Inge Vill, Võru valla arendusnõunik

www2.tai.ee
  • No tags were found...

Inge Vill, Võru valla arendusnõunik

Ülevaade Võru vallaterviseprofiili koostamisestInge VillVõru valla arendusnõunik25.05.2010.a. Tartu


Võru vald• Hea infrastruktuur – korras riigimaanteed,raudtee olemasolu.l• Hea asukoht (Võru linna kui tõmbekeskusees lähedus)• Stabiilne rahvaarv – noored pered.• Hea avalike teenuste kättesaadavus –koolid, lasteaiad, rahvamajad,raamatukogud, maakonna ainuke ujula


Võru vallas on:• 38 küla ja 3 alevikku• Valla prioriteetideks on haridus, kultuur jasport• Valla omapäraks on tervisespordirajatisterohkus (mänguväljakud, spordihooned,tervisekeskus, k valgustatud t jalgrattateedt jne.)


Võru valla terviseprofiilist:t• Terviseprofiili algatamise otsus tehti VõruVallavolikogu lik poolt 13.01.2010.a.• Seejärel moodustati vallavalitsuse li pooltterviseprofiili koostamise meeskond• Terviseprofiili kinnitamiseni VõruVallavolikogu poolt jõuti 12.05.2010.a.


Miks Võru vallale l terviseprofiil:• Avardab rahastamisallikatele juurdepääsu• Analüüsib valla hetkeolukorda, annab uutinformatsiooni.i i• Algatab elanikkonnas, vallavalitsuses,litvolikogus diskussiooni, sunnibgenereerima uusi ideid.


Heaks lõpptulemuseks l on vaja:• Vallavalitsuse ja volikogu poolset positiivsetsuhtumist ja vajadusel põhjendamist.• Nägemust (projektiideed), kus terviseprofiilsaab sinu kasuks töötada.• Aktiivset meeskonda, kellele saab ka“Luurele” minna.• Ära tuleb määrata konkreetne vastutaja jatöö valmimise tähtaeg


Mis oli positiivne:• Valmis arengudokument, mida saabkasutada erinevate projektidekirjutamiseks.• Sundis analüüsima valla hetkeolukordaning koguma andmeid• Uus väljakutse koostajale


Positiivset:t• Analüüs tõi ilmsiks palju uusi andmeid (nt.maksumaksjate k osas).


Problemaatiline:• Arvandmete kättesaadavus oli keeruline(Maksu-ja Tolliameti andmed jne.)• Paljud statistilised andmed polekättesaadavad (olemas vaid maakondlikudarvandmed)• Politseiregistris kajastuvad andmed eikajasta õnnetusjuhtumeid, kus osapooledomavahel kokku lepuvad.


Mida pidada silmas seletuskirjakoostamisel:• Oluline on arvandmete analüüs –probleeme ei maksa karta, neid onvõimalik lahendada.• Ülesanded peaks suutma ära jagada.• Pärast peatüki valmimist tasub teksteomavahel vahetada – oma silm ei märkaviga.


• Seletuskirjas kasuta võimalikult lihtsatsõnastust t ja lühikesi i lauseid.• Terviseprofiil on väga laiapõhjalinelidokument – kõik eluvaldkonnadmõjutavad meie tervist. Seega varu aegakoostamiseks, et ka sina oleksid terve.


Avalikustamine:i• Jaga nii palju infot kui võimalik(maakonnalehed, valla leht, kodulehekülg,külraamatukogud jne.)• Ärgita inimesi oma arvamust avaldama• Iga ettepanek võib sinu tööd vaidparemaks muuta!


Head pealehakkamist ja edu koostamisel!Tänan!Inge VillVõru valla arendusnõunik

More magazines by this user
Similar magazines