Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

Program Operacyjny Kapitał Ludzkina lata 2007-2013 w Województwie PomorskimKRYTERIA WYBORU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSUNR 01/POKL/8.1.1/2013DepartamentEuropejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 5 lutego 2013 r.1


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013KONKURS NR 01/POKL/8.1.1/2013informacje ogólnePlanowana alokacja17 000 000 PLN (kwota szacunkowa)Typ projektów:Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadrzarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formieodpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.Odbiorcy wsparcia:Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP2


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013KONKURS NR 01/POKL/8.1.1/2013 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWEKRYTERIA DOSTĘPUDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP3


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (1)1. Projekt jest skierowany do mikro- i/lub małych i/lub średnich przedsiębiorstw z obszaruwojewództwa pomorskiego oraz ich pracowników (w przypadku osób fizycznych uczą się,pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniuprzepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkęorganizacyjną na obszarze województwa pomorskiego)..Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punkcie 3.2, iż projekt obejmie wyłącznie mikroi/lubmałe i/lub średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na obszarze województwa pomorskiegooraz ich pracowników (osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące one na obszarze województwapomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają onejednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego).Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP4


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (2)2. W przypadku projektów skierowanych w całości lub w części do sektora średnichprzedsiębiorstw, wsparciem mogą zostać objęte tylko te średnie przedsiębiorstwa, któreprowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach (ograniczenie branżowe niedotyczy firm będących członkami klastra kluczowego województwa pomorskiego):− outsourcing procesów gospodarczych (BPO),− chemia lekka (farmacja i kosmetyka),− technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT),− energetyka,− logistyka,− motoryzacja.Projektodawca w punkcie 3.2 lub w tabeli „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnegow ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis” jest zobligowany wskazaćw odniesieniu do każdego średniego przedsiębiorstwa, objętego wsparciem w projekcie, kod PKD 2007, zgodniez załącznikiem do dokumentacji konkursowej – Wykaz kluczowych branż dla gospodarki województwapomorskiego z kodami PKD 2007. W przypadku firm będących członkami klastra kluczowego województwapomorskiego należy w punkcie 3.2 lub w tabeli „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnegow ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis” zawrzeć informację o przynależnościdanego przedsiębiorstwa do konkretnego klastra kluczowego.5Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (3)3. Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy publicznejw ramach realizowanego projektu lub podmiot realizujący projekt wyłącznie na potrzebywskazanego we wniosku konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców.W celu spełnienia przedmiotowego kryterium podmiot wskazany w punkcie 2.1 wniosku musi być tożsamyz podmiotem zidentyfikowanym jako grupa docelowa w punkcie 3.2 wniosku lub w drugim wariancieprojektodawca nie będący bezpośrednio odbiorcą wsparcia szkoleniowego/doradczego w ramach projektu musizamieścić w punkcie 3.2 lub w tabeli „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnegow ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis” nazwy wszystkich przedsiębiorstw,które będą beneficjentami pomocy publicznej.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP6


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (4)4. Projektodawca jest zobowiązany do przygotowania projektu na podstawie analizy potrzebszkoleniowych przedsiębiorstwa, przeprowadzonej przynajmniej w formie testówwiedzy/kompetencji dla wszystkich pracowników będących uczestnikami projektu. Analizamusi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i zostaćzaktualizowana na etapie rekrutacji uczestników projektu. Celem analizy będzie dobórtematyki, metodyki szkoleń i form wsparcia.Projektodawca jest zobligowany do zawarcia w punkcie 3.1.1 wniosku informacji dotyczących wynikówprzeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do wszystkich potencjalnych uczestników projektu,w tym określić termin oraz opisać zakres przedmiotowy i podmiotowy powyższej analizy. Ponadto w punkcie 3.2wniosku projektodawca zobligowany jest do zadeklarowania aktualizacji analizy potrzeb szkoleniowych wszystkichuczestników projektu na etapie rekrutacji do udziału w projekcie. Wyniki analiz potrzeb szkoleniowych będąpodstawą wyboru tematów, metod szkoleniowych oraz form wsparcia.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP7


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (5)5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramachdanej rundy konkursowej.Ocena formalnaKryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterzebeneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od ograniczenia do maksymalnie dwóch wniosków,w których danym podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonychw tej samej rundzie konkursowej w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przezjednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie wnioski złożone w ramach naboruprowadzonego w danej rundzie konkursowej, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu.W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowane projektodawca ma prawo złożyć kolejnywniosek lub dwa wnioski.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP8


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (6)6. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.Ocena formalnaKryterium uznaje się za spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie jako okres realizacji projektu wpisanodaty np. od 1 lutego 2013 r. do dnia 31stycznia 2015 r.Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na okres np. od 1 lutego 2013 r. do 1 lutego 2015 r.trwa przez 24 miesiące i 1 dzień i nie spełnia kryterium dostępu.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP9


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (7)7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalnościpodmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnejdokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwośćosobistego kontaktu z kadrą projektu.Ocena formalnaProjektodawca jest zobligowany wskazać w treści punktu 3.7 wniosku, iż w okresie realizacji projektu biuro będzieprowadzone na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanegoprojektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.W przypadku posiadania stosownej wiedzy na etapie składania wniosku projektodawca powinien wskazaćmiejscowość, w której zlokalizowane będzie biuro projektu.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP10


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (8)8. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLNOcena formalnaKryterium weryfikowane w oparciu o koszty ogółem projektu wskazane w punkcie 4.1 budżetu projektuDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP11


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013KONKURS NR 01/POKL/8.1.1/2013 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWEKRYTERIA STRATEGICZNEDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP12


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (1)1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikroprzedsiębiorstwa posiadające siedzibęlub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) poza Trójmiastem na obszarach słabychstrukturalnie (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzajprowadzonej działalności) oraz ich pracownicy (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznymRegionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013).WAGA 10Projektodawca jest zobligowany do wskazania w treści wniosku w punkcie 1.9 konkretnej gminy/gmin słabychstrukturalnie, z których będzie rekrutował uczestników projektu – tzn. należy wybrać z listy rozwijanej gminy słabestrukturalnie, na której zlokalizowane są mikroprzedsiębiorstwa, będące odbiorcami wsparcia.Dodatkowo w punkcie 3.2 należy wymienić odpowiednie gminy zgodne z punktem 1.9 lub co najmniej zawrzećdeklarację, iż grupę docelową w 100 % stanowią podmioty posiadające siedzibę na obszarach słabych strukturalniewskazanych w punkcie 1.9 wniosku.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP13


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP14


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (2)2. Grupę docelową w projekcie w 100% stanowią przedsiębiorstwa (i ich pracownicy)wchodzące w skład tzw. klastra kluczowego (wybranego na podstawie decyzji ZarząduWojewództwa Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra kluczowego)i jednocześnie projekt posiada formalną rekomendację organu nadzorującego wdrażaniestrategii klastra kluczowego, do którego członków jest skierowany projekt.WAGA 5Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punktu 3.2 wniosku, iż grupą docelową w projekcie są wyłącznieprzedsiębiorstwa (i ich pracownicy) wchodzące w skład tzw. klastra kluczowego (wybranego na podstawie decyzjiZarządu Województwa Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra kluczowego) i jednocześnie zawrzećinformację, iż projekt posiada formalną rekomendację organu nadzorującego wdrażanie strategii klastrakluczowego, do którego członków jest skierowany projekt. Jednocześnie Wnioskodawca zobligowany jest podaćnazwę organu, który wydał formalną rekomendację w sprawie złożonego przez niego projektu oraz datę jejwydania.Aktualna lista klastrów kluczowych województwa pomorskiego:Pomorski Klaster ICT;Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny;Gdański Klaster Budowlany.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP15


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (3)3. Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższanialub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającegouzyskane kwalifikacje,b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ileposiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymiszkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny(ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jejbezstronność i wiarygodność),c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucjicertyfikującej dany program nauczania).WAGA 10Projektodawca jest zobligowany do wskazania w punkcie 3.3 szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższanialub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden ze wskazanych w tym kryterium warunków (a-c).Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP16


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (4)4. Projektodawcą jest podmiot posiadający status parku naukowo-technologicznego, centrumzaawansowanych technologii, centrum doskonałości, centrum edukacyjno-wdrożeniowego,inkubatora przedsiębiorczości lub innej instytucji o podobnym charakterze, który zostałdofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.5 Podziałanie 1.5.1.WAGA 5Projektodawca jest zobligowany zawrzeć w punkcie 3.6 wniosku informację, iż posiada status parku naukowotechnologicznego,centrum zaawansowanych technologii, centrum doskonałości, centrum edukacyjnowdrożeniowego, inkubatora przedsiębiorczości lub innej instytucji o podobnym charakterze, który został uzyskanyw ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.5 Podziałanie 1.5.1. Jednocześnie wnioskodawca zobligowany jestwskazać numer umowy, na podstawie, której uzyskał dofinansowanie z RPO WP.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP17


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (5)5. Projekt realizuje wyłącznie wsparcie obejmujące następujący zakres tematyczny (istniejemożliwość realizacji jednego lub kilku ze wykazanych tematów):− pozyskiwanie energii słonecznej, wiatrowej, wodnej z biomasy lub biopaliw,− budowa i serwis urządzeń wiatrowych,− audyt energetyczny,− fotowoltaika,− systemy grzewcze i elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii,− zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,− przetwarzanie odpadów,− systemy dociepleń,− wykorzystanie surowców wtórnych w procesie budowania,− ekoturystyka, turystyka przyrodnicza i kulturowa,− audyt ekologiczny.WAGA 5Projektodawca jest zobligowany wskazać w punkcie 3.3 wniosku zakres działań, z którego wynika, iż w ramachprojektu realizowane będzie wsparcie wyłącznie w ramach jednego lub kilku tematów wymienionych w tymkryterium.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP18


KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (6)6.Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa, które dotychczas nieuzyskały wsparcia ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramachPoddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 w województwie pomorskim.WAGA 5Projektodawca jest zobligowany zawrzeć w punkcie 3.2 wniosku informację, iż grupę docelową w projekciestanowią w 100 % przedsiębiorstwa, które nie uzyskały wsparcia ze środków Programu Operacyjnego KapitałLudzki w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 w województwie pomorskim.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP19


Dziękuję za uwagę20

More magazines by this user
Similar magazines