12.07.2015 Views

Magnetyczny system mocowania elementu obrabianego - Imponar

Magnetyczny system mocowania elementu obrabianego - Imponar

Magnetyczny system mocowania elementu obrabianego - Imponar

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Eclipse MagneticsRozwiązania dla produkcjiMODULARMagnetyczny system mocowaniaelementu obrabianegoWiększa produktywność • Niższe koszty inwestycji


System Power Matrix ModularSystem Power Matrix Modular składa się z wielu magnetycznychmodułów zaciskających podłączonych sekwencyjnie do jednegopanelu sterowania.Moduły można podłączyć w dowolnej konfiguracji, zapewniającprędkość, łatwość obsługi i pełną uniwersalność. Moduły możnałatwo dodawać lub usuwać z sekwencji w celu dopasowania doelementu obrabianego.Pojedynczy impuls zasilania załącza moduły magnetyczne,wysyłając siłę magnetyczną przez górną (poprzez wydłużonebieguny) i dolną część modułu. Powoduje to pewne zaciśnięcieelementu obrabianego i zamocowanie modułu do stanowiskaroboczego. Żadne dodatkowe zasilanie nie jest potrzebne ażdo chwili, gdy ma nastąpić zwolnienie elementu obrabianego.Magnesy stałe gwarantują utrzymywanie ciężaru nawet przyodcięciu zasilania.Po wyłączeniu urządzenia zmienia się obwód magnetyczny;magnetyzm pozostaje w obrębie modułu, a obrabiany elementzostaje zwolniony.Magnetyczne zaciskanie zarówno przy górnej, jak i dolnejpowierzchni czołowej danego modułu oznacza możliwość ichłatwego pozycjonowania z dopasowaniem do różnych elementówobrabianych. Moduły można zacisnąć na miejscu, jeśli nie stosujesię ich na powierzchni magnetycznej.Układ sterowania Element obrabiany Moduły zaciskające Power Matrix ModularModuły zaciskające zmagnesami stałymisą podłączanesekwencyjnie zjednego panelusterowania.Moduły zaciskają magnetycznieod strony zarówno dolnej, jaki górnej powierzchni czołowej,co umożliwia ich umieszczeniew dowolnym miejscu łożaobrabiarki.Zaciskanie odbywasię za jednymnaciśnięciemprzycisku.Moduły można ustawić tak, abyumożliwić pełną obróbkę lubnajefektywniejszy tor obróbkimechanicznej.Moduły można dodawać lubusuwać zgodnie z potrzebami.Typowe zastosowaniaSystem Power Matrix Modular jest idealny do użycia wlicznych zastosowaniach związanych z mocowaniem elementuobrabianego, obróbką technologiczną, produkcją, obróbkąwykończeniową, spawaniem oraz obróbką skrawaniem, naprzykład:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Zastosowania w niewielkich frezarkachWiercenieWarsztaty mechaniczne ogólnego przeznaczeniaWarsztaty produkcyjneSzkoły techniczneWarsztaty do wytwarzania elementów profilowanychProdukcja odlewówProdukcja maszyn budowlanych i rolniczychPrzycinanie pod kątem prostymProdukcja ostrzy pras krawędziowychObróbka skrawaniem i wiercenie przelotowe w blachachObróbka blach (bez narzędzi do obróbki)


System Power Matrix Modular jest dostępny w 5 standardowycZestaw 14 × 2-biegunowe moduły magnetyczne1 × sterownik4 × kableDoskonałe w małych i średnich zastosowaniach, zapewniająceuniwersalne opcje zaciskania i mocowania przy wierceniu, frezowaniu,spawaniu i montażu.System można dalej rozdzielać, dzięki czemu można wykorzystaćposzczególne moduły do ustalania położenia oraz mocowaniadrobnych części.Zestaw 24 × 4-biegunowe moduły magnetyczne1 × sterownik4 × kableDwukrotnie wyższa siła zaciskania w porównaniu z zestawem 1,umożliwiająca bardziej skomplikowaną obróbkę mechaniczną blachoraz wykonywanie drobnych odlewów.Większy system do małych i średnich zastosowań, zapewniającyuniwersalne zaciskanie oraz mocowanie przy wierceniu i lekkimfrezowaniu.Zestaw 34 × 6-biegunowe moduły magnetyczne1 × sterownik4 × kableZaciskanie zdolne wytrzymać średnie i duże siły cięcia.Małe i średnie wytwórnie odlewów, średnie warsztaty blacharskie oraz warsztatymechaniczne ogólnego przeznaczenia.Takie samo zaciskanie, co w przypadku standardowego zacisku Power Matrix 430mm × 300 mm K150, niemniej siła zaciskania jest rozłożona, zapewniając lepszemocowanie elementu i dodatkowe zmniejszenie drgań podczas cięcia.


h zestawach:Zestaw 42 × 6-biegunowe moduły magnetyczne2 × 4-biegunowe moduły magnetyczne2 × 2-biegunowe moduły magnetyczne1 × sterownik6 × kableZmienny rozmiar modułu magnetycznego zapewnia idealnedopasowanie do elementów i zapewnienie odstępów tam, gdzie jestto wymagane.Mniejsze systemy z 2 biegunami zapewniają mocowanie wmiejscach, gdzie pełnowymiarowy zacisk nie sięga.Jak żaden inny system: mocny, lecz uniwersalny układ elektrycznyz magnesami stałymi, niezrównany pod względem możliwościzastosowań, uniwersalności, parametrów i kosztu.Uniwersalny na tyle, by można go było stosować w różnychzastosowaniach związanych z zaciskaniem, mocowaniem i obróbkąmechaniczną.Zestaw 510 × 2-biegunowe moduły magnetyczne1 × sterownik10 × kableWyjątkowo elastyczny system do wielu zastosowań, od prostychmocowań w małych warsztatach po zastosowania z użyciem blacho dużych gabarytach.Liczne drobne dwubiegunowe jednostki można rozmieścić wmniejszych punktach styku, przez co nie przeszkadzają one przyobróbce mechanicznej.


PDŁ.PDŁ.PDŁ.M8 stożkowe M8 stożkowe M8 stożkoweSZER.SZER.SZER.Power Matrix Modułowe 50 Wielkość bieguna 50 × 50 mm (P)Nr wyrobuLiczbabiegunówMaks.modułów / sterownik(mm)DługośćDŁ.(mm)SzerokośćSZER.(mm)Wysokość(mm)Masa(kg)Pobórprądu najednostkę*Siła zaciskania(kg/cm²)Optymalna grubośćblachy stalowej**(mm)PMDM502 2 10 160 150 50 4 2 10 10PMDM504 4 5 160 210 50 7 4 10 10PMDM506 6 4 220 210 50 9 6 10 10* Istnieje możliwość sprzężenia wielu urządzeń, o ile nie przekroczą one maksymalnej wartości poboru prądu ze sterownika – 20 A** W zależności od zastosowania2 opcje przełączania:1. Standardowy sterownik 240 V z przyciskiem 2. Zdalne przełączanie przez sterownik PLCInne produkty Eclipse MagneticsMagnesy podnosząceSzybki i bezpieczny sposób podnoszeniaelementów ferromagnetycznych. Dopodniesienia nawet 200 kg wystarczyjedna osoba. Urządzenie UltraliftPlus jest wyposażone w „podkładkębezpieczeństwa” zapewniającąwspółczynnik bezpieczeństwa 3:1.Ultralift TP to specjalistyczne urządzenieod cienkich blach, zdolne podnosićpojedyncze arkusze ze stosu.Podnośnik akumulatorowyPodnośnik z magnesem stałymprzełączanym elektronicznie. Udźwigdo 3000 kg. Przełączanie automatycznei za pomocą przycisku. Bezawaryjnedziałanie: akumulator służy wyłączniedo przełączania — przy braku zasilaniaładunek jest nadal utrzymywany. Niewymaga montażu — wystarczy zaczepićdo podnośnika lub dźwigu.www.eclipse-magnetics.plFiltracja magnetycznaFiltry magnetyczne naszej produkcjiusuwają cząstki materiałówferromagnetycznych oraz stalinierdzewnej o rozmiarze nawet poniżejmikrona, co zapewnia, że chłodziwai substancje smarujące pozostająskuteczniejsze na dłużej — bez zużywaniamateriałów eksploatacyjnych. Usuniętezanieczyszczenia można poddaćrecyklingowi.Eclipse Magnetics LtdAtlas Way, Atlas North, Sheffield, S4 7QQ, AngliaTel.: +44 (0)114 225 0600 Faks: +44 (0)114 225 0525enquiries@eclipse-magnetics.co.uk www.eclipse-magnetics.co.ukPomimo, że dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji zawartej w niniejszej publikacji, zwracamy uwagę na to, że dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.06/06/11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!