2/2008 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2008 - AIP ČR

®®®®22008


Asociace inovačního podnikání ČRpořádá seminářInovační potenciál ČRUskuteční se ve středu 10. září 2008 od 10 hodinv Kongresovém sálu ČSVTS, 2. patro, Novotného lávka 5, Praha 1Program semináře:09.30 prezence účastníků10.00 ZahájeníPetr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.10.20 Inovační fórumMiroslava Kopicová, Rada pro výzkum a vývoj10.40 Reforma Systému výzkumu, vývoje a inovací v ČRKarel Šperlink, Rada pro výzkum a vývoj11.00 diskuseřídí Petr Křenek11.30 přestávka (občerstvení)12.00 Inovační procesy v ČRČinnosti a projekty AIP ČRPavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR12.20 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostBarbora Hošková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy12.40 Projekty 7. RP EU – EURAB, KAMPUŠAnna Mittnerová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze13.00 Diskuse, závěryřídí Petr Křenek13.30 ukončení seminářeVstup volný, svoji účast potvrďte na níže uvedený e-mail do 8. 9. 2008Kontakty:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1E-mail: nemeckova@aipcr.cz, www.aipcr.cz


®âíslo 2/2008 Roãník XVIOBSAHVYDÁVÁAsociace inovaãního podnikání âeskérepubliky ve spolupráci se sv˘mi ãlenys podporou M·MT – projekty ME 08113,ME 950, OE 193 a LA 337.REDAKCEadministrace, inzerce, objednávky:Novotného lávka 5, 116 68 PRAHA 1telefon 221 082 275http://www.aipcr.cze-mail: svejda@aipcr.cznemeckova@aipcr.czREDAKâNÍ RADADoc. ing. Karel BROÎ, CSc.Ing. Pavel DLOUH¯, EUR ing.Prof. ing. Jifií DVO¤ÁK, DrSc.Vladimir A. FOKIN (ICSTI)Ing. Yvona HOLEâKOVÁ, Ph.DProf. ing. Jaroslav A. JIRÁSEK, DrSc., FEng.Doc. ing. Daniel KAMINSK¯, CSc.Ing. Vratislav KLOKOâNÍKPhDr. Jaroslava KOâÁRKOVÁIng. Petr K¤ENEK, CSc., FEng.Ing. Jaroslav LAKOM¯Doc. RNDr. Kvûta LEJâKOVÁ, CSc.Mgr. Kamil MARE·Ing. Eva MARKOVÁIng. Karel MRÁâEK, CSc.PhDr. Miroslav PITTNER, DrSc.Ing. Marcela P¤ÍHODOVÁMiroslav RABADr. ing. Vladimír SKLENÁ¤, CSc.RNDr. Zdenûk SVATO·PhDr. Jifií SVÍTEK, CSc.Doc. ing. Karel ·PERLINK, CSc., FEng.Ing. Martin ·TÍCHADoc. Ing. Pavel ·VEJDA, CSc., FEng.(pfiedseda)PhDr. Ivo ULRYCHIng. Josef VONDRÁâEKDoc. ing. ·tefan ZAJAC, CSc.Prof. ing. Vítûzslav ZAMARSK¯ CSc.SAZBA, GRAFIKA, TISKSdruÏení MAC, s.r.o.U Plynárny 85, 101 00 Praha 10Tel.: 272 016 611REGISTRACEna Ministerstvu kultury âRpod ã. MK âR E 6359Mezinárodní standardní ãísloISSN 1210 4612P¤ETISK INFORMACÍpovolen s uvedením prameneCENA62 Kã(u ãlenÛ zahrnuta v ãlenském pfiíspûvku)roãní pfiedplatné: 248 Kã– Patnáct let AIP ČR (P. Švejda) 2– Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (M. Blažka) 3– Program EUROSTARS (S. Halada) 4– Ochrana průmyslového vlastnictví – dokončení z 1/2008 (K. Čada) 7– Regionální inovační strategie Zlínského kraje (D. Mareček) 9ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR 12• Vedení 17. 3. 2008 •SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR 13• Výbor 18. 3. 2008 • Mezinárodní porada ředitelů VTP • Program PROSPERITA •ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 14• Česká společnost stavebních koordinátorů •ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 15• Valné shromáždění •ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ 16• Shromáždění zástupců, memorandum •ČESKÝ KOMITÉT PRO VĚDECKÉ ŘÍZENÍ 17• Aktuální úkoly •ČESKÝ SVAZ VYNÁLEZCŮ A ZLEPŠOVATELŮ 17• Ochrana nehmotného vlastnictví • Kde vzít peníze na patentování ? •TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 18• Projekt BIOFIX • Cena Mitsubishi Electric • Strojní inženýrství • Měření vlastnostitextilií • Program Biomedicíncká technika •RADA PRO VÝZKUM A VÝVOJ 22• Informace o zasedání •ICC ČR 23• Hlavní směry činnosti v roce 2008 •REGIONY 23• Inovace a technologie v rozvoji regionů • Regionální inovační strategieLibereckého kraje • Příprava regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje• Regionální síť VTP ve Zlínském kraji •MEZINÁRODNÍ SCÉNA – ZAHRANIČNÍ STYKY 27• Nový nanoklastr v Bavorsku • Budoucnost strojního inženýrství •PŘEDSTAVUJEME SE 29• Technologické centrum AV ČR •ČINNOST NAŠICH PARTNERŮ 29• Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích •Enterprise Europe Network •KONFERENCE – SEMINÁŘE – VÝSTAVY 31• Workshop ČVUT 2008, Praha • SCHOLA NOVA 2008, Praha • Hannover Messe2008 • Česko-japonské dny vědy a techniky 2008, Praha •CENA INOVACE ROKU34• Charakteristika produktů „Čestná uznání“ 2007 •LITERATURA 35• Innovation Processes in ICSTI Community •ZKUŠENOSTI – DISKUZE 35• Transfer technologií z pohledu posluchače CIVL •PŘÍLOHA TRANSFER TECHNOLOGIÍI. – XII.• Klub inovačních firem • EUREKA • KONTAKT – program vědeckotechnickéspolupráce v roce 2008 • Činnosti a projekty AIP ČR • Partneři projektu BISONet •Cena Inovace roku 2008 • Program konference BIOTECH •Uzávûrka tohoto ãísla: 30. 4. 2008Uzávûrka ãísla 3/2008: 30. 7. 20082/2008ip&tt1


a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 375/2007 Sb. nabylúčinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 31. 12. 2007.Zákon adaptuje nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20.března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původuzemědělských produktů a potravin, a to v souvislosti s vnitrostátnímpostupem před podáním žádosti o zápis označení původuči zeměpisného označení do rejstříku označení původua zeměpisných označení vedeného Evropskou komisí. V návaznostina uvedené nařízení Rady (ES) č. 510/2006 stanoví zákonč. 452/2001 Sb. ve své novelizované podobě postup orgánůČeské republiky při předkládání žádostí o zápis označení původuči zeměpisných označení zemědělských výrobků nebo potravin,které mají původ na území České republiky do příslušnéhorejstříku vedeného Evropskou komisí, a rovněž jejich postupv případě změn specifikace zemědělských výrobků nebo potravina v případě zrušení označení původu či zeměpisných označenízemědělských výrobků nebo potravin majících původv České republice. Po novele upravuje zákon č. 452/2001 Sb.nově i postup při uplatňování námitek proti zápisu označení původua zeměpisného označení zemědělských výrobků a potravin,které nemají původ na území České republiky.Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2007 pokračoval v legislativníchpracích na návrhu zákona o ochraně vynálezů a o změněněkterých souvisejících zákonů (patentový zákon). Změny seměly týkat zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zákona č.529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákonač. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákona č.173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkovýchochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin.Návrh patentového zákona měl mimo jiné promítnout závazkyČeské republiky vyplývající ze Smlouvy o patentovém právupřijaté dne 2. 7. 2000 v Ženevě. Úřad uspořádal v červenci 2007seminář kdebatě nad připravovaným návrhem patentového zákonaa po zohlednění výsledků diskuse návrh zákona předložil domeziresortního připomínkového řízení. K předložení návrhu patentovéhozákona vládě však nakonec nedošlo. Přednost byladána odložení návrhu zákona, aby bylo možno do textu zahrnoutvýsledky aktivit Evropské unie při tvorbě návrhu patentu Společenstvía výstupů plynoucích z iniciativ souvisejících s vytvořenímsystému jednotného evropského patentového soudnictví. Návazněbyl z plánu nelegislativních úkolů vlády vypuštěn i návrh ratifikaceSmlouvy o patentovém právu.Mezinárodní činnostÚřad průmyslového vlastnictví v roce 2007 navázal na dosavadníplnění závazků vyplývajících pro Českou republiku v oblastiochrany průmyslového vlastnictví z mezinárodních smluva členství v regionálních a mezinárodních organizacích, a to zejménav Evropské unii, Evropské patentové organizaci a Světovéorganizaci duševního vlastnictví. Úřad rozvíjel mnohostrannoua bilaterální mezinárodní spolupráci.Členství v Evropské uniiÚřad pokračoval v roce 2007 v aktivitách souvisejících s přípravouna zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropskéunie v první polovině roku 2009.V rámci plnění závazků vyplývajících z členství České republikyv Evropské unii se Úřad účastnil série jednání pracovní skupinyRady Evropské unie pro duševní vlastnictví(G 3). Pokud šlo o otázky patentového práva, jednání vycházelaz výsledků veřejné konzultace Evropské komise ke zlepšenípatentového systému v Evropě z roku 2006 a ze Sdělení KomiseEvropskému parlamentu a Radě – Zlepšení patentovéhosystému v Evropě z dubna 2007. Sdělení v závěru konstatovalo,že lepší patentový systém má zásadní význam, pokud máEvropa využít svého inovačního potenciálu. Za prvky, které bypatentový systém učinily významně dostupnějším a úspornějšímpro všechny jeho účastníky, se považuje uskutečnění patentuSpolečenství a současné zlepšení stávajícího roztříštěnéhosoudního systému pro patenty. Jednání pracovní skupinybyla a budou zaměřena na překonání nedostatku konsensu zejménave dvou otázkách, které jsou pro fungování budoucíhoevropského patentového systému základní: otázka jazyků (překladůudělených patentů) a patentové soudnictví. V roce 2007se diskuse na žádost členských států EU týkala primárně vytvořenípřijatelného modelu evropského patentového soudnictví,které by případně mohlo fungovat i tehdy, kdyby nedošlokvytvoření patentu Společenství.V pracovní skupině byl též diskutován postoj k revizi směrniceo právní ochraně průmyslových vzorů. Podstatou navrhovanézměny je, zjednodušeně řečeno, omezení průmyslově právní(vzorové) ochrany náhradních dílů. Názory členských státůEU se různí, přibližně polovina je proti přijetí novely. Česká republikaje proti přijetí novely, kterou chápe jako pokus řešit problémytýkající se především hospodářské soutěže omezenímochrany výsledků tvůrčí práce. Záběr navrhovaného zásadníhoprůlomu do průmyslových práv zdaleka přesahuje dosud zdůrazňovanýtrh náhradních dílů pro opravy automobilů a zasahujepotenciálně do většiny oblastí vědy a lidské činnosti. V prosinci2007 se novelou zabýval Evropský parlament a návrh,v pozměněném znění oproti návrhu předloženému Evropskoukomisí, v prvním čtení přijal. Výsledek bude dále projednávánv Radě EU.V oblasti ochranných známek se pracovní skupina a následně,v květnu 2007, Rada pro konkurenceschopnost zabývalysdělením Evropské komise o finančním výhledu Úřadu pro harmonizacive vnitřním trhu. Sdělení se pokusilo řešit problém vytvářeníznačného přebytku rozpočtu OHIM. Členské státy EUvšak nepřijaly původní záměr Komise zavést pravidelné a automatickérevize poplatků placených OHIMu v souvislosti se zápisemochranných známek Společenství.Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)Významnou součástí aktivit Úřadu průmyslového vlastnictvívyplývající z členství v Evropské unii je součinnost s Úřadem proharmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky, vzory) se sídlemve španělském Alicante (OHIM).Spolupráce Úřadu a OHIM je založena kooperačním programem,jehož součástí jsou projekty v oblasti služeb, vzdělávání,publikační činnosti, organizaci seminářů, školení a konferencía vícestranné mezinárodní projekty jako Euroclass, zaměřenýna systém třídění zboží a služeb pro účely řízení o ochrannýchznámkách a EuroRegister, jehož výsledkem by měla být jednotnádatabáze ochranných známek platných za území Evropskéunie, obsahující jak ochranné známky Společenství, tak národnía mezinárodní ochranné známky. Úřad v roce 2007 zpracovalvíce než 68 tisíc rešerší v národní databázi ochranných známekpro účely řízení o ochranné známce Společenství.Za účelem sjednocení praxe v oblasti prosazování práv vyplývajícíchz práv kochranným známkám a průmyslovým vzorůmse čeští soudci účastnili na specializovaném semináři evropskýchsoudců, do jejichž kompetence náleží spory týkající seochranných známek a průmyslových vzorů, který se konal v Alicanteve Španělsku.Evropská patentová organizaceČeská republika završila v červnu 2007 prvních pět let svéhočlenství v Evropské patentové organizaci.K rekapitulaci dosavadní spolupráce se v květnu 2007 v Prazeuskutečnilo dvoustranné jednání s delegací Evropského patentovéhoúřadu vedené jeho prezidentem Prof. A. Pompidou.V roce 2007 byla mezi Úřadem a Evropskou patentovou organizacízavedena nová forma součinnosti, jejímž základnímkooperačním dokumentem pro léta 2007 až 2010 se stal Národníakční plán (dále NAP). Pro každý z projektů spoluprácejsou v NAP definovány cíle, očekávané výsledky, kritéria hodnoceníúspěšnosti projektu, garanti realizace, časový harmonograma rozpočet. Konečná verze NAP byla podepsána na konciroku 2007.Věcně lze spolupráci v rámci NAP rozdělit do čtyř projektů:zlepšení registračního a udělovacího procesu, rozšíření informačníchzdrojů, zvýšení využití patentového systému v Českérepublice a vytvoření národního průmyslově právního fóra. Cílemprojektu ke zlepšení registračního a udělovacího procesu jezvýšení kvality patentového řízení a služeb poskytovaných přihlašovatelům.Prioritou je dokončení systému pro elektronicképodávání evropských patentových přihlášek (eOLF) a zlepšenípřístupu průzkumových pracovníků k rešeršním databázímEPOQUE-Net. Projekt zaměřený na rozšíření informačníchzdrojů počítá se zavedením digitalizace všech příchozích dokumentůa zveřejňování českých patentových dokumentů prostřednictvímmezinárodních databází (Esp@cenet). Záměremprojektu zvýšení využití patentového systému v České republiceje podstatné zlepšení povědomí odborné i laické veřejnostio smyslu a potřebě ochrany průmyslových práv.Světová organizace duševního vlastnictvíV roce 2007 pokračovala spolupráce se Světovou organizacíduševního vlastnictví (WIPO) a zabezpečování plnění úkolů,které pro Českou republiku vyplývají z mnohostranných mezinárodníchsmluv na ochranu průmyslového vlastnictví, kteréspravuje WIPO, a jichž je Česká republika smluvní stranou.8 ip&tt 2/2008


Zástupci Úřadu se účastnili 43. zasedání shromáždění členskýchstátů WIPO. Na tomto zasedání byla Česká republikaznovu zvolena členem Programového a rozpočtového výboruna období od října 2007 do října 2009.Česká republika spolu s ostatními členskými státy EU uvítalazejména zprávu o desk-to-desk analýze lidských a finančníchzdrojů WIPO a podpořila přijetí doporučení Auditního výboruWIPO ke zprávě, podle kterých Sekretariát WIPO předloží Auditnímuvýboru WIPO a členským státům k posouzení komplexnía integrovaný program korganizačnímu zlepšení spolu s harmonogramemkjeho realizaci.I přes řadu konzultací členské státy WIPO nedospěly ke shoděa nebyla získána dvoutřetinová většina (72 hlasů) potřebnáke schválení návrhu programu a rozpočtu na období 2008 až2009 ani revidovaného návrhu programu a rozpočtu na období2006 až 2007. Ke státům, které se vyslovily proti, neboť předtímnebyly projednány některé body jednání, které tyto státy považovalypro přijetí rozpočtu za podstatné, patřily i členské státyEvropské unie včetně České republiky.Regionální a dvoustranná spolupráceÚřad průmyslového vlastnictví v roce 2007 rozvíjel dvoustrannévztahy s partnerskými národními úřady průmyslovéhovlastnictví. Prohloubena byla spolupráce zemí Visegrádskéskupiny.Jednání Visegrádské skupiny na úrovni předsedů úřadů průmyslovéhovlastnictví se uskutečnilo v červnu 2007 na Slovensku.K části byli přizváni zástupci úřadů Rakouska a Slovinska.Vedle informace o dění v oblasti průmyslových práv v jednotlivýchúčastnických zemích bylo nosným tématem sladění a výměnanázorů kotázkám mezinárodní spolupráce v oblasti průmyslovéhovlastnictví, k dění v Evropské unii, Evropsképatentové organizaci a Světové organizaci duševního vlastnictví.Zvláštní pozornost účastníci věnovali návrhu Rakouskaa Maďarska na realizaci projektu CETMOS. Výstupem projektubude souhrnná rešeršní zpráva o právech z ochranných známekna území účastnických zemí.V roce 2007 se v Praze uskutečnila bilaterální jednání s představiteliÚřadu průmyslového vlastnictví Francie, s generálnímředitelem Úřadu duševního vlastnictví Beneluxu, delegací Rakouskéhopatentového úřadu a se zástupci státní správy a průmysluČínské lidové republiky.Úřad organizoval a lektorsky zajistil studijní pobyt delegace vedenépředsedou Úřadu pro patenty a ochranné známky Albániea ve spolupráci s WIPO též delegace Státního úřadu duševníhovlastnictví Moldávie, vedené jeho generálním ředitelem.Regionální inovační strategieZlínského krajeDAVID MAREČEKKrajský úřad Zlínského krajePŘEDLOŽENÍ PROJEKTU TVORBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍSTRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJEEvropská unie v rámci tzv. Lisabonské strategie usiluje o to,aby jednotlivé regiony EU dokázaly využít svého potenciáluv podpoře inovací. Důležité pro každý region je zmapovat tentopotenciál a na základě výsledku vytvořit strategii k jeho rozvinutí– tj. regionální inovační strategii.Zlínský kraj a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se společněs dalšími místními partnery v oblasti podpory rozvoje Zlínskéhokraje shodli na potřebě začít cíleně napomáhat inovačnímu podnikánív kraji a vytvořit v této oblasti strategii, jejímž naplněnímpřispějí krozvoji kraje.Na jaře roku 2004 byla vyhlášena výzva pro předkládání projektůna tvorbu regionálních inovačních strategií s nabídkou financovánítěchto projektů z 6. rámcového programu pro vědua výzkum EU. Zlínský kraj zareagoval na tuto výzvu a stal sejedním z 33 úspěšných žadatelů. Po ukončení vyjednávání s Evropskoukomisí o finální podobě projektu začal v červnu 2005svoji první regionální inovační strategii (RIS) tvořit.Při tvorbě RIS bylo nutné postupovat v souladu s metodikouEU, vyvinutou na základě zkušeností jiných regionů v předchozíchletech. Důraz při hodnocení projektu byl kladen zejména napartnerství. Jedná se o spolupráci všech subjektů, které na sebeberou zodpovědnost za ekonomický rozvoj daného území,ale také o zapojení zahraničních partnerů, kteří již procesemtvorby regionální inovační strategie prošli a přináší zkušenostiv této oblasti.Do projektu tvorby Regionální inovační strategie ve Zlínskémkraji byli zapojeni následující místní partneři:Zlínský kraj – koordinátor projektu, plnící roli nositele regionálníinovační strategie a garanta jejího naplnění v budoucímobdobí. Pro aktivity podporující inovační podnikání zřídil Zlínskýkraj společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Technologickéinovační centrum, které bylo v určité fázi do přípravy strategietaké začleněno a hraje významnou roli v realizaci vytvořenéstrategie;Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – má zájem zejména napropojení univerzitní vědy a výzkumu na konkrétní potřeby podnikův kraji a na výchově lidských zdrojů pro potřeby podnikání.Prostřednictvím svého Inovačního centra realizovala univerzitaněkterá analytická šetření v projektu RIS a účastnila se významnýmzpůsobem na definování strategie s ohledem na zmapovanýpotenciál vědy a výzkumu ve Zlínském kraji a představyo jeho budoucím rozvoji;JVM-RPIC, spol. s r.o. – poradenská společnost pro podnikatele,která se zapojila do projektu v oblasti zjišťování potřebpodnikatelského sektoru a zacílení strategie a jejího Akčníhoplánu na tyto potřeby;Krajská hospodářská komora Zlínského kraje – subjekt,který sdružuje 4 okresní hospodářské komory ve Zlínském krajia v projektu zajišťoval komunikaci zpracovatelů strategies podnikateli a organizační zajištění akcí zaměřených primárněna podnikatele, jako jsou workshopy a konference;Regionální rozvojová agentura východní Moravy – dalšísubjekt na poli rozvoje Zlínského kraje, který zároveň zajišťuječinnost regionálního zastoupení Asociace inovačního podnikáníČR pro Zlínský kraj. Spolupracuje s obcemi a dalšími subjektyZlínského kraje při tvorbě rozvojových projektů podporujících inovacea na základě těchto skutečností se účastní také na definicipotřeb Zlínského kraje pro podporu inovačního podnikání.Role zahraničních subjektů v projektu byla dána jednak požadavkyEvropské komise, ale také snahou Zlínského kraje využítzkušeností jiných evropských regionů a získat kontakty pro dalšípodporu inovačního podnikání Zlínského kraje v rámci (nejen)EU. Do projektu byli zapojeni následující zahraniční partneři:Technologické parky Castilla y León (Španělsko) – jednáse o organizaci zřízenou samosprávou třetího největšího regionuEvropy. Region Castilla y León je také jeden z nejaktivnějšíchregionů v podpoře inovací a Evropskou komisí je často dávánza vzor ostatním regionům. Jejich zkušenosti s realizacíinovačních strategií, spoluprací mezi podnikatelským, akademickýma veřejným sektorem a dynamicky se rozvíjejícími technologickýmiparky tohoto regionu byly velmi přínosné pro definiciopatření Regionální inovační strategie Zlínského kraje;Region Piemonte (Itálie) – Zlínský kraj má podepsanou partnerskousmlouvu s tímto regionem, který také patří mezi předníevropské regiony v hodnocení inovační výkonnosti. Zkušenostiregionu Piemonte s podporou inovačních aktivit byly také velmipřínosné pro strategii Zlínského kraje v oblasti inovací;PERA Innovation Limited (Velká Británie) – je společností,která se specializuje na poradenství pro malé a střední podnikyv oblasti inovací. Má své pobočky ve 14 zemích světa a spolupracujes různými regiony při implementaci modelů efektivnípodpory inovačního procesu firem. Je také úspěšným koordinátoremmnoha projektů financovaných z 6. rámcového programupro vědu a výzkum a v rámci pilotních aktivit napomáhala takéfirmám ve Zlínském kraji zapojit se do inovačního procesua podnikání v globalizovaném světě formou účasti v připravovanýchprojektech malých a středních podnikatelů do 7. rámcovéhoprogramu.Informacion y Desarollo (Infyde – Španělsko) – je mezinárodníprocesní konzultační společnost, která již pomohla vytvořitdesítky regionálních inovačních strategií různých regionů Evropya její komentáře a doporučení kpráci Zlínského krajea místních partnerů na projektu RIS byly užitečné pro úspěšněvytvořenou a v budoucnu realizovanou inovační strategii.2/2008ip&tt9


mutaci prezentační CD „Inovační profil Zlínského kraje“,na němž byla nabídnuta možnost bezplatné prezentace inovujícímfirmám a vědeckovýzkumným subjektům Zlínskéhokraje se zájem o mezinárodní spolupráci. Toto CD bude využitopři spolupráci Zlínského kraje se zahraničními partnerya také při navazování nových kontaktů a hledání konkrétníchforem spolupráce v oblasti inovačního podnikání. Předpokládámedalší rozšíření databáze firem, které jsou aktivní v inovacícha mají zájem rozšiřovat svoji oblast působení. Tatomožnost se otevírá v rámci níže uvedené aktivity budování Inovačníhoportálu Zlínského kraje.• Mapování inovačního prostředí regionu Shandong v Číně– s regionem Shandong má Zlínský kraj uzavřenu dohoduo vzájemné hospodářské spolupráci a cílem této aktivity je využitístávajících kontaktů a vytvoření informačního materiálupro firmy Zlínského kraje, který by zmapoval potenciál provincieShandong a položil tak základ pro případnou užší spolupráciv rámci projektů zaměřených na inovace. Zmíněný informačnímateriál je kdispozici na internetové stráncewww.inovace-zlinskykraj.cz.• Vyhledání a zapojení firem Zlínského kraje do mezinárodníchprojektů v oblasti výzkumu a vývoje a inovací –tato aktivita je rozvíjena již od poloviny roku 2007, kdy Zlínskýkraj ve spolupráci se Technologickým inovačním centrems.r.o. a britskou společností PERA hledá podniky Zlínskéhokraje, které mohou mít zájem účastnit se ve vývojových projektechfinancovaných ze 7. rámcového programu pro výzkuma vývoj EU. V červnu 2007 se uskutečnil seminář a individuálnípohovory představitelů společnosti PERA s vytipovanýmifirmami a výsledkem je zapojení 4 společností do konkrétníchprojektů. Jedná se o aktivitu, která pokračuje a v návaznostina databázi firem Zlínského kraje se zájmem o účast v mezinárodníchinovačních projektech a na Inovační portál Zlínskéhokraje nabízíme účast firmám Zlínského kraje, které majío tuto aktivitu zájem.• Inovační portál Zlínského kraje bude na internetové stráncewww.inovacnipodnikani.cz postupně spuštěn. Součástíportálu budou informace o inovační infrastruktuře ve Zlínskémkraji a o nástrojích na podporu inovačních aktivit, prezentacefirem a klastrů, přehled výzkumných a vývojových kapacit regionu,poptávka a nabídka spolupráce jak firem tak i institucíZlínského kraje, informace o možnostech zapojení firem doregionálních i mezinárodních projektů v této oblasti a takékomplexní přehled možností financování výzkumných, vývojovýcha inovačních projektů. Část portálu bude věnovánai ochraně průmyslového vlastnictví včetně vymezení legislativníhorámce této problematiky.Realizací Regionální inovační strategie Zlínského kraje se jakokoordinátor a garant této strategie zabývá přímo Zlínský kraj.Jsou zde definovány aktivity týkající se zvyšování povědomí,prezentace kraje na evropské úrovni, spolupráce podnikatelskéhosektoru se středními školami a další, v nichž má kraj jednoznačněsvé kompetence. Jednou z nejambicióznějších aktivitAkčního plánu, s níž také Zlínský kraj počítá, by mělo být vybudovánísítě pro podporu kvalifikovaného podnikání a inovacía jejího centra v podobě logistického uzlu v oblasti kvalifikovanýchporadenských služeb. Jde o využití stávajících subjektů,nastavení podmínek pro spolupráci a koordinace aktivit k dosaženívyšší efektivity a vyšší přidané hodnoty pro podnikatele veZlínském kraji.Kromě Zlínského kraje je do realizace strategie zapojena UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně (Univerzitní institut), která představujezákladní prvek při tvorbě vědeckovýzkumného zázemícoby součásti inovačního prostředí. Mezi její prioritní aktivity takpatří oblast terciárního a celoživotního vzdělávání pro vědu, výzkuma inovace, spolu s cíleným budováním a rozšiřováním kapacitvědy a výzkumu ve Zlínském kraji.Dalším z partnerů při realizaci Regionální inovační strategieZlínského kraje je Technologické inovační centrum s.r.o. – společnýpodnik Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje.Vzhledem kúloze podpory proinovačních aktivit lze v Technologickéminovačním centru spatřovat základní stavební kámen přiformování inovačního zázemí jako součásti inovačního prostředíve Zlínském kraji. V rámci tohoto zázemí pak do jeho kompetencíspadá budování podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnickýchparků, vytváření a správa informačních zdrojů,identifikace zdrojů příležitostí, profily odvětví, možnosti uplatněníodvětví, analýzy trhu, mapování klastrů a podobně.Kromě těchto subjektů se počítá s širokým partnerstvímv rámci Zlínského kraje, do nějž spadá např. Krajská hospodářskákomora Zlínského kraje s okresními komorami, Regionálnírozvojová agentura Východní Moravy, regionální kancelář Czechinvest,poradenské a vzdělávací subjekty a další podpůrnésubjekty. Ale nejdůležitějšími partnery jsou samozřejmě podnikateléve Zlínském kraji, kteří řeší inovační aktivity a hledají pomocnouruku.Pro bližší informace kRegionální inovační strategii Zlínskéhokraje a k jednotlivým aktivitám Akčního plánu doporučujemenavštívit internetovou stránku www.inovace-zlinskykraj.czASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âRVedení 17. 3. 2008Jednání řídil 1. viceprezident AIP ČRM. Janeček. V průběhu jednání bylyschváleny tyto nejdůležitější závěry:– informovat sekretariát AIP ČR o změnáchkontaktů (tel., fax, e-mail) členůAIP ČR; zajistit vzájemné odkazy webstránek AIP ČR a členů AIP ČR– předkládat návrh aktualit k umístění naweb AIP ČR, části Aktuality a Z činnostičlenů AIP ČR– využívat „Diskusní fórum“, předkládatnávrhy, náměty, doporučení a připomínkyk inovačnímu procesu v ČR a kmezinárodníspolupráci– připravit návrh projektu „Profesionalizacekrajských zastoupení AIP ČR“– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciM. Janečka o aktuálním stavu Reformysystému výzkumu, vývoje a inovacív ČR v této struktuře:• hlavní cíl reformy – vytvořit inovačníprostředí tak, aby platilo: „věda děláz peněz znalosti, inovace dělají zeznalostí peníze“• cíle reformy• provázanost VaV a inovací• systém podpory VaV• účelová podpora VaV (aI)• státní správa VaVaI• podpořit excelenci ve výzkumu• zajistit odborníky pro VaVaI• intenzivně zapojit ČR do mezinárodníspolupráce• nedostatky, rizika• další postup (např. návrh novely klíčovéhozákona č. 130/2002 má být připravendo června 2008)– P. Švejda podal informaci o svém zaslanémnávrhu v rámci připomínkovéhořízení reformy systému výzkumu, vývojea inovací v ČR 1. místopředsedkyniRVV M. Kopicové ze dne 26. 2. 2008(AIP ČR zahájila činnost 23. 6. 1993;zařadit samostatnou část – činnostia projekty AIP ČR; 4 ochranné známkyAIP ČR; do složení RVV (str. 6) nominovatzástupce AIP ČR)– aktuální informace k Reformě jsouumístěny na www.vyzkum.cz– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o krajských zastoupeníAIP ČR v RRA (aktuální stav je umístěnna titulní straně www.aipcr.cz) s těmitonejdůležitějšími závěry:• zástupci RRA v krajích (13 krajů)a v hl. m. Praze spolu s V. Gašparema P. Švejdou tvoří pracovní tým AIPČR „regiony“• v některých krajích (např. Královéhradecký)plní funkci odborného týmuk inovačnímu podnikání Radapro výzkum, vývoj a inovace, neboobdobné rady, komise vytvářenév souvislosti s přípravou, zpracovánía implementací RIS a se zabezpečovánímROP• informovat o aktuální situaci 30. společnéjednání pracovních týmů AIP ČR• vyslat své zástupce (subjekty AIP ČR,které jsou zastoupeny v krajích) doodborných týmů kinovačnímu podnikánív krajích• předložit informaci na konferenci „Inovacea technologie v rozvoji regionů“,Brno 24. 4. 2008• aktualizovat informace o zástupcíchAIP ČR v krajích a umístit tyto informacena www.aipcr.cz12 ip&tt 2/2008


– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy a V. Mísařové o účastiAIP ČR jako asociovaného partnerav projektu BISONet (dalšími asociovanýmipartnery jsou CzechInvest, HKČR a ČARA)– podrobnější informace jsou umístěnyna www.een-cz.cz– podat informaci o úkolech AIP ČRv rámci tohoto projektu na dalším vedeníAIP ČR– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o přípravě INOVACE2008, Týden výzkumu, vývoje a inovacív ČR ve dnech 2. – 5. 12. 2008 (předánypísemné informace Č, A; informacejsou umístěny na webu AIP ČR) s těmitozávěry:• 2. 12. 2008 – plenární sekce 15. mezinárodníhosympozia INOVACE 2008v Hlavním sále Valdštejnského paláceSenátu P ČR• 3. 12. 2008 – odborná sekce v rámcisubjektů a partnerů AIP ČR– zaslat návrh zaměření této sekce (dosudpředložené návrhy v rámci POV IN-OVACE 2008: „Mladí lidé a inovace“;„Vědeckotechnické parky v ČR a vesvětě“; „vybrané téma v rámci Inovačníhofóra“; „Technologické platformy“)– vyhodnotit návrhy a stanovit zaměřenía místo konání této sekce• 4. 12. 2008 – Mezinárodní vědeckotechnickáspolupráce, Novotného lávka5, Praha 1• 5. 12. 2008 – předání ocenění v rámci13. ročníku soutěže o Cenu Inovaceroku 2008 (od 10 hodin v Hlavnímsále Valdštejnského paláce SenátuP ČR; od 13 hodin jednání orgánů AIPČR v Zaháňském salonku)• výstavní část INOVACE 2008 se uskutečnítradičně na Novotného lávce,v termínu 2. – 5. 12. 2008• 13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku2008 (podmínky uveřejněny nawww.aipcr.cz a v ip tt 1/2008)• informaci o přípravě INOVACE 2008projednat na 55. jednání vedení AIP ČR– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o průběhu dvoustrannýchjednání v roce 2008:• jednání se uskutečnila dle schválenéhoprogramu– Uskutečněná jednání:• SVTP ČR, ČSNMT, SPTT, RVS ČR,AVO, ČZU, ASI, VŠCHT, ZČU, VŠB-TUO, ČC IET, ČSJ, ČKVŘ, ČSVZ, ČA-RA, TUL, APP, AZVK ČR ....... 18 subjektů– Připravená jednání:• ČSSI, VŠE, ČAOE, ČVUT (FS ČVUT,FSv ČVUT), AMAVET ........ 6 subjektůse zahraničními členy – RINKCE(RF), Brücke-OstEuropa (SRN)a VTUD (SRN) jsou uskutečňovánajednání v zahraničíZbývá:• VUT, UK ........ 2 subjekty– uskutečnit zbývajících 8 dvoustrannýchjednání– zaslat členům AIP ČR faktury za člensképříspěvky a dohodnuté služby v roce2008– v průběhu dvoustranných jednání 2008jsou určeni zástupci AIP ČR, pověřenísoučinností s uvedenými subjekty AIPČR; po ukončených jednáních umístittuto informaci na www.aipcr.cz– vedení AIP ČR vzalo na vědomí tyto informace:• Účast AIP ČR na Salonu inovací a investic,Moskva, 3. – 6. 3. 2008 (P.Švejda)• Účast AIP ČR na FOR INDUSTRY,Praha, 15. – 17. 4. 2008 (V. Mísařová)• Účast AIP ČR na HannoverMesse,21. – 25. 4. 2008 (V. Mísařová)• Seminář AIP ČR Inovace a technologiev rozvoji regionů, Brno, 24. 4.2008 (V. Matiášková)– informace o těchto výše uvedených akcíchjsou umístěny na www.aipcr.cz,jsou průběžně zveřejňovány v ip tt(kpřípadným dotazům využít Diskusníhofóra na www.aipcr.cz)• Mimořádné výsledky ve VaV nebo inovacíchza rok 2007 (P. Švejda)• Česko – ruské vědeckotechnické fórum,27. – 28. 5. 2008, Ostrava, ve spoluprácis AIP ČR a VŠMIE (P. Švejda)• Tvorba Seznamu recenzovaných neimpaktovanýchčasopisů vydávanýchv ČR (P. Švejda)• Závěrečná konference projektu BIO-TECH, 11. – 12. 6. 2008, informace budouumístěny na www.aipcr.cz (P. Švejda)• Výzva programu Inovace – Projekt naochranu práv průmyslového vlastnictví,CzechInvest (P. Dlouhý)• Seminář ČSVZ a ÚPV – Novela zákonač. 452/2001 Sb. – O ochraně označenípůvodu a zeměpisných označení,19. 3. 2008 (P. Dlouhý)• 2. mezinárodní konference ProměnyEvropy 2008, 17. – 18. 4. 2008,www.neweurope.cz (P. Švejda)• Veletrh iENA 2008, 30. 10. – 2. 11. 2008,Norimberk, www.iena.de (P. Švejda)• StreTech 2008, setkání a prezentace pracístředoškolských studentů na ČVUT, 18.6. 2008, Praha, www.fsid.cvut.cz/stretech(P. Švejda)– další, 55. vedení AIP ČR se uskuteční23. 6. 2008; v den jednání AIP ČRoslavíme 15 let naší činnostiP. Š.SPOLEâNOST VùDECKOTECHNICK¯CH PARKÒ âRVýbor 18. 3. 2008Jednání řídil prezident SVTP ČR P.Švejda. V úvodu přivítal nové členy výboruV. Hřibu a R. Michalce, zvolené na posledníVH.V jeho průběhu byly projednány všechnyplánované úkoly a schváleny tyto nejdůležitějšízávěry:– výbor SVTP ČR schválil odpovědnostsvých členů dle návrhu P. Švejdy(struktura plněných úkolů:• obsahová spolupráce – partneři• odpovědnost za kraje (zodpovídá začinnost regionální sekce VTP)• odpovědnost za mezinárodní spolupráci(potřebné údaje jsou umístěnyna www.svtp.cz)– nahlásit údaje (česky, anglicky) na vizitkyčlenů výboru SVTP ČR (uvést:jméno, příjmení, VTP, adresa VTP, telefon,mobil, fax, e-mail, www.svtp.cz)– zajistit výrobu vizitek (á 200 ks, oboustrannýtisk) a předat je na poraděv Brně (ad kbodu 8)– členové výboru vzali na vědomí informaciP. Poráka o přípravě programuPROSPERITA II (příprava výzvy; registračnípřihláška; součinnost SVTPČR s žadateli; poradenství; míra podporyv návaznosti na typu organizace;uznatelné náklady; aj.)– SVTP ČR bude i nadále plnit funkcipartnera MPO a CzechInvest při přípravě,realizaci a hodnocení projektův rámci programu PROSPERITA II– zaslat informace o činnosti v regionechJ. Lakomému ( lakomy@agrien.cz ),který je umístí na www.svtp.cz– členové výboru vzali na vědomí informaciP. Konečného o přípravě mezinárodníporady ředitelů– členové výboru vzali na vědomí informaciP. Švejdy o zabezpečení mezinárodníspolupráce SVTP ČR v rámci programuINGO v souladu se schválenouzodpovědností členů výboru za jednotlivémezinárodní organizace a národníasociace VTP• seznámit se s aktuálním stavem aktivittěchto mezinárodních partnerůSVTP ČR; zaslat návrh aktivit v roce2008• zúčastnit se jarního zasedání ADTv Karlsruhe– připravit zaměření a hlavní cíle novýchprojektů SVTP ČR a rozeslat tyto informacečlenům výboru SVTP ČR (posouditna poradě 24. 4. 2008 v Brně)– členové výboru schválili nového členaSVTP ČR – fyzická osoba, Doc. ing.Marianna Dražanová, CSc.– J. Hassmann upřesní účast SVTP ČRna řešení projektu v rámci InterregnIV.B. s BIC Zwickau; zajistit nezbytnoudokumentaci, informaci o postupu projednatna dalším jednání výboru– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaceP. Švejdy o závěrečné konferenci projektuCentrum pro podporu konkurenceschopnostiv biomedicínských technologiích vednech 11. – 12. 6. 2008; doporučena účastzástupců SVTP ČR (informace budouumístěny na www.aipcr.cz od 5. 5. 2008)– další, 73. výbor SVTP ČR se uskuteční6. 6. 2008 ve ZlíněMezinárodní porada ředitelů VTPVe dnech 5. – 6. 6. 2008 se uskutečníve Zlíně mezinárodní porada ředitelů VTPs tímto programem:5. 6. 2008, čtvrtek – Podnikatelské inovačnícentrum Zlín13:00 – Sraz účastníků v budově Podnikatelskéhoinovačního centra Zlín, Vavrečkova5262, 760 01 Zlín, IV. NP –2/2008ip&tt13


Školicí a prezentační centrum, (ubytováníbude probíhat po skončení porady ředitelů– přesun do penzionu DIANA, Teplicenad Bečvou, penzion se nachází cca 40km od Zlína)13.30 – prohlídka Podnikatelského inovačníhocentra Zlín prohlídka VTPa CTT při UTB ve Zlíně16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část (s přestávkouna občerstvení) řídí P. Švejda– kontrola plnění závěrů porady ředitelův Nových Hradech, 2007– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog,9. etapa akreditace VTP v ČR– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce2008– příprava česko-anglické publikace „Vědeckotechnicképarky v ČR“, SVTP ČR,200818.00 – 18.30 Přesun účastníků do penzionuDIANA, ubytování účastníků19:00 – Společenský večer s překvapenímv areálu penzionu DIANA konferenčnísál penzionu DIANA6. 6. 2008, pátek – konferenční sál penzionuDIANA8.00 – Výbor SVTP ČR a projektový týmNS VTP v ČR10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry– zkušenosti v rámci programu PROSPE-RITA I, příprava projektů v rámci programuPROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)– INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR, 2. – 5. 12. 2008; prezentaceSVTP ČR, VTP a inovačních firemumístěných ve VTP; přihlášky do 13. ročníkusoutěže o Cenu Inovace roku 200812.00 – oběd, odjezd účastníků– zajistit obsahovou, organizační a technickoupřípravu; rozeslat pozvánkyP. Š.Program PROSPERITAVýsledky za Programovací období2004 – 2006Když byl program PROSPERITA na přelomulet 2003 a 2004 připravován, ani jehotvůrci, mezi něž se počítá i autor tohotočlánku, nebyli příliš optimističtí ohlednězájmu o podporu. Budování a rozvoj vědeckotechnickýchparků a podnikatelskýchinkubátorů rozhodně nelze považovatza ziskovou aktivitu a přes vysokoumíru podpory (75 % z uznaných nákladůprojektu) vyžaduje příprava a spolufinancovánítakového projektu nejen velké nadšenípro věc, ale i odvahu investovat penízepro dobrou věc, ale s nejistounávratností. Autor článku odhadoval, že sev programu PROSPERITA utratí do 600mil. Kč, ale i ten nejoptimističtější odhadnepřesáhl jednu miliardu korun. Není divu,do r. 2004 se na budování parků a inkubátorůutratilo ze státního rozpočtu dohromadynecelých 150 milionů korun. Parky,i když se o nich hodně mluvilo, zůstávalypopelkou. Naštěstí se však všechny odhadyznačně mýlily.Počáteční zájem o program sice nebylnejvětší, ale v roce 2005 došlo kzvratu,pro mnohé nečekanému. Pravda, mnohokompetentních lidí mluvilo o tom, že projektpřipravují nebo zvažují, ale obvykle jeod řečí daleko ke skutkům, které navíc vyžadujímnoho tvrdé práce a peněz. Stručněřečeno, jak na Ministerstvu průmyslua obchodu, tak i na agentuře CzechInvestjsme tato tvrzení brali s určitou rezervou,v případě autora článku značnou. Překvapeníbylo o to větší. Na CzechInvestdorazila přímo smršť projektů, většinouve velmi dobré kvalitě. Bylo z čeho vybírat.Nakonec bylo podpořeno celkem 32projektů a celková suma dotace dosáhla1 707 mil. Kč. Před touto sumou nelzenež hluboce smeknout, ale červ pochybnostihlodal dál. Projekty jsou sice hezké,ale stihnou je realizovat, když termín dokončenínesmí přesáhnout konec září2008? A budou na to vůbec mít peníze?Nebudou projekty nakonec „padat“ a neskončíprogram ostudou?Některé projekty, vedené zkušenými„parkaři“ nabraly hned od počátku vysokétempo a už v r. 2006 došlo kprvním kolaudacímnových či rekonstruovaných objektů.Pomyslnou cílovou pásku protrhl jakoprvní projekt BIC Ostrava a po němv rychlém sledu následovaly další. U řadyprojektů však situace tak jednoduchá nebyla.Chyběly zkušenosti, měnily se stavebníprojekty, bojovalo se stavebnímiúřady, docházelo ke změnám ve vedeníprojektů, chyběly peníze…… Ministerskákontrola ukázala, že projekty s dotací cca500 mil. Kč mají potíže. Na druhou stranu,ani jeden z problémových projektů nestál.Pomáhala Společnost vědeckotechnickýchparků ČR a ani nikdo z pracovníkůodpovědných za projekty nesložil ruce doklína a výsledek se dostavil, a to nev cimrmanovském smyslu. K 30. 4. 2008byly podány žádosti o platbu ve výši celkem901 mil. Kč (dotace se platí se zpětněoproti předloženým fakturám), z čehožbylo doposud proplaceno 597 mil. Kč (dočervna proplatíme zbytek, čestné ministerské).Ještě lepší je, že s velkou pravděpodobnostíbudou všechny projektyúspěšně dokončeny a v podstatě všechnypeníze vyčerpány.Nevěřící Tomáš, čtoucí tento článek, sipřesto musí říkat, že to nemůže být takdobré, že někde se musí objevit nějakéčertovo kopyto. Přiznávám, jedno tu je.Ne sice kopyto, ale kopýtko, ale přece …..Regionální pokrytí. Jsou regiony, kde jedostatek kvalitních projektů, ale na druhoustranu i regiony „spící“. Karlovarsko,Ústecko, Liberecko, Vysočina. Všechnoregiony, kde je inovační infrastruktura potřebanejvíce. Našla by se řada objektivníchdůvodů, které tuto situaci zdůvodní,ale podle autora je hlavní jeden subjektivní.Nezájem odpovědných činitelů. Nemohou,protože nechtějí. A dokud se jejichpřístup nezmění, zůstanou na inovačnímapě ČR i nadále bílá místa.Nic ale není ztraceno. Program PRO-SPERITA pokračuje i v Programovacímobdobí 2007-13, je prioritou MPO i Evropskékomise a podle toho vypadá rozpočeta vysoce kvalifikovaný, inteligentnía ochotný personál CzechInvestu přijímážádosti o podporu. Co víc si lze přát.Strukturální fondy jsou tu pro Vás!Petr PorákMinisterstvo průmyslua obchoduâESK¯ SVAZ STAVEBNÍCH INÎEN¯RÒV. S.14 ip&tt 2/2008


ASOCIACE V¯ZKUMN¯CH ORGANIZACÍValné shromážděníValné shromáždění Asociace výzkumnýchorganizací se konalo dne 24. 4.2008 v Ústavu jaderného výzkumu Řež,a.s. Jako hosté se ho zúčastnili představiteléorgánů státní správy (RVV, MPO,MŠMT, MZe, MO, MV), výzkumných institucía podnikatelské sféry.Na Valném shromáždění AVO byly předloženy,projednány a schváleny tyto dokumenty:výroční zpráva předsednictva AVOza rok 2007 včetně zprávy o hospodařeníAVO za rok 2007, návrhu rozpočtu na rok2008 a informace o stavu členské základnyAVO; zpráva kontrolní komise o hospodařeníAVO za rok 2007; aktualizované programovéprohlášení AVO a plán práce předsednictvaAVO na rok 2008. Členové AVO obdrželi tytodokumenty v předstihu v tištěné podoběa současně byly tyto dokumenty umístěny nawebových stránkách AVO.S úvodním slovem vystoupil Ing. M. Janeček,CSc. (prezident AVO), který se nejprvezaměřil na situaci a trendy v oblasti VaVv EU. Zvláštní pozornost věnoval Rámci společenstvípro státní podporu výzkumu, vývojea inovací a strukturálním fondům. Dálecharakterizoval důvody přijetí Reformysystému výzkumu, vývoje a inovací v ČR(dále jen Reforma) a její praktické důsledky.Změny v systému podpory VaV by měly véstkomezení počtu jejích poskytovatelů, odstranitanomálie v proporcích podpory (v ČRpodle údajů OECD směřuje cca 60 % finančníchprostředků na podporu základníhovýzkumu, tedy zhruba dvakrát více než jeobvyklé ve vyspělých zemích) a prosadit dohodnocení VaV bodový systém podle výsledků.V případě bodového systému budevšak nutno čelit i určitým rizikům „honby zabody“ (např. přihlášky patentů mají smyslkvůli ekonomickým efektům, nikoli pro body).V závěru svého vystoupení se Ing. Janečekzabýval dopady Reformy na členy AVO.Část jednání byla věnována vystoupenímhostů spojeným s diskusí. V úvodu této částivystoupila PhDr. M. Kopicová (první místopředsedkyněRVV), která poukázala naněkteré relevantní souvislosti Reformy. Ekonomikavykazuje dobré výsledky, ale chybívětší podíl přidané hodnoty. V mezinárodníchžebříčcích konkurenceschopnosti sepozice ČR celkově nezlepšuje. V tomtosrovnání hodně ztrácíme i díky nekompetentnístátní správě. PhDr. Kopicová zdůraznilapotřebu reformovat státní správu a takéreformovat systém vzdělávání. Školy musívést děti a mládež květší kreativitě, matematikamusí znovu najít své nenahraditelnémísto v procesu výuky. Vysoké školy musíplnit nejen vzdělávací funkci a výzkumnoufunkci, ale také funkci spojující akademickoua podnikatelskou sféru (spin off firmy, inovace).Prosadit je třeba i manažerský způsobřízení vysokých škol. PhDr. Kopicová se pakblíže věnovala některým nástrojům a prvkůmReformy: zpřísnění kritérií pro hodnoceníVaV, vzniku Technologické agentury,rozšíření nepřímé podpory VaV (daňové úlevy).V souvislosti s Reformou se bude měniti složení Rady pro výzkum a vývoj (alespoňz poloviny ji mají tvořit osobnosti v oblastiVaV). Ve svém vystoupení poukázala i napotřebu nezapomenout v procesu implementaceoperačních programů na Prahu.V závěru ocenila práci AVO a vyjádřila svoupodporu dalšímu rozvíjení aplikovaného výzkumua vývojeIng. M. Štícha (Ministerstvo průmyslua obchodu ČR, pověřen řízením odboru výzkumu,vývoje a offsetových programů)uvedl, že v roce 2008 by měl celkový objempodpory VaV poskytnuté z MPO činit vícenež 2,5 mld Kč (753 podporovaných projektů).Nový program TIP (na období2009–2014) se v současné době nacházív notifikačním procesu. Značná pozornostje nyní věnována implementaci OP Podnikánía inovace. Ing. A. Nováček (Ministerstvozemědělství ČR, ředitel odboru výzkumu,vzdělávání a poradenství) informovalo stávající struktuře výzkumných ústavův resortu zemědělství, jejich spolupráci sezemědělskými vysokými školami a o výzkumnýchprogramech podporovaných ministerstvem.V roce 2008 by mělo MZe poskytnoutna VaV 841 mil. Kč, v roce 2009pak 917 mil. Kč. Pplk. doc. ing. B. Dolejší,CSc. (Ministerstvo obrany ČR, odbor výzkumua vývoje) prezentoval nové programyobranného VaV i mezinárodní programsilové ochrany JIT. Podpora VaV v tomto resortuv roce 2008 má činit 500 mil. Kč, z toho400 mil. formou účelového financování.PaeDr. J. Vykoukal (Ministerstvo vnitra ČR,vedoucí odd. analýz, koncepcí, vědy a výzkumu)informoval zejména o koncepcia programu bezpečnostního výzkumu (cílenéhona zkvalitnění ochrany občanů).Prof. ing.V. Kebo, Ph.D. (místopředsedaRady vysokých škol, prorektor VŠB-TUOstrava) se ve svém vystoupení zabývalzejména vlivem Reformy na financovánívysokých škol a jejich inovačním potenciálem.V tomto kontextu zdůraznil i potřeburozvinutí třetí role vysokých škol. Ing. I.Chovan (výkonný sekretár Zväzu priemyselnýchvýskumných a vývojových organizácií)předal pozdravy slovenské asociacespolupracující s AVO a seznámil přítomnés některými dosavadními zkušenostmi sezměnou systému organizace podpory VaVv SR. Zvláště upozornil na rizika pro aplikovanývýzkum a vývoj spočívající v nevyváženýchstrukturách agentur v oblastipodpory VaV (Agentura pro podporu VaVv SR) a v nedostatečné pozornosti věnovanévýběru hodnotitelů projektů.V navazující bohaté diskusi byla pozornostvěnována zejména otázkám metodikyhodnocení VaV, podpoře VaV v regionech,novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., novéevropské koncepci výzkumné organizace,ekonomickým aspektům vybudovanýchkapacit na základě prostředků z OPVaVpIa daňovým úlevám pro nakupovaný externívýzkum. V diskusi bylo poukázáno i naněkteré neseriózní argumentace ve vztahukReformě publikované v tisku (dokoncei v Hospodářských novinách).Programové prohlášeníAVO je představitelem podnikatelskéhovýzkumu a vývoje a zastupuje tak zájmypředevším těch právnických a fyzickýchosob, jejichž dosažené výsledky výzkumua vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány.V současné době jde o desítkyprávnických osob a o více než 7 tisíc lidí činnýchv této oblasti. Je jediným sdruženímv ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkuma vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkumrozvíjený a provozovaný zvláště ze soukromýchzdrojů, ale i s využitím veřejných prostředků,a to na základě jak vlastního poznánía potřeb praxe tak i ve spoluprácis VVI a vysokými školami. Asociace vykonávářadu aktivit, které naplňují její posláníspočívající v účinné pomoci při dalším rozvojičeského aplikovaného a průmyslovéhovýzkumu a vývoje jako neodmyslitelnéhozdroje inovací a jako nástroje pro převod výsledkůbadatelského výzkumu do úrovněpotřeb českého průmyslu, stavebnictví, zemědělstvía dalších odvětví. Na zřeteli máefektivní využití vložených finančních prostředkůjak soukromých tak veřejných.Programové prohlášení AVO je základnímdokumentem, který vyjadřuje cíle a záměryAVO pro období příštích 2 – 3 let.S ohledem na probíhající změny prostředíje pravidelně aktualizováno. Na Programovéprohlášení navazuje a dále ho konkretizujeroční plán práce předsednictva AVO.AVO při aktualizaci svého programuna příští období vychází zejménaz těchto rámcových skutečností a očekávání:• Pro český aplikovaný a průmyslový výzkuma vývoj jsou otevřeny nové příležitostia stimuly v podmínkách očekávanéhopokračování ekonomického růstu,rostoucích požadavků na posílení konkurenceschopnostifirem i české ekonomikya budování společnosti znalostí v ČR.Současně se bude muset vypořádávats rostoucími nároky v sílící tuzemské, evropskéa globální konkurenci. Jeho budoucíúspěšnost předpokládá přípravuprůlomových výzkumných projektů a intenzivnípozornost využití výsledků výzkumua vývoje jako zdroje inovací.• Zároveň se nacházíme v období historickyvýznamných změn pro státní podporuvýzkumu, vývoje a inovací. Dalšívývoj bude výrazně ovlivněn realizacíRámce společenství pro státní podporuvýzkumu, vývoje a inovací, uskutečňovánímpřijaté Reformy systému výzkumu,vývoje a inovací v ČR (dále jen Reforma)a novelizací zákona č. 130/2002Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejnýchprostředků. Reforma by mělamimo jiné přispět k vyššímu využití výsledkůvýzkumu a vývoje pro inovace,měla by být zřízena Technologickáagentura ČR a vytvořen systém státnísprávy odstraňující stávající roztříštěnosta určitou nekoordinovanost státnípodpory výzkumu a vývoje. Tyto reformníkroky jsou v souladu s dlouhodoboustrategií činnosti AVO.• Postupně je implementována Národníinovační politika ČR na léta 2005 –2010 a bude se připravovat Národní politikavýzkumu a vývoje ČR na léta 2009– 2015 vycházející z Reformy.• Programy financované ze strukturálníchfondů EU v letech 2007 – 2013a orientované na podporu výzkumua vývoje (např. Potenciál ad.) znamenajíšanci pro členy AVO rozšířit své výzkumnéa vývojové kapacity, ale současněposílí zájem řady výrobních firemprovádět vlastní výzkum a vývoj.• Vedle čerpání prostředků ze strukturálníchfondů existují i příležitosti pro členy AVOv rámci 7. RP EU, programu Eurostars pro2/2008ip&tt15


MSP v programu EUREKA a v neposlednířadě i v programu EU Competitivenessand Innovation Programme.• V příštích letech se současně s růstemmožností investovat do výzkumnýchkapacit bude zřejmě silněji projevovatjiž nyní pociťovaný nedostatek výzkumnýchpracovníků některých odbornostía zejména v některých regionech.• V současné době probíhají přípravy napředsednictví ČR v EU v roce 2009.• Členy AVO je již řada velmi úspěšně serozvíjejících výzkumných ústavů a firem,prosazujících se i v mezinárodním měřítkua intenzivně zapojených do mnohazahraničních projektů, zejména evropských.Nové příležitosti otevírají prostorktomuto rozvoji i dalším členům AVO.Vycházejíc z těchto a dalších skutečnostía očekávání chce AVO klást nadále důraz napodporu komerčně využitelných výsledků výzkumua vývoje a hájit zájmy svých členůz oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Jakopriority pro příští období si stanovuje:• účastnit se aktivně z pozice představitelepodnikatelského výzkumu a vývoje uskutečňováníReformy, přípravy novely zákonač. 130/2002 Sb. a dalších právníchpředpisů a jiných souvisejících činností;• přispět v podmínkách rostoucích požadavkůna výzkum a vývoj jako zdroj inovacíkpřekonání disproporcí v alokaci finančnípodpory výzkumu a vývoje (např.dosáhnout vyššího podílu účelových prostředkůa tedy i více prostředků na financováníprogramů aplikovaného a průmyslovéhovýzkumu apod.) a v danémkontextu i k celkovému zdokonalení kritériía systému hodnocení výzkumu a vývoje;• vytvářet podmínky pro zapojení svých členůdo programů financovaných ze strukturálníchfondů v období 2007 – 2013 formouporadenských, informačních a dalších akcía činností na pomoc členům AVO v jejichúsilí o získání podpory;• podporovat vyšší zapojení svých členůa českého aplikovaného a průmyslovéhovýzkumu a vývoje do mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývoji, zejména pakdo 7. RP EU a do programu EUREKA;• podporovat spolupráci výzkumu a průmyslua vytváření sítí institucí veřejnéhoa soukromého výzkumu s využitímOKO AVO;• usilovat nadále o větší prezentaci realizovanýchvýsledků a úspěchů aplikovanéhoa průmyslového výzkumu a vývojea činnosti AVO a jejích členů a přispívattak ke vnímání v široké veřejností významutohoto výzkumu a vývoje pro směřováník dlouhodobé prosperitě země.AVO si se zřetelem ktěmto prioritáma jiným záměrům určuje pro příští obdobízejména tyto úkoly a další činnosti:• Účastnit se při uskutečňování Reformy naaktivitách týkajících se změn v systémustátní podpory výzkumu a vývoje z pozicepotřeb rozvoje podnikatelského výzkumua vývoje (se zaměřením na legislativuv předmětné oblasti, zejména přípravunovely zákona č. 130/2002 Sb., na vytvářenírovných podmínek, potřebných kompetencía odpovědnosti a to s využitím zapojenípředstavitelů AVO do různýchpracovních skupin v úrovni státní správy,dále s využitím kontaktů s představitelipolitických stran, státních orgánů, Radypro výzkum a vývoj apod. a spolupráce připrosazování příslušných opatření s představitelivysokých škol, AV ČR a VVI).• Prosazovat odpovídající a v zahraničívyužívané formy a rozsah účasti státu připodpoře aplikovaného a průmyslovéhovýzkumu a vývoje (zvýšení podílu účelovéhofinancování, vytvoření ucelenéhosystému nepřímých forem podpory výzkumua vývoje apod.). K tomuto účeluvyužívat odpovídající zastoupení AVOv Radě pro výzkum a vývoj, zapojenía účast AVO na aktivitách MŠMT, MPO,MZe a dalších orgánů s působností v oblastipodpory výzkumu a vývoje a takéspolupráci AVO se Svazem průmyslua dopravy ČR při integraci zájmů v oblastiprůmyslového výzkumu a vývoje.• Podporovat spolupráci badatelského výzkumu,aplikovaného výzkumu a vývojea podnikatelské sféry jak v České republicetak v mezinárodním měřítku (prosazovánímlepšího institucionálního i informačníhoprostředí pro transfer poznatků;rozvíjením spolupráce na společných projektechs AV ČR, vysokými školami a podnikatelskousférou; spoluprací se SP ČRa dalšími podnikatelskými sdruženímia svazy, s AIP ČR a IA ČR.; pořádánímrůzných odborných seminářů a konferencí,udržováním aktualizované databázečlenů AVO a dalších organizací aplikovanéhovýzkumu a vývoje v ČR apod.).• Zajišťovat informační servis a poradenskéslužby pro své členy ve všech relevantníchoblastech (zejména při získávánípodpory ze strukturálních fondů a připodpoře mezinárodní spolupráce členůAVO a informační servis o uskutečňováníReformy) a dále realizovat odpovídajícíinformační a prezentační akce.• Podporovat činnost obecně prospěšnéspolečnosti Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s. (jejímž zakladatelem je AVOa která produkuje prakticky uplatnitelnévýsledky s pozitivním dopadem na aplikovanýa průmyslový výzkum a vývoj).• • •AVO jako představitel podnikatelského výzkumua vývoje posiluje plněním uvedenýchzáměrů a úkolů svou pozici kvalifikovanéhoa důvěryhodného partnera při řešení otázekpodpory a rozvoje výzkumu a vývoje v ČRs cílem řešení aktuálních i perspektivníchekonomických a společenských problémů.Plán práce předsednictva na rok 2008spolu s dalšími schválenými dokumentyjsou umístěny na www.avo.cz K. M.A.S.I.ASOCIACE STROJNÍCH INÎEN¯RÒShromáždění zástupců,memorandumLetošní 18. shromáždění zástupců zorganizovalz pověření výboru brněnský klubdne 26. března v Brně, v sále Technickéhomuzea. V dopolední části právě v tomtomuzeu delegáti, zástupci klubů a hlavníhovýboru, si se zájmem a obdivem prohlédlimoderní expozice pohybujících se strojůa polytechnických her pro mládež. To souznělos jedním z nosných témat Asociace –jak získat zájem mládeže o technické obory.Na shromáždění v odpoledních hodináchpodal tajemník Asociace Ing. Daněkzprávu o činnosti za uplynulé období od 17.zasedání v roce 2007 a zprávu o hospodaření.Dále proběhla volba výboru ASI, jemužskončilo 3 leté funkční období. V novémobměněném výboru je celkem 26členů, včetně zástupců klubů Brno, ŠkodaPlzeň, Česká Třebová, MI Pardubice, ESISBrno a Most. Předsedou výboru zůstávádoc. Ing. Daniel Hanus, CSc. Na zasedánípřednesli zprávy o své činnosti také zástupciklubů. Shromáždění potvrdilo prodlouženíčlenství v senátu ASI na další pětiletéobdobí řediteli Ing. Cachovi, rektoruVŠ dr. Jiráskovi a generálnímu sekretářiAIP ČR doc. Švejdovi. V plánu činnosti narok 2008 a v proběhlé diskusi se hovořiloo mezinárodních konferencích s účastí ASIDanubia – Adria v září t.r. v Českých Budějovicích,Turbomachinery ve ŠtýrskémHradci v březnu 2009, o zapojení Asociacedo České technologické platformy strojírenství(ve vazbě na EU),o zpracovánítechnických norem k modernizaci JE, o seminářike spolupráci s AIP ČR, o vstupu dooperačních programů EU v oblasti vzdělávánía zvyšování kvalifikace.Další důležité jednání – zasedání senátuASI proběhlo 23. dubna v Brně v sále kulturníhodomu Rubín. Jednání řídil jehopředseda Ing. Jan Havelka. Jednání se zúčastnilprezident ASI Ing. Zbožínek a tajemníkvýboru Ing. Daněk. Hlavním bodemjednání bylo jak řešit nedostatek kvalifikovanýchodborníků – inženýrů ve strojírenství.V návaznosti na to problém nezájmunebo malého zájmu mládeže o techniku.Současně byl projednáván stávající stavreakcí a řešení na memorandum ASI, vydanéhopočátkem roku 2008. Přítomní ředitelépodniků a profesoři strojírenskýchfakult VŠ poukázali na možné cesty řešení– podle vzoru západních zemí, získávánímládeže pro technické obory již od základníchškol, využití technických parkůa muzeí pro mládež, vrátit do škol odbornépraxe studentů v závodech, zvyšovat prestižvynikajících techniků ve společnosti aj.Problematika bude znovu konzultovánas dalšími odborníky, aby vznikl ucelený výstups návrhy konkrétních opatření.Memorandum Asociace strojních inženýrůČR knedostatku odborníků v technickýchoborech zaslané vedoucím představitelůmvlády, parlamentu a organizací, upozorňuje,že v současné době se v ČR nedostatekkvalifikovaných pracovníků stává brzdoudalšího rozvoje strojírenských podniků. Načeském trhu práce chybí kvalifikované dělnickéi technické profese, a to nejenom provlastní strojírenskou výrobu, ale předevšímpro konstrukci a vývoj moderních výrobků.České strojírenství, uvádí se v memorandu,se svojí bohatou tradicí vždy patřilo knejvýznamnějšímfaktorům růstu ekonomikya i v současnosti je tahounem národníhohospodářství. Zvýšená podpora strojírenstvía výchovy strojírenských odborníků je v zájmucelé naší společnosti. V další části seuvádějí náměty křešení situace a požadujese podpora a spolupráce příslušných institucí.Závěry z memoranda budou moci býtprovedeny po získání odpovědí na ně a dalšíchkonzultacích. Josef Vondráček16 ip&tt 2/2008


âESK¯ KOMITÉT PRO VùDECKÉ ¤ÍZENÍAktuální úkolyKomitétu se po zdlouhavých proceduráchpodařilo získat zpět ochrannouznámku „PIMCO“, kterou si v minulostineoprávněně nechal zaregistrovat ČKVŘBrno. Připomínáme, že ČKVŘ Brno jezcela cizí občanské sdružení, založenév roce 2003. Ochranná známka je na Komitéts konečnou platností registrovánaÚřadem průmyslového vlastnictví podčíslem 295934. Rozhodnutí nabylo právnímoci 7. 2. 2008.Z akcí, jež se konaly v loňském roce, seKomitét aktivně zúčastnil semináře„Ochrana průmyslového vlastnictví“, kterýve spolupráci s Úřadem průmyslovéhovlastnictví zorganizovala AIP ČR. Pozitivněbyla hodnocena klubová setkání na téma„Corporate Teleworking“ i „Vymahatelnostpráva v ČR“. Pravidelná měsíční setkánís pozvanými hosty měla kladný ohlasa s jejich pořádáním počítáme i letos.V dubnu Manažerský seniorský klubČKVŘ zorganizoval dvoudenní výjezdnízasedání kproblematice inovačníhovzdělávání, zejména seniorů. Na seminářipřednesli podnětné přednášky Mgr.Barbara Sporková, doc. Dr. Radim Valenčík,CSc., doc. RNDr. Judita Kinkorová,CSc., Ing. Bohumil Ullmann, CSc., JUDr.Pavel Cihlář i další lektoři.Účastníci hodnotiliseminář kladně a vyslovili názor, žeobohatil jejich poznatky o možnosti aktivníhopodílu seniorů v praktickém životěi v činnosti Komitétu.Z poboček Komitétu zejména pobočkaČeské Budějovice pravidelně začleňujeodborné přednášky z oboru řízení do programusvých zasedání.Členové Komitétu se aktivně zúčastňujíakcí Asociace inovačního podnikání ČR.Za velmi přínosné kinovačnímu podnikánímalých a středních podniků považují seminářea konference AIP ČR, zejména pakmezinárodní sympozium s výstavou INO-VACE, Týden výzkumu, vývoje a inovacív ČR. I v letošním roce se Komitét a jehočlenové hodlají aktivně účastnit sympoziai výstavní části INOVACE 2008.Nadále Komitét pokračuje v pořádáníodborných seminářů pro veřejnost. Navazujemena loňská témata:• komunikační dovednosti manažera,zdvořilost v komunikaci, podpora kvalifikovanéhořízení• zákoník práce, cestovní náhrady, novinkyv platech a ve mzdách• office management, etiketa a protokol,korespondence a spisová služba• elektronický podpis – principy a praktickévyužití.V letošním roce rozšiřujeme programo témata „Měkké dovednosti – soft skills“,i o tvorbu a řešení inovačních zadání (metodaTRIZ). Hodláme rovněž prohloubitčinnost zaměřenou na otázky elektronickékomunikace.Zájemci o akce se mohou předběžnězaregistrovat na ckvr@seznam.cz.Ing. Dagmar MacháčkováâESK¯ SVAZ VYNÁLEZCÒ A ZLEP·OVATELÒOchrana nehmotného vlastnictvíŽijeme již téměř 20 let opět v kapitalistickémsystému, kde se ctí osobní vlastnictví.Vše, co sami vymyslíte je vašeosobní nehmotné vlastnictví. A jako každévlastnictví, má i toto svoji hodnotu, kterávám může přinést zisk. Ochrana tohotovlastnictví je uzákoněna a je nakaždém jednotlivci, autorovi myšlenky,jak tuto ochranu využije. Někdo bude prosazovatnázor, že ochránit svoje myšlenky,vytvářející pokrok společnosti, je nutnéa potřebné, protože nová chráněnářešení mají daleko vyšší hodnotu a jsoui efektivnější mezi novými inovacemia technologiemi; druhý tento názor zasepopírá. Institut ochrany duševního vlastnictvívšak sahá do dob průmyslové revolucena počátcích 19.století. Ten má zaúčel ochranu majetku nabytého vlastníprací, mezi níž se počítá pochopitelněi práce duševní. Dále má za účel získáníkonkurenčních výhod inovátorů oproti neinovátorům.To znamená defacto ochranuvložených investic.Ochrana duševního vlastnictví se rozdělujena ochranu práv autorských, podcož spadá literární, hudební, výtvarnáa grafická činnost, a na ochranu průmyslovéhovlastnictví, kam spadá převážnětechnická činnost. Speciální činnost –počítačové programy –software (SW) –spadá do oblasti autorských práv, protoževlastní SW jako algoritmus nelze v ČRchránit, ale většinou je SW spojen s vydánímuživatelské příručky a tento komplexjiž jako literární dílo ochránit lze.Ochrana průmyslového vlastnictví poskytuješirokou škálu ochran výrobkůa technologických postupů v oblasti průmyslovévýroby strojírenské, stavební,elektrotechnické, chemické a farmaceutické.Ochrana služeb je poskytovánav obdobném členění jako pro výrobky, zahrnujeale i služby dopravní, projektové,konzultační a další.Ve spisech, uložených na Úřadě průmyslovéhovlastnictví v Praze, kde jsouvšechny dokumenty k ochranám průmyslovéhovlastnictví v ČR, najdete tedynejnovější stavy techniky vymyšlené lidmina celém světě. Proto při hledání novéhotechnického řešení je vhodné nahlédnoutdo této pokladnice vědomostí lidstva.Touto myšlenkou se zabývali informaticijiž celé minulé století, jak vhodně vybrat,nyní již z 52 milionů spisů, to nejblížepodobné řešení danému problému.Rychlý rozvoj elektronických databázía pamětí tomu silně napomohl. Všichnipatentoví zástupci a pracovníci, věnujícíse této rozsáhlé agendě praví, že vše jižbylo vymyšleno, jen to najít a oprášit! A tose při rešeršním hledání podobností nebostejností kpodanému návrhu na ochranujiž mnohokrát potvrdilo. Dokonce jsouznámy skutečnosti, že dva i více lidí vymyslív daný okamžik na naší planetěstejnou novinku. A teď závisí na nich, jakrychle a efektivně si ji ochrání a získají takkonkurenční výhodu. Již existuje SW, kterývám pomůže najít již známá hodně podobnářešení, což uspoří mnoho času vymýšlením,zkoušením a prototypováním.Některé myšlenky, zvláště vojenskéhocharakteru, jsou sice ochráněny, ale formoutzv. utajených (nezveřejňovaných)patentů.S ochranou vyvstává ale další nutnost.Chráněnou skutečnost nesmí průzkumovýpracovník Úřadu průmyslového vlastnictvínikde najít, jinak chráněná myšlenkaztrácí novost, a ta se posuzujez celosvětového hlediska. To vlastně znamená,že se nová myšlenka nesmí předpodáním na Úřad nikde ve světě (v literatuře,novinách, v médiích, na výstavách)objevit.Ochrana nestojí mnoho peněz při podánína Úřad, ale velmi se pak zdražujepři projednávání žádosti o uděleníochranného dokumentu a jeho udržování.Zvláště výrazné je to při přihlašováníochrany v zahraničí. To by si měl každýpečlivě zvážit, než se do mezinárodníochrany pustí. Vše výše uvedené se týkáformální ochrany myšlenek.Autorská práva se registrují na Ministerstvukultury ČR v jimi vedeném rejstříku.Existuje však i neformální ochranamyšlenek, rozšiřující možnosti získáníkonkurenčních výhod. Je to:• Utajení (je nejefektivnější, pokud sejedná pouze o 1 osobu; při více osobáchse uzavírají smlouvy o mlčenlivosti,ale ještě před sdělením podstatyřešené skutečnosti)• Vyloučení přístupu kinformacím (přímonebo zprostředkovaně)• Častá cirkulace funkcí v organizaci(pracovník se nestačí zcela „zabydlet“na 1 místě)• Ustavení prokuristů (rozdělení rozhodovánímezi více osob)• Řízení organizace, mající vztah kzákazníkům(„na míru šité“ výstupy)• Dokumentace (důsledné zaznamenávánípracovního cyklu včetně jednání)• Podpora organizování efektivních šetrnýchtýmů (týmová práce dotáhne problémdo patentovatelného výsledku přiznačných úsporách, na což jednotlivecvětšinou nestačí)• Rychlé inovační cykly (než ostatní stačíchytit krok, je na trhu další inovace)• Metody technické ochrany informací(různé zabezpečovací prostředky,2/2008ip&tt17


protože největší únik informací je odvlastních pracovníků)• Publikování (zveřejnění nového kdekolivv mediích, a tím posouvání laťky znalostív daném oboru)Mezi formální a neformální ochranouexistuje i efektivní ochrana v malých společnostechve formě např.: poradenství(vymýšlení a realizace zcela konkrétníchnovinek dle přání a potřeb klientů), speciálníhoSW a nebo intenzivní znalostní aktivityve službách (KISA) – kombinacerůzných metod za účelem uspokojení zákazníkastále inovovanými produkty.Velmi často se používá místo relativněnákladné právní ochrany naopak detailnípublikování ve významných oborovýchimpaktovaných časopisech, a tím praktickyznemožnění komukoliv si danou problematikuformálně chránit.Kde vzít peníze na patentování ?To bylo aktuální téma semináře dne23.4.2008, pořádaného ČSVZ a garantovanéhoing. P. Jirmanem. Vynikající spolupracígaranta, přednášejícího mj. metoduTRIZ – systémové vynalézání – s dalšímipřednášejícími – ing.V. Neumajerem, výkonnýmpředsedou AVO a pracovníkemAsistenčního centra a.s. Praha ing. J. Jasanským,přinesla zvídavému publiku mno-ho zodpovězených otázek. Protože se akcevelmi líbila a na všechny otázky a praktickéukázky nezbyl čas, bude se akce opakovatdo konce t.r. Sledujte proto webovoustránku ČSVZ. Tam jsou také presentacev Power Pointu obou přednášejících, takžepo jejich pročtení můžete příště přijít připravenia nabyti otázkami. Konání akce budevčas zveřejněno na webu ČSVZ a pozvánkarozesílána elektronicky. Celkověřečeno, je dosti tuzemských finančníchprostředků a zvláštní program – PATENT –obhospodařovaný CzechInvestem, na přihlášenívelmi dobrého nápadu formou patentunebo průmyslového vzoru.Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.předsedaTECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIProjekt BIOFIXUnikátní projekt BIOFIX mezinárodníhoprogramu EUREKA, který má za cíl využitíspalinového oxidu uhličitého (CO 2) připěstování produkčních kultur sladkovodníchřas Chlorella realizuje tým pracovníkůz třeboňského oddělení Mikrobiologickéhoústavu Akademie věd ČR v objektuliberecké spalovny komunálních odpadůTERMIZO a.s. Dosavadní průběh řešeníprojektu prokázal, že vybrané kmenyChlorelly rostou na spalinovém CO 2dokoncelépe, než na potravinářském CO 2,který se do rostoucích kultur řas běžnědodává. Kvalitu libereckých spalin potvrzujeskutečnost, že řasy, vypěstované naodpadním CO 2splňují všechny přísné parametrypro potravinářské využití.Řízené pěstování sladkovodních řas, využívanýchpro vysoký obsah cenných látekzejména v humánní výživě, se ve světěprovádí od padesátých let minulého století.V poslední době, kdy se intenzivně hledajírostlinné suroviny pro výrobu biopaliv, sena řasy soustřeďuje nebývalá pozornost.Je ktomu řada důvodů: řasy velmi rychlerostou a jejich výnosy ve vhodných podmínkáchaž 15 x převyšují výnosy klasickýchplodin. Kultivační jednotky nezabírají18 ip&tt 2/2008zemědělskou půdu, sklizeň řas je průběžnápo celou kultivační sezónu.Aby bylo možné biomasu řas pro výrobubioetanolu skutečně použít, musí být jejichprodukce co nejlevnější. O tom rozhodujezejména způsob pěstování, ovlivňující velikostvýnosů a cena živin, které se musejířasám krychlému růstu přidávat, přičemžzhruba 50 procent z nákladů na živiny tvoříprávě CO 2. „V současnosti se kultivaceřas ve světě provádí téměř výhradněv otevřených bazénech, kde se cca 30 cmtlustá vrstva živného roztoku s řasami míchápomocí lopatkových míchadel. Míchánímusí probíhat i v noci, kdy řasy nerostou.Vzhledemk veliké vrstvě řas je mícháníenergeticky náročné a narostlé řasy se musejísklízet již při velmi nízké hustotě. Toprodukci řas velmi prodražuje,“ přiblížil problematikuVilém Zachleder z třeboňskéhořešitelského týmu.Třeboňský kultivační systém, patentověchráněný v Řecku, USA a v České republice,vypracovaný v průběhu minulýchpatnácti let týmem Jiřího Douchy je zcelaodlišný: živný roztok s řasami nepřetržitěstéká ve vrstvě pouze několika milimetrůpo meandrovitě uspořádaných nakloněnýchplochách, v noci jsou řasy uloženyv nádržích. Hustota pěstovaných řas je vesrovnání s bazény 100 x vyšší, nákladyna provoz jsou čtvrtinové, výnosy biomasyjsou ve srovnání s bazény dvojnásobné.Systém, jehož vysoká výkonnost sepotvrzuje zejména v oblastech jižního klimatu,byl úspěšně ověřen v Austráliia v jižním Řecku.Jako experimentální pracoviště pro projektEUREKA BIOFIX byla vybrána Libereckáspalovna. Ta energeticky využívá téměř90 tisíc tun odpadu, vyrábí teplo pro 13600 domácností a tím pokrývá jednu třetinuspotřeby liberecké aglomerace. Navíc vyrábíelektrickou energii pro pohon vlastníchstrojů a 3 400 domácností. A právě libereckáspalovna, která produkuje ročně 90.000tun oxidu uhličitého poskytla ideální podmínkypro unikátní experiment. „Obdobnépokusy se ve světě dělaly s CO 2z elektráren.Ten však řasy nepřežily. U nás se řasámdaří proto, že naše spaliny jsou velmičisté. Ročně vypustíme do ovzduší vesvých spalinách například pouhé dva kilogramyprachu“ uvedl hlavní řešitel výzkumnéhoprojektu Petr Novák ze společnostiTERMIZO a.s. Kvalitě čištění podle něj paradoxněpomohly obavy ze spaloven a hysteriekolem spalování odpadu. Díky tomubyly limity pro vypouštění škodlivin ze spalovennastaveny přísněji než u jiných zdrojů,například právě u elektráren.Liberecká spalovna má podle Nováka díkyúčinné instalované technologii a kvalifikovanémuprovozování nejkvalitnější čištěníspalin ze všech tepelných zdrojů. „Platípro nás plná legislativa Evropské unie a prospalovnu TERMIZO a.s jako legislativnězvláště velký zdroj emisí i integrované povoleníprovozu. Problematika emisí doovzduší je v Evropské unii velmi dobře propracovaná.Všechny spalovny mají povinnostprovozovat autorizované kontinuálníměření hlavních znečišťujících složek (TZLprach,TOC-organické látky, SO 2, NO 2,HCl, CO). Měříme je ve vypouštěných spalináchkaždou minutu, počítáme z nich průměrnépůlhodinové koncentrace a ty evidujemea porovnáváme s limity. Předepsanépřísné emisní limity do ovzduší spalovnaTERMIZO a.s. s rezervou plní,“ řekl Novák.Právě obavy ze spaloven vedly, podleředitele spalovny Pavla Bernáta ktomu, ženynější technologie čištění jsou v moderníchspalovnách, mezi které patří i ta liberecká,na nejvyšší úrovni a splňují požadavkyintegrované prevence znečištění(BAT). Předepsané limity spaloven jsoupodstatně přísnější než pro jiné tepelné


zdroje s výkony kolem 50 MW (libereckáspalovna má výkon 35 MW). „Nebezpečnýa obtížný komunální odpad, který produkujevyspělá civilizace, lze energeticky využívatjako obnovitelný zdroj energiea ekologicky ho přepracovat na užitečnývýrobek,“ poznamenal ředitel společnostiTERMIZO.„Z desítek kmenů řas jednobuněčnésladkovodní Chlorelly jsme použili kmen,který jsme vyizolovali v jižním Řecku. Vyznačujese rychlým růstem i za vysokýchteplot a odolností vůči vysoké koncentraciCO 2. Ověřovací kultivace v Liberci provádímev laboratorních bioreaktorech,v nichž jsou simulovány podmínky provelkoobjemovou kultivaci. Důležitým parametremje obsah škrobu v řasách neboťten je výchozí surovinou pro jeho následnoufermentaci na bioetanol. Zásahy doživotního cyklu řasové buňky jsme zvýšilipůvodní množství škrobu na dvojnásobek.Práce v tomto směru dále pokračuje.Zabývá se jí Laboratoř buněčných cyklů,vedená Vilémem Zachlederem," dodalJiří Doucha, spoluřešitel projektu.V současnosti je surovinou pro výrobubioetanolu ve vyspělých zemích převážněkukuřice (USA) a pšenice (EU). Dotovanávýroba z těchto plodin však není příliš efektivní.Četné studie prokazují, že z kukuřičnéhobioetanolu se získá jen o 10 až 20procent více energie, než kolik je třeba najeho výrobu. Situaci by mohly radikálnězměnit racionálně pěstované kultury řas:zatímco z jednoho hektaru kukuřice lze získatpřibližně čtyři tuny škrobu, u řas můžebýt toto množství desetkrát vyšší.„Vysoké výnosy, nízké provozní nákladypři kultivaci, použití odpadního CO2a vysoký obsah škrobu v řasové buňcedávají dobré předpoklady k tomu, abychommožná jako první na světě zahájilivelkokapacitní produkci řasové biomasypro výrobu biolihu. To je samozřejměpodmíněno tím, zda se nám podaří v rámcinového mezinárodního projektu získatfinanční prostředky na pokračování výzkumua jeho komerční realizaci“ zdůraznilJiří Doucha.Z hlediska marketingu by ale bylo asimálo přijatelné využívat v potravinářskémnebo kosmetickém průmyslu řasy pěstovanév kysličníku uhličitém ze spalin.Ekonomické, ekologické i obchodní využitítěchto řas vidí odborníci proto hlavněv jejich použití jako suroviny pro biopaliva.A také v tom, že vyvinuli de facto průmyslovoubezodpadovou technologii: odpadpři výrobě etanolu lze totiž využít jakokvalitní krmivo. Na schématu je naznačenafunkce budoucí spalovny.SCHÉMAÚspěch, o kterém již informovala některáčeská média, vyvolal velkou odezvu ve světě.Vědci chtějí technologii patentovat v Evropěa Americe. Úvahy o tom, kdy začne průmyslovávýroba, jsou ale zatím podle řešitelůprojektu předčasné. „Prokázali jsme, že jemožné v určitém prostředí pěstovat kmenyřas produkujících škrob. Provozní aplikaceale potřebuje podstatně větší plochu a samozřejměvětší investici. Pokud se této myšlenkyujme nějaký investor, je naděje, že sepostaví v budoucnu továrny, které budouprodukovat čisté odpadní plyny a řasy budoucelý komplex zefektivňovat: dalším kvasnýmprocesem se vyrobí bioetanol a zbytek sepoužije jako krmivo. Možným řešením je takéžádost o dotaci Evropské unie na demonstračníprodukční poloprovoz v libereckéspalovně, který by celý okruh uzavřel.Chceme pěstovat řasy využitelné jako surovinypro produkci biopaliv,“ řekl Novák.Projekt BIOFIX z mezinárodního programuEUREKA řízený Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy začal vědecký týmřešit před dvěma lety. Všechny projekty EU-REKA musejí mít zahraničního partnera.V tomto případě je jím renomované německépracoviště řasových biotechnologií v Nuthetalu,vedené profesorem Otto Pulzem.V navazujícím projektu, který se bude letospřipravovat, by měli vstoupit do hry taképartneři z jižních států, kde jsou výnosy řasdíky příznivému klimatu podstatně vyšší.Cena Mitsubishi ElectricVítězem soutěže zaměřené na netradičníaplikace programovatelných logickýchautomatů (PLC) Mitsubishi, kterouvyhlásilo české zastoupení této firmyspolu s časopisem Control EngineeringČesko, se stal Ondřej Štípek, student pátéhoročníku Fakulty mechatroniky a mezioborovýchinženýrských studií Technickéuniverzity v Liberci.Vpravo Čejka, uprostřed Štípek, vlevo DostrašilPrvní cenu – mimořádné stipendium vevýši dva tisíce Eur a návštěvu ve výrobnímzávodě Mitsubishi Electric v městě Nagoyav Japonsku pro něho a vedoucího odevzdanépráce Miloše Hernycha předali zástupcivyhlašovatelů soutěže ve středu 12.března v Břevnovském klášteře v Praze.Soutěž vypsala firma Mitsubishi Electricpro studenty technických vysokýchškol v České a Polské republice. Mezi pětifinalisty české části, kteří si odnesli mimořádnéstipendium, jsou čtyři studentiÚstavu mechatroniky a technické informatikyFM Technické univerzity v Liberci.„Zaměřili se zejména na úspory energiev terciální sféře,“ upřesnil Miloš Hernych,který na FM TUL vyučuje předmět Projektováníautomatizovaných systémů.Slavnostního předávání ocenění se zúčastniltaké proděkan FM TUL Aleš Richter.„Skvělý úspěch našich studentů přineseužitek celé fakultě. Za každého finalistutotiž fakulta dostala od firmy MitsubishiElectric jeden kompletně vybavený řídícísystém včetně sofwaru,“ řekl RichterNejvíce se zadání firmy přiblížil Ondřej Štípěk,který systémově využil a propojil různéprvky z výrobního sortimentu firmy MitsubishiElectric v takzvaném inteligentním obytnémdomě, přičemž vše integruje pod společnéřízení. „Vybavení obytných domůdosud neřeší kontinuitu všech systémů. Ondřejůvnávrh je originální v tom, jak všechnysystémy funkčně propojil,“ uvedl Hernych.Zástupce firmy zaujal také návrh studentaprvního ročníku Jana Čejky. Navrhlefektivní řízení solárního panelu pomocímikroautomatu Alfa. Celý systém je nezávislýna vnějším zdroji energie, výraznězvyšuje účinnost solárního systémua umožňuje případný přebytek vyprodukovanéenergie dodávat do elektrizační sítě.Mezi finalisty postoupil také Pavel Dostrašil,student pátého ročníku. Ten se zabývalproblematikou řízení systémů pasivního domu.„Zabýval jsem se tímto problémemz obecného hlediska v porovnání se současnýmizpůsoby řešení. Došel jsem kjednoznačnémuzávěru: pokud se podaří jednotlivéPLC pospojovat, přináší to úspory energiei další užitek.Samozřejmě, že ve finálě záležína dalších okolnostech – například na stavebnímmateriálu a jeho izolačních vlastnostech,“řekl Dostrašil, který toto téma podrobnějizpracovává ve své diplomové práci.Čtvrtým finalistou je Jiří Šťastný, kterýprvky od firmy Mitsubishi použil pro řízeníklimatu v průmyslové hale. Odpadníteplo zužitkovává v rekuperačním výměníku,čímž je možné dosáhnout značnýchúspor energií.Automatické ovládání aplikací a zařízení sestává v současném elektronickém světě jižsamozřejmostí. PLC – Programmable LogicController je malý počítač používaný pro automatizaciprocesů v reálném světě, jako jeřízení strojů nebo výrobních linek v továrně.V současnosti však tyto systémy pronikajíi do běžného života a můžeme se s nimi setkatnapříklad v prostředcích hromadné dopravynebo i v domácnostech. Vedoucí Ústavumechatroniky a technické informatiky TULPetr Tůma připomněl, že ústav se problematikouPLC zabývá již léta a ve spolupráci s firmamiřeší při výuce různé aplikace. Podle nějje oboustranně užitečné, že firmy ve spoluprácis univerzitou chtějí hledat nové aplikacePLC. Studenti jsou kreativní a inovativní.Ukazuje se, že přinášejí nové pohledy, přicházejís novými i aplikacemi standardníchautomatů, určených pro řešení výrobníchtechnologií. Umějí se také dívat novými směrynad rutinní standardní postupy.2/2008ip&tt19


Strojní inženýrstvíOdbornou konferenci v rámci projektuIn-TECH na téma „Inovace studijního programuStrojní inženýrství v souladu s potřebamičeského průmyslu“ uspořádalav únoru 2008 v Centru průmyslového inženýrstvív Liberci Fakulta strojní Technickéuniverzity v Liberci . Projekt je zaměřenýna inovaci vzdělávacího procesuv magisterském studijním programuStrojní inženýrství a je zaměřen na takovéoblasti jako je materiálové inženýrství,strojírenská technologie, CAD, diagnostika,výrobní systémy a metodologie inovačníhoinženýrství.Více než 60 účastníků konference seseznámilo s výsledky průzkumu zaměřenéhona potřeby českých průmyslovýchpodniků ve vztahu k inovaci studijníhoprogramu. Průzkumu, který byl v rámciprojektu proveden v období od září 2007do 20. února 2008, se zúčastnilo téměř90 respondentů z průmyslových podniků.Z vyplněných dotazníků vyplynulo, že firmymají zájem na tom, aby se ve výuceposílily určité předměty a studenti tak získalinové znalosti či dovednosti. „Kladoudůraz například na řízení projektů a napředměty zaměřené na inovace a metodypodporující vysokou produktivitu. Tvrdí,že vždy nepotřebují příliš úzké specialisty,ale rovněž i strojaře se širším zaměřením,tedy jakési univerzální provozní čiprůmyslové inženýry,“ uvedl proděkan fakultystrojní docent Miroslav Malý.Součástí konference byl také workshopúčastníků na téma „Profil absolventastrojní fakulty a jeho uplatnění na trhupráce“. Workshopu se zúčastnili zástupcifirem, které mají zájem zaměstnávat absolventyfakulty strojní. „Ptali jsme se jich,co považují za hlavní nedostatky našichabsolventů. Většinou se shodovali natom, že jejich nevýhodou je absence praxeběhem studia,absolventi jsou špatnějazykově vybaveni a mají velké nedostatkyv oblasti komunikačních a prezentačníchdovedností ,“ uvedl manažer projektudocent Ivan Mašín. S tím souhlasí takéředitel inženýringu a servisu děčínskéspolečnosti Chart Ferox, a.s. Martin Čekal.Potvrdil, že absolventi fakulty strojnímohou najít uplatnění jednak v inženýrin-gu jako konstruktéři a projektanti a jednakv oblastech průmyslového inženýrství.„Plánujeme dlouhodobě přijímatzhruba dva absolventy ročně,“ konstatovalČekal. Přiznal zároveň, že z hlediskapotřeb děčínské firmy mají absolventi stáleřadu nedostatků. „Jsou to nejen odbornéznalosti z oblasti termomechanikya hydromechaniky, pevnosti a pružnostiale také jazykové znalosti. Rozhodně jepotřeba zlepšit schopnosti v oblasti komunikace.To se týká umění řešit problémyv širším kontextu i obhájit své nápady,“konstatoval Čekal. Dodal, že firmaChart Ferox, a.s. je připravena spolupracovats Technickou univerzitou v Libercina poli diplomových prací, participovat naspecifických přednáškách a cvičeních,ale také nabídnout studentům exkurzea tolik postrádanou praxi.Na základě připomínek bude podle proděkanaMalého Fakulta strojní TUL výukusměrovat také více mezioborově. Novépředměty, jež jsou součástí nově akreditovanéhostudijního oboru „Inovační inženýrství“,budou zaměřené mimo jiné na inovacevýrobků a inovaci procesů. V rámciprojektu ve spolupráci s externími odborníkybude studentům nabídnut i nový fakultativnípředmět zaměřený na životní prostředí.Podniky totiž budou muset v budoucnuještě více přizpůsobit výrobu požadavkůmna ochranu životního prostředí. „Uvědomujemesi také, že je třeba se při vlastním studiuještě více zaměřit i na týmovou formupráce. Studenti musí být vedeni k tomu,aby uměli těsně spolupracovat s (nejen tuzemskými)kolegy z dalších podnikovýchprocesů jako je např. marketing, ekonomika,řízení jakosti apod. Pro jejich vlastníkariéru i pro úspěch jejich inženýrské činnostije rovněž důležité, aby uměli systémověplánovat, řídit a prezentovat projekty,“dodal Ivan Mašín.Také personální ředitel významnéhosklářského podniku Preciosa Jablonecnad Nisou Lubomír Málek potvrzuje zájemfirmy o strojní inženýry. Nabízí jim práci vevýrobě v oblasti řízení výroby, v logisticevýroby, v technické přípravě výroby ale takév technickém rozvoji při vývoji novýchtechnologií a zařízení pro výrobu. „Osobněse domnívám, že studenti nemají zažitéobecné a logické postupy při řešení technickéúlohy, zadání. Nemusí se jednatvždy o čistě technickou úlohu.V širším slovasmyslu se jedná o logický postup při řešeníúlohy – průzkum informací, rešerše,analýza, návrh směru řešení, návrh variant,výběr optimálního řešení a zpracovánířešení. Dále je potřeba, aby si studentiosvojovali argumentační dovednosti, dokázaliobhájit svůj postup a svůj postupuřešení. Rozvoj nelze odloučit od bez kreativity.V rámci studia by u studentů měly býtproto rozvíjeny techniky tvůrčího myšlení,“konstatoval Málek.Podle proděkana FS TUL Miroslava Maléhoje ale kdosažení dobrého výsledkua splnění náročných požadavků praxe nezbytnáspolupráce právě s průmyslovýmipodniky, které mají oprávněné připomínkykprofilu absolventa strojní fakulty. Firmy sinapříklad stěžují, že absolventi FS nemajíza sebou dostatečně dlouhou praxi a požadují,aby byla zavedena povinná nejménějednosemestrální praxe v průmyslovémpodniku. Je to německý model a podle Maléhoby bylo prospěšné, zavést ho pro profesněorientované bakaláře i u nás. Tovšak vyžaduje větší vstřícnost ze stranyprůmyslových firem. „Abychom mohli povinnoupraxi akreditovat jako součást studijníhoplánu, potřebujeme mít stabilnínabídku pro 200 až 300 studentů. Akreditačníkomisi můžeme přesvědčit jen tehdy,když předložíme odpovídající počet uzavřenýchdohod o poskytnutí praxe. Zahájímeproto jednání o zaměření a délce praxes průmyslovými podniky,“ řekl Malý.Dodal zároveň, že vztah průmyslovýchpodniků k vysokým školám se sice zlepšuje,ale pomalejším tempem, než by vysokéškolství potřebovalo.Nositelem projektu In-Tech je Technickáuniverzita v Liberci a při jeho realizaciúzce spolupracuje se svým dlouholetýmpartnerem společností Škoda Auto MladáBoleslav. Škoda Auto potřebuje hodnětechnicky vzdělaných odborníků. Napříkladjen nový projekt na realizaci průmyslovéhocentra představuje potřebu třístovek míst. „Proto spolupracujeme s vysokýmiškolami a v otevřené diskuzi říkáme,jaký profil absolventa nám vyhovuje.Na druhé straně se ale aktivně snažíme„ztvárňovat“ studenty strojírenství, abypotřebám praxe odpovídali. S libereckouuniverzitou máme uzavřenou smlouvuo spolupráci, nabízíme například témata20 ip&tt 2/2008


pro diplomové práce a nejlepší diplomovépráce finančně odměňujeme. Podílíme sena výuce a řešíme společně konkrétníproblémy, například tváření závitů blokůmotorů. Novinkou je nabídka stipendií.Kromě toho realizujeme například jednoročníprogram training, v jehož rámci projdenově přijatý absolvent všemi provozya absolvuje několikaměsíční zahraničnístáž,“ přiblížil spolupráci s TUL Petr Vodičkaze společnosti Škoda AutoNáklady na realizaci projektu ve výšizhruba 8,3 milionu korun, jsou hrazenyprostřednictvím MŠMT z Evropského sociálníhofondu a ze státního rozpočtu ČR.Cílovou skupinou projektu jsou studentiFS TUL a cílem projektu je podpořit inovaceodborných předmětů v souladua aktuálními potřebami českého průmyslu.V rámci projektu se podle Ivana Mašínazajistily nové studijních pomůcky a zařízenípro laboratoře.V rámci další výzvy MŠMT projektovýtým počítá s předložením navazujícíhoprojektu In-TECH 2, který by byl zaměřenna další rozvoj nového studijního oboruInovační inženýrství a konstrukční oborystandardního studijního programu Strojníinženýrství. Po jednání s významnýmipartnery se rýsuje možnost vybavit skutečněmoderní učebnu se špičkovýmiaplikacemi pro práci strojního inženýra ve21. století.Měření vlastnosti textiliíVědci z Technické univerzity v Liberciumějí změřit komfortní vlastnosti textilií.Zákazník tak může získat potřebné informaceo vlastnostech výrobku, který si kupuje.Ke komfortu moderních, zejménasportovních, textilií patří pocit tepla a suchépokožky. U levných oděvů se vlhkosthromadí v textilii a zhoršuje její tepelnouizolaci a při kontaktu s pokožkou vyvolávánepříjemný pocit vlhkosti, neboťvzrůstá její tepelná jímavost a třeníRychlé a nedestrukční měření paropropustnostia tepelného odporu sportovníchoděvů umožňuje speciální přenosný přístrojPERMETEST, který v roce 1990 patentovalprofesor Luboš Hes z Fakultytextilní Technické univerzity v Liberci. Jeto pravděpodobně jediný přístroj na trhu,který umožňuje nedestrukční testovánívýparného a tepelného odporu oděvů.„Původní přístroj s analogovým výstupemjsme s kolegou Doležalem z fakulty mechatronikya mezioborových inženýrskýchstudií zmodernizovali v rámci realizaceprojektu Výzkumného centra Textil I.Nyní ho lze připojit k počítači a je výrazněpřesnější než ten původní. Používámeho i při výuce. Jeho hlavní výhodou je, žeběhem 2-3 minut se provede spolehlivéStudentka Kateřina Rýznerová nabídla v rámcisvé bakalářské práce měření paropropustnostisportovních oděvůProfesor Luboš Hes je autorem patentovanéhopřístroje na měření paropropustnosti textiliítestování, aniž by se oděv poškodil,“ řeklHes. Dodal, že na seminářích si studentise zájmem ověřují kvalitu svých bund,avšak někdy bývají nemile překvapeni.Měření je založeno na hodnoceníúrovně tepelného toku procházejícíhopovrchem měřícího přístroje, tzv. Skinmodelu. Porézní měřící povrch přístrojeskutečně v jistém smyslu simuluje lidskoupokožku. Jeho zavlhčením se simulujeproces ochlazování při pocení. Vlhkostv porézní vrstvě se mění v páru a ta prostupujetextilií. Výparný tepelný tok je měřensnímačem. Jeho hodnota je přímoúměrná paropropustnosti měřené textilie,resp. nepřímo úměrná jejímu výparnémuodporu. Kromě obou těchto veličin přístrojměří také tepelný odpor. Přístroj,který vyrábí česká firma, byl instalován jižve 22 zemích světa, a to zejména u velkýchvýrobců textilií a oděvů. Kromě Evropyse používá se například i v Austrálii,Brazílii a USA. Přístroje se využívají i provýzkumné účely, při vývoji nových výrobkůa pro certifikaci. Testování ve zkušebníchlaboratořích se totiž doposud běžněprovádí tak, že se do standardního komerčníhopřístroje vkládá vyříznutý vzoreklátky o rozměrech 30 x 30 centimetrů,a oděv se tak zničí. Málokterý zákazník sitroufne poslat oděv na testování, a taknení ani dostatečný přehled o kvalitěoděvů, o kterých prodejci tvrdí, že splňujínáročné požadavky na komfort nošení.Nedestrukční testování relativní propustnostivodních par oděvů je významnýmpříspěvkem k získání přehledu nabízenéhozboží na trhu. Mohl by přispětkodhalení padělků renomovaných značekkteré se často vyznačují prakticky nulovoupropustností.Relativní paropropustnost se měří sev procentech. Volný povrch pokožky pakpředstavuje stoprocentní propustnosta zcela nepropustný znamená nula procent.Pro podzimní a zimní bundy platí jinéhodnoty přípustné paropropustnosti,což je dáno závislostí produkce potu nateplotě okolí. Za kvalitní lze označit silnouzimní bundu při paropropustnosti nad 6 –8 procent a podzimní bundu s nižší tepelnouizolací při paropropustnosti mezi 15– 30 procenty.Součin tzv. relativní paropropustnostia tepelného odporu představuje u bund indexkvality. Tento index pak lze porovnats cenou. Podle odborníků z marketingu bymohl Hesův přístroj pomoci při odhalovánínekvalitních výrobků v Asie a má význami pro obchodní firmy, které nakupují asijsképolotovary. Tento způsob měření má význami při výrobě a vývoji membrán. „Měřenítrvá zhruba tři minuty. Když se vyvíjínová membrána, víte prakticky okamžitě,na čem jste,“ tvrdí profesor Hes.Katedra hodnocení textilií fakulty textilníprovádí v současné době servisní měřenítepelného komfortu pro několik výrobcůsportovních a ochranných oděvů.Detailní analýzy zahrnují také měřeníkomfortních parametrů textilií za vlhka,což zmíněný přístroj díky krátké době měřenísnadno umožňuje. Do výzkumu sezapojují i studenti. „Jde nám o to, abychomzjistili parametry tepelného komfortuvýrobků a definovali jejich komerčněpřípustné meze. O této metodě přednášímjiž několik let v řadě zemí. Prodejcizatím ještě význam této metody nedocenili,ale výrobci a zákazníci už ano,“ zdůraznilHes.Bezplatné měření v rámci své bakalářsképráce nabídla zákazníkům v liberecképrodejně se značkovým sportovnímzbožím HUDYsport také studentkaoboru Textilní marketing KateřinaRýznerová. Přístroj PERMETEST bypodle některých prodejců mohl být instalováni v dalších prodejnách. „Měřeníje rychlé a přesvědčivé. Zákazníci byviděli, co prodáváme a měli by záruku,že nabízené zboží splňuje jejich představy,“hodnotil nový postup měřeníRostislav Sedliský, předseda představenstval HUDYsport.Katedra hodnocení textilií Fakulty textilníTechnické univerzity v Liberci se komfortemtextilií zabývá velmi intenzivně. Organizujekurzy a přednášky i proprůmyslové firmy. Měření komfortu textiluje podle L. Hese důležité i z hlediska marketingu.Program Biomedicínská technikaNově akreditovaný tříletý bakalářskýstudijní program Biomedicínská technikaotevře Technická univerzita v Liberci.Příprava nového programu trvalazhruba dva roky a probíhala vespolupráci s Krajskou nemocnicí v Liberci.Liberecká univerzity získalaakreditaci letos v lednu a nový oborotevře v září 2008. Kromě akreditačníkomise Ministerstva školství mládežea tělovýchovy odsouhlasilo nový studijníprogram také Ministerstvo zdravotnictví.Přihlášky ke studiu novéhooboru bude TUL přijímat do koncekvětna 2008. Přijímací zkoušky budouuchazeči skládat z matematiky, fyzikya biologie, šanci na přijetí má zhruba35 uchazečů. Pro zájemce o studiumuspořádal Ústav zdravotnických studiídne 30. dubna Den otevřených dveří.Podstatnou část výuky bude zajišťovatÚstav zdravotnických studií TUL, kterýv současné době nabízí tříletý bakalářskýstudijní program Ošetřovatelství –2/2008ip&tt21


Všeobecná sestra. Oba studijní programypatří mezi zdravotnické obory s odbornouzpůsobilostí kvýkonu nelékařskéhozdravotnického povolání. ProgramBiomedicínská technika, obor Biomedicínskátechnika plně odpovídá požadavkůmzákona pro odbornou způsobilostkvýkonu povolání biomedicínský technik.Jeho zavedením reaguje TUL na nedostatekkvalifikovaných odborníků,schopných ovládat složité přístroje vezdravotnických zařízeních „Máme spolehlivésignály, že enormní zájem o absolventytohoto oboru budou mít nejennemocnice ale například i některá špičkoválékařská pracoviště v Praze, napříkladInstitut klinické a experimentálnímedicíny,“ konstatoval prorektor TULZdeněk Kůs. Dodal, že na výuce se budevýznamnou měrou podílet fakulta mechatronikya mezioborových inženýrskýchstudií, která zajistí výukuv předmětech týkajících se elektrotechniky,elektroniky, mechatroniky, řídící,měřící a výpočetní techniky a umělé inteligence.Na výuce náročného studijníhoprogramu se budou podílet i fakultastrojní, pedagogická, textilní a hospodářská„Univerzita bude spolupracovats některými odděleními Krajské nemocniceLiberec a.s., ale také s odborníkyz Institutu klinické a experimentální medicínyv Praze, kde budou studenti novéhooboru vykonávat i část své odbornépraxe. Nový obor umožní studentůmosvojit si odborné činnosti a zásady využitíprostředků zdravotnické technikya biomedicínské informatiky. Získají potřebnéznalosti nejen z matematiky, fyziky,oblasti elektrotechniky, biosignálů,biosenzorů, zdravotnických přístrojůa informatiky, ale také základní znalostiz biologie, anatomie, fyziologie člověka,patologie, preventivní medicíny, prvnípomoci, etiky, komunikace, psychologie,vybraných lékařských oborů, vybranéoblasti legislativy, ekonomiky, managementuvčetně velmi dobré jazykovéprůpravy. Důraz je kladen také na dovednostiorganizační, komunikativnía týmovou práci,“dodal KůsPodle generálního ředitele KNL LuďkaNečesaného KNL nový program libereckéuniverzity šitý na míru českého zdravotnictví.Liberecká nemocnice má podle nějvysoce specializovaná pracoviště s nákladnoua složitou přístrojovou technikou,kde najdou absolventi tohoto oboru perspektivníuplatnění. „Musím potvrditenormní nedostatek takto vzdělanýchpracovníků. S ohledem na dynamický vývojmedicíny se objevují stále složitějšípřístroje, a zvyšují se proto nároky na odbornéznalosti v technické rovině. Technickya zároveň medicínsky vzdělaní odbornícijsou pro zdravotnictví skutečnou„trefou do černého“. Už se těšíme na prvníbakaláře,“ uvedl dnes před novinářiMUDr. Nečesaný.Podle rektora TUL Vojtěcha Konopy jenový obor zcela v souladu se strategií libereckéuniverzity „Ústav zdravotnickýchstudií TUL a realizace nových studijníchprogramů Ošetřovatelství a Biomedicínskátechnika je pro Technickou univerzituv Liberci strategickou záležitostí. Zapojujese tak do systému zdravotnickéhovzdělávání i do vývoje a realizace novýchtechnologií. TUL bude i v budoucnu usilovato otevření technických studijních oborůzaměřených na zdravotnictví. Velkémožnosti slibují například nanotechnologiev oblasti tkáňového inženýrství,“ řeklKonopaÚstav zdravotnický studií TUL byl ustanovendnem 1. prosince 2004 jako samostatnájednotka při Technické univerzitěv Liberci. Založení ústavu bylo reakcí napožadavky Evropská unie pro vzdělávánítzv. regulovaných nelékařských profesí.Přijímá ke studiu zájemce, kteří úspěšněabsolvovali úplné střední všeobecné neboúplné střední odborné vzdělání zakončenématuritní zkouškou a následně splnili podmínkypřijímacího řízení. V současné dobězde studuje v prvním a druhém ročníkůzhruba sto studentů.J. KočárkováRADA PRO V¯ZKUM A V¯VOJInformace o zasedáníRady pro VaVV období od minulé informace se uskutečnila230. až 233. zasedání Rady.S trochou nadsázky lze říci, že se jednaloo nejvýznamnější období v „novodobých“dějinách českého výzkumu a vývoje(a inovací). Vládou byla schválena Reformasystému VaVaI v ČR, která budepo naplnění všech plánovaných kroků významněovlivňovat dění v ČR v oblasti budováníspolečnosti, založené na znalostech.K naplnění Reformy bude potřebauskutečnit celou řadu konkrétních kroků –počínaje promítnutím jejích zásad do státníhorozpočtu na příští léta, přes novelizacizákona 130/2002 Sb. o podpoře VaV, ažpo ustavení Technologické agentury (abychomjmenovali aspoň nejvýznamnějšíudálosti). Všechny významné kroky byměly být uskutečněny v tomto volebnímobdobí, aby nezůstaly mnohokrát plánovanéreformní kroky jen na papíře (podrobnějiviz obsahový článek M. Blažky).Jak bylo zveřejněno, měla by Reformanaplňovat vizi „za peníze získávat výzku-mem nové poznatky a v inovačním procesukonvertovat poznatky na peníze“.Dlouhodobě odkládané ustavení Technologickéagentury coby protějšku Grantovéagentury ČR by mělo být jedním z nejvýznamnějšíchkroků a lze jen doufat, že sepodaří založit orgán dělný, spravedlivý anebyrokratický, který posune kupředupodporu aplikovaného výzkumu a vývojev České republice. TA by měla soustředitvětšinu podpory aplikovaného výzkumu vČR, zatímco jednotlivé rezorty byly i nadáleodpovědné za koncepce strategieoborů.Když pomineme významné zvýhodněnípatentů v systému hodnocení VaV (kteréje ale možno pokládat za dočasné opatření,sledující jednorázové povzbuzeníochrany duševního vlastnictví), obsahujeuž reforma jen málo kroků, které by skutečněpřinášely pokrok ve směru budováníznalostní společnosti. Ta je totiž v rozvinutýchzemích založena na principechtzv. trojité šroubovice (tripple helix), tedyna propojení akademické sféry, průmyslua státní správy, směřující k optimálnímuvyužití všech zdrojů a synergií. Reformanaproti tomu obsahuje jen málo kroků,které takovéto synergie podporují a jentěžko napraví nežádoucí vývoj v podpořeVaV. Podle poslední statistiky OECD mátotiž podpora z veřejných zdrojů v ČR ze67,6 % povahu základního výzkumu, zatímcov zemích EU je to jen cca 30%. Neníse čemu divit, když se akademické institucehouževnatě brání aplikacidoporučení Evropské komise z loňskéhodubna, podle něhož by měly všechny instituceVaV, čerpající veřejnou podporu,vypracovat, realizovat a monitorovat svouvlastní politiku na podporu transferu znalostído praxe.Tato situace bude bohužel velkou překážkoui při čerpání strukturálních fondů– nově vznikající instituce VaV nebudouzvyklé získávat prostředky z jiných zdrojů,nežli ze státního rozpočtu a budou mítvážné problémy s udržením dlouhodobéexistence. Tím spíše, že budou do svýchzakázek pro průmysl muset zakalkulovatúplné náklady vč. podílu z odepisovanéhomajetku (jak každý manažer dobře ví,čím vyšší investice, tím menší schopnostkonkurovat cenou). Zatím se nezdá, že bysi toho byly instituce VaV vědomy a předhánějíse v “nafukování“ požadovanýchinvestic.MJ22 ip&tt 2/2008


ICC âRHlavní směry činnosti v roce 2008Návrh pro valnou hromaduICC ČR 3. 6. 2008Posláním ICC je podporovat mezinárodníobchod a investice a vytvářet příznivéprostředí pro rozvoj celosvětovéhoobchodu a tím i přispívat kvyššímu celosvětovémuživotnímu standardu. ICC provádítuto politiku prostřednictvím doporučenía stanovisek předkládaných vládámvšech zemí a mezinárodním organizacím,vytvářením pravidel a standardů usnadňujícíchpřeshraniční obchodní transakcea lobováním u významných mezinárodníchorganizací, institucí a vlád zemí zaodstranění překážek v mezinárodním obchodě.Světová ekonomika a obchod budei v roce 2008 čelit stále novým změnám.ICC bude nadále pomáhat svým členůmpřistupovat ktěmto změnám konstruktivněa efektivně.Strategické priority ICC pro rok 2008jsou:• posílení vedoucí pozice v oblasti politikymezinárodního obchodu a investování,tvorby pravidel a doporučenív mezinárodním obchodě a arbitráže• posílení role obhájce zájmů podnikatelskésféry• podpora celosvětové sítě Národníchvýborů a posílení členské základnyvčetně výrazného zviditelnění ICC a jejíhovlivu na světový obchodICC ČR s cílem naplňovat tyto záměryspolečně s ICC se zaměří na:• naplňování Stanov a smlouvy s ICCa zakládací listiny s ICC ČR• posilování členské základny a zapojeníširšího okruhu členů do činnosti mezinárodníchkomisí ICC a naplňování jejichprojektů• zveřejňování stanovisek a názorů ICCkproblematice mezinárodního obchodu,investic a podnikání• prohlubování odborných znalosti podnikatelskéspolečnosti v oborech souvisejícíchs mezinárodním obchodem formouseminářů a konferencí.• na posílení významu arbitrážního řízenía zvýšení podílu českých arbitrů na řešenímezinárodních sporů• na podporu a propagaci konsolidovanéhoKodexu reklamy a marketinguv mediální a komunikační praxi• na prohloubení spolupráce s CzechTradea HK ČR v regionech• poskytování odborných poradenskýchslužeb členům ICC ČR a za úplatuvšem zájemcům z oblasti zahraničníhoobchodu• informování členů, odborné veřejnostia médií o činnosti ICC prostřednictvímvlastního elektronického zpravodajea internetových stránek• zvýšení prodeje publikací ICC a jejichpřekladůP. Š.REGIONY v âRInovace a technologiev rozvoji regionůVe dnech 22. – 26. 4. 2008 se na brněnskémvýstavišti konaly historicky dosudnejvětší stavební veletrhy, zahrnující13. mezinárodní stavební veletrh IBF,9. mezinárodní veletrh technických zařízeníbudov SHK a Mezinárodní veletrhinvestic, financí, realit a technologiípro města a obce Urbis Invest.Veletrhy pokračují ve svém vzestupnémtrendu a svým rozsahem úspěšně pokračujív oslavách 80 let založení brněnskéhovýstaviště. Veletrhu se zúčastnilo1450 firem a byla přítomna rovněž oficiálnídelegace z Ruska, Běloruska, Polskaa Slovenska.Hlavním tématem letošního ročníku veletrhubyly stavební stroje a bytová výstavba.Slavnostní zahájení veletrhu proběhlov úterý 22.4. za přítomnosti zástupcůvýznamných českých a slovenskýchstavebních firem a předsedy SenátuParlamentu ČR Přemysla Sobotky a bylospojeno s oslavou 80. výročí vznikubrněnského výstaviště, doplněnou o výstavu.Mezi mnoha akcemi bohatého doprovodnéhoprogramu se zvláštní pozornostitěšilo 13. Mezinárodní sympozium Mosty2008 a 15. celostátní Kongres starostůa primátorů obcí a měst ČR.Asociace inovačního podnikání ČRuspořádala ve čtvrtek 24.4.2008 ve spoluprácis ČARA seminář Inovace a technologiev rozvoji regionů. Hlavními tématysemináře byla reforma systémuvýzkumu, vývoje a inovací v ČR a regionálníinovační infrastruktura. Seminářmoderoval V. Gašpar, ČARA, a postupnězde vystoupili tito přednášející:– P. Švejda seznámil posluchače s tématemreformy systému výzkumu, vývojea inovací v ČR. Zdůraznil nutnostvytvoření systémových předpokladůpro fungování inovačního procesu jakocelku.– A. Marks, CEITEC, přiblížil účastníkůmCEITEC, projekt středoevropskéhotechnologického institutu zaměřenýna vzdělávání, výzkum a inovace v silnémregionu a vybudování centra excelencev Brně.– Zástupci dvou krajů představili aktuálnístav krajské regionální inovační infrastruktury.Za Zlínský kraj předneslpříspěvek D. Mareček, Zlínský kraj; zakraj Jihomoravský V. Gašpar, ČARA,RRAJM.– Následovalo vystoupení J. Kofroněs aktuálními informacemi o Technologickémprofilu ČR. Poukázal na současnýrozsah databáze (2654 subjektů,6000 výtisků ročně, 13-14 tis. přístupůměsíčně) a nastínil budoucí vývoj směremkoblasti transferu technologií.– V diskusi vystoupili: V. Gašpar, ČARA;M. Zezůlková, město Brno; A. Marks,CEITEC; M. Cenek, ČAOE; V. Hřiba,BIC Brno; P. Švejda, AIP ČR; J. Broulík,VŠB-TU; K. Vališ, ESFak MU;Na konci semináře zformuloval P. Švejda,AIP ČR, tyto závěry:– AIP ČR plní a bude nadále plnit metodickoua koordinační funkci při přípravěregionálních inovačních strategií;– v současné době je třeba nadále pokračovatv odstraňování nedostatkův těchto dokumentech;– dále zkvalitňovat činnost odborných týmůkinovačnímu podnikání v krajícha činnost zástupců AIP ČR v krajích,využívat diskusní fórum umístěné nawww.aipcr.cz;– zajišťovat plnění úkolů regionálníchrozvojových agentur v rámci Technologickéhoprofilu ČR;– doporučil konání tohoto semináře v roce2009 včetně informace o spolupráciČARA a AIP ČR a aktuálním stavu konkrétníchdosažených kroků v jednotlivýchkrajích.Podrobný záznam ze semináře je umístěnna webu www.aipcr.cz.V odpoledních hodinách se uskutečniload hoc zasedání zástupců vědeckotechnickýchparků ČR v Business Centru BVV.Závěrem lze konstatovat vzestupnoutendenci Stavebních veletrhů Brno.Návštěvníci veletrhu si mohli udělat komplexnípřehled na jaké úrovni je českéstavebnictví. V areálu našli vše, od cihlypo špičkové technologie pro stavění ažpo technické vybavení interiérů. Veletrhdůstojně přispěl koslavám 80. výročívýstaviště.Regionální inovační strategieLibereckého krajeVMaDnešní globalizovaný svět se vyznačujestále rostoucí konkurencí. Přijímá se zaobecný fakt, že inovace jsou nezpochybnitelnoua nezbytnou součástí ekonomickéhorozvoje současné společnosti a žepodnikání bez inovací nemá dlouhodoběšanci na úspěch. Pozornost se proto obracíke snaze o koncepční řešení na poliinovačního podnikání. Tento trend je na2/2008ip&tt23


národní úrovni vyjádřen vznikem a schválenímNárodní inovační strategie v roce2004 a Národní inovační politiky v roce2005. Rovněž ve většině regionů začalyvznikat Regionální inovační strategie a Libereckýkraj se k této aktivitě připojil.Inovace v Libereckém krajiVýznam inovací je vyjádřen i ve 2 klíčovýchstrategických dokumentech Libereckéhokraje – Strategii rozvoje Libereckéhokraje 2006–2020 (dále jen SR LK)a na ní navazujícím Programu rozvojeLibereckého kraje 2007–2013 (dále jenPR LK). V obou se výslovně zmiňuje podporavědy, výzkumu a zavádění inovací,v PR LK jsou navrhována opatření A.2.1Koncepční řešení podpory inovačních aktivita A.2.2 Zlepšení prostředí pro inovacea zavádění inovací. Rozhodnutí poříditRegionální inovační strategii Libereckéhokraje (dále jen RIS LK) tedy vycházelonejen z rozpoznání významu inovací prorozvoj regionu a obecného růstu zájmuo inovace, ale i ze snahy o naplnění úkolů,které vyplývají ze SR LK a PR LK. Nutnéje však zdůraznit, že cílem není vytvořitsamotný dokument RIS LK, aledůležitý je samotný proces, který zvýšíkontakty a spolupráci mezi jednotlivýmiaktéry v Libereckém kraji, zlepší podmínkya prostředí pro vznik inovačního prostředía podpoří inovační firmy. Hlavní důvodytvorby RIS LK lze shrnout do 3hlavních bodů:• Podporujeme vznik důvěryhodného inovačníhoprostředí• Soustředíme se na řešení problémů• Cílem této strategie není určit, kteréobory budou mít v dalším období prioritu.Cílem strategie je všem, kteří budoubudoucí prostředí regionu vytvářet, jejichcestu maximálně ulehčitProces tvorby RIS LKPrvotním impulsem pro start procesuRIS LK se stala v říjnu 2006 pořádaná konferenceNisa Invest, která se každoročněvěnuje různým tématům z oblasti rozvojepodnikatelské sféry. Tématem této konferencebyly Inovace a Design a akce se setkalase značným ohlasem. Na workshopuke konferenci byla vytvořena pracovní skupinaNI8 (tento název v sobě skrývá pojemNisainvest a 8 znamená osm položenýchotázek, na které se hledala odpověďv rámci odpoledního workshopu na Nisainvestu).Seznam otázek, které se staly prvotnímpodkladem pro zpracování RIS LKje uveden na obrázku níže.Obrázek: Seznam otázek k inovacím prezentovanýna Nisainvestu v roce 2006Na jednání skupiny NI8 1.12.2006 bylodstartován proces tvorby RIS LK vytvořenímprojektového týmu. Hlavním koordinátorema iniciátorem se stal Libereckýkraj. Dalšími členy projektového týmu a tedypartnery procesu tvorby RIS LK se stalyKrajská hospodářská komora, ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.a společnost Regioinfo. 13.2.2007 Radakraje schválila záměr zpracovat RIS LK.Postupně byla členům projektového týmupředstavena metodika tvorby RIS, tak jakji zpracovala IRE (Innovating Regions inEurope – síť vytvořená v pol.90.let Evropskoukomisí k výměně zkušeností a dobrýchpraktik mezi regiony podporujícímiOrganizační schématvorby RIS LKinovace a konkurenceschopnost). Členůmprojektového týmu i veřejnosti byly na konferenciprezentovány i úspěšné RIS zjinýchčeských regionů – Ing. Váchováz Technologického centra AV ČR představilaRIS Prahy a Plzeňského kraje, Ing.Marečekpak RIS Zlínského kraje. Pozván bylrovněž pan Luk Palmen, který představilvelmi zdařilou RIS Slezska a poskytl členůmprojektového týmu velmi cenné informace,týkající se tvorby RIS. Projektovýtým byl poté rozšířen o zástupce Technickéuniverzity Liberec, Výzkumného ústavutextilních strojů a agentury CzechInvest.Celkové organizační schéma tvorby RISLK je na obrázku níže.Koordinační výbor má pro proces zastřešující funkci. Projektu zajišťuje politickoua finanční podporu. Složení koordinačního výboru viz tabulka 1.Tabulka 1: Složení koordinačního výboruJménoMUDr. Přemysl SobotkaPetr SkokanIng. Jiří KittnerProf. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.Mgr. Kateřina SadílkováIng. Jiří UrbanTěžiště práce v 1.fázi spočívalo na projektovém týmu (jeho složení viz tabulka 2).Ten postupně vytvořil analytickou část dokumentu, SWOT analýzu, navrhl jednotlivépriority a opatření. Všechny tyto dokumenty lze nalézt na adrese;http://www.kraj-lbc.cz/inovace. Odpovědností projektového týmu je koordinace a základnísměřování RIS LK, financování procesu, spolupráce s koordinačním výborema experty.Tabulka 2: Složení projektového týmu:Funkcepředseda Senátu Parlamentu ČRhejtman Libereckého krajeprimátor Statutárního města Liberecrektor Technické univerzity v Liberciředitelka Úřadu práce v Libercipředseda Podnikatelské rady Libereckého krajeInstituce Jméno KontaktLiberecký kraj (koordinátor týmu) RNDr. Vít Příkaský vit.prikasky@kraj-lbc.czKrajský úřad Libereckého kraje Mgr. Michael Otta michael.otta@kraj-lbc.czIng. Martina Hozáková martina.hozakova@kraj-lbc.czIng. Petra Vrzáčková petra.vrzackova@kraj-lbc.czIng. Ivana Ptáčková ivana.ptackova@kraj-lbc.czZastoupení Libereckého kraje Ing. Pavel Branda pavel.branda@liberec-region.czv BruseluKrajská hospodářská komora Liberec Ing. Jaroslav Kopta kopta@oasanet.czIng. Martin Procházka prochazka@ohkliberec.czARR-Agentura regionálního rozvoje, Ing. Martin Dušekm.dusek@arr-nisa.czspol. s r.o. RNDr. Zdeněk Kadlas z.kadlas@arr-nisa.czRNDr. Robert Rölc, Ph.D. r.rolc@arr-nisa.czRegioinfo, spol. s r.o. Ing. Vladimíra Žďárská zdarska@regioinfo.czBc. Petr Dvořáčekdvoracek@regioinfo.czTechnická univerzita v Liberci Prof.Dr.Ing. Zdeněk Kůs zdenek.kus@tul.czBc. Adéla Zemanová adela.zemanova@tul.czVýzkumný ústav textilních strojů Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. jaromir.ficek@vuts.czLiberec, a.s.Czechinvest Agentura pro podporu Mgr. Jan Marekjan.marek@czechinvest.orgpodnikání a investic24 ip&tt 2/2008


Expertní tým by měl napomoci projektovémutýmu v tvorbě RIS předávánímpodnětných informací a praktických zkušeností.Konkrétní personální složení nebylodosud určeno, předpokládá se mj.využití služeb expertů, kteří již své zkušenostiprojektovému týmu prezentovali.Dne 18.10.2007 byla RIS poprvé prezentovánaveřejnosti. Bylo rozhodnuto, žepro každou prioritu bude ustavena odbornáskupina, která ji podrobněji rozpracujea navrhne zde konkrétní opatření. Pro veřejnostbyl vytvořen informační leták, kdeje uveřejněna výzva pro zapojení osob dojednotlivých odborných skupin, znění prioritpro tyto odborné skupiny a přínosy projednotlivé typy aktérů vyplývající z tvorbyRIS LK. Leták je k nahlédnutí na adresehttp://www.kraj-lbc.cz/inovace, odkaz „informaceve zkratce“. Poté byla 28. 2. 2008uspořádána konference, kde byly prezentoványdosavadní výsledky RIS LK a vyslovenavýzva kzapojení veřejnosti do práceodborných skupin. Kvůli zajištění provázanostipráce projektového týmu a odbornýchskupin jsou v každé odborné skupině aspoň2 zástupci projektového týmu. V každéodborné skupině bude facilitátor, který budeřídit práci odborné skupiny. Prezentoványbyly možné teze pro práci odbornýchskupin, které lze shrnout do následujícíchbodů (viz tabulka 3).Teze pro práci odborných skupinOčekávané výstupy• Definovat hlavní oblasti zájmu (co bymělo být řešeno)• Stanovit hlavní cílové skupiny (komupomáháme, nabídka – poptávka)• Návrh možných řešení• Návrh možných partnerství• Návrh a příprava možných projektů• Projekty – jako praktický výsledekznalostí a potřeb• Technická pomoc pro požadavkyz vnějšího prostředí• Doporučení pro změny prostředí nadmožnosti RIS (legislativa, …)• Doporučení pro budoucí síťování (web,databáze, …)Pracovní postupy• Definování témat, kterými by se odbornáskupina mohla zabývat (existuje návrh)• Analýza vstupů a existujících dokumentů(co bude potřeba?)• Výběr a dohoda o hlavních řešenýchoblastech (je většinový souhlas?)• Formulace řešených oblastí (obsahvšem jasný?)• Jaké jsou návaznosti na ostatní odbornéskupiny (kde se budou překrývat?)• Lze definovat pilotní projekt pro celouRIS (nebo s jinou odbornou skupinou?)Od facilitátora (vedoucího skupiny) seočekávají tyto činnosti:• Koordinuje práci a postupy ve skupině• Moderuje práci v týmu• Prezentuje výsledky a jedná za skupinu• Zajišťuje přenos informací o prácia výstupech dané odborné skupiny doprojektového týmu• Zodpovídá za věcný harmonogrampráce (postupy, rozsah, priority)• Zodpovídá za časový harmonogramupráce (četnost setkání, …)• Koordinuje finanční požadavky skupinyOdborné skupinyJak již bylo poznamenáno výše, bylovytvořeno 6 odborných skupin (pro každouprioritu 1), jejichž názvy a tématickézaměření je následující.Priorita 1. Rozvoj konkurenceschopnostiprostřednictvím vytváření příznivéhoprostředí pro inovační podnikání,zejména malých a středních firem• Podpora progresivních odvětví v regionu• Podpora vzniku a zajištění provozuvědeckotechnických parků,podnikatelských inkubátorů a centerapod. pro firmy s inovačním potenciálema orientací na progresivní obory• Podpora rozvoje poradenskýcha informačních služeb pro inovačnípodnikání• Propagace a prezentace inovací v regionu• Legislativní změny pro podporu podnikáníPriorita 2. Podpora rozvoje lidskýchzdrojů pro inovační proces• Aktivní podpora systému počátečníhovzdělávání pro rozvoj inovací• Podpora inovativního prostředív terciárním vzdělávání• Posílení adaptibility a flexibilitylidských zdrojů prostřednictvímdalšího vzdělávání• Odstraňování bariér dynamického trhuprácePriorita 3. Aktivní zapojení výzkumnéa vývojové základny do rozvoje podnikání• Vytváření, udržení a propagaceúčelových sdružení, podnikatelskýchklastrů v návaznosti na inovační centra(vysoké školy, výzkumné ústavy aj.)• Posílení transferu technologií,komercializace výstupů výzkumua vývoje a spolupráce V+V institucís podnikatelskou sférou• Podpora vzniku firem využívajícívýsledků inovačních procesů• Podpora výzkumných aktivit zvyšujícíchpotenciál Libereckého krajePriorita 4. Podnikové inovace• Systémy pro podporu inovačního myšlenía inovačních procesů v podnicích• Nabídka sofistikovaných poradenskýchslužeb pro podporu inovací• Podpora komunikace mezi podniky,školami a subjekty VaV• Zajištění a využívání zdrojů proinovační projektyPriorita 5. Finanční zdroje pro zajištěníinovačních aktivit• Podpora zajištění inovačních aktivitz veřejných zdrojů• Podpora využití komerčních zdrojů proinovace• Vytvoření a využívání regionálníchzdrojů pro financování inovačních aktivitPriorita 6. Meziregionální a mezinárodníspolupráce• Spolupráce s národními i zahraničnímipartnery• Rozvoj spolupráce v oblasti inovacív příhraniční oblasti• Účast v mezinárodních kooperačníchsítíchAktuální složení členů odborných skupinje možno získat na adrese;http://www.kraj-lbc.cz/inovace, link na koncitextu (slova „odborných skupinách“). Je třebazdůraznit, že tematické zaměření jednotlivýchodborných skupin je zatím pouze návrhovéa může se na základě vůle členůjednotlivých odborných skupin pozměnit.Budoucí výhledDokument RIS LK tedy vznikne za spolupráceodborných skupin, které rozpracujíjednotlivá témata a projektového týmu,který bude nadále zajišťovat koordinaciprocesu. Pracovní návrh RIS LK bude připomínkovánv jednotlivých odborných skupinách.Dále bude v těchto skupinách připravenakční plán (s návrhovýmiopatřeními a aktivitami) a definovány a připravenypřípadné pilotní projekty. Počításe rovněž s tím, že se touto agendou budezabývat manažer RIS LK, který se stanehlavním koordinátorem celého procesu.Jeho úkoly budou následující:• pořizování zápisů ze všech odbornýchskupin, projektového týmua koordinačního výboru• správa webových stránek RIS LK• příprava tiskových zpráv• zpracovávání připomínek odbornýchskupin – příprava návrhu finální verzeRIS LK• zpracovávání návrhů odbornýchskupin (opatření + pilotní projekty) doAkčního plánu• účast na jednáních projektového týmu+ zápisy + příprava podkladů• příprava konference• příprava workshopůSoučástí procesu bude uspořádáníkonference k informování veřejnosti. VýslednáRIS LK bude publikována, zajištěnybudou i překlady. Očekávanými výstupybudou i webové stránky RIS LKa během procesu tvorby RIS též existencekontaktního místa.Přesný časový harmonogram pokračováníprocesu tvorby RIS LK není možnéstanovit, předpokládá se ale vytvoření dokumentu„Regionální inovační strategieLibereckého kraje“ na konci roku 2008.Pro zajištění spolufinancování projektuRIS LK z evropských fondů bude tentoprojekt předložen do Regionálníhooperačního programu NUTS II Severovýchod,oblasti podpory 4.2 – Rozvojpodnikatelského prostředí. Příslušnávýzva zde bude ukončena 30. 5. 2008.(Zpracováno s přispěním Krajskéhoúřadu LK, na základě poznatků, které vytvořilijednotliví členové projektového týmuRIS LK)RNDr. Robert Rölc, Ph.D.zástupce AIP ČR v Libereckém krajiPříprava RISKrálovéhradeckého krajeProces tvorby Regionální inovační strategieKrálovéhradeckého kraje (RIS) bylzahájen v listopadu 2007. Tato strategie sestane koncepčním materiálem, na základěkterého bude možné ovlivnit prostředí prorozvoj inovací v kraji. Hlavním zajišťujícíma koordinujícím subjektem v procesu tvorbystrategie je Rada pro výzkum, vývoj a inovaceKrálovéhradeckého kraje. Dále se2/2008ip&tt25


na procesu tvorby budou podílet pracovnískupiny, složené ze zástupců různých oblastíinovačního prostředí. Regionální inovačnístrategie Královéhradeckého kraje jetvořena v souladu s metodickou příručkouvydanou sekretariátem IRE (Inovační regionyv Evropě). Vychází z moderních obecněuznávaných a podporovaných metodiktvorby strategických plánů. Tvorba RIS jerozdělena do tří fází:• Přípravná fáze (tvorba struktury dokumentu,první jednání s regionálnímiaktéry, vytváření povědomí o této aktivitě,mapování v regionu),• Analytická fáze (dílčí analýzy, výstupymapování, SWOT analýza),• Strategická fáze včetně akčního plánu,implementace, pilotní projekty (tématickéoblasti, opatření, aktivity, odpovědnésubjekty, finanční zajištění…).V současné době se proces tvorby RISpřesunul z přípravné fáze do fáze analytické.V přípravné fázi byl sestaven projektovýtým. Projektový tým se skládá ze zástupcůgaranta celého procesu tvorby RIS,kterým je Krajský úřad Královéhradeckéhokraje. Zástupci krajského úřadu budou dohlížetna realizaci projektu a jsou tedy i členyRady pro výzkum, vývoj a inovacea pracovních skupin. Dalšími členy týmujsou zástupci zpracovatele Regionální inovačnístrategie, kteří se přímo podílí nazpracování strategického dokumentu, organizovánía řízení prací jednotlivých skupina rady a zajištění propagace projektu.V přípravné fázi také proběhlo šetřenímezi podnikatelskými subjekty, výzkumnýmia vzdělávacími institucemi v regionu,zjišťující zájem subjektů o tuto aktivitu, jejichhlavní problémy a požadavky z oblastiinovačního prostředí v regionu a jejich případnéaktivní zapojení do procesu tvorby.V současné době probíhá podrobné vyhodnocovánívýsledků tohoto dotazníkovéhošetření. Zde je stručně nastíněn jehoprůběh a předběžné výsledky:Výběr subjektůŠetření se uskutečnilo nejen mezi podnikatelskýmisubjekty a výzkumnými organizacemi,ale také mezi vzdělávacímiinstitucemi. Výběr firem, které byly oslovenyv rámci dotazníkového šetření proběhldle následujících hlavních kritérií:OKEČ a počet zaměstnanců. Kategorieekonomických subjektů dle OKEČ byly vybrányze seznamu, který je používán ČSÚpro průzkum inovačního prostředí v podnikatelskémsektoru České republiky.Jsou zde zařazeny takové OKEČ, kde lzepředpokládat inovační činnost. Tento vybranýseznam ekonomických subjektů byldále podroben selekci dle počtu zaměstnanců.Zařazeny byly pouze subjektys počtem zaměstnanců nad 25 a u zemědělskýchsubjektů nad 50. Tento seznamfirem a výzkumných organizací byl poslézeporovnán a doplněn podle veřejně dostupnýchdatabází inovačních firem jakojsou Technologický profil ČR, databázeAsociace výzkumných organizací nebodatabáze Krajské hospodářské komoryKrálovéhradeckého kraje. Výsledný seznamnakonec představoval 50 vzdělávacíchinstitucí a 590 podnikatelskýchsubjektů z nichž 16 bylo zařazeno dokategorie výzkumných institucí. Dlestruktury OKEČ bylo osloveno více jak 70% firem ze zpracovatelského průmyslu,dále byly osloveny firmy ze sektoru stavebnictví,zemědělství, činností v oblasti26 ip&tt 2/2008výpočetní techniky a výzkumu a vývoje.Na základě jednání pracovní skupiny bylydo seznamu oslovených subjektů zařazenyi firmy z oboru zdravotní a sociální péče.V případě vzdělávacích institucí bylydo šetření zařazeny pouze střední odbornéškoly a učiliště a 4 fakulty vysokýchškol působících v Královéhradeckém kraji(Fakulta informatiky a managementu UniverzityHradec Králové, Lékařská fakultaUniverzity Karlovy, Farmaceutická fakultaUniverzity Karlovy a Fakulta vojenskéhozdravotnictví Univerzity obrany).Pro dotazníkové šetření mapující inovačnípotenciál Královéhradeckého krajebyly koncipovány dva dotazníky: jeden propodnikatelské subjekty a výzkumné organizacea druhý pro vzdělávací instituce.Oba dotazníky byly rozděleny na čtyři části,které identifikovaly situaci subjektuv následujících oblastech: První část zjišťovalazákladní charakteristiky organizace,druhá aktuální trendy ve firmě či škole,třetí část se týkala spolupráce subjektus jinými organizacemi a poslední část bylavěnována výzkumu, vývoji a inovacím.Předběžné výsledky šetřeníSamotné dotazníkové šetření inovačníhopotenciálu v Královéhradeckém kraji proběhlov průběhu března a dubna 2008 a toprostřednictvím elektronické komunikace.Dohromady bylo osloveno 640 subjektů.Celková úspěšnost dotazníkového šetřeníbyla 27,2 %. Z celkového počtu 590 oslovenýchpodnikatelských subjektů a výzkumnýchorganizací zareagovalo 163subjektů a získáno bylo 135 vyplněnýchdotazníků, což je úspěšnost 22,9 %. Z 50oslovených vzdělávacích institucí bylo získáno39 vyplněných dotazníků, úspěšnosttohoto šetření byla tedy dokonce 78 %.Podnikatelské subjekty a výzkumnéorganizaceZ hlediska velikosti firem tvoří v souborurespondentů poloviční podíl středně velké firmy(50 – 249 zaměstnanců). Druhou největšískupinou jsou malé firmy (10 – 49 zaměstnanců),které představují 34 % a velkéfirmy (nad 250 zaměstnanců) tvoří 9 % souboru(viz graf č. 1). Roční obrat respondentůse nejčastěji pohybuje v rozmezí 11 – 60mil. Kč ročně. Systém řízení kvality či podobnýcertifikát má zavedeno 64 % firem. Zahraničníhospoluvlastníka má 14 % firem, většinarespondentů jsou tedy ryze české firmy.Graf č. 1: Struktura respondentů dle velikosti firmyměřená počtem zaměstnanců k 31. 12. 2007velká firma(nad 250 zamûstnancÛ)stfiední firma(50 – 249 zamûstnancÛ)malá firma(10 – 49 zamûstnancÛ)mikro firma(0 – 49 zamûstnancÛ)neuvedenozdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2008V otázkách týkajících se spolupráce respondentův oblasti výzkumu a vývoje s jinýmiorganizacemi byly na prvním místězahraniční partneři s 29 % a jiné firmy s 28%. S výzkumnými a vývojovými organizacemispolupracuje 23 % respondentůa pouze 17 % respondentů spolupracujev oblasti výzkumu a vývoje se školami.Z dotazníkového šetření dále vyplývá, žeu 80 % respondentů probíhají inovační aktivity(viz graf č.2) a 46 % z nich považuje faktor inovacepro firmu za životně důležitý. Pouze 9 %z těchto respondentů uvedlo, že faktor inovaceje pro ně důležitý pouze z dlouhodobéhohlediska. Podněty k inovacím pocházejí nejčastějiod dlouhodobých zákazníků (21 %),z inspirace konkurencí (19 %) a od vlastníchzaměstnanců (17 %). V otázce financování výzkumu,vývoje a inovací drtivá většina respondentůuvedla jako hlavní zdroj vlastní finančníprostředky. Nejvíce omezujícími faktory výzkumných,vývojových případně inovačníchaktivit byly shledány: nedostatek finančníchprostředků, nedostatek času řídících a kvalifikovanýchpracovníků a chybějící lidské zdroje.Graf č. 2: Struktura respondentů dle prováděníinovačních aktivitzdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2008Vzdělávací instituceZ hlediska velikosti školy (měřené počtemstudentů ve školním roce 2007/2008) bylnejčastěji zastoupen interval 251 – 500 studentůa to ve 42 %. Druhou největší skupinus 32 % tvoří školy s 501 – 750 studenty.V otázkách týkajících se spolupráce vzdělávacíchinstitucí s jinými subjekty byly jednoznačněna prvním místě firmy (94 %), alepouze 23 % škol spolupracuje s podnikatelskýmisubjekty v oblasti výzkumu a vývoje.Jejich spolupráce se nejčastěji týká umisťovánístudentů na praxe nebo návrhů úpravstudijních osnov. V oblasti výzkumných a vývojovýchaktivit školy nejčastěji spolupracujís výzkumnými a vývojovými organizacemia institucemi (36 %).Na otázku zda se škola věnuje výzkumnýma vývojovým aktivitám kladně odpovědělopouze 26 % respondentů (viz graf č.3)a 90 % z nich uvedlo, že jejich výzkumnéa vývojové aktivity nacházejí uplatněnív praxi. Z dotazníkového šetření dále vyplývá,že motivačními faktory pro provádění výzkumnýcha vývojových aktivit jsou hlavnězvýšení prestiže školy, příležitost zachycenía udržení trendů v oboru a v neposlední řadětaké rozvoj praktických znalostí pedagogickýchpracovníků. Naopak omezujícímifaktory školy shledaly hlavně nedostatek finančníchprostředků, dále neexistující či nedostatečnévlastní výzkumné a vývojové kapacitya chybějící zájem ze strany firem.Graf č.3: Struktura respondentů (vzdělávacíchinstitucí) dle provádění výzkumnýcha vývojových aktivitzdroj: vlastní dotazníkové šetření, 2008


Výsledky dotazníkového šetření inovačníhopotenciálu v Královéhradeckém kraji jsouzatím pouze předběžné, neboť v současnédobě probíhá jejich detailní analýza, kterábude součástí analytické části Regionální inovačnístrategie Královéhradeckého kraje.Nicméně již v této chvíli je patrné, že výstupytohoto šetření budou mít pro tvorbu RIS zásadnívýznam jak z hlediska získaných informací,tak i z hlediska projeveného zájmuo proces tvorby RIS z řad podnikatelů a vzdělávacíchinstitucí, neboť z šetření vyplynulo,že 46 % podnikatelských subjektů a 69 %vzdělávacích institucí by mělo zájem nadálese aktivně zapojit do procesu tvorby RIS.Ing. Jana JavůrkováCentrum evropského projektování a.s.Regionální síť VTPve Zlínském krajiDne 15. 5. 2007 Technologické inovačnícentrum s.r.o., provozující Podnikatelské inovačnícentrum Zlín, Agentura pro ekonomic-Podpis smlouvyký rozvoj Vsetínska provozující Podnikatelskýinkubátor Maštaliska, Regionální centrumkooperace provozující Vědeckotechnickýpark Slavičín, a Valašskokloboucké podnikatelskécentrum připravující projekt podnikatelskéhoinkubátoru slavnostně podepsalysmlouvu o spolupráci, čímž potvrdily zájemúčastnit se společných akcí a projektů v oblastechpodpory inovačního podnikání veZlínském kraji. Podpisem smlouvy tak vzniklasíť podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnickýchparků a center transferu technologiíjako první regionální síť v České republice.Mezi pilotní projekty, které budou v rámcivzniklé sítě realizovány, lze zařadit rozšířeníMikroúvěrového programu Regionálníhopodpůrného zdroje na všechny členy sítě,příprava a spuštění Inovačního portálu Zlínskéhokraje nebo příprava společných projektůdo vybraných Operačních programůs cílem podpořit inovace a inovační myšlení.Tyto aktivity jsou také obsaženy v Akčnímplánu Regionální inovační strategie Zlínskéhokraje, který byl spolu se strategií schválenv lednu letošního roku.Vznik sítě přispěje nejen k rozvoji vazebmezi jednotlivými inkubátory, parky a centrytransferu technologií, ale především kekoordinované a komplementární podpořeinovačního podnikání ve Zlínském kraji.„Velmi vítám a podporuji spolupráci inkubátorůve Zlínském kraji, která povede kezvýšení konkurenceschopnosti regionu“,uvedl náměstek hejtmana MVDr. StanislavMišák, který se taktéž zúčastnil podpisusmlouvy spolu s vedoucím odboru kancelářehejtmana PhDr. Stanislavem Minaříkem.Daniela SobieskáMEZINÁRODNÍ SCÉNA – ZAHRANIâNÍ STYKYNový nanoklastr v BavorskuBudování klastrů se stalo v SRN novýmkouzelným slůvkem, pokud jde o transfertechnologií a posílení hospodářské pozicezemě. Bavorsko provozuje 19 klastrů od biotechnologiípřes výživu po dopravní techniku.Nyní je na řadě nanotechnologie, kteráse prosazuje formou sítě sdružujícíhlavně vysoké školy a hospodářskou sféru.Pojem klastr vyvolává někdy ještě mlhavépředstavy, ale v oblasti nanotechnologií provádíjeho management, tedy organizaci a realizaciklastru společnost Nanoiniciativa BayernmbH se sídlem v Gerbrunnu na okrajiWürzburgu. Realizační tým tvoří 4 pracovnícizaměstnaní na plný úvazek. Odpovědnost zadalší rozvoj klastru převzaly Průmyslováa obchodní komora regionu Würzburg-Schweinfurtspolečně s würzburskou univerzitou.Ředitelem klastru je prof. Alfred Forchel,vedoucí katedry technické fyziky na Ústavufyziky a současně vedoucí laboratoře prostudium mikrostruktur na univerzitě Würzburg.Klastr má poradní orgán, jehož členemje mimo jiné ředitel Německého muzea. Najaře 2007 bylo navíc založeno občanskésdružení „Nanosíť Bayern e.V“. To nyní sdružujena 40 organizací převážně podnikatelskéhozaměření a vystupuje jako otevřenáplatforma klastru na podporu široké paletyopatření souvisících s jeho fungováním.Hlavním cílem činnosti je podpora nanotechnologickýchtémat na středních i vysokýchškolách a zejména v hospodářské praxi.Typickým představitelem praxe je firmaNanion. Ta sídlí ve třetím poschodí bývalétiskárny v Mnichově a je dobrým příklademstartujícího podniku. Firmu vede 35letý fyzik,absolvent mnichovské univerzity. Společnost,ve které nyní pracuje 25 mladýchvzdělaných lidí, se vyvinula z inkubátoruzaloženého na základě výsledků disertacednešního ředitele firmy. Tato dynamickáspolečnost se zabývá studiem vlivu přísadna elektrickou vodivost živých buněk. Výsledkeminovace bylo využití skleněnéhočipu namísto manuální titrace, což umožnilořádové urychlení zkoušek nových léčiv.Nyní se uplatňují analytické přístroje firmyNanion vedle Německa i v USA, Indii,Koreji, Japonsku a Austrálii.Prof. Forchel shrnuje: „Klastr podporujezavádění nanotechnologií v bavorské ekonomiceformou řízené spolupráce výzkumus praxí. Její součástí jsou rozsáhlévzdělávací programy pro střední a vysokéškoly, které propagují zájem o studium přírodníchvěd a inženýrských oborů“.(Pramen: VDI nachrichten 12, 20. 03. 2008)Vladimír TalášekČeská strojnická společnostBudoucnost strojního inženýrstvíASME – Americká společnost strojních inženýrů,uspořádala ve dnech 16. – 18. 04.2008 v budově Národní akademie věd USAve Washingtonu, D.C. “Global Summit on theFuture of Mechanical Engineering“. Setkáníbylo obsahově i organizačně připraveno navynikající odborné úrovni, předsedal mu Dr.Sam Y. Zamrik, president ASME a zúčastnilose ho kolem 120 špičkových odborníkůz vedení ASME, předních amerických vysokýchškol, manažeři světově působících společnostíse sídlem většinou v USA a presidentistrojnických společností z Japonska,Číny, Itálie, Brazílie, Argentiny, Egypta, Švédska,Spojeného království a ČR. Summit poctilasvou účastí i Dr. M.J. Prieto-Laffargue,presidentka WFEO-Světové federace inženýrskýchorganizací, Španělka z Madridu.Cílem summitu bylo zpřesnění výhledůstrojního inženýrství v příštích 20 letech vesvětovém měřítku v podmínkách zrychlujícíhose vývoje informací a telekomunikací s imperativemna nutnost udržitelného rozvoje.K problematice byly předneseny tři hlavní referátya po 4 vedlejších referátech ve dvoupanelových sekcích. Po těchto vystoupeníchse konala vždy 3 plenární diskusní zasedánízaměřená na základní vize budoucnosti, určeníkritických nejistot a kritických možnostídalšího vývoje strojního inženýrství.Úvodní referát na téma „Globální perspektivya budoucnost strojního inženýrství“přednesl Dr. Rohit Talwar, výkonný ředitelspolečnosti Fast Future, Londýn, UK.Téma panelové sekce I „Velké výzvya důležité trendy pro strojní inženýrství“.V rámci této sekce přednesli své příspěvky:– Prof. Charles M. Vest, president, NationalAcademy of Engineering, Washington, D.C.– Dr. G.K. Pillai, ředitel, Heavy EngineeringCorporation, Ranchi, Indie– Dr. Masaki Shiratori, president, JSME,Tokyo, Japonsko– M.J. Prieto-Laffargue, presidentka,WFEO, Madrid, ŠpanělskoTéma panelové sekce II „Budoucí svět inženýrství– kritické znalosti a kompetence“.V rámci této sekce přednesli své příspěvky:– Prof. Lu Yongxiang, president, Čínskáakademie věd a president CMES, Peking,Čína– Dr. Deborah L. Grubbe, vicepresidentka,BP International, Londýn, UK– M. A. Yadarola, president, Pan AmericanAcademy of Engineering, Cordoba,Argentina– Prof. J.J. Duderstadt, University of Michigan,Ann Arbor, Michigan.Základní informační podporu a vedoucíroli v průběhu Summitu převzali Prof. WinfredM. Phillips z University of Virginia a Dr.Marsha Rhea z Institute for Alternative Futures,autorka publikace „Anticipate theWorld You Want:Learning for Alternative Futures“vydané v roce 2005 nakladatelstvímRowman&Littlefield. Oba odborníci spolupracujís ASME již po řadu let.ASME zadala počátkem roku 2007Ústavu pro alternativní budoucnosti (IAF– Institute for Alternative Futures) zpracováníúvodní studie pro lepší orientacibudoucích účastníků Summitu. Její výsledkybyly prezentovány zahajovací přednáškouprvního dne oběma odpovědnýmiřešiteli, Prof. Dr. Win Phillipsem a Dr. MarshaRhea. Celá studie má 60 stran, z čehožasi polovina analyzuje předpokládané hnacísíly budoucího vývoje a druhá polovinaobsahuje rozsáhlou nalezenou literaturu napodporu první části prognózy. Od organizátorůSummitu bylo velmi přínosné, že všichniúčastníci obdrželi tuto studii na webovéstránce Summitu a mohli se včas orientovata případně zaslat ASME v předstihu své poznámky,náměty či připomínky.2/2008ip&tt27


Na tomto místě uvádím v překladubeze změn znění prvních 3 stran studieIAF. Ty obsahují úvod a krátkou charakteristikunalezených 9 trendů budoucíhovývoje strojního inženýrství:Úvod„ASME se snaží podpořit technickýa sociální přínos inženýrů pro prosperitulidstva. To je velký úkol a výzva k pochopenía realizaci v roce 2008. Ještě odpovědnějšíje pokusit se o předvídání budoucnostistrojního inženýrství do roku2028. Právě proto si dnešní manažeři kladouza úkol zpracování společné vize,která napomůže k přípravě strojařů nasplnění náročných cílů ve službě lidstvu.ASME chce uspořádat „Světový summito budoucnosti strojního inženýrství“ve dnech 16. – 18.dubna 2008 ve Washingtonu,D.C. Summitu se zúčastní vícenež 120 vedoucích inženýrských a vědeckýchpracovníků, kteří budou společněanalyzovat významné změny ve strojníminženýrství a pokusí se o formulacivize kbudoucnosti této profese. ASMEspolupracovalo kidentifikaci důležitýchzměn v průběhu příštích 20 let s Ústavempro alternativní budoucnosti (IAF) s cílemusnadnit diskuse na vlastním Summitu.IAF v této souvislosti zkoumal dvědůležité otázky:– V čem spočívají velké výzvy pro inženýrsképovolání a jaké výrazné změnynastanou do roku 2028 ?– Jaká je kritická úroveň znalostí a kompetencí,kterou tato profese bude muset prokázat,aby uspěla ve světě roku 2028?Tento scénář ukazuje na budoucí možnostikuskutečnění změn. V průběhuSummitu účastníci tyto změny přezkoumají,při čemž budou pozorně naslouchatpřednáškám prosloveným v panelovýchsekcích a sobě navzájem. Tím se zviditelnícíle a podmínky, za kterých bude tatoprofese pokračovat na své cestě k žádoucíbudoucnosti.IAF zhodnotil nejdůležitější literaturukbudoucnosti inženýrství, předchozí scénářeASME kživotnímu prostředí a brífingyo budoucím vývoji včetně relevantníchprací významných myslitelů z ostatníchoborů. IAF také směroval problémově zaměřenéskupiny členů ASME a vedl jetak, aby byly získány poznatky o tom, coby mohlo mít významný vliv na budoucnostinženýrské profese.Devět hlavních proudů změn popsanýchv této zprávě souhlasí s většinou velkých výzev,na něž bude muset lidská společnostv příštích 20 letech odpovědět. Tyto trendy odrážejípotřeby, nároky a touhy lidí na zeměkouli.Zároveň však naznačují, co bude oborstrojního inženýrství potřebovat, aby naplnilsvé poslání a přispěl kpozitivnímu vývoji světa.Pro každý z hlavních směrů nabízí IAF prognózutoho, co by se mohlo stát a vysvětluje,jak tyto změny mohou ovlivnit rozvoj oboru.IAF navíc ve snaze pomoci účastníkůmSummitu orientovat se u každé změny nahlavní trendy spíše než na nahodilé podrobnosti,vyjádřila tato vysvětlení jasněv závěrech. Zpráva zahrnuje extenzivnípřehled literatury a poznámek pro ty, kteříse chtějí hlouběji ponořit do zdůvodněnípro každý z hlavních směrů. V této studiijsou nalezené trendy uvedeny v pořadídle důležitosti, kterou jim přidělily skupinyexpertů ASME v listopadu 2007.Toto pořadí sleduje velmi těsně výsledkyankety uspořádané mezi členy ASMEkvizím budoucnosti v roce 2028 (shrnutíankety je uvedeno na konci této zprávy).V anketě bylo poptáváno asi 1 800 členůASME (mezi 30-50 lety), aby se vyjádřilik tvrzením IAF, která charakterizují jak tytozměny tak i jejich předpokládanou závažnost.Z hodnocení této reprezentativnískupiny členů ASME vyplývá, že akceptujínavržené změny jako součást své předpokládanébudoucnosti. Nalezené hlavnítrendy změn jsou zdůrazněním a inspiracípro další vývoj strojního inženýrství.V následujícím předkládáme 9 předpověděnýchhlavních směrů vývoje vezkrácené podobě:1. Udržitelný rozvojBouřlivě se rozvíjející ekonomiky vytvářejíglobální pnutí v oblasti environmentální a nepříznivétlaky v soutěžení o cenné zdroje, zejménaenergie a vodu. Strojní inženýrství budemuset vyvinout nové technologie a technikyna podporu ekonomického růstu a pro zabezpečeníudržitelnosti globálního vývoje.2. Inženýrství pro obří i malé společnostiV roce 2028 budou inženýři pracovat vevelmi velkých i velmi malých společnostech.Malé budou vyžadovat více znalostía multidisciplinární koordinaci, velké celkyznamenají práci na velké vzdálenostinapříč časovým zónám. Vznikne nová oblastsystémové inženýrství, která budezahrnovat mnoho znalostí a dovednostíz oborů strojního inženýrství.3. Konkurenční výhoda znalostíV roce 2028 bude pro rozvoj pokročilýchekonomik rozhodující schopnost jednotlivcůa organizací učit se rychleji inovovat,přejímat a implementovat poznatky. Výchovastrojních inženýrů bude strukturovánatak, aby vyhovovala požadavkům jak natechnické specialisty tak i na generalisty,kteří disponují znalostmi o managementu,tvořivosti i způsobech řešení problémů.4. Výhoda spolupráceDominantními “hráči „ budou ve všechhospodářských oblastech ty společnosti,které dokáží úspěšně spolupracovat. 21.stoletíbude ve znamení integrace konkurenčníchtrhů za nových forem spolupráce.5. NanoBio budoucnostV příštích 20 letech budou dominovattechnickému rozvoji nanotechnologie a biotechnologie.V roce 2028 budou obě technologievčleněny do všech důležitých technologií,které ovlivňují náš každodenní život.Stanou se stavebními kameny, které budoubudoucí inženýři používat křešení naléhavýchproblémů v různých oblastech jakojsou lékařství, energetika, úprava vody, letectví,zemědělství a životní prostředí.6. Řešení světových inovacíInovace jako součást struktury globálníekonomiky zůstane i v roce 2028 komplexnízáležitostí. Hluboká restrukturalizace řízenía ochrany duševního vlastnictví jev tomto časovém horizontu v celosvětovémměřítku málo pravděpodobná. Poněvadžsložitější technologie vyžadují užší spoluprácia sdílení patentů, dojde kpostupnýmzměnám, které přinesou pozitivní výsledkyjak pro inovátory, tak i pro ty, kteří inovaceadaptují a komercializují.7. Různorodost inženýrstvíV průběhu celého sledovaného obdobípotrvá celosvětově poptávka po novýchtechnologiích jako příležitost pro příslušněvzdělané a inovativní inženýry. Zaměstnavatelébudou hledat a podporovat jednostranněi mnohostranně zaměřené inženýry,aby maximalizovali jejich úspěšné působenív různých kulturách a v odlišných situacích.8. Projektování domaKolem roku 2028 přispěje pokrok u systémůCAD, materiálového inženýrství, robotiky,nano – i biotechnologií k demokratizaciprocesu projektování a konstruování. Inženýřibudou schopni připravovat komplexnířešení místních problémů. Samostatní inženýřibudou natolik pružní, aby projektovalia konstruovali výrobky za použití pokročilýchmateriálů a pracovních postupů. Nastane renesancepovolání inženýra-podnikatele. Inženýrskákomunita se změní, neboť hodněinženýrů bude pracovat doma buď jako členovévětších decentralizovaných inženýrskýchtýmů nebo jako nezávislí podnikatelé.9. Inženýrství pro Ostatních 90%Ve výhledu do roku 2028 budou globalizacea nové modely podnikání stále silněji směrovatvýznamné inženýrské projekty ve prospěchnejchudších 90% světové populace. V tomtočasovém horizontu nepřesáhnou asi u 4 miliardobyvatel denní životní náklady 2 USD.“Závěrem Summitu zpracovali zástupciIAF a zároveň moderátoři brainstormingovýchdiskusí W. Phillips a M. Rhea výsledkytří kol brainstormingu jako „Sdílenouvizi pro strojní inženýrství“ do formynásledujících 3 problémových okruhů:• Jaké jsou hlavní prvky globální vizestrojního inženýrství?• Jaké jsou kritické nejistoty , které musíbýt zvládnuty a řešeny, aby bylo dosaženopreferované budoucnosti?• Jaké rozhodující volby čekají profesistrojního inženýra v období 2008–2028?Okruh 1 : Prvky globální vize1.1 Rozvíjet inženýrská řešení, kterábudou podporovat svět čistší,zdravější, bezpečnější a udržitelnýpředně v oblastech– energetika, životní prostředí,zdravotnictví, zabezpečení vodníchzdrojů, vše za udržitelných podmínek– nalézání inženýrských řešení proostatních 90% (myšleny rozvojovézemě).1.2 Strojní inženýrství bude zejména– rozvíjet a aplikovat skokovéa chytré technologie– uplatňovat systémový přístup jaku malých tak u globálních firem– ovlivňovat politická rozhodovánívčetně komunální politikya zvyšovat úroveň obecnéhovědomí široké veřejnosti.Okruh 2 : Kritické nejistoty2.1 Jak budou zákonodárství,mezinárodní závazky a patentyi národní zájmy působit na rozvojtechniky v globální ekonomice?2.2 Jaký prostor bude vymezen promezinárodní spolupráci v prostředírůzných politických systémů ve světě?2.3 Jaká bude vůle přijímat investičnírozhodnutí ve prospěch velkých výzev?2.4 Jak budou strojaři reagovat nanepředvídané následkytechnologických inovací (etika, životníprostředí, sociální dopady, …)?Okruh 3: Rozhodující volby3.1 Strojní inženýři budou zvyšovatinformovanost veřejnosti o hlavníchpříspěvcích inženýrské profese prokvalitu života3.2 Výchova strojních inženýrů se budepřizpůsobovat a měnit tak, abybudoucí absolventi byli globálněkonkurenceschopní3.3 Strojní inženýři musí být schopnipřevzít vedoucí roli i v oblastechpolitické, sociální a kulturní3.4 Strojaři budou zastoupeni napředních místech na úsecíchintegrace a multidisciplinárníhopřístupu křešení otázek3.5 Strojní inženýrství vypracuje různépostupy na podporu mladých talentů3.6 Strojní inženýři budou garantypartnerství a rozvoje spolupráces a mezi veřejností, vysokým školstvím,průmyslem, vládními institucemia jinými inženýrskými společnostmi.Vladimír Talášek28 ip&tt 2/2008


P¤EDSTAVUJEME SETechnologické centrumAkademie věd historická zkratkačtrnácti let vývojeZáměr založit Technologické centrumpři Akademii věd se objevil počátkem devadesátýchlet minulého století. Základnímyšlenkou bylo ustavit při Akademii věd,která se do té doby věnovala převážnězákladnímu výzkumu, centrum pro aplikacea spolupráci s průmyslem. Značnápreference byla dávána vzniku podnikatelskéhoinkubátoru zaměřeného hlavněna spolupráci s akademickými výzkumnýmitýmy zejména cestou realizace výsledkůvýzkumu v malých spin-off firmáchzaložených většinou samotnýmivědeckými pracovníky.Po neoficiálních začátcích, kdy si řadabudoucích partnerů vyjasňovala svou možnouúlohu a korigovala své leckdy smělépředstavy, byl dne 28. června 1994 založenTechnologický park AV ČR jako zájmovésdružení právnických osob, počet členůsdružení se postupně ustálil na 5 pracovištíchAkademie věd (ČR). Již sám název„park“ indikoval přetrvávající hledání správnéformy a funkce nově vzniklé instituce.Vzhledem kpostupnému zaměřování činnostisdružení na technologický transfer,konzultační činnost a provozování hightechinkubátoru, došlo v roce 1995 k přejmenovánína Technologické centrum AVČR. V roce 2006 pak byla do Technologickéhocentra přijata manažerská firmaTechnology Management, s.r.o.Tak jako byla první polovina devadesátýchlet provázena řadou pokusů, hledání,omylů a snahou o jejich nápravu v jinýchoblastech rychle se vyvíjejícíhoekonomického a politického systému,měnilo se v této době i poslání, způsob financovánía celá strategická koncepceTechnologického centra.Významným partnerem TC se stala státníspráva (zejména MŠMT, MPO a MMR)a její poradní orgán Rada pro výzkum a vývoj.Od počátku existence TC intenzivněspolupracovalo s Organizací spojených národůpro průmyslový rozvoj (UNIDO) a odroku 1997 s Evropskou komisí. TC participovalov projektech s desítkami organizacív národních i mezinárodních konsorciích sezastoupením předních světových univerzit,výzkumných center, průmyslových podnikůa organizací inovační infrastruktury.TC se tak postupem doby stalo nespornýmlídrem v segmentu národní inovačníinfrastruktury a v oborech svých činnostísi vybudovalo respektované postaveníu významných mezinárodních a nadnárodníchinstitucí.Přes produkci dvou odborně zaměřenýchperiodik ECHO a ERGO, stále chybělobecněji zaměřený bulletin, který by poskytlcelkový přehled o práci TC. Protovznikl Bulletin BeIn, který je vyjádřenímsnahy tento nedostatek napravit. Je vydávánpřevážně v elektronické formě, takžepokud se nám nebude dařit vás zaujmout,kliknutí na „odhlásit“ vás ihned vysvobodí,snad se tak nebude dít příliš často.Karel KLUSÁČEK (klusacek@tc.cz),Marcela PŘÍHODOVÁ(prihodova@tc.cz)âINNOST NA·ICH PARTNERÒCentrum pro podporukonkurenceschopnostiv biomedicínských technologiíchProjekt je řešen s pomocí finanční podporyz Evropského sociálního fondu, dobařešení je od 2. 1. 2006 do 30. 6. 2008. Příjemcempodpory je Ústav experimentálnímedicíny, v.v.i. AV ČR, řešení projektu zabezpečujedodavatelsky MEBIS s.r.o. ,partnery projektu jsou Asociace inovačníhopodnikání ČR, Minerva – vzdělávacíspolečnost s. r. o a Buněčná terapie – občanskésdružení. Základním cílem projektuje zvýšení konkurenceschopnosti Hlavníhoměsta Prahy v oblasti biomedicínskýchtechnologií cestou podpory rozvoje podmínekjejich technologického transferu.O projektu a jeho loňských aktivitáchbylo podrobně pojednáno v čísle 3/2007periodika Inovační podnikání. Tato informaceje proto zaměřena pouze na vybranéakce prvního pololetí 2008, v němž vrcholívětšina klíčových aktivit:• Konference, které se již konaly: 22. 1.2008 v budově UK v Jinonicích „Informatikaa inovace“ a dne 24.4.2008v budově AV ČR na Národní Třídě „Současnosta budoucnost buněčné terapiev ČR“. Připravována je dvoudenní závěrečnákonference projektu, která seuskuteční ve dnech 11. a 12. 6. 2008v budově ČSVTS na Novotného lávcepod názvem „Inovační podnikání v AVČR a VŠ“ (program konference uveřejňujemena str. XI. – XII. přílohy TT)• Kurzy manažerských znalostí, které, podobnějako obdobný podzimní cyklus,i v jarním cyklu probíhaly v 11 šestihodinovýchblocích v období od 27.2.2008 do14.5.2008 a které byly členěny do témat:Cíle popularizace vědy, celostní přístupa aktuální otázky, které řeší svět a EU,Konkrétní příklady postupu převodu inovacído praktického života, Public Relations,Marketing v oblasti vědy, Marketingv oblasti komercionalizace výzkumnýchprojektů a poznatků, Prezentační a komunikačnídovednosti, Zakládání společností,Specifika bezpečnosti specializovanýchpracovišť, Licence kpředmětůmprůmyslového vlastnictví, Know-how a jehoochrana, Programy Evropské komise,posuzování projektů a obvyklé chyby žadatelůo podporu, Spolupráce s evropskýmiinstitucemi, Management projektů,Strategické plánování, Příprava podnikatelskýchplánů.• V průběhu 2. čtvrtletí budou také poslednímitřemi kurzy uzavřen cykluscelkově 20 kurzů rozvoje speciálníchdovedností laboratorních pracovníků• Ve druhém čtvrtletí budou vydány speciálnípublikace –„Souhrnné texty projektu“a „Lékařské textilie“, které navazujína již vydané „Řízení zdravotnických zařízení“• V období prvního pololetí jsou také dokončoványpodklady pro ekonomicky zaměřenée-learningové kurzy a internetovouporadnu a také pokračují propagačnía osvětové akce (druhý běh12ti dílný rozhlasovýseriálu prof. E. Sykové „Buněčnáterapie a regenerativní medicína“, tiskovékonference, akce „Věda a uměníjako lék“ v Museu Kampa apod.)Již v prvním čtvrtletí byly překročeny indikátoryprojektu „počet podpořenýchosob“ (plán = 2 388) a „počet podpořenýchorganizací“ (plán = 33), v průběhu 2.čtvrtletí bude splněn také indikátor „početnově vytvořených, či inovovaných produktů“(plán = 68).Jan Čermákvedoucí řešitelského týmuEnterprise Europe NetworkNová iniciativa na podporu evropskýchmalých a středních podniků a jejíaktivity v České republicePodle oficiálních statistických údajůtvoří malé a střední podniky (MSP) v souhrnucelé Evropské unie 99,8 % počtuvšech evropských firem a přibližně 90 %z nich jsou tzv. mikrofirmy s 10 nebo2/2008ip&tt29


méně zaměstnanci. Tyto malé a střednípodniky dnes poskytují v zemích EU vícenež 70 % všech pracovních míst a vytvářejí70 % evropského HDP v oblasti služeba 27 % HDP v průmyslovém sektoru.Průzkumy na druhou stranu rovněž ukazují,že mnoho evropských MSP se potýká,zejména krátce po svém založení,s řadou chronických problémů, mezi něžpatří především nedostatek startovacíhokapitálu, nedostatečný přehled o marketingovýchperspektivách vlastních výrobkův rámci EU, malá schopnost inovovatprodukci a udržovat tak krok se světovoukonkurencí a slabá orientace v evropskéobchodní legislativě. Ukazuje se, že podobnépotíže, ať již samostatně nebov různých vzájemných kombinacích, podstatněbrzdí rozvoj evropských MSP a tími inovační potenciál Evropy jako celku.S cílem odstranit tyto nedostatky v rámcijednotné Evropy, byla v roce 2008 založenaz iniciativy Všeobecného ředitelstvípro podnikání a průmysl (Directorate Generalfor Enterprise and Industry) působícíhopři Evropské komisi, nová síť EnterpriseEurope Network. Jde o jednuz hlavních aktivit Rámcového programu„Konkurenceschopnost a inovace“ (CIP),resp.v něm obsaženého Programu propodnikání a inovace (EIP), který je zaměřenna podporu malých a středních podniků,jejich růstu a inovačních schopností.Síť Enterprise Europe Network je tvořenapřibližně 600 místními organizacemi ve40 zemích celé Evropy, v nichž působí asi4000 zkušených profesionálů. Země zapojenédo sítě, představují 27 členských zemíEU, tři země kandidátské (Makedonie,Chorvatsko a Turecko), země Evropskéhohospodářského prostoru (Norsko a Island)a tři země přidružené (Arménie, Izrael,Švýcarsko). Většina partnerských institucív rámci jednotlivých zemí – typicky se jednánapř. o národní obchodní komory, regionálnírozvojové agentury, univerzitya technologická centra, podnikatelské inkubátoryapod., tvoří navzájem různou měrouprovázané a spolupracující struktury,nejčastěji typu konsorcií. Mnoho partnerskýchinstitucí zapojených do sítě, přitompředstavuje kombinaci dřívějších InnovationRelay Center a Euro Info Center, založenýchjiž v létech 1995, respektive 1987.Jednotlivé partnerské instituce fungujív podstatě jako kontaktní místa, kam semůže obrátit libovolný podnikatel, který potřebujezískat aktuální informace o současnéevropské legislativě, uvažuje najít novéobchodní partnery po celé EU, zvažuje zavéstve svém podniku nové inovativní výrobnítechnologie, nebo který pro svojepodnikání chce jednoduše využít různýchevropských finančních podpor. Z prostředkůsítě Enterprise Europe Network sicenelze podnikům poskytovat žádnou přímoufinanční podporu, pracovníci sítě nicméněmohou zájemcům objasnit možnosti zajištěnífinancování, které existují v rámci konkrétníchevropských programů.Síť konkrétně nabízí na pomoc podnikatelůma malým a středním podnikům řadupodpůrných aktivit a variabilních nástrojů –mj. umožňuje využívat rozsáhlých databázíz oblasti obchodu a inovačních technologiíkvyhledávání nových obchodních partnerůa spoluřešitelů pro aplikovaný cílený výzkuma vývoj. Pracovníci sítě také uskutečňujířadu osobních návštěv přímo v podnicích,s cílem zjistit skutečné potřebypodniků, pomáhají podnikatelům orientovatse v zákonech a v předpisech EU souvisejícíchs obchodem a inovacemi v rámci jednotnéhoevropského trhu, radí jim v žádostecha s administrací evropskýchfinančních grantů a dotací apod. Po celéEvropě provozují navíc partneři sítě na pomocMSP více než 1000 různých místníchakcí typu seminářů, přednášek, konferencía workshopů. Mezi nejčastější témata těchtoosvětových akcí patří problematika financováníMSP a inovací, otázky tvorby politickýchaktů ovlivňujících činnost MSP po celéEvropě, rozvoj počítačové a jazykové gramotnostiv MSP, ochrana průmyslovéhovlastnictví a duševních práv pro MSP, bezpečnostpráce a organizace celoživotníhovzdělávání pro MSP a podnikatele.Na úrovni jednotlivých členských organizacísítě, partnerské instituce rovněž vytvářejía distribuují množství propagačnícha informačních materiálů a s jejich pomocírozšiřují povědomí o existenci a službáchsítě. Všechny služby sítě se přitom obecněřídí hesly „vše pod jednou střechou“(„One-stop shop“) a „kamkoliv vstoupíte,všude uspějete“ („No wrong door“), cožprakticky znamená, že žadatel o informacenebo jiné podpůrné služby získá všepotřebné přímo v jediném místě, bez nutnosti,aby musel složitě obíhat několik jednotlivýchinstitucí nebo činovníků.Ačkoliv je síť primárně určena pro podporumalých a středních podniků, mohoubýt její služby užitečné i pro souvisejícírozvoj jiných, větších podniků a rovněž provýzkumná centra a univerzity. Síť svýmmechanizmem také navozuje potřebnouinterakci mezi podnikateli a malýmia středními podniky na straně jedné a Evropskoukomisí na straně druhé. Evropskákomise totiž prostřednictvím sítě získávádůležitou zpětnou informaci o tom, v jakémstavu se nacházejí MSP v jednotlivýchčástech Evropy, jaké jsou jejich reálné potřeby,jak se zlepšuje jejich inovační potenciála jakou dynamiku vykazuje souvisejícítvorba pracovních míst.V České republice budou aktivity sítěEnterprise Europe Network zajišťoványprostřednictvím specifického projektuBusInesS and InnOvation Support Networkfor the CR – BISONet, kterého seúčastní konsorcium jedenácti partnerůpod koordinací Technologického centra AVČR. Jednotliví partneři projektu BISONet,ve složení Centrum pro regionální rozvojČR, Podnikatelské a inovační centrum BICPlzeň, Jihomoravské inovační centrumJIC, Podnikatelské a inovační centrumv Ostravě, Regionální rozvojová agenturaÚsteckého kraje, Agentura regionálníhorozvoje Liberec, Regionální hospodářskákomora Brno, Krajská hospodářská komoraMoravskoslezského kraje, Regionálnírozvojová agentura Pardubického krajea Výzkumný ústav textilních strojů Liberec,byli zvoleni tak, aby svou regionální příslušnostía praktickými předchozími zkušenostmipokryli prakticky celé území ČR30 ip&tt 2/2008


(Obr. 1 – mapka působnosti jednotlivýchpartnerů – viz str. VIII. přílohy TT). Kvalituslužeb národní sítě a dostupnost poskytovanýchinformací navíc zvýší zapojenídalších asociovaných národních institucí –České asociace rozvojových agentur,Hospodářské komory ČR, CzechInvestua Asociace inovačního podnikání ČR.Národní síť bude uskutečňovat svoje aktivityv ČR ve třech vzájemně se doplňujícíchprogramových liniích – modulech. Prvnímodul navazuje na aktivity bývalé sítě EuroInfo Center a nabízí hlavně poradenskéslužby pro zvýšení konkurenceschopnostipodniků, poskytuje informace o trzích, finančníchpodporách a dotacích, legislativníchaspektech a o mezinárodních vazbácha službách a ze získaných údajů vytvářízpětnou vazbu pro Evropskou komisi.Aktivity druhého modulu sítě vycházejíz činnosti bývalého Czech Innovation RelayCentra. Jejich hlavním cílem je podporatransferu pokročilých technologií,znalostí a inovací v malých a středníchpodnicích v mezinárodním, celoevropskémměřítku. Modul poskytuje zájemcům informaceo moderních inovačních technologiícha postupech, o relevantní legislativěa o podpůrných programech a zprostředkovávásouvisející partnerství, kontaktya spolupráci, včetně souvisejících aspektůochrany duševního vlastnictví. Partneři tohotomodulu již v minulých letech zprostředkovaliřadu úspěšných technologickýchtransferů, v jejichž rámci se podařilouplatnit pokročilé průmyslové technologievyvinuté v ČR a v jiných evropských zemích,zatímco jiné domácí podniky se stalypříjemci inovačních technologií vzniklýchpůvodně v zahraničí.Nakonec třetí modul národní sítě má zaúkol zvýšit zapojení malých a středníchpodniků v projektech 7. Rámcovém programuEU pro výzkum a vývoj. Modulposkytuje informace o aktuálních programovýchvýzvách, nabízí nápomoc při vyhledávánívhodných výzkumných partnerůi praktické konzultace při sestavování a vedeníprojektů, s cílem usnadnit podnikůmúčast a spolupráci v evropských výzkumnýchstrukturách a programech.Činnost české národní sítě projektu EnterpriseEurope Network odstartovala zahajovacíkonferencí konanou 28. února2008 v sídle Hospodářské komory ČR.Z návazných akcí, které partneři sítě jižuskutečnili na různých místech ČR, lzejmenovat např. seminář věnovaný možnostemzapojení MSP do 7. Rámcovéhoprogramu EU, který uspořádalo TC AVČR v Praze a sérii seminářů o problematicedotací pro podnikatele a o pravidlechzaměstnávání zahraničních pracovníků,které zorganizovala Regionální hospodářskákomora v Brně a Krajská hospodářskákomora Moravskoslezského krajev Ostravě, Karviné, Novém Jičíně a Opavě.Již těchto prvních tématických akcí secelkem zúčastnilo téměř 400 zájemcůz řad podnikatelské a akademické sférya ze státní správy. Další informační a školicíakce věnované mj. otázkám možnýchfinančních zdrojů pro malé a střední podniky,nebo praktickému návodu, jak psáta předkládat úspěšné projektové návrhydo 7. Rámcového programu EU, proběhnouběhem května a června na různýchmístech ČR. Konkrétní termíny těchto novýchakcí budou průběžně oznamovány,spolu s dalšími aktuálními informacemi,na webových stránkách projektu;www.enterprise-europe-network.cz.Ing. Václav Suchý, CSc.Technologické centrum AV ČR7KONFERENCE – SEMINÁ¤E – V¯STAVYWorkshop ČVUTČeské vysoké učení technické v Prazepořádalo ve dnech 18. – 22. února 2008odborný seminář, kde se formou posterůpředstavily výsledky výzkumné činnostiv široké spektru technických oborů. AtriumFakult stavební a architektury bylozaplněno 140 ti postery, které prezentovalyvýsledky řešení projektů prezenčníchdoktorandů podpořených v roce2007 interními granty ČVUT a dále výsledkyřešení externích grantů a ostatníchvýzkumných aktivit využitelných v praxi.Nejhojněji z 15 ti tématických sekcí bylyzastoupeny sekce Stavebnictví, následněInformační technologie a automatizačnítechnika a také Materiálové inženýrství.Možnosti prezentovat své aktivity využilytaké spolupracující organizace, jakonapř. Asociace inovačního podnikání ČR,Americké vědecké informační střediskoaj. Zájemci z praxe se tak mohli běhemcelého týdne seznámit s vystavenými tématya získat nejnovější informace a navázatpřímé kontakty.První den Workshopu proběhlo pracovníjednání, zaměřené na aktuální otázky vědya výzkumu na vysokých školách a hodnocenívýsledků vědeckovýzkumné činnosti. K danéproblematice vystoupili Ing.Václav Hanke,CSc. – ředitel odboru VaV MŠMT ČR a prof.Ing. Vladimír Haasz, CSc. – předseda Radyvysokých škol a člen Rady pro VaV. PracovníciČVUT využili přítomnosti obou hostůa vznesli knim mnoho adresných dotazů.Součástí doprovodného programu, kterýorganizoval tým projektu TRIPOD, bylasoutěž „Trans it“, která si kladla za cíl pomocimladým vědcům a týmům zviditelnitvýsledky jejich výzkumu a napomoci jejichuplatnění v praxi. Rozhodujícími kritérii posuzovatelůbyla míra invence návrhu, úroveňzpracování a využitelnost návrhu v praxi.Vítězem této soutěže se stal PřemyslVolf za studii a výkonnostní testy vyvíjenýchalgoritmů pro řízení leteckého provozu.Během trvání Workshopu se uskutečnilydalší semináře zaměřené na problematikusouvisející s financováním, propagacía komercializací výzkumu.V souvislosti s konáním Workshopu2008 byl vydán jeho sborník a také CDROM. Případní zájemci si jej mohou vyzvednoutna odboru vědeckovýzkumnéčinnosti R ČVUT v Praze.Anotace příspěvků Workshopu 2008jsou uveřejněny na;http://workshop.cvut.cz/2008.Květa LejčkováSchola NovaJubilejní, 15. ročník mezinárodníhospecializovaného veletrhu se uskutečnilve dnech 1. – 3. 4. 2008 ve Veletržním paláciv Praze a patřil především učitelůma studentům. Slavnostního zahájení veletrhuse zúčastnil ministr školství, mládežea tělovýchovy O. Liška, vystavovatelé, zástupciVeletrhů Brno a další hosté.V rámci doprovodného programu vystoupilise svými příspěvky například ministrškolství, mládeže a tělovýchovy O.Liška, náměstek ministra J. Kitzbergera ředitel odboru středního a vyššího odbornéhoškolství M. Mach na téma kurikulárníreforma, maturity, uplatnění na2/2008ip&tt31


trhu práce. ProrektorUniverzity JanaAmose Komenského(UJAK) P. Kolářpředstavil studiumna této univerzitěa uvedl proč studovatprávě na tétoškole.Ministr O. Liškave svém úvodnímvystoupení seznámils jednotlivýmicíli probíhající reformyškolství v ČRna všech úrovních.Ocenil přípravu tohotomezinárodníhoveletrhu.Náměstek J. Kitzberger seznámil s aktuálnímstavem přípravy státních maturita problémy jejich postupného uplatňování.Věnoval se obsahu rámcových vzdělávacíchprogramů, předmětové struktuřea požadavkům na obsah státních maturit.Ředitel M. Mach se věnoval probíhajícímzměnám ve struktuře oborů, středníchodborných škol a vyšších odbornýchškol. Základním cílem je snížení počtuoborů ze stávajících cca dvou tisíc na ccadvěstě. Přitom bude uplatněn komplexníodvětvový přístup ve vazbě na „odvětvovouskupinu stávajících oborů“.Prorektor P. Kolář ve svém vystoupenínavíc uvedl, že UJAK se stala první soukromouškolou univerzitního typu, výrazněrozšířila rozsah akreditovaných oborůvčetně akreditace doktorandského studia.V dalším čísle ip tt představíme tutouniverzitu.Ve výstavní části veletrh představilmoderní vybavení pro školy, laboratořea odborné učebny, nové výukové pomůcky,audiovizuální techniku – komplexní řešeníinteraktivní výuky, projekty pro talentovanéstudenty, nabídky práce a stáží vefirmách, vzdělávání v českých a některýchzahraničních školách.Z výstavních stánků nás nejvíce zaujalyprezentace UJAK; MŠMT (operačníprogram Vzdělávání pro konkurenceschopnost);ČVUT, FEL, Katedra řídícítechniky (projekt CEPOT – Centrum podporytalentů) a UP Olomouc, Systém celoživotníhovzdělávání.Výsledky soutěže o nejlepší exponát:❏ České vysoké učení technickév Praze, Fakulta elektrotechnickávýrobek: SPINNSTUBE – zařízení pracujícína principu rozšířené virtuální reality❏ MULTIP MORAVIA spol. s r.o.,Nový Jičínvýrobek: Laboratorní stoly MULTIP❏ České vysoké učení technickév Praze, Fakulta elektrotechnická,Katedra řídící technikyProjekt: CEPOT (Centrum podporytalentů) – program pro podporu studentůvysokých škol❏ DISK MULTIMEDIA, s.r.o., Boskovicevýrobek: KEYSTUDIO 49 – zvukovákarta s MIDI klávesnicí❏ PORTÁL, s.r.o., Prahavýrobek: Publikace „Přehled českévýslovnosti“Více informací na www.bvv.cz/scholanovaP. Š., I. N.HANNOVER MESSE 2008Asociace inovačníhopodnikání ČR(AIP ČR) se zúčastnilave dnech 21. – 25.dubna 2008 jednohoz nejvýznamnějšíchsvětových veletrhů.Měla stejně jako vlonisvůj stánek A32/1o ploše 12 m 2 v halečíslo 2 – Research &Technology.V roce 2008 bylyhlavními výstavnímioblastmi veletrhuautomatizace,energetické technologie,průmyslové subdodávky a službya technologie budoucnosti a zastřešilo jedeset mezinárodních vedoucích veletrhů,které umožnily sledovat průmyslové procesya nové technologie napříč odvětvímia navazovat důležité mezinárodní kontakty.Protože se některé veletrhy veletrhuHannover Messe střídají po dvou letech,mění se rok od roku jeho tvář.Stánek AIP ČR v hale 2Letos veletrh navštívilo okolo 200 000 odborníkůa návštěvníků, což je podle pořadatelů30 procentní nárůst oproti srovnatelnémuveletrhu konanému před dvěma lety.Veletrhu se zúčastnilo 5 100 vystavovatelůze 62 zemí, kteří byli většinou spokojenis průběhem veletrhu, 91 procent vystavovatelůhodnotilo svoji hospodářskou situacipozitivně nebo velmi pozitivně a 70 procentočekává po veletrhu vyšší obrat. „Der ZentralverbandElektrotechnik – und Elektronikindustrie“(Ústřední svaz elektrotechnikya průmyslové výroby elektroniky) prohlásil,že vysoká očekávání by měla být převážněnaplněna. Veletrh tak potvrdil roli barometruvývoje a podnětů do dalších let.Přehled letošních veletrhů:INTERKAMA – Mezinárodní vedoucí veletrhautomatizace spojitých technologickýchprocesů (haly č. 7-9,11)Factory Automation – Mezinárodní vedoucíveletrh automatizace výroby (halyč. 8,9, 11, 14-17)Industrial Building Automation – Mezinárodnívedoucí odborný veletrh síťovýchsystémů pro automatizaci budov a výroby(hala č. 11, 14)Digital Factory – Mezinárodní vedoucíveletrh integrovaných procesů a řešení IT(hala č. 17)Subcontracting – Mezinárodní vedoucíveletrh subdodavatelského průmyslu (halyč. 3-5)Energy – Mezinárodní vedoucí veletrh obnovitelnéa konvenční výroby, zásobování,přenosu a distribuce energie (haly č. 11-13, 27). Za předsednictví klimatologa profesoraDr. Klause Töpfera a jednatele Německéenergetické agentury StephanaKohlera se opět konal ústřední odbornýkongres „World energy dialogue“.Power Plant Techology – Mezinárodnívedoucí veletrh technologií a systémů proprůmysl potrubních a kabelových sítí (halač. 27) – novinka programu, kde se prezentovalanejmodernější koncepce inovativníchelektrárenských technologií.Pipeline Technology – Mezinárodní odbornýveletrh plánování, výstavby, provozua automatizace potrubních a kanálovýchsítí (hala č. 27, Pipeline Park).MicroTechnology – Mezinárodní vedoucíveletrh aplikační mikrosystémové technikya nanotechnologií (hala č. 6).Research & Technology – Inovační trhvýzkumu a vývoje (hala č. 2).Tato hala byla centrem mimořádné pozornosti,protože zde měla své hlavní stanovištěpartnerská země Japonsko. Tojsme také využili a informovali jsme jak japonskénávštěvníky tak vybrané vystavovateleo připravovaných „Česko – japonskýchdnech vědy a techniky“, které sebudou konat dne 13. – 15. května v Prazev Černínském paláci, Loretánské náměstí5 pod záštitou premiéra M. Topolánka.Úspěšná byla i loňská premiéra „tectoyou“(hala č. 26) – iniciativa, která mělaza úkol získat mládež pro technické profese.Vloni ji využilo 23 500 žáků a studentůa i letos názorně přiblížila mladýmnávštěvníkům špičkové technologie.AIP ČR zde prezentovala, kromě svýchhlavních projektů a činností – Systém inovačníhopodnikání v ČR; Technologickýprofil ČR; INOVACE 2008, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR; Cena Inovace roku2008; časopis Inovační podnikání a transfertechnologií; příprava odborníků pro oblastinovačního podnikání; mezinárodní vědeckotechnickáspolupráce v rámci programuKONTAKT; program EUREKA; aj., své partnerya spoluřešitele projektů i úspěšnéúčastníky soutěže o Cenu Inovace roku2007 (viz info Czech Republic).Na stánku AIP ČR prezentoval letososobně M. Sedláček velmi úspěšně variantubezlopatkové turbíny SETUR (Sedláčkovaturbína; Mechanika Králův Dvůr,M. Sedláček, bezlopatková turbína).Rovněž zástupci „SwissCzech TechnologyTransfer“, s.r.o. M. L. Jakl a M. Moc(prezentace na počítači) se letos účastniliosobně prezentace na stánku a díky tomujsme poskytli informace mnohem většímupočtu zájemců na stánku a rovněžjsme stihli navštívit více vystavovatelů jakčeských tak zahraničních. U zahraničníchSedláčkova bezlopatková turbína32 ip&tt 2/2008


Prezentace na počítačipartnerů, se kterými je v rámci programuKONTAKT uzavřena bilaterální dohodao vědeckotechnické spolupráci, jsem informovalapředevším o možnosti navázáníkontaktů a zahájení spolupráce partnerůuniverzit, výzkumných institucí i firem zabývajícíchse výzkumem a vývojem vevšech oblastech vědy. Bohužel z programubilaterální spolupráce KONTAKT byla právěv letošním roce česko-německá spoluprácevyčleněna. Podle informací navštívenýchzahraničních partnerů, např. K. Mohaz Leibnitz-Institut für Neue Materialen, J.Grünhagena z Deutsche ManagamentAkademie Nierdersachsen i stánků univerzitnapř. Greifswald, Regensburg a dalších,by měli o spolupráci v rámci tohoto programuzájem.Při návštěvě slovenského stánku, kdese společně prezentovala Slovenskáagentúra pre rozvoj investícií a obchodu(SARIO), Slovenská obchodní a průmyslovákomora, regionální komory a dalšíslovenské firmy, jsme s M. L. Jakl rovněžpodaly podrobné informace o programuKONTAKT a česko-slovenské spolupráci.Dne 24.4. jsme uvítali na stánku AIP ČRP. Václavíka z Výzkumného ústavu textilníchstrojů Liberec, který rovněž prezentovalsvoji činnost na letošním veletrhu. Posledníden veletrhu navštívili náš stánekv hale č. 2 i zástupci Fakulty stavebníČVUT v Praze J. Frková, D. Měšťanováa R.Schneiderová – Heralová. Spolu s M.Sedláčkem navštívili vybrané stánky, např.univerzitu Düsseldorf, se kterou vedli jednánío spolupráci. Po skončení veletrhunám též pomohli s balením expozice, zacož jim i touto cestou děkujeme. Prezentacebyla velmi úspěšná a věříme, že řadanavázaných kontaktů bude pokračovati nadále. Přivezené materiály i získanékontakty jsou k dispozici v AIP ČR, Novotnéholávka 5, místnost č. 137.V roce 2009 se bude veletrh HannoverMessekonat v době od 20. do 24. dubnaa bude zahrnovat 14 hlavních tématveletrhů (nově např. větrná energie). Úspěchletošního veletrhu tak nesignalizujeklesající prognózu spolkové vlády pro rok2009. Většina vystavovatelů by si všakpřála více návštěvníků z USA i ostatníchevropských zemí.Příští rok bude partnerskou zemí veletrhuKorea, viz www.hannovermesse.de.Česká republika bude v té době předsednickouzemí EU, a proto bychom rádizorganizovali ve spolupráci s CzechInvestema případně dalšími organizacemi„Prezentaci výzkumu a vývoje v ČR“v rámci doprovodného programu veletrhu,který byl i letos velmi bohatý, vizwww.hannovermesse.de .Náměty, zájem o spolupráci při přípravěči přímo účast na veletrhu uvítáme.Kontaktní e-mail: misarova@aipcr.cz,tel.: 221 082 274.Věra MísařováČesko-Japonské dny vědya techniky 2008Agentura pro podporu podnikání a investicCzechInvest pořádá již čtvrtý ročníksemináře s názvem Česko-Japonskédny vědy a techniky 2008. Jeho cílem jeposunout a prohloubit spolupráci mezioběma zeměmi ve výzkumu a vývoji. Akcese uskuteční pod záštitou a za osobníúčasti předsedy vlády ČR a zároveňpředsedy Rady pro výzkum a vývoj, MirkaTopolánka v Praze v Černínském palácive dnech 13. – 15. května 2008.Průmyslová spolupráce mezi Českou republikoua Japonskem, příliv japonských investicdo ČR nebo počet japonských firem– žádná země střední Evropy a jen málosvětových ekonomik se může chlubit takpevným svazkem s touto východoasijskouzemí. K lednu 2007 bylo v ČR zaregistrováno220 japonských společností. 80 z nich jevýrobních a dvě se přímo věnují výzkumua vývoji. 138 je činných ve vzájemném obchodě,službách, nemovitostech apod.Je proto přirozeným zájmem obou zemíspolupracovat, dosahovat nových a lepšíchvýsledků ve výzkumu a vývoji a společnýmisilami a zkušenostmi řešit projekty vedoucíke zdokonalení a upevnění svýchekonomik. Podpora bilaterálních kontaktůa spolupráce na poli vědy a techniky zcelaodpovídá dohodě o strategickém partnerstvímezi ČR a Japonskem, která byla podepsánapři oficiální návštěvě japonskéhopředsedy vlády, Junichiro Koizumi v srpnu2003. Myšlenka pravidelných společnýchsetkáni tak dala vzniknout Česko-Japonskýmdnům vědy a techniky (CJSTD).Tokio – Praha – TokioPrvní ročník CJSTD se konal 24. května2005 v Tokiu a hlavními organizátory bylačeská ambasáda v Tokiu a Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy ČR. Českádelegace byla složená ze čtyřiceti členůrůzného zaměření – soukromý sektor, vláda,VaV, akademický sektor, hi-tech firmy,atd. Vedoucím delegace byl tehdejší místopředsedavlády pro ekonomiku, MartinJahn. Semináře se také zúčastnila ministryněškolství, Petra Buzková.Rok poté, 15. – 17. května 2006 se akcepřesunula do Prahy a záštitu nad ni převzalitehdejší premiér Jiří Paroubek a místopředsedavlády pro ekonomiku Jiří Havel. Hlavnímiorganizátory bylo Ministerstvo zahraničníchvěcí ČR, Ministerstvo průmyslua obchodu ČR a agentura CzechInvest. Koordinacíakce byl pověřen právě CzechInvestve spolupráci s ČVUT. Semináře se zúčastnilona sto padesát osob, z toho padesát japonskýchúčastníků, především vysokýchzástupců státní, akademické i soukromé sféry.Hlavní témata diskuze byla zaměřená nanejnovější výsledky VaV a jejich aplikaciv praxi. Především v oblastech inženýrství,robotiky, kybernetiky, informační a výpočetnítechnologii, elektroniky a mikroelektroniky.Součástí programu druhého dne byla takéojedinělá událost – udělení čestnéhodoktorátu ČVUT významnému představitelijaponského managementu Dr. ShoichiroToyodovi, čestnému předsedovi správnírady firmy Toyota Motor Corporation, jakovůbec první japonské osobnosti v historiiČVUT. Na tradičním ceremoniálu v Betlémskékapli, kam bylo pozváno přes 400účastníků představila firma TMC i svéhorobota, který zahrál na trumpetu dvě známéskladby. Jeho vystoupení vzbudilo velkýzájem všech účastníků ceremoniálui českých sdělovacích prostředků.Minulý rok zavítal seminář opět do Tokiaa mimo jiné navázal na únorovou návštěvuprezidenta ČR, Václava Klause v Japonsku.Třetí Česko-Japonské dny vědy a technikyse uskutečnily 22. – 24. května 2007 pod záštitoupředsedy vlády ČR a japonských ministerstev– Ministerstva zahraničních věcí,Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslua Ministerstva školství, kultury, sportu,vědy a techniky (MEXT). Vedoucím českédelegace, která čítala třicet jedna členů,byl tehdejší náměstek ministra školství, Ing.Pavel Komárek.Celá akce byla opět uspořádána díkyagentuře CzechInvest a ČVUT, ve spoluprácis MPO, MŠMT, MZV, Inženýrskou akademiíČR a AV ČR. Významným partnerem najaponské straně byla organizace JETRO Tokiospolečně se zastoupením v Praze.144 účastníků se zúčastnilo přednášeka prezentací z oborů biotechnologie, nanotechnologie,aplikovaných přírodnícha technických věd. Během následujícíchdnů měla česká delegace možnost nahlédnoutdo předních VaV institucí jakoPanasonic Communication DevelopmentCentre nebo National Institute of AdvancedIndustrial Science and Technology.Oficialní ukončení semináře proběhlona české ambasádě za účasti velvyslanceJaromíra Novotného a zvláštního hosta,pana Koji Omi, tehdejšího japonskéhoministra financí.Praha 2008Rok 2007 byl pro CzechInvest ve znamenínových aktivit. Agentura se ujala hlavní koordinačníúlohy nejen CJSTD, ale také seminářůna Tchaj-wanu a v Koreji, které proběhlyv listopadu 2007. Role vedoucí delegace sezhostila místopředsedkyně Rady pro výzkuma vývoj, PhDr. Miroslava Kopicová. Kromězmíněných akcí se plánuje uskutečnění ještěČesko-Švýcarských, Izraelských a Britskýchdnů vědy a techniky. Rozrostla se i Pracovnískupina, která v současné době čítá desetinstitucí – MZV, MŠMT, MPO, AV ČR, Asociacevýzkumných organizací, Inženýrská akademieČR, ČVUT, Svaz průmyslu a dopravyČR, CzechInvest a AIP ČR.Čtvrté Česko-Japonské dny vědy a technikyproběhnou nejen pod záštitou premiéraČR, ale o záštitu byly požádány i japonskáministerstva: zahraničních věcí, Ministerstvohospodářství, obchodu a průmyslu a Ministerstvoškolství, kultury, sportu, vědy a techniky.Mezi hlavní témata semináře patří výměnainformací a aktualizace strategie vevýzkumu a vývoji. Dále pak podpora dalšíspolupráce mezi univerzitami, výzkumnýmiinstitucemi a soukromým sektorem, včetněvýměn studentů a vědeckých pracovníků.V neposlední řadě pak zjištění nových možnostípřímého spojení mezi českými a japonskýmiVaV institucemi a japonskými firmamipůsobícími na českém trhu nebo v ostatníchzemích EU. Zcela jistě se bude hovořiti o českém předsednictví EU v roce 2009, jehožhlavním heslem je „Odstranění bariérpro další vývoj členských států a upevněníinovací v EU.“ CJSTD 2008 také navazují nazávěrečné vyjednávání a přípravy novéúmluvy o vědecko-výzkumné spolupráci meziJaponskem a Evropskou unii.Program semináře je rozdělen dodvou pracovních sekcí a čtyř panelovýchdiskuzí spolu s prezentacemi:– Pracovní sekce 1: Možnosti prospolupráci ve výzkumu a vývoji– Prezentace českých a japonských2/2008ip&tt33


účastníků o posledních trendech vevědě a výzkumu, případové studiea možnosti spolupráce.– Pracovní sekce 2: pokračováníprezentací– Panelová diskuze č.1: Novéenergetické zdroje a životní prostředí– Panelová diskuze č.2: Biotechnologie,farmakologie a medicína.– Panelová diskuze č.3: Nové materiály,nanotechnologie, letectvía kosmonautika– Panelová diskuze č.4: Informatika,telekomunikace, kybernetika a robotikaÚčastníci si tak mohou vyslechnoutpřednášky z oboru biotechnologie, farmakologienebo medicíny. Další z bloků se budezabývat novými materiály a nanotechnologiemi.Letectví a kosmonautika budouzastoupeny našimi předními odborníky,stejně tak informační a výpočetní technika,kybernetika a robotika. Přepokládá se, ževelký zájem bude i o první panelovou diskuzis názvem Nové energetické zdrojea životní prostředí, týkající se jaderné energiea alternativních zdrojů.Atmosféra celého semináře bude takéumocněna místem svého konání. Černínskýpalác je právem považován za jednuz nejkrásnějších barokních staveb v Českérepublice.Závěrem bych rád vyjádřil poděkovánívšem členům pracovní skupiny za jejichspolupráci. Spolu s nimi doufám, že letošníročník CJSTD bude stejně úspěšný,ne-li úspěšnější, než minulé ročníky. A žetato akce významně přispěje k dalšímurozvoji hospodářských i vědecko-technickýchvztahů mezi oběma zeměmi.Petr SolilProjektový manažer odboru pro podporuvědy a výzkumuagentura CzechInvest®CENA INOVACE ROKUCharakteristika „Čestná uznání“v rámci soutěže o Cenu Inovaceroku 2007V rámci 12. ročníku soutěže o CenuInovace roku 2007 získaly ocenění– Čestné uznání – produkty EX-PLONIX – přenosný analyzátorexplozivních látek, RS Dynamicss.r.o., Praha 4, ACC Optimizer –Optimalizátor pro pokročilé řízeníspalování, Honeywell, s.r.o., Praha4, Rentgenový simulátor TERASIXse systémem VirtualBeamView,ÚJP Praha a.s., Praha-Zbraslav,Multifunkční biotelemetrické zařízeník inteligentnímu on-line monitorovánífyziologických parametrůčlověka, Univerzita Karlova v Praze,1. LF, Praha 2, Inovace turbinovéřady SST-300, Siemens IndustrialTurbomachinery s.r.o., Brno.Dále uvádíme charakteristiku oceněnýchproduktů:EXPLONIX – přenosný analyzátorexplozivních látekVysoce citlivý, přenosný multifunkční,analytický systém umožňujícídetekci exploziv s extrémně nízkýmpočtem falešných poplachů.více na www.rsdynamics.comACC Optimizer – Optimalizátor pro pokročilé řízení spalováníPokročilé softwarové řešení pro řízení spalování parních kotlů pro elektroenergetikua průmyslové teplárny. Optimalizuje účinnost spalovacího procesu dynamickýmsnižováním přebytku spalovacího vzduchu s ohledem na emise ve spalinách.více na: www.honeywell.comRentgenový simulátor TERASIXse systémem VirtualBeamViewNejmodernější systém umožňujícípřesnost nastavení všech částí přístroje,variantní možnost vizuální projekcevirtuálního ozařovacího pole na pacienta,plnou digitalizaci rentgenovéhoobrazu v reálném čase, virtuální projekciozařovacího pole v rentgenovémobraze v reálném čase, integraci komunikačníchstandardů používanýchpro datové přenosy v radioterapii.více na www.ujp.czMultifunkční biotelemetrické zařízeník inteligentnímu on-line monitorovánífyziologických parametrůčlověkaZařízení určené kpřenosu a on-linemonitorování fyziologických parametrůčlověka, jejich zpracování a inteligentníklasifikaci v reálném čase.více na www.lfl.cuni.czInovace turbinové řady SST-300Řada průmyslových parních turbíns převodovkou pro výkony 12-50 MWs možností až dvou regulovaných odběrů,s inovovanými turbinovými skříněmipro výrobu elektrické energie,teplárenství a mechanické pohony.více na www.siemens.comI. N.34 ip&tt 2/2008


LITERATURAInnovation Processes in ICSTI CommunityPro 59. jednání orgánů ICSTI a pro související mezinárodní konferenci připravilo ICSTI v roce 2008publikaci pod výše uvedeným názvem.V úvodu ředitel ICSTI V. E. Kodola sděluje, že publikace byla vydána v souladu s usnesením 8. jednáníICSTI ve Vídni ve spolupráci se sekretariátem ICSTI s národními představiteli a zástupci zemí,které informují o svých inovačních systémech, politikách a činnostech.Publikace (anglicky, rusky) je uložena v sekretariátu AIP ČR, související informace jsou umístěnyna www.icsti.su.P. Š.v ZKU·ENOSTI – DISKUSETransfer technologií z pohleduposluchače CIVLDne 12. března 2008 se v pražské VileLanna konala přednáška prof. Ing. ZbyňkaPitry, DrSc. na téma Transfer technologií,jako součást speciálního blokupřednášek projektu Centrum inovačníhovzdělávání Liblice, jehož je AIP ČR partnerem.Následující článek není shrnutím přednášky,jako spíše určitým pohledem nadanou problematiku, jistým vyjádřenímtoho, co si posluchači CIVL z této přednáškymohli odnést.Ve své přednášce Z. Pitra hovořil o úskalíchcesty od myšlenky k jejímu uskutečněnív konkrétním prostředía o schopnosti inovovat jakožto nezbytnépodmínce úspěchu ve společnostiznalostí. Dostatečné zobecnění umožniloposluchačům získané poznatky uplatnitve svém vlastním, mnohdy velmi různorodémprostředí.Hlavními body přednášky byly inovacea aplikace výsledků výzkumu a vývoje;podmínky úspěšného transferu technologiído inovačních aktivit organizace; bariéryspolupráce mezi aktéry inovačníhopodnikání; účelové strategické aliance,tzv. inovační podnikatelské ekosystémy.Inovace a aplikace výsledkůvýzkumu a vývojeÚvodem vyvrátil Z. Pitra několik dle nějnesprávných tvrzení, jejichž přetrváváníbrzdí úspěšné inovace. Je to napříkladpřesvědčení, že inovace vycházejí pouzez velkých myšlenek a týkají se pouzetvorby nových produktů, nebo že se inovacímnelze naučit. Pravdou je, že inovacejsou nákladné a riskantní, jako každýjiný byznys, ale nejsou jen věcí specialistůz útvarů VaV.Inovace je sice výsledkem souhry příznivýchokolností, ale pouhé štěstí nestačí.Pro úspěšnou implementaci výsledkůVaV je nutné zajistit komerční úspěch inovačníchfirem, kdy je zapotřebí překonatrozpor mezi požadavkem vysoké výnosnostiaktuálních aktivit a přípravou podmínekpro budoucí prosperitu. Subjektymusí mít strategickou představivost, protožeztráta přehledu v oboru se neproje-ví hned, technologické změny nevyžadujíokamžité reakce, stává se, že novátechnologie dočasně zvýší odbyt staréapod. Zásadní je vyhodnotit míru rizikamyšlenky. Platí pravidlo, že nejneobvyklejšínápad je sice nejriskantnější, alev případě úspěchu také nejvýnosnější.Dále je třeba zhodnotit konkurenceschopnostproduktu podle jeho kvality,ceny a dostupnosti, i konkurenceschopnostorganizace jako takové, tedy jejíschopnost vydělávat.Podmínky úspěšného transferutechnologie do inovačníchaktivit organizacePro úspěšný transfer je třeba postupněv několika krocích měnit podnikatelskéchování organizace. Především semusí organizace řídit dlouhodobou politikou.Musí adekvátně reagovat na vývojokolí a aktivně vyhledávat inovační příležitosti.Myšlenky musí mít zajištěny podmínkypro úspěšnou komercializaci.Dále se musí organizace snažit o maximálníuspokojení požadavků zákazníků.Využití výsledků výzkumu a vývoje jevšak závislé na charakteru oboru podnikání.Některé obory, jako např. informačnítechnologie, fungují spíše v podnikatelskémrežimu, kdežto jiné, jako např.biotechnologie, vyžadují rutinní režim.Zásadní ale je, že výsledky výzkumua vývoje se mohou zhodnotit pouze v určitéstrategické alianci, jejímž dominantnímčlenem musí být podnikatelský subjekt.Takto fungují např. inovační klastry.Taková aliance musí být interdisciplinární,vědeckovýzkumné instituce se musív zájmu překonání podnikatelských rizikpřizpůsobit podnikatelskému chování aliancea musí mít dobré organizační podmínky,zachovávající práva duševníhovlastnictví a zároveň zajišťující šířeníznalostí.Bariéry účelné a efektivníspolupráce mezi aktéryinovačního podnikáníPodnikatelské a nepodnikatelské subjektymají jednak odlišné společenskécíle a jednak se řídí jinými pravidly, používajíjiné postupy a panuje v nich jinákultura. Nicméně jejich úspěšná spolupráceje pro transfer technologií nezbytněnutná. Tak například vědeckovýzkumnéinstituce mají za cíl získávat novéznalosti za pomoci myšlenkových experimentů,zatímco podnikatelské subjektysi za cíl kladou nabízet produkty uspokojujícípotřeby společnosti a tím zvyšovatjejí hmotné bohatství. Jedni hledají předevšímprestiž a uznání a druzí finančnívýnosy.Vedle těchto strategických bariér častovznikají i systémové bariéry týkající seodlišné organizace a personální bariérysouvisející s rozdílností firemních kultur.Překonat tyto bariéry lze jedině s vědomím,že je to nezbytné, a přes veškerounáročnost možné.Vznik účelových strategickýchaliancí – inovačníchpodnikatelských ekosystémůÚspěšná realizace inovačního záměrupředpokládá vyhledání podnikatelsképříležitosti, využití nové technologiea uplatnění nového modelu podnikání.Vzhledem ktomu, že všemi zdroji danýsubjekt obvykle nedisponuje, je vhodnévytvoření účelové aliance, v níž podnikatelskéa nepodnikatelské subjektyspolupracují na společných projektech,realizují určitý inovační záměr či zakládajíspolečný podnik. Aliance musí býtvhodně vytvořena jak organizačněa personálně, tak strategicky, aby došlokurčitému sjednocení cílů a naplánováníčinností.Závěrem zmínil Z. Pitra tři zásadní bodyúspěchu: Nezbytná je jistá míra rizika;transfer technologií vyžaduje úzkou spolupráci;vytvořený tým musí najít společnouřeč.To, co bylo na tomto semináři vysloveno,se netýká pouze oblasti inovačníhopodnikání, jakožto procesu využití inovačníhořešení, ale může být s úspěchemaplikováno na jakoukoli oblast společenskéhoživota, kde je zapotřebí prosadit,předat a uplatnit jakoukoli novou myšlenku.Praktické ladění přednášky nepochybněpřispělo ktomu, že si posluchačiCIVL informace nejen vyslechli, ale budouje moci i uplatnit.VMa2/2008ip&tt35


CONTENTS IP & TT 2/2008 INHALT IP & TT 2/2008• 15 TH ANNIVERSARY OF AIE CR (P. ŠVEJDA)• REFORM OF R&D AND INNOVATION SYSTEM IN CR(M. BLAŽKA)• PROGRAMME EUROSTARS (S. HALADA)• INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION – FINAL PARTFROM 1/2008 (K. ČADA)• REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF ZLIN REGION(D. MAREČEK)ASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP CR• Bodies of AIE CR 17. 3. 2008 •SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK’S ASSOCIATION CR• Agenda on the committee 18. 3. 2008 • Internationalconference of directors of science and technology parks •Programme PROSPERITA •CZECH INSTITUTION OF CIVIL AND STRUCTURALENGINEERS• Czech association of civil and structural co-ordinators •ASSOCIATION OF THE RESEARCH ORGANIZATIONS• General Assembly •ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS• Assembly of delegates, Memorandum •CZECH COMMITTEE FOR SCIENTIFIC MANAGEMENT• Actual goals •CZECH ASSOCIATION OF INVENTORS AND INNOVATORS• Protection of intangible property • Where are money forpatenting? •TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC• Project BIOFIX • Mitsubishi Electric Award • Mechanicalengineering • Measure of textile property • ProgrammeBiomedicine Technique •RESEARCH AND DEVELOPMENT COUNSIL• Reports on session of committee •ICC CR• Main trends of activities 2008 •REGIONS• Innovation and technology for development of regions •Regional innovation strategy of Liberec region • Preparation ofregional innovation strategy of Hradec Králové region •Regional science and technology park’s network in Zlín region •INTERNATIONAL SCENE – FOREIGN CONTACTS• New nanocluster in Bavaria • Future of mechanicalengineering •WE INTRODUCE US• Technological centre CAS •ACTIVITY OF OUR PARTNERS• Centre for Support of Competitiveness in BiomedicalTechnologies • Enterprise Europe Network •CONFERENCES – SEMINARS – EXHIBITIONS• Workshop ČVUT 2008, Praha • SCHOLA NOVA 2008, Praha •Hanover Messe 2008 • Czech-Japan Science and TechnologyDays 2008, Praha •INNOVATION OF THE YEAR AWARD• Characterization of products of „Innovation of the year 2007honourable mention“ •LITERATURE• Innovation Processes in ICSTI Community •EXPERIENCE – DISCUSSION• Technology transfer from point of view of CIVL participant •SUPPLEMENT TECHNOLOGY TRANSFER• Club of innovative companies • EUREKA • KONTAKT –Program of science and technology cooperation in 2008 •Activities and projects of AIE CR • Partners of project BISONet• Innovation of the year 2008 award • Program of BIOTECHconference •• FÜNFZEHN JAHRE DER AIU CR (P. ŠVEJDA)• REFORM DES SYSTEMS FÜR FORSCHUNG,ENTWICKLUNG UND INNOVATIONEN IN DERTSCHECHISCHEN REPUBLIK (M. BLAŽKA)• PROGRAMM EUROSTARS (S. HALADA)• SCHUTZ DES INDUSTRIEEIGENTUMS – FORTSETZUNGAUS 1/2008 (K. ČADA)• REGIONALE INNOVATION STRATEGIE DER ZLIN REGION(D. MAREČEK)ASSOZIATION DER INNOVATIVEN UNTERNEHMEN CR• Organe AIU CR 17. 3. 2008 •GESELLSCHAFT DER INNOVATIONSZENTREN CR• Ausschuss 18. 3. 2008 • Internationale Konferenz derDirektoren der Innovationszentren • Programm PROSPERITA •TSCHECHISCHER VERBAND DER BAUINGENIEURE• Tschechischer Verband der Baukoordinatoren •ASSOZIATION DER FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN• Vollversammlung •ASSOZIATION DER MASCHINENBAUINGENIEURE• Vertreterversammlung, Memorandum •TSCHECHISCHES KOMITEE FÜR WISSENSCHAFTLICHESMANAGEMENT• Aktuelle Aufgaben •TSCHECHISCHES VERBAND DER ERFINDER UND NEURER• Schutz des geistigen Eigentums • Wo kann man das Geld fürPatentierung besorgen? •TECHNISCHE universität In LIBEREC• Projekt BIOFIX • Mitsubishi Electric Preis •Maschinenengineering • Messung der Textileigenschaften •Programm Biomedizinische Technik •RAT FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG• Sitzungsreporte •ICC CR• Hauptrichtungen der Tätigkeit im Jahre 2008 •REGIONEN• Innovationen und Technologien in der Regionenentwicklung •Regionale Innovationstrategie der Liberec-Region •Vorbereitung der regionaler Innovationstrategie der HradecKrálové-Region • Regionales Netz der Innovationszentren inder Zlín-Region •INTERNATIONALE SZENE – AUSLÄNDISCHE KONTAKTE• Der neue Nanocluster im Bayern • Zukunft desMaschinenbauengineering •WIR STELLEN UNS VOR• Technologisches Zentrum der Akademie derWissenschaften CR •AKTIVITÄTEN UNSERER PARTNER• Zentrum für Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit inbiomedizinischen Technologien • Enterprise Europe Network •KONFERENZEN – SEMINARE – AUSSTELLUNGEN• Workshop ČVUT 2008, Praha • SCHOLA NOVA 2008, Praha •Hannover Messe 2008 • Czech-Japan Science and TechnologyDays 2008, Praha •PREIS INNOVATION DES JAHRES• Charakteristik der Produkte „Ehrenpreis“ 2007“ •LITERATUR• Innovation Processes in ICSTI Community •ERFAHRUNGEN – DISKUSSION• Technologietransfer vom Standpunkt des CIVL Teilnehmers •BEILAGE TECHNOLOGIETRANSFER• Klub der innovativen Firmen • EUREKA • KONTAKT – dasProgramm der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeitim Jahre 2008 • Aktivitäten und Projekte der AIU CR • DiePartner des Projektes BISONet • Preis Innovation des Jahres2008 • Programm der BIOTECH Konferenz •36 ip&tt 2/2008


®Pfiíloha ãísla 2/2008TRANSFER TECHNOLOGIÍKLUB INOVAâNÍCH FIREMASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âESKÉ REPUBLIKY®® ®Klub inovačních firem AIP ČR pracuje již řadu let v souladu se svým statutem a je pro AIP ČRdůležitým nástrojem při plnění jejího hlavního úkolu: podpora inovačního podnikání v ČR.Tak jako se mění podmínky pro podnikání všeobecně a tím i pro vznik inovací, tak je také třebačas od času se zamyslet nad postavením KIF AIP ČR a dodat nové impulsy pro jeho činnost.Uvítali bychom proto Vaše názory na KIF, jeho zaměření a činnost. Svoje podněty můžete zaslatpřímo na naši adresu nebo využít Diskusního fóra na domovské stránce www.aipcr.cz.Těšíme se na Vaše názory a doufáme, že společně činnost KIF pro další období rozvineme kuprospěchu všech spolupracujících stran.ČINNOST V ROCE 2008V rámci 12. ročníku Ceny Inovace roku 2007 bylo oceněno celkem 17 inovačních produktů. Úspěšnéfirmy měly možnost vstoupit do KIF a této možnosti v 1. čtvrtletí 2008 využily celkem 4 firmy. Vítámeje v našem Klubu a doufáme, že přispějí k oživení činnosti Klubu a využijí možností, které toto členstvínabízí.Příprava 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008 probíhá naplno, a proto v příloze Transfer technologiítohoto časopisu, na stranách IX – X, uveřejňujeme její kritéria a podmínky, které jsou spolu s podmínkamik vyplňování přihlášky uveřejněny na domovské stránce (www.aipcr.cz).Zároveň tímto vyzýváme členy KIF k účasti.• • •Současně připravujeme prezentaci KIF v průběhu INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovacíve dnech 2. – 5.12.2008, konané v sídle AlP ČR, Novotného lávka 5, Praha 1.Informace o INOVACE 2008 jsou na výše uvedeném webu.• • •Připomínáme, že můžete i nadále zasílat své návrhy, dotazy, náměty a připomínky k činnosti KIFna Diskusní fórum (www.aipcr.cz).• • •Druhé jednání Klubu v tomto roce se uskuteční v průběhu společného semináře Úřadu průmyslovéhovlastnictví a AlP ČR "Ochrana průmyslového vlastnictví" dne 4. 6. 2008 v Kongresovém sále ÚPV,A.Čermáka 2a, Praha 6, na který Vás tímto zveme (program je uveřejněn na www.aipcr.cz).• • •Třetí jednání Klubu v tomto roce se uskuteční v průběhu semináře AlP ČR „Inovační potenciál ČR“ dne10. 9. 2008 v sídle AlP ČR, na který Vás tímto zveme (program je uveřejněn na 2. straně obálky tohoto časopisu).Ing. Jan Kofroňtajemník KIF AIP ČRpfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologiíI


Zasedání NPC/HLG v Portoroži se konalo ve dnech 9. –10. 4. 2008. Předsednická země programu EUREKA Slovinskopřipravila na zasedání 32 nových návrhů projektů k následnémuschvalovacímu procesu, s rozpočtem ve výši 45milionů Eur.Portfolio projektů při úhlu pohledu podle typu řešitelskýchorganizací mělo následující rozdělení: 57 % rozpočtu projektůpřipadlo na malé a střední podniky, 21 % na univerzitya 14 % na velké společnosti a 8 % ostatní.Tři poslední kvalifikace za období od října 2007 do dubna2008 představují za slovinského předsednictví celkem 126projektů s dosaženým rozpočtem 203 milionů Eur.Pro srovnání jsou uvedeny údaje dosažené ve stejném obdobív létech 2005 a 2006, kdy programu EUREKA předsedalaČeská republika. Za stejné období bylo dosaženo výše185 projektů s finančním objemem 257 milionů Eur.Z celkového pohledu jde o klesající trend nejenom ve velikostirozpočtu, ale také v počtu nových projektů. Přitom návrhůbylo obdrženo ve stejném období poměrně dostatečnémnožství. Při českém předsednictví bylo dosaženo 41 návrhů,při slovinském předsednictví dokonce o 10 více, tj. 51návrhů projektů. V tomto kole bylo možné pozorovat vzrůstajícítrend, které zaznamenaly oblasti BIO a TRA.V poslední době nastal klesající trend v projektové činnostiEUREKY. Dotýká se to také České republiky Nutné je alepřipomenout, že se na scéně objevil nový hráč – programEurostars, který ke dni 8. února 2008 měl uzávěrku 1. výzvypro podávání návrhů projektů. Z tohoto důvodu došlo k překrytípodávání návrhů projektů u obou programů a zde došlonaopak k nárůstu projektové činnosti. Neobvyklou situacizaznamenaly všechny členské státy.Na jednání NPC byly doporučeny a HLG schváleny k řešenípouze 3 projekty, z toho 1 projekt generovaný přímo firmamiz ČR. K těmto projektům se mohou firmy z ČR kdykolivpřipojit. Jedná se o následující projekty generovanérůznými firmami jiných členských států (viz níže), které potombyly automaticky zařazeny do databáze Sekretariátuprogramu EUREKA v Bruselu (www.eureka.be).Jsou to:ChorvatskoE! 3704 – RSSMANové materiály a materiálové technologie; dopravaTureckoE! 4106 – PVR IDTVInformační technologie; komunikační technologieDále je to 1 projekt generovaný přímo ČR.ČR generované projekty:E! 4161 – LEAKADIN ASMFBiotechnologieJedná se o společný projekt s Litvou a Estonskem.mecka, Řecka, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinskaa Španělska. Koordinátorem projektu je Itálie.Programové cíle tohoto klusteru jsou zaměřeny na systémintegrace evropských firem, oblast strojního a technologickéhovybavení, automatizaci, mechatronické součásti, CAD-CAM a vnitřní logistiku. Zkoumat procesy vycházející z požadavkůprůmyslu a reagovat na jeho potřeby. Schválenítohoto nového projektu se předpokládá na nadcházejícíKonferenci ministrů konané v Lublani.Program EurostarsPodle statistiky bruselského Sekretariátu bylo doručenoke dni uzávěrky 1. výzvy celkem 205 přihlášek, z toho bylouznáno 189 způsobilých. Celkový rozpočet těchto projektůčiní 280 milionů Eur. Registrováno je 608 řešitelů, což odpovídáprůměrně 3,2 řešitele na projekt, podíl členských zemína projekt činí 2,1 a průměrná doba řešení vychází na 28měsíců.Řešitelské organizace, tj. malé a střední podniky s účastívýzkumu a vývoje zaujímají z výše uvedené statistiky:71 %, univerzity 11 %, velké společnosti 6 %, výzkumnéústavy 8 %, malé a střední podniky bez V a V 3 % a 1 %patří ostatním.Technologické oblasti jsou zastoupeny na prvních dvoupříčkách ICT 40% a BIO 17%.V současné době došlo k přijetí dalších členských zemí doprogramu Eurostars a sice Slovenska a UK .Účast českých řešitelů v první výzvěNa základě přihlášených projektů do bruselské databázewww.eurostars-eureka.eu a vyhodnocení jejich způsobilostije dále uveden přehled devatenácti projektů, které budouhodnoceny nezávislými experty. Následně nezávislý panelexpertů má za úkol stanovit pořadí projektů.E!4230 WINEurope E!4261 TECTECHE!4231 INsider E!4269 SECURITY MECHE!4238 Sewing System E!4298 ANSURIDEE!4240 CAVITE E!4350 INNOCONE!4244 MIRSA E!4351 RLACSE!4245 GMSBANK E!4366 MICROFRUITE!4248 Stirling Solid Fuels E!4388 DYSLEXTESTE!4249 NEGFORT E!4391 SESSNAE!4250 GEMOSS E!4421 DOPAGONE!4252 ALOUWETZasedání nezávislého panelu expertů je stanoveno na 13.až 15. května 2008. Předpokládá se, že výsledný seznamprojektů bude k dispozici po tomto zasedání nejpozději dokonce května, nicméně tento seznam podléhá ještě schválenískupinou vysokých představitelů. Po těchto krocích dojdek národnímu spolufinancování vybraných projektů, kteréje připravováno na druhé pololetí 2008.Zároveň se připravuje organizace 2. výzvy pro nové projektyEurostars. Nové návrhy projektů je možné předkládatdo výše uvedené databáze již dnes. Uzavírací termín je stanovenna 21. listopad 2008.Ing. Josef Martinecnárodní koordinátor programu EUREKA/EurostarsPodporu programu EUREKA vâeské republice zaji‰Èuje Asociace inovaãního podnikání âR,Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 277, fax: 221 082 275, e-mail: dlouhy@aipcr.czIIItalský představitel F. Jovane představil nový návrh klusteru„Manufacture Industry“ s působností po celé Evropě.Jedná se o průmyslový kluster, ve kterém by byla spoluprácemalých a středních podniků s dalšími evropskými řešitelskýmiorganizacemi.Podle dostupné dokumentace připravovaného klusterujsou již registrovány řešitelské organizace z Finska, Něpfiílohaip&tt 2/2008 – transfer technologií


EUREKA Sekretariát v novém prostředíNové vize, nová strategie, nové prostředí.Tak by se dala krátce shrnout atmosféraa obsah slavnostních projevůpři otevření nově rekonstruovaných prostorSekretariátu EUREKY v březnu tohotoroku. Slovinské předsednictví programuEUREKA podpořilo, abySekretariát EUREKY prošel kompletníúpravou a tím se zlepšily jak podmínkykonat zasedání, tak i pracovní prostředípracovníků tohoto mezinárodního sekretariátu.Provedené úpravy daly SekretariátuEUREKY nový vzhled, kterýodráží postavení EUREKY v rámci evropskéhovýzkumu a inovací a zároveňreprezentuje všechny členské země..Aleš Mihelič, předseda Skupiny vysokých představitelů, zahájilslavnostní otevření a zdůraznil, že Slovinsko v rámci svéhopředsednictví spojuje připravovanou další strategii EUREKYs budoucím rozvojem a novými činnostmi EUREKY. Uvedl také,že Slovinsko je druhou zemí ze střední a východní Evropy, kterápo České republice předsedá programu EUREKA a myšlenkao předsednictví jeho země byla původně iniciována S. Haladou,českým zástupcem v Sekretariátu EUREKY.Slovinská ministryně pro vysoké školství, vědu a techniku MojcaKucler Dolinar, krátce zhodnotila dosavadní více než dvacetiletoučinnost programu EUREKA a zmínila, některé významné klastrovéprojekty EUREKY, které napomohly a napomáhají průnikovým inovacímv Evropě a tím její konkurenceschopnsoti a vytváření novýchpracovních příležitostí. Zdůraznila také, že Slovinské předsednictvíEUREKY, jež nyní probíhá souběžně s předsednictvím Evropskéunii, odráží schopnosti a cíle její země úspěšně pracovat pro evropskouintegraci a spolupráci bez omezení a překážek.Luuk Borg, vedoucí SekretariátuEUREKY, poděkoval slovinskémupředsednictví za plnou podporu uskutečnita změnit prostředí a pracovnívzhled Sekretariátu EUREKY. Svědčíto o potřebném sebevědomí vytvářetdalší vize EUREKY, které odrážejí jejínové úkoly, z nichž v současnosti jenejdůležitější Eurostars program, kterýpodporuje malé a střední podniky,provádějící výzkum, vývoj a zajišťujíevropské inovace.Slavnostní znovuotevření SekretariátuEUREKY – uprostřed MojcaKucler Dolinar, ministryně pro vysokéškolství, vědu a techniku Slovinska,vpravo Aleš Mihelič, slovinský předseda Skupinyvysokých představitelů programu EUREKA a vlevo LuukBorg, vedoucí Sekretariátu EUREKY.Mezinárodní sekretariát programu EUREKA byl vytvořen v roce1986 na základě dohody zakládajících členů EUREKY a pracujev Bruselu. Současné sídlo Sekretariátu EUREKY je od roku1999 v administrativní komplexu tzv. Twin House v rueNeerveld ve Woluwe-Saint Lambert, v okrajové části Bruselu,která je však z centra velmi pohodlně dosažitelná metrem.Sekretariát EUREKY má v současné době celkem dvacet pracovníků,z toho jsou čtyři sekondovaní pracovníci (národní experti)vyslaní členskými zeměmi programu EUREKA včetněČeské republiky na podporu a zajištění jeho pracovních činností.Sekondovaní pracovníci vytvářejí přirozenou vazbu mezi národnímiaktivitami EUREKY a jejím celoevropským záběrem.(sha)Tak jako tradičně je již po léta zvykem, bude vydána letos dalšípublikace z řady EUREKA brožur. Od r. 1995 byly vydány celkem3 brožury, poslední k 10 letům trvání programu EUREKAv ČR a předsednictví ČR programu EUREKA. Brožury se vydávajív češtině a obsahují informace pro všechny, kteří se setkajís programem EUREKA. Dále jsou tam uvedeny statistickéanalýzy vývoje programu nejen v ČR, ale i celkově, převzaté zeSekretariátu programu v Bruselu (ESE).Velmi dobré podklady právě ze Sekretariátu jsou způsobenytím, že z ČR již zde přes 5 let pracuje stálý pracovník S. Haladaa v nejvyšších řídících orgánech programu (HLG = High LevelGroup) zasedá pravidelně president AIP ČR K. Šperlink.Na konci brožury jsou uvedeny vybrané nejlepší vyřešenéčeské projekty, které se již realizují v praxi. Jedná se o projektygenerované českými řešitelskými týmy.V posledním roce předsednictví ČR programu (2006) se začalpřipravovat program EUROSTARS, za aktivní účasti právě S. Halady.Bude v brožuře také zmíněn.Tento program byl spuštěn 1.výzvou v říjnu 2007. Spočívá v tom, že zde přihlášené a po odbornémposouzení vybrané nejlepší návrhy projektů, získají finančnípodporu řešení nejen ze státních zdrojů, ale i zdrojů sekretariátuESE, potažmo Evropské komise, která podílověfinančně podporuje právě špičkové projekty programu za účelemjejich úspěšného vyřešení a brzké realizace. Jako předseda nezávisléskupiny expertních hodnotitelů byl zvolen také Čech, a toprezident Asociace výzkumných organizací (AVO) a 1. viceprezidentAsociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) M. Janeček.Navrhované tematické okruhy brožury EUREKA 2008 jsounásledující:Úvod – účel publikaceEUREKA v rámci Evropského výzkumného prostoruPrůmyslový výzkum v EvropěEUREKA – nástroj pro inovaceEUREKA a 7. Rámcový program výzkumu a vývojeAkční plán EUREKYProgram EurostarsSekretariát EUREKY v BruseluEUREKA v České republice– řízení a koordinace(MŠMT, Rada programu EUREKY, AIP ČR)Publikace EUREKA 2008– financování projektů– public relations– výsledky a přínosy (celkový přehled 1995/2008)Předsednictví České republiky programu EUREKA (2005/2006)Implementace akčního plánu EUREKY v České republicePřílohy v brožuře:• Členské země programu a jejich zkrácené označení• Statistika projektů– Individuální projekty– Klastrové projekty– Umbrelové projekty• Eurostars projekty• Databáze projektů EUREKA s účastí českých organizací• Výběr úspěšných projektů koordinovaných českýmiorganizacemi• Ceny nejúspěšnějším řešitelům projektů(Cena Inovace roku a Lillehammer)• Prezentace EUREKY• Terminologický slovníkPředpokládá se, že brožura bude vydána také v angličtině provyužitelnost filiálkami malých a středních zahraničních firem,majících sídlo v ČR.Pavel Dlouhýmanažer projektůGRATULUJEME !Tento týden jsme se dozvěděli výsledky poslední prestižnísoutěže špičkových projektů EUREKA Lillehammer 2007.Je přímo zadostiučiněním, že byl konečně odměněn českýnejlepší projekt Analyzátor výbušnin nejvyšší cenou EUREKY„Lynx Award“.Výrobek, který podle všech dosud provedených zkoušeka analýz, jež se pochopitelně nezveřejňují, aby se ztížil dalšírozvoj terorismu ve světě, dosahuje opravdu špičkových světovýchparametrů, a to díky fandovství a usilovné práci nevelkéhořešitelského kolektivu RS Dynamics a.s. Praha pod vedením ředitelespolečnosti J. Bláhy.pfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologiíIII


KONTAKT – Program mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývojiV tomto roce dochází k výrazným změnám při zabezpečovánímezinárodní vědeckotechnické spolupráce v rámciprogramu KONTAKT – mobilita. Cílem mého druhéhooslovení řešitelů takto zaměřených projektů je vysvětlit změny,ke kterým dochází, přispět k jejich pochopení a k zajištění nezbytnýchkroků na straně řešitelů projektů, manažerů projektůAsociace inovačního podnikání ČR a odpovědných pracovníkůMŠMT. Tyto změny se týkají spolupráce ČR s Belgií – Vlámskéspolečenství, Francií, Maďarskem, Polskem, Rakouskem,Řeckem, Slovenskem a Slovinskem. Počátkem března 2008jste dostali poštou dva výtisky brožury k mezinárodní vědeckotechnickéspolupráci v rámci programu KONTAKT, kterouvydala AIP ČR s MŠMT a která je umístěna spolu s dalšími potřebnýmiúdaji na www.aipcr.cz, Projekty, Program KONTAKT.Uskutečňované změny se týkají způsobu schvalováníprojektů a jejich financování podle ustanovení paragrafu 4odst. 5 pís,. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumua vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejícíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základěprotokolů dvoustranných smíšených komisí ČR s výše uvedenýmizeměmi. Informace o jednání těchto komisí (Francie,Polsko, Rakousko, Slovinsko) uvádíme níže.V průběhu minulých dnů jste obdrželi „Rozhodnutí JanaMarka, ředitele odboru mezinárodní spolupráce ve VaVMŠMT o poskytnutí institucionální podpory formou dotacena podporu programového projektu mobility výzkumnýchpracovníků“, jehož nedílnou součástí je Vášschválený projekt. V jednotlivých článcích Rozhodnutíjsou uvedeny podmínky pro řešení projektu v uvedenýchletech. Jednou z velmi důležitých podmínek pro obdrženífinančních prostředků od MŠMT je vložení údajů o Vašemprojektu do Centrální evidence projektů, na základěkterých Vám zašle MŠMT „limitku“.Žádám Vás o zápis do CEP. Bude tak vytvořen předpokladpro to, abyste následně dostali finanční prostředky k řešeníprojektu.Finanční prostředky vyúčtujete v souladu s Rozhodnutím.Prosím řešitele projektů o sledování domovské stránky AIPČR. Na ní jsou umístěny aktuální údaje – finanční limity na rok2008 s komentářem a formulář Průběžná (závěrečná) zprávas přehledem uskutečněných výměnných pobytů a vyčerpanýchfinančních prostředků. Součástí těchto informací jsou „linky“ nainformace o programu KONTAKT dle jednotlivých zemí uveřejňovanéna webu MŠMT (www.msmt.cz). Tyto informacebudeme v průběhu roku upřesňovat tak, aby byly v souladus výše uvedenými změnami. Přivítáme Vaše doporučení, návrhya připomínky prostřednictvím Diskusního fóra umístěnéhona domovské stránce AIP ČR.Public relations projektůV roce 2008 je potřeba i nadále více se zaměřit na prezentacivýsledků (průběžných výsledků) jednotlivých projektůna stránkách tohoto časopisu a dalších vydávanýchčasopisů (příspěvky zasílat e-mailem manažerům projektůAIP ČR zodpovědných za jednotlivé země; v rozsahu cca 2normostran s fotografiemi, obrázky, grafy a s uvedením kontaktů)s uvedením těchto informací o projektu:• hodnocení účinnosti mobility v rámci řešeného projektu• výsledky výzkumného řešení projektu• doporučení k využití výsledků a poznatků řešenéhoprojektu pro tyto části – mobilita, výzkumné řešení,příprava nových projektůČasopis ip tt je rovněž předáván účastníkům tiskovýchkonferencí AIP ČR.Účast řešitelů v sympoziální části INOVACE 2008, Týdenvýzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha, 2. – 5. 12. 2008(sekce Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce, 4. 12.2008) a prezentace příjemců projektů, řešených projektůa dosažených výsledků ve výstavní části INOVACE 2008.Informace o této akci jsou uvedeny na výše uvedené webovéstránce AIP ČR.Po dohodě s manažery projektů AIP ČR v rámci programuKONTAKT mohou řešitelé projektů prezentovat výsledkyna tuzemských a zahraničních výstavách, veletrzích, seminářícha konferencích. Jejich přehled je umístěn nawww.aipcr.cz, O Asociaci, Kalendář akcí 2008.Dosud se v tomto roce uskutečnily prezentace programuKONTAKT na vybraných tuzemských veletrzích, výstavácha konferencích (např. Workshop ČVUT, Praha; STROJEX-PO, Praha; Stavební veletrhy Brno), jsou připravovány nadalších akcích (např. MSV Brno, FOR ARCH Praha). Zahraničníprezentace jsme dosud uskutečnili např. na 8. mezinárodnímsalonu inovací a investic, Moskva; HannoverMesse;jsou připravovány prezentace na Inovačním dnu AiF v Berlíně,SMAU v Miláně, EUREGIA v Lipsku a dalších.Přeji krásné prožití letních měsíců a příjemnou dovolenouPavel Švejdagenerální sekretář AIP ČRDále uvádíme informace o uskutečněných dvoustrannýchsmíšených komisích v tomto roce a poznatky vybranéhořešeného projektu KONTAKT:Česko – francouzská vědeckotechnická spolupráceDne 14.3.2008 se konalo tentokrát ve Warszave již 5.jednánísmíšené komise pro výběr a schválení státní dotace proprojekty výzkumu a vývoje programu KONTAKT – mobilitana léta řešení 2008-9. Komise měla být do konce r. 2007,Dne 26. listopadu 2007 se v Praze konalo zasedání Smíšenéčesko – francouzské komise pro vědeckotechnickou spolupráci.Jednání komise se zúčastnili zástupci obou zemí. Pro rok2008 schválili 26 pokračujících projektů a pro první rok řešeníschválili ze 41 předložených a ohodnocených projektů15 projektů. Po provedení obsahové analýzy nově přijatýchprojektů jsou 4 projekty zaměřeny na chemii, tři projekty nafyziku a matematiku, po dvou projektech na biovědy, informatiku,průmysl a po jednom projektu na vědy o Zemi a společenskévědy. Nositeli projektů jsou u osmi projektů univerzity,u šesti projektů pracoviště Akademie věd ČR a u jednohoprojektu muzejní instituce.Přehled projektů, viz: http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy/vysledky-vyberoveho-rizeni-programu-barrande-projekty-prijate-pro-reseni-v-roce-2008.Věra MísařováČesko-polská vědeckotechnická spolupráceaby řešitelé mohli začít řešit schválené projekty již od ledna2008, ale z důvodů organizačních změn na ministerstvechna polské straně se konala až nyní. Jednání se za českoustranu zúčastnil: Ing. Jan Marek, CSc., ředitel odboru 32IVpfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologií


MŠMT, RNDr. Josef Janda, pracovníkodboru 32 MŠMT, mající na starostiprojekty programu KONTAKTPolsko a další země. Dále zde byliIng.Pavel Dlouhý, EUR Ing. z AIPČR, administrátor projektů KON-TAKT Polsko a Rada velvyslanectvíČR v Polsku, Władyslaw Steinhubel.Z polské strany jednání řídilaIwona Jędrzejczak, ředitelka odborumezinárodní spolupráce Ministerstvapro vědu a vysoké školství(MVVS), dále se účastnila AgnieszkaRatajczak, ředitelka odboru spoluprácev rámci EU MVVŠ a Malgorzata Setkowicz, referentkapro projekty KONTAKT ČR – MVVS.Po důkladné přípravě jednání, sestávající ze vzájemné výměnyhodnocení nových projektů českou a polskou stranou,následovala výměna informací o finančních možnostechpodpory řešitelů ČR a Polska a podle toho se stanovilo pořadínejlépe hodnocených projektů na obou stranách a stanovenípočtu těchto projektů dle finančních možností podporyobou ministerstev. Schválené projekty pro státnípodporu dosáhly počtu 19 ze 39 přijatých do veřejné soutěže.U jednoho ze schválených projektů muselo dojít ke sníženínárokovaných dotačních finančních prostředků, vzhledemk jejich vysokému nadhodnocení.Od ledna r.2008 probíhá nová administrace projektů programuKONTAKT – mobilita, což je podrobně uvedeno na webuAIP ČR – www.aipcr.cz . Řešitelé dostanou rozhodnutí MŠMTo schválení projektu pro státní podporu, jejíž výše je neměnnáoproti minulému ročníku a je opět na webu AIP ČR. Zároveňuzavřou s MŠMT smlouvu ve smyslu zákona č.130/2002 Sb.a Nařízení vlády č. 461/2002 o řešení a výsledcích projektu.Při vzájemné výměně informací o stavu výzkumu a vývojev zemi, bylo uvedeno polskou stranou, že je v zemi 1085organizací zabývajících se touto problematikou, z čehož 190jich je oborových, 147 je na universitách a 78 patří do působnostipolské Akademie věd. Ze soukromé sféry jsou tohlavně malé a střední podniky, provozující privátní výzkuma vývoj, a těch je 573. MVVS obhospodařuje celý rozpočetpro výzkum v Polsku, přičemž jednotlivá ministerstva jsouVědeckotechnická spolupráce ČR a RakouskaZasedání Smíšené česko – rakouské komise pro vědeckotechnickouspolupráci se konalo ve dnech 7. – 8. února2008 ve Vídni.Za českou stranu se v pořadí již 12. zasedání zúčastniliJan Marek a Světlana Dobešová – Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy, Jiří Švejcar – VUT Brno, HelenaHanžlová – DZS (Aktion) a Věra Mísařová – Asociace inovačníhopodnikání ČR.Za rakouskou stranu se zasedání zúčastnili Gizela Ziegera Christine Buzeczki – Bundesministerium für Wissenschaftund Forschung, Agnieszka Molozej – Österreichischer Austauschdiensta Irena Čornejová – Austrian Science and ResearchLiason Office, Brno.Pravidelné zasedání česko – slovinské smíšené komise sevzhledem k zaneprázdnění slovinské strany úkoly předsednickézemě EU nekonalo na konci roku 2007, kde měly býtschváleny pokračující projekty a vybrány nové projekty z podaných28 návrhů projektů.Každá strana zaslala návrhy projektů k řešení v roce2008. Na návrh Slovinské strany se obě strany dohodly navýběru projektů pro první i druhý rok řešení (29 pokračujícíchprojektů a 17 nových projektů) a podepsání protokolu naVelvyslanectví Republiky Slovinsko dne 31. 3. 2008.pověřena správou dílčích finančníchprostředků v jejich resortu. Tentorozpočet zahrnuje rozdělení finančníchprostředků do výzkumu základního,a to ve výši 36,6%, dále do výzkumuaplikovaného ve výši 24,6%a na experimentální vývoj ve výši38,8%. Veřejné finanční prostředkyna výzkum jsou děleny na institucionálnífinancování (67,9%), financovánívýzkumných projektů(17,7%), investování do výzkumu(5,5%), podporu cílených projektův oblasti průmyslového výzkumua experimentálního vývoje (4,2%), na mezinárodní aktivity(1,9%) a na podporu výzkumných aktivit (1,3%).Pro zajištění takového rozsáhlého programu bylo v červenci2007 ustaveno Národní centrum pro výzkum a vývoj,přímo řízené MVVS, které financuje velké inovativní projekty,řídí velké programy výzkumu a vývoje ve strategickýchoblastech, investuje do výzkumné a vývojové infrastruktury,podporuje komercializaci výzkumu a podporuje lidské zdrojeve výzkumu a vývoji.Pro projekty základního výzkumu budeve 2.čtvrtletí 21008 ustavena Agentura.MVVS má 52 mezinárodních smluv pro výzkum a vývoj,z čehož 20 je jich s evropskými zeměmi, 13 se zeměmi Asiea zbytek s Afrikou, Amerikou a Austrálií.V předchozím období (2006-7) řešení projektů KONTAKTproběhla výměna 112 polských pracovníků v ČR a 226 českých(převážně) studentů v Polsku.Existuje tam také určitá preference programů pro spolupráci,na něž je pak speciální rozpočet. Např. spolupráce seSingapurem začala loni v rámci podpory spolupráce zemíEU s Asií Bruselem a má rozpočet 1 mil.@ pro 10 projektůpro 3 osoby na dobu 3 let s preferencí oborů nanotechnologie,chemie a biovědy. Je to meziministerská smlouva a obdobaprojektů EUREKA (bottom-up) s vyhlašováním výzevpro řešení projektů, jako u EUROSTARS.Polsko bude používat strukturální fondy pro pomoc při definováníoborů studia na universitách, hlavně vysokého učenítechnického. Důraz klade na existenci zkoušek z matematiky.Pavel DlouhýPro rok 2008 komise na svém zasedání schválila 9 projektůk pokračování v řešení druhým rokem. Z 22 nověpodaných a hodnocených projektů pro období řešení 2008– 2009 přijala k řešení 16 projektů.Na základě obsahové analýzy nových projektů jsou čtyřiprojekty zaměřeny na biovědy, tři projekty na zemědělství,po dvou projektech na fyziku a matematiku, vědy o Zemi,průmysl, po jednom na chemii, lékařské vědy a informatiku.Z nositelů jsou zastoupeny univerzity osmkrát, pracovištěAV ČR šestkrát a ostatní dvakrát. Přehled všech projektů prorok 2008 viz: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vyzkum_a_vyvoj/odbor32/Rakousko.htmlVěra MísařováVědeckotechnická spolupráce meziČeskou republikou a Slovinskou republikouZa českou stranu se podpisu zúčastnili Jan Marek, JanaBystřická a I. Mašková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,Věra Mísařová – Asociace inovačního podnikání.Za slovinskou stranu se podpisu protokolu zúčastnili FrancBut – velvyslanec a Vojko Kuzma – zplnomocněný ministr.Přehled 17ti nově přijatých projektů pro období řešení2008 – 2009, viz:http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vyzkum_a_vyvoj/odbor32/AnnexIISI_CZ.htmlVěra Mísařovápfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologiíV


Typické podmienky osvetlenostiv klimatických podmienkach ČR a SRČesko-slovenská spolupráca KONTAKT CZ 102 „Výskum reálnych celoročných podmienokosvetlenosti pre efektívne využitie svetlovodov v klimatických podmienkach ČR a SR“Darula, S., Kittler, R. – Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied, SRMohelníková, J. – Fakulta stavební VUT v BrněDokonãení z minulého ãíslaOblačné dniOblačné dni sú charakterteristické dlhšími periódami bezpriameho slnečného svetla a nesúvislou oblačnosťou, ktoráspôsobuje zvýšenie parametra Ev/Dv na hodnoty 0.25 –0.35. V týchto periódach pre úrovne celkovej osvetlenostiplatí Gv = Dv.Počas slnečných situácii sa k difúznej osvetlenosti pripočítahodnota priamej osvetlenosti Pv.kdePv = Ev exp(-av m Tv)– svetelný extinčný koeficient av = 1/(9.9 + 0.043 m).– optická hrúbka atmosféry m == 1/[sin γs + 0.50572(γs + 6.07995°) -1.6364 ]– svetelný činiteľ zákalu Tv môže dosahovať hodnoty4 – 6.5.Potom celková osvetlenosť bude dosahovať úrovneGv = Dv + Pv.Jasné dniCelková osvetlenosť počas jasných, bezoblačných dní jetvorená pôsobením priameho slnečného svetla a oblohovéhosvetla Gv = Dv + Pv, pričom Ev/Dv môže dosahovať hodnoty0.25 – 0.35 a Tv môže byť od 2.5 do 4.5.Dni s dynamickou osvetlenosťouNajkomlikovanejšia podmienky pre modelovanie dennejosvetlenosti sú v dňoch s rýchlym striedaním sa situáciís priamym slnečným svcetlo a bez neho. Vzorce pre výpočetcelkovej, difúznej a priamej osvetlenosti sú rovnaké akou pre výpočet osvetlenosti v oblačných dňoch. ParameterEv/Dv môže mať v tomto prípade hodnoty od 0.15 do 0.3a Tv od 3.5 do 5.5.Pri modelovaní striedania slnečných a neslnečných priódje potrebné zachovať ich náhodný charakter a dĺžku relatívnehoslnečného svitu s v rozmedzí 0.1 – 0.45 pre oblačnédni a 0.4 – 0.75 pre dni s dynamickou osvetlenosťou.Mesiac Slnečný svit Typ priebehu osvetlenosti SpoluM s 1 2 3 41 0.155 2 6 20 3 312 0.272 3 8 13 4 283 0.378 5 9 10 7 314 0.291 4 8 13 5 305 0.466 7 9 7 8 316 0.307 4 9 12 5 307 0.620 11 6 3 11 318 0.534 9 8 5 9 319 0.319 4 9 12 5 3010 0.345 4 9 11 7 3111 0.117 2 5 22 1 3012 0.101 1 4 24 2 31Tab. 1 Počty typických priebehov osvetleností Na1 – Na4 v Prahe predoobedieVýskyt celoročných typických priebehov osvetlenostíAnalyzovaním priebehov jedno-mínutových osvetlenostía ožiareností a mesačnej hodnoty relatívneho slnečného svitus z databázy meraní 1994 – 2001 v Bratislave sa odvodilivzťahy pRe výpočet pravdepodobnosti výskytu typických priebehovosvetleností Pm1 až Pm4 (pre jasné, oblačné, za-mračené a dynamické doobedie) a Pa1 až Pa4 (pre jasné, oblačné,zamračené a dynamické poobedie). Keď sa pravdepodobnosťamiprepočíta suma dní v mesiaci, získajú sa počty typickýchpriebehov osvetleností Nm1 až Nm4 a Na1 až Na4v členení pre prvú a druhú polovicu dňa, viz Obr. 2.Uvedený algoritmus sa použil pre zistenie celoročného výskytutypických priebehov osvetlenosti v lokalitách Praha, HradecKrálové, Ostrava, Kuchařovice, Bratislava, Poprad a Košice.Ako príklad sú v Tab. 1 uvedené výsledky pre lokalitu Prahy.ZáverV posledných rokoch sa využitiu denného svetla pre osvetľovanieinteriérov budov začína venovať vyššia pozornosťhlavne z dôvodov hygienických a ekonomických. Dennáosvetlenosť má vplyv nielen na zdravie ľudí ale umožňuje šetriťelektrickú energiu potrebnú na svietenie. Vzhľadom k tomu,že na území Čiech a Slovenska sa podrobné merania osvetlenostirealizujú len v Bratislave, hľadal sa spôsob ako predurčovaťročné priebehy difúznych a celkových osvetleností.Tým, že sa údaje slnečného svitu zaznamenávajú na staniciachmeteorologickej siete, a sú dostupné v mnohých lokalitách,odvodili a vzťahy pre zistenie počtov typických priebehovosvetleností v mesiaci, kde vstupným parametrom jemesačná hodnota relatívneho slnečného svitu, svetelný činiteľzákalu a svetelná účinnosť oblohy. Vyskladaním týchto priebehovpre doobedie i poobedie každého dňa v roku je možnémodelovať sekvencie denných celkových, difúznychi priamych osvetleností, ktoré poskytujú pomerne dobré informácieo ich časových i úrovňových zmenách.PoďakovanieTento príspevok vznikol vďaka podpore grantovej úlohyVEGA 2/5093/05 a Česko-slovenská spolupráce SK-CZ-1100 a projektu MŠMT KONTAKT CZ 102 „Výskum reálnychceloročných podmienok osvetlenosti pre efektívne využitiesvetlovodov v klimatických podmienkach ČR a SR“.Literatúra[1] http://idmp.entpe.fr[2] Plch, J., Mohelníková, J., Kittler, R., Darula, S. Výsledkyhodnocení osvětlenosti tubusovými světlovody. Inovačnípodnikání a transfer technologií, roč. 14, č. 4 (2006), přílohaip&tt, p. X-XI.[3] Kittler, R., Darula, S., Kambezidis, H., Bartzokas, A. Daylightclimate specification based on Athens and Bratislavadata. Proc. The 9th European Lighting Conf. Lux Europa2001, 18. – 20. June 2001 Reykjavik, Illuminating EngineeringSociety of Iceland, 2001, s. 442 – 449.[4] Morf, H. The stochastic two-state solar irradiance model(STSIM). Solar Energy, roč. 62, č. 2. (1998). S. 101-112.[5] Plch. J, Mohelníková, J., Suchánek, P. Osvětlení neosvětlitelnýchprostor. ERA, Brno 2004.[6] Darula, S., Kittler, R. Sunshine duration and daily courses ofilluminances in Bratislava, International Journal of Climatology.roč. 24, č. 14, (2004), p. 1777–1783.[7] Darula, S., Kittler, R. Monthly sunshine duration as a trustworthybasis to predict annual daylight profiles. Proc. 10 thEuropean Lighting Conference Lux Europa 2005, 19. – 21.September. 2005 Berlin, Deutsche Lichttechnische Gesellschafte.V. Berlin, p.141-144.VIpfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologií


pfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologiíVII


VIII pfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologií


®Asociace inovačního podnikání ČRvyhlašuje13. ročník soutěže o Cenu2008inovace roku Podmínky soutěže– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt (výrobek, technologickýpostup, ostatní);– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek je uveden natrh, technologický postup je zaveden v praxi)Hodnotící kritéria:A – Technická úroveň produktuB – Původnost řešeníC – Postavení na trhu, efektivnostD – Vliv na životní prostředíPřihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2008,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 2. – 5. 12. 2008.Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&ttvydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR.Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2008“mohou využít výhod členůKlubu inovačních firem AIP ČR.Přihlášky:K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2008 je možno získat podrobnější informacespolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 31. října 2008) na adrese:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1tel.: 221 082 275, fax: 221 082 276,e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.czpfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologiíIX


INOVACE ROKU 2008Registraãní poplatek: 3000 Kã (variabilní symbol: 122008)IâO 49368842, ã.ú.: 42938-021/0100 KB Praha-mûsto1. Název pfiihla‰ovatele ................................................ Právní forma ..............................2. Adresa ...........................................................................................................................IâO.................................... DIâ..................................... Poãet zamûstnancÛ ...............3. Kontaktní osoba ................................................................ Funkce ..............................4. Telefon ......... / ..................... Fax ........... / ....................... E-mail.................................5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zvefiejnûní v katalogu):ãesky ........................................................................................................................................................................................................................................................................anglicky .....................................................................................................................................................................................................................................................................6. Do soutûÏe pfiihla‰ujemeNázev ãesky ..................................................................................................................anglicky ...............................................................................................................Obor ..............................................................................................................................âíslo pfiihlá‰ky a druh ochranného dokumentu: ...........................................................7. Pfiílohy k pfiihlá‰ce do soutûÏe o Cenu INOVACE ROKU 2008:– podnikatelsk˘ titul: a) právnické osoby – kopie v˘pisu z obchodního rejstfiíku, jinéhozfiizovacího dokumentu, apod.b) fyzické osoby – kopie Ïivnostenského listu– popis produktu v rozsahu max. 3 strany strojopisu obsahující– charakteristiku produktu a jeho parametrÛ v porovnání se stávajícím vlastníma konkurenãním fie‰ením v tuzemsku a v zahraniãí– patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné prÛkazné doloÏení pÛvodnosti fie‰ení– pfiírÛstek trÏeb a rentability (nového produktu) u v˘robce a u uÏivatele, perspektivyuplatnûní inovace na trhu; úspora nákladÛ (u technologického postupu)– údaje o vlivu produktu na Ïivotní prostfiedí (pfiíznivû ovlivÀuje, bez vlivu, ‰kodliv˘)a na zamûstnanost– fotografie produktu (k doloÏení jeho charakteristiky)Uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. fiíjna 2008, nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních, zaslat téÏelektronickyDatum ............................. Podpis, razítko ................................Xpfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologií


Inovace a konkurenceschopnostZávěrečná konference projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnostiv biomedicínských technologiích s výstavou11. – 12. 6. 2008, zasedací sál č. 319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Pořádají: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. ve spoluprácis Asociací inovačního podnikání ČRPROGRAMStředa, 11. 6. 2008moderuje Ing. Jan Čermák, MEBIS9:30 – 10:00 Prezence10:00 – 10:10 ZahájeníDoc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář AIP ČR10:10 – 10:30 Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínskýchtechnologiíchDoc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., manažer projektu10:30 – 10:50 Poznatky a doporučení z průběhu řešení projektu Centrum pro podporukonkurenceschopnosti v biomedicínských technologiíchIng. Jan Čermák, MEBIS10:50 – 11:10 Rozvoj lidských zdrojů v biomedicínských oborech„Podpory inovací“ JPD3Ing. Ondřej Velek, projektový manažer, Národní vzdělávací fond o.p.s11:10 – 11:30 Poznatky ze zakládání spin off společnostiDoc.RNDr. Evžen Amler, CSc, ÚEM AV ČR, v.v.i., Laboratoř tkáňového inženýrství11:30 – 13:00 Oběd (Klub techniků ČSVTS, 1. patro)13:00 – 13:20 Marketing v oblasti komercionalizace výzkumných projektů a poznatkůIng. Petr Bažant, CSc., MBA, manažer projektu JPD2, Ústav experimentálnímedicíny AV ČR13:20 – 13:40 Specifika strategického plánování a přípravy podnikatelských plánů přizakládání spin off společnostíPhDr. Karel Preuss, CSc., prorektor, Bankovní institut13:40 – 14:00 Inovační podnikání a otázky ochrany duševního vlastnictvíJUDr. David Karabec14:00 – 14:20 Předávání diplomů absolventům Kurzů manažerských znalostí14:20 – 15:30 Diskuze, závěry 1. dne15:30 – 16.30 Prohlídka výstavní části (přízemí budovy)Anketa návštěvníků výstavypfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologiíXI


Čtvrtek, 12. 6. 2008moderuje Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka ÚEM AV ČR, v.v.i.9:30 – 10:00 Prezence10:00 – 10:20 Inovační potenciál ČRPhDr. Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně, Rada pro výzkum a vývoj10:20 – 10:50 Inovační potenciál v biomedicínských technologiích – projekty ÚEM AVČR, v.v.i.Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka ÚEM AVČR, v.v.i.10:50 – 11:10 Akademie věd ČR a inovaceDoc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., místopředseda, AV ČR11:10 – 11:30 Účast VŠ na reformě VaVaIProf. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h.c., předseda, Česká konference rektorů11:30 – 12:00 Diskuse12:00 – 12:30 Tisková konference12:30 – 13:30 Obědmoderuje Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář AIP ČR13:30 – 13:50 Systém inovačního podnikání v ČRDoc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář AIP ČR13:50 – 14:10 Mezinárodní spolupráce VŠ a AV ČRRNDr. Josef Janda, MŠMT14:10 – 14:30 Konkurenceschopnost v biomedicínských oborechDoc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Rada pro výzkum a vývoj14:30 – 15:30 Diskuse, závěry konference15:30 – 16.30 Prohlídka výstavní části (přízemí budovy)Anketa návštěvníků výstavySoučástí konference bude výstava připravená v přízemí budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.Na 30 posterech bude prezentován nositel projektu, jeho partneři, dosažené výsledky a inovačníprostředí v ČR – Systém inovačního podnikání v ČR, inovační potenciál ČR, Cena Inovace roku, aj.XIIpfiíloha ip&tt 2/2008 – transfer technologií


Asociace inovačního podnikání ČRpořádá seminářv rámci doprovodného programu 50. MSV 2008, BrnoGalerie inovacíDiskusní fórum k inovačnímu podnikání v ČRUskuteční se ve středu 17. září 2008 od 10 hodinv BVV, a.s., pavilon E, sál Press Centra, 2. patroProgram semináře:09.30 prezence účastníků10.00 ZahájeníProgram TIPMartin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu10.10 Inovační produkty, Cena Inovace roku 2008Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR10.30 Klub inovačních firem AIP ČRJan Kofroň, Asociace inovačního podnikání ČR10.50 Prezentace inovačních produktů oceněných v rámci soutěžeo Cenu Inovace roku, jejich uplatnění na trhu, přínosyZástupci oceněných firem11.30 Náměty, připomínky, doporučeníúčastníci diskusního fóra11.50 ZávěryMartin Štícha12.00 občerstveníUkončení semináře ve 13.00 hodin.Účastníci semináře mohou navštívit Business Centre, 1. patro a seznámit se s projekty a činnostmiAIP ČR, prezentovanými ve vitríně Galerie inovací.Vstup volný, svoji účast potvrďte na níže uvedený e-mail do 12. 9. 2008.Kontakt:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1e-mail: nemeckova@aipcr.cz, www.aipcr.cz


Asociace inovaãního podnikání âRve spoluprácise sv˘mi ãleny a partneryVás zvou na2008inovace T˘den v˘zkumu, v˘voje a inovací v âRve dnech 2. – 5. 12. 2008v Praze a dal‰ích místech âRV rámci INOVACE 2008 se uskuteãní: 15. ročník mezinárodního sympozia– Plenární sekce, 2. 12. 2008, Hlavní sál, Valdštejnský palác Senátu P ČR– Enterprise Europe Network, 3. 12. 2008, Velký sál, Akademie věd ČR– Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce, 4. 12. 2008,Kongresový sál ČSVTS– Předání Cen Inovace roku 2008, 5. 12. 2008, Hlavní sál, Valdštejnský palácSenátu PČR– Orgány AIP ČR, 5. 12. 2008, Zaháňský salonek, Valdštejnský palácSenátu PČR 15. ročník mezinárodního veletrhu invencí a inovací– přízemí, 1. – 4. patro ČSVTS, 2. – 5. 12. 2008 13. ročník Ceny Inovace roku 2008– uzávěrka přihlášek 31. 10. 2008; předání Cen 5. 12. 2008Více informací na www.aipcr.czKontakt:Asociace inovaãního podnikání âRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1tel.: +420 221 082 275, fax: +420 221 082 276www.aipcr.cz, e-mail: svejda@aipcr.cz

More magazines by this user
Similar magazines