Koszty pośrednie

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Koszty pośrednie

Program Operacyjny Kapitał Ludzkina lata 2007-2013 w Województwie PomorskimZasady FinansowaniaProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzkii Wytyczne w zakresie kwalifikowalnościwydatków w w ramach POKLDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, dnia 8 lutego 2013 r.1


Zasada efektywnego zarządzania finansamiSzacowanie budżetu – wniosek o dofinansowanie• Beneficjent zobowiązany jest należycie szacować kosztyw ramach projektu, kierując się zasadami kwalifikowalnościokreślonymi w Wytycznych, w szczególności uwzględniając w budżecieprojektu stawki rynkowe;• Beneficjent może zostać zobowiązany do przedstawieniapotwierdzenia należytego szacowania kosztów na etapie ocenywniosku o dofinansowanie.Efektywne zarządzanie finansami – wniosek o płatność• Wykazanie danego wydatku w budżecie projektu nie zwalniaBeneficjenta z konieczności ponoszenia wydatków zgodnie z zasadąnależytego zarządzania finansami. Zatwierdzenie wydatku we wnioskuo dofinansowanie na danym poziomie nie oznacza, że dokładnie takasama kwota jest możliwa do wydatkowania w ramach projektu.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP2


Wkład własnyw• W ramach poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osóbzagrożonych wykluczeniem społecznym” wkład własny wymagany jestobligatoryjnie na poziomie 15% wartości projektu od wszystkichbeneficjentów bez względu na formę prawną (wkład własny może byćwnoszony do projektu także przez partnera);• O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego(publiczny/prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera/uczestnika wnoszącego wkład.W związku z powyższym m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna,organizacje pozarządowe wykazujące wkład własny zawsze kwalifikują gojako wkład prywatny bez względu na to skąd ten wkład pochodzi (środkiwłasne, dotacje z budżetu państwa lub jst itp.).Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP3


Wkład własnywWkład własny może pochodzić ze środków:• publicznych (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnegoszczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego,Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych);• prywatnych (np. środków własnych beneficjenta będącegopodmiotem prywatnym).Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP4


Wkład własnywWkład własny może być wnoszony w formie:• finansowej;• niepieniężnej (np. w formie świadczeń wykonywanych przezwolontariuszy);• dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią,np. w formie wynagrodzeń uczestników projektu.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP5


Koszty bezpośrednie– kwoty ryczałtowe• Beneficjent wskazuje we wniosku o dofinansowanie,iż zamierza rozliczać wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe;• Kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawiezrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźnikówproduktu;• We wniosku o dofinansowanie Beneficjent powinienwskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu dla każdejz kwot ryczałtowych;• Wskaźniki stanowią minimalny próg, który uprawnia dokwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową;• W przypadku nieosiągnięcia założonych we wnioskuwskaźników, Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotucałości otrzymanego dofinansowania.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP7


Oszczędnodności w ramach projektuW przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałychw wyniku przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub zasady konkurencyjnościprzekraczających 10% alokacji na dane zadanie:• oszczędności mogą być wykorzystane wyłączniew przypadku zwiększenia rezultatów i produktów projektuza zgodą podmiotu będącego stroną umowy;• możliwość odstąpienia od tej zasady w przypadku, gdyBeneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędnościna pokrycie wydatków poniesionych w wysokości większejniż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen;• w przypadku braku zgody oszczędności pomniejszająwartość projektu.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP8


Koszty wynagrodzenia personeluKwalifikowalność nagród i premii:• Wydatki na premie i nagrody są kwalifikowalne podwarunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkomstosowanym u Beneficjenta;• Warunkiem kwalifikowania premii i nagród jest ichprzyznanie w związku z zaangażowaniem do realizacji zadańzwiązanych z PO KL na podstawie stosunku pracy.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8 lutego 2013 r.UMWP9


Koszty wynagrodzenia personeluKwalifikowalność dodatków:• Kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia,z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikaćwyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego;• Wynagrodzenie będące podstawą do wyliczenia dodatkuobejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, które mogąstanowić podstawę do wyliczenia wysokości dodatku zgodniez obowiązującymi przepisami;• Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowychobowiązków;• W przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tegosamego Beneficjenta personelowi projektu przyznawany jestwyłącznie jeden dodatek.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP10


Podwójne finansowanie wydatków• Finansowanie w ramach umowy cywilnoprawnej zadań osobystanowiącej personel projektu, które mieszczą się w zakresieobowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy tejosoby jest podwójnym finansowaniem.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8 lutego 2013 r.UMWP11


Koszty pośrednieKoszty pośrednie stanowią następujące koszty administracyjne związanez funkcjonowaniem beneficjenta:• koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności niesą przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki);• koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna)na potrzeby funkcjonowania jednostki;• koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zleceniaprowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu);• koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjnąprojektu;• opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresiezwiązanym z obsługa administracyjną projektu;• amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu, o którym mowa w tiret 1-3;• koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich związanych z obsługąadministracyjną projektu;• koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu;• koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu;• koszty ubezpieczeń majątkowych;• koszty ochrony;• koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystościoraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP12


Koszty pośrednie• Wymienione koszty stanowią katalog zamknięty kosztówpośrednich. Jednocześnie żadna z ww. kategorii wydatkównie może zostać wykazana w ramach kosztówbezpośrednich, w szczególności w zadaniu „Zarządzanieprojektem”.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP13


Koszty pośrednie – wynagrodzenie personeluWynagrodzenie osób wykonujących czynności w ramach kosztówpośrednich powinno zostać przyznane w ramach projektu jako częśćwynagrodzenia danej osoby z tytułu zatrudnienia u beneficjenta,przypisana do projektu w oparciu o rzetelne uzasadnienie.• Koszty zarządu - mogą być wykazywane w kosztach pośrednich w ramach projektu wyłącznie w sytuacji, gdy beneficjentponosił tego rodzaju koszty w ramach swojej dotychczasowej działalności, a osoba uprawniona do reprezentowaniabeneficjenta nie pełni w projekcie funkcji koordynatora lub innego personelu zarządzającego projektu;• Koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki oraz koszty sprzątania pomieszczeń związanychz obsługą administracyjną projektu - dopuszczalne jest zatrudnienie personelu zajmującego się obsługą kadrową, prawnączy finansową jednostki lub sprzątaniem pomieszczeń w sytuacji, gdy beneficjent do czasu realizacji projektu nie zatrudniałosób zajmujących się powyższymi czynnościami;• Koszty związane z obsługą księgową projektu - jeśli zakres czynności w ramach kosztów pośrednich wykonywanych napotrzeby projektu jest znaczny lub jeśli beneficjent przed rozpoczęciem projektu nie ponosił wydatków z danej kategorii,to dopuszczalna jest inna niż ww. forma przyznania wynagrodzenia (np. dodatek do wynagrodzenia) dla osoby wykonującejczynności stanowiące koszt pośredni w projekcie PO KL, o ile będzie ona zgodna z przepisami prawa krajowego orazz Wytycznymi.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP14


Koszty pośrednie• Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej wyrażonej w piśmiez dnia 09.02.2012 r., wysokość kosztów pośrednich na podstawierzeczywiście poniesionych wydatków nie może być kształtowana dowolnieprzez beneficjenta, pomimo braku wskazania ograniczeń co do ichwysokości w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramachPO KL. Dozwolone jest jedynie nieznaczne zwiększenie odsetka kosztówpośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionychwydatków w porównaniu z procentem kosztów pośrednich rozliczonychdla ryczałtu. Wysokość kosztów pośrednich rozliczanych na podstawierzeczywiście poniesionych wydatków powinna wynikać z konkretnejmetodologii, z której jasno będzie wynikała zasadność i racjonalnośćproponowanych stawek.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP15


Reguła a proporcjonalnościciW przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramachprojektu – podmiot będący stroną umowy może uznaćwszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu zaniekwalifikowalne co wynika z faktu, że gdyby beneficjent niezałożył, że spełni to kryterium, projekt nie otrzymałbydofinansowania.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego8 lutego 2013 r.UMWP16


Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoReguła a proporcjonalnościciW przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celuprojektu - wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskacho płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznaczaodpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowieo dofinansowanie projektu. Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależnionajest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu. Zmniejszenie dofinansowaniadotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniamimerytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte lub kosztówzarządzania projektem i kosztów pośrednich.W sytuacji bowiem, gdy nie osiągnięto założeń danego zadania na zaplanowanympoziomie, ale jednocześnie poziom wydatków poniesionych na to zadanie jestadekwatny do faktycznie osiągniętych założeń, regułą proporcjonalności są objętewyłącznie koszty zarządzania projektem i koszty pośrednie (gdyż wydatki związanez danym zadaniem zostały poniesione proporcjonalnie do osiągniętych założeń).Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez właściwą InstytucjęPośredniczącą.8 lutego 2013 r.UMWP17


Dziękuję za uwagę18

More magazines by this user
Similar magazines