11.07.2015 Views

nr 34 maj 2011 - gokporabka.com.pl

nr 34 maj 2011 - gokporabka.com.pl

nr 34 maj 2011 - gokporabka.com.pl

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dzieci uczą dzieci - art. na str 12Ogólnoszkolny Turniej Szachowy- art. na str 14Zabiegani - czyli półmaraton żywiecki - art. na str 16W numerze:Działalność Organów Gminy str. 3Dzieci uczą dzieci str. 12Ogólnoszkolny Turniej Szachowy str. 14Mistrzostwa Kęt w skoku wzwyż str. 15Pływacka Liga Szkolna - kolejny medal str. 15Zabiegani - czyli półmaraton żywiecki str. 16Spotkajmy się w bilbiotece ... z pisarzem str. 17Wiosna brzękiem pszczół radosna str. 18Dzieje zamku Wołek str. 18Organizacje Pożytku Publicznego str. 20Wiersze str. 20


Nasza Gmina PorąbkaDrodzy Czytelnicy!Wraz z nadejściem wiosny oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Naszej Gminy”. Mamynadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Proponujemy różne tematy wciąż oczywiście czekając naPaństwa propozycje. Pragniemy dodać, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, GminnyOśrodek Kultury w Porąbce uruchomił własną stronę internetową. Tam znaleźć będzie można wszystkoto, co dotyczy działalności kulturalnej Gminy Porąbka. Oprócz informacji dotyczących aktualnychwydarzeń znajdziecie tam Państwo wzmianki o zespołach, kołach zainteresowań i organizacjachnaszej Gminy. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą, w zakładce „Pokaż się” uda nam się znaleźć ipokazać ciekawych ludzi realizujących swoje pasje niejednokrotnie w zaciszu domowym. Serdeczniepolecamy. Adres strony internetowej: <strong>gokporabka</strong>.<strong>com</strong>.<strong>pl</strong>DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW GMINYWÓJT GMINYWójt Gminy Porąbka, Pan Czesław BUŁKA, w okresie od styczniado kwietnia <strong>2011</strong> roku przedsięwziął następujące działania:I. Wydał zarządzenia, w których m.in. :1. Dokonano zmian w Uchwale Budżetowej i <strong>pl</strong>anach finansowych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnychgminy. Niniejsze zmiany obejmują zadania własne i zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.2. Przyjęto oferty:1) „MK DOM POLSKI” mgr inż. Mirosław Kaczor z siedzibą Kozy ul. Przecznia 41 na wykonanie :a/ projektu budowlanego dla przebudowy dachu i ocie<strong>pl</strong>enia elewacji obiektu Domu Kultury w Czańcao wartości brutto 13.776,00 zł,b/ projektu budowlanego dla przebudowy dachu i zabudowy części tarasu obiektu Ośrodka Zdrowiaw Czańcu o wartości brutto 11.316,00 zł.2) Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego Beata Jurczak z siedzibą Porąbka ul. Bukowska 24 na wykonanieprac modernizacyjnych w budynku LKS Zapora Porąbka o wartości brutto 24.897,68 zł.3) „Gronner & Rączka” Architekci Sp. jawna z siedzibą Bielsko – Biała Plac Wojska Polskiego 9 na pełnieniepełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji „Modernizacja i rozbudowa budynku UrzęduGminy w Porąbce”, w wys.1.500,00 zł netto miesięcznie.4) Firmy Usługowej ATRA z siedzibą Porąbka ul. Krakowska 120 na wykonanie przebudowy przepustówi odtworzenie odwodnienia przy ul. Bukowej w Porąbce o wartości netto 42.640,24 zł.5) P.P.U.H. „MARHAN” Joanna Siwek z siedz. Czaniec ul. Miejska 36 o wartości brutto 25.437,92 zł na wykonanieremontu łazienek w budynku LKS Czaniec przy ul. Zagłębocze 9.6) Zakładu Remontowo – Budowlanego „BUDROMOST” z siedz. Ślemień ul. Zakopiańska 20 na wykonaniedokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej odbudowy kładki dla pieszych w sołectwieKobiernice o wartości brutto 48.736,24 zł.Umowy z w/w wykonawcami sporządzono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych.str. 3


Nasza Gmina Porąbka3. Przystąpiono do udzielenia zamówień publicznych na wybór wykonawcy:a/ dostawcy mieszanki mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej, na gorąco, napotrzeby remontu dróg na terenie Gminy Porąbka w <strong>2011</strong> r.b/ wycen i opinii dla nieruchomości położonych na terenie gminy Porąbka dla potrzeb Urzędu Gminy w <strong>2011</strong> r.c/ obsługi geodezyjnej Urzędu Gminy Porąbka w <strong>2011</strong> r.d/ usuwania skutków powodzi w zakresie uszczelniania i wzmacniania studni naciągach kanalizacyjnych w Kobiernicach,e/ likwidacji szkód powodziowych na drogach gminnych w gminie Porąbka,f/ kosztorysów inwestorskich i dokumentacji opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane orazprowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo- budowlanymi, a także robotami drogowymi,mostowymi i odwodnieniami, jakie będą realizowane przez Gminę Porąbka w roku <strong>2011</strong>, o wartościszacunkowej zadania nie przekraczającej 2.000.000,00 zł netto.4. Przystąpiono do czynności <strong>maj</strong>ących na celu przeznaczenie do dzierżawy, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego,n/w nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami:1) 467/2 i 4672/1 o łącznej powierzchni 0,0480 ha, zabudowanych budynkiem „Ania”,położonych w Porąbce obręb 2,2) 4408, 4409,7016, 7015 i 4387 o łącznej powierzchni 0,<strong>34</strong>46 ha, zabudowanychbudynkami „Sosna” i „Szałas”, położonych w Porąbce obręb 2.Przyjęto, że okres dzierżawy w/w nieruchomości wynosił będzie 5 lat, przy cenie wyjściowej miesięcznego czynszudzierżawnego w wysokości odpowiednio 500,00 zł + VAT i 1.000,00 zł + VAT.5. Przystąpiono do czynności <strong>maj</strong>ących na celu:1) geodezyjne wydzielenie dróg i przejęcie na mienie komunalne Gminy Porąbka wydzielonych działek położonychw Porąbce obręb 2, stanowiących własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu HutniczegoPrzedsiębiorstwa Remontowego Spółka Akcyjna w Katowicach.Niniejsze powzięto celem uregulowania spraw własnościowych działek stanowiących drogi ogólnodostępnew Porąbce – Kozubniku.2) nabycie działek położonych w Kętach, oznaczonych numerami 1023/3 i 1023/5 o łącznej powierzchni 0,0126ha stanowiących własność Państwa Juras oraz działki numer 1020/10 o pow. 0.0214 ha stanowiącej własnośćPana Musiał, celem uregulowania stanu prawnego dojazdu do zabudowań mieszkańców Dolnych Kobiernic.3) nieodpłatne przejęcie działek położonych w Czańcu oznaczonych numerami 1642/25, 1642/27, 1635/2,1651/15, 1651/9, 1651/17, 1651/22 i 1656/3 o łącznej powierzchni 625 m 2 stanowiących drogę dojazdowądo zabudowań i działek budowlanych, celem uregulowania spraw własnościowych.6. Przyjęto ofertę Pani Barbary Hawieńczyk na świadczenie zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dzieci niepełnosprawnychz terenu Gminy Porąbka.W chwili obecnej rehabilitowanych jest 13 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci wzależności od stopnia niepełnosprawności rehabilitowane są w domu bądź w szkolnej sali gimnastycznej.7. Zatwierdzono:a) preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna <strong>2011</strong> rok. Środki określone w preliminarzu przeznaczone będą w szczególności na różneformy pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz działalność informacyjnąi wychowawczą.b) preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na <strong>2011</strong> rok.8. W związku z ustawową zmianą podatku Vat z 7% do 8% zaktualizowano cennik opłat za korzystanie z cmentarzykomunalnych.9. Postanowiono wydzierżawić w trybie bezprzetargowym 10 m 2 terenu stanowiącego część działki oznaczonejnumerem 663/6 położonej w Bujakowie przy ulicy Bielskiej.str. 4


Nasza Gmina PorąbkaPrzyjęto następujące warunki dzierżawy:a) okres dzierżawy - 3 lata,b) stawka miesięczna czynszu dzierżawnego - 7,20 zł./m 2 netto + 23% Vat,c) grunt zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, tj. kiosk Ruchu.10. Ustalono zakładowy <strong>pl</strong>an kont dla Urzędu Gminy Porąbka, stanowiący podstawę prowadzenia rachunkowościbudżetu gminy jak i jednostki budżetowej gminy.11. Wyznaczono koordynatora w zakresie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Porąbka w warunkachzewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.12. Dokonano zmian w Zarządzeniu Nr 36/2002 Wójta Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie powołania GminnejKomisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skład której przedstawia się następująco :1) Przewodniczący - Czesław Bułka - Wójt Gminy2) Pełnomocnik Wójta - Elżbieta Zakrzewskavan Malensteijn - mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej3) Sekretarz Komisji - Wiolanta Kliś – Więcek - pracownik socjalny GOPS4) Członek Komisji - Paweł Botko - dzielnicowy Komisariatu Policji w Kobiernicach5) Członek Komisji - Piotr Konieczny - osoba certyfikowana w zakresie prac GKRPA.13. Nie skorzystano z prawa pierwokupu :1) działki oznaczonej numerem 2147/20 o pow. 0,0105 ha położonej w Porąbce, zbywanej przez Spółkę doZagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Porąbce warunkową umową sprzedaży Repertorium A numer490/<strong>2011</strong> z dnia 10 stycznia <strong>2011</strong> r. Państwu Gałuszka,2) działki oznaczonej numerem 4777/21 o pow. 0,0172 ha położonej w Porąbce obręb 1 zbywanej przez Spółkędo Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Porąbce warunkową umową sprzedaży Repertorium A <strong>nr</strong>1536/<strong>2011</strong> z dnia 7 lutego <strong>2011</strong> r. Państwu Wawak.14. Powołano Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w konkursach ofert o dotacje na realizację zadańpublicznych w <strong>2011</strong> r. z zakresu:a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,b/ ochrony i promocji zdrowia.W skład Komisji zostali powołani przedstawiciele Urzędu Gminy Porąbka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowychi podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,w osobach : Pan Adam Sopiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji i Pan Jan Kos - członek Komisji.15. Zarządzono przeprowadzenie wyborów Sołtysów Sołectw w Gminie Porąbka na kadencję <strong>2011</strong> – 2015.Ustalono następujące terminy Zebrań Wiejskich, na których dokonany zostanie wybór sołtysów sołectw orazczłonków rad sołeckich :1) Sołectwo KOBIERNICE -17 kwietnia <strong>2011</strong> r. (niedziela),godz.10.15, Wiejski Dom Kultury,2) Sołectwo CZANIEC - 08 <strong>maj</strong>a <strong>2011</strong> r. (niedziela), godz.10.30,Wiejski Dom Kultury,3) Sołectwo PORĄBKA - 22 <strong>maj</strong>a <strong>2011</strong> r. (niedziela), godz.10.15,Wiejski Dom Kultury – sala widowiskowa,4) Sołectwo BUJAKÓW - 29 <strong>maj</strong>a <strong>2011</strong> r. (niedziela), godz. 9.00,Wiejski Dom Kultury – sala “Hutnik”.16. Powołano Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości położonych w Porąbce– Kozubniku, zabudowanych budynkami pn. „Ania”, „Sosna” i „Szałas”, stanowiących własność GminyPorąbka. W skład Komisji oprócz przedstawicieli Urzędu Gminy powołani zostali radni w osobach : Pan TadeuszWawak – Przewodniczący Komisji i Pan Sławomir Nalborczyk – członek Komisji.str. 5


Nasza Gmina Porąbka17. Przekazano Radzie Gminy, celem zapoznania, sprawozdanie finansowe Gminy Porąbka za 2010 rok, sprawozdaniez wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2010 rok, sprawozdanie roczne z wykonania <strong>pl</strong>anów finansowychsamorządowych instytucji kultury za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31grudnia 2010 r.18. W roku szkolnym <strong>2011</strong>/2012 zwiększono o 1 godzinę liczbę zajęć edukacyjnych tygodniowo dla :a) klas 4-6 szkół podstawowych z przeznaczeniem na zajęcia obowiązkowe z matematyki,b) klas 1-3 gimnazjów z przeznaczeniem na zajęcia obowiązkowe z matematyki lub fizyki.II. Przygotował projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnej IV oraz V i VI Sesji Rady GminyPorąbka, które odbyły się w dniach 18 stycznia, 01 lutego i 30 marca <strong>2011</strong> r.III. Niezależnie od powyższego:1. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawców niżejwymienionych zadań bądź usług:1) Wywóz odpadów z terenu Gminy Porąbka w <strong>2011</strong> r.”;Firma Usługowa „ATRA” Krzysztof PardelaPorąbka ul. Krakowska 120Cena oferty : 451.122,61 zł bruttoWskazana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i otrzymała 400 pkt możliwych dootrzymania w kryterium : cena oferty.2) „Dostawca mieszanki mineralno – asfaltowej, drobnoziarnistej na gorąco na potrzeby remontu dróg naterenie Gminy Porabka w <strong>2011</strong> r.” ;W postępowaniu uczestniczył jeden wykonawca, który złożył następującą ofertę :DROMIL Sp. z o.o.<strong>34</strong>-300 Żywiec ul. Leśnianka 102ACena oferty: 106 764,00 zł bruttoWskazana oferta mieściła się w granicach kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Oferta otrzymała400 punktów (na 400 pkt możliwych do otrzymania) w kryterium: cena oferty.3) „Wykonawca kosztorysów i dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane orazprowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo – budowlanymi, robotami drogowymi,mostowymi i odwodnieniami, jakie będą realizowane przez gminę Porąbka w <strong>2011</strong> r. o wartości przekraczającej2 000 000,00 zł netto” ;W postępowaniu uczestniczyło 5 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę (<strong>nr</strong> 1), która w kryterium cenyotrzymała maksymalną ilość 400 punktów, złożyła :FIRMA LGM Grzegorz Wiliński57-100 Strzelin ul. Leśna 6Cena oferty : 91 392,06 zł brutto.4) „Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Porąbka w <strong>2011</strong> r.” ;W przetargu uczestniczył jeden wykonawca, który złożył następującą ofertę:Przedsiębiorstwo GeodezyjneGEOKARD J.A.KardaszCentrum Usług w Kętach, 32-650 Kęty ul. Kościuszki 14Cena oferty: 79 384,20 zł.Oferta otrzymała 400 pkt (na 400 pkt możliwych do otrzymania) w kryterium: cena oferty.str. 6


Nasza Gmina Porąbka5) „Sporządzania wycen i opinii dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Porąbka dla potrzebUrzędu Gminy w <strong>2011</strong> r.” ;W przetargu uczestniczyło 9 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę ( <strong>nr</strong> 3), która w kryterium ceny otrzymałamaksymalną ilość 400 punktów, złożyła firma :Luso – Roux Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Finansowe00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53Cena oferty ; 47 613,30 złZ uwagi jednak na fakt, iż w/w wykonawca odstąpił od podpisania umowy, Wójt Gminy wybrał ponownieofertę najkorzystniejszą, spośród ofert ważnych złożonych w przedmiotowym postępowaniu, którą okazałasię oferta <strong>nr</strong> 1 :Rzeczoznawca Majątkowy Krystian ZDYBEL41-500 Chorzów ul. Styczyńskiego 58/2Cena oferty : 47 785,50 zł brutto6) „Usuwania skutków powodzi w zakresie uszczelniania i wzmacniania studni na ciągach kanalizacyjnych wKobiernicach” ;W procedurze przetargowej uczestniczyło 5 wykonawców, a najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta <strong>nr</strong> 1złożona przez :DOBROWOLSKIŁukasz Dobrowolski01-067 Warszawa ul. Paskowa 6 lok.U6Cena oferty: 1<strong>34</strong> 992,50 zł brutto2. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotyczącego wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostaną zleconew <strong>2011</strong> r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocjizdrowia, Wójt Gminy Porąbka, jako organ wspierający realizację zadań przez organizacje pozarządowe, zdecydowało przyznaniu dotacji następującym organizacjom :1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu :Nr 1. Ludowy Klub Sportowy „CZANIEC” Czaniec ul. Zagłębocze 9Kwota dotacji: 69 000,00 złNr 2. Uczniowski Klub Sportowy „GIMBAL” Czaniec ul. Kard. K. Wojtyły 119Kwota dotacji: 2 000,00 złNr 3. Ludowy Klub Sportowy „ZAPORA” Porąbka ul. Stadionowa 5Nr 4. Parafialny Klub Sportowy „MILLENIUM” Porąbka ul. Rynek 1Kwota dotacji : 9.000,00 złNr 5. Uczniowski Klub Sportowy „DIAMENT” Czaniec ul. Kard. K. Wojtyły 119Kwota dotacji : 2.000,00 złNr 6. Ludowy Klub Sportowy „GROŃ” Bujaków ul. Bielska 1aKwota dotacji : 43.000,00 złNr 7. Klub Sportowy „SOŁA” Kobiernice ul. Sportowa 4Kwota dotacji: 48.000,00 zł.2) z zakresu ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych :Nr 1. Ludowy Klub Sportowy „CZANIEC” Czaniec ul. Zagłębocze 9Kwota dotacji: 11 000,00 złNr 2. Ludowy Klub Sportowy „ZAPORA” Porąbka ul. Stadionowa 5Kwota dotacji : 10.000,00 złNr 3. Parafialny Klub Sportowy „MILLENIUM” Porąbka ul. Rynek 1Kwota dotacji : 5.000,00 złNr 4. Klub Sportowy „SOŁA” Kobiernice ul. Sportowa 4Kwota dotacji: 9.500,00 zł.Nr 5. Ludowy Klub Sportowy „GROŃ” Bujaków ul. Bielska 1aKwota dotacji : 9.500,00 złstr. 7


Nasza Gmina Porąbka3. Trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji następujących zadań <strong>maj</strong>ących na celu usunięcie skutkówubiegłorocznej powodzi:1) odbudowa kładki pieszej na rzece Sole (sołectwo Kobiernice),2) remont ul. Zdrojowej w sołectwie Bujaków,3) remont ul. Górnej w sołectwie Czaniec,4) remont ul. Karpackiej w sołectwie Porąbka.Na realizację powyższych zadań Gmina Porąbka otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracjipromesę, przyznającą wstępnie dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 1.100.000,00 zł.Obecnie trwają prace <strong>maj</strong>ące na celu przygotowanie stosownych dokumentów, niezbędnych do zawarcia z Ministerstwemumowy dotacyjnej.4. W dniu 9 marca br. zawarto akt notarialny w sprawie zakupu działki <strong>nr</strong> 2079/3 o powierzchni 324 m 2położonej w Czańcu, będącej własnością Zabrzańskiego Zakładu Gazowniczego, z przeznaczeniem pod pompowniępodziemną Ø1500 – 2000 z szafką na powierzchni ziemi, w związku z prowadzoną inwestycją kanalizacjisanitarnej w sołectwie Czaniec.5. Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na realizację mikroprojektu pn.: “Stworzenie miejsca do odpoczynkui kultywowania polsko - czeskich tradycji regionalnych”.Wnioskowana kwota to 35 223,36 EURO.6. Rozpoczęto realizację programu „Kompetentny uczeń” ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest przedewszystkim podniesienie sprawności czytania oraz nauczenie nowoczesnych metod pracy z informacją. W zajęciaw<strong>pl</strong>atana jest także gimnastyka ciało – umysł - poprzez kinezjologię, która ma działanie harmonizujące półkulemózgu. Wszystkie te działania <strong>maj</strong>ą na celu wyrobienie u dzieci przekonania, że nauka to coś naprawdę ciekawego.7. Pozyskano środki w wysokości 205.686,00 zł w ramach projektów systemowych pod Działanie 9.1.2. - Kapitałludzki na „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3”.8. W miesiącu styczniu br. wypłacono nauczycielom szkół z terenu gminy wyrównania na dwóch stopniach awansuzawodowego. Średnia kwota wyrównania brutto dla jednego nauczyciela dy<strong>pl</strong>omowanego to 1.400,00 zł, zaś dlanauczyciela mianowanego około 600,00 zł.Kwota ogólna wypłaconych przez gminę wyrównań to koszt 147.431,66 zł.9. Publiczne Gimnazjum w Czańcu w ogólnopolskim konkursie „Jedz zdrowo i kolorowo” znalazło się w gronielaureatów. Szkoła otrzymała nagrodę, tj. tablicę interaktywną oraz rzutnik multimedialny. Wartość nagrody tokwota około 8.000,00 zł.10. Komisja Grantowa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dokonała wyboru 64 projektów spośród 208 zgłoszonych.Wśród nich projekt pt. „Spotkajmy się w bibliotece z … pisarzem” został rozpatrzony pozytywnie i tym samymGminna Biblioteka Publiczna w Porąbce znalazła się w gronie laureatów konkursu pt. „Aktywna Biblioteka”.11. W dniach 27 - 30 stycznia br. trwały VI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznymorganizowane w Szczyrku. Patronat honorowy nad Mistrzostwami objęli: Minister Zdrowia – EwaKopacz oraz Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk.W ramach tych Mistrzostw odbyła się akcja pn. „Mały ratownik”, w ramach której Kurator Śląski wyróżnił SzkołęPodstawową w Czańcu za przeprowadzoną wspólnie z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym akcję „Dzieci ratujądzieci”.Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czańcu prowadzili w Gemini Park w Bielsku-Białej szkolenie dzieci imłodzieży ze szkół bielskich w zakresie pierwszej pomocy. Gmina Porąbka wspierała przedmiotową akcję organizująctransport dzieci.str. 8


Nasza Gmina Porąbka12. Rozpoczęto realizację projektu pn. Współpraca strażaków bez granic”, dofinansowanego w ramach programuwspółpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, zakładającego ścisłe współdziałaniejednostek ratowniczych z gmin: Porąbka, Kozy oraz Turzovka.Projekt realizowany będzie w 5 etapach obejmujących szkolenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczno – operacyjne,zakup sprzętu i wyposażenia, oprogramowanie strategii współdziałania służb ratowniczych oraz zarządzanie projektemi koordynowanie działań.Okres realizacji programu to pierwszy kwartał <strong>2011</strong> r. do drugi kwartał 2012 r.Ogólna wartość projektu wynosi 352.926,00 EURO, z czego dofinansowanie wynosi 299.987,10 EURO,co stanowi 85% wartości projektu.13. Gmina wraz z Zespołem Szkół w Bujakowie przystąpiły do realizacji projektu pn. „Młodzież w działaniu transgranicznym.Współpraca polsko - czeska młodzieży na rzecz ochrony środowiska”. Projekt realizowany jest wramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty.Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i promowanie podstaw proekologicznych dzieci imłodzieży oraz mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.Ogólna wartość projektu wynosi 88.000,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 74.800,00 zł., co stanowi 85%wartości projektu.14. W Sądzie Rejonowym w Żywcu złożono dwa wnioski o zasiedzenie gruntów w zakresie dróg gminnych w Bujakowie.Pierwszy wniosek dotyczył ulic : Polnej, Widok i Długiej, natomiast drugi wniosek ulic: Łukowej, Lipowej, Stawowej,Fabrycznej, Osiedlowej, Wschodniej, Wiejskiej, Różanej, Modrzewiowej, Gajowej i Słonecznej.15. Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na realizację mikroprojektu pn.: “Stworzenie miejsca do odpoczynkui kultywowania polsko - czeskich tradycji regionalnych”.Wnioskowana kwota to 35 223,36 EURO.16. Po przerwie zimowej wznowiono prace przy budowie:1) chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kobiernicach,2) nowego obiektu przedszkolnego – stan zerowy – w Kobiernicach.17. Wyremontowano za<strong>pl</strong>ecze kuchenne w budynku Zespołu Szkół w Bujakowie oraz kuchnię w Domu Kultury wCzańcu.18. Przeprowadzono prace przy rekultywacji boiska treningowego na obiekcie stadionu sportowego LKS „Soła” wKobiernicach, które uległo zniszczeniu w trakcie prowadzonej w ubiegłym roku akcji powodziowej.19. W Domu Kultury w Porąbce i Kobiernicach zorganizowano nieodpłatne kursy komputerowe dla dorosłych.W zajęciach, które są przeprowadzane dwa razy w tygodniu, bierze udział 40 osób.20. Rozstrzygnięto konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół gimnazjalnych.Finalistami konkursów wojewódzkich zostali:1) z matematyki i historii – dwóch uczniów z Publicznego Gimnazjum w Czańcu,2) z geografii – uczeń Publicznego Gimnazjum z Porąbki.Ponadto uczennica z Gimnazjum z Czańca zakwalifikowała się do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego wRybniku pod tytułem „Słońce, słońce i życie”.21. Przeprowadzono „Akcję zima” dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.Przez dwa tygodnie ferii zimowych dzieci mogły skorzystać z:- zajęć w świetlicach środowiskowo-integracyjnych (warsztaty ceramiczne),- wyjazdów na basen do Kęt,str. 9


Nasza Gmina Porąbka- wyjazdów do Kino<strong>pl</strong>exu w Bielsku-Białej,- wyjazdu na wycieczkę do Krakowa połączoną z warsztatami <strong>pl</strong>astycznymi w Sukiennicach,- zajęć w domach kultury na terenie gminy (dni <strong>pl</strong>anszowe gier strategicznych).22. W niżej wymienionych dniach odbyły się następujące imprezy bądź spotkania:1) 8 stycznia br. - turniej charytatywny halowej piłki nożnej „Gramy dla Jarka”, z udziałem gwiazd sportui dziennikarzy ze Śląska, zorganizowany w Szkole Podstawowej w Czańcu,2) 10 – 21 stycznia br. - wystawa pt. „Ballada Beskidzka” zorganizowana przez Towarzystwo MiłośnikówZiemi Żywieckiej Oddział w Porąbce w Domu Kultury w Porąbce, na której przedstawiono prace autorstwaPana Konstantego Urbańskiego – malarza, poety – członka Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz OsóbNiepełnosprawnych w Żywcu,3) 20 stycznia br. - Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w tenisie stołowym, któreodbyły się w Wilkowicach. Gmina Porąbka zajęła indywidualnie dwa I-wsze miejsca, jedno miejsce II-giei jedno miejsce III-cie, natomiast zespołowo drużyna zajęła I-wsze miejsce.4) 22-23 lutego - spotkania autorskie z Panią Renatą Piątkowską, autorką książek dla dzieci, które sfinansowanezostały z grantu pozyskanego w ramach programu „Aktywna Biblioteka”;5) 24 lutego br. - spotkanie z Panem Janem Gąsiorkiem, autorem książki pt. „Tańce i pieśni dolańskie ilaskie na żywiecczyźnie”. W trakcie promocji książki pracownica Muzeum w Kętach, wygłosiła prelekcjęna temat strojów dolańskich.6) 12 marca br. - Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka, któryodbył się w Domu Kultury w Kobiernicach. Wzięły w nim udział ekipy wytypowane przez poszczególneszkoły oraz 12 osób w kategorii Open.7) 16 marca br. - spotkanie z podróżnikiem, Panem Arkadiuszem Milcarzem, który przeprowadził lekcjęgeografii o afrykańskim kraju Czad. Wzięło w nim udział ok. 150 osób.8) 19 kwietnia br.- koncert „Wielkanocny koszyczek życzeń” zorganizowany przez GOK w Porąbce i KGW wBujakowie, podczas którego swoje występy zaprezentowały dzieci z poszczególnych świetlic środowiskowychz terenu gminy i ze Szkoły Podstawowej w Porąbce oraz członkinie KGW. W czasie tej imprezy zostałzaprezentowany stół wielkanocny.9) 19 kwietnia do 5 <strong>maj</strong>a br. - wystawa poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II pod nazwą „Cały TwójMaryjo”, zorganizowana przez TMZŻ Oddział w Porąbce, Parafię Rzymskokatolicką i GOK w Porąbce.Wystawa prezentuje prace i przedmioty związane z pontyfikatem Jana Pawła II.RADA GMINYRada Gminy Porąbka w analogicznym okresie czasu obradowała na Nadzwyczajnej IV oraz V i VI Sesji, któreodbyły się odpowiednio w dniach: 18 stycznia, 01 lutego i 30 marca <strong>2011</strong> r.Na niniejszych Sesjach podjęto uchwały dotyczące następującego zakresu spraw :1. Uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Porąbka na lata<strong>2011</strong> – 2013.2. Dokonania zmian w :1) <strong>pl</strong>anie gospodarczym gminy,2) budżecie gminy,3) wieloletniej prognozie finansowej Gminy Porąbka,4) Uchwale Nr XX/118/04 Rady Gminy z dnia 30.08.2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Porąbce,5) Uchwale Nr XVIII/117/08 Rady Gminy z dnia 23.04.2008 r. ws. projektu systemowego „Aktywizacja zawodowai społeczna szansą na lepsze życie”.3. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Porąbka na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.str. 10


Nasza Gmina Porąbka4. Ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Porąbka.5. Zatwierdzenia projektu konkursowego „Młody artysta w moim regionie” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.6. Zbycia części działki niezabudowanej położonej w Bujakowie.7. Zorganizowania przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem „Ania”, położonej w Porąbceobręb 2.8. Zorganizowania przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem „Sosna” i „Szałas”, położonej wPorąbce obręb 2.9. Przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w RodzinieGminy Porąbka na lata <strong>2011</strong> – 2013.10. Uchwalenia ramowego <strong>pl</strong>anu pracy Rady Gminy Porąbka na <strong>2011</strong> rok.11. Uchwalenia na <strong>2011</strong> rok <strong>pl</strong>anu pracy:1) Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, PrzestrzeganiaPrawa i Porządku Publicznego,2) Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.12. Zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka <strong>pl</strong>anu kontroli na <strong>2011</strong> rok.13. Ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowychprowadzonych przez Gminę.14. Wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali z ich dotychczasowymi najemcami.15. Nabycia niezabudowanych działek gruntu położonych w Czańcu.Nabycia niezabudowanych działek gruntu położonych w Kętach.Niezależnie od powyższego Rada Gminy zapoznała się z n/w sprawozdaniami za 2010 rok :1) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,2) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,3) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,4) z działalności Komisariatu Policji w Kobiernicach.Z treścią w/w uchwał Rady Gminy Porąbka można zapoznać się w biurze ds. obsługi Rady bądź na stronie internetowejUrzędu Gminy – www.bip.porabka.<strong>pl</strong>Opracowała:R. Gąsiorekstr. 11


Nasza Gmina Porąbka"DZIECI UCZĄ DZIECI"W dniach od 27 do 30 stycznia <strong>2011</strong> r. w Szczyrkuodbyły się VI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwaw Ratownictwie Medycznym Szczyrk<strong>2011</strong>.Ważnym punktem mistrzostw była akcja „Dzieci ucządzieci”. Organizatorem akcji było Bielskie PogotowieRatunkowe we współpracy z Centrum Handlowo -Rozrywkowym Gemini Park w Bielsku-Białej. Wybraniuczniowie Szkoły Podstawowej w Czańcu w wieku od 8do 14 lat w dniach od 28 stycznia do 5 lutego <strong>2011</strong>rokupokazywali i uczyli swoich rówieśników z bielskich SzkółPodstawowych, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznejoraz jak zachowywać się w sytuacjach zagrożeniażycia.• w jaki sposób zachować sięw sytuacji zagrożenia• jak wzywać pogotowie ratunkowe• jak zaopatrywać ranyWiedza oraz umiejętnościnaszych „ małych ratowników„ zostały docenione nietylko przez uczniów bielskichpodstawówek , ale także przezŚląskiego Kuratora Oświatypana Stanisława Fabera,który podczas uroczystego zakończeniamistrzostw wręczyłgratulacje i dy<strong>pl</strong>omy młodymratownikom oraz puchar dlaSzkoły.Udział Szkoły Podstawowej w Czańcu w tym wyjątkowymprzedsięwzięciu „ Dzieci uczą dzieci” , którypropaguje bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi,to niezwykły zaszczyt, wyróżnienie i powód do dumy.Szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania pragniemyzłożyć na ręce Pana Wojciecha Waligóry, pomysłodawcytego programu oraz pracownikom Bielskiego PogotowiaRatunkowego, którzy zawsze służą nam fachowąpomocą.Magdalena Piekiełko- IlczakW akcji „ Dzieci uczą dzieci” wzięło udział 14 Laureatówturnieju„ Mały Ratownik 2010” oraz 65 wybranychuczniów z klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowejw Czańcu. Dzieci bardzo zaangażowały się w ten projekt.Przez całe ferie zimowe uczniowie podczas specjalnychzajęć przypominali sobie wiadomości z zakresu udzielaniapierwszej pomocy, aby jeszcze bardziej efektywnieprzekazać nabytą wiedzę .W czasie spotkań w ramach akcji „ Dzieci UcząDzieci” mali ratownicy z Czańca pokazywali uczniom zklas 3 - 6 Bielskich Szkół Podstawowych:• jak stosować pozycję boczną bezpieczną• jak wykonać pośredni masaż serca• jak wykonać resuscytacje krążeniowo- oddechową• jak stosować stabilizację urazową na desce ortopedycznej• jak prawidłowo unieruchomić kończynę przy złamaniachstr. 12


Nasza Gmina PorąbkaDOBRA PRAKTYKA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCUKÓŁKO FILMOWE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIMKuratorium Oświaty w Katowicach zainicjowało akcjęUpowszechnienie przykładów dobrych praktyk. Miała onapopularyzować nowatorskie działania szkół, które rozwijajązainteresowania i wiedzę uczniów. Wśród wyróżnionychprzedsięwzięć znalazły się zajęcia prowadzone w naszymgimnazjum.Współczesna młodzież to, jak twierdzą socjologowie,pokolenie kultury obrazkowej. Jej zainteresowanie skupiasię wokół tego, co barwne, dynamiczne, fascynujące.Kółko filmowe prowadzone w szkole w ramach zajęćpozalekcyjnych ma na celu doskonalenie kompetencjilingwistycznych oraz ujawnianie i poszerzanie zainteresowańmłodzieży w zakresie kinematografii.W zajęciach kółka bierze udział piętnaścioro uczniówklas trzecich, ponadto każdy, kogo zainteresował danyfilm, ma możliwość udziału w spotkaniu.Nauczyciel, konsultując się z uczniami, wybiera filmyzwiązane ze światem nastolatków, ich problemami,jednocześnie <strong>maj</strong>ą one charakter dydaktyczny. Młodzieżobejrzała między innymi: Pleasantville, Juno, UndertakingBetty, Fawlty towers, Keeping mum, Wallace & Gromit,The Illusionist, American Beauty, Groundhog Day, OneFlew Over the Cuckoo’s Nest. Dopuszcza się płynnośćw dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizacjęposzczególnych tematów, w zależności od potrzebi oczekiwań uczniów. Praca nie ogranicza się tylko doprojekcji filmu i omówienia jego treści. Przygotowującsię do obejrzenia konkretnego dzieła, uczniowie szukająw zasobach internetu informacji na temat wybranegotytułu, a przed zajęciami otrzymują słownik tzw. „chanksof language”, czyli zestaw nie tylko słówek, ale całychzwrotów. Prace pisemne oraz mini słowniki młodzieżprzechowuje w teczkach tematycznych. Kółko prowadzonejest w języku obcym, język filmu to zawsze angielski,dodatkowo włączone są angielskie napisy. Po zajęciachuczniowie piszą o scenach, które podobały im się najbardziejoraz o tych, które najmniej przypadły im do gustu.Na zakończenie piszą recenzję obejrzanego filmu.Na początku i pod koniec pierwszego semestru uczniowiewypełniali ankietę, w której zaznaczali w skali od1 do 10 stopień zrozumienia przez nich dialogów filmowych.Średnio przeszli od poziomu 5-6 we wrześniu dopoziomu 7-8 w styczniu. Miejmy nadzieję, ze po rokupracy niektórzy z nich wpiszą 10. Z tych samych ankietwynika, ze uczniowie raczej nie uczą się słówek przygotowanychprzez nauczyciela, ale kilkakrotnie czytająje przed projekcją filmu. Być może gdyby poświecilitrochę więcej czasu na naukę, już teraz mogliby napisać,ze rozumieją 100 procent dialogów?Nie ulega jednak wąt<strong>pl</strong>iwości, że taka forma zajęćznacznie podnosi ich znajomość języka angielskiego isprawność posługiwania się nim.str. 13


Nasza Gmina PorąbkaOGÓLNOSZKOLNYTURNIEJ SZACHOWYKtoś kiedyś powiedział:„… Szachy uczą życia.Uczą jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, by potem ruszyć do ataku. To królewskagra...”„… Prastara, jednak ciągle nowa, mechaniczna w swym założeniu, chociaż działająca tylko dziękiwyobraźni. Ograniczona zastygłą geometryczną przestrzenią, a przy tym nieograniczona w liczbieswoich możliwych kombinacji. Jest jedyną grą, która należy do wszystkich czasów i ludów.Nikt nie wie, który z bogów sprowadził ją na Ziemię... by wyostrzała zmysły i zajmowała duszę…”15 marca <strong>2011</strong> roku w Publicznym Gimnazjum wCzańcu odbył się ogólnoszkolny turniej szachowy. Zostałzorganizowany w ramach działającego od września 2010r. Szkolnego Koła Szachowego, na które systematycznieuczęszczali uczestnicy turnieju. Podczas zajęć wymienialisię cennymi wskazówkami i informacjami dotyczącymigry oraz rozgrywali ciekawe partie. Rozwijali równieżswoje zainteresowania poprzez zgłębianie i analizę fachowychpozycji książkowych poświęconych tej królewskiejgrze.Chęć udziału w turnieju zgłosiło 12 uczniów i 2 uczennice.Przystąpili oni do losowania, a następnie rozgrywaliswoje partie systemem półpucharowym. Po zaciętej walcepierwsze miejsce wywalczyła Dorota Tysiak, drugie zdobyłKamil Walusiak, a trzecie Filip Dudziak. Zwycięzcy zostalinagrodzeni medalami, dy<strong>pl</strong>omami i drobnymi upominkamiufundowanymi przez Sklepik Szkolny. Pozostali graczeotrzymali również dy<strong>pl</strong>omy i słodkie upominki. Uczestnicychętnie pozowali do zdjęć, ciesząc się ze swych osiągnięć.Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.„O, jakaż to chwała być królem nie z tytułu dziedzictwatronu i nie z przypadku elekcji, lecz z mocy swegorozumu .... „A. I. KuprinOrganizator zawodówmgr Agnieszka Wojtyłastr. 14


Nasza Gmina PorąbkaMistrzostwa Kęt w skoku wzwyż - 24.03.<strong>2011</strong> r.W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacjiw Kętach odbyły się Mistrzostwa Kęt w skokuwzwyż gdzie zawsze otrzymujemy gościnnie zaproszenie.Kiedyś mieliśmy tylko 1 medal złoty Paweł Rybarski 160cm a dziś 4 medale. Treningi na nowym materacu owymiarach 4.0 m x 3.0 x 0.5 m pozwoliły na bezpieczneprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego orazdały efekty medalowe. Podziękowania dla zawodnikówza sportową walkę oraz Dyrekcji Szkoły pani mgr inż.Elżbiecie Gamza za zakup profesjonalnego zeskoku dozajęć lekkoatletycznych. Dodam jeszcze tylko, że Szymonna treningach uzyskiwał już 172 cm .Po cichu liczyłemna nowy rekord w granicach 175 lub 180 cm. ale jakwiemy na zawodach dochodzi jeszcze dodatkowe obciążeniemały stres.W <strong>maj</strong>u <strong>2011</strong> w ramach Ogólnopolskiej KampaniiZachowaj Trzeźwy Umysł zapraszamy uczniów szkółpodstawowych i gimnazjalnych do Kobiernic na MistrzostwaGminy Porąbka.Kolejne medale naPływackiej Lidze Szkolnej2010/<strong>2011</strong> –SZCZYRKIII EDYCJA 31.03.<strong>2011</strong> r.Startujemy na pływalni Centralnego Ośrodka Sportuw Szczyrku –gdzie często trenuje Kadra Polski w różnychdyscy<strong>pl</strong>inach, a obok na skoczni medale Mistrzostw Polskizdobywa Adam Małysz. Na pierwszej edycji zdobyliśmydwa medale Rafał Glądys złoto w delfinie i srebro wkraulu. Podczas drugiego startu ten sam uczeń wygrał100 m klasykiem oraz był trzeci w stylu grzbietowym.Jak wiemy apetyt rośnie w miarę jedzenia . W trzeciejrundzie Rafał był najlepszy na 50 m delfinem i drugi na100 m kraulem. Młodszy kolega z Bujakowa uczeń klasyIII Szkoły Podstawowej Wojciech Jąkalski był najlepszyna dystansie 50 m stylem dowolnym oraz zajął drugiemiejsce na 50 m delfinem. Magda Szpila lat 9 zajęła IVoraz V miejsce w swej kategorii wiekowej. Sadzę że naIV i ostatniej edycji worek medali się jeszcze powiększy.Celem tego artykułu jest zachęcenie dzieci i młodzieżydo aktywnego trybu życia oraz pokazanie że mozolnapraca i trening w wodzie dają efekty.Klasa 1- 2 SP dziewczęta żabka 25mPiątek Anna Czechowice 28.06Szpila Magda Kobiernice 32.40Szkoła PodstawowaI m . 145 cmII m. Miodoński Dariusz 145 cm KobierniceIII m. Felsch Maciej 130 cm KobiernicePubliczne GimnazjumI m. Drabek Ewelina 135 cm KobierniceI m. Niemczyk Szymon 165 cm KobierniceOpracował mgr Andrzej GlądysMatusiak Martyna Kobiernice 39.2110. Honkisz Agnieszka Kobiernice 57.08Klasa 1-2 chłopcy7. Drwiła Jakub Kobiernice 32.76 25 m żabka10.Drwila Jakub Kobiernice 40.16 25 m kraulKlasa 1-2 SP dziewczęta kraul 25 mKołodziejczyk Anna Czechowice 20.175. Szpila Magda Kobiernice 27.5310. Matusiak Martyna Kobiernice 31.96Klasa 3-4 SP chłopcy kraul 50 mJąkalski Wojciech Bujaków 36.42Badura Michał Bielsko- Biała 37.35Klasa 3-4 SP chłopcy delfin 50 mWęglarz Mikołaj Mazańcowice 43.92Jąkalski Wojciech Bujaków 45.81Klasa I – III Gimnazjum 50 m delfinGlądys Rafał Kobiernice 30.24Sikora Mikołaj Kozy 32.48Klasa I – III Gimnazjum kraul 100 mSikora Mikołaj Kozy 1.01. 45Glądys Rafał Kobiernice 1.02.38Opracował mgr Andrzej Glądysstr. 15


Nasza Gmina PorąbkaZabiegani- czyli półmaraton żywiecki dookoła jezioraPółmaraton – czyli dystans 21 km- połowa słynnegohistorycznego biegu maratońskiego o długości 42 km.Dla przeciętnego człowieka odległość niezbyt trudna dopokonania marszem, a co dopiero biegiem – i to w jaknajkrótszym czasie.Półmaraton to ogromne wyzwanie. Udział w nimwymaga żmudnego, systematycznego treningu.Dnia 27 marca <strong>2011</strong>r. zjechało do Żywca 650 odważnych,chętnych do okrążenia biegiem Jeziora Żywieckiego.Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na starcie pojawiłysię tylko 62 przedstawicielki płci pięknej w wiekuod 18 lat powyżej. Dla niezorientowanych uwaga, że przytego rodzaju biegu limit wiekowy wynosi 18 lat.W kategorii żeńskiej wystartowała jedna z mieszkaneknaszej gminy z Czańca- była uczennica naszej szkołyPodstawowej oraz Gimnazjum – obecnie studentka krakowskiejuczelni – Agnieszka Pawińska – lat 22.Bieganie to od kilku lat jej pasja. Trenuje niezależnieod pory roku i pogody. Ważna jest silna motywacja idążenie do celu. Rozumie to każdy sportowiec – amatorczy zawodowiec.Agnieszka brała już udział w wielu biegach na różnychdystansach. Bieg wokół Jeziora Żywieckiego był jednakpierwszym półmaratonem w jej karierze. Treningom towarzyszyłai nadzieja i obawa jednocześnie. Na żywieckimrynku o godz. 10.00 zebrali się wszyscy gotowi do startuzawodnicyw różnymwieku- równieżtacy zsiwym włosemna skroniachco wzbudziło mój podziw.Okazuje się, że biegać każdy może! Dało się zauważyćogromną wolę walki u startujących. Pogoda tegodnia wyjątkowo sprzyjała biegaczom- lekki chłód, dużosłońca, bez opadów, świeże, górskie powietrze.Godzina 10.00 – ruszyli. Na kilkadziesiąt minut rynekopustoszał. Po godzinie i kilkunastu minutach dobieglinajszybsi. Potem jeszcze przez około godzinę pojawiali siękolejni biegacze na mecie. Każdy uczestnik półmaratonuotrzymał jakże zasłużony medal. Pokonanie dystansupółmaratonu w czasie do dwóch godzin to naprawdęogromny wyczyn. Udało się to między innymi Agnieszce.Jej czas wynosił dokładnie 1 godz. 59 minut 16 sekund.Można pogratulować takiego rezultatu. Na mecie koszmarnezmęczenie, ale jaka radość i poczucie sukcesu.Uzyskany czas dał naszej biegaczce 11 lokatę w swojejkategorii wiekowej tj. K-18.Jest powód do dumy, ale też wola poprawienia wyniku.Trzeba zatem dobrze za<strong>pl</strong>anować treningi, aby niekolidowały z nauką. Krakowskie błonia są na szczęścieświetnym miejscem do trenowania, także do organizowaniazawodów dla biegających.Moją uwagę podczas imprezy zwróciły zabawne,sympatyczne napisy na koszulkach np. „Zadyszka” czy„Falstart”.Najbardziej urzekła mnie nazwa „Zabiegani”. Wartobiegać – po zdrowie i po wygraną- w młodszy i starszymwieku.To bardzo proste – zakładam adidasy, dres, opaskęna głowę i ruszam przed siebie chodem, marszem, biegiem.Autor: Zyta Pawińskastr. 16


Nasza Gmina PorąbkaSpotkajmy sięw bibliotece …z pisarzemGminna Biblioteka Publiczna w Porąbcerozpoczęła realizację projektu „Spotkajmy się wbibliotece ...z pisarzem”, prowadzonego w ramachprogramu AKTYWNA BIBLIOTEKA.Przedsięwzięcie to ma być dla naszychczytelników szansą na bezpośredni kontakt z twórcamia przez to na aktywne uczestnictwo w kulturze.Pierwszym zaproszonym gościem była paniRenata Piątkowska, autorka książek dla dzieci, któraw dniach 22-23 lutego <strong>2011</strong> r. przeprowadziła spotkaniaz przedszkolakami i uczniami szkół podstawowychnaszej gminy. Zaprezentowała fragmenty swoichksiążek i zdradziła sekrety dotyczące ich powstania.Takie spotkanie „na żywo” z pisarzem było dla dzieciniecodziennym przeżyciem, o czym świadczyć możeilość zadawanych przez nie pytań, na które autorkachętnie odpowiadała. Zainteresowanie spotkaniembyło tak duże, że pani Renata Piątkowska odwiedziłanaszą gminę ponownie 29 marca – promując swojąnową książkę „A gdyby jako mogło mówić...”,wktórej można przeczytać zabawne opowiadania opolskich zwyczajach.Działania biblioteki skierowane są nie tylko dlanajmłodszych. Na najbliższemiesiące <strong>pl</strong>anowane sąkolejne spotkania, m.in. zMartą Fox oraz MałgorzatąKalicińską - autorkąsłynnej trylogii „Dom nadrozlewiskiem”. Już terazserdecznie zapraszamy!Dzień 16 marca <strong>2011</strong>r. był prawdziwą gratkądla miłośników przygód.Gościem GBP w Porąbcebył Arkadiusz Milcarz –podróżnik, artysta, poeta,który na niezwykłej „lekcjigeografii” opowiedział oprzeżyciach z samotnejwyprawy do Czadu.Przypominamy, że o wszystkich działaniachbibliotek z terenu Gminy można przeczytać nanaszej stronie internetowej www.bibliotekaporabka.<strong>pl</strong>. Zamieszczane są tam m.in. informacje ofunkcjonowaniu bibliotek, spotkaniach autorskich,konkursach; przedstawiana jest oferta nowości orazgaleria zdjęć.Drodzy czytelnicy! Od kwietnia wewszystkich <strong>pl</strong>acówkach GBP w Porąbce pojawiąsię również tytuły prasowe. Prenumerataczasopism ma na celu wzbogacenie naszej oferty,a przede wszystkim sprostanie wymaganiom różnychgrup czytelników. Na naszych regałach znajdą sięnp. Poradnik Domowy, Olivia, Dziecko, pozycjedotyczące wystroju wnętrz oraz dla miłośnikówgotowania.Zapraszamy!Agnieszka Natkaniecstr. 17


Nasza Gmina PorąbkaWiosna brzękiem pszczół radosna!!!Minęła zima, nie będę podsumowywał ubiegłego rokubo był to rok dosyć przykry. Pogoda nie rozpieszczała,pszczółki miały bardzo trudne warunki życia. Pszczelarzeponieśli duze straty, miodu było bardzo mało.Dobry pszczelarz-pasjonat nie ogląda się wstecz, leczz wiarą patzry w przyszlość, wyciaga wnioski i ciągleuczy się pokonywać trudności. Trudno jest przewidywaćco się wydarzy, jaka będzie pogoda, jaka zdrowotnośćpszczół.Słońce mocno przygrzewa, pszczoły wykonują radosneobloty wiosenne, więc i pszczelarz się raduje, że trudjego pracy w jesieni opłacił się. Pszczoły źle zazimowane,chore, głodne, gdy ul jest wilgotny, nie wylatująradośnie. Widok ich jest przykry, wypełzają z ula nie<strong>maj</strong>ąc sił wzlecieć w powietrze. Skupiają się w gromadkii żałośnie pobzykują, jakby lamentowały. że spotyka ichtaki los. Masowo umierają przed ulem.Pszczoły choć dzikie to uzależnione są od człowieka,wszytskie zaniedbania boleśnie się na nich odbijają. Wiosnawystawia ocenę pszczelarzowi-ocenę wielkości lubmiernoty. Opieka nad pszczołami wymaga wielu talentówpszczelarza(wiedza, pasja, cier<strong>pl</strong>iwość, altruizm, zdolnośćwyciagania wniosków).W gronie pszczelarzy mamy wiele osób spełniającychte kryteria, lecz tym razem chciałbym się pokłonić talentomjednego- pierwszego wśród nas pana Józefa Zontka,długoletniego prezesa naszego koła. Jest to człowiek,dzięki któremu koło pszczelarzy stało się prężną organizacjąspołeczną. Jego staraniem posiadamy sztandar zwizerunkiem św. Ambrożego, który uświetnia uroczystościkościelne i państwowe. Pan Józef mimo zacnego wiekuuczestniczy w uroczystościach okolicznościowych orazspotkaniach naszej braci pszczelarskiej. W czasie zebrańczynnie uczestniczy w dyskusji o gospodarce pasiecznej,tłumaczy, radzi, dzieli się swym doświadczeniem w obchodzeniusię z pszczołami. Mistrz pszczelarz wielkiegoformatu, bezinteresowny społecznik.Osobiście chciałbym wspomnieć początki mojegopszczelarzenia, pan Józef ofiarował mi odkład pszczeli icoś więcej: swój czas i cier<strong>pl</strong>iwość wprowadzając mniew tajniki sztuki pszczelarskiej. Podobnie było i jest zwieloma początkującymi pszczelarzami , którym pomaga.Można powiedzieć, że pan Józef to ,,dobry wujek’’ naszejpszczelarskiej rodziny.Mistrz pszczelarz Stanisław MałeckiDZIEJE ZAMKU WOŁEKPołożone na lewym brzegu Soły, na południe od Kęt,ruiny dawnego zamku Wołek nie doczekały się do tejpory naukowej monografii, wciąż czekają na swojegobadacza.Przez wiele lat wzgórze Wołek było tajemniczymmiejscem, o którym krążyły różne legendy przekazywanez pokolenia na pokolenie. Wzgórze to było i jest bardzolicznie odwiedzane , nie tylko przez miejscową ludność,lecz także przez turystów, nawet zagranicznych, zafascynowanychtajemniczymi opowieściami.Do niedawna wyprawa na Wołek była wycieczką nawzgórze porośnięte starodrzewem, i niestety, chaszczami,dlatego zachowane fragmenty ruin były mało widoczne.Pod koniec lat 90- tych Towarzystwo Miłośników ZiemiŻywieckiej, kierując się hasłem ‘’ocalić od zapomnienia’’, <strong>maj</strong>ąc świadomość wartości historycznej Wołka, podjęłodecyzję o jego wyeksponowaniu i zwróciło się z tym pomysłemdo Urzędu Gminy Porąbka, który zaaprobował toprzedsięwzięcie i zobowiązał się pokryć wszelkie koszty.Prace porządkowe zostały wykonane przez ZakładUsługowy kierowany przez pana Z. Mizerę. Po ich ukończeniuwyłoniło się przepiękne wzgórze, okolone dookołafosami, na jego szczycie ukazały się fragmenty ruin staregozamku. Dawny dziedziniec dziś można wykorzystać jako<strong>pl</strong>ac rekreacyjny , który jest licznie odwiedzany przezrodziny z dziećmi, przez rowerzystów, kończą się tustr. 18


Nasza Gmina Porąbkamłodzieżowe piesze rajdy, można też umówić się tu naromantyczną randkę. Towarzystwo M Ż Ż , wspólnie zUrzędem Gminy, zadbało o oznakowanie tras i ustawienietablicy informującej o historii tego zabytku.Powinniśmy mieć tego świadomość, że Wołek zostałna nowo odkryty i wyeksponowany dzięki oddanym pasjonatom.Inicjatorem tych działań, z całą pewnością,jest aktualna prezes Towarzystwa, pani Teresa Wykręt,a zaangażowanym wykonawcą, zarazem miłośnikiem tegoterenu jest pan Z. Mizera.T M Ż Ż przez wiele lat bezskutecznie poszukiwałodokumentów dotyczących historii Wołka, zwracając się onie do Archiwum Akt Dawnych w Warszawie i BibliotekiKsiążąt Czartoryskich w Krakowie.Przypadek sprawił, że Zarząd Towarzystwa został zaproszonydo Muzeum w Kętach na wystawę archeologicznąi wykład pana dra Przemysława Stanki o Wołku.Tam poznaliśmy prawdziwą historię zamku . Tą wiedząpragniemy podzielić się z mieszkańcami naszej gminy.Początki dziejów zamku Wołek sięgają połowy XIVwieku, nie wiadomo dokładnie kiedy ukończono jego budowę.Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 25 lutego1396 roku z dokumentu księcia Jana III oświęcimskiego,który w wianie dla swojej żony, siostry Władysława Jagiełły,zapisał między innymi zamek Wołek. Był on wtym czasie siedzibą możliwą do zamieszkania, musiał więcpowstać dużo wcześniej. Jego wygląd można odtworzyćdzięki wykopaliskom. Na ściętym zniwelowanym szczyciewzgórza był <strong>maj</strong>dan broniony murem i fosą. W jego częściznajdowała się wieża mieszkalna oraz budynek mieszkalny.Do zamku można było dostać się przez bramę wjazdowąwychodzącą na most zwodzony .Wraz ze zmianą książąt oświęcimskich Wołek zmieniałwłaścicieli, zmieniały się też funkcje jakie pełnił.Był siedzibą żony księcia JanaIII Jadwigi, w czasach husyckichspełniał zabezpieczenie przed najazdamize Śląska i Czech, podobnąrolę odgrywał w latach 40. i50. XV w. będąc areną wojen inajazdów na pograniczu Śląska iMałopolski. Ważną datą dla naszejtwierdzy był rok 1453, kiedy jejwłaścicielem był książę oświęcimskiJan IV, znany jako rozbójniki wróg króla polskiego. W tymroku wojska królewskie zdobyłyzamek oświęcimski, a wyprawawojsk pod wodzą Jana Tęczyńskiegozmusiła księcia oświęcimskiegodo zamknięcia się w zamkuWołek. Dzięki dobremu ufortyfikowaniuoraz położeniu Wołka odziały Tęczyńskiegoponiosły klęskę. Wtedy zawarto porozumienie, na mocyktórego książę Jan IV zobowiązał się sprzedać księstwokrólowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. . Z ramienia królazamkiem zarządzał Mikołaj Szłop z Dębowca. Dokumentsprzedaży pochodzi z 21 lutego 1457 r. na jego mocy Wołekprzeszedł w ręce królewskie. Niebawem król nakazałzamek odbudować ze zniszczeń wojennych i ufortyfikować.Dobrym czasem dla twierdzy są lata 1485-1492, kiedy jejdzierżawcą był syn Mikołaja Szłopa, Melchior. Dbał ono nadsolańską fortecę oraz rozbudował posiadłości podzamkiem, zwłaszcza Kobiernice, rozwijając gospodarkęstawową. Syn Melchiora, Baltazar sprzedał swą posiadłośćkrólowi Aleksandrowi Jagiellończykowi w 1504 roku. Zamekzaczął wtedy popadać w ruinę, przestał pełnić funkcjeobronne, ponieważ dynastia Jagiellonów panowała wówczasw Czechach i na Węgrzech, zatem nie istniało już ztej strony zagrożenie. W inwentarzu dóbr królewskich z1549 r. mowa jest jedynie o wartości gruntu, na którymstała, niegdyś świetna, twierdza. Można datę tę uważać zaostateczny kres istnienia zamku.Historyczne ruiny zostały odsłonięte dopiero w XIXw. przez ówczesnego właściciela Kobiernic, StanisławaTomkowicza, który z pomocą prof. He<strong>nr</strong>yka Linquistaprzeprowadził badania Wołka, w 1880 r. Odsłonili oni wały,fosy, odkopali szczątki ruin, bramę- basztę, studnię, wykopaliozdobne stare kafle i różne przedmioty żelazne.To czego dowiedzieliśmy się o Wołku to jedynie niewielkaczęść jego fascynującej historii.Zamek ,a właściwie resztki jego ruin, czeka na swojegobadacza, który napisze o nim naukową monografię i skonfrontujehistoryczną prawdę z tajemniczymi legendami.BRstr. 19


Nasza Gmina PorąbkaOrganizacje Pożytku PublicznegoJest to dobry pomysł ministerstwa pracy, który pozwalana uzyskanie przez wiele organizacji społecznych, towarzystw,klubów sportowych i innych instytucji, środkówna swoją działalność, bez których w dzisiejszych czasachsą zupełnie bezradni.W naszej gminie taką inicjatywą wykazały sie klubsportowy „Zapora” i Czaniec oraz Towarzystwo PrzyjaciółPorąbki. Aby uzyskać status Organizacji PożytkuPublicznego trzeba było spełnić kilka warunków organizacyjno-prawnych,a potem zarejestrować sie w sądzie.W roku 2010 mieszkańcy woj. śląskiego wsparli OPPkwotą ponad 47 mln zł, z czego nasza „Zapora” wzbogaciłasie ponad 1600 zł. Jak na początek to zupełniedobrze. Liczymy, że następne lata będą zdecydowanielepsze, zwłaszcza że wszystkie formalności wypełnia za nasskarbówka. Wystarczy tyko wskazać w PIT-cie dla kogoma być skierowany nasz 1 % darowizny od podatku.Osobiście bardzo zachęcam wszystkich na taką pomocaby powtarzali to w co roku, aby nam to weszłow pozytywny nawyk. Przecież te pieniądze spłyną tam,gdzie pracują społecznie nasi członkowie rodzin, znajomi,sąsiedzi, gdzie biegają za piłka nasze dzieci i wnuki.W imieniu Klubu „Zapora” składam serdeczne podziękowaniawszystkim darczyń<strong>com</strong> i zapewniam, żepieniądze te będą dobrze wydane. Czy warto ten jedenprocent darowizny przeznaczać na taka działalność? Wybórnależy do każdego z nas. Jeśli nie wskażemy odbiorcynaszej darowizny to zostanie ona zagospodarowana przezpaństwo, a tam jest studnia bez dna, gdzie wpadającepieniądze są wydawane wcale nie tak jakbyśmy sobietego życzyli. Pomyślmy o tym czy warto część naszejdarowizny lokować w najbliższe nam środowisko.Leonard AugustyniakWIERSZESiedziałem nad stawem, był miesiąc <strong>maj</strong>, rybki nie brałyAle za to napisanie tego wiersza mi podpowiedziałyNASZE STAWYW KOBIERNICACHByły obok Soły stawy, stawy z żwirowiskaZ czasem przekształcono te wody w łowiskaCzęsto nad rzekami żwir się wydobywaPóźniej te wykopy woda znów zalewaWymagają one trochę pielęgnacjiPowstaje dla ludzi teren rekreacjiJak jest Soła duża, przelewy wydrążyTo rybka do stawu przez przejścia podążyZ czasem jednak stawy zarybionoI łowiska rybne wędkarzom zrobionoŻeby było dużo wędkarskiej zabawyKarpiem i szczupakiem zarybiono stawyWędkarze na stawach te rybki łowiliCzasem przeklinali, czasem się złościliWszyscy o tym wiedzą, wiedzą doskonaleJak rybka nie bierze to nie bierze wcaleInnym razem znowu jak rybki są głodneTo się chwyci sztuki duże i dorodneJedni podziwiają, inni znów się złoszcząMoże też są tacy co nawet zazdroszcząŻe do innych właśnie rybka podpłynęłaA jego przynęta to nawet nie drgnęłaAle się nie przejmuj, jak będziesz wytrwałyTo następnym razem tobie będą brałyNa stawach są kaczki, są także łabędzieWokół jest wiklina, zielono jest wszędzieWiklina jest obok, prawie dookołaWe wschodniej znów części ukochana SołaSą też nad stawami rodzinne spotkaniaPołączone z przyjemnością także grillowaniaZatem niech nam służą długo nasze stawyDostarczając wrażeń i dobrej zabawyPrzyjemnie jest przecież posiedzieć nad wodąI żyć zawsze w zgodzie z przepiękną przyrodąEkologia zawsze niech ci będzie bliskaPozbieraj odpady, nie rób wysypiskaAby w stawach były wody przeźroczysteA brzegi wokół nich żeby były czysteBo przecież głębokie i przejrzyste wodyDodają tym stawom przepięknej urodyŻyczę zatem wszystkim połowów udanychI wspomnień po latach z wędkarstwem związanychŻyczę wam koledzy, żeby taka rybka wzięłaKtóra do podbieraka z trudem by się zmieściłaZawody wędkarskie to takie czynnościstr. 20


Nasza Gmina PorąbkaGdzie trzeba mieć szczęście i umiejętnościSą one na małym lub dużym stawieSłużą rekreacji i dobrej zabawieNa koniec ognisko i miłe spotkanieWręczenie dy<strong>pl</strong>omów i nagród rozdanieSpotkania te służą żeby się zabawićI wypić po jednym by humor poprawićWędkarze nad stawem pogawędzą sobieCzasem po<strong>pl</strong>otkują o mnie i o tobieJak to rybka pięknie haczyk połknęłaLecz ją nie złowiłeś bo ci się opięłaKoledzy wędkarze tak dla przypomnieniaTo ta rybka biedna też musi mieć szansę uniknąć smażeniaŁza się w oku kręci jak to jest na świecieSzybko przeleciało to dziesięcioleciePanie Prezesie! Moje wierszowanieDla Zarządu i dla Pana to podziękowanieBo praca społeczna to jest poświecenieJakby nie powiedzieć nawet wyrzeczenieŻyczmy zatem zdrowia naszym pasjonatomDbajcie o te stawy, dziękujemy za toKoledzy z zarządu! Wędkarze! „Rybacy”!Życzę satysfakcji ze społecznej pracyNapisał: Wędkarz Tadeusz Hankus29.05.2009r.Z okazji Pierwszej Komunii świętejCieszą się anioły w niebie, cieszy się cała rodzinaPan Jesus przyszedł do Ciebie w postaci chleba i winaPodziękuj rodzi<strong>com</strong>, że o to zadbalido Pierwszej Komunii Cię przygotowaliJest rzeczą niezwykłą, ten opłatek małyOkaże się w życiu, tak wielki wspaniałyMy przecież to wiemy, On łaski przynosiszczególnie gdy człowiek w modlitwie Go prosiSzacunek dla ludzi miej zawsze i wszędzieA na pewno Tobie, w życiu lepiej będzieW życiu są upadki, jest także i trwogaWtedy zawsze możesz zwrócić się do BogaOn Cię nie opuści, On jest wszechmogącyWiemy o tym dobrze, my ludzie wierzącyŻyczę Ci przeżycia długich lat wspaniałychOraz pięknych wspomnień tych wielkich i małychTy jesteś jeszcze dzieckiem, przyjmujesz dziś Komunię ŚwiętąMiej zawsze ją w swoim serduszku, Ona jest niepojętąZaś w dorosłym życiu bądź mocno wierzącąKochaj Boga, kochaj ludzi, bądź praktykującąMogą być tacy ludzie co będą śmiali się z CiebiePowiedz im jedno zdanie, wy nie ja będę w niebieCieszą się wszyscy w niebie, cieszy się ziemia całaPokój na ziemi ludziom, a Bogu wieczna chwałaAutor Tadeusz Hankus, Porąbka 2004 rokKatyń – Prawda czy fałsz?Katyń – słowo symbol – legenda ponuraDługo biała <strong>pl</strong>ama naszej historiiJak świat długo istnieje – (prawda to, nie bzdura)Nie widział i nie zobaczy takiej tragedii.Sprawcy tej zbrodni pomnik wystawiliZbudowany z ciał ludzkich- trwalszy niż spiżowy.Bo każdemu w tył głowy z zimną krwią strzeliliNikczemny to był człowiek tej nazwy nie godny.Któż jest sprawcą? Niemcy? Rosjanie?Długo zdania w tej sprawie były podzieloneJak zginęli? Kiedy? Gdzie? To nasi krajanieI gdzie ich kości, prochy leżą rozrzucane?Ta czarna księga zbrodni przez kogo pisana?Niemcy się wypierają, że to nie ich winaA w rodzinach żałoba i krwawiąca ranaPodejrzenie pada jednak na Stalina.Jest wizja lokalna. Niemcy zabiegająBy Polacy w wizji też swój udział mieliRosjanie odwrotnie- prawdę zacierająBy w świecie o tej zbrodni jak najmniej wiedzieli.Doły śmierci- Katyński obraz boleściStrzały w tył głowy z zimną krwią oddaneBo choć Rosjanie w pierś się uderzyliŻe to wina Stalina przed światem przyznaliAle dla rodzin ofiar, więcej by zrobiliBy bliskich ich sercu zrehabilitowali.A las Katyński szumi i zbrodnie wspominaO której Polak zapomnieć nie możeBo wieszcz kiedyś napisał: „Jeśli ją zapomnęTo ty o mnie zapomnij dobry, mocny Boże”.Rany się zabliźniały. Znowu tragediaJakiej w całym świecie nigdy nie widzianoGinie Prezydent Polski i delegacjaDaninę z życia elit poległym oddano.Naród w szoku. Ludzie w bólu pogrążeniPłoną znicze. Modlitwy. Łez wylano morze.Po roku Polacy znowu podzieleniOsądzić nas Polaków – pomóż mi o Boże.Autor: DoZaKwiecień <strong>2011</strong>str. 21


Nasza Gmina PorąbkaPytania bez odpowiedziPanie Prezydencie Putin! Czy te ofiary lotniczej tragedii,Które chciały hołd złożyć na Katyńskiej ziemi,Gdzie w dołach spoczywa wymordowany kwiat polskiej inteligencjiMusiały złożyć daninę z życia swojegoBy świat się dowiedział o tajemnicy lasu katyńskiego?Czy jedne oczy musiały się zamknąć- aby drugie otworzyć?Panie Prezydencie Kaczyński! Osierocił Pan naród jak ojciec rodzinę,Złożył swe życie niczym okup- najwyższą daninę.Czy zabliźni się rana co już się goiła,Czy też od nowa, mocniej, znów będzie krwawiła?Czy Katyń nas połączy z Rosyjskim narodem,Czy głębszego rozłamu on będzie powodem?Pani Mario – Pani Prezydentowa!Jakie były Twe ostatnie myśli, albo może słowa?Czy był czas, by zobaczyć dotychczasowe życie przed oczami,I w myślach choć pożegnać się z najbliższymi sercu osobami?Panie i Panowie Parlamentarzyści!Czy taka tragedia aż potrzebna była,By scena polityczna nam się połączyła?Czy trzeba było zmieszać krew lewicy z prawicą?Niechże to pozostanie losu tajemnicą.Śmierć, która was złączyła była bezpartyjna.Wzięła wszystkich. I w tym była bezkonkurencyjna.Panowie Generałowie! Czy tragedia w Mirosławcu niczego Was nie nauczyłaŻe znowu śmierć tragiczna takie żniwa wzięła?Czy też ten las Katyński- niemy świadek tragedii sprzed 70-ciu latyPrzyciągnął Was, by naród znów poniósł, tak ogromne straty?Wiem, nie odpowiecie już na to pytanieI Waszą tajemnicą ono pozostanie.I Wy Duchowni – Biskupi Polowi! – Czy to znak o0d Boga,Że cierpieniem usłana naszej Polski droga?Wszak mogiły zbiorowe w całym świecie mamy,I jak żaden inny naród je upamiętniamy?Czy to się musiało wydarzyć w Święto Miłosierdzia Bożego,I w piątą rocznicę śmierci papieża naszego?Czy naród Polski- ponoć przez Boga wybrany-Musi być tak tragicznie dalej doświadczany?Czy musimy pierwsi w świecie drogi utorować,Jak po takiej tragedii żyć, oraz pracować?Bo w historii światowej to się nie zdarzyło,By elitę rządzących na raz się grzebało.Jak pocieszać rodziny tak osierocone,Oraz dzieci, ojców – matek pozbawione?I Ty Panie Prezydencie Kaczorowski! – tak Polskę kochałeś,Że w lesie pod Smoleńskiem życie swe Jej dałeś?I tak zespoleni- ostatni na uchodźctwie i urzędującyPocałunkiem śmierci, pożegnaliście Urząd chlubę przynoszącyPytanie do każdego, co zginął bym miała,Ale na tych kilku już bym poprzestała.Na końcu mam pytanie do Ciebie – Boże Wszechmogący!Jak utulić mój Kraj w morzu łez tonący?str. 22Dedykuję ofiarom tragedii pod Smoleńskiem.Autor: DoZa, Czaniec 11 kwiecień 2010 rokuW następnym numerze Naszej Gminy zaprezentujemy wiersze p. Edwarda Wykręta.Redakcja


OgólnoszkolnyTurniej Szachowy- art. na str 14Spotkajmy się w bibliotece ... z pisarzem- art. na str 17


Dzieci uczą dzieci - art. na str 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!