Příloha 20. Setkání (PDF, 3 MB)

cenia.cz
  • No tags were found...

Příloha 20. Setkání (PDF, 3 MB)

Zdravé město Chrudima místnmstní Agenda 21


Kategorie „D“ MA 21


Organizační struktura MA 21 „D“• Ustanoven politik,koordinátor• Jmenována na KomiseZdravého města ma MA21


Aktivní zapojování veřejnostiejnosti „D“• Kulaté stoly• Veřejnejná projednávání• Plánovacnovací víkendy• Plánovacnovací odpoledne• Setkávání pracovních ch skupin


Regenerace odpočinkovinkovéhomísta na Novoměstskstské ulici


Regenerace návsi nv Topoli• Probíhá ve spolupráci spartnerským městem mEDE


Regenerace sídlisdlišť


Prezentace činností a výstupů MA 21 „D“• Pravidelná aktualizacewebových stránek• www.chrudim-city.czcz/zdravemestozdravemesto• Uveřejejňování zpráv v oMA 21 v médimdiích• Chrudimský zpravodaj• Noviny Chrudimska• Český rozhlas apod.• 90 zpráv v v roce 2006• 58 zpráv – leden –červen 2007


Spolupráce a partnerství„D“• Spolupráce s NNO – ČČK, VZS ČČK, Altus, Paleta,Tyflocentrum apod.• Spolupráce se školami– MŠ, , ZŠ, Z , SŠS• Spolupráce s dalšíšími .organ.města– CSSP, TS,Sportoviště města• Spolupráce s odbornými partnery – ZÚ, , KHS,MZČR, MŽP, MMP, PČR, PTS, Sportoviště městaapod.• Spolupráce podnikateli – restaurant U rozmarnéhoanděla, J.H.LuLušovský, , Potraviny Vera apod.• Partnerství je dokladováno smlouvou o partnerství


Oficiálnlní orgán n pro MA21„C“• Komise Zdravéhoměsta a MA 21 složenenáze zástupczstupcůjednotlivých odborůMěÚ – vazba na Plánzdraví a kvalitu života• Tito členové jsougaranty prac.skupin–komisí• Zástupciškol aodborných partnerů


Oficiálnlně schválený dokument„C“• Deklarace Zdravé město Chrudim• Přijetím m je potvrzen zájem změsta mo naplňovování zásad a cílůczákladních dokumentů, , které se zabývají oblastmiudržitelnitelného rozvoje, zdraví a kvality života, zejména:• Zdraví 21 (Health(21), dokument Světovtové zdravotnickéorganizace;• Agenda 21, dokument Organizace spojených národnrodů• Aténsknská deklarace Zdravých měst m• a dalšíších významných mezinárodnrodních a národnnrodních dokumentů,zejména:• Národní akční plán n zdraví a životního prostřededí (NEHAP),dokument vládyČR.


Informace, vzdělání a osvěta k UR a MA21„C“• Pořádání osvětovýchkampaní k UR - Dnyzdraví, , Den Země,ETM a EDBA, NDBÚ,Světový den bez tabáku• Realizace osvětovýchakcí k UR a MA21 proúřad, veřejnostejnost• Zavádění DTP do úřadu– proškolenkolenízodpovědnýchdnýchpracovníků


Den Země


ETM a EDBA


Dny zdraví


Národní dny bez úrazů• kampaň, kterámávprogramu již stálémísto• oslovuje různécílovéskupiny• Zaměřena na prevenci úrazůpředevším dětí v různýchrolích – chodce, cyklisty,spolujezdce• V různém prostředí –nasilnici, u vody, při cestě doškoly apod.


Světový den bez tabáku


Sledování a hodnocení procesu MA21„C“• Projednání pravidelné zprávy o MA21 Radounebo Zastup.městasta• Akční plán n Zdravého města ma MA21 –zavedení DTP do úřadu, vyhodnocováníkomunitníchindikátortorů, , indikátortorů ECI,dopravních, zavedení systému EMAS


Finanční podpora aktivit MA21 ze stranysamosprávy„C“• Grantový systém m města m• Témata vybírá komise ZM a MA21 ve vazběna Plán n zdraví a kvality života• Rozhoduje o udělenlení grantů


Pravidelné veřejnejné fórum UR/MA21• Veřejnejné projednání Plánuzdraví a kvality života• Ohlédnutdnutí za uplynulýmobdobím• Práce v pracovníchchskupinách• Přednesení připomínek• Schválenlení a vyhodnoceníkomun.indikátortorů• Evaluační dotazník„C“


Kategorie „B“ MA 21


Strategie UR„B“• Zpracovaný Strategický plán n rozvoje města mChrudim do roku 2015• Schválený Akční plán strateg.pl.plánu do roku2010• Zažádáno o finanční podporu na posouzeníSEA


Dílčí koncepce„B“• Koncepce odpadového hospodářstvství• V souladu se strateg.pl.plánem, krajskoukoncepcí odpadového hospodářstvství


Systém m finanční podpory „B“• Grantový systém m Zdravého města ma MA21• Mohou žádat fyzické i právnickvnické osoby, kterénebyli zřízeny z zeny za účelem podnikání• Zakladatelem není obec, kraj, stát• NNO, které mají sídlo nebo působpsobí na územíměsta• Mohou žádat i školy– výjimka• Snaha o navyšovování celkové částky grantů –400.000,- Kč


Komunitní kompostování


Ekokoutek v drogérii rii Teta


Získávání externích zdrojů prorealizaci MA21 „B“• Podpora z grantů Pardubického kraje, MŽP, MMZČR, Nadace Partnerství apod.• Projekty podpory zdraví• Regenerace odpočinkových míst mapod.


Bezpečná komunita• Úrazovost obyvatel městase zlepší , pokud budezajištěno bezpečnéprostředíve všech oblastech anaplněny záměry Akčníhoplánu Bezpečnékomunity• Připravujeme vstup domezinárodní sítěBezpečných komunit WHO–podanápřihláška


Bezpečná cesta do školy• naučit děti chovat sevdopravnímprostředíbezpečně atím výrazně snížitpočet dopravníchnehod s účastídětí• naučit děti zásadámposkytováníprvnípomoci


Zdravá škola


Ekologické audity


Stanovení a sledování vlastníchindikátortorů „B“• Indikátory komunitní – vyplývají zkomunitníhoPlánu zdraví a kvality života• Navrženy pracovními skupinami• Předloženy eny na veřejnejném m projednání• Schváleny Zastupitelstvem městam


Sledování mezinárodnrodněstandardizovaných indikátortorů UR „B“• Indikátory ECI• Spokojenost s místnmstnímspolečenstvenstvím• Mobilita a místnmstní přepravacestujícíchch• Dostupnost veřejnýchejnýchprostranství, , MHD,separ.hn.hnízd,odpadk, , košů,škol apod.• S výsledky je seznámenoZastupitelstvo města, mpartneři, odpovědndnípracovníci, ci, veřejnostejnost


Certifikované proškolenkolení koordinátora„B“• Zlatý certifikát


Výměna zkušenosteností, , příklady pdobré praxe„B“• Databáze v DTP – příkladydobré praxe• Účast na konferencích,ch,seminářích– předávánípříkladů dobré praxe –Domácí násilí• Celonárodnrodní konference naodborná témata- Bezpečnácesta do školy, Normálnlní jenekouřit aneb výchova knekuřáctvctví nejen na školách


Odborné posouzení v roce 2006


Cena MV ČR• Město Chrudim obdrželoresortní cenu Ministerstvavnitra "Organizace dobréveřejnejné služby v roce2006"za uplatňovováníprincipů udržitelnitelnéhorozvoje na místnmstní aregionálnlní úrovni splněnímkategorie "B" oficiálnlní sadyKriterií místní Agendy 21prostřednictvednictvím m realizaceprojektu Zdravé město.


EMAS• Městskýúřad Chrudim sepřipravuje na zavedení systémuEMAS• Jde o systém řízení chodu úřaduz hlediska ochrany životníhoprostřededí a udržitelnitelného rozvoje• Při i zavádění programu se sledujíčtyři i prioritní oblasti:• Emise do ovzdušíší/změna klimatu• Odpadové hospodářstvství• Řízení dopravy ve městmstě• Zelené nakupování.• Schváleno Radou aZastupitelstvem města m


Kontrola MA 21 v Chrudimi• Kontrolaproběhla12.9.07 na MěÚMza přítomnosti pkomiseZdravého města ma MA 21


Děkujeme za pozornost.Šárka TrunečkovkováKoordinátor Projektu Chrudim –Zdravé město a MA21 a komiseZdravého města ma MA 21Resselovo náměstí 77Chrudimsarka.truneckova@chrudim-city.czcity.cz469 645 260, 737 770 811

More magazines by this user
Similar magazines