Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria strategiczne (3)3. Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższanialub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającegouzyskane kwalifikacje,b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ileposiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymiszkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny(ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jejbezstronność i wiarygodność),c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucjicertyfikującej dany program nauczania).WAGA 10Projektodawca jest zobligowany do wskazania w punkcie 3.3 szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższanialub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden ze wskazanych w tym kryterium warunków (a-c).Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP16

More magazines by this user
Similar magazines