Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu
  • No tags were found...

Poddziałanie 8.1.1 - Departament Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA WYBPRU PROJEKTÓWW RAMACH KONKURSU NR 01/POKL/8.1.1/2013Poddziałanie anie 8.1.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE- kryteria dostępu (3)3. Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy publicznejw ramach realizowanego projektu lub podmiot realizujący projekt wyłącznie na potrzebywskazanego we wniosku konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców.W celu spełnienia przedmiotowego kryterium podmiot wskazany w punkcie 2.1 wniosku musi być tożsamyz podmiotem zidentyfikowanym jako grupa docelowa w punkcie 3.2 wniosku lub w drugim wariancieprojektodawca nie będący bezpośrednio odbiorcą wsparcia szkoleniowego/doradczego w ramach projektu musizamieścić w punkcie 3.2 lub w tabeli „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnegow ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis” nazwy wszystkich przedsiębiorstw,które będą beneficjentami pomocy publicznej.Departament Europejskiego Funduszu Społecznego5 lutego 2013 r.UMWP6

More magazines by this user
Similar magazines