Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (7)7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalnościpodmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnejdokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwośćosobistego kontaktu z kadrą projektu.Ocena formalnaProjektodawca jest zobligowany wskazać w treści punktu 3.7 wniosku, iż w okresie realizacji projektu biuro będzieprowadzone na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanegoprojektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.W przypadku posiadania stosownej wiedzy na etapie składania wniosku projektodawca powinien wskazaćmiejscowość, w której zlokalizowane będzie biuro projektu.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP10

More magazines by this user
Similar magazines