PDF verze

nvf.cz

PDF verze

UÎITEâNÉ ODKAZY◆ YONET – síÈ pfiíleÏitostí pro mladéwww.yonet.orgPfiipravujete mezinárodní semináfi, ‰kolení a potfiebujetepartnera, ãi informace? Projdûte si databáziYONET nebo do ní pfiidejte svÛj projekt. Hlavnímcílem této internetové stránky je napomoci spoluprácimezi mlad˘mi lidmi. Naleznete zde i dal‰íuÏiteãné informace, které se vám pfii realizacimezinárodního projektu mohou hodit.◆ Partnefii ve stfiedomofiském regionu –EuroMedwww.maltaeuromed.orgZde mÛÏete najít partnery ze stfiedomofisk˘chzemí, které se mohou úãastnit programu EUMLÁDEÎ. Na tuto stránku je také moÏné umístitinformace o va‰í vlastní organizaci.◆ Databáze projektÛ programu Daphnehttp://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/index.cfmDaphne je program EU pro boj s násilím páchan˘mna dûtech, mládeÏi a Ïenách, ale i na dal‰íchdiskriminovan˘ch skupinách. Databáze obsahujevíce neÏ 200 projektÛ a umoÏÀuje jejich snadnévyhledávání podle rÛzn˘ch hledisek. O projektechjsou zvefiejÀovány struãné charakteristiky a kontaktyna jejich koordinátory.◆ Program EQUAL a kontakty v rámciEvropského sociálního fonduhttp://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp?lang=enDatabáze obsahuje informace o v‰ech projektechfinancovan˘ch prostfiednictvím programu EQUAL,jak pro ty, ktefií hledají kontakty, tak i pro vefiejnost,která se zajímá o otázky zamûstnanosti, sociálníintegrace, boje s diskriminací atd. K dispozici jsourÛzné zpÛsoby vyhledávání (jednoduché nebopokroãilé) v 11 jazycích.– kk –Tento bulletin je moÏné bezplatnû objednatna adresách redakce:EurodeskâNA MládeÏ/IDM M·MTSenováÏné nám. 24116 47 Praha 1Tel./fax: 234 621 261,E-mail: eurodesk@adam.czhttp://www.eurodesk.czhttp://www.eurodesk.orgNVF-NISPOpletalova 25110 00 Praha 1Tel.: 224 500 588, fax: 224 500 503E-mail: nisp@nvf.czhttp://www.nvf.cz/euroguidanceRedakãní rada: Karel Karas a Lucie Jarolímková(Eurodesk), Zuzana Freibergová, Jana Popelkováa Ondfiej Gbelec (NVF-NISP)Vychází s podporou M·MT âR a Evropské komise.Polygrafická v˘roba: sedlmajer@mbox.dkm.cz.DOPL≈KOVÉ AKTIVITY (Accompanying Measures) – podporují ãinnosti, které nejsou souãástí jednotliv˘chpodprogramÛ SOCRATES, ale obecnû smûfiují k dosahování cílÛ vytyãen˘ch programem.V rámci této aktivity je moÏné zamûfiit jednoleté projekty napfi. na ‰ífiení v˘sledkÛ projektové ãinnosti, organizovánísemináfiÛ a konferencí apod.SPOLEâNÉ AKCE (Joint Actions) – podporují uωí spolupráci mezi programem SOCRATES a dal‰ímiprogramy EU, jako napfi. LEONARDO DA VINCI, YOUTH, Jean Monet, Sixth Framework Programmeformou projektové spolupráce na spoleãné téma.Mgr. Danu‰a Pa‰iakováSocrates team v âeské republice„BUDOUCÍ KAPITÁL“ ANEB PROJEKTYABSOLVENTÒ EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUÎBYPROGRAMU EU MLÁDEÎCílem projektu „Budoucí kapitál“ je podporovat projekty absolventÛ Evropské dobrovolné sluÏby (EDS) tak,aby byly pfiínosem nejen pro nû samé, ale i pro ostatní mladé lidi nebo celou místní komunitu, a to v návaznostina pfiedchozí dobrovolnickou zku‰enost. Jde o realizaci nejrÛznûj‰ích nápadÛ v oblasti sociální, ekologické,kulturní i komerãní. ProtoÏe se ãasto jedná o nastartování profesní dráhy, mohou b˘t tyto aktivityv koneãném dÛsledku ziskové.Projekt absolventa EDS nemá trvat déle neÏ jeden rok a musí zaãít bûhem dvou let od dokonãení EDS, pfiiãemÏÏadatel by nemûl b˘t star‰í 25 let. Projekty lze uskuteãnit ve v‰ech zemích programu MládeÏ.Podporu je moÏno poskytnout tfiem rÛzn˘m druhÛm projektÛ:1. Zahájení profesní ãinnostiPodporovány jsou aktivity, které by mohly b˘t vykonávány na profesionální úrovni v neziskovém nebo ziskovémsektoru.Jorge z Portugalska spolu s Národní asociací mládeÏe pfiispûl k vybudování obchodního centra v ekonomickyzaostalé ãásti zemû. Podílel se na získávání finanãních zdrojÛ a na práci s vefiejností a médii.2. Jednorázové projektyCílem tûchto projektÛ je zorganizovat urãitou akci nebo ãinnost, nebo vytvofiit urãit˘ produkt ãi v˘stupv daném ãasovém období.Johanna z Nûmecka po dokonãení projektu EDS zamûfieného na fotografickou tvorbu mládeÏe zÛstala je‰tûnûjakou dobu v Irsku, kde uspofiádala semináfi o fotografování. ZároveÀ rozvíjela své vlastní dovednostia zkou‰ela nové metody kombinující olejomalbu a fotografii. V souãasnosti se tato dívka zab˘vá denním studiemfotografie.3. Projekty osobního rozvojeFormou projektu je moÏno poÏádat o grant na absolvování oficiálního nebo neoficiálního ‰kolení s cílem získatosvûdãení dovedností, které dobrovolníci nabyli v prÛbûhu sv˘ch projektÛ EDS.Genevieve z Francie roz‰ífiila své nové znalosti a zku‰enosti z finského projektu tím, Ïe kromû doplÀkov˘chkurzÛ ve Francii absolvovala je‰tû mezinárodní kurz pro prÛvodce v pfiírodních rezervacích ve Finsku. Chce sev budoucnu podílet na rozvoji udrÏitelného turistického ruchu v pfiírodû.Projekt „Budoucí kapitál“ nemÛÏe b˘t pouh˘m pokraãováním EDS, musí b˘t inovativní a pfiínosn˘ promístní komunitu a ostatní mladé lidi. Takov˘m projektÛm se dostane nejvy‰‰í podpory.Pro dal‰í informace kontaktujte Petra Syruãka z âeské národní agentury programu MládeÏ, e-mail: petrs@youth.cz,tel.: 224 872 284 – kk –Vydává: EURODESK a NVF - NISPNOV¯ EVROPSK¯ PORTÁLPRO MLÁDEÎPfiem˘‰lí‰ o studiu, práci nebo prázdninách v jiné evropské zemi? Hledበdobrovolnou sluÏbu nebowork campy v Evropû i jinde ve svûtû? Mበco fiíct k evropsk˘m tématÛm? Pak je tento portál dobr˘mv˘chozím bodem! Nabízí ti informace, zprávy a diskuse – v‰e, co zajímá mladé lidi.Evropsk˘ portál pro mládeÏ (obr. 1) www.europa.eu.int/youth je rozdûlen na sekce:Studium – zde vyhledበinformace o studiu na ‰kolách, univerzitách, o studiu pro potfieby práce, o studiujazykÛ i neformálním vzdûlávání. Napadlo tû nûkdy, Ïe bys rád(a) studoval(a) ve ·panûlsku nebov Polsku, nebo potfiebuje‰ radu na téma odborné vzdûlávání? Právû zde nalezne‰ potfiebné informace.Práce – toto téma se dále dûlí na informace o stáÏích, prázdninov˘ch brigádách, au-pair pobytech a hledánípráce. Pokud chce‰ strávit léto sbûrem ovoce, získat zku‰enosti na palubû dopravní lodi nebo poÏádato stáÏ v nûkteré z evropsk˘ch institucí, tento portál tû navede tím správn˘m smûrem.Dobrovolná ãinnost a v˘mûny – v tomto oddíle najde‰ informace o dobrovolné sluÏbû, work campech a v˘mûnáchmládeÏe. Pokud jsi typem ãlovûka, kter˘ by mûl zájem odjet do Latinské Ameriky a pracovats dûtmi Ïijícími na ulici, nebo zÛstat v Evropû a podporovat svou místní komunitu, ãi odjet do mírovéhotábora v Libanonu, svÛj první krok mÛÏe‰ uãinit právû na tomto portálu.Tvá práva – pfieãti si více o sv˘ch právech. Informace jsou ãlenûny z pohledu spotfiebitele, migranta nebo ãlenarodiny, rovn˘ch pfiíleÏitostí a lidsk˘ch práv.Cestování po Evropû – chystá‰-li se do Irska, ·panûlska, Estonska nebo na Kypr, pak tû urãitû zaujme pfiehledo zemi, ubytování, dopravû a rady, jak na cestách u‰etfiit.Portály pro mládeÏ – zde najde‰ odkazy na servery pro mládeÏ.Evropsk˘ portál pfiiná‰í informace o 30 evropsk˘ch zemích a je vícejazyãn˘:Hlavní témata (Studium, Práce apod.) najde‰ v jazyce dané zemû a v 11 star˘ch oficiálních jazycích EU, napfi.studium v âR je v ãe‰tinû a 11 jazycích EU. Studium v Norsku je v nor‰tinû a 11 jazycích EU.Jednotlivá podtémata (Studium na univerzitû, Studium jazykÛ apod.) jsou pak v jazyce dané zemû a v angliãtinû,napfi. studium na vysoké ‰kole v âR je v ãe‰tinû a angliãtinû, v Norsku je anglicky a norsky.Obr. 1Evropsk˘ portálpro mládeÏv ãe‰tinû3ãervenec 2004AKTUALITYÚãast Turecka v evropsk˘chvzdûlávacích programechTurecko se od 1. 4. 2004 plnû úãastní programÛSocrates, Leonardo da Vinci a MládeÏ. V pfiípadûprojektÛ EuroMed se v‰ak Turecko nepovaÏuje zazemi programu, n˘brÏ za stfiedomofiskou partnerskouzemi. Více na: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/56&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en·kolící semináfi „Fundraisinga grantování“, 2. – 7. 8. 2004Ve spolupráci s IDM – M·MT Praha pofiádáAICM ‰kolení s názvem „Fundraising a grantování“v termínu od 2. do 7. 8. 2004. ·kolení je urãenopfiedev‰ím pro manaÏery – vedoucí ICM. ·koleníse uskuteãní na turistické základnû DDMâesk˘ Krumlov v Zátoni. Hlavní témata ‰koleníjsou: struktura finanãních moÏností a zdrojÛ,granty M·MT, Evropské granty pro mládeÏa strukturální fondy EU. Dal‰í informace na:www.icmcr.cz/index.php?part=1SluÏba Europe Direct v nov˘chãlensk˘ch zemích EUSluÏba Europe Direct nabízí informace ze v‰echoblastí t˘kajících se EU, vãetnû práv a pfiíleÏitostíobãanÛ EU a moÏností, jak jich vyuÏít.MÛÏe poskytnout pfiímé odpovûdi na v‰eobecnéotázky a v pfiípadû specificky zamûfien˘ch dotazÛvás odkázat na nejlep‰í zdroj informací naúrovni EU nebo na národní, regionální a místníúrovni. Dnes je sluÏba pfiístupná i pro âR. Víceinformací na:Bezplatné lince 00 800 67891011 v kterékolizemi EU. Budete spojeni s operátorem, kter˘hovofií va‰ím jazykem.E-mailu dostupném z http://europedirectcc.cec.eu.int/websubmit/?lang=czInternetové stránce: http://europa.eu.int/europedirect/about_cz.htmSvûtová konference dobrovolníkÛv Barcelonû„Svûtová konference dobrovolníkÛ“ probûhne17. – 21. 8. 2004 v Barcelonû. Hlavním tématembude otázka dobrovolnictví. Více na:www.iave2004barcelona.orgSvûtov˘ festival mládeÏev Barcelonû8. – 14. srpna 2004 bude Barcelona hostit „Svûtov˘festival mládeÏe“, kde se sejde aÏ 10 000zástupcÛ mládeÏnick˘ch organizací. Detailníinformace na: www.barcelona2004.org/ festivaljoventut/eng/portada.htm– kk –


INFORMACE O PROGRAMECHPROGRAMEVROPSKÉ UNIESOCRATESVzdûlávací program Evropské unieSOCRATES byl pro âeskou republikua dal‰í neãlenské zemû otevfien v fiíjnu1997 a stal se v˘znamnou souãástí na‰eho‰kolství. Jeho vznik se váÏe k zahájenínové etapy v evropské vzdûlávací politicea byl schválen v roce 1995 na pûtiletéobdobí jako program urãen˘ pro posílenívzdûlávání evropsk˘ch obãanÛ od pfied-‰kolního vûku aÏ po vzdûlávání celoÏivotní.V souãasnosti mluvíme o jeho dvoufázích, z nichÏ první se realizovalav letech 1997 – 2000. Jeho druhá fáze naobdobí 2000 – 2006 byla Evropsk˘m Parlamentema Evropskou Radou pfiijata vlednu 2000. Kromû dnes jiÏ 25 ãlensk˘chzemí EU se programu úãastní zemûEFTA (Norsko, Island, Lichten‰tejnsko)a kandidátské zemû (Bulharsko, Rumunsko,Turecko).Program Socrates se realizuje prostfiednictvímjednotliv˘ch podprogramÛa jejich aktivit a umoÏÀuje zapojenív‰em typÛm ‰kol, ‰kolní inspekci, místními regionálním úfiadÛm státní správy,dal‰ím vzdûlávacím institucím a neziskov˘morganizacím.Pravidla programu SOCRATES jsou stanovenav Guidelines 2000 - 2006. Proupfiesnûní priorit a dal‰ích podmínekúãasti v programu vydává Komise EUkaÏdoroãnû tzv. Call for Proposals.Podprogramy jsou následující:• Erasmus• Comenius• Lingua• Grundtvig• Minerva• PrÛzkum a inovace• DoplÀkové aktivity• Spoleãné akceV Národní agentufie SOCRATES mÛÏete získatdal‰í informace a materiály k jednotliv˘mpodprogramÛm nebo poÏádat o konzultacena adrese: Národní agentura SOCRATES,U LuÏického semináfie 13, 118 01 Praha 1,Tel.: 257 011 344, fax: 257 532 407, e-mail:info@socrates.cz, www.socrates.cz(pokraãování na str. 3)Na dal‰í stránce portálu (obr. 2) mÛÏe‰ vyhledávat informace podle zemû, podle tématu, pouÏít roz‰ífienévyhledávání (zatím jen v angliãtinû), pfieãíst si novinky, zapojit se do diskusního fóra i vyjádfiit svÛj názor.Obr. 2V˘bûr jazykovéverzeRoz‰ífiené hledáníVyhledávánípodle tématuVyhledávánípodle zemíHledበinformace o práci ve Velké Británii?Existuje nûkolik cest, jak se „doklikat“ na správnou stránku. Jedna z moÏností: v levé ãásti obrazovky v modrém obdélníkuve „Vyhledávání podle tématu“ (viz obr. 2) zvolí‰ Práce (Working) a dostane‰ se na stránku Práce v EU (vizobr. 3). Zde pak v pravé ãásti obrazovky v ãerveném obdélníku zvolí‰ zemi Velká Británie a klikne‰ na tlaãítko GO.Obrázek 4 zobrazuje v˘sledky hledání – najde‰ zde uÏiteãné odkazy na práci v Británii. Pokud neumí‰ anglicky,mÛÏe‰ si vybrat zobrazení stránky v jiném oficiálním jazyce EU, napfi. nûmãinû nebo francouz‰tinû. Chce‰-li získatpodrobné informace o stáÏích v Británii, prázdninov˘ch brigádách, au-pair pobytech nebo najít práci v této zemi,znovu v ãerveném obdélníku v pravé ãásti obrazovky klikne‰ na poÏadované podtéma (tyto stránky jsou jen v angliãtinû)a vybere‰ vhodné informace. A teì uÏ staãí jen sbalit vûci a mÛÏe‰ vyrazit na farmu do Anglie!Obr. 4V˘bûr jazykové verzeKrátk˘ popis stránky (Práce: Velká Británie)V˘bûr jiného hlavního tématuV˘bûr podtématuOdkazy na webstránky sestruãn˘m popisemObr. 3Tlaãítko GOVelká BritánieEvropsk˘ portál pro mládeÏ je iniciativou Evropské komise. Za obsah portálu a pravidelnou aktualizaci v âRodpovídá EURODESK – Evropská informaãní síÈ pro mládeÏ. Bliωí informace o Evropském portálu pro mládeÏzískáte u Lucie Jarolímkové, e-mail: luciej@adam.cz –- lj –PROGRAM EVROPSKÉ UNIE SOCRATES(Pokraãování ze str. 2)Program SOCRATES se ãlení do následujících podprogramÛ:ERASMUS – je zamûfien na univerzitní vzdûlávání a vysoké ‰kolství a jeho cílem je podpora evropské spoluprácev této oblasti. Erasmus je rozdûlen do tfií skupin:ERASMUS 1: projekty na v˘voj spoleãn˘ch uãebních osnov a projekty intenzivních programÛERASMUS 2: podpora mobilit studentÛ a vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛzavádûní ECTS (evropsk˘ kreditní systém)ERASMUS 3: projekty tématick˘ch sítíCOMENIUS – podporuje mezinárodní spolupráci od matefisk˘ch ‰kol, pfies základní a stfiední ‰kolství;nabízí moÏnosti i pro vysoké ‰koly a instituce dal‰ího vzdûlávání uãitelÛ. Comenius zahrnuje tyto aktivity:COMENIUS 1: projekty spolupráce ‰koljazykové projektyprojekty rozvoje ‰kolCOMENIUS 2: evropské projekty dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ, stáÏe pro studenty –budoucí uãitele; asistent pfii v˘uce jazyka; kurzy stálé profesní pfiípravy a jazykové kurzypro uãiteleCOMENIUS 3: cílem této aktivity je propojit projekty realizované v rámci Comenius 1 (partnerství ‰kol)a Comenius 2 (projekty dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ)LINGUA – hlavním cílem je podpora jazykové pfiípravy a roz‰ífiení jazykov˘ch znalostí na v‰ech úrovníchvzdûlávání. Lingua se ãlení na dvû aktivity:LINGUA 1: podpora jazykového vzdûlávání formou mezinárodních projektÛLINGUA 2: projekty orientované na v˘voj uãebních pomÛcekGRUNDTVIG – je zamûfien na vzdûlávání dospûl˘ch a na dal‰í formy celoÏivotního vzdûlávání. Programnabízí ãtyfii druhy aktivit:GRUNDTVIG 1: evropské projekty spolupráce v oblasti vzdûlávání dospûl˘chGRUNDTVIG 2: projekty v˘mûny zku‰enostíGRUNDTVIG 3: individuální grantyGRUNDTVIG 4: projekty sítí institucíMINERVA – cílem je podpora evropské spolupráce v oblasti otevfieného a distanãního vzdûlávání (ODL)a vyuÏívání informaãních a komunikaãních technologií ve vzdûlávání (ICT).Projekty mohou b˘t zamûfieny na:• rozvoj vzdûlávacích zdrojÛ a metod zaloÏen˘ch na inovaãních zku‰enostech• pfiípravu studií nebo srovnávacích anal˘z urãit˘ch aspektÛ ODL a/nebo vyuÏití nov˘ch vzdûlávacíchtechnologií na evropské úrovni• vytváfiení a rozvoj informaãních sluÏeb• nûkteré projekty mohou sledovat kombinace uveden˘ch cílÛ souãasnûPRÒZKUM A INOVACE – podporuje dialog na témata základních otázek a problémÛ v oblasti vzdûlávánía vzdûlávací politiky. Zahrnuje ARION, NARIC a EURYDICE.ARION – je zamûfien na podporu evropské spolupráce prostfiednictvím studijních náv‰tûv, jejichÏ cílem jev˘mûna zku‰eností a získání nov˘ch informací v oblasti vzdûlávání. Je urãen v‰em pracovníkÛm, ktefií sepfiímo podílejí nebo mají vliv na utváfiení vzdûlávací politiky a vzdûlávacího systému v âeské republice.Zahrnuje dvû aktivity:ARION 1: úãast na t˘denních studijních náv‰tûvách v zemích EU, EFTA a v kandidátsk˘ch zemíchARION 2: organizace studijních náv‰tûv ARION v âeské republice pro zahraniãní úãastníky ze zemízapojen˘ch do programu SocratesNARIC (National Academic Recognition Information Centre) – poskytuje informace o uznávání kvalifikacea diplomÛ pro akademické a profesní úãelyEURYDICE – je informaãní síÈ, která shromaÏìuje a ‰ífií informace o vzdûlávacích systémech v zemích zapojen˘chdo programu SocratesUZÁVùRKYVZDùLÁVACÍCHPROGRAMÒZ DATABÁZEEURODESKU:Detailní informace o tûchto a dal‰ích vzdûlávacíchprogramech najdete na:www.eurodesk.org/new/deadline.aspStáÏ v Úfiadu pro harmonizaci vnitfiního trhu:http://oami.eu.int/en/office/admin/stages.htm31. ãervence 2004StáÏ – tlumoãnická sluÏba u Evropské komise:http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/workingwithus/traineeship/index_en.htm1. záfií 2004eLearning ceny:http://elearningawards.eun.org1. záfií 2004StáÏ u Rady EU:http://ue.eu.int/trainee/default.asp?lang=en1. záfií 2004Program MládeÏ:www.youth.cz- Evropská dobrovolná sluÏba- MládeÏ pro Evropu- PodpÛrná opatfiení- Iniciativy mládeÏe1. záfií 2004StáÏ u Rady Evropywww.coe.int/t/e/Human_Resources/Jobs/10_Traineeship_opportunities15. záfií 2004StáÏ u V˘boru regionÛwww.cor.eu.int/en/cont/cont_rec.html30. záfií 2004Program Socrateswww.socrates.czCOMENIUS 3Erasmus University CharterErasmus 3Grundtvig 1Grundtvig 2Grundtvig 4LINGUA 1LINGUA 2Minerva1. listopadu 2004PrÛzkum a inovace15. listopadu 2004DoplÀkové aktivity1. fiíjna 2004Program Leonardo da Vinciwww.nvf.cz/leonardoProjekty mobility (2.kolo)24. záfií 2004PfiedbûÏné návrhy procedury B a C1. fiíjna 2004– kk –

More magazines by this user
Similar magazines