ცხრილი - momxmarebeli.ge

momxmarebeli.ge
  • No tags were found...

ცხრილი - momxmarebeli.ge

ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიულიწესები და ნორმები (სანწდან 2.1.4. 000 – 00)-ს ცხრილი 1Nსასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების წყლის ობიექტების წყალში მავნე ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვებიკონცენტრაციებინივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1 ნატრიუმის ადინატი ზდკსანიტარულ-ტოქსიკოლოგიური1,0(ს.-ტ.)32 აზერბაიჯან-4 სსდ საერთ 5,0 43 აკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,01 24 ალკამონი OC-2 ზდკ ორგანოლეპტიკური (ორგ.) ქაფი 0,5 45 ალკილამინოპროპიონიტრილი C17-C20 ზდკ ორგ. ქაფი 0,05 46 ნატრიუმის ალკილამიდომეთანსულფონატი ზდკ ორგ. ქაფი 0,5 37 ალკილანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,003 28 ალკილბენზილდიმეთილამონიუმის ქლორიდი C10-C16 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 39 ალკილბენზილდიმეთილამონიუმის ქლორიდი C17-C20 ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 310 ამონიუმის ალკილბენზოლსულფონატი ზდკ ს.-ტ. 1,0 311 კალციუმის ალკილბენზოლსულფონატი (თალამსი) ზდკ ორგ. ქაფი 0,2 412 ნატრიუმის ალკილბენზოლსულფონატი ზდკ ორგ. ქაფი 0,4 313 ტრიეთანოლამინის ალკილბენზოლსულფონატი ზდკ ორგ. ქაფი 1,0 314 ალკილბენზოლსულფონატები (ქლორიანი სულფონოლი) ზდკ ორგ. ქაფი 0,5 415 ალკილდიმეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,2 316 ალკილმეთილბენზილამონიუმის ქლორიდი (კატამინი აბ) ზდკ ს.-ტ. 0,1 217სულფოქარვის მჟავას დინატრიუმის მარილის ალკილპოლიოქსიეთილენგლიკოლისეთერი (სუკცინოლი ДТ-2)ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 418 ალკილპროპილენდიამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,16 419 ალკილსულფატები ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 420 ალკილსულფონატები ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 421 ალკილტრიმეთილამონიუმის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,2 222 ფიქალოვანი ალკილფენოლი ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 3საშიშრო-ებისკლასი1


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ23 ალილიზოთიურონის ქლორიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,004 324 ალილმერკაპტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,0002 325 ალილის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,3 326 ალილციანიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 227 ალუმინი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3 228 ალუმინის ოქსიქლორიდი ზდკ ორგ.სუნი 1,5 329 ალფანოლი (ოქსიეთილირებული ალკილფენოლი) ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 8 430 გამდიდრებული ნიტროპარაფინის ამინი ზდკ ორგ.გემო 0,15 431 5,6-ამინო-(2-პ-ამინოფენილ)-ბენზიმიდაზოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 232 1-ამინოანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 10,0 233 პ-ამინობენზოისმჟავას ფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 334 2-ამინო-4-6-დინიტროფენოლი ზდკ საერთო 0,1 435 4-ამინოდიფენილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,005 236 2-ამინო-4-მეთილ-6-მეტოქსი-1,3,5-ტრიაზინი სდდ ორგ.სუნი 0,4 337 4-ამინოქსიეთილ-ეთილ-ანილინსულფიტი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 338 4-ამინო-2,2,6,6-ტეტრამეთილ-პიპერიდინი (ტრიაცეტონამინის ამინი) ზდკ ს.-ტ. 4,0 239 კალიუმის 4-ამინო-3,5,6-ტრიქლორპიკოლინატი (ქლორამპი) ზდკ ს.-ტ. 10,0 240 ნატრიუმის 4-ამინო-3,5,6-ტრიქლორპიკოლინატი ზდკ ს.-ტ. 10,0 241 ო-ამონოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0,01 442 პ-ამონოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0,05 443 N-β-ამინოეთილ-პიპერაზინი ზდკ ს.-ტ. 0,6 244 ამინები C7-C9 ზდკ ორგ.სუნი 0,1 345 ამინები C10-C15 ზდკ ორგ.სუნი 0,04 446 ამინები C16-C20 ზდკ ორგ.სუნი 0,03 447 ამიაკი (აზოტის მიხედვით) ზდკ ს.ტ. 2,0 348 ამონიუმის სულფატი (აზოტის მიხედვით) ზდკ ორგ.გემო 1,0 349 ამპიცილინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 250 ო-ანიზიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2საშიშრო-ებისკლასი2


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ51 პ-ანიზიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 252 ანიზოლი (მეტოქსიბენზოლი) ზდკ ს.-ტ. 0,05 353 სალიცილის მჟავას ანილიდი ზდკ ორგ.სუნი 2,5 354 ანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,1 255 AHCK-50 (ატმოსფერული კოროზიის ინჰიბიტორი) ზდკ ს.-ტ. 0,5 356 ანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 10,0 357 ნატრიუმის α-ანტრაქინონსულფატი ზდკ საერთო 10,0 458 ნატრიუმის β−ანტრაქინონსულფატი ზდკ საერთო 10,0 459 APH-2 (ფლოტორეაგენტი) ზდკ ორგ.სუნი 0,05 360აცენოლი (ნარევი 8-დოდეცინილ-აცეტატის დოდეცინილის სპირტთან შეფარდებით1:10)ზდკ ორგ.სუნი 0,00003 461 ავეჯის აცეტატური გამხსნელი სდდ ორგ. 0,09 362 აცეტალდეჰიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 463 2-აცეტილამინოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 2,5 464 4-N-აცეტილამინოფენოლი ზდკ ორგ.გემო 1,25 465 რკინის აცეტილაცეტონატი სდდ ს.-ტ. 2,0 266 კობალტის აცეტილაცეტონატი სდდ ს.-ტ. 2,0 267 ქრომის აცეტილაცეტონატი სდდ ს.-ტ. 2,0 268 აცეტოქსიმი ზდკ ს.-ტ. 8,0 269 აცეტოპროპილაცეტატი სდდ ს.-ტ. 2,8 270 აცეტონი ზდკ საერთო 2,2 371 აცეტონიტრილი ზდკ ორგ.სუნი 0,7 372 აცეტონციანჰიდრინი ზდკ ს.-ტ. 0,001 273 აცეტოფენონი ზდკ ს.-ტ. 0,1 374 ბარიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3 275 ცილოვან-ვიტამინური კონცენტრატი (ცვკ) ზდკ ს.-ტ. 0,02 376 ბელოფორი KB სდდ საერთო 1,5 477 ბენზალდეჰიდი ზდკ ორგ.სუნი 3 478 ბენზ(ა)პირენი ზდკ ს.-ტ. 0,000005 1საშიშრო-ებისკლასი3


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ79 ბენზილპენიცილინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 280 ბენზილქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,001 281 ბენზილციანიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 482 ბენზინი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 383 კალიუმის ბენზოატი ზდკ ორგ.გემო 7,5 384 ბენზოკსაზოლონ-2 ზდკ ს.-ტ. 0,1 285 ბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,5 286 ბენზოლსულფამიდი ზდკ ს.-ტ. 6,0 387 ბენზოლსულფოქლორიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 488 ბენზოტრიაზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,1 389 ბენზოტრიფტორიდი (α-ტრიფტორტოლუოლი) ზდკ ს.-ტ 0,1 290 ბენზთიოზოლი სდდ ორგ.სუნი 0,25 491 ბერილიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,0002 3 192 2,2-ბის-(4-ჰიდროქსი-3,5-დიქლორფენილ)-პროპანი (ტეტრაქლორდიანი) ზდკ ორგ.გემო 0,1 493 1,2-ბის-მეთოქსიკარბონილ-თიოურეიდობენზოლი (ტოპსინი) ზდკ ორგ.გემო 0,5 394N,N'-ბის (ტრიმეთილ)-2,5-დიმეთილ-პ-ქსილილენდი-ამონიუმის ქლორიდი (D-4მარილი)სდდ საერთო 0,2 295 ბის-(ტრიბუტილკალა) ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,0002 196 1,1-ბის(პ-ქლორფენილ)-2,2,2-ტრიქლორეთანოლი (კელტანი) ზდკ საერთო 0,02 497 2,2-ბის-ციკლოჰექსენ-3 (ოქსიმეთილი) ზდკ საერთო 1,0 498 ბორი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3 299 ბრომი ზდკ ს.-ტ. 0,2 3 2100 ბრომტოლუინი სდდ ორგ.სუნი 0,05 4101 ბუტადიენ-1,3 ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4102 1,4-ბუტანდიოლი ზდკ ს.-ტ. 5,0 2103 ბუტილაკრილატი ზდკ ორგ.გემო 0,01 4104 O-ეთილ-S-ფენილ-დითიოფოსფორის მჟავას ბუტილამიდი (ფოსბუტილი) ზდკ ორგ.სუნი 0,03 4105 4-პ-ბუტილანილინი ზდკ ორგ.სუნი 0,4 3106 ბუტილაცეტატი ზდკ საერთო 0,1 4საშიშრო-ებისკლასი4


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ107 ბუტილბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 3108 ბუტილენი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 3109 ბუტილნიტრიტი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4110 2-ბუტილთიობენზოთიაზოლი (ბუტილკაპტაკსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,005 4111 ბუტილის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,004 2112 2,4-დიქლორფენოქსიძმარმჟავას ბუტილის ეთერი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 3113 მეტაკრილის მჟავას ბუტილის ეთერი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 41143-(4-ბუტილფენილ)-6-(4-ბუტილანილინო)- ნატრიუმისანთრაპირიდონდისულფონატი. (საღებავი მჟავა მკვეთრი წითელი ანტრაქინონის ზდკ ორგ.შეფ. 0,04 4H8C)115 1,4-ბუტინდიოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2116 BA-2(პოლი-4-ვინილ-N-ბენზილტრიმეთილამონიუმის ქლორიდი) ზდკ ს.-ტ. 0,5 2117 BA-2-T-(პოლივინილტოლუოლის ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 0,5 2118 BA-102(ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 2119 BA-212(ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 2120 ვანადიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3121 ვინილაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,2 2122 ვინილ-ნ-ბუტილის ეთერი ზდკ საერთო 0,003 3123 ვინილმეთილადიპატი ზდკ საერთო 0,2 3124 მონოეთანოლამინის ვინილის ეთერი ზდკ ორგ.სუნი 0,006 3125 ნატრიუმის ვინილსილიკონატი (ГЮЖ-12) ზდკ ორგ. 2,0 3126 ვინილის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2127 ბისმუტი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3 2128 ვოლფრამი ზდკ ს.-ტ. 0,05 3 2129 2-მეორეული-ბუტილ-4,6-დინიტროფენილ-3,3-დიმეთილაკრილატი (მოროციდი) ზდკ ს.-ტ. 0,03 2130 გამანათანაბრებელი A ზდკ ორგ.ქაფი 0,3 4131 3-(ჰექსაჰიდრო-4,7-მეთანინ-დან-5-ილ)-1,1-დიმეთილ-შარდოვანა (ჰერბანი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 2132 ჰექსამეთილენდიამინი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2133 ჰექსამეთილენდიამინ-ადიპატი (АГ-მარილი) ზდკ საერთო 1,0 3საშიშრო-ებისკლასი5


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ134 ჰექსამეთილენიმინის ჰიდროქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 5,0 2135 ჰექსამეთილენიმინის მეთანი-ტრობენზოატი (Г-2) ზდკ ს.-ტ. 0,01 2136 ჰექსამეთილენტეტრამინი (უროტროპინი) ზდკ ს.-ტ. 0,5 2137 კალიუმის ჰექსანიტროკობალტიატი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2138 ჰექსაქლორამინოპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2139 ჰექსაქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,05 3140 ჰექსაქლორბუტადიენი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 3141 ჰექსაქლორბუტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 3142 1,2,3,4,10,10-ჰექსაქლორ-1,4,4ა,5,8,8ა,-ჰექსაჰიდრო-1,4-ენდოეკზო-5,8-დიმეთანონაფტალინი (ალდრინი)ზდკ ორგ.გემო 0,002 3143 1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი (ჰექსაქლორანი) ზდკ ორგ.სუნი 0,02 4144 ჰექსაქლორმეტაქსილოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,008 4145 ჰექსაქლორპარაქსილოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 4146 ეთილკარბიტოლის და ცხიმოვანი მჟავების ეთერი ზდკ საერთო 0,8 4147 ჰექსაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2148 ჰეპტაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2149 1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი (γ-იზომერი, ლინდანი) სდდ ს.-ტ. 0,004 1150 ჰექსაქლორპენტადიენი ზდკ ორგ.სუნი 0,001 3151 ჰექსაქლორეთანი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 4152 1,4,5,6,7,8,8,-ჰეპტაქლორ-4,7-ენდომეთილენ-3ა,4,7,7ე-ტეტრა-ჰიდროინდენი(ჰეპტაქლორი)ზდკ ს.-ტ. 0,05 2153 ჰიდრაზინი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2154 ჰიდროზიდ მალეინ მჟავას ნატრიუმის მარილი ზდკ საერთო 1,0 4155 ჰიდროლიზებული ბუტილის ”აეროფლოტი“ ზდკ ორგ.სუნი 0,001 4156 ჰიდროლიზოვანი პოლიაკრილნიტრილი (გიპან) ТУ 6-01-166-74 ზდკ ს.-ტ. 6,0 2157 ჰიდროლიზებული პოლიაკრილნიტრილი (პრეპარატი კ-4, პოლინაკი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 2158 იზოპროპილბენზოლის პერჰიდროლი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3159 η-ჰიდროპერფტორპელარგონის მჟავას ამონიუმის მარილი ზდკ ს.-ტ. 2,0 2160. ჰიდროპოლ-200 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4საშიშრო-ებისკლასი6


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ161. ჰიდროქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,2 4162. ბენზიმიდაზოლილ-2-კარბამინმჟავას მეთილეთერის ჰიდროქლორიდი ზდკ საერთო 0,5 4163.გლიფტორი (α,γ-დიფტორჰიდრინის, გლიცერინის და α-ქლორ-γ- ფტორჰიდრინგლიცერინის ნარევი 3:1)ზდკ ს.-ტ. 0,006 2164. გლიცერინი ზდკ საერთო 0,5 4165. გლიციდილმეთაკრილატი ზდკ საერთო 0,09 3166. გლუტარის ალდეჰიდი (გლუტარის დეალდეჰიდი) ზდკ ს.-ტ. 0,07 2167. დდ (ნარევი 1,2-დიქლორპროპანისა და 1,3-დიქლორპროპენის) ზდკ ს.-ტ. 0,4 2168. დდბ ზდკ ს.-ტ. 0,4 2169. დეზოქსონ-3 სდდ ს.-ტ. 0,08 2170. β-დიჰიდროჰეპტაქლორი (დილორი) ზდკ ორგ.სუნი 0,1 4171. დეფოსი ზდკ ორგ.სუნი 2,0 3172. დიალკილდიმეთილამონიუმის ქლორიდი C17-C20 (ფლოტორეაგენტ ДМ-2) ზდკ ს.-ტ. 0,1 3173. დი(ალკილფენილპოლიგლიკოლ)-ფოსფიტი (ბის-ფოსფიტი) ზდკ ორგ.ქაფი 0,02 4174. დიალილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2175. მალონმჟავას დიამიდი ზდკ საერთო 1,0 3176. 1,5-დიამინოანტრაქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,2 4177.1,4-დიამინო-2,3-ბის (4-მესამეული ბუთილფენოქსი) –ანტრაქინონ-დი-სულფომჟავასნატრიუმის მარილი (H4K საღებავი მჟავა იისფერი ანტრაქინონის)ზდკ ორგ.შეფ. 0,3 4178. 4,4'-დიამინოდიფენილსულფონი ზდკ ს.-ტ. 1.0 2179. 4,4-დიამინოდიფენილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 0,03 2180. პირომელიტის მჟავას დიანჰიდრიდი ზდკ საერთო 0,06 3181. 3,7-დიაცეტილ-1,5-ენდომეთილენ-1,3,5,7-ტეტრაზოციკლოოქტანი ზდკ ორგ.გემო 2,0 4182. დიბენზანტრანილი (საღებავი კუბური მკვეთრი-მწვანე H8K) ზდკ ორგ.შეფ. 0,3 4183. დიბენზტიაზოლდისულფიდი (ალტაკსი) ზდკ ორგ.სუნი არ არსებობა 3184. 2,4-დიბრომამინოანტრაქინონი ზდკ საერთო 10 3185. 1,2-დიბრომაროპანი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3186. დიბრომქლორმეთანი სდდ ს.-ტ. 0,03 2187. დიბუთილადიპატი ზდკ საერთო 0,1 4საშიშრო-ებისკლასი7


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ188. დიბუთილამინი ზდკ ორგ.სუნი 1.0 3189. დიბუტილდილაურატკალა ზდკ ს.-ტ. 0,01 2190. კალიუმის დიბუტილდითიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 3191. ნატრიუმის დიბუტილდითიოფოსფატი (ბუტილის ”აეროფლოტი“) ზდკ ს.-ტ. 0,2 2192. კალიუმის დიბუტილმონოთიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 3193. ნატრიუმის დიბუტილნაფტალინსულფონატი (ნეკალი) ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 3194. დიეთილენგლიკოლის დივინილის ეთერი სდდ ორგ.სუნი 1,0 3195. დიბუტილკალაოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,004 2196. დიბუტილფენილფოსფატი ზდკ საერთო 1,5 3197. დიბუტილფტალატი ზდკ საერთო 0,2 3198. დივინილადიპატი ზდკ საერთო 0,2 4199. დივინილსულფიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 3200. დიჰექსამეთილენკარბამიდი (კარბოქსიდი) ზდკ ორგ.სუნი 2,5 4201. მ-დიიზოპროპილბენზოლ ნატრიუმის მარილის დიჰიდროპეროქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,5 2202. პ-დიიზოპროპილბენზოლ ნატრიუმის მარილის დიჰიდროპეროქსიდი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2203. მ-დიიზოპროპილბენზოლის დიჰიდროპეროქსიდი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2204. პ- დიიზოპროპილბენზოლის დიჰიდროპეროქსიდი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2205 1,1-დიჰიდროპერფტორჰეფტილაკრილატი ზდკ ორგ.სუნი 1,0 2206.1,4-დიგლიციდილ-3-მეთილ-1,2,4-ტრიაზოლონ-5 (ჰიდროქინონის დიგლიციდილეთერი, ეპოქსიდური ფისი, ЭТМ)ზდკ ს.-ტ. 0,5 2207. დიიზობუტილამინი ზდკ ორგ.გემო 0,07 4208. დიიზობუტილმალეატდიოქტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,02 2209. ნატრიუმის დიიზობუტილთიოფოსფატი (იზობუტილის ”აეროფლოტი“) ზდკ ს.-ტ. 0,2 2210. დიიზოოქტილთიოგლიკოლატდიბუტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,01 2211. დიიზოპროპანოლამინი ზდკ ს.-ტ. 0,5 2212. დიიზოპროპილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3213. მ-დიიზოპროპილბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2214. პ- დიიზოპროპილბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2215. ნატრიუმის მარილის მ-დიიზოპროპილბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,5 2საშიშრო-ებისკლასი8


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ242. О,О-დიმეთილO -1-კარბო)-1-ფენილეთილპროპენ-1-ილ-2-ფოსფატი (ციოდრინი) ზდკ ს.-ტ. 0,05 2 2243. O,O-დიმეთილ – S -კარბეტოქსიმეთილ-თიოფოსფატი (მეთილაცეტოფოსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,03 4244.245.O,O-დიმეთილ-S-(N-მეთილკარბამიდომეთილ)-დითიოფოსფატი (ფოსფამიდი,როგორი)O,O -დიმეთილ-S-2(1-N-მეთილკარბამოილეთილ-მერკაპოტო) ეთილთიოფოსფატი(კილვალი)საშიშრო-ებისკლასიზდკ ორგ.სუნი 0,03 4ზდკ ორგ.სუნი 0,3 4O,O -დიმეთილ-O-(3-მეთილ-4-მეთილთიოფენილ) თიოფოსფატი(სულფიდოფოსი,246.ზდკ ორგ.სუნი 0,001 4ბაიტეკსი)247. O,O -დიმეთილ--(3-მეთილ-4-ნიტროფენილ)-თიოფოსფატი (მეთილნიტროფოსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,25 3248.O,O -დიმეთილ-S-(N-მეთილ-N-ფორმილკარბა-მოილმეთილ)-დითიოფოსფატი(ანტიო)ზდკ ორგ.სუნი 0,004 4249. N,N'-დიმეთილშარდოვანა ზდკ ს.-ტ. 1,0 2250. O,O –დიმეთილ -O - (4-ნიტროფენილ)თიოფოსფატი (მეტაფოსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,02 4251. ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავას დიმეთილის ეთერი (დაკტალ W-75) ზდკ ს.-ტ. 1,0 3252. დიმეთილოქტადეცილბენზილ ამონიუმის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3253. 2,2-დიმეთილოლპროპან-დიოლ-1,3 (პენტაერიტრიტი) ზდკ ს.-ტ. 0,1 2254. დიმეთილსულფიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 4255. დიმეთილსულფოქსიდი ზდკ საერთო 0,1 3256. დიმეთილტერეფტალატი ზდკ ორგ.სუნი 1,5 4257. 3,5-დიმეთილტეტრაჰიდრო-1,3,5-თიადიაზინთიონ-2 (მილონი) ზდკ ორგ.სუნი 0,01 4258. O,O -დიმეთილ-(2,2,2-ტრიქლორ-1-ოქსიეთილ) ფოსფატი (ქლოროფოსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4259. დიმეთილფენილკარბინოლი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2260. დიმეთილფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,25 4261. დიმეთილფორმამიდი ზდკ საერთო 10,0 4262. დიმეთილფოსფიტი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 3263. დიმეთილფტალატი (ო-ფტალის მჟავას მეთილის ეთერი) ზდკ ს.-ტ. 0,3 3264. O,O - დიმეთილ-S -ფტალიმიდომეთილდითიო-ფოსფატი (ფტალოფოსი) ზდკ ორგ.გემო 0,2 3265. დიმეთილქლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,07 3266. N,N-დიმეთილ-N'-(მ-ქლორფენილ)გუანიდინი ზდკ ორგ.გემო 0,003 410


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ267.O,O -დიმეთილ-O-(2-ქლორ)-2,4,5,3-ქლორ-ფენილ(ვინილ) ფოსფატი(ვინილფოსფატი)ზდკ ორგ.გემო 0,2 3268. N,N-დიმეთილ-1-(2-ქლორეთილ)-ჰიდრაზინის ქლორიდი. ზდკ ს.-ტ. 1,0 2269. O,O -დიმეთილ-O (4ციანფენილ)თიოფოსფატი (ციანოკსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4269ა დიმეთილეთანოლამინი ზდკ საერთო 0,07 4270. დიმეთილეთანოლ-დიოლ-ამინი ზდკ საერთო 0,07 4271. O-დიმეთილ-S –ეთილმერკაპტოეთილდითიოფოსფატი (მ-81) ზდკ ორგ.სუნი 0,001 4272.273.274.275.O,O -დიმეთილ-შ-ეთილმერკაპტოეთილთიოფოს-ფატის და ,-დიმეთილ--ეთილმერკაპტოე-თილთიოფოსფატის ნარევი (მეთილსისტოკ--სი)1,4-დი(4-მეთილ-2-სულფოფენილამინო)-5,8- დიოქსიანტრაქინონის დინატრიუმისმარილი (საღებავი ქრომის მწვანე ანტრაქინონის 2-Ж)დი-პარა-ნორმალური-ბუთილანილინანტრაქინონ-3,3-დისულფომჟავასდინატრიუმის მარილი (საღებავი მჟავა მწვანე ანტრაქინონის Н2С)1,4-პარატოლუიდინოანტრაქინონის-N,N-დისულფომჟავას დინატრიუმის მარილი(საღებავი ქრომის მწვანე ანტრაქინონის)საშიშრო-ებისკლასიზდკ ორგ.სუნი 0,01 4ზდკ ორგ.შეფ. 0,01 4ზდკ ორგ.შეფ. 0,04 4ზდკ ორგ.შეფ 0,3 4276.1-ოქსი-2,10-დიანილიდო-4,9-ანტრაქინონის დინატრიუმის მარილი, (საღებავიქრომის ლურჯ-შავი ანტრაქინონისჟ)ნახეთ ასევე №862ზდკ ორგ.შეფ. 0,04 4277. ადიპინის მჟავას დინიტრელი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2278. იზოფტალის მჟავას დინიტრილი (იზოფტალონიტრილი) ზდკ ს.-ტ. 5,0 3279. 2,4-დინიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,05 4280. 2,5-დინიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,05 4281. 3,4-დინიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,05 4282. 2,4-დინიტროანილინი-(1-ამინო-2,4-დინიტრობენზოლი) ზდკ ორგ.სუნი 0,05 3283. დინიტრობენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 4284. 2,4-დინიტრო-2,4-დიაზოპენტანი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2285. 3,5-დინიტრო-4-დიპროპილამინობენზოტრიფ-ტორიდი (ტრეფლანი) ზდკ ორგ.სუნი 1,0 4286. 3,5-დინიტრო-4-დიეთილამინობენზოტრიფ-ტორიდი (ნიტროფორი) ზდკ ორგ.სუნი 1,0 4287. დინიტროდიეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 3288. დინიტრონაფტალინი ზდკ ორგ.შეფ. 1,0 411


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ289. დინიტროროდანბენზოლი ზდკ საერთო 0,5 4290. 2,4-დინიტროტოლუოლი ზდკ ს.-ტ. 0,5 2291. დინიტროტრიეთილენგნიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 3292. 2,4-დინიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,03 3293. დინიტროქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 3294.1,8-დიოქსი-5-ამინო-4,3-სულფამიდოფენილა-მინო-ანტრაქინონი (საღებავიდისპერსიული ლურჯი პოლიეთერის, შუქმდგრადი).ზდკ ორგ.შეფ. 0,4 3295. 1,2-დიოქსიანტრაქინონი (ალიზარინი) ზდკ ს.-ტ. 3,0 2296. 1,8- დიოქლიანტრაქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,25 3297. 1,4- დიოქსიანტრაქინონი (ქინიზარინი) ზდკ ს.-ტ. 4,0 2298. 1,5- დიოქსიანტრაქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,1 3299. დიოქსინი სდდ ს.-ტ. 0,000035 1300. დიოქტილფტალატი ზდკ საერთო 1,0 3301. 2,2'-დიპირიდილი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 3302. 4,4'-დიპირიდილდიჰიდრატი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 4303. 4,4'-დიპირიდილ-γ,γ'-დიპირიდილი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 4304. დიპირიდილფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,3 4305. 2,4-დი(პირიდინი-N-მეთილ)-მეთილენსალიგენი-პდიქლორიდი (ინკორ-3) ზდკ საერთო 0,5 3306. დიპროპილამინი ზდკ ორგ.გემო 0,5 3307. დისპერგატორი НФ ზდკ საერთო **1 4308. კობალტის დისულფოფტალოციანინი ზდკ ორგ.სუნი 0,3 3309. კრეზილის დითიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,001 4310. დიფალონ ტ.პ. 6-09-5283-86 ზდკ ორგ.გემო 5,0 4311. დიფენამიდი ზდკ ს.-ტ. 1,2 2312. დიფენილი (ფენილბენზოლი) ზდკ ს.-ტ. 0,001 2313. დიფენილამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 3314. დიფენილგუანიდინი ზდკ საერთო 1,0 3315. მარილმჟავა დიფენილგუანიდინი ზდკ საერთო 1,0 3316. დიფენილშარდოვანა (კარბანილიდი) ზდკ ორგ.სუნი 0,2 4საშიშრო-ებისკლასი12


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ317. О,О-დიფენილ-1-ოქსი-2,2,2-ტრიქლორეთილ-ფოსფონატი ზდკ ორგ.ქაფი 0,3 3318. დიფენილოლპროპანი ზდკ ორგ,გემო 0,01 4319. დიფტორდიქლორმეთანი (ფრეონ-12) ზდკ ს.-ტ. 10,0 2320. დიფტორქლორმეთანი (ფრეონ-22) ზდკ ს.-ტ. 10,0 2321. S-(2,3-დიქლორალილ)-N,N დიიზოპროპილთიოკარბამატი (ავადექსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,03 4322. იზოფტალის მჟავას დიქლორანჰიდრიდი (იზოფტალოილქლორიდი) ზდკ ორგ.სუნი 0,08 4323. ტერეფტალის მჟავას დიქლორანჰიდრიდი (ტერეფტალოილქლორიდი) ზდკ ორგ.სუნი 0,02 4324. 2,3,5,6-ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავას დიქლორანჰიდრიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 4325.5-დიქლორანილიდ-3(ძმარმჟავას 2,4-დიმესამეულიამილფენოქსი-აცეტილამინო-ბენზოლი)სდდ ს.-ტ. 16,0 2326. 2,5-დიქლორანილინი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4327. 3,4 დიქლორანილინი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4328. 1,5- დიქლორანტრაქინონი ზდკ საერთო 1,0 3329. ო-დიქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,002 3330. პ-დიქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,002 3331.(3,3-დიქლორ-ბიციკლო-2,2,1-ჰეპტენ-2-სპირო)-2,4,5დიქლორ-4-ციკლოპენტენ-1,3დიონი (ЭФ-2)ზდკ საერთო 0,01 4332. დიქლორბრომმეთანი სდდ ს.-ტ. 0,03 2333. 2,3-დიქლორბუტადიენ-1,3 ზდკ ს.-ტ. 0,03 2334. 1,3-დიქლორბუტენ-2 ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4335. 3,4- დიქლორბუტენ-1 ზდკ ს.-ტ. 0,2 2336. დიქლორდიბუტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,002 2337. 1,3-დიქლორ-5,5-დიმეტილგიდანტოინი (დიქლორანტინი) ზდკ ს.-ტ. არ არსებობს 3338. დიქლორდიფენილი ზდკ ს.-ტ. 0,001 2339. 4,4-დიქლორფენილსულფონი ზდკ ს.-ტ. 0,4 2340. დიქლორდიფენინილტრიქლორეთანი (დდტ) ზდკ ს.-ტ. 0,1 2341. 2,3-დიქლორ-5-დიქლორმეთილენ-2-ციკლოპენტენ-1,1-დიონი (დიკეტონი) ზდკ ორგ. სუნი 0,1 3342. დიქლორიდ-ბის-(N,N-დიმეთილ-N ეთილენამონიუმი) სულფიდი ზდკ საერთო 0,1 3343. 1,2-დიქლორიზობუტანი ზდკ ს.-ტ. 0,4 2საშიშრო-ებისკლასი13


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ344. 1,3-დიქლორიზობუტილენი ზდკ ს.-ტ. 0,4 2345. 3,3- დიქლორიზობუტილენი ზდკ ს.-ტ. 0,4 2346. დიქლორიზოციანურის მჟავას ნატრიუმის მარილი სდდ ს.-ტ. 0,2 6 2347. დიქლორალეინის ანჰიდრიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2348. დიქლორმეთანი (ქლორიანი მეთილენი) ზდკ ორგ.სუნი 7,5 3349. 2,3-დიქლორ-1,4-ნაფტოქინონი ზდკ ს.-ტ. 0,25 2350. 2,6-დიქლორ-4-ნიტროანილინი ზდკ ორგ. შეფ.. 0,1 3351. 2,5-დიქლორნიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2352. 3,4-დიქლორნიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3353. 1,2-დიქლორპროპანი ზდკ ს.-ტ. 0,4 2354. 1,3-დიქლორპროპენი ზდკ ს.-ტ. 0,4 2355. 2,3-დიქლორპროპენი ზდკ ს.-ტ. 0,4 2356. დიქლორპროპილ-2-ეთილ-ჰექსილფოსფატი ზდკ ორგ. 6,0 4357. 3,4-დიქლორპროპიონანილიდი (პროპანიდი) ზდკ საერთო 0,1 4358. ნატრიუმის α,α-დიქლორპრპიონატი(დალაპონი) ზდკ ორგ.სუნი 2,0 3359. 2,5-დიქლორ-პ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,003 3360. 2,4-დიქლორტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 3361. N-(3,4-დიქლორფენილ) ალანინი ზდკ საერთო 0,1 4362. N-(3,4-დიქლორფენილ)N”,-N” დიმეთილშარდოვანა (დიურონი) ზდკ ორგ.სუნი 1,0 4363. N-(3,4-დიქლორფენილ)-N” მეთოქსიმეთილშარდოვანა (ლინურონი) ზდკ ს.-ტ. 1,0 2364. 2,4-დიქლორფენილ-4-ნიტროფენილის ეთერი (ნიტროქლორი) ზდკ ს.-ტ 4,0 2365. 3,4-დიქლორფენილ-N'-ოქსიშარდოვანა ზდკ ს.-ტ. 0,8 2366. დიქლორფენილფოსფატი ზდკ საერთო 0,5 3367. ამონიუმის დიქლორფენოქსიაცეტატი (2,4-Д ამინის მარილი) ზდკ ორგ.გემო 0,2 3368. ნატრიუმის დიქლორფენოქსიაცეტატი ზდკ ორგ.სუნი 1,0 4369. Dიქლორფენოლი ზდკ ორგ.გემო 0,002 4370. დიქლორციკლოჰექსანი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 3371. 1,2-დიქლორეთანი სდდ ს.-ტ. 0,02 2საშიშრო-ებისკლასი14


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ372. 1,1-დიქლორთილენი სდდ ს.-ტ. 0,0006 1373. დიციანდიამიდი ზდკ ორგ.სუნი 10,0 4374. დიციკლოჰექსილამინის ნიტრიტი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2375. დიციკლოჰექსილკალას ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,001 2376. დიციკლოჰეპტადიენი (ნორბორნადიენი) ზდკ ორგ.სუნი 0,004 4377. 2,3-დიციკლო(2,2,1)ჰეპტენი (ნორბორნენი) ზდკ ორგ.სუნი 0,004 4378. დიციკლოპენტადიენი ზდკ ორგ.სუნი 0,015 3379. დიეთანოლამინი ზდკ ორგ.გემო 0,8 4380. 2(α-ნაფტოქსი)-პროპიონიმჟავას დეთილამიდი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2381. დიეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 2,0 3382. აზოტოვანმჟავას დიეთილამინი ზდკ საერთო 0,1 4383. მარილმჟავას დიეთილამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,25 4384.სინთეთიკური ცხიმოვანი სპირტების დიეთილამინომეთილის ეთერი C10-C18(ალკამონ DC)ზდკ ს.-ტ. 0,15 2385. ეთილშარდოვანას დიეთილამინომეთილის ეთერი (ეთამონ DC) ზდკ ორგ.სუნი 4,0 4386. N,N - დიეთილანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,15 3387. დიეთილაცეტალი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 4388. მ-დიეთილბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,04 4389. N,N - დიეთილგუანიდინი ზდკ საერთო 0,3 3390. მარილმჟავა დიეთილგუანიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,8 3391. დიეთილდიკაპრილატკალა ზდკ ს.-ტ. 0,01 2392. N,N - დიეთილ-2,5 -დიმეთილბენზამიდი ზდკ საერთო 0,06 4393. კალიუმის დიეთილდითიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 3394. დიეთილდიქლორიდკალა ზდკ ს.-ტ. 0,002 2395. დიეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 3396. დიეთილენდიამინი (პიპერაზინი) ზდკ ორგ.სუნი 9,0 3397. დიეთილენტრიამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 4398. O,O - დიეთილ-S -ბენზილთიოფოსფატი (რიციდ-პ) ზდკ ს.-ტ. 0,05 2საშიშრო-ებისკლასი15


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლსაშიშრო-ებისკლასი399. O,O - დიეთილ-O (2-იზოპროპილ-4-მეთილპირიმედილ-6-თიოფოსფატი (ბაზუდინი) ზდკ ორგ.სუნი 0,3 4400. ნატრიუმის დიეტილდითიოკარბამატი ზდკ საერთო 0,5 3401. N,N – დიეთილკარბამილქლორიდი ზდკ 6,0 2402. O,O - დიეთილ- S -კარბეტოქსიმეთილთიო-ფოსფატი (აცეტოფოსი) ზდკ ორგ. სუნი 0,03 4403. დიეთილკეტონი (3-პენტანონი) ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4404. O,O – დიეთილ - O (4-ნიტროფენილ)თიოფოსფატი (თიოფოსი) ზდკ ორგ. სუნი 0,003 4405. დიეთილის ეთერი ზდკ ორგ. გემო 0,3 4406. მალეინის მჟავას დიეთილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2407. დიეთილტყვია ზდკ ს.-ტ, 0,0001 1408. O,O - დიეთილთიოფოსფორილ-2-ციანბენზოლი (ფოქსიმი) ზდკ ორგ. სუნი 1,0 3409. დიეთილფენილშარდოვანა (ცენტრალიტი) ზდკ ორგ. გემო. 0,5 4410.N,N- დიეთილ-პ-ფენილენდიამინსულფატი (СПВ -1,4- ამინოდიეთილანილინსულფატი)ზდკ ს.-ტ. 0,1 2411. O,O - დიეთილ- S-6-ქლორბენზოქსაზოლინილ-მეთილდითიოფოსფატი (ფოზალონი) ზდკ ორგ. სუნი 0,001 4412. დიეთილქლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ. სუნი 0,05 4413.O,O-დიეთილ- O-2-(ეთილთიო)-ეთილთიოფოსფატი 70%+O,O - დიეთილ-S-2-(ეთილთიო)-ეთილფოსფატი 30% (მერკაპტოფოსი)ზდკ ორგ. გემო. 0,01 4414. 2-ქლორეთილფოსფონის მჟავას დიეთერი ზდკ ორგ. გემო 0,2 3415. D S - 70 (ნეიონეგენი ЭА-140) ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4416. დნ-75 (დისპერგატორი) ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4417. 1,12-დოდეკამეთილენდიამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,05 3418. ДСМ (ფიქსატორი) ზდკ ორგ. გემო 0,5 4419. ДЦУ (ფიქსატორი) ზდკ საერთო 1,0 4420. ენამენი ზდკ ორგ. აპკი???? 0,05 4421. ტექნიკური ჟელატინი ზდკ საერთო 0,1 4422. რკინა (ქლორიანი რკინის ჩათვლით) Fe-ის მიხედვით ზდკ ორგ. ფერი 0,3 3 3423. წყალში ხსნადი აკრილის შემასქელებელი ზდკ საერთო 1 316


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ424. გასაზეთი А-1 ზდკ ორგ. აპკი 0,4 4425. გასაზეთი Б-73 ზდკ ორგ. აპკი 3,0 4426. გასაზეთი БВ ზდკ ორგ. სუნი 1,0 4427. კალიუმ-1-იზოამილქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,005 4428. იზობუთილაცეტატი ზდკ საერთო 0,5 4429. იზობუტილენი ზდკ ორგ. სუნი 0,5 3430. კალიუმიზობუტილქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,005 4431. იზობუტირონიტრილი სდდ ს.-ტ. 0,4 2432. იზოგოლი (კოაგულანტი) სდდ საერთო 0,5 4433. იზოკროტონონიტრილი ზდკ ს.-.ტ. 0,1 2434. პ-ტოლუოლსულფონის მჟავას იზოპენტილის ეთერი ზდკ საერთო 5,0 3435. იზოპრენი ზდკ ორგ. სუნი 0,005 4436. იზოპროპანოლამინი ზდკ ს.-ტ. 0,3 2437. იზოპროპილამინი ზდკ ს.-ტ. 2,0 3438. N - იზოპროპილანილინი სდდ ორგ. სუნი 0,9 3439. იზოპროპილბენზოლი ზდკ ორგ. სუნი 0,1 3440. იზოპროპილმეთილოქსიპირიმიდინი (ოქსიპირიმიდინი) ზდკ საერთო 0,2 3441. კალიუმიზოპროპილქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,05 4442. О-იზოპროპილ-N-მეთილთიოკარბამატი (ფლოტორეაგენტი НТК) ზდკ ს.-ტ. 0,06 3443. რძემჟავას იზოპროპილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 1,0 3444. იზოპროპილოქტადეცილამინი ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4445. იზოპროპილფენილკარბამატი ზდკ ორგ. სუნი 0,2 4446. იზოპროპილქლორექსი ზდკ საერთო 0,1 3447. იზოპროპილქლორფენილკარბამატი ზდკ ორგ. სუნი 1,0 4448. ИМ-50 (ფლოტორეაგენტი) ზდკ საერთო 0,1 4449.450.ეთილენდიამინ-7-(2-იმიდაზოლინილ)პერფტორ-4,7-დიმეთილ-3,6-დიოქსაჰეპტილსულფამიდი (ოქსამიდი)კალიუმ-7-(2-იმიდაზოლინილ)პერფტორ-4,7-დიმეთილ-3,6-დიოქსაჰეპტილსულფონატი (დიოქსალიმი)საშიშრო-ებისკლასიზდკ ს.-ტ. 1,0 2ზდკ ს.-ტ. 1,0 217


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ451. პირდაპირი გადადენის მერქანის ფისის ინჰიბიტორი ზდკ ორგ. სუნი 0,001 3452. ინჰიბიტორი СНПХ 7401 ზდკ ორგ. სუნი 0,7 3453. ინჰიბიტორი СНПХ 6004 ზდკ ორგ. გემო 0,03 3454. ინდოტოლუიდინი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2455. იოდოფორმი (3-იოდმეთანი) ზდკ ორგ. სუნი 0,0002 4456. ИОМС-1 (ტ.პ. 6-0.5-211-1153-81) ზდკ ორგ. სუნი 4,0 4457. К-4 (ჰიდროლიზირებული პოლიაკრილნიტრილი, ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 2458. К-6 (ჰიდროლიზირებული პოლიაკრილნიტრიული, ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 2459. კადმიუმი ზდკ 0,001 3 2460. კალციუმის ფოსფატი (PO4-ის მიხედვით) ზდკ საერთო 3,5 4461. კანიფოლის საპონი სდდ ს.-ტ. 3,0 3462. კაპროლაქტამი ზდკ საერთო 1,0 4463. კარბამიდის ფისი (შარდოვანაფორმალდეჰიდური) სდდ ორგ. გრმო 1,5 4464. კარბოზოლინი СПД-3 ზდკ ს.-ტ. 0,2 2465. კარბოზონი-О ზდკ საერთო 1,0 3466. კარბოქსიმეთილცელულოზა (ცელულოზა გლიკოლმჟავაეთერი) ზდკ საერთო 5,0 3467. კარბომოლი ზდკ საერთო 1 4468. კარბომოლი ЦЭМ ზდკ საერთო 10,0 4469. დაჟანგული ნავთი ზდკ ორგ. სუნი 0,01 4470. სანათი ნავთი (სოსტი 4753-68) ზდკ ორგ. სუნი 0,05 4471. სულფინირებული ნავთი (ტ.პ. 38-1-115-67) ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4472. ტექნიკური ნავთი ზდკ ორგ. სუნი 0,01 4473. ტრაქტორის ნავთი (სოსტი 1842-52) ზდკ ორგ. სუნი 0,01 4474. 4,4-აზობის-4-ციანპენტანმჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,25 4475. აკრილის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,5 2476. ალკილსულფოქარვამჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,1 2477. პ-ამინობენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,1 3478. 2- ამინობენზოინის მჟავა (ანტრანილის) ზდკ საერთო 0,1 3საშიშრო-ებისკლასი18


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ479. 3- ამინობენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 10,0 4480. ამინობენზოლ-3-სულფომჟავას მჟავა (მეთანილის) ზდკ ორგ. შეფ. 0,7 4481. 1,8-ამინონაფტალინის-4 სულფონის მჟავა (С-მჟავა) ზდკ ორგ. სუნი 1,0 3482. 5-ამინოსალიცილის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,5 4483. 4-ამინო-3,5,6-ტრიქლორპიკოლინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 10,0 3484. β-ამინოეთილდითიოკარბამინის მჟავა (პრეპარატი 275) ზდკ ს.-ტ. 0,8 2485. 2-ამინო-2-ეტოქსინაფტალინ-6-სულფომჟავას მჟავა (ეტოკსიკლევე მჟავა) ზდკ ორგ. შეფ. 2,5 4486. ანტრიქინონ-1,5-დისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 5,0 4487. ანტრიქინონ-1,8-დისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 5,0 4488. ბენზოლმჟავა ზდკ საერთო 0,6 4489. ჰიდროპერფტორენანტის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,0 2490. 1,5-დეკანდიკარბონის მჟავა (ადიპინის) ზდკ ს.-ტ. 2,0 3491. 1,8- დეკანდიკარბონის მჟავა (სებაინის) ზდკ ს.-ტ. 1,5 3492. დიამინოსტილბენდისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 2,0 4493. დიმეთილდითიოფოსფორმჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4494. დინიტროსტილბენდისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 3,0 4495. დიფენილძმარმჟავა ზდკ საერთო 0,5 4496. 2,5-დიქლორ-3-ამინობენზოინის მჟავა (ამიბენი) ზდკ საერთო 0,5 3497. 2,5-დიქლორ-3-ნიტრობენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,0 2498. 2,4-დიქლორფენოქსი-α-ერბო მჟავა (2,4-ДМ) ზდკ ს.-ტ. 0,01 2499. 2,4-დიქლორფენოქსი-α-პროპიონის მჟავა (2,4-ДП) ზდკ ორგ. გემო 0,5 3500. დიქლორფენოქსიძმარმჟავა სდდ ს.-ტ. 0,1 2501. α,β-დიქლორ-β-ფორმილაკრილის მჟავა (მუკოქლორის) ზდკ ს.-ტ. 1,0 2502. დი(2-ეთილჰექსილ)-დითიოფოსფორის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,02 2503. დიეთილდითიოფოსფორის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,2 4504. იზოფტალის მჟავა ზდკ საერთო 0,1 4505. კაპრილჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,1 4506. კაპრინჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,1 4საშიშრო-ებისკლასი19


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ507. კაპრონჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,1 4508. მალეინის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 1,0 4509. ერბომჟავა ზდკ საერთო 0,7 4510. მეტაკრილის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,0 3511. N-მეთილსუფამინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,4 2512. 2-მეთილ-4-ქლორფენოქსიერბომჟავა (ტროპოტოქსი) ზდკ ორგ. სუნი 0,03 3513. 2-მეთილ-4- ქლორფენოქსი-ძმარმჟავა (2М-4Х, ”დიკოტეკსი“) ზდკ ს.-ტ. 2,0 3514. 2-მეტოქსი-3,6-დიქლორბენზონის მჟავა (დიანატი) ზდკ ს.-ტ. 15,0 2515. რძემჟავა ზდკ საერთო 0,9 4516. 7-მონოჰიდროპერფტორეთანის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,0 2517. α-მონოქლორპროპიონის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,8 3518. მონოქლორძმარმჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,06 2519. ჭიანჭველმჟავა ზდკ საერთო 3,5 3520. ნაფტალინ-1,5-დისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 1,0 4521. 1-ნაფტილამინო-4,8 -დისულფომჟავას მჟავა (ამინო-С-მჟავა) ზდკ საერთო 5,0 4522. 2-ნაფტილამინო-4,8-დისულფომჟავას მჟავა (ამინო-Ц-მჟავა) ზდკ საერთო 10,0 4523. 2-(α-ნაფტოქსი)-პროპიონის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,0 2524. ნიტრილოტრიმეთილფოსფორის მჟავა ზდკ საერთო 1,0 3525. 3-ნიტროანილინ-4-სულფომჟავას მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 0,9 4526. 1-ნიტროანტრაქინონ-2-კარბონის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,5 3527. 4-ნიტრობენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,1 3528. 3-ნიტრობენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4529. 2-ოქსი-3,6-დიქლორბენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 0,5 3530. ოქსიეთილიდენდიფოსფორის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,6 4531. ოლეინის მჟავა ზდკ საერთო 0,5 4532. პელარგონჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,1 4533. პერფტორვალერიანის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,7 2534. პერფტორენანტის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,0 2საშიშრო-ებისკლასი20


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ535. ტერეფტალის მჟავა ზდკ საერთო 0,1 4536. ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავა ზდკ საერთო 10,0 4537. პ-ტოლუოლსულფინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,0 2538. ტრიქლორბენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,0 2539. ტრიქლორნუშის მჟავა ზდკ საერთო 0,2 3540. α,α,β-ტრიქლორპროპიონისმჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,01 4541. α-(2,4,5-ტრიქლორფენოქსი)-პროპიონის მჟავა (სილვეკსი) სდდ ს.-ტ. 0,01 2542. ძმარმჟავა ზდკ საერთო 1,0 4543. ფენოქსიძმარმჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,0 2544. ფტალის მჟავა ზდკ საერთო 0,5 3545. 2-ქლორ-5-ამინობენზოინის მჟავა ზდკ საერთო 2,0 4546. 2-ქლორბეზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,1 4547. 4-ქლორბეზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,2 4548. 2-ქლორ-5-ნიტრბენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,3 4549. 4-ქლორ-3-ნიტრბენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,25 3550. ქლორპელარგონის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,3 4551. ქლორუნდეკანის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4552. ქლორენანტის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,05 4553. 2-ქლორეთილფოსფორის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 4,0 2554. ქრიზანთენის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 5,0 3555. ციანურის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 6,0 3556. მჟაუნმჟავა ზდკ საერთო 0,5 3557. ენანტჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,1 3558. α,α-დიქლორკარბონის მჟავები (ფლოტორეაგენტები) სდდ საერთო 1,0 3559. დიქლორკარბონის მჟავები С17-С20 ზდკ საერთო 1,0 4560. ცხიმოვანი სინთეტიკური მჟავები С5-С20 ზდკ საერთო 0,1 4561. ლიგნოსულფინის მჟავები ზდკ საერთო 0,3 4562. ნაფტენის მჟავები ზდკ ორგ. სუნი 1,0 4საშიშრო-ებისკლასი21


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ563. პოლიქლორბენზოინის მჟავები (2-КФ) ზდკ ს.-ტ. 5,0 3564. სულფირებული ცხიმოვანი ტექნიკური მჟავები (ფლოტორეაგენტი) სდდ საერთო 1,0 3565. ტყავდასამუშავებელი ემულგირებული პასტა სდდ ორგ. სუნი. 0,04 3566. კობალტი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3 2567. კორექსტი 7664 ზდკ ორგ. სუნი 0,2 4568. კორექსიტი ОС-5 ზდკ ორგ. სუნი 0,3 3569 აცეტონგამხსნელი ლურჯშავი საღებავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4570 საღებავი ბრომინდიგო-П (БП)(ტ.პ. 6-14-541-76) ზდკ ორგ. შეფ. 5,0 4571 საღებავი გელანტრენ მწვანე-ო სდდ ორგ. შეფ. 2,5 4572 საღებავი კათიონ ყვითელი 6 “З“ С 21 H 30 ON 2 СІ ზდკ ორგ. შეფ. 0,04 3573 საღებავი კათიონ ვარდისფერი 2 ”С“ С 22 H 29 N 2 СІ ზდკ ორგ. შეფ. 0,04 3574. საღებავი კათიონ წითელ-ისფერი С 22 H 34 N 2 СІ ზდკ ორგ. შეფ. 0,04 3575. საღებავი კათიონ ნარინჯისფერი ”Ж“ С 24 H 25 N 2 СI ზდკ ორგ. შეფ. 0,04 3576. საღებავი მჟავა ანტრაქინონის სუფთა ცისფერი 2 ”З“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4577. საღებავი მჟავა ანრტაქინონის კაშკაშა-ლურჯი ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4578. საღებავი მჟავა ყავისფერი К С 23 H 17 O 7 S 4 Na ზდკ ორგ. შეფ. 0,2 4579. საღებავი მჟავა წითელი 2C C 20 H 12 O 7 N 2 S 2 Na 2 ზდკ ორგ. შეფ. 0,03 4580. საღებავი მჟავა ნარინჯისფერი შუქმდგრადი C 16 H 10 N 2 O 7 Na 2 S 2 ზდკ ორგ. შეფ. 0,04 4581. საღებავი მჟავა ლურჯ-შავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,025 4582. საღებავი მჟავა ლურჯი 2K C 26 H 16 O 10 N 3 S 3 Na 3 ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4583. საღებავი მჟავა ქრომ ყვითელი K ზდკ ორგ. შეფ. 0,01 4584. საღებავი მჟავაშავი ”C“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,01 4585. საღებავი მჟავა კაშკაშა-წითელი 4Ж C 32 H 18 O 14 S 4 N 4 Na 4 ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4586. საღებავი ყავისფერი ბ/მ ზდკ ორგ. შეფ. 0,8 4587. საღებავი წითელი ადვილად ჩამოსარეცხი C 18 H 13 O 8 N 3 S 2 Na 2 ზდკ ორგ. შეფ. 0,04 4588. საღებავი წითელ-იისფერი ადვილად ჩამოსარეცხი C 16 H 10 O 10 N 3 S 3 Na 3 ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4589. საღებავი კუბური ნარინჯისფერი (სოსტი 7539-75) ზდკ ორგ. შეფ. 3,0 4590. საღებავი კუბური შავი П(ტ.პ. 6-14-150-80) ზდკ ორგ. შეფ. 3,0 4საშიშრო-ებისკლასი22


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ591. საღებავი კუბური კაშკაშა-ცისფერი ЭП (სოსტი 24678-81) ზდკ ორგ. შეფ. 5,5 4592. საღებავი კუბური კაშკაშა-მწვანე ЖП (ტ.პ. 6-14-69-80) ზდკ ორგ. შეფ. 1,0 4593. საღებავი კუბური კაშკაშა-მწვანე 4ЖП (ტ.პ. 6-14-190-80) ზდკ ორგ. შეფ. 1,0 4594. საღებავი კუბური კაშკაშა-იისფერი К (სოსტი 22568-77) ზდკ ორგ. შეფ. 1,0 4595. საღებავი М ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4596. საღებავი მარველანი SF სდდ ორგ. სუნი 2,0 4597. საღებავი ნიგროზინი წყალშიხსნადი მარკა ”A“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4598. საღებავი ნიგროზინი წყალშიხსნადი მარკა ”B“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4599. საღებავი ერთქრომიანი ზეითუნის C 14 O 10 O 7 N 5 Na ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4600. საღბავი ძირითადი იისფერი ”K“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4601. საღებავი სწორი ბორდო შუქმდგრადი ”CM“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4602. საღებავი სწორი ცისფერი შუქმდგრადიC 43 H 26 O 13 N 7 S 4 Na ზდკ ორგ. შეფ. 0,05 4603. საღებავი სწორი დიაზომწვანე Ж C 35 H 23 O 13 N 6 S 3 Na 3 CI 2 ზდკ ორგ. შეფ. 0,03 4604. სარებავი სწორი ყვითელი შუქმდგრადი K ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4605. საღებავი სწორი ყავისფერი შუქმდგრადი 2K C 30 H 20 O 8 N 6 SNa 2 ზდკ ორგ. შეფ. 0,03 4606. საღებავი სწორი ვარდისფერი შუქმდგრადი ”C“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4607. საღებავი სწორი ლურჯი შუქმდგრადი KY ზდკ ორგ. შეფ. 0,2 4608. საღებავი სწორი ლურჯი შუქმდგრადი C 40 H 23 O 12 N 7 S 4 Na 4 ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4609. პირდაპირი მუქმწვანე საღებავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4610. პირდაპირი 2C შავი საღებავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4611. პირდაპირი C შავი საღებავი C 45 H 34 O 11 N 13 Na 3 S 3 ზდკ ორგ. შეფ. 0,3 4612. პირდაპირი 3 შავი საღებავი, კანისათვის ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4613. საღებავი როდამინ ”Ж“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4614. გოგირდოვანი შავი საღებავი (იმმედიალ შავი АТ) სდდDD ორგ. შეფ. 0,01 4615. საღებავი ლურჯი ”З“ ზდკ საერთო 10,0 4616. საღებავი სკოტჩგარდი ФС-108 სდდ საერთო 0,5 4617. საღებავი თიოზოლ ყავისფერი БС ზდკ ორგ. შეფ. 0,5 4618. საღებავი თიოინდიგო წითელ-ყავისფერი ЖП (სახ.სტ. 225 69-77) ზდკ ორგ. შეფ. 5,0 4საშიშრო-ებისკლასი23


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ619. საღებავი თიოინდიგონარინჯისფერი КХП (სახ.სტ. 7538-80) ზდკ ორგ. შეფ. 5,0 4620. საღებავი თიოინდიგო შავი (სახ.სტ. 7536-80) ზდკ ორგ. შეფ. 4,0 4621. საღებავი თიოინდიგო მკვეთრი ვარდისფერი ЖП (სახ.სტ. 7537-69) ზდკ ორგ. შეფ. 2,0622. საღებავი ურანის А (ფლუორესცეინის დინატრიუმის მარილი) ზდკ ორგ. შეფ. 0,0025 4623. საღებავი ფლუორესცეინი (3,6-დიოქსიფლუორანი) ზდკ ორგ. შეფ. 0,0025 4624. საღებავი ქრიზოფენინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4625. საღებავი ქრომბორდო ”С“ ზდკ ორგ. შეფ. 0,05 4626. საღებავი ქრომყვითელი С 18 H 8 N 2 SO 6 Na 2 ზდკ ორგ. შეფ. 0,06 4627. საღებავი ქრომყავისფერი K C 12 H 9 O 8 N 6 NaS ზდკ ორგ. შეფ. 0,06 4628. საღებავი ქრომლალი C C 27 H 15 O 18 N 3 S 4 Na 5 ზდკ ორგ. შეფ. 0,03 4629. საღებავი ქრომ ლურჯი 2K C 18 H 12 O 9 N 3 S 2 Na 2 CI ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4630. საღებავი ქრომლურჯშავი C 20 H 13 O 5 N 2 SNa ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4631. საღებავი ქრომმკვეთრი წითელი 2C (C 23 H 13 O 15 N 3 S 4 Na 4 ) ზდკ ს.-ტ. 0,02 4632. M-კრეზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,004 2633. P-კრეზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,004 2634. სილიციუმი (Si-ის მიხედვით) ზდკ 10,0 2635. 3-კროტილიზოტიურონის ქლორიდი (ფლოტორეაგენტ-ИР-70) ზდკ ორგ. ქაფი არარსებობა 4636. კროტონიტრილი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2637. ბუტილის ქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,001 4638. ქსილოლი ზდკ ორგ. სუნი 0,05 3639. КФ-6 (-იმეთილამინომეთილაკ რილამიდი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 2640. КО-075 ლაქი ზდკ ორგ. აპკი 0,1 4641. КО-921 ლაქი ზდკ ორგ. აპკი 0,03 4642. ლაკრისი 20 А მარკის ზდკ ორგ. აპკი 2,0 4643. ლაკრისი 20 Б მარკის ზდკ ორგ. აპკი 2,0 4644. ლაპროქსიდი 503 (პოლიოქსიპროპილენტრი-ოლის ტრიგლიციდის ეთერი) ზდკ ორგ. აპკი 0,3 4645. ლაპროლი 6003-2ბ-18 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4646. ლაპროლი 6003-2ბ-7 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4საშიშრო-ებისკლასი24


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ647. ლაპროლი 4202-2ბ-30 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4648. ლაპროლი 2402 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4649. ლაპროლი 2501-2-50 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4650. ლაპროლი 2502-2ბ-40 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4651. ლაპროლი 3003/2-60 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4652. ლაპროლი 3502-2ბ-20 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4653. ლაპროლი 350-2-70 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4654. ლაპროლი4003-2-20 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4655. ლაპროლი-503 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4656. ლაპროლი 402-2-100 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4657. ლაპროლი 1502-2-70 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4658. ლაპროლი 2505-2-70 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4659. ლაპროლი 3003 ზდკ საერთო 10,0 4660. ლაპროლი 702 (პოლიოქსიპროპილენდიოლი) ზდკ ორგ. ქაფი 0,2 4661. ლაპროლი 202 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4662. ლაპროლი 564 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4663. ლაპროლი 2102 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4664. ლაპროლი 3603-2-12 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4665. ლაპროლი 501-2-100 ზდკ ორგ. ქაფი 1,0 4666. ლაპროლი 502-2-10 ზდკ ორგ. ქაფი 0,5 4667. ლაპროლი 805 ”ო“ ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4668. ლაპროლი 1102-4-80 ზდკ ორგ. ქაფი 0,5 4669. ლაპროლი 1103 კ ზდკ ორგ. ქაფი 0,5 4670. ლაპროლი 1601-2-50 ”პ“ ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4671. ლაპროლი 1601-2-50 ”ბ“ ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4672. ლაპროლი 5003 2ბ10 (პოლიოქსიალკილირებული გლიცერინი) ზდკ ორგ. გემო 16,0 4673. ლაპროლი 805 (პოლიოქსიპროპილენპენტოლი) ზდკ საერთო 10,0 4674. ლაპროლი 294 (ტეტრაოქსიპროპილეთილენდიამინი) ზდკ საერთო 2,0 4საშიშრო-ებისკლასი25


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ675. ლატექსი ЛМФ ზდკ ორგ. ქაფი 6,0 4676. ლატექსი ВИБ-2 სდდ ს.-ტ. 17,0 2677. ლაურილამინოპროპიონიტრილი ზდკ ორგ. სუნი 0,07 4678. ლაურილპროპილენდიამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,1 3679. ლეიკო-1,4-დიამინოანტრაქინონი ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 3680. ლეიკო-1,4,5,8-ტეტრაოქსიანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 3,0 2681. ლენოლი 10 სდდ საერთო 0,5 4682. ლენოლი 32 სდდ ორგ. გემო 0,03 4683. ЛЗЖ-2მ სდდ საერთო 0,5 4684. ლეომინი КП სდდ საერთო 0,2 4685. ლიგნინი სულფატური წიწვოვანი ზდკ ორგ. შეფ. 5,0 4686. ლიგნინი სულფატური ფოთლოვანი ზდკ ორგ. შეფ. 5,0 4687. ლინგოსულფონის მჟავები ზდკ საერთო 1,0 4688. ლითიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,03 3 2689. 2,5-ლუთიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2690. მაგნიუმის ქლორატი ზდკ საერთო 20,0 3691. მალონონიტრილი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2692. მანგანუმი ზდკ ორგ, ფერი 0,1 3 3693. სპილენძი ზდკ ორგ. გემო 1,0 3 3694. 2-მერკაპატობენზთიაზოლი (კაპტაქსი) ზდკ ორგ. სუნი 5,0 4695. β-მერკაპტოდიეთილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4696. მეტაზინი ზდკ ორგ. გემო 0,3 4697. მეტაკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2698. მეთანი სდდ ს.-ტ. 2,0 2699. მეტასი (სოპოლიმერმეთაკრილის მჟავა და მეთაკრილამიდი) ზდკ ს.-ტ. 5,0 2700. მეთილაკრილატი ზდკ ორგ. სუნი 0,02 4701. β-მეთილაკროლეინი (კროტონის ალდეჰიდი) ზდკ ს.-ტ. 0,3 3702. N - მეთილდითიოკარბამინის მჟავას N -მეთილამინის მარილი ზდკ ორგ. სუნი 0,02 3საშიშრო-ებისკლასი26


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ703. 1-მეთილამინოანტრაქინონი ზდკ საერთო 5,0 3704. 1-მეთილამინო-4-ბრომანტრაქინონი ზდკ საერთო 5,0 3705. პ-მეთილამინოფენოლის სულფატი (მეთოლი) ზდკ ორგ. შეფ. 0,3 3706. მეთილაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3707. მეთილ-N-(2-ბენზიმიდაზოლილ)-კარბამატი ზდკ ორგ. აპკი 0,1 4708. 2-ქლორაცეტოძმარმჟავას α-მეთილბენზილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 0,15 2 2709. აცეტოძმარმჟავას α -მეთლბენზილის ეთერი ზდკ საერთო 0,8 4710. მეთილბეზოატი (ბენზოინის მჟავას მეთილის ეთერი, ნეობონის ზეთი) ზდკ ორგ. გემო 0,05 4711. მეთილ-1-ბუთილკარბომოილ-2-ბენზიმიდაზოლკარბამატი (არილატი) ზდკ ორგ. აპკი 0,5 4712. O-მეთილგუანილიზოშარდოვანას თუთიის ქლორიდი სდდ ორგ. სუნი 0,01 3713. 2-მეთილ-4,6-დინიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2714. 2-მეთილ-1,3-დიოქსოლანი (აცეტალი) სდდ ორგ. სუნი 1,0 3715. 2,2-მეთილენბისი (3,4,6-ტრიქლორფენოლი) ჰექსაქლოროფენი) ზდკ საერთო 0,03 3716. ნატრიუმის მეთილდითიოკარბამატი (კარბატიონი) ზდკ ორგ. სუნი 0,02 3717. მეთილიზობუთილკარბინოლი სდდ ს.-ტ. 0,15 2718. მეთილიზობუთილკეტონი სდდ ს.-ტ. 0,2 2719. მეთილკარბიტოლი (დიეთილენგლიკოლის მონომეთილის ეთერი) ზდკ საერთო 0,3 3720. მეთილმერკაპტანი ზდკ ორგ. სუნი 0,0002 4721. მეთილმეტაკრილატი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2722. 3- მეთილ-4-მეთილმერკაპტოფენოლი (მეთილთიომეთილფენოლი) ზდკ ორგ. აპკი 0,01 4723. პ-ტოლუოლის მჟავას მეთილის ეთერი (პ-ტოლუოლის ეთერი) ზდკ ორგ. აპკი 0,05 4724. ფენოქსიძმარმჟავას მეთილის ეთერი ზდკ საერთო 0,5 4725. მეთილოლმეტაკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2726. N-მეთილპირიდინის ქლორიდი ზდკ ორგ. სუნი 0,01 4727. მეთილპიროლიდონი ზდკ საერთო 0,5 3728. 1-მეთილ-ნ-პროპილ-4,6-დინიტროფენილ-კარბონატი (აკრექსი, დინობუტონი) ზდკ ორგ. აპკი 0,2 4729. 2-(1-მეთილპროპილ)-4,6-დინიტროფენოლი (დინოსები) ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4730. 5-მეთილრეზორცინი ზდკ ორგ. შეფ. 1,0 4საშიშრო-ებისკლასი27


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ731. ნატრიუმის მეთილსიდიკონატი (ГКЖ-11) ზდკ ორგ. სუნი 2,0 3732. α-მეთილსტრიროლი ზდკ ორგ. გემო 0,1 3733. ნატრიუმის მეთილსულფატი ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4734. 2-მეთილთიო-4,6-ბის-(იზოპროპილამინო)-სიმ-თრიაზინი (პრომეთრინი) ზდკ ორგ. სუნი 3,0 3735. 2-მეთილთიო-ო-მეთილკარბომოილბუთანონ ოქსი-3 (დრავინ 755) ზდკ ორგ. სუნი 0,1 3736. 3-მეთილ-1,2,4-ტრიაზოლონ-5(ტრიაზოლონ-5) ზდკ საერთო 1,0 4737. მეთილტრიალკილამონიუმის მეთილსულფატი ზდკ ს.-ტ. 0,01 3738. 3-მეთილფენილ-N-მეთილკარბამატი (დიკრეზილი) ზდკ ორგ. სუნი 0,1 3739. მეთილქლოროფორმი სდდ ს.-ტ. 10,0 2740. 2-მეთილფურანი (სილვანი) ზდკ ორგ. სუნი 0,5 4741. მეთილეთილკეტონი ზდკ ორგ. სუნი 1,0 3O-მეთილ-O-ეთილ-O (2,4,5-ტრიქლორფენილ-თიოფოსფატი) (ტრიქლორმეტაფოსი-742.ზდკ ორგ. სუნი 0,4 43)743. 3-მეთოქსიკარბამიდოფენილ-N-ფენილკარბამატი (ფენმედიფამი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 3744.მჟავას (ЗГ-4М)4-1-ოქსი-2-ნაფტონის-4-(М-მეთოქსიფენილაზო)-პ-(პ-მესამეული-ამილფენოქსი) ანილიდისდდ ორგ. სუნი 2,0 4745. N-მეთოქსიეთილქლორაცეტატ-ო-ტოლუიდიდი (ტოლუინი) ზდკ ორგ. სუნი 0,05 4746. N-მეთოქსიეთოქსი-ეტანოლი (მეთილკარბინოლი) ზდკ საერთო 0,3 3747.მეტრიბუზინ-4-ამინო-6-მესამეულიბუტილ-3--მე--თილ(თიო)-1,2,4-ტრიაზინ-5-(4H)-OH (ზენკორი)საშიშრო-ებისკლასიზდკ საერთო 0,1 4748. მოდიფიკატი პოლიეთილენიმინა M.M. 30 000 ზდკ ს.-ტ. 2,0 2749. მოდიფიკატორი 113-63 ზდკ ორგ. აპკი 0,2 3750. მოდიფიკატორი PY-BM ზდკ ორგ.ოპალესცენ 0,7 3751. მოლანტინიპ (ფენოქსიბენზოლის წარმოებული) ზდკ ს.-ტ. 0,05 2752. მოლიბდენი ზდკ ს.-ტ. 0,25 2753. მონოალკილსულფოქარვის მჟავას დინატრიუმის მარილი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3754. მონოალილამინი (ალილამინი) ზდკ ს.-ტ. 0,005 2755. მონობუთილამინი ზდკ ორგ. სუნი 4,0 3756. მონობუ ილსულფომჟავა ნაფტალინის Na-ის მარილი (დამასველებელი DB) ზდკ ორგ. სუნი 0,1 328


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ757. დიეთილენგლიკოლის მონოვინილის ეთერი სდდ ორგ. სუნი 1,0 3758. ეთილენგლიკოლის მონოვინილის ეთერი სდდ ორგ. სუნი 1,0 3759. მ-დიიზოპროპილბენზოლის-მონოჰიდროპეროქ-სი-დი ზდკ საერთო 0,6 3760. დიიზოპროპილბენზოლის მონოჰიდროპეროქსიდი ზდკ საერთო 0,3 3761. მონოიზობუტილამინი ზდკ ორგ. გემო 0,04 3762. ეთილენგლიკოლის მონომეთაკრილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 0,03 4763. მონომეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 1,0 3764. მონომეთილანილინი ზდკ ორგ. სუნი 0,3 2765. მონომეთილდიქლორთიოფოსფატი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2 2766. მონოპროპილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,5 3767. ნატრიუმის მონოქლორაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2768. მონოქლორაცეტონი სდდ ს.-ტ. 0,5 2 2769. მონოქლორჰიდრინი ზდკ ორგ. გემო 0,7 3770. მონოქლორდიფენილი ზდკ ს.-ტ. 0,001 2771. ნატრიუმის მონოქლოროპროპიონატი ზდკ ორგ. სუნი 2,0 3772. მონოეთანოლამინი ზდკ ს.-ტ. 0,5 2773. მონოეთილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,5 3774. მონოეთილდიქლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ. სუნი 0,02 4775. 2-ქლორეთილფოსფონის მჟავას მონოეთერი ზდკ ს.-ტ. 1,5 3776. მოროზოლი (ტ.პ. 38.4.01-79) სდდ ორგ. გემო 0,003 3777. შარდოვანა ზდკ საერთო 1 4MCDA(დიციკლოჰექსილამინისდა ტექნიკუ-რი ცხიმოვანი მჟავების C10-C13 და C17-778.ზდკ ს.-ტ. 0,01 2C20 მარილი)779. დარიშხანი ზდკ ს.-ტ. 0,05 3 2780.ინდენკარბონის მჟავას ნატრიუმის მარილი, ბისფენოლფორმალდეჰიდის ფისი 4-სულფოეთერი (IKK)ზდკ ორგ. შეფ. 0,04 4781. ინდენდიფოსფორის მჟავას თუთიის კომპლექსის ნატრიუმის მარილი ზდკ ს.-ტ. 5,0 3782. ნატრიუმი ზდკ ს.-ტ. 200,0 2783. მეტაფოსფორმჟავას ნატრიუმი (PO4-ის მიხედვით) ზდკ საერთო 3,5 4საშიშრო-ებისკლასი29


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ784. პიროფოსფორმჟავას ნატრიუმი (PO4-ის მიხედვით) ზდკ საერთო 3,5 4785. სამჩანაცვლებული ფოსფორმჟავანატრიუმი (PO4-ის მიხედვით) ზდკ საერთო 3,5 4786. ნატრიუმის ქლორატი ზდკ ორგ. გემო 20,0 3787. ნატრიუმის ქლორიტი ზდკ ს.-ტ. 0,2 3788. ნაფტალინი ზდკ ორგ. სუნი 0,01 4789. 1-ნაფტილ-N-მეთილკარბამატი (სევინი) ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4790. α-ნაფტოლი ზდკ ორგ. სუნი 0,1 3791. β-ნაფტოლი ზდკ ს.-ტ. 0,4 3792. 2-ნაფტოლ-6-სულფომჟავა (შეფერის მარილი) ზდკ ს.-ტ. 4,0 3793. არაიონოგენი ვა-160 (ДТ S-ОR-701) ზდკ ორგ. ქაფი 0,05 4794. ნეონოლი Fატ-14 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4795. ნეონოლი გ-1020-3 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 3796. ნეონოლი 2გ-1317-12 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4797. ნეონოლი გ-1020-3 (ოქსიეთილირებული მეორადი სპირტები) ზდკ ორგ. ქაფი 1,0 3798. ნეონოლი აფ-12 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4799. ნეონოლი აფ-9-25 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4800. ნეონოლი აფს9-4კმ ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4801. ნეონოლი აფს9-5კმ ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4802. ნეონოლი აფს9-6კმ ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4803. ნეონოლი აფს9-10კმ ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4804. ნეონოლი ატ9-6 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4805. ნეონოლი ატ 9-4 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4806. ნეონოლი ატმ9-10 (0,9) ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4807. ნეონოლი ატმ9-10 (0,5) ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4808. ნეონოლი ატმ 9-12 (0,3) ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4809. ნეონოლი ატ 9-8 ზდკ ორგ. ქაფი 0,2 4810. ნეონოლი ატმ-10 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4811. ნეონოლი ატ9-12ჟნ ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4საშიშრო-ებისკლასი30


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ812. ნავთობი მრავალგოგირდოვანი ზდკ ორგ. აპკი 0,1 4813. ნავთობი დანარჩენი ზდკ ორგ. აპკი 0,3 4814. ნავთობიანი სულფოდიოქსიდი სდდ საერთო 0,1 4815. ნიკელი ზდკ ს.-ტ. 0,1 3 3816. ნიობიუმი ზდკ ს.-ტ 0,01 3 2817. ნიტრატები (NO 3 -ის მიხედვით) ზდკ ს.-ტ 45,0 3818. ნიტრიტები (NO 2 -ის მიხედვით) ზდკ ს.-ტ. 3,3 2819. ნიტრილ აკრილის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,0 2820.სპილენძის კომპლექსის ნიტრილო-3-მეთილ-ფოსფონის მჟავას ტრინატრიუმისმარილისაშიშრო-ებისკლასიზდკ ს.-ტ. 1,0 2821. თუთიის კომპლექსის ნიტრილო-3-მეთილ-ფოსფონის მჟავას ტრინატრიუმის მარილი ზდკ საერთო 1,0 3822. 1-ნიტროანტრაქინონი ზდკ საერთო 2,5 3823. ო-ნიტროანიზოლი ზდკ ორგ. გემო 0,3 3824. პ-ნიტროანიზოლი ზდკ ორგ. გემო 0,1 3825. 2-ნიტროანილინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,001 3826. 3-ნიტროანილინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,15 3827. 4-ნიტროანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,05 3828. 4-ნიტროანილინ-2-სულფომჟავას ამონიუმის მარილი ზდკ ორგ. შეფ. 0,008 4829. ნიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,2 3830. ნატრიუმის-მ-ნიტრობენზოლსულფონატი (ლუდიგოლი) ზდკ საერთო *1 4831. ნიტროგუანიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2832. 1-ნიტრო-3,4-დიამინობენზოლი (ყვითელი საღებავი ბეწვისათვის) ზდკ ორგ. შეფ. 0,005 4833. 4-ნიტრო-,-დიეთილანილინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,002 3834. -ნიტროზოდიფენილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,1 4835. ნიტროზოფენოლი ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 3836. ნიტრომეთანი ზდკ ორგ. სუნი 0,005 4837. ნიტროპროპანი ზდკ ს.-ტ. 1,0 3838. პ-ნიტროფენეტოლი ზდკ ს.-ტ. 0,002 231


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ839. პ-ნიტროფენილამინოეთანოლი (ოქსიამინი) ზდკ ორგ. სუნი 0,5 4840. პ-ნიტროფენილაცეტილამინოეთანოლი (ოქსიაცეტილამინი) ზდკ ორგ. სუნი 1,0 4841. პ-ნიტროფენილქლორმეთილკარბინოლი (კარბინოლი) ზდკ ორგ. სუნი 0,2 4842. ო-ნიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,006 2843. მ-ნიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,006 2844. პ-ნიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,002 2845. ნიტროქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,005 3846. ნიტროციკლოჰექსანი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2847. ნიტროეთანი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2848. ნორსულფაზოლი ზდკ საერთო 1,0 3849. ოქსალატები ზდკ საერთო 0,2 4850. ოქსამატი ზდკ საერთო 1,5 4851. ოქსანოლი კქ-9 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4852. ოქსანოლი ლ-7 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4853. ოქსაცილინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2854. ოქსიბენზთიაზოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2855. ნატრიუმის ოქსიჰექსილიდენდიფოსფონატი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3956. ნატრიუმის ოქსიჰეპტილიდენდიფოსფონატი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3857. ალკილდიმეთილამინის ოქსიდი ძდკ ს.-ტ. 0,4 2858. დიოქტილიზოპენტილფოსინის ოქსიდი ძდკ ს.-ტ. 1,0 3859. მეზითილის ოქსიდი შდდ ს.-ტ. 0,06 2860. პროპილენის ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2861. ტრიიზოპენტილფოსფინის ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,3 2862.1-ოქსი-2,10-დიანილიდო-4,9-ანარაქინონის დინატრიუმის მარილი (ქრომის, ლურჯ-შავი,ანტრაქინონის საღებავი C) ნახეთ ასევე №276საშიშრო-ებისკლასიზდკ ორგ. შეფ. 0,04 4863.1-ოქსი-4(4-მეთილ-2-სულფოფენილამინო)-ანტრაქინონის ნატრიუმის მარილი(საღებავი მჟავა იისფერი ანტრაქინონის)ზდკ ორგ. შეფ. 0,01 4864. (4-ოქსი-2-მეთილფენილ) დიმეთილსულფონის ქლორიდი ზდკ ორგ. სუნი 0,007 4865. ნატრიუმის ოქსინონილიდენდიფოსფატი ზდკ ს.-ტ. 0,5 332


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ866. ნატრიუმის ოქსიოქტილიდენდიფოსფონატი ზდკ ს.-ტ. 0,5 3867.1(2-ოქსიპროპილ)-1-მეთილ-2-პენტადეცილ-2-იმიდაზო-2-იმიდაზოლინისმეთილსულფატი (კარბოზოლინი, ჟოე-3)საშიშრო-ებისკლასიზდკ ს.-ტ. 0,2 2868.2-ოქსი-1,3-პროპილენდიამინ-N,N,N’,N’-ტეტრამეთილენფოსფონის მჟავას ნატრიუმისმარილი (ეოტ-1ნ)ზდკ ორგ. გემო 4,0 4869. 2-ოქსიპროპილენ-1,3-დიამინო-N,N,N’,N’- ტეტრამეთილენფოსფონის მჟავა (ეოტ-1) ზდკ ორგ.გემო 4,0 4870. ოქსიფოსი ბ ზდკ ორგ.ქაფი 0,2 3871. ოქსიფენილმეთილშარდოვანა (მეტურინი) ზდკ ს.-ტ. 1,0 3872. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას სპილენძამო-ნიუმის კომპლექსი ზდკ ს.-ტ. 0,6 3873. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას თუთიის კომპლექსი ზდკ ს.-ტ. 5,0 3874. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას მონოკალიუმის მარილი სდდ საერთო 0,3 4875. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას ტრიამონიუმის მარილი სდდ საერთო 0,5 3876. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას ტრინატრიუმის მარილი სდდ საერთო 0,3 3877. ოქსიეთილპიპერაზინი ზდკ ს.-ტ. 6,0 2878. დიქლორფენოქსიძმარმჟავას ოქტილის ეთერი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 3879. N-ოლეილ-ε-ამინოკაპრონის მჟავას ნატრიუმის მარილი ზდკ საერთო 0,5 4880. ნატრიუმის ოლეინსულფონატი ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 4881. ოლეინსულფონატი C12-C14 ზდკ ორგ.ქაფი 0,4 4882. ოლეინსულფონატი C15-C18 ზდკ ს.-ტ. 0,2 2883. O-ნაფტოქინონდიაზიდი ზდკ ორგ.ფერი 0,06 4884. ОП-7 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4885. ОП-10 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4886. ОПС-Б ზდკ საერთო 2,0 3887. ОПС-М ზდკ ს.-ტ. 0,5 2888. მარილმჟავას პენტადეცილამინი (აპნ-2) ზდკ ორგ.სუნი 0,4 3889. რკინის პენტაკარბონილი სდდ ორგ.სუნი 0,1 4890. პენტაქლორამინოპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2891. პენტაქლორაცეტოფენონი ზდკ ორგ.გემო 0,02 3892. პენტაქლორბიფენილი ზდკ ს.-ტ. 0,001 133


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ893. პენტაქლორბუტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 3894. პენტაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 2895. პენტაქლორპროპანი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 3896. პენტაქლორფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2897. ნატრიუმის პენტაქლორფენოლატი ზდკ ორგ.სუნი 5,0 3898. ტერპენომალეინის ადუქტის პენტაქლორფენოლატი ზდკ ს.-ტ. 1,0 2899. პენტაეთილენგლიკოლი (ეთილენგლიკოლტეტრაოქსიდიეთილის ეთერი) ზდკ ს.-ტ. 1,0 3900. პირველადი ალკილსულფატი ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 3901. დიჰიდროიზოფორონის პეროქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2902. ამონიუმის პერსულფატი ზდკ ს.-ტ 0,5 2903. კალიუმის პერსულფატი ზდკ ს.-ტ. 0,5 2904. პერფტორჰეპტანალის ჰიდრატი ზდკ ს.-ტ. 0,5 2905. ამონიუმის პერქლორატი ზდკ ს.-ტ. 5,0 2906. პერქლორბუტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 3907. პექლორმეთილენციკლოპენტენი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 4908. α-პიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2909. პიკოლინის α-ჰიდროქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2910. პიპერიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,06 3911. პირიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,2 2912. პიროგალოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0,1 3913. პიროკატეხინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,1 4914. მერქნის ფისის პიროლიზატი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 4915. ნატრიუმის პოლიაკრილატი ზდკ ს.-ტ. 15,0 2916. პოლიაკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 2,0 2917. პოლიამინომეთილფოსფატი(ПАФ-13А) ზდკ საერთო 5,0 3918. პოლიდიმეთილდიალილამონიუმის ქლორიდი (ВПК-402) ზდკ ს.-ტ. 0,1 3919. პოლი-(1,2-დიმეთილ-5-ვინილ-პირიდინი) მეთილსულფატი ზდკ ს.-ტ. 4,0 2920. პოლიოქსიპროპილენდიამინი(ДА 500) ზდკ ორგ.გემო 0,3 2საშიშრო-ებისკლასი34


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ921. პოლიოქსიპროპილენდიამინი(ДА 1050) ზდკ ს.-ტ. 0,3 2922. პოლიოქსიპროპილენტრიამინი (ТА 750) ზდკ ორგ.ქაფი 0,03 2923. პოლიოქსიპროპილენტრიამინი (ТА 1100) ზდკ ს.-ტ. 0,03 2924. პოლიოქსიპროპილენტრიამინი (ТА 1500) ზდკ ს.-ტ. 0,2 4925. პოლიოქსიეთილენი? მ.მ. 2-3 მლნ. ზდკ საერთო 0,1 4926. პოლიოქსიეთილენი მ.მ. 5 მლნ. ზდკ საერთო 0,02 4927. პოლიტრიბუტილკალამეტაკრილატი (ფლუკონატი ППС) ზდკ ს.-ტ. 0,08 2928. პოლიფოსფატები (PO4) ზდკ ორგ. 3,5 3929. პოლიფურიტი 500 ზდკ საერთო 1,0 4930. პოლიფურიტი 1000 ზდკ საერთო 1,0 4931. პოლიფურიტი 1500 ზდკ საერთო 0,2 4932. პოლიქლორკამსენი (ტოკსაფენი) სდდ ს.-ტ. 0,005 2933. პოლიქლორპინენი ზდკ ს.-ტ. 0,2 3934. პოლიეთილენიმინი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2935. პოლიეთილენის ემულსია (25% პოლიეთილენის წყლის დისპერსია) ზდკ ორგ.ქაფი 0,3 4936. პოლიეთილენპოლიამინი ზდკ ს.-ტ. 0,005 2937. თუთიის პოლიეთილენთიურამდისულფიდი (პოლიკარბაცინი) ზდკ ორგ.სუნი 2,0 4938 პრევოცელი N-12 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4939. პრევოცელი NY ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4940. პრევოცელი W-OFP ზდკ ორგ.ქაფი 0,025 4941. პრევოცელი WOFP-100 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4942. პრეპარატი AM ზდკ საერთო 5,0 3943. პრეპარატი D-11 (ტ.პ. 3840830-79) ზდკ ს.-ტ. 0,2 3944. პრეპარატი DA-52 (ტ.პ. 3840831-79) ზდკ ს.-ტ. 0,6 2945. პრეპარატი OC-20 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4946. პროქსამინი 385 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4947. პროქსანოლი 186 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4948. პროპილბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 3საშიშრო-ებისკლასი35


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ949. პროპილენი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 3950. პროპილენგლიკოლი ზდკ საერთო 0,6 3951. ო-პროპილფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 4952. პ- პროპილფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 4953. S-პროპილ-N-ეთილ-N-ბუტილთიოკარბამატი (ტილლამი) ზდკ ორგ.სუნი 0,01 3954. ნატრიუმის პროპიონატი ზდკ საერთო 0,8 4955. რეზორცინი ზდკ საერთო 0,1 4956. როდამინი 4C ზდკ ორგ.ფერი 0,1 4957. როდამინი Ж ზდკ საერთო 0,01 4958. 2Ц-ფუძე როდამინი ზდკ საერთო 0,01 4959. როდანიდები ზდკ ს.-ტ. 0,1 2960. ვერცხლისწყალი ზდკ ს.-ტ. 0,0005 3 1961. რუბიდიუმის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2962. საპონინი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 3963. ტყვია ზდკ ს.-ტ. 0,03 2964. სელენი ზდკ ს.-ტ. 0,01 3 2965. ვერცხლი ზდკ ს.-ტ. 0,05 3 2966. გოგირდმჟავაეთერის 2-ეთილჰექსანოლის ნატრიუმის მარილი (სულფიროლ-8) ზდკ ორგ.გემო 5,0 4967. გოგირდნახშირბადი ზდკ ორგ.სუნი 1,0 4968. ლაქის სილანოლი КО-075 ზდკ ორგ.აპკი 0,5 4969. ლაქის სილანოლი КО-116 ზდკ ორგ.სუნი 0,015 4970. ლაქის სილანოლი КО-921 ზდკ ორგ.აპკი 0,05 4971. ნატრიუმის სილიკატი, კალიუმის სილიკატი (SiO 3 -ის მიხედვით) ზდკ ს.-ტ. 30,0 2972.სილოქსანჰექსა (γ-ტრიფტორპროპილ)-პოლიდიმეთილ(პოლიმეთილ)-ტრიფტორპროპილ-სილოქსანი(სითხე 169 1P)საშიშრო-ებისკლასიზდკ ორგ.აპკი 5,0 4973.სილოქსანჰექსამეთილპოლიდიმეთილპოლიმეთილ (-ტრიფტორპროპილ)-სილოქსანი (FCT-5)ზდკ ორგ.აპკი 10,0 3974. სილოქსანის სითხე 187 ზდკ ორგ.აპკი 5,0 4975. სილოქსანმეთილიზობუთილპოლისილოქსანი (М-И-С) ზდკ ორგ.აპკი 2,036


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ976. სილოქსანნიტრილპოლისილოქსანი (НПС-50) ზდკ ორგ.აპკი 5,0 4977. სილოქსანპოლიმეთილჰიდროსილოქსანი (ГКЖ-94-М) ზდკ ორგ.აპკი 2,0 4978. სილოქსანპოლიმეთილ დიქლორფენილსილოქსანი (ХС-2-1) ზდკ ორგ.აპკი 10,0 4979. სილოქსანპოლიმეთილ ფენილსილოქსანი (ФМ-5) ზდკ ორგ.აპკი 2,5 4980. სილოქსანპოლიეთილ ფენილსილოქსანი (ФМ-1322/30) ზდკ ორგ.აპკი 10,0 4981. სილოქსანპოლიეთილ ჰიდროსილოქსანი (ГКЖ-94) ზდკ ორგ.აპკი 10,0 4982. სილოქსანპოლიეთილ სილოქსანის სითხე (საპოხი N3) ზდკ ორგ.აპკი 10,0 4983. სინტამიდი 5 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4984. სინტანოლი BH-7 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4985. სინტანოლი BT-15 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4986. სინტანოლი DT-7 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4987. სინტანოლი MC-10 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4988. სინტანოლი DC-10 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4989. სკიპიდარი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 4990. მჟაუნმჟავასა და უმაღლესი სპირტების ეთერების ნარევი ზდკ საერთო 1 3991. ფოთლოვანი ჯიშების მერქნის ფისი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 4992. ფისი RC-35 ზდკ ს.-ტ. 0,1 2993. ფისი MKC-10 ზდკ ს.-ტ. 3,0 3994.ტრიეთანოლამინ-2-ბრომ-4(4-მეთილ-2-სულფოფენილ-ამინო)-1-ამინო-ანტრაქინონის მარილი (საღებავი მჟავა სუფთა ცისფერი ანტრაქინონის)საშიშრო-ებისკლასიზდკ ორგ.შეფ. 0,2 4995.თანაპოლიმერი M-14 (მეტილმეტაკრილატთან მეტაკლის მჟავას თანაპოლიმერიტ.პ. 6-01-1040-76)ზდკ ს.-ტ. 10,0 2996. სოფტანოლ-70 სდდ ორგ.ქაფი 0,3 4997. ალილის სპირტი ზდკ ორგ.გემო 0,1 3998. ამილის სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 1,5 3999. γ’-აცეტოპროპილის სპირტი ზდკ საერთო 5,0 41000. ბენზოლის სპირტი ზდკ საერთო 0,4 31001. ნორმალური ბუტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,1 21002. მეორადი ბუტილის სპირტი (მეთილიზობუტილკარბინოლი) ზდკ ს.-ტ. 0,2 237


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1003. მესამეული ბუტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 1,0 21004. მეორეული ჰექსილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21005. ნორმალური ჰექსილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21006. მესამეული ჰექსილის სპირტი (ფლოტორეგენტი ТГС) ზდკ ს.-ტ. 0,01 21007. ჰეპტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,005 21008. დიაცეტონის სპირტი სდდ ს.-ტ. 0,5 21009. 1,1-დიჰიდროპერფტორჰეპტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 4,0 21010. β,β-დიქლორიზოპროპილის სპირტი (დიქლორჰიდრინი) ზდკ ორგ.სუნი 1,0 31011. იზობუტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,15 21012. იზოპროპილის სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,25 41013. იზოოქტილის სპირტი (2-ეთილჰექსანოლი) ზდკ საერთო 0,15 31014. მეთილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 3,0 21015. α-მეთილბენზილის სპირტი ზდკ საერთო 0,4 41016. ნონილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21017. ოქტილის სპირტი ზდკ ორგ.გემო 0,05 31018. პოლივინილის სპირტი 18/11 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 41019. პოლივინილის სპირტი М.М. 5000 ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 41020. პროპილის სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,25 41021. ტეტრაჰიდროფურილის სპირტი ზდკ საერთო 0,5 41022. 1,1,9-ტრიჰიდროჰექსა დეკაფტორნონილის სპირტი (პ-4) ზდკ ორგ.სუნი 0,25 41023. 1,1,7-ტრიჰიდროდო დეკაფტორჰეპტილისსპირტი (პ-3) ზდკ ორგ.სუნი 0,1 41024.2,4,6-ტრიჰიდროქსი-1,3,5-ტრიაზინის მონომატრიუმის მარილის სპირტი(ციანურმჟავას მონონატრიუმის მარილი)ზდკ ორგ.გემო 25,0 31025. 1,1,5-ტრიჰიდროოქტა ფტორპენტილის (პ-2) სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,25 41026. 1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფტორ პროპილის (პ-1)სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,25 31027. 1,1,13-ტრიჰიდროტეტრაეიკოზაფტორტრიდეცილის (პ-6) სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,25 31028. 1,1,11-ტრიჰიდროეიკოზაფტორუნდეცილის (პ-5) სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 31029. β-ფენილეთილის სპირტი ზდკ საერთო 0,01 31030. ფურილის სპირტი სდდ ს.-ტ. 0,6 2საშიშრო-ებისკლასი38


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1031. სტეაროქს-6 ზდკ ორგ.ქაფი 1,0 41032 სტეაროქს-920 ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 41033. სტიროლი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 31034. სტრეპტოციდი ზდკ საერთო 0,5 41035. სტრონციუმი (სტაბილური) ზდკ ს.-ტ. 7,0 21036. სუკციონიტრილი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21037. სულგინი ზდკ საერთო 0,01 31038. სულფამიდი С12-С17 ზდკ საერთო 0,1 41039. სულფატები (SO 4 -ის მიხედვით) ზდკ ორგ.გემო 500,0 41040. სულფენამიდი БТ ზდკ ორგ.სუნი 0,05 41041. სულფიდდიბუტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,02 21042. სულფიდები ზდკ საერთო არარსებობს 31043. სულფოდიმეზინი ზდკ საერთო 1,0 31044.3-სულფო-1,2-დიოქსიანტრაქინონის ნატრიუმის მარილი (საღებავი ქრომისალიზარინ წითელი)ზდკ ორგ.შეფ. 0,3 41045. სულფოკარბონის მჟავების ნატრიუმის მარილები ზდკ ორგ.ქაფი 3,0 41046. ნავთობის სულფოქსიდები სდდ საერთო 0,1 41047. სულფოლენი ზდკ საერთო 0,1 31048. სულფონოლი ნო-1 ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 31049. სულფონოლი ნო -3 ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 31050. ფიქალოვანი სულფონოლი ЭС -1 ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 31051. სულფოეთოქსილატი C10-C13 ზდკ ორგ.ქაფი 0,2 41052. სტრიბიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,05 3 21053. რ-66 (გრს №02-68, ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 0,2 21054. ტალკის პასტა სდდ ორგ.ქაფი 0,6 41055. ტალაქტამი ჟ (ფლოტორეაგენტი) სდდ საერთო 0,5 41056. ტალაქტამ-6 (ფლოტორეაგენტი) სდდ საერთო 0,5 41057. ტალიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,0001 3 11058. ტელური ზდკ ს.-ტ. 0,01 3 2საშიშრო-ებისკლასი39


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1059. ტეტრაბრომფლუორესცეინი (ეოზინ ”დ“) ზდკ ორგ.შეფ. 0,1 41060. ტეტრაბუტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,002 21061. ტეტრაჰიდრობენზალდეჰიდი ზდკ საერთო 0,1 31062. ტეტრაჰიდრობენზილის ეთერი ზდკ საერთო 0,1 31063. ტეტრაჰიდრო-1,4-ოქსაზინი (მორფოლინი) ზდკ ორგ.გემო 0,04 31064. ტეტრაჰიდროთიოფენ-1,1-დიოქსი(სულფოლანი) ზდკ ორგ.სუნი 0,5 31065. 1,2,5,6- ტეტრაჰიდროფტალის ანჰიდრიდი ზდკ საერთო 0,5 41066. 1,2,5,6- ტეტრაჰიდროფტალიმიდი ზდკ საერთო 0,7 33,4,5,6- ტეტრაჰიდროფტალიმიდმეთილ ე, L, ცის, ტრანს-ქრიზანტემატი1067.ზდკ საერთო 1,0 4(ნეოპინამინი)1068. ტეტრაჰიდროფურანი ზდკ საერთო 0,5 41069. ტეტრაჰიდროქინონი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 32,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდილა მიდი-2,2,6,6-1070.ზდკ ს.-ტ. 8,0 2ტეტრამეთილპიპერიდილამინოპროპიონის მჟავა (დიაცეტამ-5)1071 ტეტრამეთილთიოურამიდისულფიდი (ტიურამ ე) ზდკ ს ტ 10 21072. ტეტრამონი C ზდკ საერთო * 1 41073. ტეტრანიტრომეთანი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 41074. ტეტრაოქსიპროპილეთილენდიამინი (ლაპრომოლ-294) ზდკ ს.-ტ. 2,0 21075. ტეტრაქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21076. 2,3,5,6-ტეტრაქლორ-პ-ბენზოქინონი (ქლორანილი) ზდკ ორგ.შეფ. 0,01 31077. 1,2,3,4-ტეტრაქლორბუტანი ზდკ ს.-ტ. 0,02 21078. ტეტრაქლორჰეპტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,0025 41079. თეტრაქლორნონანი ზდკ ორგ.სუნი 0,003 41080. ტეტრაქლორპენტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,005 41081. ტეტრაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 31082. ტეტრაქლორპროპანი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 41083. ტეტრაქლორპროპენი ზდკ ს.-ტ. 0,002 21084. ტეტრაქლორუნდეკანი ზდკ ორგ.სუნი 0,007 41085. ტეტრაქლორეთანი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 41086. 1,1,2,2-ტეტრაქლორეთილენი სდდ ს.-ტ. 0,02 21087. 1,3,5,7-ტეტრაცეტილ T1,3,5,7-ტეტრაზაციკლოოქტანი სდდ ორგ.გემო 3,5 41088. ტეტრაეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 31089. ტეტრაეთილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,0002 11090. ტეტრაეთილტყვია ზდკ ს.-ტ. არარსებობს 1საშიშრო-ებისკლასი40


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1091. ტეტრაეთილთიურამდისულფიდი (ტიურამ E) ზდკ ორგ.სუნი არარსებობს 31092. N-(1,2,3-თიოდიაზოლილ-5)-N ფენილშარდოვანა (დროპპ) ზდკ საერთო 2,0 41093. თიოაცილანილიდი, თიოაცილანილიმიდის მჟავების ფრაქციის C5-C6 ჩათვლით ზდკ ორგ.სუნი 0,5 41094. თიოდიფენილამინი (ფენოთიაზინი, დიბენზ-1,4-თიაზინი) ზდკ საერთო 1,0 41095. თიოშარდოვანა ზდკ ს.-ტ. 0,03 21096. ნატრიუმის თიოსულფატი (ნატრიუმის ჰიპოსულფიტი) ზდკ საერთო 2,5 31097. თიოფენი ზდკ ორგ.სუნი 2,0 31098. ტიტანი ზდკ საერთო 0,1 3 31099.N-O-ტოლილ-1,2,3,4,7,7-ჰექსაქლორ-1,4-მეთანო-1,4,5,6-ტეტრაჰიდროფტალიმიდი(ჰექსიმიდი)ზდკ საერთო 0,1 31100. ტოლუინ-7 სდდ ორგ.სუნი 0,05 41101. ტოლუინ-8 სდდ ორგ.სუნი 0,05 41102. ტოლუინ-9 სდდ ორგ.სუნი 0,05 41103. ტოლუინ-10 სდდ ორგ.სუნი 0,05 41104. ტოლუინ-PA სდდ ორგ.სუნი 0,05 41105. ტოლუინ-PB სდდ ორგ.სუნი 0,05 41106. ტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 41107. ნტრიუმის პ-ტოლუოლსულფინატი ზდკ ს.-ტ. 1,0 31108. ნატრიუმის ტოლუოლსულფონატი ზდკ საერთო 0,05 41109. პ-ტოლუოლსულფოქლორიდი ზდკ საერთო 1,0 31110. ტომილონი (ХОЭ 2992, ტეტრაფლორანი) სდდ ორგ.სუნი 0,05 41111. ”მწირი“ ადსორბენტი (ТА) სდდ ორგ.სუნი 0,04 31112. 1,2-ოქსინაფტოის მჟავას პ-(პ-ტრეტამილფე-ნოქსი)-ანილიდი (ЗГ-2) სდდ ს.-ტ. 4,0 21113. მესამეული-ბუტილამინი ზდკ ს.-ტ. 1,0 31114. მესამეული-3-ბუტილტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 31115. ტრიალკილამინი С7-С9 ზდკ ს.-ტ. 0,1 31116. ტრიალილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21117. 2,4,4-ტრიამინობენზანილიდი ზდკ ს.-ტ. 0,02 21118. 1,2,4-ტრიამინობენზოლის ფოსფატი ზდკ ორგ.გემო 0,01 31119. ტრიაცეტონამინი ზდკ ს.-ტ. 4,0 2საშიშრო-ებისკლასი41


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1120. ტრიბუტილამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,9 31121. ტრიბუტილმეტაკრილატკალა ზდკ ს.-ტ. 0,0002 11122. ტრიბუტილკალას ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,02 21123. S,S,S-ტრიბუტილტრითიოფოსფატი (ბუტიფოსი) ზდკ ორგ.გემო 0,0003 41124. ტრიბუტილფოსფატი ზდკ ორგ.გემო 0,01 41125. ტრიიზოოქტილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,025 21126. ტრიიზოპროპანოლამინი ზდკ ს.-ტ. 0,5 21127. დიქლორიდ მონოჰიდრატ ტრიკაპროლაქ-ტამოსპილენძი (ფიტონი,კარტოციდი) ზდკ საერთო 0,1 41128. ტრიკრეზილფოსფატი ზდკ ს.-ტ. 0,005 21129. ო-ტრიქსილენილფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 31130. ტრიმეთილამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 41131. 2,4,6-ტრიმეთილანილინი (მეზიდინი) ზდკ ს.-ტ. 0,01 21132. ტრიმეთილფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,3 41133. ტრიმეთილფოსფიტი ზდკ ორგ.სუნი 0,005 41134. 1,1,3-რტიმეთილციკლოჰექსენ-3-OH-5 (იზოფორონი) სდდ ს.-ტ. 0,03 21135. 2,4,4-ტრინიტრობენზანილიდი ზდკ ს.-ტ. 0,02 21136. ტრინიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,4 21137. ტრინიტრომეთანი (ნიტროფორმი) ზდკ ორგ.შეფ. 0,01 31138. ტრინიტროტოლუოლი ზდკ საერთო 0,5 41139. 2,4,6-ტრინიტროფენოლი (პიკრინის მჟავა) ზდკ ორგ.შეფ. 0,05 31140. ფოსფორმჟავას ტრის-(N,-N დიბუტილამიდი) ზდკ საერთო 0,5 41141. ტრიფენილფოსფიტი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2 21142. მ-ტრიფტორმეთილანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,02 21143. მ-ტრიფტორმეთილშარდოვანა ზდკ ორგ.გემო 0,03 41144. მ-ტრიფტორმეთილნიტრო ბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 31145. N-(ტრიფტორმეთილფენილ)-N',N'-დიმეთილშარდოვნა (კოტორანი) ზდკ ორგ.აპკი 0,3 41146. მ-ტრიფტორმეთილფენილ შარდოვანა ზდკ ორგ.გემო 0,03 41147. ტრიფტორპროპილსილანი(A3 SiH) ზდკ ორგ.გემო 1,5 4საშიშრო-ებისკლასი42


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1148. ტრიფტორქლორპროპანი(ფრეონ - 253) ზდკ ს.-ტ. 0,1 21149. 2,4,5- ტრიქლორანილინი ზდკ ორგ.აპკი 1,0 41150. 2,4,6- ტრიქლორანილინი ზდკ ორგ.გემო 0,8 31151. ნატრიუმის ტრიქლორაცეტატი ზდკ საერთო 5,0 41152. ტრიქლორბენზოქსაზოლინონ-2 (ტრილანი ტექნიკური) ზდკ ორგ.აპკი 1,0 41153. ტრიქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 31154. 1,1,1-ტრიქლორ-2,2-ბის(4-მეთოქსიფენილ)ეთანი (მეტოქსიქლორი) სდდ ს.-ტ. 0,1 21155. ტრიქლორბიფენილი ზდკ ს.-ტ. 0,001 11156. 2,3,4-ტრიქლორბუტენ-1 ზდკ ს.-ტ. 0,02 21157. 1,1,5-ტრიქლორ1,2-დიბრომპენტენი (ბრომტანი) ზდკ ორგ.სუნი 0,04 31158. ტრიქლორმეთილთიოტეტრაჰიდროფტალიმიდი (კაპტანი) ზდკ ორგ.სუნი 2,0 41159. -ტრიქლორმეთილთიოფტალიმიდი (ფტალანი) ზდკ ორგ.სუნი 0,04 41160. 1,1,5-ტრიქლორპენტენი ზდკ ორგ.სუნი 0,04 31161. ტრიქლორპროპანი ზდკ ორგ.სუნი 0,07 31162. ნატრიუმის ტრიქლორპროპიონატი ზდკ ორგ.სუნი 1,0 31163. 2,3,6-ტრიქლორტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 31164. 2,3,6-ტრიქლორ-პ-მესამეულიბუტილტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 41165. 2,4,5-ტრიქლორფენოქსიეთილტრიქლორაცე-ტატი (ჰექსანატი) ზდკ ს.-ტ. 5,0 31166. ტრიქლორფენოლი ზდკ ორგ.გემო 0,004 41167. 2,4,5-ტრიქლორფენოქსიეთილ-α,α-დიქლორპროპიონატი (პენტანატი) ზდკ ს.-ტ. 2,5 31168. ტრიქლორეთილელენი სდდ ს.-ტ. 0,06 21169. ტრიციკლოჰექსილკალაქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,001 21170. ტრიეთანოლამინი ზდკ ორგ.გემო 1,0 41171. ტრიეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 2,0 21172. ტრიეთილენგლიკოლი ზდკ საერთო 0,5 31173. ტრიეთილენდიამინი ზდკ ს.-ტ. 6,0 21174. ტრიეთილფოსფატი ზდკ საერთო 0,3 31175. უვიტექს-ვბტ სდდ საერთო 0,1 4საშიშრო-ებისკლასი43


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1176. თხევადი ბატუმი კომპაუნდირებული უნივერსინი (ტ.პ. 83 3028-75) ზდკ ორგ.სუნი 0,01 31177. ფენაზეპამი ზდკ ს.-ტ. 0,8 21178. პ-ფენეტიდინი (ამინოფენეტოლი) ზდკ ს.-ტ. 0,02 21179.7-ფენილაზო-1(4,6-დიქლორ-1,3,5-ტრიაზინილ2-ამინო-8-ნაფტოლ)-3,6-დისულფომჟავას დინატრიუმის მარილი (საღებავი აქტიური კაშკაშა წითელი 5 ”ჟჳ“)ზდკ ორგ.შეფ. 0,003 41180. 1-ფენილ-4-ამინო-5-ქლორპირიდაზონ-6 (ფენაზონი) ზდკ ს.-ტ. 2,0 21181. ფენილჰიდრაზინი ზდკ ს.-ტ. 0,01 31182. ფენილჰიდროქსილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,1 31183. N-ფენილ-N'-N'-დიმეთილშარდოვანა (ფენურონი) ზდკ საერთო 0,2 41184.1-ფენილ-3-3-(2,4-დიტეტრაამილფენოქსი) ბუტიროილამინობენზოილამინო-4-)-(4-მეტოქსიფენილაზო)პირაზოლონი ЗП-10მსდდ ს.-ტ. 16,0 21185. 1-ფენილ-3,3--2,4-დიმესამეულიამილფენოქსიბუტიროლამინოპირაზოლონ-5 ЗП-7 სდდ ს.-ტ. 5,0 21186. 1-ფენილ-4,5-დიქლორპირიდაზონ-6 ზდკ ს.-ტ. 2,0 31187. პ-ფენილენდიამინი (ურსოლი) ზდკ ს.-ტ. 0,1 31188. მ- ფენილენდიამინი ზდკ ს.-ტ. 0,1 21189. ო-ფენილენდიამინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,01 31190. ფენილმეთილშარდოვანა ზდკ საერთო 5,0 31191. 1-ფენილ-3-პირაზოლიდონი (ფენიდონი) ზდკ ორგ.შეფ. 0,5 31192. 1-ფენოქსიაცეტილ-2-მეთოქსიკარბონილამინო-ბენზიმიდაზოლი (ბენაცილი) ზდკ საერთო 10,0 31193. ფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,001 41194. ფეროციანიდები ზდკ ს.-ტ. 1,25 21195. ფლოტოლი C7-C9 (ტ.პ. 6-09-4426-77) ზდკ ს.-ტ. 0,5 31196. ფლოტორეაგენტი AaP-1 (ტ.პ. 38 უსსრ 201221-77) ზდკ ორგ.სუნი 0,001 41197. ფლოტორეაგენტი APP-2 (გაზოილი)(ტ.პ. 38 უსსრ 101765-78) ზდკ ორგ.სუნი 0,005 41198. ფლოტორეაგენტი МИГ-4Э სდდ ორგ.სუნი 0,002 41199. ფლოტორეაგენტი СВК (ამილის სპირტის მიხედვით) ზდკ ს.-ტ. 0,02 21200. ფლოტორეაგენტი ოქსალი (Т-80)(ტ.პ. 38-103429-80) ზდკ ს.-ტ. 0,2 21201. ფლოტორეაგენტი Т-81 (ტ.პ. 38103429-80) ზდკ ს.-ტ. 0,2 21202. კანიფოლის აქტივირებული ფლუსი(ტ.პ.-ჲო-29-75) სდდ ს.-ტ. 0,8 3საშიშრო-ებისკლასი44


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1203. ფორმალდეჰიდი ზდკ ს.-ტ. 0,05 21204. თიოსამქლორიანი ფოსფორი ზდკ ს.-ტ. 0,05 2 21205. ფოსფორი ელემენტარული ზდკ ს.-ტ. 0,0001 11206. ფტორი I-II კლიმატური რაიონებისათვის ზდკ ს.-ტ. 1,5 6 21207. ფტორი III კლიმატური რაიონებისათვის ზდკ ს.-ტ. 1,2 21208. ფტორი IV კლიმატური რაიონებისათვის ზდკ ს.-ტ. 0,7 21209. ფურანი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21210. ფურფუროლი ზდკ ორგ. 1,0 41211. პ-ხინონდიოქსიმი ზდკ ს.-ტ. 0,1 31212. აქტიური ქლორი ზდკ საერთო არარსებობს 6 31213. ქლორალი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21214. 3-ქლორ-4-ამინოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0,1 41215. დიფენილძმარმჟავას ქლორანჰიდრიდი ზდკ საერთო 0,1 41216. მ-ქლორანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21217. პ-ქლორანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21218. 1-ქლორანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 3,0 21219. 2-ქლორანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 4,0 21220. კანიფოლის ამინის ქლორაცეტატი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 31221. α-ქლორაცეტოძმარმჟავას ეთერი ზდკ საერთო 0,5 31222. 1-ქლორ-4-ბენზოილამინოანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 2,5 31223. 6-ქლორბენზოქსაზოლონი ზდკ ორგ.აპკი 0,2 31224. ქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,02 31225. ო-ქლორბენზოლსულფამიდი სდდ ორგ.სუნი 0,2 31226. ნატრიუმის პ-ქლორბენზოლსულფონატი ზდკ ს.-ტ. 2,0 21227. ო-ქლორბენზოლსულფოქლორიდი სდდ ორგ.სუნი 0,01 41228. ხოსტოპალი CF სდდ ორგ.ქაფი 0,2 41229. ხოხსტალუქს-EPY სდდ საერთო 0,1 41230. 2-ქლორ-4,6-ბის-(იზოპროპილამინო)-სიმმ-ტრიაზინი (პროპაზინი) ზდკ ორგ.სუნი 1,0 4საშიშრო-ებისკლასი45


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1231. 2-ქლორ-4,6-ბის-(ეთილამინო)-სიმმ-ტრიაზინი (უხსნადი სიმაზინი) ზდკ ორგ. არარსებობს 41232.2-ქლორ-4,6-ბის-(ეთილამინო)-სიმმ-ტრიაზინის 2-ოქსიწარმოებული (სიმაზინის 2-ოქსიწარმოებული )ზდკ ორგ. არარსებობს 41233. 4-ქლორ-2-ბუტინილ--3-ქლორ ფენილკარბამატი (კარბინი) ზდკ ორგ.სუნი 0,03 41234. 1-ქლორ-2,3-დიბრომპროპანი (ნემაგონი) ზდკ ორგ.სუნი 0,01 31235. 3-ქლორ-2,4-დიმეთილვალერანილიდი (სოლანი) ზდკ ორგ.სუნი 0,1 41236. ქლორიდები (Cl - -ს მიხედვით) ზდკ ორგ.გემო 350,0 41237. 2-ქლორ-N-იზოპროპილაცეტანილიდი (რამროდი) ზდკ საერთო 0,01 41238. დიქლორფენოქსიძმარმჟავას γ-ქლორკროტილის ეთერი (კროტილინი) ზდკ ორგ.სუნი 0,02 41239. 3-ქლორ-2-მეთილპროპენი (მეტალლილქლორიდი) ზდკ ს.-ტ. 0,01 21240.O-(2-ქლორ-4-მეთილფენილ)--(იზოპროპილ)-ამიდოქლორმეთილთიოფოსფონატი(იზოფოს-3)ზდკ ორგ.სუნი 0,4 41241. 3-ქლორმეთილ-6-ქლორბენზოქსაზოლონი ზდკ ს.-ტ. 0,4 21242. ქლორნაფტალინი ზდკ ორგ.სუნი 0,01 41243. 4-ქლორ-2-ნიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,025 31244. ქლორნიტროზოციკლოჰექსანი ზდკ ორგ.სუნი 0,005 41245. β-ქლოროპრენი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21246. ქლოროფორმი ზდკ ს.-ტ. 0,00 21247. 2-ქლორთიოფენი ზდკ ორგ.სუნი 0,001 41248. ქლორ-პ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,002 41249. ო-ქლორტოლუოლი ზდკ ს.-ტ. 0,2 31250. პ-ქლორტოლუოლი ზდკ ს.-ტ. 0,2 31251. 2-ქლორ-1-(2,4,5-ტრიქლორფენილ) ვინილდიმეთილფოსფატი (გარდონა) ზდკ საერთო 0,3 41252. N-(2ქლორფენილ)-N',N'-დიმეთილშარდოვანა (მონურონი) ზდკ ორგ.აპკი 5,0 41253 N-(4-ქლორფენილ)-N'-მეთილ-N'-მეთოქსიშარდოვანა (არეზინი) ზდკ საერთო 0,05 41254. N-(პ-ქლორფენილ)-N'-ოქსიშარდოვანა ზდკ ორგ.აპკი 0,1 41255. 4-ქლორფენილ-2,4,5-ტრიქლორფენილაზოსულფიდი ზდკ ორგ.აპკი 0,2 41256. 4-ქლორფენილ-4-ქლორბენზოლსულფონატი (ეთერსულფონატი) ზდკ ორგ.გემო 0,2 41257. ქლორფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,001 4საშიშრო-ებისკლასი46


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1258. ქლორქოლინქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21259. ქლორციკლოჰექსანი ზდკ ორგ.სუნი 0,05 31260. 2-ქლორციკლოჰექსილთიო-N-ფტალიმიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,02 41261. 2-ქლორ-4-ეთილამინო-6-იზოპროპილამინო-სიმმ-ტრიაზინი (ანტრაზინი) ზდკ საერთო 0,5 31262. ქლორენდიკის ანჰიდრიდი ზდკ ორგ.სუნი 1,0 31263. β-ქლორეთილტრის (დიეთილამინო)ფოსფონის ქლორიდი (დეფოსი) ზდკ ორგ. 2,0 31264. ნატრიუმის ქრიზანტემატი ზდკ საერთო 0,8 41265. ქრომი (Cr3+) ზდკ ს.-ტ. 0,5 31266. ქრომი (Cr6+) ზდკ ს.-ტ. 0,05 31267. ქრომოლანი ზდკ საერთო 0,5 31268. კალციუმის ციანამიდი ზდკ ს.-ტ. 1,0 31269. ცაკსი ზდკ ს.-ტ. 2,0 21270. ცელატოქსი ზდკ ორგ. 0,5 31271. ციანბენზალდეჰიდ ოქსიმი, ნატრიუმის მარილი ზდკ ორგ.სუნი 0,03 41272. ციანიდები ზდკ ს.-ტ. 0,1 7 21273. ციანურის მჟავას მონონატრიუმის მარილი ზდკ ორგ. 25,0 31274. ციკლოჰექსანი ზდკ ს.-ტ. 0,1 21275. ციკლოჰექსანოლი ზდკ ს.-ტ. 0,5 21276. ციკლოჰექსანონი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21277. ციკლოჰექსანონოქსიმი ზდკ ს.-ტ. 1,0 21278. ციკლოჰექსენი ზდკ ს.-ტ. 0,02 21279. ციკლოჰექსილამინი ზდკ საერთო 0,1 31280. ციკლოჰექსილამინის კარბონატი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21281. ციკლოჰექსილამინის ქლორჰიდრატი ზდკ ს.-ტ. 2,0 21282. ციკლოჰექსილამინის ქრომატი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21283. დიქლორმალეინის მჟავას ციკლოჰექსილიმიდი (ციმიდი) ზდკ ორგ.სუნი 0,04 41284. ციკლოჰექსილშარდოვანა ზდკ საერთო 3,0 41285. 3-ციკლოჰექსილ-5,6-ტრიმეთილენურაცილი (ჰეკსილური) ზდკ ს.-ტ. 0,2 2საშიშრო-ებისკლასი47


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1286. N-ციკლოჰექსილთიოფტალიმიდი (სულფენამიდი) ზდკ ორგ.სუნი 0,06 41287. ციკლოპენტანონ-2-კარბოქსიბუტან-1 ზდკ საერთო 0,1 41288. ციკლოტეტრამეთილენტეტრა ნიტროამინი (ოქტაგენი) ზდკ ს.-ტ. 0,2 21289. ციკლოტრიმეთილენტრინიტროამინი (ჰექსოგენი) ზდკ ს.-ტ. 0,1 21290. თუთია ზდკ საერთო 1, 0 3 31291. ცირაზოლი AαN-P სდდ ორგ.ქაფი 1,5 41292. ცის-8-დოდეცინილაცეტატი (დენაცილი) ზდკ ორგ.სუნი 0,00001 41293. ოთხქლორიანი ნახშირმადი სდდ ს.-ტ. 0,006 21294. ემუკრილი C ზდკ ორგ.ქაფი 5,0 31295. ნავთობქიმიური ემულსოლი ЭН-4 (ტ.პ. 38 101628-76) სდდ ორგ.სუნი 0,04 41296. ეპამინი 06 ზდკ საერთო 2,0 31297. ეპიქლორჰიდრინი ზდკ ს.-ტ. 0,01 21298. ЭПН-5 ზდკ ორგ.ქაფი 0,2 41299. ეთილაკრილატი ზდკ ორგ.სუნი 0,005 41300. α-ეთილ-β-აკროლეინი (2-ეთილჰექსენალი) ზდკ ორგ.სუნი 0,2 41301. 2-ეთილამინო-4-ოქსიტოლუოლი ზდკ საერთო 0,1 31302. N-ეთილანილინი ზდკ ორგ.სუნი 1,5 31303. ეთილაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,2 21304. ეთილბენზილანილინი ზდკ ს.-ტ. 4,0 21305. ეთილბენზოლი ზდკ ორგ.გემო 0,01 41306. ეთილბუტილამინი ზდკ ორგ.გემო 0,5 31307. S-ეთილ-N-ჰექსამეთილენთიოკარბამატი (იალანი) ზდკ ორგ.სუნი 0,07 41308. S-ეთილ-N,N'-დიპროპი ლთიოკარბამატი (ეპტამი) ზდკ ორგ.სუნი 0,1 31309. O-ეთილდიქლორთიოფოსფატი ზდკ ს.-ტ. 0,06 21310. O-ეთილ-0,2,4-დიქლორფენილქლორთიოფოსფატი ზდკ საერთო 0,05 41311. ეთილენი ზდკ ორგ.სუნი 0,5 31312. თუთიის ეთილენ-ბის-დითიოკარბამატი (ცინები) ზდკ ორგ. 0,3 31313. ეთილენბისთიოგლიკოლატდიოქტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,002 2საშიშრო-ებისკლასი48


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1314. ამონიუმის ეთილენ-ბის-თიოკარბამატი ზდკ ორგ.სუნი 0,04 31315. ეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,0 31316. ეთილენდიამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,2 41317. ეთილენდიამინტეტრაძმარმჟავას დინატრიუმის მარილი (ტრილონ ”B“) ზდკ ს.-ტ. 4,0 21318. ეთილენქლორჰიდრინი ზდკ ს.-ტ. 0,1 21319. ეთილიდინდიაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,6 21320. კალიუმის ეთილქსანტოგენატი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 41321. ეთილმერკურქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,0001 11322.N-ეთილ-N-მეთან-სულფამიდო-2-პ-ფენილენ-დიამინის სესკესულფატი(მონოჰიდრატი)ზდკ ს.-ტ. 0,1 21323. O-ეთილ-O-4(მეთილთიო)ფენილ-S-პროპილდითიოფოსფატი (ბოლსტარი) ზდკ ორგ.სუნი 0,003 41324. O-ეთილ-O-მეთილქლორ თიოფოსფატი (დიეთერი) ზდკ ორგ.სუნი 0,002 2 41325.N-ბენზოილ-N-(3,4-დიქლორფენილ-2-ამინოპროპიონმჟავას ეთილის ეთერი(სუფფიქსი)ზდკ ს.-ტ. 1,0 21326. β,β-დიმეთილაკრილმჟავას ეთილის ეთერი ზდკ ორგ.სუნი 0,4 31327. N-3,4-დიქლორფენილალანინის ეთილის ეთერი ზდკ საერთო 0,1 41328. დიეთილენგლიკოლის ეთილის ეთერი (კარბიტოლი) ზდკ საერთო 0,3 31329. რძემჟავას ეთილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 0,4 31330. ტრიეთილენგლიკოლის ეთილის ეთერი ზდკ საერთო 0,08 41331. ეთილენგლიკოლის ეთილის ეთერი ზდკ საერთო 1,0 31332. ეთილ-ორთო-ტოლუიდინი ზდკ ორგ.სუნი 0,3 31333. O-ეთილ-S-პროპილ-0,2,4-დიქლორფენილთიოფოსფატი (ეტაფოსი) ზდკ ორგ.სუნი 0,05 31334. ნატრიუმის ეთილსილიკონატი (ГКЖ-10) ზდკ ორგ. 2,0 31335. ეთილციკლოჰექსილამინი ზდკ საერთო 0,5 31336. ეთილციკლოჰექსილამინის ქლორჰიდრატი ზდკ ს.-ტ. 0,1 41337. Ц-ეთილციკლოჰექსილ თიოკარბამინის მჟავას ეთილციკლოამინის მარილი ზდკ ს.-ტ. 4,0 21338. О-ეთილ-О-ფენილთი ოფოსფორმჟავას ნატრიუმის მარილი ზდკ ორგ.სუნი 0,1 41339. О-ეთილ-О-ფენილქ ლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,005 31340. S-ეთილ-N ეთილ-N-ციკლოჰექსილთიოკარბამატი (ეთსანი) ზდკ ს.-ტ. 0,2 3საშიშრო-ებისკლასი49


Nნივთიერებათა დასახელებაზდკ ანსდდმავნეობის მალიმიტირებელიმაჩვენებელიზღვრულადდასაშვებიკონცენტრა-ცია მგ/ლ1341. ეთინილვინილბუტილის ეთერი (ბუტოქსიბუტენინი) ზდკ ორგ.სუნი 0,002 41342. 3-ეტოქსიკარბამიდოფენილ-ფენილკარბამატი (დესმედიფამი) ზდკ საერთო 5,0 31343. პირველადი სპირტების C12-C15 ეტოქსილატი ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 41344. ეტოქსილინი სდდ ორგ.სუნი 0,05 41345. ეთილენგლიკოლის და ცხიმოვანი მჟავების ეთერი ზდკ საერთო 0,7 41346. ეთილკარბიტოლის და ცხიმოვანი მჟავების ეთერი ზდკ საერთო 0,8 4საშიშრო-ებისკლასიშენიშვნები:1 - წყალში დასაშვები ორგანული ნივთიერებების შემცველობა ჟბმ-სა და გახსნილი ჟანგბადის მაჩვენებლების გაანგარიშებით.2 - საშიშია კანის გზით ორგანიზმში მოხვედრისას.3 - არაორგანული, მათ შორის გარდამავალი ელემენტების ნაერთებისათვის ყველა ფორმის საერთო შემცველობის გათვალისწინებით.4 - ზამთრის პირობებში ჟანგბადის რეჟიმის გათვალისწინებით.5 - ფენოლის ზდკ - 0,0001 მგ/დმ3 - ნაჩვენებია აქროლადი ფენოლების ჯამისათვის, რომლებიც წყალს ქლორირებისას აძლევს ქლორფენოლის სუნს (სასინჯიქლორირების მეთოდი). ეს ზდკ ეხება სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების წყლის ობიექტებს, თუ წყალსადენის ნაგებობებში წყლის გაუსნებოვნება ქლორითხდება. ასევე ქლორით გაუსნებოვნებული ჩამდინარე წყლების ჩაშვების პირობებსაც. სხვა შემთხვევებში წყლის ობიექტის წყალში აქროლადი ფენოლების ჯამისშემცველობა დასაშვებია 0,1 მგ/დმ3 კონცენტრაციით.6 - წყლის ობიექტებში ჩაშვება დასაშვებია მხოლოდ იმ პირობით, თუ წინასწარ მოხდება წყალში წარმოქმნილი აქტიური ქლორის შეკავშირება.7 - მარტივი და კომპლექსური ციანიდები (ციან-იონზე გადაანგარიშებული ციანფერატის გარდა).(ყვითელი ფერით მონიშნულია ნივთიერებები, რომელიც რეალურად იზომება საქართველოში)(ნარინჯისფერი ფერით მონიშნულია ნივთიერებები, რომლისთვისაც ევროკავშირს დადგენილი აქვს ზდკ-ები)50

More magazines by this user
Similar magazines