Posodabljanje pouka tujih jezikov v učni praksi - Zavod RS za šolstvo

zrss.si
  • No tags were found...

Posodabljanje pouka tujih jezikov v učni praksi - Zavod RS za šolstvo

azvijanjesporazumevalnezmoţnosti,kompetencvseţivljenjskegaučenja


kritično mišljenje,samokritičnost,zmoţnost presoje…(tudi v zvezi zuvajanjem novosti)


TUJI JEZIKIPOSODABLJANJEPOUKA VSREDNJEMSTROKOVNEMIZOBRAŢEVANJUINGIMNAZIJIKeith Haring (1958-1990)Vir: artbrokerage.com (4.05.2012


SSPI programiDPK (RIC)CPITuji jezikiSSPI


Kazalniki posodobitev SSPILetoNaloge/doseţki Izvajalec2008 Študijsko srečanje, prenova programov, januar 2008 (seznanjanje znovostmi), problem krčenja ur za drugi tuji jezikSrečanja v živo in v SUhttp://skupnost.sio.si/course/view.php?id=133 Sestava preizkusov znanja2009 3 srečanja v živo in na daljavo:a) Medpredmetno povezovanje in splošni strokovni jezikb) Minimalni standardi znanja in sestava preskusov znanjac) Načrtovanje učnih sklopov za šolsko leto 2009/10Posodobitev Predmetnega izpitnega kataloga znanja za italijanščino J2,dokument sprejet na 128. seji Strokovnega sveta2010 Uvajanje posodobitev maturitetnega izpita iz tj.: Vpliv posodobitevPredmetnega kataloga znanj na sestavo izpitnih nalog (dvoje srečanj)Predstavitev Predmetnega izpitnega kataloga znanja za italijanščino J2Spremljava pouka v programih srednjega strokovnega izobraţevanjaZRSŠ- SŠDPK-itdTJ v SSPITJ v SSPIZRSŠ,december 09DKP-itd inZRSŠTJ v SSPIZRSŠ, junij2011 Analiza vzorcev nalog/pisnih preizkusov znanja in izdelava primerov nalog TJ v SSPIModeli povezovanja, načrtovanje medpredmetnih povezav med tujimjezikom in strokovnimi moduli – Učna situacija2012 a) Rezultati posodobljene matureb) Analiza preizkusov znanja iz učne prakse s pomočjo obrazcac) Najpogostejše napake dijakov pri pisnem sporočanjuZRSŠZRSŠ, DPK-itd


Posodabljanje gimnazije 2008-2013NA RAVNIŠOLENA RAVNIPREDMETA(discipline)• Konzorcij splošne in strokovnegimnazije (npr. projektobogateno učenje jezikov)• E-šolstvo (razvijanje digitalnezmoţnost)• PRS in skupina MU (specialnadidaktika)


Posodobitev gimnazije, naloge predmetnihpodročij1. Izobraževanje učiteljev• Načrtovanje ciljev invsebin pouka (splošnicilji in kompetence,splošna in posebna(izbirna) znanja• Uvajanje sodobnihdidaktičnih pristopov• Medpredmetnopovezovanje• Spremljanje razvojadijakov – pričakovanirezultati2. Razširjanje primerovdobre pedagoškeprakse3. Razvoj didaktičnihgradiv4. Spremljanje uvajanjaPOS UN - refleksija


Italijanščina 2008 - gimnazijaCiljna skupina Naloge in rezultati Datum1. PRS italijanščina Sestava PRS in skupine MU Koper, 20.04.20082. PRS tuji jeziki Skupno usposabljanje v Radovljici:Ravni znanja po SEJO3. PRS tuji jeziki Skupno usposabljanje v Zrečah:Pričakovanimi doseţki/rezultati gledena Skupni evropski jezikovni okvir(SEJO).4. PRS italijanščina 5 delovnih srečanj:Letno načrtovanje po POS UNAnaliza slušnega gradiva (ravni znanjapo SEJO)5. Učitelji italijanščine(izobraževanje)3 izobraţevanja: Letno načrtovanje poPOS UN, opisni kriteriji SEJO6. RIC Predstavitev posodobitev DPK zaitalijanščino na splošni maturi6. in 7. 06.200822.08.2008maj-avgust 200819.05.200828.05.20084.06.2008Ljubljana, 21.11.2008


Italijanščina 2009 - gimnazijaCiljna skupina Naloge in rezultati Datum1. PRS -italijanščina(2 predstavnici 2tj,dve J2 +predstavnica VŠ)2. Učitelji italijanščine(izobraževanje)3 delovna srečanja: priprava slušnegagradiva (posnetki dijakovih govornihnastopov); priprava primerov dobreprakse ; opredelitev strukture PZ2 izobraţevanj: Primeri dobre prakse(medpredmetne povezave, projektnodelo), zgled uporabe IKT; Govornosporočanje in sporazumevanje,vrednotenje učnih doseţkov glede nalestvico SEJO;Predlog strukture PZMedijska vzgoja: razvijanje medijskezmoţnosti pri pouku italijanščine3. PRS-italijanščina Predstavitev konceptov didaktičnihgradiv (Hotel Mons)Koper, 11.3.2009Koper, 26.3.2009Koper, 2.07.2009Koper, 21.4.2009Ljubljana, 11.5.2009Ljubljana, 12.11.2009


Italijanščina 2010 - gimnazijaCiljna skupina Naloge in rezultati Datum1. Učitelji italijanščine(izobraževanje)2. PRS italijanščina(komunikacija prekspleta)3-tedensko delo v spletni učilnici: Razvojgradiva: diagnostični preizkus znanja(celostni pristop, vrednotenjekompetenc), ki ga je opravilo 225 dijakov2. letnika; analiza rezultatovSnovanje strokovne monografijePosodobitve pouka tujih jezikov vgimnazijski praksi, ITALIJANŠČINA -opredelitev ciljev in vsebin2. PRS tuji jeziki PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCEprojekta Posodobitev gimnazije inusposabljanje učiteljev za uvajanjeposodobitev gimnazijskih programov3. Učitelji italijanščine(izobraževanje)Zgled učne diferenciacija z uporabo IKT;uvajanje v spletno učilnico; Refleksija ouvajanju sprememb (anketni vprašalnik)IZID STROKOVNE MONOGRAFIJE ZA ITAIZID SLOVENSKE RAZLIČICE SEJOfebruar 2010Koper, 20.02.2010Koper, 2.03.2010Zreče, 30. 6. 201019.08.2010(avgust 2010)


Italijanščina 2011 - gimnazijaCiljna skupina Naloge in rezultati Datum1. PRS italijanščina 3 delovna srečanja: priprava primerovdobre prakse, taksonomija opisovravni znanja za posamezno besedilnovrsto2. Učitelji italijanščine(izobraževanje)Uvajanje IKT v pouk italijanščinePrikaz zgleda učnega sklopa zmedkulturno vsebinoPredstavitev strokovne monografije zaitalijanščino3. Učitelji tujih jezikov Načrtovanje razvijanja zmoţnosti pripouku tujih jezikov (PRS ita)4. Učitelji italijanščine(izobraževanje)Predstavitev primerov dobre prakse(medpredmetno poezovanje, projektniteden)5. Učitelji tujih jezikov Posodobitev kurikularnega procesa naOŠ in GIMN: Zgled uporabeEUROPASS-a pri pouku italijanščine23.03.20112. 07. 201119.08.201131. 03. 201127.05.201125.08.20112. 12. 2011


Italijanščina 2012 - gimnazijaCiljna skupina Naloge in rezultati Datum1. Učitelji italijanščine(izobraževanje)2. Učitelji italijanščine(izobraževanje)3 Učitelji italijanščine(izobraževanje)Sodobni pristopi pri uvajanjuknjiţevnega besedilaAnaliza učiteljevih preizkusov znanjapo določenih kriterijih;Zgled govornega povzemanja inobnove z opisnimi kriteriji znanja;Razvijanje digitalne zmoţnosti,usposabljanje v okviru e-šolstva3. PRS italijanščina Priprava na izobraţevanje učiteljev(avgust 2012) na temo:• (samo)vrednotenje znanja (opisnikriteriji znanja za posameznozmoţnost in besedilno vrsto)• osnutek prispevka za novostrokovno monografijo za učiteljetujih jezikov17.1.201219.03.201216.04.201214.05.2012


KAZALNIKI - gimnazija• Izvedenih je bilo 10 izobraževanj za učitelje:– Preučevanje skupnega evropskega jezikovnega okvirja za tuje jezike SEJO (učenje ,poučevanje in vrednotenje znanja)– Načrtovanje pouka po sodobnih pristopih, skladno s posodobitvami UN (učiteljeva letnapriprava za 1.,2., 3. in 4. letnik)– Dogovorjena struktura preizkusa znanj (PZ) s točkovnikom– Delo s književnim besedilom (sodobni celostni pristop k besedilu)– Primeri dobre prakse (medpredmetno povezovanje, kompetenčni pristop, projektno delo)• Izvedba diagnostičnega preizkusa znanja (zgled celostnega pristopa) v 2. letnikugimnazije (vključenih 225 dijakov), analiza rezultatov in refleksija• Izid strokovne monografije Posodobitev pouka tujih jezikov v učni praksi- italijanščina• Razvijanje digitalne zmožnosti (npr. udeležba učiteljev na seminarja Horuk v poukjezikov v okviru e-šolstva)Trenutna naloga:PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA, nadgradnja opisnih kriteriji znanja poSEJO – gradivo nastalo v delovni skupini v okviru CPI: Skela, Pogačnik Nose,Godunc, Petek, Šečerov , januar 2012 ,objavljeno v EUROPASS, CPI

More magazines by this user
Similar magazines