orgánem veřejné moci nejčastěji využívány v některé z následujícíchsituací:1. Subjekt údajů žádá osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT např. o výpisúdajů z registru obyvatel.Proces vydání výpisu se skládá z několika kroků, které se v záznamu o využívání údajů v registruobyvatel zobrazí takto:Využití:1. krok – zobrazí se v části využití (jedná se o proces, kdy si CzechPoint identifikuje žadatele)Poskytnutí:2. krok – zobrazí se v části poskytnutí (CzechPoint získává údaje o žadateli pro předvyplněnížádosti)Využití:3. krok – zobrazí se v části využití (CzechPoint zpracovává žádost)Správa základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 7/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz


2. Subjekt údajů na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT poskytuje souhlas s poskytovánímúdajů jiné osoběPokud se subjekt údajů rozhodne, že poskytne souhlas s poskytováním údajů jiné osobě, proběhne celývýše uvedený proces, tj. identifikace žadatele, zpracování žádosti o poskytnutí údajů jiné (třetí) osobě.Po odeslání žádosti, která odejde na tuto jinou osobu lze na výpisu nalézt následující záznam:Využití:1. krok – zobrazí se v části využití (poskytnutí souhlasu jiné osobě)Žadatel může poskytnout souhlas s poskytnutím údajů více jiným osobám najednou. Pak se bude krok 1opakovat tolikrát, kolika jiným osobám byl souhlas poskytnut. Pro tuto ukázku byl poskytnut souhlastřem jiným osobám. Protože proces poskytování souhlasů probíhá velmi rychle, na výpisu se zobrazíněkolik řádek, které systém vygeneroval v jediné minutě. Každá řádka představuje poskytnutí souhlasujedné jiné osobě.Poskytnutí:Souhlas třem jiným osobám se zobrazí v části poskytnutí3. V registru obyvatel se mění údaj vedený v občanském průkazuVyužití:1. krok – zobrazí se v části využití (byla provedena změna údaje v registru obyvatel)Informaci o změně referenčních údajů v registru obyvatel v kroku 1. dostává vlastník údajů, pokud mázpřístupněnu datovou schránku, automaticky do datové schránky. Informace se zobrazí v částiposkytnutí v níže uvedeném tvaru.Poskytnutí:2. krok – zobrazí se v části poskytnutíSpráva základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 8/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz


Pokud měl subjekt údajů zažádáno o poskytování této změny jiné osobě, odejde informaceo změně referenčních údajů do datové schránky jiné osoby. Tato informace se zobrazív části poskytnutí (poskytnutí třem různým jiným osobám na základě poskytnutéhosouhlasu)Poskytnutí:K odeslání informací o změně referenčních údajů může dojít i se zpožděním. Tyto časové rozdíly jsouvšak s postupným usazováním provozu minimalizovány a v současné době jsou veškeré změnypromítnuty jak do základních registrů, tak do výpisů jiným osobám do 24 hodin.Využití:1. Krok - zobrazí se v části využitíPoskytnutí:2. Krok - zobrazí se v části poskytnutí4. Ztotožňování jednotlivých databází orgánů veřejné mociOrgány veřejné moci na základě zákona č. 111/2009 Sb. pravidelně aktualizují údaje ve svýchagendových informačních systémech a uvádějí je tak do souladu s referenčními údaji uloženýmiv základních registrech.Textová položka Důvod/účel je vytvářena orgánem veřejné moci uvedeným jako Subjekt (OVM).Podoba položky Důvod/účel je tedy zodpovědností tohoto subjektu, tj. příslušného orgánu veřejnémoci.Dále jsou uvedeny dva příklady využití údajů:Využití:Využití:Správa základních registrů tel.: +420 236 031 751Na Vápence 14 Strana 9/10 fax: +420 236 031 752Praha 3 - Žižkovwww.szrcr.cz

More magazines by this user
Similar magazines