godina - Superinfo

superinfo.ba
  • No tags were found...

godina - Superinfo

SuperInfo, 21. 12. 2012.MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZDKJavna rasprava o Nacrtu budžetaza 2013. godinuMinistarstvo za obrazovanje,nauku, kulturu i sport ZDK održaloje Javnu raspravu o Nacrtubužeta za 2013. u tri termina zanadležne oblasti, a odaziv na raspravebio je zadovoljavajući. Iakoje novčanih sredstava sve manje,a budžet je u nacrtu, manji zapreko 12 miliona KM u odnosuna prošlogodišnji, nastojat će se,kako poručuju iz resornog ministrarstva,uz kvalitetne sugestijezainteresiranih strana, zadovoljitipotrebe svih korisnika. Prema riječimaministra Trifunovića, jedanod vidova prevazilaženja krize jestedomaćinski odnos rukovodilacainstitucija, odnosno uštedegdje god je to izvodivo.Razgovaralo se i o aktuelnihtužbama po osnovu Kolektivnogugovora, o čemo je ministrica zapravosuđe i upravu Romana Brkićkazala: “Glavnica iznosi 64,5 milionaKM i ovaj iznos ne obuhvatatroškove parničkog i izvršnogpostupka, ni kamate koje dostižuglavnicu. Ukupna cifra prelaziPoziv Vladi ZDK na socijalni dijalogSamostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK odlučioje odbiti poziv kantonalne Vlade na javnu raspravu o Nacr tubudžeta za 2013., na koju su pojedinačno bili pozvani kantonalnisindikalni povjerenici svih škola. Umjesto toga uputili su novipoziv Vladi na socijalni dijalog. Prema riječima Selvedina Šatorovića,predsjednika SSOOiO ZDK, Sindikat ne učestvuje u javnimraspravama, sa sindikatom se vodi socijalni dijalog o bitnimpitanjima. „Kantonalno povjereništvo najoštrije osuđuje postupkeVlade ZDK po pitanju utvrđivanja Nacr ta kantonalnog budžeta za2013. godinu i slanja u skupštinsku proceduru na usvajanje bezvođenja pregovora sa sindikatom o istom. Pozivamo Vladu ZDKda vodi jedinstvenu politiku plaća. Pokazujemo spremnost na socijalnidijalog, uključujući i pregovore oko aneksiranja kolektivnogugovora. Sve to s ciljem da se zaustave nove tužbe“, poručujeŠatorović.130 miliona KM. Kako nisu svitužili Kanton, cilj naše Vlade jeda se osiguraju ista prava svima.Pokrenuli smo proceduru za izmjenesva tri kolektivna ugovora,jer se ovakvi ne poštuju ni u jednomkantonu. Zato moram rećida stav Sindikata nije niti fer, nitikolegijalan. Potpisivala sam pozivepredstavnicima Sindikata, kaoministrica pravosuđa, pozivajućiih na razgovore. Oni su tri putaodbili doći ističući da im nismodovoljno kompetentni. Ako imjedan ministar nije kompetentan,ne znam šta očekuju od nas”.Premijer Plevljak je na krajuistakao da je pred svim budžetskimkorisnicima zajednički zadatak,da se prevaziđe narednagodina, i da svi moraju biti svjesnitežine situacije u kojoj se nalazimo.U narednim danima, u sjedištuZDK, će se provesti javnerasprave i za ostala ministarstva.ZDK FLASH5Povodom 34. godine uspješnogposlovanja Tvornice cementaKakanj, menadžment ove društvenoodgovorne kompanije,upriličio je prigodno družnje saradnicima koji su svoj radni vijekproveli u Tvornici te sa porodicamapreminulih radnika. Ovomprilikom Adem Tuka je proslavio25 godina rada u Tvornici, za štoim je uručen sat sa posvetom.***Nezadovoljni izostankom reakcijenadležnih na sprječavanjurada ilegalnih taksista oni pravi,tj. legalni taksisti održali suprotest upozorenja u svim gradovimaZDK u kojima postojeopćinske taksi službe. Svojenezadovoljstvo iskazali su protestnomvožnjom.***U sklopu obilježavanja 100-tegodišnjice djelovanja Crvenogkriža u BiH načelnica OpćineDoboj Jug Jasminka Begić jeuručila priznanja najaktivnijimdobrovoljnim davaocima krvi.Zlatni znak Crvenog križa dobioje Nedžad Čabrić-Žabac zapreko 100 darivanja krvi, doksu Esad Škiljo, Nirman Sarajlić,Kemal Zajimović i Enes Ogrićdobili srebreni znak, a krv sudali više od 50 puta.


6 SuperInfo, 21. 12. 2012.PRVI PUT U SVOJOJ HISTORIJI ZENICA UGOSTILAAMBASADORE 16 EVROPSKIH ZEMALJA TE ŠEFADELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U BiHZenicasama gradiput ka EU!Prvi put u svojoj historiji Zenicaje ugostila ambasadore 16evropskih država predvođenešefom delegacije Evropske unijeu BiH Piterom Sorensenom. Tomprilikom, uvaženi gosti su se sastalisa čelnim ljudima lokalnezajednice, zatim zakonodavne iizvršne vlasti, te parlamentarnihstranaka u Zeničko-dobojskomkantonu, a nakon toga delegacijaje posjetila Tehnološki park i nedavnouspostavljenu Laboratorijuza ispitivanje namještaja i drvetaLIND te zenički Univerzitet.Prilikom posjete Općini Zenica,gostima je dobrodošlicu poželionačelnik Općine Husejin Smajlovići tokom sastanka informisao ih osituaciji, prvenstveno ekonomskoj,u Zenici, te njenim razvojnim planovima.Nakon razgovora čiji je fokusbila oblast energije, odnosno energetskeučinkovitosti te ekologija irazvoj infrastrukture, Sorensen jeuputio prilično optimističnu porukuZeničanima: „Zenica je, zajedno saostatkom zemlje, na dobrom putu,jer ono što sam danas vidio zaistaje ohrabrujuće. Nemate se čegaPostoji interes za ulaganje u ZDKŠef delegacije EU u BiH Piter Sorensen te ambasadori Mađarske,Francuske, Češke, Švedske, Austrije, Nizozemske, Italije, Slovačke,Španije, Slovenije, Njemačke, Bugarske, Belgije, Rumunije, Grčke,Velike Britanije, EUFOR-a, bili su i u zvaničnoj posjeti ZE-DO kantonugdje su im domaćini bili predsjedavajući Skupštine ZDK Sretko Radišići premijer Fikret Plevljak, a susretu su prisustvovali i predstavnicipolitičkih stranaka, te ministrice i ministri u Vladi ZDK. PredsjedavajućiRadišić upoznao je ambasadoreo političkoj slici Skupštine ZDK,dok je premijer Plevljak, u 15-minutnojprezentaciji predstavio općineKantona, njihove privrednepotencijale i kulturno- historijskevrijednosti. Ambasadore je zanimalofunkcioniranje zakonodavstvau ZDK i koje se aktivnostiprovode na njegovom prilagođavanjustrandardima Evropske unije,te prilike za ulaganje.sramiti, ovdje sve ide u savršenomsmjeru. Imate jako dobre projektekoji se tiču energetske efikasnosti,zaštite okoliša, infrastrukture, takoda je to zaista pravi put.“Bila je to još jedna potvrda daopćinska administracija, iako joj točesto osporavaju, radi dobro svojposao te da su projekti koji se posljednjihgodina realiziraju u Zeniciprepoznati i priznati daleko izvangranica BiH. Prvi čovjek Zenicenije krio zadovoljstvo ovakvomocjenom. „Nastojao sam ovu prilikuiskoristiti da pojasnim našimRazgovor sa studentimagostima kako je neophodno darazdvoje pitanja u Bosni, odnosnoda razdvoje različite nivoe vlasti,kako bi zaista vidjeli šta se radi nalokalnom nivou, šta se to događana višim nivoima, s jedne strane,i s druge strane da vide da u BiHpostoje ljudi koji ne čekaju formalnočlanstvo u EU da bi onda neštokao mijenjali, tražili, uvodili...negoda postoje sredine koje nezavisnood toga u kojem pravcu će se BiHkretati, žele da najbolje standarde,najbolje prakse i najbolja saznanjausvoje sada i odmah“.Na kraju svoje posjete delegacija EU je imala i susret sa studentimazeničkog Univerziteta. Namjena ove posjete bila je upoznavnjeosoblja i studenata sa tekućim reformskim dešavanjima u EU, razmišljanjimastudenata o visokom obrazovanju u BiH, mogućnostima išansama koje EU nudi u reformskom Bolonjskom procesu, mogućnostimazapošljavanja, kompetencijama, znanjima i vještinama kojestiču studiranjem na UNZE i drugim važnim pitanjima.Gosti na debati bili su premijer ZDK Fikret Plevljak i ministar obrazovanjaZDK Mirko Trifunović, dok su domaćini bili rektor prof. dr.Sabahudin Ekinović i prorektor prof. dr. Darko Petković.


SuperInfo, 21. 12. 2012.7Vidljivi rezultati podrškekoju EU pruža BiHTehnološki park i LaboratorijaLIND najnoviji su primjeri opredijeljenostiZenice da svoj razvoj bazirana najboljim praksama i premastandardima koji važe u EU.Podsjećamo, TechnoPark i LINDsu dio projekta Moderna ekonomijakroz istraživanje orijentisanoka novim tehnologijama (MEN-TOR), kojeg je dijelom finansiralaEU, a uspješno implemntiralaAgencija za lokalni ekonomski razvoj- ZEDA. Nakon akreditiranjaLaboratorije, koje bi trebalo bitizavršeno do proljeća, bh. drvoprerađivačimoći će certifikate zasvoje proizvode, napokon, dobitiu vlastitoj državi, a što će uvelikopovećati njihovu konkurentnostna domaćem i ino tržištu.Poslije informisanja visoke EUdelgacije o aktivnostima AgencijaREZ i ZEDA te implementaciji pro-jekta MENTOR, gostima su predstavljeneosnovne informacije oPoslovnoj zoni Zenica 1, te stanjuu drvoprerađivačkoj industriji saposebnim naglaskom na pozitivanbilans pokrivenosti uvoza saizvozom u omjeru 1:3,3 u ovomsektoru privrede BiH.Posjetu evropskih diplomatai ambasadora Sorensena, voditeljiLaboratorije iskoristili su daprezentiraju mogućnosti opremeu čiju je nabavku uloženo milionmaraka i još toliko u adaptacijuprostora Tehnološkog parka. Gostinisu krili zadovoljstvo iskorakomna ovom polju, ali i ukupnimnapretkom koji je lokalna zajednicanapravila na unapređenjuposlovnog ambijenta. „Ovakveposjete nam omogućavaju davidimo rezultate podrške koju mipružamo u BiH. Sa 400.000 eurakoliko smo sufinansirali Laboratorijupomogli smo da BiH ima mogućnostda certificira i vrši atestesvojih proizvoda u BiH. Ovo samopo sebi objašnjava šta to sve značiza ekonomiju BiH, za stvaranjenovih radnih mjesta, jer kada možeteda izvozite time ste konkurentnina evropskom tržištu i to jeprava vrsta pomoći“, kazao je poobilasku Laboratorije Sorensen.Po završetku obilaska Laboratorijegostima je predstavljenapotreba i plan za nabavkomdodatne opreme i laboratorijskihmašina, a na osnovu iskazanihpotreba drvoprerađivača u BiH,dobivenih kroz poslovne kontaktetokom nekoliko posljednjihmjeseci, a posebno naglašenihprilikom otvaranja Laboratorije ikonferencije “Drvoprerađivačkaindustrija i proizvodnja namještajau BiH – stanje i potrebe“.Ambasador Sorensen je izrazioveliko zadovoljstvo prezentiraniminformacijama i ocijenioda su ovo zaista konkretne i praktičneaktivnosti kojima se poboljšavajuuslovi u drvnom sektoruu BiH. Takođe je i ovom prilikomistaknuta spremnost delegacijeEU u BiH da i ubuduće podrži realizacijusličnih projekata.„Apelirao sam na naše gosteda, kada je o BiH riječ, nemajuambicija i iluzija da mogu cijeluBiH podjednako ‘gurati’ u EU,nego da prepoznaju one sredinekoje same sebi žele pomoći, date sredine podrže i da te sredinezapravo pričaju priču o ljepšoj budućnosti,boljem uređenju odnosai kvalitetnijem životu“, naglasio jena kraju posjete načelnik OpćineHusejin Smajlović.


8 SuperInfo, 21. 12. 2012.OPĆINA TEŠANJSvim vjernicima katioličke vjeroispovijesti upućujemo iskrenečestitke povodom nastupajućih božićnih blagdana, a svim ljudimadobre volje želimo sretnu i uspješnu Novu 2013. godinu!Predstavnici Ministarstva zarad, socijalnu politiku i izbjegliceZDK, korisnici projekta i općinepovratka potpisali su tripartitneugovore za dovršetak obnovestambenih objekata za 12 porodicakoje su bile interno raseljene.Vlada Kantona odobrilaje 270.000 KM za realizaciju ovogprojekta koji ima za cilj obnovuObnova kuća za 12 interno raseljenih porodicadevastiranih stambenih objekatai stvaranje minimalnih uvjeta zastanovanje. Projekat podrazumijevaizgradnju ili rekonstrukcijuprijeratnih stambenih objekatapo modelu „ključ u ruke“, a od139 prijava koliko je pristiglo naovaj Javni poziv za samo njih 12je utvrđeno da ispunjavaju svetražene uvjete.“Blagdanska čarolija“U srijedu je Žepču svečanootvoren prvi Božićno-novogodišnjisajam, prigodnog naziva“Blagdanska čarolija“. Tijekomčetiri dana na parkingu od „Domakulture” do zgrade Općine bit ćeizložen sajam na otvorenom, uzprezentaciju domaćih proizvođača,pčelara, umjetnika, gastronomaitd.U Tešanju je prigodnom prezentacijomobilježena trogodišnjicapotpisivanja Sporazuma izmeđuOpćine Tešanj, UdruženjaEko-mladi, tešanjskih osnovnih isrednjih škola, te dobojske firmeOmorika Reciklaža za realizaciju,pokazalo se, izuzetno uspješnog,projekta Prikupljanje PET ambalaže.Nakon trogodišnjeg rada saučenicima, Udruženje Eko-mladiuspostavilo je uspješan mehanizamsakupljanja PET ambalaže,štampan je edukativni materijal,organizovane su radionice poškolama, te je nabavljeno 12PVC kontejnera koji su distribu-OPĆINSKI NAČELNIKSead HuskićPRIKUPLJANJE PET AMBALAŽE U TEŠNJUPrimjer koji treba slijeditiirani školama kako bi ideja projektaostala da živi i po okončanjuaktivnosti. “Ovaj projekat jedokaz da se sa malim stvarima imalim pomacima mogu napravitičuda. Ovo je veliki uspjeh svihnas, naše zajednice i vjerujemda ćemo i u budućnosti uspješnosarađivati”, kazao je općinskinačelnik Suad Huskić.


SuperInfo, 21. 12. 2012.OPĆINAZENICASvim građanimaželimo sretnu i uspješnuNovu 2013. godinu,a vjernicima katolicimačestit Božić!9PREDSJEDNIK OVNebojša NikolićOPĆINSKI NAČELNIKHusejin SmajlovićPoštovane Žepčanke i Žepčaci, dragisugrađani!Božić je blagdan radosti, obiteljskogzajedništva i ljudske solidarnosti.U prigodi božićnih i novogodišnjih blagdana, uime Općine Žepče i moje osobno, upućujemsrdačne čestitke i želim vam da blagdaneprovedete okruženi svojim najmilijima u ljubavii međusobnom razumijevanju.OPĆINA ŽEPČEČestit Božić!Sretna Nova 2013. godina!OPĆINSKI NAČELNIKMato Zovko


10 SuperInfo, 21. 12. 2012.ŠTA O ZAGAÐENJU ZRAKA U ZENICI I NAJAVLJENIM PROTESTIMAKAŽU ČELNI ČOVJEK ZE-DO KANTONA I OPĆINE ZENICA“ZA”, ali za dostojanstvene i mirne protesteFikret Plevljak, premijer ZE-DOkantona: Ne smatram da Zenica dobijaadekvatnu potporu viših instanci kojesu nadležne za rješavanje najvećeg zeničkogekološkog problema – zagađenostizraka. Naprotiv, mislim da je Zenicau podređenom položaju u odnosuna druge, ali to je nešto što ćemo mirješavati u jednoj mirnoj, konstruktivnojatmosferi punoj dogovora i mi ćemoza građane Zenice obezbijediti ono štoi zaslužuju. To su čestiti i pošteni ljudikoji zaslužuju da se prema njima odnosina pošten način te da im se da ono štoje njihovo. Podržat ću proteste, ali želimda oni daju dobar rezultat, a ne da budusvrha sami sebi.Husejin Smajlović, načelnik OpćineZenica: Ja sam zbog zagađenosti zrakaprotestirao onda kada se malo ko smioodvažiti na to. Protest je demokratskopravo i nemam ništa proiv takvog načinaiskazivanja svog stava. Ipak, ja kaonačelnik moram poštovati određeneprocedure i umjesto mog izlaska na ulicu,slaganja ili neslaganja sa bilo čim,vrlo je važno da ja, ali i svi ostali, pokrenemoili ubrzamo procese da oni koji suodgovorni za rješavanje problema štoprije počnu raditi svoj posao. Ja učesnicimaprotesta želim svako dobro, i želimda to budu dostojanstveni protesti i kaotakvi budu jedan od načina ubrzavanjanadležnih na konkretne poteze.


SuperInfo, 21. 12. 2012.Namjenskim sredstvima Fonda za zaštituokoliša FBiH prikupljenim od općih i posebnihvodnih naknada te od naknada koje seplaćaju pri registraciji motornih vozila, omogućenaje implementacija 104 projekta izoblasti zaštite okoliša na teritoriji FederacijeBiH ukupne vrijednosti 18.832.000,00KM. S tim u vezi, nedavno je u Zenici upriličenopotpisivanje Ugovora za 72 odobrena,uglavnom infrastrukturna, projekta naosnovu provedenog „Javnog konkursa zakorištenje sredstava Fonda za realizacijuprograma, projekata i sličnih aktivnosti izpodručja zaštite okoliša za 2012-II.“Od očekivanih 1.300.000,Općini Zenica odobreno 300.000 KMOd pomenutih 18,3 miliona, Općina Zenicaje u ovoj godini dobila sredstva za realizacijutek tri projekta. To su “Nadgradnjakaseta za odlaganje otpada” na Regionalnojdeponiji Mošćanica, “Studija izvodljivosti iidejni projekat kompletnog sistema prikupljanja,transporta i prečišćavanja otpadnihvoda” u kompaniji ArcelorMittal Zenica i“Nabavka, isporuka i održavanje stanica za11FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiHPotpisani ugovori vrijedni 18.320.000 KMmonitoring kvalitete zraka u Općini Zenica”.Upravo posljednji projekt izazvao je priličnonezadovoljstvo u zeničkoj Općini jer je zaisti neophodno 1,3 miliona KM, a odobrenoje tek 300.000 KM, iako, poznato je, Zenicaima daleko najveći problem sa zagađenjemzraka u FBiH. “Uvijek kad se dijele sredstvapostoje strane koje su nezadovoljne. Međutim,obzirom na poziciju Zenice i obavezesvih nivoa nadležnosti prema poboljšanjunjenog ekološkog stanja, cijenim da su ovasredstva neočekivano mala. Zna se da smoizabrali izvođače i da od iduće sedmice planiramomontažu opreme. Do kraja godinesmo namjeravali montirati kvalitetan sistemmonitoringa zagađenja i definisali smo načinna koji ćemo adekvatnoobavještavatiZeničane o podacima.Ja se, ipak, nadam daćemo započeti posaoprivesti kraju jer dobiosam određene garancije,prije samogpotpisivanja Ugovora,da kroz neke drugeprograme obezbijedimonedostajućasredstva. Jasno je svima da Zenica imaogroman problem i želimo da nadležni radesvoj posao kako bi se taj problem riješio”,naglasio je ovom prilikom načelnik OpćineZenica Husejin Smajlović.Novi programi podrškeza dodatne projekteS druge strane, premijer FBiH uputio jepohvale lokalnim zajednicama na naporimakoje su uložile u pripremu projekata koji su,uglavnom, jako dobri i obećavajući. “Ovoje jedna od ljepših obaveza premijera Federacijejer vidim konkretne pomake u oblastizaštite okoliša. Za to svakako treba pohvalitione privredne subjekte, ali i pojedince kojiispunjavaju svoje obaveze i tako omogućavajupriliv sredstava koja možemo usmjeritina razvoj dobrih projekata poput ovih zakoje danas potpisujemo ugovore”, rekao jetom prilikom Nermin Nikšić, premijer FBiHte najavio da će Fond uskoro pokrenuti drugeprograme i načine podrške dodatnih projekatakako bi sve potrebe lokalnih zajednicaza unaređenjem zaštite okoliša moglebiti i ispunjene. Tako će se, najvjerovatnije,obezbijediti i ostatak sredstava za već pomenutiprojekt Općine Zenica.


12 JP GRIJANJE - PROJEKAT EDUKACIJE POTROŠAČA SuperInfo, 21. 12. 2012.Sreća našakupili smoKOMBINOVANIBOJLEROSNOVA OPASNOSTI SE SASTOJI OD MOGUĆNOSTIMIJEŠANJA VODE ZA PIĆE I VODE IZ SISTEMA GRIJANJAZATO TREBA DA ZNATE SLJEDEĆE:1.Kombinovani bojleri, koji se nalaze u prodaji, sunamjenjeni za kućne instalacije grijanja, a ne zavelike sisteme gradskog grijanja. U kućnimsistemima grijanja pritisci su 1-2 bara , a ugradskom grijanju su pritisci i do 10 bara.Pritisak u vodovodnim cijevima gradske mreže jeod 1 - 5 bara. Zbog razlike u pritiscima izmeđubojlera i cijevi grijanja može doći do naprsnućacijevi koje provode vodu centralnog grijanja krozbojler i tako do mješanja pitke i toksične vode.u sistemu gradskog grijanja, je nečista voda ukojoj se nalazi velika količina materija štetnih zaljudsko zdravlje, ako se pije ili kontinuirano nanosi2.Vodana kožu (tuširanje, pranje...itd).Na osnovu analize INSTITUTA UNIVERZITETA UZENICI br.315/12-H proglašena je kao vodaizuzetno štetna za živi svijet.u sistemu gradskog grijanja pored nečistoćaima, veoma, visoku PH vrijednost (9,8) te kaotakva može izazvati postepeno oštećenje stjenki3.Vodacijevi unutar bojlera i omogućiti vodi iz sistemagrijanja prodor u pijaću vodu.U SLUŽBI GRAÐANAKompozicija na plakatu korištena je da bi slikovitoprikazala mogućnost trovanja i ne ocrtava pravo stanje opasnostiOBLIKOVAO: PAŠAiz sistema centralnog gradskog grijanjaje TOTALNO BEZOPASNA ZA LJUDE I OKOLIŠ.Sve dok je unutar sistema i ne miješa se sa4.Vodapijaćom vodom i vodom za higijenu.


I u trećojgodiniKK Nets bilježisjajne rezultate. Pionirskaekipa tj. dječaci rođeni 1997. godinei mlađi su kroz Ligu mladih ZDKu konkurenciji 14 ekipa osvojili 1.mjesto sa 25 pobjeda i samo jednim porazomte se plasirali na završnicu državnogprvenstva BiH. U četvrtfinalu našlose šest prvoplasiranih kantonalnih ekipa:KK Bosna-Sarajevo, KK Sloboda Dita -Tuzla,KK Spars-Mostar, KK Donji Vakuf, KKTurbina - Jablanica i KK Nets - Zenica te tri3. I 4. GODIŠNJAK KOŠARKAŠKOG KLUBA „NETS“SEZONA 2010/2011O PIONIRSKOMPRVENSTVUŠampionska generacija 97/98 - Naretena Arnaut (KAPITEN), Amel Fermić,Antonio Vukadinović, Kenan Fajković, Filip Marić, Atif Durak, Harun Porča,Faris Preljević, Luciano Vilić, Admir Škaljo, Kerim Varupa, Adnan Dervišević,Haris Bašić, Ahmed Srebrenica, Adnan Pašalić. Trener Almir Hamzićdrugoplasirane ekipe iz Kantona Sarajevo, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona (KK Realwey, KK Magici KK Kengur). Domaćin četvrtfinalnog takmičenja bio je KK Spars iz Mostara. I pored uloženih ogromnih napora,zbog visokih troškova smještaja, učešća na turniru, kotizacije itd. dječaci KK Nets, na žalost, nisu imalipriliku da učestvujuz na ovoj završnici i pokažu svoj ogroman talenat i potencijal, iako su kroz ligu ostvariliimpresivan rezultat. Prvaci države BiH u sezoni 2010/11 na kraju su postali košarkaši Širokog, drugi su bilikošarkaši Bosne, a spomena radi u prijateljskom susretu pred samu završnicu Nets-i su pobijedili KK Bosnusa čak 16 poena razlike. To je još jedan pokazatelj koliki je hendikep bio kako za dječake tako i za sam Klub neigrati na završnici prvenstva BiH, a samo zbog nedostatka finansija.O PRETPIONIRIMA2Pretpionirska selekcija, odnosno dječacirođeni 1999. godine i mlađi su krozLigu mladih ZDK, a u kojoj je učestvovaloosam ekipa, poput svojih starijihkolega, također zauzeli 1. mjesto sa13 pobjeda i jednim porazom. U ovojkategoriji nema učešća na završniciprvenstva BiH, ali i liderska pozicijau Kantonu je odličan pokazateljda i najmlađi imajuogroman talenat te da suoni budućnost KKNets. Za ovu kategorijubitno jeistaći da oni krozligu igraju pasarelaŠampionska generacija 99/00 - Harun Alić (KAPITEN), Ahmed Omić,Dino Salković, Amar Čerim, Dino Halilović, Ajdin Zejnirović, Tarik Nezić,Haris Delić, Adem Dedić, Alen Delibašić, Eldar Abazović, Emir Tarabar.Trener Kenan Rizvićsistem tj. prvu i treću četvrtinu igra jedna, dok drugu i četvrtu četvrtinu igra drugapetorka. Samim tim, svaka ekipa mora u svom sastavu imati najmanje 10 igrača jeru protivnom neke četvrtine će igrati sa onolilko igrača koliko je ostalo na klupi. Ovimsistemom je omogućeno da svi dječaci koji su na klupi dobiju priliku da igraju.


3. I 4. GODIŠNJAK KOŠARKAŠKOG KLUBA „NETS“SEZONA 2010/2011sezona 2010/11U sistemu takmičenja Lige mladih ZDK, KK Nets je u sezoni 2010/11prijavio učešće za sve četiri kategorije: juniori (godište 93/94), kadeti(godište 95/96), pioniri (godište 97/98) i pretpioniri (godište 99/00).Liga je brojala 14 klubova.Na kraju ligaškog takmičenja ostvareni su sljedeći rezultati po selekcijama:Juniori (93/94) od 13 prijavljenih ekipa zauzeli su 2. mjesto sa 22 pobjede i 2 porazaKadeti (95/96) od 12 prijavljenih ekipa zauzeli 6. mjesto sa 12 pobjeda i 10 porazaPioniri (97/98) od 14 prijavljenih ekipa zauzeli 1. mjesto sa 25 pobjeda i 1 porazomPredpioniri (99/00) od 8 prijavljenih ekipa zauzeli 1. mjesto sa 13 pobjeda i 1 porazom„Dani košarke“KK NETS je i drugu godinu za redom organizovao međunarodni turnir povodom Dana oslobođenja gradaZenice pod nazivom „Dani košarke“. Turnir je održan u tri starosne kategorije: juniori (93/94), kadeti (95/96)i pioniri (97/98). Na turniru su, pored domaćina, učestvovale ekipe: KK Pro basket iz Tivta (Crna Gora), KKBosna i KK Koš iz Sarajeva, KK Konjic iz Konjica, KK Donji Vakuf iz Donjeg Vakufa, KK Travnik iz Travnika, KKČelik iz Zenice, te KK Iskra iz Bugojna.Najbolji kod juniora su bili košarkaši KK Bosna iz Sarajeva, dok su u selekcijama kadeta ipionira najbolji bili domaćini, KK Nets iz Zenice.KK Nets na dvameđunarodna turniraNakon sjajnih rezultata u Ligi mladih ZDK, pioniri i juniori zabilježili su još jedan vrijedan rezultat. Na šestom MeđunarodnomFIBA turniru održanom u Sarajevu u maju 2011. godine, pioniri i juniori su zauzeli 2. mjesto. Pioniri su ufinalu izgubili od domaćina turnira ekipe Playoff rezultatom 53:46, dok su juniori u finalu izgubili od ekipe iz ŠpanijeFlumenada rezultatom 81:71. U junu 2011. godine na četvrtom Međunarodnom turniru održanom u Konjicuučestvovala je pionirska selekcija - dječaci rođeni 1998. godine i mlađi. U svojoj grupi koja je brojala tri ekipepobijedili su ABC Zadar (63:43) i Čapljinu (67:52), te su kao prvi u grupi igrali finale protiv ekipe Realway izSarajeva. U finalnoj utakmici poraženi su rezultatom 54:46 te tako zauzeli 2. mjesto. Igrač KK Nets-a, HarunPorča proglašen je za najboljeg strijelca turnira.Juniori KK NetsHarun Porča. najbolji strijelacturnira u Konjicu 2011. godineSvi učesnici na 4. Međunarodnom turniru u Konjicu 2011. godine3


ZIM3. I 4. GODIŠNJAK KOŠARSEZONA 20DecembPUTOVANJA, DRUŽENJE, UČENKK Nets svake godine, pored redovnih ligaških takmičkošarkaše koji su odlična prilika i za druženje, upoznanovih znanjaZimski kamp Kope 2012.Zimski kamp je ove godinsvake godine ima sjajne usvih neophodnih tehničkikamp je trajao 6 dana, oskijanja i igranja prijateljspu je uzelo preko 50 članškole Zenica uzrasta od 3polaznici škole skijanja uda ćemo i u narednoj, 20LJETNJI KAJosip Popić, najperspektvniji igrač III Ljetnog kampa sa trenerimaTreći Ljetnji košarkaški kamp organizovan je u Bašvatska) u periodu od 01. do 07. jula 2012. Ggodinepreko 100 polaznika. Pored članova KK Nets na kamklubovi, i to: KK Donji Vakuf, KK Iskra Bugojno, KK Ofeld-Panters Austrija, te članovi Spor tske škole Zenigrača kampa proglašen je igrač iz KK Furstenfeld-Pa(1998. godište).4Završnica Interne lige, Smetovi 2012.INTERNKK Nets tradicionalnoprvenstvenih, prijateljsžavnih prvenstava, igraučestvuju svi polaznicistarijih članova. Liga ssa Ligom mladih ZDK,takmičarske sezone oca. Finalna takmičenjau maju na nekom odBistričak i sl.) gdje semeđusobno druže, igrzeničke specijalitete (tokraju tog velikog zajednsnicima se podijele dipza najbolje igrače i stri


KAŠKOG KLUBA „NETS“11. i 2012.ar 2012.JE I STICANJE NOVIH VJEŠTINAenja te učešća na turnirima, organizuje kampove zavanje vršnjaka iz drugih gradova, država... te sticanjei vještina.SKI KAMPe održan u Republici Sloveniji na planini Kope gdje Klubslove za rad - od smještaja, hrane, gostoprimstva...pa doh pretpostavki za ispunjenje planiranih zadataka. Zimskid 14.01. do 19.01.2012 godine i sastojao se od obukekih utakmica sa vršnjacima iz Slovenije. Učešće na kamovameđu kojima su bili i dječaci i djevojčice iz Sportskedo 10 godina. Sa zadovoljstvom možemo istaći da su svispješno savladali osnove skijanja, te se iskreno nadamo13. godini biti ovako uspješni.Obuka skijanja na Zimskom kampu Kope 2012.MPkom polju (Republika Hr-, a na ovaj put krenulo jepu su učestvovali i drugirlovik Žepče, KK Furstenica.Za najperspektivnijegnters Austrija, Josip PopićIII Ljetni kamp Baško Polje 2012.A LIGAsvake godine pored svihkih utakmica, turnira, drisvoju internu ligu u kojojkluba, od najmlađih do najeigra vikendom, paralelnotako da djeca u toku jednedigraju preko 100 utakmiinternelige se organizujuzeničkih izletišta (Smetovi,djeca, ali i njihovi roditeljiaju, zabavljaju uz najboljesu, naravno, ćevapi) i naičkog okupljanja svim učelomeza osvojena mjesta tejelce interne lige.Završnica Interne lige, Bistričak 2011.5


3. I 4. GODIŠNJAK KOŠARKAŠKOG KLUBA „NETS“SEZONA 2011/2012SEZONA 2011/12U sezoni 2011/12 KK Nets je kao i prethodnih godina u ligi mladihprijavio sve četiri takmičarske selekcije, i to: juniore, kadete, pionire ipretpionire (00/01). Liga je brojala 12 klubova.Na kraju ligaškog takmičenja ostvareni su sljedeći rezultati po selekcijama:Juniori (94/95) od 10 prijavljenih ekipa zauzeli 2. mjesto sa 16 pobjeda i 2 porazaKadeti (96/97) od 11 prijavljenih ekipa zauzeli 3. mjesto sa 14 pobjeda i 6 porazaPioniri (98/99) od 10 prijavljenih ekipa zauzeli 1. mjesto sa 17 pobjeda i 1 porazomPredpioniri (00/01) od 7 prijavljenih ekipa zauzeli 3. mjesto sa 6 pobjeda i 6 porazaO PIONIRIMAPionirska selekcija KK Nets - dječaci rođeni1998. godine i mlađi ostvarili su jedanod najvećih rezultata Kluba. Pioniri su krozLigu mladih ZDK ostvarili 23 pobjede i 1poraz te su kao prvoplasirana ekipa u ZDKosigurali plasman u četvrtfinale državnogprvenstva BiH. U četvrtfinalu je učestvovalo8 najboljih ekipa iz FBiH (KK Spars i KK Realwayiz Sarajeva, OKK Sloboda i KK Magiciz Tuzle, KK Konjic iz Konjica, KK Bihać izBihaća, te KK Kengur i KK Nets iz Zenice). Uzavršnicu prvenstva tj. u polufinale mogla suse plasirati tri predstavnika iz FBiH. Međusobnimutakmicama ovih osam ekipa odlučene sumeđu tri najbolje ekipe našli su se: KK Spars,Šampionska generacija 98/99 - Harun Porča (KAPITEN), Faris Preljević,Luciano Vilić, Kerim Varupa, Harun Bajramović, Amel Kosovac,Dino Heljo, Elvin Hadžihasanović, Nadin Demirović, Ismail Bektaš, HarunAlić, Ahmed Omić, Dino Salković, Ajdin ZejnirovićTrener Almir HamzićKK Realwey i KK Nets. Za razliku od prethodne godine kada zbog nedostatka finansijskih sredstava Nest-i nisuučestvovali u završnici, u ovoj sezoni su uz pomoć roditelja igrača i firme AREL uspjeli čak biti domaćini polufinalnogturnira. Ostvarili su polovičan učinak tj. pobijedili su KK Vitez (90:62), a izgubili su od KK Alfom,prvake Republike Srpske iz Banjaluke, te su na kraju sjajne sezone zauzeli jos sjajnije 4. mjesto u BiH.O JUNIORIMA6Juniorska selekcija 94/95 - Amer Bambur (KAPITEN), Dženan Hasić,Kenan Karabegović, Almedin Topoljak, Benjamin Memišević, MehmedZahirović, Kenan Kobić, Deni Pašalić, Haris Bešlić, Amar Fejzić, DinoAlić, Sefir Kaknjo, Selmir Mulasmajić, Belmin TelalovićTrener Armel MujakovićJuniorska selekcija KK Nets - dječaci rođeni 1994. godinei mlađi u ovoj sezoni su igrali završnicu prvenstva FBiH.Nakon plasmana na 2. mjesto u Ligi mladih ZDK (sa 22pobjede i dva poraza), juniorska selekcija je igrala u četvrtfinaluFBiH. Tu su ih čekale ekipe KK Spars i KK Bosnaiz Sarajeva, OKK Sloboda i KK Falcons iz Tuzle, KK Turbinaiz Jablanice, KK Bihać iz Bihaća te OKK Čelik iz Zenice. Upolufinale FBiH su se plasirale tri najbolje ekipe, a to suKK Spars, KK Bosna i OKK Sloboda. Važno je naglasiti dasvake takmičarske sezone juniori KK Nets učestvuju u završniciprvenstva FBiH što je još jedan veliki pokazatelj kakose u KK Nets iz godine u godinu formiraju kvalitetni igrači,ali zbog nemogućnosti igranja seniorske košarke dosta tihdječaka prestane igrati košarku već u 18-oj godini.


3. I 4. GODIŠNJAK KOŠARKAŠKOG KLUBA „NETS“SEZONA 2011/2012CILJEVI KK NETSU SEZONI2012/2013KK Nets već četiri godine bilježi sjajne rezultate sa mlađim selekcijama i u tom periodu iz Kluba jeotišlo dosta dobrih i kvalitetnih igrača od kojih su se neki nastavili baviti košarkom u Americi, regionuili su na studiju u Sarajevu, Tuzli ili Grazu, gdje uspješno igraju i studiraju te na taj način dostojanstvenoprezentuju svoj Klub, a i grad Zenicu. Kako se Klub godinama pozitivno razvijao na takmičarskom,rezultatskom, edukativnom i organizacionom planu, tako je došao i period kada bi Klub trebao oformiti iseniorski pogon. Ideja i želja Kluba je da u sezoni 2012/13 KK Nets igra seniorsku A2 ligu. Igrači koji bičinili taj seniorski tim bili bi naši juniori (1995. godište i mlađi), te tri-četiri igrača 1993. i 1994. godištakoji su nastupali za Klub u prethodnim sezonama, tako da u ekipi ne bi bilo igrača starijih od 20 godina. Urazgovorima tokom ljeta Klub je dobio podršku od načelnika Općine Zenica Husejina Smajlovića i nekolikoprivatnih firmi za nastup tih mladih igrača u seniorskoj košarci.Treba istaći još da je tokom ljeta 2012. godine Klub posjetio Zeničanin Zoran Savić, svojevremeno igrač splitskeJugoplastike i reprezentacije Jugoslavije, prvak Evrope i svijeta, a danas uspješan sportski menadžer.Savić je izrazio svoje oduševljenje talentom koji posjeduju članovi Nets-a, te najavio mogućnost saradnje.STRUČNI TIM KK NETSAlmir Hamzić, prof. sporta itjelesnog odgoja (trener)Armel Mujaković,trenerEdin Varupa,sportski managerBenjamin Pelja,trenerArmin Smailović, prof. sportai tjelesnog odgoja (trener)


SuperInfo, 21. 12. 2012.21Smetovi, ZenicaSretne praznike i uspješnuNovu 2013.godinu želi vam ...


22 SuperInfo, 21. 12. 2012.Ishrana zimiTajna očuvanja zdravlja leži u prilagođavanjuprirodi. Kako bismo zimu proveli štozdravije, bitno je voditi uravnoteženu ishranu.Potrebno je održati jak imunitet, kako bise izbjegle prehlade i virusi.Ne zaboravite dva voćna međuobrokaKada padne snijeg unosi se veća količinakalorijske hrane kako bi se sačuvala toplotatijela poput: pršuta sa jajima, sarme, kupusasa suhim mesom, graška sa mesom itd. Ovakvahrana se dugo vari i u ovoj ishrani nedostaje svježe povrće te gatreba nadomjestiti ukiseljeno npr. cvekla, paprika, krastavci, miješanesalate... Pored ukiseljenog, možete koristiti i zamrznuto povrće, kojeje sačuvalo sve nutritivne vrijednosti tokom fabričke prerade. Ne trebazaboraviti ni sezonsko voće: narandže, mandarine, limun, grejp, nar,kivi, jabuke, brusnice.... Veoma je bitno rasporediti unos hrane na triglavna obroka te dva dodatna voćna obroka, kao i unositi dovoljnukoličinu vode neophodne za normalno odvijanje metaboličkih procesa.Opasna praznična trpezaNajveći problem ishrane u zimskim mjesecima su praznici. Konstantnaslavlja koja podrazumijevaju “tešku”hranu i dosta alkohola, to može dovesti doporemećaja u imunom sistemu, pa postojivelika vjerovatnoća da ćete se razboljeti. Zatopočnite jutro sa kašičicom meda i cimetomrastopljenim u vodi ili kašičicom matičnogmliječa. Trudite se da svakog dana popijetelimunadu bez šećera ili cijeđenu narandžu,čime ćete organizam opskrbiti dnevno potrebnomkoličinom vitamina C, koji će ojačativaš imunitet. Domaća pileća supa trebada bude na meniju makar tri puta sedmično. Toplom supom se grijugornji respiratorni putevi, čime se stvaraju nepovoljni uvjeti za virusei bakterije. Potrebno je povećati unos bijelog luka, naročito svježegjer povećava odbrambene sposobnosti organizma.Drugi veliki problem tokom zimskih meseci jeste manjak sunčevesvetlosti, a samim tim i vitamina D, koji je neophodan za apsorbcijukalcijuma i modulaciju kostiju. Izvori ovog vitaima u hrani sujaja, riba, mlijeko, a možete ga unijetii i u obliku suplemenata. Dabiste izbjegli depresivne epizode tokom zimskih mjeseci, povećajtenivo serotonina sa cijelim žitaricama i kvalitetnim ugljikohidratimapoput slatkog krompira, bundeve...Iskrene čestitke povodomnastupajućih praznikaDirektor:Senaid Begić


SuperInfo, 21. 12. 2012.23Sretne praznike iuspješnu Novu 2013.godinužele Vam uposleniciKantonalne bolnice ZenicaMališani iz Doboj Jugana raspustu u HolandijiZahvaljujući Holandskoj organizacijiPax Kinderhulp (Pomoć djeci)proteklog vikenda je na trosedmičniraspust u Utreht (Holandija) otputovaločetrdesetdvoje mališana, učenikaosnovnih škola “Mustafa Muli攊ije i ”21. mart” Doboj Jug Matuzići.Za vrijeme boravka u Holandijidjeca će biti smještena kod porodicanjihovih vršnjaka koje su izrazilespremnost za ovaj vid prijateljstva.“Njihov odmor će biti kombinacijaljubavi i pažnje od strane porodicanjihovih vršnjaka i grupnih aktivnostipoput izleta u zoološke vrtove,posjete vatrogasnim brigadama,plivanja u zatvorenim bazenima…te brojnih druge sadržaja koje će imosmisliti njihovi domaćini”, kazao jeGil de Pooter, predstavnik Pax Kinderhulpprilikom posjete načelniciOpćine, izrazivši zahvalnost lokalnojzajednici i upravama škola što ćeprižiti šansu dječacima i djevojčicamaslabijeg imovinskog stanja zajedan nezaboravan doživljaj.Želimo sretnenastupajućepraznike:katolički Božić,Novu godinu ipravoslavniBožićJP “Elektroprivreda BiH” d.d. SarajevoPodružnica “Elektrodistribucija” Zenica


24 SuperInfo, 21. 12. 2012.DISKONTMAXIBioaktin mountain fresh 6 kgGoraždanska 28aRadno vrijeme:7,30 - 17,00 h.Nedjelja: 7,30 - 14,00 h.Zimski paket9,95Čaše sa postoljemPersil 4kg i toalet papir14,95Duel djurdjevak 3 kg5,95Salvete sortoPersil 1,5 l7,95Silan 900 ml2,95Podmetač za češe 25/1 Termos boca siva1,9018,000,455,05Šampon Schauma 250 ml10,95Duel 6 +2 kg13,25Posuda za led5,853,800,5029,90 Čarape Meridijan 60 denKeramička tava89,901,95Kaciga4,1524,90Kalup za led 2 kom5,60Četkica za zube 1 kom0,50Colgate pasta za zube 50 ml1,35Pivo Laško limenka1,201,00Akcija traje do isteka zaliha1,1519,50Pivo Pan 0,5 l1,00Vino MalvazijaVipava3,9529,90Vino Cabarnet 0,753,95Vino crno Doman 1 l9,50Vino Savinjon Vipava 1l2,953,90Vino Laškirizling 0,187 l2,95 1,000,50Posuda za vino1,10


SuperInfo, 21. 12. 2012.25Krastavac 1kgBaš ajvar 1kg6,30Ajvar Rial 1kgDISKONTMAXICvekla Vegy 1kg1,351,55Ajvar Vega 1 kg2,752,95Djuveč Vegy 1 kg1,10Ness caffee 3u1Goraždanska 28aRadno vrijeme:7,30 - 17,00 h.Nedjelja: 7,30 - 14,00 h.Mokate Gold kapučino 2+1Paprika Vega 1 kg1,45Paprika filet, crvena 1 kg1,453,403,004,50Kafa Merka 500 gSlani štapići Rial 250 gr1,006,205,50Keks mješavinaMaslinovo ulje Ferarra4,950,85Sok fis 1 l0,95Sok Takovo coctail, breskva 1 l0,95Sok maxi jagoda0,953,502,00Jaffa keks0,85Keks 200g1,00Eurovafel Gold 1,15 g1,00Išleri 125 gr0,85Love you keks orange 125 gr0,85Med cvijetni 1 kgMed bagremov 1kgFoli rižna šokolada 150 g1,00Med livadski 500gr6,80Med cvijetni 500 gr6,00Pranirani riblji štapići3,85Med cvijetni 1 kg9,9513,008,1010,8014,505,404,85Akcija traje do isteka zaliha


26 SuperInfo, 21. 12. 2012.Zenički književnici u DobojuZenički književnici KemalMahmutefendić, Željko Grahovaci Bojan Bogdanović, održalisu veoma posjećeno književnoveče u Doboju, kojim je počelakulturna razmjena na relaciji dvaentiteta. Domaćin je bila književnicaJovanka Stojčinović-Ni-kolić, nova predsjednica Udruženjapisaca Republike Srpske.Kulturni centar Doboj bio jedupke ispunjen ljubiteljima lijeperiječi, kojima su se Kemal, Željkoi Bojan prestavili u najboljemsvijetlu svojih poetskih, proznihi satiričnih tekstova.IZLOŽBA FOTOGRAFIJA VLADIMIRA FRANJIĆA“Zenica kakvu volimo“U Muzeju grada Zenice - Sinagogaupriličena je promocijakalendara „Zenica kakvu volimo“,te otvorena izložba fotografijaVladimira Franjića, poznatog zeničkogprivrednika koji je svojeamaterske, ali izuzrtno kvalitet-Vladimir Franjić je je rođen1951. godine u Virovitici (Hrvatska),a u Zenici živi od 1955.godine. Tu je završio Gimnaziju,a 1980. godine diplomira naGrađevinskom fakultetu u Sarajevu.Karijeru gradi u nekolikozeničkih preduzeća, da bi 1994.god. osnovao privatnu firmu«Meridijan» , koja je danas vrlorespektabila. Iz hobija objektivsvog amaterskog fotoaparatauglavnom okreće prema Zenicii bilježi njene ljepote pokazujućida je to grad koji treba voljeti.Reklame za Meridijan uglavnomradi sam, a njegov je i dizajnsvih omota za čarape pod brendomMERIDIJAN.ne, fotografije želio podijeliti sasvojim sugrađanima. O autoruizložbe i kalendara vrlo pohvalnoje govorio Murat Jašarević internacionalnimajstor fotografije, asvi posjetioci na otvorenju dobilisu na dar kalendar za 2013. godinu„Zenica kakvu volimo“. Izložbaće biti otvorena do 31.12.2012.godine.Iskrene čestitke povodomnastupajućih praznikaPodružnica ZenicaMETALURG CITY CENTARŠkolska 10Tel: +387 32 208 112Tel: +387 32 208 113www.bosna-sunce.baObavještavamo osiguranike Lido osiguranjadd Tuzla, čije su police prestale davaže 16.12.2012. godine zbog likvidacionogpostupka, da će Bosna Sunce osiguranjepo najpovoljnijim uvjetima izdavatinove – zamjenske police osiguranja odautomobilske odgovornosti do istekaregistracije vozila.Sve informacije možete dobiti nagore navedene kontakte.


SuperInfo, 21. 12. 2012.DVIJE DECENIJE OMLADINSKOG HORA ZENICAOduševili Zeničane, spremaju se za TurskuOmladinski hor Zenica sa dvanastupa pred domaćom publikomproslavio je 20 godina postojanja.Mjuzikl „Night Fever“ i koncert„Muzika kroz vrijeme ‘92-’12“ oduševilisu publiku u BNP-u. „Ovacijepublike najbolji su pokazatelj našeguspješnog nastupa, što će se moćividjeti i na BHT kada se napraviDVD. Sala BNP-a bila je premalada primi sve koji su željeli. Nassada očekuje nastup u Ankari (Turska)4. januara gdje ćemo izvestiSrebrenički inferno“, kazao namje maestro Milenko Karović, dirigenti osnivač Hora. Night Fever jeZenički Taxi bend vjerovatnoje najstariji rock’n’roll bend u BiH.Protekloig vikenda još jednomsu oduševili svoje sugrađanena igranki “Djeca Perviza” kojase već četrnaestu godinu zaredomodržava u znak sjećanjana nekadašnje igranke u KUD-u“Ibrahim Perviz”. Naime, u Zenicise krajem šesdesetih godinaprošlog vijeka sviralo u KUD„Ibrahim Perviz“ koji se nalaziou ulici Borisa Kidriča, na mjestudanašnjeg stadiona Bilino polje.Tu su svirale sve tada popularnerock’n’roll grupe iz Jugoslavije:Indexi, Siluete, Sanjalice Elipse,Crveni Koralji... Na prvoj “DjeciPerviza” 1999. godine u diskotecikompilacija dva mjuzikla „Groznicesubotnje večeri“ i „Briljantina“. Režisermjuzikla je Sulejman Kupusović,scenograf Dragan Gačnik, akoreograf Lana Rekanović. Drugoveče bilo je rezervirano za koncertkoji je predstavio retrospektivudvadesetogodišnjeg rada.ČETRNAESTA ROCK IGRANKA“Djeca Perviza” još uvijek rock-ajuMetropolis, pored Taxi benda sviralisu i Plameni dječaci, takođerstari zenički bend, kojeg, nažalost,više nema. Saša Domuz Sale,legendarni 64-godišnji gitarista ipjevač jedini je ostao da sa svojimTaxi bendom ispriča pričukako se ‘69. u zeničkom Pervizusvirao rock’n’roll. Kao i prethodnihgodina, interes za igranku jebio daleko veći nego broj mjestau dvorani u kojoj se do kasnih,ili pak ranih sati sviralo, pjevalo,igralo…uživalo, a specijalni gostigranke bio je popularni vokal Parnogvaljka, Aki Rahimovski.FLASH27U Centru za kulturu i edukacijuVisoko, pred oko 800učenika odigrana je predstava„Klovnologija” autoraMarija Drmaća i AdnanaLugonića, a koja govori oekologiji na način razumljivmlađim osnovcima.***Osnovna muzička škola Zenicaobilježila je 64. Dan školekoncertom u BosanskomNarodnom Pozorištu Zenicana kojem su učestvovali učenicii nastavnici Škole, a naprogramu su bila djela: Silvestrija,Piazzole, Zilhera, E. Severena,P. Van der Staaka, F.Chopina, J. Moora, te velikibroj tradicionalnih pjesamaevropskih i afričkih zemalja.***Udruženje građana likovnihumjetnika ˝Likum ´76˝ Visokou prostoru Galerije upriličiloje otvaranje izložbe slika bosanskohercegovačkogslikaraMirsada Mustajbašića čije slikekarakterišu razigrane boje,tradicionalni bosanski motivite suptilna erotika.


28 SuperInfo, 21. 12. 2012.“ORKA 2012” ZENICANajuspješniji sarajevskiGKVS i BosnaU organizaciji GKVS „Čelik-Željezara“ u Zenici je održan 14.plivački miting za najmlađe plivače„Orka 2012“. Predstavilo seoko 250 dječaka i djevojčica iz 15bh. klubova. Čast da otvori takmičenjepripala je Selveru Kelešturiu ime načelnika Općine ZenicaHusejina Smajlovića, predsjedavajućemOpćinskog vijeća ZenicaNebojši Nikoliću te dokazanomprijatelju Kluba, poznatom privrednikui sportskom radnikuMirsadu Čizmi. Nakon četiri utrke– prsno, leđno, delfin i slobodno(kraul), domaćin je zauzeo četvrtomjesto, iza Bosne i GKVS izSarajeva, te tuzlanske Slobode.Sedmogodišnja Adna Trebo u kategoriji2004/05. godišta bila je uukupnom poretku drugoplasirana,a 12-godišnja Lea Mikuš u kategoriji2000/01. godišta trećeplasirana.Štafeta Čelika u kojoj se,inače, takmičilo osam plivača, početiri djevojčice i dječaka raznihgodišta, završila je kao trećeplasirana.Zenički plivači osvojili suukupno pet medalja i to jednu zlatnute po dvije srebrene i bronzane.TURNIR U RITMIČKOJ GIMNASTICI U VISOKOMSarajke najuspješnijeVisoko je bilo domaćin tradicionalnog, šestog poredu, turnira u ritmičkoj gimnastici „Visoko 2012”.Učešće na ovogodišnjem turniru koji je održan uKulturno – sportskom centru „Mladost” uzelo jeukupno šest ekipa - Budva (Crna Gora), „Arabesque”Sarajevo, „Bosna” Sarajevo, „Sloboda” Tuzla,„Olimp” Vogošća te domaća ekipa KRG „Visoko”.U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto zasluženo jepripalo Belmi Popovčević iz sarajevske Bosne, drugaje bila njena klupska kolegica Jovana Hadžić, dokje treću poziciju zauzela Melika Nazifović iz KRG „Visoko”.Kod godišta 1999. prva dva mjesta su pripalavisočkim takmičarkama, prvo Hani Trubljanin, adrugo Iman Karavdić. I u takmičenju za gimnastičarke2000. godišta domaćini su se okitili medaljom,srebrenom koju je osvojila Edna Selimović.Najuspješniji kod dječaka u kategoriji 1999/2000. godišta bioje Anđelo Šimić iz sarajevske Bosne, u kategoriji 2001/02. godištaLuka Lašić iz GKVS Sarajevo, kod godišta 2003/04. Kerim Sadikovićiz mostarskog Veleža, a u konkurenciji godišta 2005. i mlađi AmarKarasalihović iz sarajevskih Sharksa. Kod djevojčica u konkurenciji2000/01. godišta slavila je Danijela Paočić iz Slobode, kod godišta2002/03. Nafja Brodović iz GKVS Sarajevo, kod godišta 2004/05.Teodora Stanković iz Orke Mostar, dok je u kategoriji 2006. godišta imlađi najbolja bila Asja Sabirović iz GKVS Sarajevo.


SuperInfo, 21. 12. 2012.KK KAKANJ SLAVIO PROTIV KK RADNIK BN BASKETI dalje neporaženi na svom parketuU Kaknju je odigrana utakmica9. kola prvenstva BiHza košarkaše između KK Kakanji KK Radnik BN Basket izBijeljine. Bolji su bili domaćikošarkaši i zasluženo pobjedilisa 93:85 i tako nastavili sa odličnimpar tijama na domaćemparketu gdje su četvr ti put zaredomostali neporaženi. Priličnoneizvjesna borba vodila sesve do zadnje četvr tine u kojuPOBJEDE HASKOVA NA KRILIMABH. KOŠARKAŠICAUspješan debiKovačević i MehmedićZeničanke AmraMehmedić i Alma Kovačević,bivše košarkašiceprvaka našezemlje i osvajača KupaBiH - Čelika iz Zenice,imale su uspješan debisa novim klubom - bugarskim Haskovom 2012.Ekipa u koju su stigle zajedno sa crnogorskom reprezentativkomBiljanom Turčinović ostvarila je dvijepobjede zaredom. Prvo su na gostovanju kod BeroeStara Zagora slavili sa 62:55, a onda i kod kuće nadekipom Rilskog sportista sa 79:62. Već u prve dvijeutakmice su se pokazale kao velika pojačanja za ovubugarsku ekipu. U prvom meču Mehmedić je imalanajbolji učinak sa indeksom 22, uz ubačenih 12 poena,5 skokova i 8 asistencija, a odmah iza nje, saindeksom 17, bila je Kovačević sa 9 poena i čak 17skokova. U drugom susretu Mehmedić je imala 20poena, 5 skokova i 10 asistencija, a Kovacevic 15poena, 13 skokova i 3 asistencije.se ušlo rezultatom 65:62. Nakondvije minute gosti su čakpoveli, ali su domaći ekspresnovratili prednost te otišli na dvocifrenuprednost i mirno priveliutakmicu kraju. Na 40 sekundido kraja, trener Mulić je u igruuveo Šabića i Mehića, a gostisu to iskoristili i smanjli ubjedljivovodstvo domaćih košarkaša.Najbolji kod domaćih su biliHadžifejzović, Muflizović i Peljtosa po 19 poena i Begovacsa 17 poena. Kod gostiju su,pak, najefikasniji bili Erkić sa26 i Borovčanin sa 19 poena.5. BOŽIĆNI TURNIR ZENIČKIH ŽUPANapredak u finalubolji od KlopčaM a l o n o g o m e t n aekipa HKD „Napredak“iz Zenice pobjednikje 5. Božićnog turnirazeničkih župa. Na turniruigranom u dvoraniBilmišće nastupilo ješest ekipa, a Napredakje do pobjedničkog naslovastigao nadigravšiu finalu Župu Klopče. Uregularnom vremenu utakmica je završena bez pobjednika– 2:2, da bi penalima Napredak slavio sa6:5. Treće mjesto osvojila je Župa Čajdraš koja je s3:1 bila bolja od Župe Sv. Ilija. Za najboljeg igračaproglašen je Mario Popović (Napredak), za najboljeggolmana Alen Jozić (Klopče), dok je prvi strijelac turniraMario Matos (Čajdraš). U revijalnoj utakmici, zeničkivjerski službenici su sa 3:1 pobijedili ekipu sastavljenuod političara. Organizatori turnira dodijelilisu Ivi Jeloviću, dugogodišnjem sportskom radniku,plaketu za ukupan doprinos u razvoju ovog turnira.SPORT FLASH29Eldin Vražalić iz Visokog postaoje viceprvak BiH na nedavnoodržanom Kadetskom prvenstvuBiH u streljaštvu za godišta1994. i mlađa. Vražalić je naolimpijskom strelištu “Zetra” uSarajevu predstavljao Streljačkiklub “Visoko” u disciplini zračnipištolj.***Takmičari džudo kluba „Zenica“zauzeli su treće mjesto u ukupnomzbiru na turniru „Kakanj2012“. Pojedinačne medaljeosvojili su Vernes Meša (zlato,do 24 kg), Muraga Seferović(srebro, do 50 kg), Ermina Burdalić(zlato, do 52 kg), JasminaGromilić (bronza, do 52 kg) teZejfa Burdalić (zlato, do 70 kg).***Skupština Taekwondo SavezaFederacije BiH na konstituirajućojsjednici u Livnu izabralaje svoje rukovodstvo. Jednoglasnoje za predsjednika imenovanAugust Orlović, za potpredsjednikaAmir Topoljak, aza predsjednika Skupštine ZejdDukmenić.


30 SuperInfo, 21. 12. 2012.JOŠ JEDAN KOOPRODUKCIJSKI PROJEKT BNPZENICA I EAST WEST CENTRA SARAJEVO“Mujo, Suljo i Fatau društvu spektakla”1 2 3 4 5 6789 10Predstava “Mujo, Suljo i Fatau društvu spektakla” je koprodukcijskiprojekat Bosanskog narodnogpozorišta Zenica i East WestCentra Sarajevo čija premijera ćese desiti ovog petka u BNP Zenica.Riječ je o predstavi u kojoj jenekoliko izvrsnih bosanskohercegovačkihumjetnika i njihovih ko-Zanimljvo je istaknuti da svaki gledalac samodređuje cijenu karte za ovu predstavu, a možeda podigne svoju ulaznicu i besplatno ako takoželi. “Razlog je što većina ljudi u BiH ne možesebi priuštiti odlazak u teatar pa im to želimoomogućiti, dok je nekim ulaznica prejeftina panjih pozivamo da istu plate po npr. londonsklimcijenama. Ostali neka sami odrede koliko ćeplatiti”, poručuju kooprodukcijski partneri.lega iz Srbije i Hrvatske, udružilosvoje snage, a jedan simpatičničimpanza postao je zaštitni znakdanašnje bh. stvarnosti. Rediteljovog pozorišnog spektakla je HarisPašović, a njegov pomoćnikNermin Hamzagić. U predstaviigraju Džana Džanić i Saša Handžić,dok u filmskom dijelu predstaveuloge imajuEnes Salković, MugdimAvdagić, LanaDelić, Hazim Begagić,Adis Mehanović,Miroljub Mijatović,Faketa Salihbegovć-Avdagić, Lana Zablocki-DžehverovićiAnđela Ilić.NEMOGUĆE VRUĆE PROMOVIRA NOVI SINGL„Samoputuj“Zenički bendNemoguće vrućepromovirasvoj novi singl„Samo putuj“ ovog petka(21.12.) u caffee-u Avanti uZenici. Bend se akon 18 godinaponovo okupio, održao povratničkikoncer t, a ako je suditiprema reakcijama publike,povratak je to na puteve stareslave. Nadamo se da je singl,samo najava albuma koji će,ako ne bolji, onda bar biti u ranguonih starih čije se pjesmerado slušaju i nakon 20 godina.11 12 1314 1516 17 18 19 20 21 2223 2425 26 2728 29 3031 32 3334 35 3637 38 39 4041 42 4344 45Vodoravno: 1. Skup promjena u ženki sisavaca, povezanih s razdobljem parenja, lat.; 7.Trpiti; 8. Rezultat lova; 9. Zemljani zaštitni pojas protiv poplave; 11. General User, skr.;12. Sjedalo na biciklu; 14. Knjiga geografskih karata, mn.; 16. Zoološki vrt; 17. Atletskadisciplina; 23. Internet domena Indije; 24. Mješavina od raznih lijekova; 25. Ćosav čovjek;27. Potaman; 28. Mirišljav; 30. Potvrdna riječ; 31. Uškopljenik, evnuh; sluga, ar.; 32. Onajkoji vozari; 34. Alen Škoro; 35. Ona koja mnogo laje; 37. Šiprag, grmlje; 39. Internal LocalArea Network, skr.; 41. International Cartographic Association, skr.; 42. Zanos, ushićenje;44. Šapćući; 45. Zhuhai International Circuit, skr..Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Special Unitary, skr.; 3. Sjeme biljkekoje se trusi; 4. Dio pluga; 5. Pripadnici utopističke teorije; 6. Sive boje; 10. Pripadnicaautonomaškog pokreta; 13. Okrugli šator u kojem se izvode akrobatske predstave; 15.Laurence Olivier; 18. Špajz; 19. Pouzdan, određen, siguran; 20. Svjedok na vjenčanju;21. Vrsta ribe; 22. Vrsta ptice pjevačice; 24. Zametak u ranoj fazi razvoja embrija; 26.Basista punk grupe Sex Pistols, Vicious; 29. Javna dobrotvorna kuhinja, ar.; 31. Vrstadroge; 33. Zalaženje; 36. Snažno; 38. Kapljica; 40. Association Zen Internationale, skr.;43. Autooznaka Sremske Mitrovice.Rješenja iz prošlog broja: danska, a, etos, dobrna, ol, kan, rudača, ukv, ac, v, ornitolog,ikra, jadika, ćr, moare, uj, ikan, arest, eva, krcat, a, kopula, tain, ilač, učilo, poredba, oli,avans, kinez.IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat)., Tel.032/463-232, www.superinfo.ba; superinfo@superinfo.ba; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj:218552430000; Direktor Feđa Jovanović, Tel. 061/788-088, 063/992-100; finansije Zumreta Tufekčić, Tel. 063/992-102;urednica izdanja Selma Sarajlić, Tel. 063/693-808; tehnički urednik: Selver Omerović, Tel. 063/522-922; marketing:Emina Smajlagić, Tel. 063/992-104; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovacbb, Reg. br. 1-17984


Za pretplatnike u Zenici dostupni suatraktivni mix paketi naših uslugakablovske televizije, interneta i fiksnetelefonijeDUO MIX TV+TEL70 kanala iz osnovneanalogne ponudepozivi 0 KM/min ka svimfiksnim mrežama u BiH25,90 KMDUO MIX TV+NETdigitalna televizija sa 70 kanala10/1 Mb/s internet-flatD3 GO (54 digitalna kanala naiphone, tablet, PC)WiFi router besplatno na korištenje39,90 KMTRIO MIX TV+NET+TELdigitalna televizija sa 70 kanalaPozivi 0 KM/min ka svim fiksnim mrežama u BiH10/1 Mb/s internet-flatD3 GO (54 digitalna kanala na iphone, tablet, PC)WiFi router besplatno na korištenje49,90 KMMjesečna naknada za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV u iznosu od 15 KM uključenaje u navedene cijene DUO i TRIO paketa. Priključna taksa za sve DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIOpakete iznosi 0 KM. Minimalni rok pretplate na DUO i TRIO paket je 12 mjeseci. Prilikom svakog poziva uopcijama FLAT BiH uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM.Više informacija na www.telemach.ba i na telefon 1430


ŠKOLSKA 10 (METALURG CITY CENTER), ZENICA,Tel. 032 200 200 zenica@nomasvello.baŽelimo vamsretnepredstojećepraznike!

More magazines by this user
Similar magazines