WWS 9-2005 - Witkowo

witkowo.pl
  • No tags were found...

WWS 9-2005 - Witkowo

Gminne Dożynki Witkowo 2005Obchody Święta Plonów-Dożynki-tradycyjną uroczystość zakończenia żniwpowiązaną ze zwyczajami iobrzędami ludowymi mającymi zapewnić urodzaj wnastępnymrokuwGminieWitkowoobchodzono21sierpnia.Obchody rozpoczęły się ododegrania hejnałuWitkowa przez trębacza Pana Piotra Lesiaka.Podczas mszy św., którą odprawił KsiądzProboszcz StanisławGoc zostały poświęconechleby iwieńcedożynkowe.Po czym korowóddożynkowyprowadzonyprzez zespół muzyczny„BIG-BAND” Witolda Biegalskiego z Witkowaprzeszedł ulicami centrum Witkowa. Wkorowodzie zakapelą podążali: „Zespół Pieśni iTa ń ca „Siekieracy”, następnie pocztysztandarowe, starostowie dożynek, delegacjesołeckie z wieńcami żniwnymi, władzesamorządowe, zaproszeni goście, radni radymiejskiej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.Podczas obrzędowej części obchodów poodśpiewaniu roty na ręce burmistrza orazproboszcza witkowskiej parafii starostowiedożynek złożyli chleb wypieczony ztegorocznych zbóż z prośbą, by go dzielilidługo i sprawiedliwie. Następnie BurmistrzGminy iMiastaiKsiądz Proboszczpodzielili sięchlebem z zebranymi na stadioniemieszkańcami gminy.Wyrazywdzięcznościodcałego społeczeństwa dla tych, którzy żywią,słowa uznania i podziękowań za trud ipoś więcenie oraz najlepsze życzenia dlawszystkich pracujących na roli przekazałBurmistrzGminyiMiasta KrzysztofSzkudlarek,przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,Prezes Wielkopolskiego StowarzyszeniaSołtysów Poseł na Sejm RP IreneuszNiewiarowski, Przewodniczący SejmikuWojewództwa Wielkopolskiego Paweł Arndt,Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego JacekKowalski oraz Wicestarosta Telesfor Gościniak.Poczęścioficjalnejodbyłasięczęśćartystyczna.Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Siekieracy” zSiekier Wielkich, gm. Kostrzyn Wielkopolski,Zespół wokalny OK,SiR-u „Muzykanci”,uczniowie ze szkół podstawowych Nr 2, 3,Gorzykowa, Mielżyna iGimnazjum wWitkowie,Klub Seniora „My Młodzi”, „Big-Band” WitoldaBiegalskiegoorazGminnaOrkiestraStrażackazBabiaka. W czasie dożynek można byłouczestniczyć wkonkurencjach sportowych dladzieci i dorosłych. Dożynkowemu festynowitowarzyszyły wystawy: sprzętu rolniczego,kwiatów iowoców, wyrobówz siana i słomy,ceramiki, wyrobówzwosku iinnych produktówpszczelarskich, wyrobów Spół dzielniMleczarskiej z Witkowa, pasz i koncentratów,środków ochrony roślin, prac hafciarek zwitkowskiego koła hafciarskiego„Róże”. Możnateż było degustować domowy smalecprzygotowany przez Panią Halinę Knast -Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich wFolwarku,kiszoneogórkiorazplacekdrożdżowyupieczony w piekarni Gminnej Spółdzielni„Samopomoc Chłopska”wWitkowie,skorzystaćzoferty punktów małej gastronomii lub pomócinnympoprzezwzięcieudziałuwloteriifantowej.Podczasuroczystości wręczono nagrodywVIDożynkowych Mistrzostwach Sołectw w Piłcenożnej.Dożynkowe uroczystości zakończyła zabawataneczna, w czasie której przygrywał zespół„DUET”.2

More magazines by this user
Similar magazines