Reportér 2006/4 - AŽD Praha, sro

azd.cz
  • No tags were found...

Reportér 2006/4 - AŽD Praha, sro

ReportérČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA | ZDARMA4 | 20064 Centrální dispečerské pracovištěPřerovPRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ8 Úspěšné zavádění systémů managementuZAMĚŘUJEME SE NA KVALITU, ENVIRONMENT I BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ16 Oživení kolínského nádraží je v naší režiiDALŠÍ ÚSPĚCH NAŠICH DEVELOPERSKÝCH AKTIVITKOLÍNSKÉ NÁDRAŽÍ BUDEME PROVOZOVAT DO ROKU 2046Seriál o počátcích, vývoji a současnosti želez ničníchzabezpečovacích systémů a samozřejmě o rolispolečnosti AŽD Praha na tomto poli.Čtěte na stranách 18–19.


AŽD EDITORIAL PRAHAÚVODNÍ SLOVOV předvánočním čase se s vámi, čtenáři, opět chcemepodělit o dojmy a perspektivy.V září jsme ukončili další hospodářský rok, který přineslřadu úspěchů, inovací a novinek. Svou pozornostjsme v tomto roce intenzivněji zaměřili na zahraničí.Podařilo se dokončit výstavbu provozní a výrobníbudovy naší dceřiné společnosti Balkan SAST v Bulharsku,získali jsme významnou zakázku v běloruskémPolocku a úspěšně realizujeme stavbu v Černé Hoře.Z technického hlediska měla pro naši společnostvelký význam říjnová aktivace zabezpečovacího zařízenív železniční stanici Hluboká nad Vltavou. Jakjsme již zmiňovali v předchozím čísle Reportéra, doprovozu byl uveden nový typ zabezpečovacího zařízeníESA 33 – inovovaná verze osvědčeného stavědlaESA 11 – s elektronickými výstupy k ovládanýmprvkům v kolejišti, a to včetně nových kolejovýchobvodů KOA1. Další stavědlo tohoto typu je předdokončením ve stanici Jeřmanice v Libereckém kraji.Za zmínku stojí, že kolejové obvody KOA1 jsou jižstandardně instalovány i na dalších stavbách. Velkoudokončenou stavbou je i modernizace železničnístanice Teplice v Čechách, jejíž slavnostní uvedenído provozu proběhlo 28. listopadu.Také na pražském metru se můžeme pochlubittechnickou novinkou – úspěšně jsme představitelůmprovozovatele předvedli tzv. automatickýobrat. O co se jedná? Na konečné stanici byloobvykle nutno z příjezdové koleje vyjet s vlakemza stanici a vrátit se na kolej odjezdovou. Samozřejměže při této operaci bylo nutno zajistit přítomnoststrojvedoucích na obou koncích vlaku.Automatický obrat znamená, že strojvedoucí vlakpřevede na automatický režim a z vlaku vystoupí.Vlak pak bez lidské obsluhy odjede a po přestavenívýhybek se sám vrátí na odjezdovou kolej,kde na nynější přední stanoviště (před obratemzadní) opět nastoupí strojvedoucí.Dalším velkým počinem naší společnosti je realizacepilotního projektu centrálního dispečerského pracovištěv Přerově. Toto nové špičkové řešení představujeprůlom v efektivnosti a kvalitě řízení dopravníchprocesů. Na druhé straně nám projekt přinášícenné poznatky v rovině technické, technologickéi organizační, které budou zohledněny při stavbáchobdobného charakteru. Ukončení stavby v Přerověpředpokládáme v březnu 2007.V oblasti našich zahraničních dodávek je předdokončením stavba v Indii, kde už je v provozu10 z nasmlouvaných 11 stavědel. Stavba v ČernéHoře, kterou zajišťuje Montážní závod Kolín, běžínaplno. Pracovníci z Montážního závodu Olomouc sev současnosti připravují na zahájení stavby v Bělorusku– modernizaci železniční stanice Polock. A jak jejiž pravidlem (tam, kde je to možné), využíváme i zdespolupráce místní firmy a místních odborníků.Rádi informujeme o další horké novince – od 1. lednapříštího roku přebíráme od Českých drah zajištěníúdržby na dvou traťových úsecích na Moravě. Našedivize Servisu zabezpečovací techniky posílila o několikdesítek pracovníků stávající údržby ČD.To, co jsme minule slibovali, se stalo skutečností. Načeských dálnicích již stojí bezmála dvě stovky mýtnýchbran. Naše společnost splnila své závazky vůčiinvestorovi 100%.A na závěr se vraťme do rodin našich zaměstnanců.Přejeme vám pohodu do vánočních dní, hodnědárků pod stromečkem a odměnu rozzářených očívašich dětí.Šťastný a úspěšný nový rok 2007!Vaše redakční rada2REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


OBSAHOBSAHEDITORIAL2 Úvodní slovoAKTUÁLNĚ4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov6 ESA 11 v Teplicích7 Nejmodernější zabezpečovací zařízeníje v Hluboké nad Vltavou8 Úspěšné zavádění systémů managementu9 Řidiči v Jihlavě: za červenou foto domů4 CENTRÁLNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘEROVZAHRANIČÍ10 Postavili jsme v Bulharsku nový výrobní podnik11 Železniční organizace a jejich zkratkyLIDÉ12 Chceme dát šanci začínajícím vývojovýma vědeckým pracovníkůmRozhovor s novou jednatelkou AŽD Praha ing. Alicí Dickovou13 Blahopřání jubilantům14 Kde se rodí noví odborníci15 Karel Novotný vítězem fotografické soutěže7 • NEJMODERNĚJŠÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍJE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOUAKTIVITY16 Oživení kolínského nádraží je v naší režiiSERIÁL18 Železnice, zabezpečovací zařízení a AŽD Praha1. dílZÁBAVA20 KřížovkaVELETRHY21 48. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně22 Na InnoTransu 2006 v Berlíně v rámci ACRI23 Desátý ročník konference Transport 200610 NOVÝ VÝROBNÍ PODNIK AŽD PRAHA V BULHARSKUReportér AŽD Praha 4/2006VYDÁVÁ: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, tel.: 267 287 288, 267 287 754Vychází 4× ročně. Toto číslo vyšlo v prosinci 2006.E-mail: gosmanova.sandra@azd.cz, sovak.miloslav@azd.cz, reporter@azd.czREDAKČNÍ RADA: předsedkyně Sandra Gosmanová, MSc., tajemník Ing. Miloslav SovákČlenové a spolupracovníci redakce: Ing. Jan Káda, Ing. Zdeněk Procházka, Ing. Josef Schrötter,Blanka Prešinská, Josef WeisgerberGRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a.s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany,redakce: Marek ŠplíchalRegistrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR 12411 ze dne 27. června 2001.Foto: Vladimír Sládek16 OŽIVENÍ KOLÍNSKÉHO NÁDRAŽÍ JE V NAŠÍ REŽIIREPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 3


AKTUÁLNĚPilotní projektCentrální dispečerské pracoviště PřerovPřevedení ovládání zabezpečovacího zařízení jednotlivých stanic na jedno centrální dispečerské pracovištěpřináší průlom v efektivnosti a kvalitě řízení dopravních procesů. Realizace pilotního projektu centralizovanéhořízení tratě přináší cenné poznatky v technických, technologických i organizačních aspektech, které budouzohledněny v návazných stavbách obdobného charakteru. Správa železniční dopravní cesty, s.o., jako objednateltéto rozsáhlé stavby, svou investicí opět potvrzuje naplnění poslání zajistit co nejvyšší bezpečnost a kvalituzabezpečení a řízení železniční dopravy v České republice.Úsek Přerov–Břeclav jsme do prvního projektucentralizovaného řízení tratě doporučili proto,že jsou zde vytvořeny vhodné podmínky proimplementaci nutných technických prostředkůpro centralizaci řízení. V rámci předchozíchkoridorových staveb zde totiž bylo instalovánozákladní technické a technologické zařízenípro dálkové ovládání zabezpečovacíhozařízení.Centrální dispečerské pracoviště (CDP)bylo situováno do Přerova se záměrempostupně zde vytvořit centrum řízenídopravního provozu pro hlavní tratě Moravya Slezska. Obdobné centrum pro Čechy sepřipravuje v Praze.Výstavba probíhá od začátku roku 2006.V současné době jsou z Přerova řízeny úsekyPřerov–Nedakonice a Hodonín–Břeclav. ÚsekMoravský Písek–Rohatec bude do CDP Přerovpřipojen v prvním čtvrtletí příštího roku,po úpravách staničního zabezpečovacíhozařízení (SZZ).Koncepce centrálního dispečinkuv PřerověCentralizované řízení tratě Přerov–Břeclavje řešeno jako jedna řízená oblast v jednomsálu na CDP Přerov. Dopravní sál představujesouhrn obslužných a dalších pracovišť všechfunkčních postů řídících zaměstnanců prodanou řízenou zónu. Jde o posty provozníhodispečera, řídící a úsekové dispečery (dispečeřiDO), operátory a dispečera železniční dopravnícesty. Součástí dopravního sálu může býtpřehledové informativní velkoplošné zobrazenířízené oblasti (VEZO).Dispečeři DO přímo řídí provoz v přidělenéčásti řízené oblasti a dálkově ovládají zabezpečovacízařízení. Počet dispečerů DO ve služběmůže být proměnlivý v závislosti na intenzitěvlakové dopravy. Pracoviště dispečerů DO musíbýt dimenzováno na maximální očekávanouintenzitu vlakové dopravy, přičemž variantypersonálního obsazení určuje obslužný plán.Náš systém DOZ 1K dálkovému ovládání zabezpečovacího zařízenívšech patnácti SZZ je použit systém AŽDDOZ 1, tj. dálkové ovládání s nouzovými obsluhami.Systém byl doplněn o nové obslužnéfunkce související s ovládáním řízené oblastivelkého rozsahu, jako je např. automatické otáčenítraťového souhlasu nebo stavění vlakovécesty přes více stanic jednou volbou. Samozřejmostíje přenos čísel vlaků v reliéfu kolejiště.Ovládání zabezpečovacího zařízení odpovídáZTPož JOP. Dálkové ovládání AŽD DOZ 1 je4REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


AKTUÁLNĚdoplněno o graficko-technologickou nadstavbuzabezpečovacího zařízení (GTN).Graficko-technologická nadstavba• automaticky vede elektronickou dopravnídokumentaci• zobrazuje aktuální výhledovou dopravnísituaci• datově komunikuje s vyššími informačnímia řídicími systémy železniční dopravy(např. ISOŘ – informační systém operativníhořízení).Velkoplošné zobrazeníVelkoplošné zobrazení kolejiště celé tratě(VEZO) je řešeno formou zálohovaných samostatnýchbezobslužných pracovišť. Jsou použity4 zobrazovací moduly se zadní projekcí o úhlopříčce67", které jsou postaveny v řadě vedle sebe.Nad VEZO je umístěno 12 LCD monitorů prozobrazení podchodů a nástupišť z kamerovýchsystémů a pro informace z odjezdových tabulíosobních vlaků vybraných stanic. Jednotlivéobrazy z kamer a stanic lze volitelně přepínat.Pracoviště dispečerůŘízená oblast Přerov–Břeclav je řízena dvěmařídícími a třemi úsekovými dispečery. Řídícídispečer I (Přerov–Staré Město) a řídící dispe-čer II (Nedakonice–Břeclav) řídí tranzitní provozv řízené oblasti. Pracoviště těchto dispečerů jeve druhé vyvýšené řadě před VEZO.Úsekoví dispečeři jsou primárně určeni prořízení silného místního provozu stanic Hulín,Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradištěa Hodonín (odbočné tratě, vlakotvorný posun),mohou ale řídit provoz v kterékoliv staniciřízené oblasti. Jejich pracoviště jsou umístěnabezprostředně před VEZO.Pracoviště všech pěti dispečerů DO (traťovýcha místních) jsou konstrukčně shodnáa navzájem plně zastupitelná (zálohování). Jetak umožněno ovládání řízené oblasti jedinýmdispečerem z libovolného pracoviště v případěextrémně slabé intenzity provozu. Pracovištědispečera DO sestává ze zadávacího počítačezabezpečovacího zařízení a GTN. Traťové spojení,AUT, TRS a MRTS jsou integrovány do společnéhoobslužného terminálu TouchCall.Ve třetí vyvýšené řadě před VEZO mají pracovištěoperátoři dopravy obsluhující GTN, kamerovésystémy a informační sytém pro cestujícíINISS. Systém INISSčerpá data o jízdě vlakůz GTN, hlášení procestující je tak závisléna jízdě vlaku, ovládáníje automatizované.V samostatné místnosti mají pracoviště dispečerdopravní cesty a provozní dispečer. Postprovozního dispečera bude obsazen až přiaktivaci dalšího sálu CDP, tj. řízená oblastPolanka nad Odrou–Přerov, který se začnebudovat po vyhodnocení pilotního projektu.Pracoviště dispečera dopravní cesty je vybavenopracovištěm údržby zabezpečovacíhozařízení pro ovládání specifických funkcí zabezpečovacíhozařízení a pro zobrazování poruchovýchhlášení.Na jiném obslužném terminálu je umístěnaspolečná indikace poruch EOV (elektrickýohřev výměn), indikace poruch osvětlenív železničních stanicích a na zastávkách,indikace a případné povely EZS (elektronickázabezpečovací signalizace objektů), indikaceEPS (elektronická požární signalizace) a přístupna RTIS (systém elektrodispečera – trakčnívedení).Ing. Vlastimil Polach, Ph.D.závod Technika, výzkum a vývojREPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 5


AKTUÁLNĚESA 11 v TeplicíchZabezpečovací zařízení ESA 11 funguje od28. listopadu v železniční stanici Teplicev Čechách. Rekonstrukce zabezpečovacíhozařízení v této stanici představuje významnoustavbu na trati Ústí nad Labem–Chomutov.Hlavním objednatelem a investorem je Správaželezniční dopravní cesty, státní organizace(SŽDC), která zde využila finančních prostředkůuvolněných Státním fondem dopravníinfrastruktury, a dále pak ČD, a.s. Realizacestavby trvala velmi krátkou dobu – od únorado listopadu roku 2006. Účelem stavby bylovybudovat nové elektronické zabezpečovacízařízení v železniční stanici Teplice v Čechácha na přilehlých tratích a stanicích.Zleva: ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha, JUDr. JaroslavSoušek, ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravyministerstva dopravy, Pavel Šustáček, náměstek primátora„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízenív železniční stanici Teplice v Čecháchnavazuje na stavbu ostrovního nástupištěa podchodu pro cestující, která byla ukončenav loňském roce,“ uvedl ing. BohuslavNavrátil, 1. náměstek generálního řediteleSŽDC. Realizací těchto staveb dochází kezvýšení bezpečnosti železničního provozujak pro cestující, tak i z hlediska řízenídopravy.Dosavadní zabezpečovací zařízení, kterésloužilo v Teplicích od roku 1964, bylo technologickyzastaralé a nevyhovovalo současnýmpředpisům a normám. Nové elektronickéstavědlo ESA 11 se naopak řadí k těm nejmodernějšíma nejbezpečnějším a vyhovuje všempožadavkům Evropské unie.ESA 11 umožňuje automatické ovládánípodřízených systémů, jako jsou napříkladželezniční přejezdy poblíž stanice nebový hybky. Stavědlo samo vede i předepsanoudokumentaci,tzv. dopravní deník.Jeho využívání výraznězjednoduší a zefektivnípráci personálu stanice.„Dálkové ovládání,které je ve stanicinainstalováno, umožnív budoucnu ovládánícelé stanice z asi 20 kmvzdáleného dispečerskéhocentra Ústí nadLabem-sever,“ uvedling. Zdeněk Chrdle,generální ředitel AŽDPraha. „Stejné systémyzabezpečení a řízeníželezniční dopravypracují na řadě našichdalších koridorovýchi regionálních tratí,v současné době jsoujeho aplikace instalovány také na Slovensku.“Instalace zařízení probíhá v rámci širšímodernizace tratě. V letošním roce prošlyrekonstrukcí blízké stanice Bohosudov a Řetenicea zároveň vzniklo nové řídicí stanovištěpro část tratě mezi Chabařovicemi a Oldřichovemu Duchcova. Velkou rekonstrukcí procházísamotné nádraží v Teplicích, které spadá doprojektu Českých drah Živá nádraží. Opravovalase historická budova nádraží, bylo vystavěnokompletní nové osvětlení železniční stanice.V první etapě rekonstrukce stanice, jejímžinvestorem byla Správa železniční dopravnícesty, se vybudovalo nové nástupiště, odvodněníkolejiště a v návaznosti na to byl obnovenželezniční svršek, trakční vedení a celkovézařízení stanice. Bylo instalováno moderníinformační zařízení včetně informačníhosystému pro nevidomé, za které byl investornominován na ocenění – Mosty 2005, stavbypro handicapované občany.Z historie teplického nádražíPočátky železniční stanice se vážou k roku1856, kdy společnost Ústecko-teplické dráhypožádala rakouskou státní správu o stavbuželeznice z Ústí nad Labem do Teplic, aby taknavázala na Severní státní dráhu. Hlavnímdůvodem byla zvyšující se těžba uhlí v regionu.Přeprava uhlí z Teplic do Ústí nad Labemse totiž do té doby uskutečňovala koňskýmipovozy. Zároveň se zde objevila i myšlenkapřepravy lázeňských hostů do Teplic.První vlak do Teplic dorazil v roce 1858. Budovanádraží byla v té době o mnoho menší neždnes. Současný vzhled novorománské budovyje výsledkem přestavby v roce 1871. Tehdy bylo6REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


AKTUÁLNĚnádraží často označováno za archi tektonickýskvost Rakousko-Uherska. Budova je dílemarchitekta Turby, který se také podílel na plánechstarého městského divadla v Teplicích.V rozlehlé budově nádraží sídlilo ředitelstvíspolečnosti Ústecko-teplické dráhy. Přítomnosttéto instituce byla pro město výhodná,neboť dávky, které platila obci, tvořily značnoučást příjmů města. V držení soukroméspolečnosti zůstala tato dráha až do roku1923, kdy přešla do vlastnictví československéhostátu.Díky vhodné poloze a významu lázeňskéhoměsta bylo postupem času přes hlavníželezniční uzel města zavedeno mnoho mezinárodníchspojů. Výstavbou Ústecko-teplickédráhy získaly Teplice spojení nejen s Ústímnad Labem, Prahou a Karlovými Vary, ale téži s mnoha evropskými metropolemi, jako např.s Drážďanami, Lipskem, Berlínem, Hamburkem,Norimberkem, Vídní, Budapeští a Terstem.V roce 1964 se na trati začalo budovatzabezpečovací zařízení typu SSSR. Odté doby nedošlo k žádným revolučnímzměnám. Až na začátku 21. století docházík jeho kompletní rekonstrukci. Zřízena bylanapříklad ostrovní nástupiště a zrekonstruovánaodbavovací hala nádraží. Dnes železničnístanice získala nové zabezpečovacía řídicí zařízení.V rámci projektu Živá nádraží se v budoucnostiz teplického nádraží stane významnécentrum obchodu a služeb, kam budou lidépřicházet nejen za cestováním.Nejmodernější zabezpečovací zařízeníje v Hluboké nad VltavouDne 31. října proběhlo v železniční stanici Hluboká nad Vltavou slavnostníuvedení do provozu nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení, kteréje na české železnici instalováno. Akce se osobně zúčastnili generálníředitel SŽDC ing. Jan Komárek, hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradníka senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.Foto: Ing. Lubomír Macháček, ZTEZadavatelem stavby „Modernizace železničnístanice Hluboká nad Vltavou“, jejíž významnousoučástí byla dodávka zabezpečovacíhozařízení, byla Správa železniční dopravní cesty,finanční prostředky poskytl Státní fond dopravníinfrastruktury a Evropský fond regionálníhorozvoje. Celkové náklady na stavbu, kterézahrnovaly jak stavební část, tak zabezpečovacízařízení, představovaly částku 90 milionůkorun. Stavba byla zahájena v listopaduroku 2005. AŽD Praha zde dodávala zabezpečovacízařízení jako subdodavatel firmy Edikt,která zajišťovala stavební práce.ESA 33 – další vývojový krokStaniční zabezpečovací zařízení ESA 11 s EIP(ESA 33 – viz článek Plně elektronické SZZ ESA 11s EIP v Reportéru 2/2006), které bylo na této stavběvůbec poprvé v ČR instalováno, je novinkouprodukce AŽD Praha. Systém umožňuje zvýšeníbezpečnosti, zvýšení úrovně komfortu ovládánía také navýšení traťové rychlosti z původních60 km/h na 100 km/h. Modernizace zabezpečovacíhozařízení v žst. Hluboká zapadá do celkovékoncepce, kterou SŽDC plánuje centralizaci řízeníželezniční dopravy v celém úseku Plzeň–ČeskéBudějovice z jednoho místa. Ziskem budeFoto: Ing. Lubomír Macháček, ZTEZleva: ing. Jan Komárek, generální ředitelSprávy železniční dopravní cesty, s.o.,ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovnyParlamentu ČR, ing. Jan Zahradník,hejtman Jihočeského krajevýrazné snížení jízdní doby mezi těmito městya snížení finančních nákladů na provoz na trati.Systém ESA 33 je plně elektronické zabezpečovacízařízení. Představuje další vývojovýkrok v oblasti zabezpečení železniční dopravy.Systém využívá možnosti původního elektronickéhozařízení ESA 11 s reléovými výstupy,které nahrazuje úspornějšími a výkonnějšímielektronickými prvky. Výrazná je samozřejměfinanční úspora, která se projevuje jak v pořizovacíchnákladech, tak při každodenním provozu.Systém ESA 33 je poprvé instalován v žst. Hlubokáa v průběhu prosince bude aktivován dalšív žst. Jeřmanice.REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 7


AKTUÁLNĚÚspěšné zaváděnísystémůmanagementuSystémy managementu sezaměřením na kvalitu, environmenti bezpečnost a ochranu zdravípři práci se uplatňují nejen vevšech organizačních jednotkáchAŽD Praha s.r.o., ale takév dceřiných společnostech.Nejlepší výsledky: Signal ProjektNejlepších výsledků v této oblasti dosáhlSignal Projekt s.r.o. Zaměstnanci pod vedenímředitele ing. Zdeňka Trnky postupně zvládlizavedení systému managementu kvalityv souladu s požadavky ISO 9001 (v roce 2001),systému environmentálního managementudle ISO 14001 (v roce 2004) i systému managementubezpečnosti a ochrany zdraví odpovídajícíhospecifikaci OHSAS 18001 (v roce 2005).O funkčnosti, efektivnosti a účinnosti všechtěchto systémů svědčí výsledky každoročníchrecertifikačních a dozorových auditů certifikačníhoorgánu CQS. Společnost má u certifikačníhoorgánu velmi dobrý zvuk, a to předevšímproto, že při auditech není třeba vyhledávatelementární chyby systému, ale společněhledat náměty na zlepšení integrovaného systémumanagementu. Takový průběh a přístupje přínosem pro obě strany.Významného úspěchu dosáhla tato společnostv letošním roce. Úspěšně zavedla systémmanagementu bezpečnosti informací v souladus normou ISO/IEC 27001. Shodu s požadavky tétonormy prověřili auditoři CQS (ing. Malý z EZUa ing. Steiner ze Západočeské univerzity Plzeň)při certifikačních auditech I. a II. stupně a nazákladě jejich doporučení získal Signal Projektcertifikát souladu s požadavky ISO/IEC 27001.Certifikát je udělen z úrovně mezinárodníhocertifikačního sdružení IQNet stejně jakou ostatních systémů managementu.Zvládnutí systému managementu bezpečnostiinformací a jeho úspěšná certifikaceřadí Signal Projekt mezi špičkové organizacev oblasti systémů managementu v rámci celéČeské republiky. V době udělení certifikátu byldle dostupné statistiky udělených certifikátův České republice šestnáctou organizací s tímtooceněním a druhou, která má zavedeny čtyřisystémy managementu. Certifikovanými činnostmive firmě jsou oba předměty podnikání:projektování a vzdělávání. Lze s radostí konstatovat,že mezi vzdělávacími organizacemi jez hlediska zavedených systémů managementuzcela bezkonkurenční. O excelentnosti v tétooblasti svědčí i mezinárodní ocenění kvalityz pohledu spokojenosti zákazníka QFOR, kterérovněž Signal Projekt úspěšně obhajuje přikontrolních auditech od roku 2003.Systémy managementu v Signal Projektujsou začleněny do integrovaného systémumanagementu a – co je nejcennější – jsou8REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


AKTUÁLNĚve značné míře skutečným nástrojem řízeníspolečnosti.Největší zásluhu na úspěšné realizaciinteg rovaného systému managementu, jehoneustálé inovaci a zdokonalování má řediteling. Trnka. Uvědomuje si význam i přínoszavedených systémů a přes velké pracovnívytížení se rozvoji systémů managementuve firmě věnuje s patřičnou iniciativou.Úspěšně si vede i AK signal BrnoÚspěšně si vede v této oblasti i další společnost– AK signal Brno a.s. Po jejím zařazenímezi dceřiné společnosti byl zavedenýsystém managementu kvality v loňskémroce přizpůsoben novým podmínkáma recertifikační audit v roce 2006 potvrdilsoulad s požadavky ISO 9001. Současně bylozahájeno rozšíření systému managementuo oblast environmentu. Požadavky ISO 14001byly začleněny do stávajícího systému managementukvality. O zvládnutí toho nelehkéhoúkolu svědčí výsledek certifikačního audituv roce 2005. I AK signal Brno využívá služebcertifikačního orgánu CQS a certifikáty majímezinárodní platnost z úrovně certifikačníhosdružení IQNet.Po získání certifikátu systému environmentálníhosystému managementu dle ISO 14001byl v roce 2006 doplněn integrovaný systémmanagementu o oblast bezpečnosti a ochranyzdraví při práci. Zavedení a účinnost systémubyla prověřena certifikačním auditem a jehokladný výsledek znamenal také získání certifikátusouladu se specifikací OHSAS 18001.Audit II. stupně byl o to náročnější, že probíhaljako kontrolní pro auditory, kterými byliing. Bezděkovský z EZU a ing. Seger z GEOtestuBrno. Činnost certifikačního orgánu v rámciauditu byla kontrolována zástupci Českého institutupro akreditaci. Jistě potěší, že hodnoceníprůběhu auditu bylo ze všech zainteresovanýchstran kladné. Svědčí to o dobré práci celéhotýmu zajišťujícího koordinaci integrovanéhosystému managementu, který pracuje ve složeníing. Anselmi, ing. Šalé, ing. Polcar a pí Jelínková.Ing. Jan Kádavedoucí odboru řízení jakostiŘidiči v Jihlavě:za červenou foto domůModerní kamerový systém RedCon naší divizeAutomatizace silniční techniky od 18. října dozírána jihlavské řidiče. Kamery byly nainstaloványna křižovatce ulic Jiráskova a Fritzova v rekordněkrátkém čase.Jihlavští řidiči by si od konce října měli dávat velký pozor na to,jestli nemíjejí semafory na červenou. Pokud se jim to přihodí nakřižovatce s kamerovým systémem RedCon, budou při přestupkuvyfotografováni a následně pokutováni policií, nehledě na ztrátu5 bodů.RedCon je moderní automatický detekční systém vyvinutý českýmitechniky v AŽD Praha. Technologie umožňuje napojení na stávajícíinformační systémy. „Data budou přenášena do informačníhosystému města, kde je bude možno využít nejen k postihování dopravních přestupků,ale i k sledování provozu na křižovatce a k případné regulaci silničního provozu,“ říkáing. Vladimír Ketner, ředitel obchodního úseku silniční telematiky AŽD Praha.Zakázka byla financována z projektu vědy a výzkumu PRESTUP Ministerstva dopravyČR, jehož cílem je zvyšování bezpečnosti silničního provozu pomocí automatickýchsystémů.„Jedná se o pilotní projekt tohoto systému v kraji Vysočina, který bude sloužit kezvýšení bezpečnosti silničního provozu na křižovatkách s častými dopravními nehodami,“řekl ing. Ketner. „Po vyhodnocení zkušebního provozu předpokládáme dalšíinstalace v tomto kraji.“REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 9


AŽD ZAHRANIČÍ PRAHAPostavili jsme v Bulharskunový výrobní podnikSlavnostní otevření nové výrobně-technologickézákladny o velikosti 4500 m 2 , která je společným dílemčeské AŽD Praha a naší bulharské 100% „dceřinky“Balkan SAST, se uskutečnilo 17. října v Sofii.Stalo se tak za účasti bulharského ministra dopravy Petra VasilevaMutafčieva, který generálnímu řediteli AŽD Praha poděkoval za obnovutradice výroby železničních zabezpečovacích systémů v Bulharsku. Obapánové dokonce na památku otevření nové budovy zasadili pamětnístrom. Slavnostní akce se zúčastnilo mnoho dalších představitelů bulharskévlády, české ambasády v Sofii a dalších významných zastupitelůměsta a místních podnikatelů.AŽD Praha v Bulharsku investovala do výstavby a přípravy výrobyvíce než 100 mil. Kč. Hlavní výrobní program bulharské společnostiv současnosti představujíkomponenty pro zabezpečovacízařízení určené převážněpro železniční a silničnídopravu, do budoucnostise uvažuje o rozšíření portfoliavýrobků.Důvody k bulharskýminvesticímHistorie AŽD v Bulharsku začalav březnu 2004 dražboupodniku ZAT, dominantníhovýrobce zabezpečovací technikypro železniční dopravuv Bulharsku. Dražby se tehdyzúčastnily tři subjekty, z nichžpravděpodobně jenom AŽDměla zájem získat podnikZAT s úmyslem zachránita dále rozvíjet jeho výrobníprogram.Dražby se zúčastnili všichnimístní odborníci a zaměstnanciZATu, protože věděli,že v případě neúspěchu AŽDpřijdou pravděpodobně nejeno práci, ale může to znamenati začátek konce důležitéhooboru železniční technikyv Bulharsku. V této dražbě všakAŽD neuspěla.Tento neúspěch předurčilPohled na novou budovu Balkan SAST vývoj dalších investičníchkroků AŽD v Bulharsku. To,že v Sofii jsou odborníci, kterým není lhostejná budoucnost výrobyzabezpečovacího zařízení, představovalo jeden z hlavních důvodů,proč se vedení společnosti rozhodlo tuto velkou investici podpořit.V roce 2004 tak byla založena Balkan SAST jako naše stoprocentní dceřináspolečnost. Na zelené louce jsme vystavěli moderní závod po všechstránkách odpovídající náročným požadavkům na výrobu i přísnýmekologickým normám.Přední řada zleva: ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha;Petr Vasilev Mutavčiev, bulharský ministr dopravy;Ivan Kovačev, ředitel Balkan SASTPrvní zakázky již realizujemeZa dva roky od založení společnosti Balkan SAST bylo vykonáno mnohopráce. Podařilo se nám vyhrát několik soutěží a tím se také potvrdilanutnost vystavět výrobně-technologickou základnu, která bude sloužitjako projekční, vývojové, výrobní a administrativní centrum. „Prvníchněkolik měsíců bylo věnováno přípravě a schválení prototypů základníchproduktů z oblasti zabezpečovacího zařízení pro železnici, jako jsounapříklad přestavníky, přejezdová zabezpečovací zařízení, pohony závorči snímače. Ze získaných zakázek jsou zatím nejvýznamnější dodávkyzabezpečovacího zařízení pro dvě stanice sofijského metra,“ říká JosefJírovec, český jednatel společnosti Balkan SAST.Nová budova byla postavena v rekordně krátkém čase jednoho roku,v červenci 2006 se podařilo získat certifikát managementu řízení jakostiISO 9001 a již nyní se pracuje na prvních zakázkách.Obor zabezpečovací a řídicí techniky pro dopravu je velmi úzce specializovanáoblast a Bulharsko stejně jako Česká republika se potýkás nedostatkem absolventů. V prostorách Balkan SASTu proto vznikne10REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


AŽD ZAHRANIČÍ PRAHAŽELEZNIČNÍORGANIZACEA JEJICH ZKRATKYGenerální ředitel AŽD Praha a bulharský ministr dopravypři sázení památečního stromuUICCelosvětová Mezinárodníželezniční unie (založenáv roce 1922).CERKomunita evropských železničnícha infrastrukturníchspolečností sdružuje 54 podnikůz Evropské unie a přistupujícíchzemí včetně zemí bývalé Jugoslávie,Norska a Švýcarska.AEIFDnes již zrušená Asociace proželezniční interoperabilitu (jejífunkci převzala ERA).ERANově vzniklá Evropská železničníagentura (založená v roce2004, v činnosti od roku 2006)zaměřená na zajišťování bezpečnostia interoperability evropskéželezniční dopravy.CITMezinárodní výbor pro železničnídopravu je federacíželezničních a přepravních společností(300 členů); koordinujestanoviska železnic k právnímzáležitostem.ERFAAsociace železniční nákladnídopravy sdružuje 15 železničníchspolečností a soustřeďujese na problémy intermodálnídopravy.spolu s národními asociacemiželezničního průmyslu. Působíjako koordinační a vlivový orgánv sídle EU v Bruselu.EIMSdružení evropských infrastrukturníchorgánů spojujesprávce železniční infrastrukturyz 8 evropských zemí. Hájí zájmytěchto správců ve vztahu k vydávánílegislativy EU pro tutooblast. Založeno v roce 2002.UITPSvětová asociace veřejnédopravy – celosvětové sdruženíměstských a regionálníchpřepravců. Zaměřuje se naveškerou problematiku hromadnéosobní veřejné přepravya lobbuje ve jménu svých členůu EU, OSN a OECD. Založená jižv roce 1885.UIPMezinárodní unie vlastníkůnákladních železničních vozůspojuje národní asociacez 15 evropských zemí včetně ČR.Cílem jsou ekonomické a technickéstudie otázek spojenýchs provozem nákladních vagonů.Založena v roce 1950.UIRRMezinárodní unie pro kombinovanouželezniční a silničnípřepravu sdružuje 19 členů ze14 zemí. Založena v roce 1970.vzdělávací středisko, kterébude sloužit pro školení bulharskýchspecialistů a provozníchpracovníků dráhy.„Záměrem firmy je zaměstnávatpouze bulharsképracovníky. Dnes v BalkanSASTu pracuje 47 zaměstnanců,předpokládáme však,že v horizontu jednohoroku v naší firmě najde práci150 místních odborníků,“vysvětluje Ivan Kovačev,ředitel Balkan SASTu.Ing. Ivan Kovačev, ředitel Balkan SASTERRACEvropský poradní výbor proželezniční výzkum je poradnímorgánem EU. Hlavní cílem jepřipravit a realizovat agenduželezničního výzkumu – jaknárodních, tak společnýchevropských programů.UNIFESdružení evropského železničníhoprůmyslu sdružuje skoro100 hlavních evropských firemz oblasti železničního průmysluERRIEvropský železniční výzkumnýinstitut je dceřinou organizacíUIC odpovědnou za realizacivýzkumu, studií a zkoušeks cílem pokroku železniční technologie.Má 33 členů a 10 přidruženýchčlenů ze 30 zemí.ETFEvropská federace pracovníkův dopravě sdružuje evropskéodborové organizace z oblastidopravy.REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 11


LIDÉChceme dát šanci začínajícímvývojovým a vědeckýmpracovníkůmříká ing. Alice Dicková, nová jednatelka AŽDPraha s.r.o., při svém vyprávění o AŽD, jejíchdceřiných společnostech, ale hlavně o novémvzdělávacím projektu, který připravuje.❯ Od července působíte jako nová jednatelkaspolečnosti. Zůstáváte i přesto nasvém původním místě v závodě Technika?Ano, v závodě Technika pracuji již několiklet jako ekonomka a mám tuto práci velmiráda. Původně jsem však v AŽD Praha začínalav technickém úseku v útvaru investic.To bylo v roce 1979 a zůstala jsem tam 12 let.V roce 1991 jsem nastoupila jako ekonomickánáměstkyně závodu Projekce a po jehospojení s úsekem výzkumu a vývoje do společnéhocelku závodu Technika jsem v tétopozici zůstala a zastávám ji pro celou organizačníjednotku. Mám zde na starosti ekonomicko-provoznízáležitosti, jako je napříkladsledování ekonomických ukazatelů, nákladůa výkonů, ale také například koordinaci dislokovanýchpracovišť.❯ S jakou představou přicházíte do role jednatelky?Co byste chtěla vylepšit a na co sezaměřit?Svou roli vidím především v činnosti dovnitřfirmy, kterou velmi dobře znám. SpolečnostAŽD Praha má mnoho „dceřinek“ a díky jejichpočtu a rozličným aktivitám a výrobnímprogramům je třeba jejich činnost monitorovat,řídit a koordinovat. Tato práce má svédvě roviny. První z nich je ekonomická, kteráspočívá ve sledování nákladů, hospodařenís majetkem. Druhou rovinou je technika,což je právě oblastvýzkumu, vývojea projekce. Konkrétněse mi jednáo zajištění většíspolupráce mezidceřinými společnostmia zamezeníkonkurenci, kteráu některých z nichhistoricky trvá.❯ Co konkrétněznamená být jednatelkou?Jaképovinnosti a právaz této pozice pro vásvyplývají?Jednatelé se scházejí na pravidelné poradějednatelů a dozorčí rady. Na těchto jednáníchjsou rozhodovány strategické plány z hlediskaspolečnosti a samozřejmě zde vznikají úkoly,které s těmito plány souvisejí. Jednatelé majína starosti přípravu valných hromad a taképřípravu výroční zprávy.❯ Vedete nový projekt – výstavbu vědecko--technologického parku ve Mstěticích.Mohla byste jej představit?Výstavba vědecko-technického parkuje nový projekt AŽD Praha, jehož hlavnímúčelem je posílenívzdělanosti v oblastivýzkumu a vývojenových dopravníchtechnologií. Vzhledemk velmi nízkémupočtu absolventůtěchto specifickýchoborů jsme serozhodli podpořitmožnosti vzdělávánía práce vědeckýchpracovníků a začínajícíchfirem.Projekt by měl býtzčásti hrazen z fondůEvropské unie,a proto celá jehopříprava prochází velmi náročným schvalovacímprocesem. Tento měsíc jsme projektprezentovali kontrolní komisi ministerstvaprůmyslu a obchodu a zástupcům CzechInvestu, kteří posuzovali jeho efektivitu.Prezentaci osobně vedl generální ředitela zúčastnil se jí garant – děkan Dopravnífakulty ČVUT Petr Moos; zástupce VUŽ jakodalšího odborného garanta a další specialistéz oboru. Na základě této prezentace,předložení projektu a dalších projektovýchdokumentací doufáme ve schválení celéhozáměru. V případě, že bude schválen a začneokamžitě výstavba, očekáváme dokončenív červnu 2008.❯ Jak bude budova velká, například kolikpracovišť se tam vejde?Zastavěná plocha je celkem 1297 m 2 , prostorvědecko-technického parku 2101 m 2 .Plánujeme zde umístění kanceláří a laboratořípro společnosti zabývající se výzkumema vývojem zejména v oblastech blízkýchnašemu oboru. Dále zde chceme vystavět jednacía víceúčelové (přednáškové) sály.Vědecko-technický park bude fungovat jakopodnikatelský inkubátor, budou zde prostorypro fyzické osoby nebo malé podniky, kterémají výzkumně-vývojový záměr, inovačnípotenciál a výslednou technologii uplatnitelnouv komerční sféře. Naší představou je, že tyto12REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


LIDÉVizualizace připravovaného projektu výstavby vědecko-technologického parkuprostory budou vhodné například pro studentynebo absolventy, kteří začínají podnikat.❯ Jako nové jednatelky naší společnostibych se vás na závěr ráda zeptala, jak vidítebudoucnost AŽD Praha?V současné době má firma nakročenovelmi dobrým směrem. Úspěšně rozvíjí za-hraniční aktivity a naše výrobní a montážnízávody již nyní mají naplněnost pro příštírok. Každým rokem rostou náklady, kteréinvestujeme do výzkumu a vývoje, kterýpředstavuje základ úspěšnosti naší firmy.To vše jsou pozitiva, která předurčují dalšíúspěchy AŽD Praha pro několik příštích leta já za sebe a vedení společnosti mohu slíbit,že budeme pracovat na tom, aby firma úspěšněrostla a vyvíjela se minimálně ve stejnémtempu.❯ Děkujeme za rozhovor.Sandra Gosmanová, MSc.ředitelství společnostiBlahopřání jubilantůmVedení společnosti a odborové organizace OSŽ děkují všem spolupracovníkům, jejichž životní a pracovní jubileapřipadla na 4. čtvrtletí roku 2006, za vykonanou práci a přejí jim příjemné prožití vánočních svátků a do novéhoroku 2007 hodně štěstí, osobní spokojenosti, rodinné pohody a především pevné zdraví.ŽIVOTNÍ VÝROČÍ65 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Jan Hora, Jaroslav RiegerZÁVOD TECHNIKAIng. Jiří Meixner60 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIJaroslava Bočková, Helena MaláDIVIZE TELEINFORMATIKAFrantišek MiláčekVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAMilan ČejkaVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOPavel ŠpunarVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCAlois Bubeník, Jindřich Šubarský55 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Zdeněk Grubl, Lubomír Tosek,Ing. Karel SýkoraZÁVOD TECHNIKAJaroslav Kučerovský,Marcelka KunešováMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNMiloslav FrantaMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCAnna JelínkováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCVladimíra Bitalová, Rostislav TrtilVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAVěra Smolíková,Alena RychlíkováVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOMária HořavováZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCMarta Holásková50 LETMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNJaroslava ŠitychováMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCPetr Červinka, Zdeněk Vostrejš,Petr Malík, Jiří Sroťíř,Jiří KocábVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOJitka PavelkováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCKarel Fišer, Josef MisařZÁS. A ODBYTOVÝ ZÁVOD OLOMOUCMiroslav Mikudík, Hana HalouskováDO STAROBNÍHO DŮCHODUODEŠLI, RESP. ODEJDOUŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTILenka NovákováZÁVOD TECHNIKAIng. Pavel DostálMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNMagdalena Andrlová, Ján Husák,Věra Landová, Emil PetrekVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAJindra Krejčíková, Miroslav Lička,Magda Pilná, Otakar TitěraVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCVladimír Řehulka, Jindřich ŠubarskýPRACOVNÍ VÝROČÍVÍCE NEŽ NEŽ 40 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Jiří Kotlík, Jan Bubák35 LETVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAJozef DrličiakMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiloš Robotka30 LETVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiloslava Kopečná25 LETDIVIZE SERVISU SDĚLOVACÍA ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY PRAHAZdeněk SuchánekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOŠtěpán Kadar, Pavel ŠpunarVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJosef Holoubek20 LETDIVIZE TELEINFORMATIKAMichaela JavůrkováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJosef ŠiborZÁSOBNÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCIng. Jaroslav BřezinaK poděkování a přání pevnéhozdraví a životní pohody se připojujei redakční rada.REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 13


LIDÉKde se rodí noví odborníciPod názvem Střední škola informatiky a spojů lze hledat a nalézt mnohé. Řeč by mohla být o komplexu budovs moderními učebnami a bohatým zázemím v podobě internátu, knihovny, jídelny s vlastní kuchyní, tělocvičen,posilovny a nedávno otevřeného atletického stadionu, stejně jako prostor využitelných nejen zaměstnancia žáky, ale i partnery školy, tedy hotelu, projekčního sálu a podobně.Zároveň bychom mohli objevit tým lidí, kteřízajišťují dnes a denně chod instituce, připravujícímezi svými stěnami okolo 1200 žákůdo praktického života ve světě dopravy,informačních a telekomunikačních technologií,bankovnictví, pojišťovnictví či poštovnictvía logistiky. V neposlední řadě bychomobjevili více než pětapadesátiletou tradicitéto školy, sídlící přes deset let v Čichnověulici v Brně.Odborní partneři školy –zaměstnavatelé našich absolventůJak již bylo naznačeno, vzdělávací nabídkavychází vstříc širokému spektru žáků, kteří poabsolvování studia nacházejí uplatnění předevšímu odborných partnerů školy.Velké zastoupení mají obory zaměřené nazabezpečovací a sdělovací techniku v dopravěa informační a telekomunikační technologie.V tomto směru se mohou budoucí studentiškoly rozhodnout mezi následujícími maturitnímiči učebními obory: zabezpečovací a sdělovacítechnika v dopravě, elektromechanikpro 02 sdělovací a zabezpečovací technika,digitální telekomunikační technika, mechanik--elektronik se zaměřením na informační technologiea spojový mechanik.V oblasti zabezpečovací a sdělovací technikyv dopravě se žáci setkají například s obsluhoutraťových a staničních zařízení od elektromechanickéhopo reléové, řízené systémem JOP.Mimo jiné pracují i s přejezdovým zařízenímtypu AŽD 71 a PZZ elektronickým. Dále poznajízařízení INOMA, ALFA, HAVIS, informačnía časová zařízení, traťové telefony a způsobyochrany majetku, které slouží nejen v železničnímprovozu, ale i v jiných oborech.Součástí výuky jsou také základy bezpečnostisystému metra, městské hromadné dopravy,lodní a letecké dopravy.Realizujeme řadů projektů domácíchi zahraničníchNa SŠ informatiky a spojů najdeme také jednoze školicích center CISCO Networking Academy.Mezinárodní projekt dvouletého studiav oblasti datových a počítačových komunikacíprobíhá v České republice už několik let. AbsolventiCNA se rekrutují z řad žáků i odbornéveřejnosti. Dvouleté studium je rozdělené dočtyř semestrů a samotná výuka probíhá multimediálně– pomocí e-learningu.Škola ovšem pracuje také na řadě vlastníchprojektů, které ve svém důsledku zvyšujíkompetence žáků ať už v oblasti jazykovénebo odborně praktické (projekt OPRLZ –– Optické přístupové sítě). Za zmínku jistě stojíi praktická výuka ve fiktivní firmě s internetovýmobchodem.Ideálním způsobem, jak se přesvědčito vybavenosti i chodu školy, je návštěva Dneotevřených dveří. Případným zájemcům jsouk dispozici následující lednové termíny: pátek19. ledna od 14.00 do 18.00 a sobota 20. lednaod 9.00 do 12.00.Dagmar Dvořáková14REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


AŽD LIDÉ PRAHAKarel Novotný vítězem fotografické soutěžeTaké v letošním roce putoval po kolejích České republiky galerijní vlak, v jehož útrobách našli návštěvníci výstavufotografií Antonina Kratochvila nazvanou Persona. Část expozice byla věnována nejlepším snímkům z fotografickésoutěže Lidé a České dráhy, která měla podtitul Měníme se spolu s vámi.Právě změna byla ústředním tématemsoutěže Českých drah, která probíhalaod 3. května do 30. července. Účastnícisoutěže měli za úkol originálním způsobemzachytit, jak se České dráhy měnína počátku 21. století.Odborná porota vybrala ze161 zaslaných příspěvků 3 nejlepšífotografie. Autorům vítězných fotografiíbyly předány ceny na společnétiskové konferenci Českých drah, a. s.,a galerie LGP, která se odehrála 10. října2006 přímo v galerijním vlaku naveletrhu Invex v Brně.Hlavní cenu v podobě roční síťovéjízdenky In-gold získal náš zaměstnanecKarel Novotný, správce počítačovésítě Výrobního závodu Brno.Blahopřejeme!Vítězná fotografie Karla NovotnéhoPřezdívky lokomotivHUMORPARNÍ498.0-1 Albatros477.0 Papoušek475.1 Šlechtična464.2 Rosnička464.0-1 Ušatá434.2 Dvojka433.0 Skaličák423.0 Velký býček422.0 Malý býček414.4 Prachárna411.0 Zeměplaz404.0 Polaun387.0 Mikádo375.0 Hrboun354.1 Všudybylka313.4 Matylda310.0-1 Třistadesítka300.6 Kafemlejnek275.0 NohatáJEDNOTKY451 Panťák471 EšusDIESELELEKTRICKÉ710 Rosnička708 Lego714 Lachtan715 Rakušanka720 Hektor725 Karkulka730 Ponorka731 Špageta742 Včela749, 751 Bardotka, Ceckatá,Zamračená750 Brejlovec770 Čmelák781 Sergej799 AdélaELEKTRICKÉSTEJNOSMĚRNÉ100 422 Malá Bobina110–111 458 Žehlička120–123 469 Skútr125.8 469.5 Dvojče130.0 479.0 Velbloud130.1 479.1 Dvojička140–141 499.0-1 Bobina150–151 499.2 Princezna162–163 499.3 Peršing169 Asynchronka180–183 669 AlbatrosSTŘÍDAVÉ210 458 Žehlička230–240 489.0, 499.0 Laminátka242 499.02 Plechovka263 499.2 Princezna280 699 Laminátka2SYSTÉMOVÉ350 499.0 Gorila363 499.1 Eso371–372 499.2 BastardREPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 15


AKTIVITYOživení kolínského nádraží je v naší režiiVýběrové řízení na revitalizaci kolínského nádraží vyhrála naše společnost. Je to další úspěch developerskýchaktivit AŽD Praha. Ukazuje se tak, že rozhodnutí vstoupit do tohoto segmentu bylo oprávněné. Ve středu 11. říjnaproběhla za účasti vedení města, Českých drah a naší společnosti v reprezentačních prostorech Železničnístanice Kolín tisková konference u příležitosti prezentace projektu veřejnosti.Úvodním slovem konferenci zahájil místostarosta Kolína Jiří Buřič(dnešní starosta). Vyjádřil silnou podporu vedení města projektuoživení nádraží a jeho nejbližšího okolí. Jak totiž pan místostarostauvedl, právě v současné době, ale i s výhledem do budoucna, jepotřeba železniční dopravu více zapojit do života města. Za prvéKolín zažívá ekonomický boom, který se projevuje především v nárůstusilniční dopravy, a za druhé je zde strategický investor, kterýby měl stále více železniční dopravu využívat. „A právě zatraktivněnía zkulturnění železničního nádraží a jeho nejbližšího okolí je klíčemk přilákání nových cestujících, návštěvníků města a v neposlední řaděi budoucích investorů,“ uvedl kolínský místostarosta.Poté k přítomným novinářům promluvil ředitel kanceláře náměstkapro osobní dopravu ČD Petr Šťáhlavský a informoval o významukolínské železniční stanice jakožto důležitého dopravního uzlu. Zdejšínádraží pro osobní dopravu patří k největším v České republice.Projde jím 10 000 cestujících denně. Je zde úctyhodný počet šestinástupišť, z nichž se vlaky vydávají do pěti různých směrů. Čtyřiz nich jsou součástí mezinárodních tratí. Nezanedbatelné je rovněžželezniční spojení s hlavním městem – svými 40 minutami je jasněnejrychlejším.Projekt Živá nádraží vysoce efektivně spojuje veřejnýa soukromý sektorNa slova Petra Šťáhlavského navázal Pavel Ditmar z odboru majetkovéhopodnikání ČD. Uvedl okolnosti vzniku projektu Živá nádraží. České dráhy, kterézdědily obrovský dluh, investují a v dlouhodobém horizontu budou investovatpředevším do obnovy vozového parku, tedy do přepravy cestujících.Projekt Živá nádraží, který je realizován – v zahraničí již osvědčenou– formou PPP (z angl. „Public Private Partnership“), je pro České dráhy efektivnímnástrojem, jak získat potřebné finanční prostředky pro rekul tivacinádražních budov a prostorů. Jak název napovídá, děje se tak prostřednictvímkapitálového propojení veřejného a soukromého sektoru pro zajištěníveřejných služeb. Návratnost investice získává soukromý partner v podobědlouhodobého provozu budovy či prostoru, do jehož výstavby investoval.V případě kolínského nádraží jde o jeho celkovou modernizaci (samozřejměvyjma traťového tělesa apod.). „Cílem je opravit nádraží tak, aby přilákalonejen současné cestující, ale i nové zákazníky. Spolupráce se soukromýmiinvestory samozřejmě závisí na úzké spolupráci s městy. Nemůžeme sis nádražími dělat, co chceme, protože ta navazují na své okolí. A právě soukromýpartner má za úkol sladit všechny požadavky – jak měst, tak drážnídopravy a cestujících,“ vysvětlil Pavel Ditmar.16REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


AKTIVITYDo projektu budeme investovat až 100 milionů korunVýběrové řízení na revitalizaci kolínského nádraží vyhrála naše společnost.Je to již druhý úspěch developerských aktivit AŽD Praha. Ukazujese tak, že rozhodnutí vstoupit do tohoto segmentu bylo oprávněné.V dalších výběrových řízeních na revitalizaci nádražních prostorů jsmestále ve hře. „Do projektu komerčního oživení kolínského nádražíhod láme investovat minimálně 40 mil. Kč. Pokud však bude navázánaspolupráce s dalšími investory, kteří se budou angažovat v proměněokolí nádraží, nebráníme se investice navýšit až k hranici 100 mil. Kč,“uvedl k projektu finanční ředitel ing. Miroslav Kozák.V současné době probíhá komplexní pasportizace celkem sedmadvacetiobjektů a všech pozemků, včetně zjišťování skutečného technickéhostavu elektroinstalací, topení, vody, kanalizace, stavebního posouzenístřech a izolací. Zároveň se posuzuje relevantnost toho kterého objektupro provoz železniční stanice a tedy jeho zařazení do projektu.Realizace projektu bude probíhat ve třech etapách do roku 2011.Rekonstrukcí nádraží vzniknou jak komerční prostory, tak i prostory proplné fungování technologií Českých drah a Správy železniční dopravnícesty. Letos a v průběhu příštího roku budeme zajišťovat rozbor situacea vazeb v lokalitě osobního a nákladového nádraží. Projednání a schváleníprojektové dokumentace plánujeme do konce roku 2008. V závěrečnéetapě pak přistoupíme k samotným stavebním pracím – u většiny budovto znamená rekonstrukci, mohou však vzniknout i zcela nové budovykomerčního a volnočasového charakteru.Cestující budou v revitalizovaném nádraží procházet obchodnímcentrem, kde naleznou obchůdky, restaurace a nejrůznější služby. Našespolečnost bude Železniční stanici Kolín provozovat do roku 2046.Realizaci budou z velké části zajišťovat KolíňáciSamotná rekonstrukce bude pro cestující samozřejmě znamenat řadudočasných omezení, jejichž dopady však AŽD hodlá v nejvyšší možnémíře minimalizovat. Ing. Zdeněk Chrdle informoval, že všechny služby,které jsou nezbytné pro chod nádraží, budou stále všem cestujícímk dispozici.Závěrem generální ředitel uvedl, že na realizaci revitalizace kolínskéhonádraží se budou ve značné míře podílet odborní pracovníci kolínsképobočky společnosti, která zaměstnává 90 % Kolíňáků. Navíc širokéspektrum prací bude formou subdodávek prováděno dalšími, a tozejména kolínskými firmami.(maš)Foto: Jiří ČervínFoto: Vladimír SládekREPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 17


SERIÁLVážení a milí čtenáři,připravili jsme pro vás čtení na pokračování. V následujících čtyřech dílechvám přineseme řadu zajímavých informací o počátcích, vývoji a současnémstavu železničních zabezpečovacích systémů a samozřejmě o roli společnostiAŽD Praha na tomto poli.Seriál pro vás připravil ing. Vladimír Novák, vedoucí technického odboru.Železnice, zabezpečovací zařízení a AŽD PrahaPočátkem 19. století započal rozvoj železniční dopravy. Koňská hnací síla byla nahrazena silou parní.Železniční doprava se stávala rychlejší a efektivnější, bylo možné přepravovat větší objemy nákladu.Během první poloviny 19. století se železnice začaly rozvíjet a také se rozvíjela přeprava cestujících.Průkopníkem v železniční dopravě byla Anglie, ale kontinentální Evropa a především Amerikanezůstaly pozadu.1. dílS rozvojem železniční dopravy šel ruku v ruce „rozvoj“ novýchproblémů, které železniční doprava přinesla a které bylo nutnořešit. Docházelo k prvním železničním nehodám a od toho seodvíjely snahy o zabezpečení železniční dopravy.Použití výhybekŽelezniční doprava je specifická tím, že přepravuje velké hmotnostipo pevné dopravní cestě. Pevná dopravní cesta se vyznačujetím, že je tvořena kolejemi, ze kterých železniční vozidlonemůže „uhnout“. Železniční vozidlo tedy není schopno vyhnoutse překážce (na rozdíl od účastníků silniční dopravy), pokud setato v dopravní cestě objeví. Pro reálné fungování železničnídopravy je však potřeba umožnit přechod železničních vozidelmezi jednotlivými kolejemi. To je umožněno především použitímvýhybek, jejich používání však přináší další rizika, která je potřebařešit.„Řidič“ železničního vozidla(strojvedoucí) také obvyklenení ten, kdo rozhodujeo tom, zda smí nebo nesmíuvést vozidlo do pohybua jakou rychlostí smí jet. Mátedy méně pravomocí nežřidič silničního vozidla.Jak vzniká dopravní cestaDopravní cestu pro železniční vozidlo připravují a zajišťujídopravní zaměstnanci (např. výpravčí). Ti buď sami na svouodpovědnost, nebo ve spolupráci se zabezpečovacím zařízením(které některé nebo i všechny odpovědnosti přebírá) připravujía zajišťují dopravní cestu.••Celý proces se skládá z následujících fází:je třeba rozhodnout, kudy vlak pojedezkontrolovat, zda není již postavena pro jiný vlak cesta, kteráby byla s uvažovanou cestou v konfliktupřestavit všechny pojížděné a odvratné výhybky do předepsanýchpolohzkontrolovat celou řadu dalších podmínek, zejména volnostuvažované cestyobsloužit přejezdová zabezpečovací zařízení (závory)provést závěr cesty.Závěr znamená, že prvky,které lze ovlivnit (např.výhybky, které lze přestavovat),se zapevní v předepsanémstavu (znemožníse jejich obsluha) proto,aby až do průjezdu vlakuzůstaly všechny předepsané••••18REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


SERIÁLpodmínky zachovány.Pokud jsme si jisti, že jsouvšechny podmínky splněnya uzavřeny, smímepředat strojvedoucímupovolení k jízdě. Dálemusíme rozhodnout, jakoukonkrétní informaci o rychlosti strojvedoucímu poskytneme.Pak už je „jen“ třeba bezpečně zjistit, že vlak skutečně projel(podmínka pro uvolnění závěru cesty) a zamezit možnosti, žeby za tímto vlakem mohl projet na původní návěst vlak další.Zajištění železničních přejezdůPrakticky se problematika zabezpečení jízd železničních vozidelpo železniční dopravní cestě dělí podle účelu na zabezpečenístanic (prostřednictvím staničního zabezpečovacího zařízení),zabezpečení tratí mezi stanicemi (prostřednictvím traťovéhozabezpečovacího zařízení) a zabezpečení přejezdů – úrovňovéhokřížení silniční komunikace se železnicí (prostřednictvím přejezdovýchzabezpečovacích zařízení). Přejezdová zabezpečovacízařízení řeší vztah mezi železničními subjekty a účastníky silničníhoprovozu. Tato záležitost je obecně nejkritičtější, legislativněje však řešena velmi jednoduše – přednost mají železniční vozidla.Problémy s nehodovostí na přejezdech jsou v drtivé většinězpůsobeny nekázní účastníků silničního provozu, případně i určitýmnepochopením vlastností železniční dopravy a podceněnímúčinků pohybujících se železničních vozidel. Ostatní zabezpečovacízařízení již musí řešit vztahy mezi rovnocennými účastníkyželezničního provozu.Vývoj zabezpečovacího zařízení se v počátku potýkal s řešenímzejména následujících dvou problémů:1. v železničních stanicích vyřešit vztah mezi polohami výhybeka návěstmi pro současně zakázané cesty a možností dát povolujícínávěst strojvedoucímu2. v mezistaničních úsecích (na trati) zajistit volnost dopravnícesty.V železničních stanicíchmenšího rozsahu bylo v možnostechvýpravčího zkontrolovat,zda je zamýšlená cestavolná („…výpravčí zkontrolujevolnost cesty pohledem…“– základní pravidlo č. 1). Natrati, která je několik kilometrů dlouhá, tuto možnost již nemá.Zabezpečení jízdy na jedné kolejiPro zabezpečení jízdy na trati je důležité zabezpečit jednakstřídání směru jízdy na jedné koleji (nesmí dojít k protisměrnýmsoučasným jízdám – to by byla čelní srážka) a dále je třebazabezpečit následné jízdy ve stejném směru (najetí následujícíhovlaku na předchozí zezadu). Pro zabezpečení následných jízdbyla zpočátku používána soustava časová. Vlaky vyjížděly v jednomsměru v časových intervalech. Interval odpovídal předpokladu,za jakou dobu předchozí vlak dojel do následující stanice.Tento způsob byl však nespolehlivý a vedl k nehodám. Začala sepoužívat prostorová soustava, kde je trať rozdělena do oddílů,přičemž v jednom oddílu může být právě jeden vlak.Vjezd do oddílu je možný jen na povolení, které po kontrolepotvrzuje, že z oddílu vyjel celý vlak. K zajištění domluvy mezipříslušnými dopravními zaměstnanci o správném směru jízdya podmínkách souvisejících s prostorovými oddíly bylo používánosdělovací zařízení. V počátcích fungovala sdělovací zařízenína optickém principu, samozřejmě s využitím technickýchprostředků, které byly v 19. století dostupné – použití praporků,světel, tvarových návěstí. Optické návěsti byly v průběhu časunahrazeny sdělovacími zařízeními pracujícími na elektrickémprincipu – nejprve to byl telegraf, později telefon. Ještě pozdějise začala používat skutečná zabezpečovací zařízení. Je zajímavé,že dnes je optický přenos dat opět velmi efektivním způsobem,technické prostředky k tomu potřebné jsou však mnohemsložitější.(Pokračování příště)REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 19


ZÁBAVAKŘÍŽOVKATeplý úsměv…Dokončení přísloví naleznete v tajence.AUTOR:JIŘÍZVOLÁNEKSTRÁŇPYTLÁKKLADOUCÍOKAVŮNĚ VÍNAMPZISLANDUVRANÍCITOSLOVCEAURÉLIE(DOMÁCKY)VLK Z KNIHYDŽUNGLÍPŘÍTOK LABEU MĚLNÍKAAUTORSKÝARCHČERNOTATROPICKÝBRAMBORSEVERŠTÍPAROHÁČIVÁZANKYELEGANCERÝNSKÝ ČLUNLETECKÝ ÚTOKJEDNOTNÁEVROPSKÁPOLITIKAINZERCENEREZAVĚJÍCÍOCELZNAČKAAMERICIARUSKÉ ŽENSKÉZAČÁTEKTAJENKYDOPRAVNÍPROSTŘEDEKTEREZA(DOMÁCKY)VOZIDLOSARMATEGYPTSKÁBOHYNĚSLUNCENÁVĚŠTÍJMÉNOKOMENSKÉHODRUHHLÁVKOVÉZELENINYOCHRANAVÝROBKUKÓDVATIKÁNUSTARÁZBRAŇČÁSTMOLEKULYVELIKÁNMEXICKÉ MINCEBICYKLKONECTAJENKYDRINK Z BÍLÉHORUMU A MÁTYZNAČKAZÁPALEKPODZEMNÍMÍSTNOSTSDRUŽENÉINKASOPROMOČNÍSÍŇNEBOLIPROSTORMEZI DOMYPOBÍDKAK BĚHUSPZ OPAVYMAZLAVÁZEMINA (SLOV.)TĚŽKÝ KOVHLUPÁKANGLICKÁVÁHOVÁJEDNOTKAZVUK ZVONKULŮŽKAOBYVATELSVĚTADÍLUSPZTEPLICMALÁ OJHROBSENZNAČKASTRONCIASTŘED TAJENKYSMĚR VBUDDHISMUFRANCOUZSKÁPŘEDLOŽKAZEMĚDĚLSKÝPOZEMEKMEZINÁRODNÍORGANIZACEINICIÁLYPANENKYPOMŮCKA: AVEC, BUKET, ISIS, MOJITO, YAM, ZENCeny pro tři vylosované luštitele jsou:1. cena – nástěnné hodiny2. cena – sada čajů3. cena – kalkulačka.Tajenku zasílejte do 28. února 2007 společně se svým jménem a telefonnímkontaktem na e-mailovou adresu: reporter@azd.cz, nebo písemněna adresu: AŽD Praha s.r.o., Reportér, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10,heslo: KŘÍŽOVKA.Tajenka křížovky z minulého čísla je dokončením přísloví„Kdo se dnes může radovat, nemá… čekat do zítřka“.Vylosovaní výherci:1. cena – Jan Šimek, ZTE (sada otvíráků na víno)2. cena – Mgr. Marta Konrádová, ZOZ (termoska)3. cena – Jaroslava Traxlová, VZB (termohrnek).20REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


VELETRHY48. Mezinárodní strojírenský veletrh v BrněVe dnech 18.–22. září proběhl na brněnském výstavišti 48. Mezinárodní strojírenský veletrh.Letošní ročník se uskutečnil již pod vžitým heslem „Automatizace – hybná síla průmyslu“.V rámci veletrhu jsme s firmou ELCOM představiliaktivní kompenzátor ohrožujících proudůtrakčních vozidel CDC-1, za který jsme společněobdrželi zvláštní ocenění Českomoravskéelektrotechnické asociace.Předávání ceny Svazu elekrotechniků za kompenzátorohrožujících proudů zástupcům ELCOMu a AŽD PrahaLetos jsme předvedli také řadu novinek,mezi které patří již zmiňovaný kompenzátor,dále pak počítač náprav PZN-1 a simulacejednotného obslužného pracoviště JOPz modernizované tratě Plzeň–Žatec. Z oblastisilniční techniky jsmese pochlubili novýmmodelem SpeedConmobilu a dvěmatypy řadičů MR 16a MR 28.Společně s mateřskoufirmouAŽD Praha své produktyprezentovalydceřiné společnostiAK signal Brno,Signal Mont, Radoma Inoma Comp.Mezinárodní strojírenskýveletrh letosnavštívilo téměř100 000 návštěvníků. Na patrovém stánkuAŽD Praha, který se nacházel v prestižnímpavilonu Z, se setkalo mnoho obchodníchpartnerů a příjemná atmosféra provázelacelý veletrh.Exponáty společnosti AŽD PrahaREPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 21


VELETRHYNa InnoTransu 2006 v Berlíně v rámci ACRIV Berlíně se ve dnech 19.–22. září uskutečnil odborný veletrh kolejové dopravní techniky InnoTrans 2006.AŽD se veletrhu zúčastnila pod hlavičkou ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu.Tato asociace vytvořila tzv. „českou vesničku“železničního průmyslu, kde měly firmy českéhopůvodu možnost vystavovat v rámci jednéspolečné expozice. O tu se s AŽD podělilo11 dalších firem: BONATRANS a.s., ČKD KutnáHora, a.s., IGE-CZ s.r.o., Hanácké železárnya pérovny, a.s., MSV elektronika s.r.o., Pars Komponentys.r.o., Pars nova a.s., ŠKODA VÝZKUMs.r.o., UniControls a.s., VÚKV a.s. a VýzkumnýÚstav Železniční, a.s.Kromě systému řízení železniční dopravyJOP (jednotné obslužné pracoviště), které bylopředstaveno naší firmou pomocí interaktivnípočítačové simulace, byly prezentovány dalšíexponáty, a to elektronické kolejové obvodyKOA1, detektory plynu a letecké návěstidloa také video prezentace firmy pomocíLCD panelu.Zájem o železniční dopravu rosteNa slavnostním oficiálním otevření společnéexpozice konstatoval náměstek ministradopravy ČR ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.,že účast českých firem na veletrhu je výraznýmkrokem směrem k evropským dopravnímtrhům a ocenil práci ACRI a jejích členů:„Oproti předchozímročníkům je letos naInnoTransu patrnýdalší výrazný nárůstnabídky a zvýšenícelkového zájmuo železniční průmysl.Tato skutečnost jenesporným potvrzenímcelosvětovéhotrendu růstu zájmua perspektiv kolejovédopravy a růstuzájmu o navazujícíželezniční průmyslovouoblast.“Generální ředitelAŽD ing. ZdeněkChrdle o společné expozici ACRI na InnoTransu2006 řekl: „Letošní ročník je velmi dobřenavštívený, řada vystavovatelů oceňuje navýšenínávštěvnosti o 40 % oproti roku 2004.Na výstavišti se nedají přehlédnout skutečněprogresivní exponáty – například tramvajŠKODA 06 T pro italské Cagliari nebo expozicetřísystémové lokomotivy ŠKODA 109E,Návštěva generálního ředitele SŽDC ing. Jana Komárka na InnoTransuna jejíž výrobě se AŽD podílí. Jsme s výsledkynaší účasti na veletrhu Inno Trans 2006 velmispokojeni.“S více než 65 000 návštěvníky z celého světaa 1600 vystavovateli ze 41 zemí InnoTranspotvrdil svoje výsadní postavení největšíhomezinárodního veletrhu železniční technikya technologií na světě.Společná expozice ACRI, v levé části fotografie je vidět část stánku AŽD Praha22REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006


VELETRHYDesátý ročník konference Transport 2006Jubilejní desátý ročník mezinárodní konference Transport proběhl ve dnech14.–15. listopadu v ostravském hotelu Atom. O organizaci se i letos postaraloSdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a zajistilo účast známých odborníků.Během dvoudenní akce mohli návštěvnícivyslechnout téměř tři desítky zajímavých příspěvkůzejména z oblasti výstavby dopravníinfrastruktury a příbuzných oborů. Součástíkonference je každoročně i odborná výstava,na níž mají možnostprezentace zhotovitelskéfirmy, kterépodnikají v segmentudopravy. AŽD Prahatuto možnost každoročněvyužívá. Letosjsme se zde představiliexponáty železničnía silniční techniky.Jako nejzajímavějšíbyl vyhodnocenkamerový systém našídivize Automatizacesilniční techniky, kterýumožňuje snímáníregistrační značkyExpozice AŽD Prahaprojíždějícího vozidla a její následné srovnánís policejní databází. Další zajímavostí bylo napříkladbodové osvětlení chodeckých přechodůLane Light, které naše firma mimo jiné nabízív rámci komplexních dopravních řešení.Slavnostní zahájení konferenceKonference Transport byla i letos podpořenamnoha zvučnými jmény, kterými byli napříkladministr dopravy Aleš Řebíček, hejtman Moravskoslezskéhokraje Evžen Tošenovský nebo generálníředitel Českých drah Josef Bazala.REPORTÉR AŽD PRAHA ZIMA 2006 23


AŽD PrahaKOLEJOVÁ DOPRAVASILNIČNÍ DOPRAVATELEKOMUNIKACEwww.azd.czV oboru řídicích a zabezpečovacích systémů pro železniční dopravu patří AŽD Praha k tradičnímčeským výrobcům. Podílíme se na výstavbě a modernizaci české železniční infrastruktury a přispívámeke zlepšení kultury cestování. Pro své partnery zajišťujeme kompletně vše od vývoje a projekcepřes výrobu a montáž po servis. Naše systémy bezpečně řídí železniční dopravu na tranzitníchkoridorech i regionálních tratích. V rámci evropského společenství spolupracujeme na propojeníevropské železniční sítě implementací jednotného evropského zabezpečovače ETCS a vytvořenímmoderní rádiové sítě GSM-R. Věříme, že železniční dopravě patří budoucnost a snažíme se, abydíky vysoké bezpečnosti a spolehlivosti potvrdila své tradiční místo kvalitního způsobu dopravy.Bezpečně k cíli

More magazines by this user
Similar magazines