M stský ú ad Litom ice

radnice.litomerice.cz
  • No tags were found...

M stský ú ad Litom ice

Městský úřad LitoměřiceStavební úřadSPIS. ZN.:Č.J.:VYŘIZUJE:TEL.:E-MAIL:SU/0060776/10/Ho0085194/10/SÚ/JHoHohenberger416 916 135jiri.hohenberger@litomerice.czDATUM: 12.11.2010ROZHODNUTÍVýroková část:Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne17.8.2010 podalMarek Matys, Mrázova 1329/30, 412 01 Litoměřice,kterého zastupuje Ing. Karel Pleyer, Zahradnická 11, 412 01 Litoměřice(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravěúzemního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřenína stavbu:r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y"Stavba rodinného domu, včetně garáže, bazénu, zpevněných ploch okolo domu, oplocení a sjezduz místní komunikace"Litoměřice, Pokratice(dále jen "stavba") ") umístěná na části pozemku parc. č. 1345/31 v katastrálním území Pokratice.a. Druh a účel umísťované stavby:- Bude provedena novostavba nepodsklepeného rodinného domu o zastavěné ploše 168 m 2 a dvounadzemních podlažích. 1.np bude plné a 2.np bude ustupující o ploše pouze 70 m 2 , zbývající část2.np bude řešena jako pochozí terasa. Stavba bude půdorysně členitého obdélníkového tvaru omax. rozměrech 13,5 x 14,9 m, výška stavby bude cca 6,8 m nad upravený terén u vstupu dodomu v jižní části. V severní části, vlivem stavby ve svahu, bude stavba nad terén vystupovat cca5,4 m nad upravený terén. 2.np domu bude zastřešeno plochou střešní konstrukcí s min. spádem2%. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku o velikosti 5 + kk, s plným sociálnímzázemím v obou nadzemních podlažích. V přízemí domu bude umístěno: zádveří, hala seschodištěm do 2.np, obývací pokoj, ložnice s místností šatny, pracovna, technická místnost,samostatné WC a koupelna. Ve 2.np domu bude umístěno: hala se schodištěm z 1.np, 2 x obytnámístnost a koupelna s WC.- Parkování vozidel na pozemku s RD bude zajištěno v samostatné garáži umístěné před vjezdemna pozemek. Půdorysně obdélníková stavba garáže bude provedena jako přízemní, nepodsklepenástavba o velikosti 7,2 x 6,4 m. Stavba bude zastřešena plochou střešní konstrukcí s min. spádem2%. Výška stavby bude cca 3,1 m nad upravený terén u vjezdu do stavby v jižní části. V severníčásti bude stavba vystupovat nad upravený terén cca 1,8 m.


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 2- Při východním průčelí stavby RD a hranicí pozemku bude umístěn zemní bazén o velikosti 8,0 x3,5 m a hloubce 1,5. Voda bazénu bude temperována za pomoci tepelného čerpadla. Terén okolobazénu bude překryt podlahovými prkny.- Podél jižní hranice pozemku dotčeného stavbou RD bude provedeno nové oplocení. Oploceníbude provedeno s podezdívkou z betonových tvárnic a sloupky, mezi které bude provedena výplňz vodorovně umístěných prken. V novém oplocení bude umístěna vstupní branka a posuvnávjezdová vrata. Celková výška oplocení bude 1,8 m.- Příjezd k novému rodinnému domu bude novým sjezdem z místní komunikace na pozemek,umístěným v jihovýchodním rohu pozemku dotčeného stavbou RD.- Stavba bude napojena domovními rozvody na sítě technické infrastruktury, vyvedené na pozemekdotčený stavbou RD.b. Stanoví podmínky pro umístění stavby:1. Stavba RD bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresKoordinační situace osazení v měřítku 1 : 250, tento je nedílnou součástí projektové dokumentacese zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, vyznačení vazeb a vlivů naokolí, zejména od hranic pozemku a sousedních staveb.2. Stavba rodinného domu bude umístěna na části pozemku parc.č. 1345/31 v katastrálním územíPokratice, ve vzdálenosti 2,22 – 2,31 m severním průčelím domu od severní hranice pozemkudotčeného stavbou a 3,1 m západním průčelím od hranice pozemku dotčeného stavbou.3. Stavba garáže bude umístěna na části pozemku parc.č. 1345/31 v katastrálním území Pokratice, vevzdálenosti 5,98 – 6,99 m jižním průčelím od uliční hranice pozemku dotčeného stavbou RD a 2,85m východním průčelím od hranice pozemku dotčeného stavbou RD.4. Stavba zemního bazénu bude umístěna na části pozemku parc.č. 1345/31 v katastrálním územíPokratice, ve vzdálenosti v těsné návaznosti na stavbu RD. Východní část stavby bazénu budeumístěna ve vzdálenosti 1,46 m od hranice pozemku a 6,9 m od severní hranice pozemku dotčenéhostavbou.5. Okolo stavby rodinného domu a stavby garáže bude provedeny zpevněné plochy (chodníčky, příjezddo garáže atd.) z kamenné dlažby a betonové zámkové dlažby.6. Nové oplocení a sjezd z místní komunikace budou umístěny podél jižní hranice pozemku parc.č.1345/31 v katastrálním území Pokratice.7. Domovní připojení na inženýrské sítě NN elektro a NTL plynu, vody a kanalizace budou umístěnyna pozemku parc.č. 1345/314 v katastrálním území Pokratice napojením na stávající přípojkyukončené na pozemku dotčeném stavbou RD.c. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:Požadavek účastníků řízení manž. Josefa a Evy Suchých (vlastníci sousedních pozemků parc.č.1345/28 a 1345/30 k.ú.Pokratice), který uvedli při veřejném ústním jednání, kde žádají o umístěnístavby RD 5,0 m od severní hranice stavební úřad zamítá.Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):Marek Matys, nar. 21.10.1973, Mrázova 1329/30, 412 01 LitoměřiceII. Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některáustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydávána stavbu:s t a v e b n í p o v o l e n í"Stavba rodinného domu a garáže"Litoměřice, Pokratice(dále jen "stavba") umístěná na části pozemku parc. č. 1345/31 v katastrálním území Pokratice.


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 3a. Stavba obsahuje:- Bude provedena novostavba nepodsklepeného rodinného domu o zastavěné ploše 168 m 2 a dvounadzemních podlažích. 1.np bude plné a 2.np bude ustupující o ploše pouze 70 m 2 , zbývající část2.np bude řešena jako pochozí terasa. Stavba bude půdorysně členitého obdélníkového tvaru omax. rozměrech 13,5 x 14,9 m, výška stavby bude cca 6,8 m nad upravený terén u vstupu dodomu v jižní části. V severní části, vlivem stavby ve svahu, bude stavba nad terén vystupovat cca5,4 m nad upravený terén. 2.np domu bude zastřešeno plochou střešní konstrukcí s min. spádem2%. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku o velikosti 5 + kk, s plným sociálnímzázemím v obou nadzemních podlažích. V přízemí domu bude umístěno: zádveří, hala seschodištěm do 2.np, obývací pokoj, ložnice s místností šatny, pracovna, technická místnost,samostatné WC a koupelna. Ve 2.np domu bude umístěno: hala se schodištěm z 1.np, 2 x obytnámístnost a koupelna s WC.- Stavba bude založena na betonových základových pasech. Svislé konstrukce budou provedenyz keramických tvárnic příslušné tloušťky, dle výkresové dokumentace. Vnější obvodový plášťstavby bude opatřen dodatečným zateplením s izolantem tl. 150 mm. Stropní konstrukce nad 1.npa 2.np bude tvořena železobetonovou monolitickou deskou tl. v 1.np 160 mm, ve 2.np 200 mm,na které budou následně uloženy jednotlivé nášlapné vrstvy dle využití. Zastřešení stavby budetvořeno ŽB monolitickými deskami stropů. Na zastřešení nad 1.np, které bude užíváno jakopochozí terasa, bude jako nášlapná vrstva použita dřevěná pochozí terasa na terčích. Okna avstupní dveře budou dřevohliníková zasklená izolačním trojsklem. Vnější fasáda stavby budeprovedena se štukovou omítkou. Hlavní hmota fasády stavby bude opatřena omítkou bílé barvy,na části fasády bude použita světle šedá a obklad kamenem a dřevem.- Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo (s chladícím okruhem) vzduch/voda společněs integrovaným elektrokotlem. Tepelné čerpadlo bude umístěno ve venkovním prostředí zeseverní strany domu. Akumulační zásobník s vnořeným zásobníkem na TUV (400/120l) budeumístěn v technické místnosti v 1.np. Otopná soustava bude napojena na trubková otopná tělesa asystém podlahového vytápění.- Stavba RD bude napojena domovním připojením na přípojky NN elektro a STL plynu, vody akanalizace, které jsou vyvedeny na pozemek dotčený stavbou RD. Dešťové vody ze střechy domubudou likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka.- Parkování vozidel na pozemku s RD bude zajištěno v samostatné garáži umístěné před vjezdemna pozemek. Půdorysně obdélníková stavba garáže bude provedena jako přízemní, nepodsklepenástavba o velikosti 7,2 x 6,4 m. Stavba bude zastřešena plochou střešní konstrukcí s min. spádem2%. Výška stavby bude cca 3,1 m nad upravený terén u vjezdu do stavby v jižní části. V severníčásti bude stavba vystupovat nad upravený terén cca 1,8 m.- Stavba garáže bude založena na betonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce budouprovedeny železobetonové z bednících dílců BD 25 (BS Klatovy) příslušné tloušťky, dlevýkresové dokumentace. Vnější obvodový plášť stavby bude opatřen dodatečným zatepleníms izolantem tl. 100 mm. Stropní konstrukce bude tvořena železobetonovou monolitickou deskoutl. 200 mm, na kterou bude provedeno hydroizolační souvrství a následně uložena vrstva pranéhoříčního kameniva tl. 180 mm. Okna dveře budou dřevohliníková zasklená izolačním trojsklem.Vstupní dveře budou z pozinkovaného ocelového plechu. Vjezdová vrata budou sekční. Stavbanebude vytápěna, bude provedeno domovní napojení NN elektro a přívod vody (pouze venkovnívýtok).- Příjezd k novému rodinnému domu bude novým sjezdem z místní komunikace na pozemek,umístěným v jihovýchodním rohu pozemku dotčeného stavbou RD.- Okolo stavby rodinného domu a stavby garáže bude provedeny zpevněné plochy (chodníčky,příjezd do garáže atd.) z kamenné dlažby a betonové zámkové dlažby.b. Stanoví podmínky pro provedení stavby:1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing.arch.Ondřej FuchsČKA 03132– stavební část, PBŘ, Ing.Jiří Zíka ČKAIT 0010002 – statika, Ing.Ondřej HlaváčekČKAIT 0101716 – vytápění, VZT, Ing.Miloslav Kvasnička ČKAIT 0007567 – ZTI, Ing.Pavel


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 4Řeháček ČKAIT 1101877 - elektro ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolenístavebního úřadu.2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.3. Stavebník před zahájením výkopových prací zajistí vytyčení prostorové polohy staveb subjektemk tomu oprávněným.4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:a) Samostatně po provedení základových konstrukcí rodinného domu a garážeb) Samostatně po dokončení stavby nosného zdiva rodinného domu a garážec) Samostatně po dokončení zastřešení rodinného domu a garážed) Po dokončení rozvodů technických instalací rodinného domue) Po dokončení celého souboru staveb5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude určen na základě výběrového řízení,tento zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím.7. V souladu s ustanovením §120 stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřaduzáměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem a doložit podklady dle § 121 stavebníhozákona.8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska:Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne28.6.2010.2010 č.j.42889/10/PRO:I.Dopravní hledisko:-Nemáme námitek k výše uvedené projektové dokumentaci. Požadujeme dodržet podmínkumajetkového správce komunikací Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřic, že před vydánímstavebního povolení je nutné uzavřít plánovací smlouvu (resp.smlouvu o spolupráci) s MěstemLitoměřice.II.Životní prostředí:-Z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., oodpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů není námitek.Dodavatel novostavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 16zákona č. 185/2001 Sb.. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobámoprávněným ve smyslu § 12 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb. a to spolu se základním popisemodpadu (viz.příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.).Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Litoměřice, závazné stanovisko ze dne14.6.2010 č.j. HSUL-503-10-SP/LT-PREV-Če-2010:-K užívání stavby předložit potvrzení o montáži a funkční zkoušce autonomních hlásičů požáruatestovaných dle ČSN EN 14604 (§6a §7 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).-K užívání stavby dokladem prokázat provozuschopnost instalovaného hasícího přístroje.9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření:RWE - Distribuční služby s.r.o., vyjádření z hlediska existence plynárenských zařízení ze dne22.6.2010 zn. 2535/10/178:V zájmovém území se nachází : STL plynovod.Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení:1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné vochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat při dodrženípodmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavebníčinnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považoványdle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 5předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanýchinženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedenovytyčení plynárenských zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktnílist). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní předem požadovaným vytyčením. Při žádostiuvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení apřesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčeníplynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmuplynárenského zařízení.4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve zněnípozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenskéhozařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinenučinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jehobezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těženapouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádnězabezpečeno proti jeho poškození,8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavebníčinnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedenakontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenskéhozařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz.kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Přižádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnostkontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole budesepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04,12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemníprvky plynárenského zařízení,13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvánístavební činnosti,14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizovánomimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezdpřes plynárenské zařízení uložením panelů v místě plynárenského zařízení.Ochranné pásmoNTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1mOstatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4mTechnologické objekty na všechny strany od půdorysu 4mElektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany 1mJe zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2m naobě strany půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který můžezapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejichkořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje §69 zákona č. 458/2000Sb.(energetický zákon).-Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ (diagnostika seprovádí u ocelového plynovodu staršího 10 let).-O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn.majetku.


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 6-Stanovisko popř.jeho kopii is přílohami,, musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice akontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.c. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:Požadavky, které uplatnil RWE - Distribuční služby s.r.o., vyjádření z hlediska existenceplynárenských zařízení ze dne 22.6.2010 zn. 2535/10/178 a týkající se provedení stavby zahrnulstavební úřad do podmínek pro umístění stavby bod č. II/b/9.Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):Marek Matys, nar. 21.10.1973, Mrázova 1329/30, 412 01 LitoměřiceIII. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují,stavební úřad ve smyslu ust. § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí,vztahující se k výroku č. II - Stavebnímu povolení nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy sestane pravomocnou výroková část č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby.Odůvodnění:Dne 17.8.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedenýmdnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebníhozákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádnéposouzení, byl stavebník dne 17.8.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byladoplněna dne 29.9.2010.Oznámení zahájení územního řízení bylo vyvěšeno veřejnou vyhláškou (pro účastníky územního řízenípodle § 85 odst. 2 stavebního zákona) a účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákonaa dotčeným orgánům bylo doručeno jednotlivě do vlastních rukou nebo datových schránek. K projednánížádosti současně nařídil ústní jednání na 8.11.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. K tomutojednání se kromě zástupce stavebníka, tento odešel před koncem ústního jednání, dostavili také Josef aEva Suchý a Ing.Jaroslav Cibulka, jako účastníci řízení. Účastenství těchto osob je založeno přímýmsousedstvím pozemků v jejich vlastnictví s pozemkem dotčeným stavbou rodinného domu a souvisejícímsouborem staveb. V průběhu tohoto jednání vznesli Josef a Eva Suchý požadavek, aby stavba rodinnéhodomu byla umístěna 5,0 m od severní hranice pozemku. Tento požadavek stavební úřad v rozhodnutí onámitkách řízení o umístění stavby zamítl, jako neodůvodněný. Ing. Cibulka v průběhu vedeného jednánínavrhl zástupci stavebníka vhodné odseparování pozemků parc.č. 1345/31 (pozemek s novostavbou RD)a parc.č. 1345/32 (pozemek ve spoluvlastnictví Ing.Cibulky) zelení, tak aby bylo zachováno soukromí nadotčených pozemcích. Dále Ing. Cibulka seznámil stavební úřad, že má obavy z poškození opěrné zdimezi jeho pozemkem a pozemkem dotčeným novostavbou, při provádění nového domovního připojenívody, které má být provedena v blízkosti výše uvedené opěrné zdi. Stavební úřad účastníka řízení poučil,že stavebník je v rámci svých obecných povinností dle § 152 stavebního zákona, povinen dbát na řádnoupřípravu a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli mimo jiné ochranu majetku i šetrnostk sousedství. Po skončení ústního jednání se dostavil na stavební úřad stavebník se svým zástupcem, abyse informovali o námitkách v řízení. Na základě ústního sdělení stavebník souhlasil s návrhemIng.Cibulky týkající se odseparování vhodnou zelení dotčených pozemků, toto bude řešeno dohodouv rámci stavby. Obecně k tomuto stavební úřad uvádí že, zajišťování soukromí na sousedních pozemcíchje věcí sousedských vztahů a stavebnímu úřadu nepřísluší o tomto rozhodovat.Stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 8.11.2010 mohou uplatnit své námitky proti provedení stavbyúčastníci řízení dle § 109 stavebního zákona. V této lhůtě neobdržel stavební úřad od těchto osob žádnénámitky k provedení stavby.Oznámení zahájení stavebního řízení bylo pro malý počet účastníků doručeno všem účastníkůmstavebního řízení podle § 109 stavebního zákona a dotčeným orgánům státní správy jednotlivě dovlastních rukou nebo datových schránek.


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 7Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádostz hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenýmiorgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnímzákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhuřízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnýmpožadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavkyna stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.Stanoviska sdělili:- Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne28.6.2010.2010 č.j.42889/10/PRO- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Litoměřice, závazné stanovisko ze dne14.6.2010 č.j. HSUL-503-10-SP/LT-PREV-Če-2010Vyjádření vydali:- Správa CHKO České středohoří, sdělení ze dne 1.7.2010 zn. 03059/CS/2010- RWE - Distribuční služby s.r.o., vyjádření z hlediska existence plynárenských zařízení ze dne22.6.2010 zn. 2535/10/178- SčVK a.s., Ústí nad Labem, vyjádření ze dne 17.8.2010 zn. O10610018364- ČEZ Distribuce,a.s., vyjádření ze dne 21.6.2010 zn.1027626884/177/10- ČEZ ICT Services, a .s., vyjádření ze dne 3.6.2010 zn.P1A1000012674- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ústí nad Labem vyjádření dne 1.6.2010 č.j. 66609/10Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánůvyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů vevýroku uvedených.Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je podle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i proprávní nástupce účastníků řízení.Odůvodnění výroku č. I – Rozhodnutí o umístění stavby:Účastníci územního řízení - podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:Marek Matys, nar. 21.10.1973, Mrázova 1329/30, 412 01 LitoměřiceÚčastníci územního řízení – podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:Město Litoměřice, zastoupené odborem SMM, IČ 263958, Mírové náměstí č.p. 15/7, město, 412 01Litoměřice 1Město Litoměřice, zastoupené odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, IČ 263958, Mírovénáměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1Josef Suchý, nar. 21.4.1950, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Eva Suchá, nar. 29.9.1952, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Ing. Jaroslav Cibulka, nar. 10.4.1967, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Luďka Cibulková, nar. 12.1.1967, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Jan Brabec, nar. 29.10.1949, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1Věra Brabcová, nar. 10.2.1952, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1RWE Distribuční služby s.r.o., IČ 27935311, IDDS: jnnyjs6Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČ 490 99451, IDDS: f7rf9nsČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, IDDS: v95uqfyVypořádání s návrhy a námitkami účastníků:V průběhu veřejného ústního jednání vznesli účastníci řízení manž. Josef a Eva Suchý (vlastnícisousedních pozemků parc.č. 1345/28 a 1345/30 k.ú.Pokratice) požadavek, aby stavba rodinnéhodomu byla umístěna 5,0 m od severní hranice pozemku. Dle § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 o


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 8obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být vzdálenostmezi rodinnými domy menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí býtmenší než 2 m. Dle předložené Koordinační situace v měřítku 1:250 bude rodinný dům umístěn2,22-2,31 m od severní hranice, 3,1 m od západní hranice a min. 5,76 m od východní hranicepozemku dotčeného stavbou RD. Od stávající stavby rodinného domu umístěného na pozemkuparc.č. 1345/68 k.ú.Pokratice (vlastníci Josef a Eva Suchý), umístěného na sever od novostavbyRD, bude nový rodinný dům umístěn ve vzdálenosti 10,45 m. Z výše uvedeného vyplývá že stavbaje umístěna v souladu s výše citovanou vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území aproto tento požadavek stavební úřad v rozhodnutí o námitkách řízení o umístění stavby zamítl, jakoneodůvodněný.Vyhodnocení připomínek veřejnosti:- Veřejnost nevnesla žádné připomínkyVypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.Stanovení okruhu účastníků územního řízení:Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad MěÚ Litoměřice k závěru, že právnípostavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkůmpozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, dále těm, kdo mají vlastnické nebo jinéprávo k sousedním pozemkům a stavbám na nich a vlastníkům vedení technické a dopravníinfrastruktury dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším vzdálenějšímnemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.Odůvodnění výroku č. II – Stavební povolení:Účastníci stavebního řízení – podle § 109 stavebního zákona:Marek Matys, nar. 21.10.1973, Mrázova 1329/30, 412 01 LitoměřiceMěsto Litoměřice, zastoupené odborem SMM, IČ 263958, Mírové náměstí č.p. 15/7, město, 412 01Litoměřice 1Město Litoměřice, zastoupené odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, IČ 263958, Mírovénáměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1Josef Suchý, nar. 21.4.1950, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Eva Suchá, nar. 29.9.1952, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Ing. Jaroslav Cibulka, nar. 10.4.1967, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Luďka Cibulková, nar. 12.1.1967, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1Jan Brabec, nar. 29.10.1949, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1Věra Brabcová, nar. 10.2.1952, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1RWE Distribuční služby s.r.o., IČ 27935311, IDDS: jnnyjs6Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČ 490 99451, IDDS: f7rf9nsČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, IDDS: v95uqfyVypořádání s návrhy a námitkami účastníků:Požadavky, které uplatnil RWE - Distribuční služby s.r.o., vyjádření z hlediska existenceplynárenských zařízení ze dne 22.6.2010 zn. 2535/10/178 a týkající se provedení stavby zahrnulstavební úřad do podmínek pro umístění stavby bod č. II/b/9.Ing. Cibulka v průběhu vedeného jednání navrhl zástupci stavebníka vhodné odseparování pozemkůparc.č. 1345/31 (pozemek s novostavbou RD) a parc.č. 1345/32 (pozemek ve spoluvlastnictvíIng.Cibulky) zelení, tak aby bylo zachováno soukromí na dotčených pozemcích. Dále Ing. Cibulkaseznámil stavební úřad, že má obavy z poškození opěrné zdi mezi jeho pozemkem a pozemkemdotčeným novostavbou, při provádění nového domovního připojení vody, která má být provedenav blízkosti výše uvedené opěrné zdi. Stavební úřad účastníka řízení poučil, že stavebník je v rámcisvých obecných povinností dle § 152 stavebního zákona, povinen dbát na řádnou přípravu aprovádění stavby, přitom musí mít na zřeteli mimo jiné ochranu majetku i šetrnost k sousedství. Poskončení ústního jednání se dostavil na stavební úřad stavebník se svým zástupcem, aby se


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 9informovali o námitkách v řízení. Na základě ústního sdělení stavebník souhlasil s návrhemIng.Cibulky týkající se odseparování vhodnou zelení dotčených pozemků, toto bude řešeno dohodouv rámci stavby. Obecně k tomuto stavební úřad uvádí že, zajišťování soukromí na sousedníchpozemcích je věcí sousedských vztahů a stavebnímu úřadu nepřísluší o tomto rozhodovat.Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109stavebního zákona.P O U Č E N Í :Poučení účastníků k výrokům územního řízení:Proti těmto výrokům se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování astavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jesprávní orgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi.Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.Poučení účastníků k výrokům stavebního povolení:Proti těmto výrokům se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování astavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jesprávní orgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi.Stavebníkovi dále zašle štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště aponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokudrozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájenado 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.Ing.Jan Nejtekvedoucí stavebního úřadu


Č.j. 0085194/10/SÚ/JHo str. 10Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.Vyvěšeno dne:…………………………………………Sejmuto dne:………………………………………Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.Poplatek:Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) vevýši 300 Kč byl zaplacen.Přílohy:-Situace stavbyObdrží:navrhovatelé (doručenky)Ing. Karel Pleyer, Zahradnická 11, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyúčastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou)Město Litoměřice, zastoupené odborem SMM, Mírové náměstí č.p. 15/7, město, 412 01 Litoměřice 1 +přílohyMěsto Litoměřice, zastoupené odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí č.p. 15/7,Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyJosef Suchý, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyEva Suchá, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyIng. Jaroslav Cibulka, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyLuďka Cibulková, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyJan Brabec, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyVěra Brabcová, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyRWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6 + přílohySeveročeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns + přílohyČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy + přílohyúčastníci řízení dle § 109 stavebního zákona (doručenky)Město Litoměřice, zastoupené odborem SMM, Mírové náměstí č.p. 15/7, město, 412 01 Litoměřice 1 +přílohyMěsto Litoměřice, zastoupené odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí č.p. 15/7,Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyJosef Suchý, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyEva Suchá, Meruňková č.p. 488/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyIng. Jaroslav Cibulka, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyLuďka Cibulková, Broskvová č.p. 548, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyJan Brabec, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyVěra Brabcová, Rooseveltova č.p. 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 + přílohyRWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6 + přílohySeveročeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns + přílohyČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy + přílohyostatníMěÚ Litoměřice - správní odbor, k vyvěšení na úřední desku, Mírové náměstí č.p. 7/15, 412 01Litoměřice 1 + přílohy

More magazines by this user
Similar magazines