1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie ...

wup.katowice.pl
  • No tags were found...

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie ...

Program Operacyjny Kapitał LudzkiPoddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w KatowicachZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach należy kierowad bezpośrednio do BeneficjentówUwaga: Niniejsza lista nie jest kompletna, dane będą uzupełniane w miarę podpisywania kolejnych umów z BeneficjentamiAktualizacja: 5.10.2012Tytuł projektuBeneficjentDane kontaktowew zakresie szczegółowychinformacjio projekcieKryteria udziałuw projekcieFormy wsparcia w projekcieZakres iokresrealizacjiprojektuPlanowanyterminnaboruuczestnikówPrzekwalifikowanina sukcesTERRA Szkoleniai DoradztwoPrzemysławOmieczyoskiul. Wojciechowska 7M Lublin,przekwalifikowaninasukces@terra-szkolenia.plosoba do kontaktu JolantaMazur80 osób zamieszkałych lubpracujących woj. śląskim,odchodzącychz rybołówstwa lub rolnictwa(także ich domownicy),zainteresowanychPoradnictwo zawodowe, szkoleniazawodowe (florysta, kucharz,kosmetyczka, technolog wykooczeniawnętrz, kadry i płace, prowadzenieksięgowości przedsiębiorstwa,język angielski lub niemiecki, warsztatywoj. śląskie2/01/2012-30/04/2013Nabór dokoocalistopada2012 r.1


NoweumiejętnościnowemożliwościAgroturystykatwojąprzyszłościąLauren Peso PolskaSASzkoła JęzykaNiemieckiego iAngielskiegoDEUTSCH dr. PiotrKurnickiul. Dąbrowskiego 48,Chorzów,tel. 32 445 35 55piotrbujara@wp.plosoba do kontaktu MariuszSidor, tel. 608 117 815SJNiA DEUTSCHul.Stalmacha20, Zabrze,tel. 32 278 65 31agroturystyka@deutsch.com.plosoba do kontaktu: RadosławaBiernacka, tel. +48 698 640 817podjęciem pracy niezwiązanejz działalnością rolniczą lubpodjęciem pozarolniczejdziałalności gospodarczej,mieszkaocy gmin wiejskomiejskich,wiejskich i miastdo 25 tys. mieszkaoców600 osób (200 kobiet)pracowników pracodawcówprzechodzących procesyadaptacyjnei modernizacyjne, pracującylub zamieszkujący woj.śląskie, delegowani przezpracodawcę (posiadającegojednostkę organizacyjną naterenie woj. śląskiego)100 rolników lubdomowników z podregionuczęstochowskiegoodchodzących z rolnictwachcących podjądzatrudnienie pozarolnictwem lub rozpocządpozarolniczą działalnośdgospodarcząaktywnego poszukiwania pracySzkolenia: obsługa wózkówjezdniowych suwnic sterowanychz kabiny oraz suwnic hakowych,obsługa żurawi samojezdnych,podestów ruchomych przejezdnych,szkolenia SEP, ECDL, eksploatacjaurządzeo i instalacji energetyczny orazsieci język biznesu angielski/niemiecki,profesjonalna sprzedaż i obsługaklienta, koordynator magazynui spedycji, księgowośd, kadry i płaceA. szkolenia zawodowe: komputeroweECDL, gastronomia i hotelarstwo,księgowośd małej firmy,B. 0 agroturystyka, kurs na pokojowew obiektach hotelarskich, szkoleniekwaterodawców z elementamihotelarstwa,C. kurs prawa jazdy kategorii „C"D. szkolenia językowe: językangielski/niemieckiC-doradztwo zawodowewoj. śląskie01/11/2012-31/12/2013podregionczęstochowski(powiatkłobucki,myszkowskiiczęstochowski)3/01/2012-30/07/2013Nabór ciągłyDo 30października2012r.2


ozumieniu KodeksuCywilnego)4. zamierzające rozpocządwłasną działalnośdgospodarcząAplikowanie w trzechetapach:1.Etap formalny - zapośrednictwemdokumentówrekrutacyjnych:- w tym formularzarekrutacyjnegozawierającego analizępomysłu na biznes,2. Psychologiczny testdiagnostyczny3. Rozmowa kwalifikacyjna,która mana celu ocenę pomysłuna biznesO zakwalifikowaniudecyduje liczba przyznanychpunktów ogółemEURO firmaplusTrawipol-AZSp. z o.o.ul. Piastowska 244-100 Gliwice,www.trawipol-az.pltel. 32/33-01-120fax.32/33 01 121Osoby pracujące zagrożoneutratą pracy lub będące wtrakcie wypowiedzenia.Osoby zwolnione z przyczyndotyczących zakładu pracy wPoradnictwo psychologiczne orazzawodoweWsparcie doradczo-szkolenioweWsparcie finansowe na rozwójprzedsiębiorczości, finansowewsparcie pomostowe, doradztwo orazOd 01-08.2012 do 31-03-2014Listopad20124


okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed dniemprzystąpienia do projektu.Łącznie 32 os.(26K/6M)pomoc w efektywnym wykorzystaniudotacji.Czas na własnąfirmę”Gmina Ślemieo34-323 ŚlemieoRynek 9,tel. 33 86-54-170projektwf@slemien.plosoba do kontaktówroboczych: Grażyna Urbaoska45 (32 K, 13 M)mieszkaoców podregionubielskiego, pozostającychbez zatrudnienia, którzyutracili pracę z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie do 6m-cy przed przystąp. doprojektu i chcą podjądwłasną DG zwykorzystaniem wiedzy iśrodków finansowychuzyskanych w ramachprojektu.- poradnictwo zawodowe (IPD),psychologiczne i szkolenia (stypendiumszkoleniowe, certyfikaty);- wsparcie doradczo-szkoleniowe zzakresu przedsiębiorczości;- wsparcie finansowe na rozwójprzedsiębiorczości i- wsparcie pomostowe oraz szkoleniadla przedsiębiorców.Powiatybielski,cieszyoskiżywiecki,m. Bielsko-Biała,Okresrealizacji1/7/2012 –30/6/2014Od 23października2012 r.5

More magazines by this user
Similar magazines