Programovatelné digitální relé PDR-3 Návod k obsluze - ELKO EP, sro

elkoep.cz
  • No tags were found...

Programovatelné digitální relé PDR-3 Návod k obsluze - ELKO EP, sro

8. Technické parametryÈasový obvod - èasové rozsahy:Teplotní souèinitel:Min. interval sepnutí:Pøesnost opakování:Programový obvod:Poèet pamìových míst:Doba uchování dat:Zobrazení údajù:Pracovní teplota:Skladovací teplota:Elektrická pevnost:Pracovní poloha:Upevnìní:Krytí:Kategorie pøepìtí:Stupeò zneèištìní:Prùøez pøipojovacích vodièù:Rozmìr:Hmotnost:Související normy:1s-99h59m59sOO0.01%/ C, vztaná hodnota = 20 C1s0.2 % - stabilita nastavené hodnoty30 pro èasy (kadé relé samostatnì)min. 10 letLCD displej, 4+2místa-10 .. +55 OC-30 .. + 70 OC2.5 kVlibovolnáDIN lišta EN 60715IP 40 z èelního paneluIII.22.5 mm 290x52x65mmUNI 160 g MONO 145 gÈSN EN 61812-1, ÈSN EN 61000Programovatelné digitální relé PDR-3Návod k obsluze668;669-02-001 Rev.: 0Palackého 493, 769 01 Holešov - VšetulyTel.: +420 573 514 211 Fax: +420 573 514 227e-mail: elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz5. Ovládání- Ovládání se provádí interními tlaèítky START a STOP umístìnými na pøedním panelu pøístrojenebo externími vstupy pøes vnìjší svorky.- PDR-3 však musí být ve výchozím nebo provozním stavu.- Externí ovládání se provádí prostøednictvím dvou nezávislých vstupù(START a STOP).- Tyto ovládací vstupy jsou galvanicky oddìlené od ostatních èástí pøístroje. A je shodnés napájecím napìtím.- Napájecí napìtí pro tyto vstupy je uvedeno na boèním štítku pøístroje a je shodnés napájecím napìtím.- Priorita externích a interních vstupùje stejná, tzn. e napø. ve funkci, kdy èas je spouštìn nasestupnou hranu START tlaèítka, dojde k tomuto spuštìní po uvolnìní obou tlaèítek START.- Priorita STOP vstupu (interního nebo externího) je vdy vìtší ne START.6. PDR-B - odlišnosti od PDR-A- PDR-B funguje jako dvojité èasové relé s dvìma nezávislými výstupy.- Pro kadý výstup lze zvolit libovolnou funkci F1-10 a nastavit èas ( t1 pro výstup 1 at2 pro výstup 2). Z toho vyplývá, e není moné pouít funkce, ve kterých se uplatòují dvaèasy najednou (F11-16).- Ovládání PDR-B probíhá tak, e krátký stisk tlaèítka MODE pøepíná displej a interníovládání k odpovídajícímu výstupu.- Interní tlaèítka START a STOP pak fungují normálnì.- Externí ovládání se provádí tak, e vstup START funguje jako startovací pro výstup 1aSTOPjako startovací vstup pro výstup 2 - externì není mono funkce zastavit.7. Firemní nastaveníPøístroj: PDR-B- Funkce: 07 (zpodìný návrat pøi vypnutí ovl. kontaktu s okamitým výstupem)- Pamì: P01- Èas t1: hodina- Funkce 08 (zpodìný návrat pøi sepnutí ovládacího kontaktu sosezpodìným výstupem)- Èas t2: hodina- Reim pøi výpadku napájení: U OFF (vypnuto)-Reimpøipøerušenícyklu:I2(èasseodpoèítává vdy od zaèátku)-3--12--10-1. PopisProgramovatelné digitální èasové relé slouí k èasovému ovládání rùzných spotøebièù vrozmanitých aplikacích.1. Jádrem PDR-3 je mikroprocesor, který svými monostmi pokrývá veškeré poadavky, kteréjsou kladeny na èasové relé a funkce s nimi souvisejícími. Pøístroj PDR-3 v sobì sluèuje dvapøístroje - PDR-A a PDR-B.2. Všechny funkce jsou nastavitelné v èasovém rozsahu 1s a 99hod-59min-59s.3. PDR-3 se dodává v rùzných napájecích napìtích 230 V AC a variantou UNI.Velkou výhodou je však i napájení univerzální, kdy na dvou svorkách je moné pøístrojnapájet libovolným napájecím napìtím AC/DC 12 - 240V bez nutnosti správného pøipojenípolarity.4. Samozøejmostí je i univerzální ovládání na dvou ovládacích vstupech START a STOP, kteréjsou galvanicky oddìleny od ostatních èástí pøístroje.Pøístroj PDR-3 je dále vybaven:- 30 pamìovými místy pro uloení nejèastìji pouívaných èasù- funkcí pro automatické uloení stavu a nebo probíhajícího èasu pøi výpadku napájení- funkcí pro reim druhého relé- volbou reimu ovládacích vstupùVšechny tyto funkce jsou dále popsány podrobnìji.


UNI2302. Zapojení do obvodu4. ProgramováníPDR-3napájeníA1 A2 IN1+PDR-3OUT1 ONOFFOUT2 ONOFFSTARTvstupMODE LIST STOP STARTresetvýstup 116A AC1/250V4.9 Reim po zastavení cyklu- V programovacím reimu v osmém MENU (I) je mono nastavit, jak má PDR reagovat nastisk tlaèítka “START” po pøedešlém stisku tlaèítka “STOP” v probíhajícím èase.- Nastavení se provádí tlaèítky START (+) a STOP (-) a je mono volit z následujících moností:I1-èasjinelzeinternìaniexternìspustitI2-èassezaèneodpoèítávat vdy od zaèátkuI 3 - odpoèítávání pokraèuje od místa pøerušeníI4-interníSTARTnefunguje, externí funguje jako ve volbì I 02-9--4-IN1 -IN2 IN2 + -1 2ELKO16 15 18 28 25 26STOPvstupvýstup 216A AC1/250V4.6 Nastavení èasu t2- V programovacím reimu ve ètvrtém MENU je mono nastavit poadovaný èas t2(symbol 2 ).- Nastavení se provádí shodnì, jako u èasu t1 (viz. krok 4.5).4.7 Reim pøi výpadku napájení- V programovacím reimu v šestém MENU je mono nastavit, zda-li má být stav PDR aprobíhající èas pøi výpadku napájení uloen do pamìti èi nikoliv.- V pøípadì jeho uloení se po obnovení napájení pokraèuje od místa pøerušeného èasunebo se PDR vrátí do stavu, kde bylo napájení pøerušeno.- Moné volby: U On - funkce zapnutaU OFF - funkce vypnuta4.8 Reim druhého relé- V programovacím reimu v sedmém MENU (platí pouze pro PDR-A) je mono zvolit reimdruhého relé ve funkcích, kdy se toto relé nepouívá.- Tlaèítky START (+) a STOP (-) je mono zvolit nìkterou z následujících moností:roFF - 2. relé vypnutoro1 - 2. relé spíná paralelnì s 1. relérno1 - 2. relé spíná opaènì k 1. reléri1 - 2. relé sleduje externí vstup STARTrni1 - 2. relé sleduje negovanì externí vstup STARTri2 - 2. relé sleduje externí vstup STOPrni2 - 2. relé sleduje negovanì externí vstup STOPDìkujeme Vám, e jste si zakoupili tento pøístroj. Odmìnou za Vaši projevenou dùvìruVám budou vysoké technické a funkèní vlastnosti, které tento výrobek poskytuje. Vìøíme,8. Technické parametrye Vám tento návod pomùe s prvotním seznámením se s výrobkem.Volba typu pøístroje:programovì (PDR-A nebo PDR-B)ObsahstranaNapájení:A1-A2Napájecí napìtí:AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)1. Popis2. Zapojení do obvodu3. Pøehled funkcí3.1 Funkce platné pro PDR-A a PDR-B-3--4--5--5-Pøíkon:Napájecí napìtí:Pøíkon:Tolerance napájecího napìtí:AC0.5-2VA/DC0.4-2WAC230V/50-60HzAC max. 14 VA /2W-15 %; +10 %3.2 Rozšíøené funkce platné pro PDR-A-6-4. Programování-7-Výstup4.1 Popis ovládacích a signalizaèních prvkù4.2 Pøechod do programovacího reimu-7--8-Poèet kontaktù:Jmenovitý proud:2x pøepínací (nezávisle nastavitelné podle programu)16 A / AC14.3 Nastavení funkce-8-4.4 Pamì èasù-8-Spínaný výkon:4000 VA / AC1, 384 W/DC4.5 Nastavení èasu t14.6 Nastavení èasu t24.7 Reim pøi výpadku napájení4.8 Reim druhého relé-8--9--9--9-Špièkový proud:Spínané napìtí:Min. spínaný výkon DC:Mechanická ivotnost:30A/ 3x10 74.9 Reim pøi zastavení cyklu-9-Elektrická ivotnost:> 0.7x10 55. Ovládání-10-6. Odlišnosti PDR-B od PDR-A-10-Ovládánípøi napájecím napìtí:AC/DC 12 - 240 VAC 230 V7. Firemní nastavení-10-8. Technické parametry-11-12-Ovládací napìtí:AC/DC 12 - 240 VAC 230 VPøíkon ovládacího vstupu: AC 0.01 - 0.25 VAAC 0.25 VAPøipojení zátìe mezi S-A2: AnoAnoPøipojení doutnavek:NeAnoDélka ovládacího impulsu:min. 1 ms / max. neomezenáDoba obnovení:max. 200 ms-2- -11-


4. Programování4.2 Pøechod do programovacího reimu- Provádí se stiskem tlaèítka MODE delším jak 2 s.- Poté je mono tímto tlaèítkem listovat v MENU.- Ve zvoleném MENU se hodnota nebo volba provede odpovídajícím poètem stiskùtlaèítekSTART (+) nebo STOP (-). Návrat do výchozího stavu po nastavení všech poadavkùseprovede opìt dlouhým stiskem tlaèítka MODE.4.3 Nastavení funkce- V programovacím reimu v prvním MENU (F) je mono zvolit libovolnou funkci1-16 (PDR-A) a 1-10 (PDR-B).- Pøehled dostupných funkcí je uveden v kapitole 3.1 a 3.24.4 Pamì èasù- V programovacím reimu v druhém MENU (P) je k dispozici 30 pamìových míst pronejèastìji pouívané èasy.- Tlaèítky START (+) a STOP (-) nastavíme poadovanou pamì a dle kroku 4.5 nastavímepoadovaný èas (standartnì jsou pamìti vynulované).- Data jsou do této pamìti uloena pøi pøechodu do výchozího stavu a uchovávána i beznapájení po dobu cca 10 let.4.5 Nastavení èasu t1- V programovacím reimu v tøetím MENU je mono nastavit poadovaný èas t1 (symbol 1 ).- Nastavení hodnoty se provádí tlaèítky START (+ smìrem nahoru), STOP (- smìrem dolù),pøesun mezi jednotlivými pozicemi tlaèítkem LIST.- Nastavovaná pozice je signalizována blikáním segmentu.- Rozsahy nastavení èasù: - hodiny 1-99-minuty1-59- sekundy 1-593. Pøehled funkcí3.1 Funkce platné pro PDR-A a PDR-BNapájecí napìtí1.Zpodìný rozbìhA1-A215-182.Zpodìný návrat 15-18 t13.Zpodìný rozbìhpo vypnutí ovládacího kontaktu4.Zpodìný rozbìhpøi sepnutí ovládacího kontaktu5.Zpodìný návratpøi vypnutí ovládacího kontaktu6.Zpodìný návratpøi sepnutí ovládacího kontaktu7.Zpodìný návrat pøi vypnutíovládacího kontaktu s okamitým výstupem8.Zpodìný návrat pøi sepnutíovládacího kontaktu se zpodìným výstupem9.Cyklovaè zaèínající impulsem10.Cyklovaè zaèínající mezerouSTART15-18START15-18START15-18START15-18START15-18START15-1815-1815-18t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1 t1 t1 t1 t1 t1-5--8-


3. Pøehled funkcí3.2 Rozšíøené funkce platné pro PDR-A4. Programování4.1 Popis ovládacích a signalizaèních prvkùNapájecí napìtí11.Cyklovaè zaèínající impulsems promìnnou støídou12.Cyklovaè zaèínající mezerous promìnnou støídou13.Generátor impulsu14.Pøepínaè hvìzda/trojúhelník15A.Posunutí impulsu dvìma èasy15B.Posunutí impulsu dvìma èasy16A.Prodlouení impulsu dvìma èasy16B.Prodlouení impulsu dvìma èasyA1-A215-1815-18-7--6-t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1t1t2t1 t2 t1 t2 t1START15-18 t1 t2 t1 t215-18 t125-28 t2START15-18 t1t2START15-18 t1t2START15-18 t1t2START15-18 t1t2zobrazuje sekundyzobrazuje stav výstupu 1zobrazuje stav výstupu 2ovládací tlaèítkaOUT1 ON OFFOUT2 ON OFF- po pøipojení pøístroje PDR-3 k napájení se vdy na displeji krátce zobrazí nastavená funkcea nastavený èas (funkce reagující na pøipojení napájecího napìtí pøitom bìí na pozadí).Volba typu pøístroje:- se provádí souèasným stiskem tlaèítek MODE, START + RESET. Pak uvolníme tlaèítka v tomtopoøadí: 1) RESET 2)MODE+START. Tlaèítkem START se pak volí typ pøístroje (PDR-A, PDR-B).Dlouhým stiskem MODE se nastavení uloí.Úplné vymazání pamìti:- souèasným stiskem tlaèítek STOP, START + RESET. Pak uvolníme tlaèítka v tomto poøadí:1) RESET 2) STOP + STARTDoba mazání trvá asi 10 s. Po vymazání se pøístroj nastaví na firemní nastavení.hodiny1 2indikuje reim“Zobrazení 1/2 relé”minutyMODE LIST STOP STARTreset

More magazines by this user
Similar magazines