Swadro 700 800 900 - Agromix

agromix.agro.pl
  • No tags were found...

Swadro 700 800 900 - Agromix

Notatki


Spis treści1 Uwagi ogólne ......................................................................................I -11.1 Przeznaczenie .........................................................................................................I-11.2 Dane techniczne ......................................................................................................I-11.2.1 Adres producenta.....................................................................................................I-11.2.2 Zaświadczenie .........................................................................................................I-11.2.3 Oznakowania ...........................................................................................................I-11.2.4 Informacje dla zapytań i zamówień..........................................................................I-11.2.5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..................................................................I -21.2.6 Ogólne dane techniczne ..........................................................................................I-22 Bezpieczeństwo.................................................................................II -12.1 Oznakowanie wskazówek w instrukcji ....................................................................II -12.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.................................................................II-12.3 Przepisy dot. bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom .......................................II-12.3.1 Doczepiany sprzęt...................................................................................................II-22.3.2 Użytkowanie wałka czopowego..............................................................................II-22.3.3 Układ hydrauliczny..................................................................................................II-32.3.4 Ogumienie...............................................................................................................II-32.3.6 Konserwacja ...........................................................................................................II-42.4 Wstęp .....................................................................................................................II-52.4.1 Tablice informacyjne na maszynie, o treści dot. techniki bezpieczeństwa.............. II -62.4.2 Tablice o ogólnej treści informacyjnej.....................................................................II -83 Przygotowanie do pracy ..................................................................III -13.1 Specjalne wskazania dot. bezpieczeństwa...........................................................III-13.2 Zabiegi przygotowawcze na ciągniku......................................................................I I I -13.2.1 Zespół zaczepowy (3-punktowy)przy ciągniku.......................................................III -13.3 Podczepienie zgarniacza do ciągnika ....................................................................III-23.3.1 Podłączenie do dolnych wahaczy ciągnika ............................................................I I I -23.3.2 Połączenie układu hydrauliki Swadro 700..............................................................III-33.3.3 Połączenie układu hydrauliki Swadro 800 ; Swadro 900........................................III-33.3.4 Hydraulische Einkreiselaushebung ........................................................................III-3III-33.3.5 Anschluß Beleuchtung...........................................................................................III-43.3.6 Anschluß der elektrischen Bedienung (optional) .....................................................III-43.3.7 Funktion der Schalter an der Bedieneinheit (optional).............................................III -53.3.8 Anschluß Gelenkwelle...........................................................................................III-63.3.9 Längenanpassung..................................................................................................I I I -63.4 Transport des Schwaders auf öffentlichen Straßen .................................................I I I -73.5 Einsatzvorbereitungen des Kreiselschwaders .......................................................III -73.5.1 Allgemein................................................................................................................III-7


4 Handhabung des Schwaders im Einsatz .................................... IV-14.1 Anbau an den Traktor........................................................................................... IV-14.2 Überlastsicherung................................................................................................. IV -14.3 Umstellung von Transport- in Arbeitsstellung......................................................... IV-24.3.1 Kreiselarme senken - mechanisch........................................................................ IV-24.3.2 Kreiselarme senken - hydraulische Einkreiselaushebung .................................... IV-24.3.3 Kreiselarme senken - elektrisch (optional) ............................................................ IV-24.3.4 Zinkenarme in Arbeitstellung schwenken .............................................................. IV-34.3.5 Äußere Schutze in Arbeitsstellung bringen .......................................................... IV-44.4 Getrennte Bedienung linker/rechter Kreisel ........................................................... IV -44.4.1 Hydrauliczne sterowanie wirników........................................................................ IV-44.4.2 Włączanie elektryczne (opcja) ............................................................................. IV-44.5 Przejście z pozycji roboczej na transportową....................................................... IV-54.5.1 Zakładanie zewn. osłon ochronncy w pozycji transportowej .................................. IV-54.5.2 Ustawienie ramion pazurów zgarniających w pozycję transportową...................... IV-64.5.3 Unoszenie ramion wirników - mechanicznie ......................................................... IV-74.5.4 Unoszenie ramion wirników – hydraulicznie, jednym wirnikiem ............................. IV-74.5.5 Unopszenie ramion wirników – elektrycznie (opcja) ............................................ IV-74.5.6 Zabezpiecz. końców pazurów (w poz. transp. przy wyłączonym zgarniaczu).... IV-84.5.7 Jazda pozboczach................................................................................................ IV-84.6 Odczepienie od ciągnika ...................................................................................... IV-95 Nastawa podstawowa ..................................................................... V -15.1 Wysokość dolnych wahaczy ciągnika................................................................... V -15.2 Nastawienia głębokości roboczej - mechanicznie................................................. V-15.3 Nastawienie głebokości roboczej - elektrycznie.................................................... V - 25.4 Nastawienie szerokości roboczej – elektrycznie/mechan. Swadro 800/900 ...... V - 35.5 Nastawienie nachylenia bocznego podwozia wirnika ........................................... V - 35.6 Regulacja kierunkui jazdy..................................................................................... V - 45.7 Prędkość jazdy a liczba obrotów napędu............................................................. V - 46 Konserwacja i pielęgnacja ........................................................... VI -16.1 Specjalne wskazówki bezpieczeństwa ............................................................... VI -16.2 Wskazówki ogólne .............................................................................................. VI -16.3 Ogumienie ........................................................................................................... VI-26.4 Wymiana ramion pazurów zgarniających ............................................................. VI - 36.5 Montaż wałka przegub. między przekł. rozdzielczą a wirnikiem (Swadro 900)…. VI - 36.6 Wymiana przewodów (węży) hydraulicznych ....................................................... VI -37 Smarowanie................................................................................... VII -17.1 Wałek przegubowy ............................................................................................ VII-17.2 Ułożyskowania na zgarniaczu............................................................................. VII -17.3 Plan smarowania................................................................................................ VII-38 Wyposażenie dodatkowe.............................................................. VIII -18.1 Zabezp. przed zgubieniem pazurów zgarniających............................................ VIII -18.2 Łańcuch ograniczania głębokosci dolnych wahaczy ............................................ VIII -1


9 Przezimowanie ...............................................................................IX -110 Ponowne uruchomienie maszyny .................................................X -111 Usterki – przyczyny i ich usuwanie ............................................XI -111.1 Specjalne wskazówki bezpieczeństwa ................................................................XI -111.2 Usterki ogólne, ich przyczyny i usuwanie..............................................................XI -1A1 Instrukcja montażu (pierwszy montaż)..........................................A - 1A1.1 Przygotowanie ......................................................................................................A-1A1.2 Przekładanie kół podwozia...................................................................................A-1A1.3 Montaż płachty zgarniacza ...................................................................................A-1A1.4 Montaż tablic ostrzegawczych...............................................................................A - 2A1.5 Montaż instalacji oświetleniowej.............................................................................A - 2A1.6 Schematy połączeń ..............................................................................................A - 3


1 Uwagi ogólneInstrukcja użytkowania zawiera podstawowe wskazówki,jakie należy przestrzegać przy podczepianiu maszyny,eksploatacji oraz konserwacji. Dlatego tez należy juaprzed użyciem i uruchomieniem koniecznie przeczytać,musi ona być zatem dostępna dla personeluobsługującego.1.2.3 OznakowaniaDane maszyny znajdują się na tabliczceznamionowej (1).Należy się stosować nie tylko do ogólnych wskazańbezpieczeństwa podanych w rozdz. Bezpieczeństwo.,lecz także do szczególnych wskazań dot. bezpieczeństwapodanych dodatkowo w innych rozdziałach instrukcji.1.1 PrzeznaczenieObrotowy zgarniacz pokosów służy do zgarnianiaściętego zboża.Podłączamy maszynę do sprzęgu 3-punktowego KAT I iKAT II z tyły ciagnika.1.2 Dane techniczne1.2.1 Adres producentaMaschinenfabriken Bernard Krone GmbHHeinrich-Krone-Straße 10D-48480 Spelle (Gemany)telefon: 059 77/935-0telefax: 059 77/935-339e-Mail:info.ldm@krone.de1.2.2 ZaświadczenieDeklaracja zgodności WEtypnr maszynyp. wewn. strona tytułowarok prod.Całe oznakowanie ma wartośćdokumentu i nie wolno go zmieniaćlub uczynić nierozpoznawalnym.1.2.4Dane dla zapytań i zamówieńW razie zapytań dot. maszyny oraz przy zamawianiuczęści zamiennych należy podać oznaczenie typu, nrmaszyny i rok jej budowy.Aby dane te były zawsze dostępne, zalecamy ichnaniesienie do powyższych pól.Oryginalne części zamienne orazautoryzowane przez producentawyposażenie służą zapewnieniubezpieczeństwa. Użycie innych częścimoże spowodować zdjęcieodpowiedzialności za wynikłe stądszkody.


1.2.5 Użycie zgodne z przeznaczeniemObrotowy zgarniacz pokosów został skonstruowanywyłącznie dla normalnej eksploatacji przy pracachrolnych (użycie zgodne z przeznaczeniem).Każde inne użycie maszyny nie jest uznawane jakozgodne z przeznaczeniem. Za wynikające stąd szkodyproducent nie odpowiada, a ryzyko ponosi wyłącznieużytkownik.Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należyrównież zachowanie zalecanych przez producentawytycznych dot. eksploatacji, konserwacji oraz naprawy.1.2.6 Ogólne dane techniczneJazda po drogach jest dozwolona tylko z ramieniem obrotowym ustawionym w położenie transportowe.Nie wolno przekraczać maks. wysokości wynosząceju 4 m.TypSwadro700Swadro800/20Swadro800/26Swadro900Podczepienie do dolnej prowadnicyIlość wirników sztuk 2seriyjnieIlość ramion / wirnik sztuk 10 10 13 13Ilośc pazurów podwójnych / ramię sztuk 4Szerokość robocza ca. mm 6800 6800-7600 7700-8800Średnica wirnika ca. mm 3300 3600Wys. z ramionami pazurów ca. mm 4030 4250Wys. w pozycji roboczej ca. mm 1600 1600Wys. złożonych ramion z pazurami/pozycję ca. mm 3580 3750transportową[H]długość [L] ca. mm 5725 6350Szer. w pozycji transportowej [B] ca. mm 2900 2995Szer. w pozycji roboczej ca. mm 6800 6800-7600 7600-8800Zapotrzebowanie mocy ca. kW/KM 37/50 40/55Liczba obrotów wałka czopowego 1/min. max. 540 obr./minEkwiwalentny stały poziom hałasuponiżej70dB(A)DWydajność h lld obrabianej k lpowierzchni ca./h 6,5-7 7-7,5 7,5 8-8,5ogumienie mechanizm jezdny zgarniacza Oś pojed. 18x8,50-8 6 PRmechanizm jezdny zgarniacza mech. tridemowy 16x6,50-8 4 PRGł. mech. jezdnyCiśnienie w oponach, koła stykowe i jezdne bar 1.0Napięcie oświetlenia10.0/75-15.3 8PR12 Volt – wtyk 7-biegun. (DIN)12 Volt – wtyk 3-bieg. (DIN)Maks. ciśn. robocze układu hydrauliki bar 200Maks. ciśn robocze układu hydrauliki 1xEW 1 xEW1 xDWMaks. dopuszcz. predkość transportowa40 km/hCiężar własny [kg] 1560 160 1700 20201 xEW1 xDWCiężar podporowy [kg] 740 760 820 860


2 Bezpieczeństwo2.1 Oznakowanie wskazań bezp.w instrukcjiZawarte w niniejszej instrukcji wskazania dot.bezpieczeństwa, które w razie ich nieprzestrzeganiamoga stanowić zagrożenia dla osób, są tu oznakowaneprzy użyciu ogólnych symboli zagrożenia.Znak bezpieczeństwa wg. DIN 4844 - W9Ogólne wskazówki dot. funkcjonowania są oznakowane wsposób jak niżej::Wskazówki umieszczone bezpośrednio na maszynienależy bezwzględnie przestrzegać i utrzymywać je wdobrze czytelnym stanie.2.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniemZgarniacz jest skonstruowany wyłącznie dla normalnychrobót w gospodarstwie rolnym (użycie zgodne zprzeznaczeniem).Każde użytkowanie wykraczające poza w/w jesttraktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. Zawynikające stąd szkody nie odpowiada producent.Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należyrównież stosowanie się do zalecanych przez producentawarunków eksploatacyjnych, dot., konserwacji i napraw.Zgarniacz może być użytkowany, konserwowany inaprawiany jedynie przez osoby obeznane z nim ipoinstruowane o zagrożeniach.Zachowujemy obowiązujące przepisy w spr. zapobieganiawypadkom jak również inne ogólnie uznane zasady zzakresu techniki bezpieczeństwa, medycyny pracy orazprzepisy ruchu drogowego.Samowlne zmiany dokonywane na maszynie wykluczająodpowiedzialność producenta z tytułu wynikających stądszkód.Przed jazdą na drogach publicznych orazprzed każdym uruchomieniemsprawdzamy zgarniacz oraz ciągnik podkątem bezpieczeństwa ruchu drogowegooraz eksploatacji!2.2 Przepisy dot. bezpieczeństwai zapobiegania wypadkom1. Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcjiprzestrzegamy także ogolnie obowiązująceprzepisyw spr. bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom!2. Umieszczone na maszynie tablice ostrzegawcze iinformacyjne zawieraja wskazówki ważne dlabezpiecznego uzytkowania - ich przestrzeganiesłuży Twemu bezpieczeństwu!3. Przy korzystaniu z dróg publicznych przestrzegamyodnośne przepisy!4. Przed rozpoczęciem pracy należy się zapoznać zewszystkimi urządzeniami i elementami obsługi jakrównież z ich funkcjami. W trakcie pracy jest już nato za późno!5. Odzież osoby obsługującej winna ściśle przylegaćdo ciała. Unikamy luźnej opdzieży!6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru maszyneutrzymujemy w czystości!7. Przed najeżdżaniem do przeszkód oraz przeduruchomieniem sprawdzamy nabliższe sąsiedztwomaszyny (dzieci!). Zwracamny uwagę nawystarczającą widoczność!8. Zabieranie na maszyne osób w czasie pracy oraztransportu jest zabroniopne.9. Sprzęt podczepiamy w sposób prawidłowy,zamocowując go wyłącznie do przepisowychurządzeń i zabezpieczając!10. Przy podczepianiu do ciagnika i odczepianiu odniego we właściwe położenie ustawiamy elementypodporowe maszyny!11. Szczególną ostroznośc jest wymagana przypodczepianiu i odczepianiu sprzętu do i od ciągnika!12. Ciężary balastowe umieszczamy zawszeprzepisowo w przewidzianych do tego punktachzamocowania!13. Przestrzegamy dopuszczalne obciążenia osi, ciężarwłasny oraz wymiary trtansportowe!


14. Wyposażenie na czas transportu, jak np.oświetlenie, urządzenia ostrzegawcze i ewtl.ochronne należy po ich sprawdzeniu zamontować!15. Elementy zdalnej obsługi maszyny (linki, łańcuchy,drążki itd.) należy tak układać, by w trakcie wszelkichpozycji transportowych czy roboczych nie powodowałyniepożądanych ruchów.16. Sprzęt przeznaczony do jazdy po drogachdoprowadzamy do właściwego stanu i blokujemy gozgodnie ze wskazówkami producenta!17. Nigdy w czasie jazdy nie schodzimy ze stanowiskaoperatora (kierowcy)!18.Prędkość, z jaką jedziemy, musi zawsze byćdostosowana do warunków otoczenia! Przy jeździew terenie górskim i dolinnym oraz wpoprzek stokówunikamy nagłych skręceń maszyną!19. Na sposób jazdy, zdolność kierowania i hamowaniawpływ wywierają podczepione sprzęty oraz ciężarybalastowe, stąd należy zwracać szczególną uwagę nawystarczającą możliwość kierowania i hamowania!20.Podczas jazdy na zakrętach należy uwzględniąćzakres występu części maszyny oraz masęzamachową sprzętu!21. Sprzęt uruchamiamy dopiero wtedy, gdy wszystkieurządzenia ochronne są założone we właściwympołożeniu!22. Nie wolno zatrzymywać się w strefie wykonywanejpracy!23. Nie zatrzymywać się w zasięgu obrotu i wychyleniasprzętu!24. Uchylane hydraulicznie ramy wolno uruchamiaćjedynie, gdy w zasięgu obrotu (wychylenia) nie mażadnych osób!25. Na elementach uruchamianych siłą obcą (zzewnątrz – np hydraulicznie) znajdują sięmiejsca, gdzie istnieje możliwość zgniecenia lubucięcia (np. kończyny)!26. Przed zejściem z ciągnika osadzamy szprzęt naziemi, gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy!27. Nikomu nie wolno się zatrzymywać między ciągnikiema sprzętem bez uprzedniego zabezpieczenia pojazduprzed odtoczeniem przez zaciągnięcie hamulcaręcznego lub podłożenie klinów!2.3.1 Podczepiany sprzęt1. GerätegegenWegrollensichern.2. Max. zulässige Stützlast der Anhängekupplung,Zugpendel oderHitch beachten!3. Bei Deichselanhängung ist auf genügend Beweglichkeitam Anhängepunkt zu achten!2.3.2 Użycie wałka czopowego1. Wolno stosować wyłącznie wałki czopowezalecane przez producenta maszyny!2. Należy zamontować będące w należytym stanierurę ochronną i lej ochronny wałkaprzegubowego, jak równiez osłonę wałkaczopowego – także od strony sprzętu !3. W wypadku wałków przegubowych pamiętajmy ozalecanych osłonach rur w pozycji transportowej iroboczej!4. Wałki przegubowe montujemy i demontu8jemyjedynie przy odłączonym wałku czopowym,zgaszonym silniku i wyjętym kluczykuzapłonowym!5. Przy stosowaniu wałków przegubowych zesprzęgłem przeciążeniowym lub jednokierunkowym,nie przykrytych osłonami ochronnymi na ciągniku,sprzęgło przeciąże-niowe lub jednokierunkoweumieszczamy od strony podczepionego sprzętu!6. Zawsze zwracajmy uwagę na właściwezamontowanie i zabezpieczenie wałkaprzegubowego!7. Osłonę wałka przegubowego zabezpieczamyprzed wspólnym obracaniem sie przezzawieszenie łańcuchów!8. Przed włączeniem wałka czopowego upewniamysię, czy dobrane obroty wałka czopowegociągnika zgodne są z dopuszczalnymi obrotamisprzętu!9. Przy użyciu wałka czopowego przy jeździe podrodze pamiętajmy, by jego obroty byłydostosowane do prędkości jazdy oraz by kierunekjego obrotu zmieniał się przy jeździe do tyłu!10. Przed włączeniem wałka czopowego zwracajmyuwage, by nikt nie znajdował się w strefiezagrożenia przez sprzęt!11. Nigdy nie włączamy wałka czopowego przyzgaszonym silniku!12. Przy pracach z wałkiem czopowym w zasięgurotującego wałka czopowego lub przegubowegonie może się znajdować żadna osoba!13. Wałek czopowy wyłączamy zawsze, gdy zgina sieon pod zbyt dużym kątem, który jest w tymmomencie zbędny!14. Uwaga! Pod odłączeniu wałka czopowegozachodzi niebezpieczeństwo w wyniku dobiegumasy zamachowej! W tym czasie nie podchodzićzbyt blisko do sprzętu, a dopiero gdy jest on wcałkowitym bezruchu wolno przy nim pracować.15. Czyszczenie, smarowanie lub regulację sprzetunapędzanego wałkiem czopowym lub takie sameczynności przy wałku przegubowym, wykonujemyjedynie przy odłączonym wałku czopowym(przegubowym), zgaszonym silniku i wyjętymkluczyku zapłonowym ze stacyjki!


16. Odłączony wałek przegubowy odkładamy naprzewidziany do tego uchwyt!17. Po wymontowaniu wałka czopowego tuleję osłonowąnasadzamy na końcówkę wałka!18. W przypadku szkód natychymiast je usuwamy, zanimprzystapimy do pracy ze sprzętem!2.3.3 Układ hydrauliczny1. Układ hydrauliczny jest pod ciśnieniem!2. Przy podłączaniu cylindrów i siłownikówhydraulicznych zwracamy uwagę na prawidłowepołączenia węży hydraulicznych!3. Przy podłączaniu węży hydraulicznych do hydraulikiciągnika zwracamy uwagę, by układ hydarulicznyzarówno od strony ciągnika jak i maszyny nie był podciśnieniem!4. Przy połączeniach hydraulicznych między ciągnikiem amaszyną należy oznakować tuleje oraz wtykisprzęgów, aby wykluczyć wadliwą obsługę. W raziezamienienia złączy funkcja przebiegac będzie wodwrotnym kierunku (np. podnoszenie/opuszczanie)-zagrożenie wypadkiem!5. Węże łączące układu hydraulicznego regularniekontrolujemy i w razie uszkodzenia czy oznakstarzenia wymieniamy! Wymieniane węże musząodpowiadać wymogom technicznym producentasprzętu!3. Roboty naprawcze przy oponach i kołach mogąwykonywac jedynie siły fachowe dysponująceodpowiednim sprzętem montażowym!4. Regularnie sprawdzamy ciśnienie powietrza woponach i utrzymujemy je na przepisowym poziomie!2.3.5 Prace w obrębie przewodówwysokiego napięcia1. Szczególna ostrożność jest zalecana przy pracachpod liniami wysokiego napięcia lub w ich obrębie.2. Zwracamy uwage, by podczas pracy i przytransportowaniu maszyny nie przekroczyć jejcałkowitej wysokości wynoszącej 3,5 m.3. Jeśli musimy przejeżdżać pod liniaminapowietrznymi, wtedy operator maszyny winien sieuprzednio poinformować u jej użytkownika co donapięcia znamionowego jak i minimalnej wysokościlinii.4. W żadnym razie nie wolno pracować w odstępachbezpiecznych mniejszych niż wg poniższej tabeli.NapięcieznamionowekVdo 1ponad 1do 110ponad 101 do 220ponad 220 do 380Odstęp bezpieczny odlinii napowietrznejm12346. Podczas wyszukiwania miejsc wycieku stosujemyodpowiednie środki zaradcze z uwagi naniebezpieczeństwo zranienia!7. Płyny uchodzące pod wysokim ciśnieniem (olejhydrauliczny) mogą przeniknąć przez skórę ispowodowac ciężkie uszkodzenia i zranienia! W takimwypadku wzywamy natychmiast lekarza –niebezpieczeństwo zakażenia!8. Przed przystąpieni8em do prac nad układemhydraulicznym odłączamy sprzęt, spuszczamyciśnienie z układu i gasimy silnik!2.3.4 Ogumienie1. Podczas prac przy oponach należy zwracać uwagę,by sprzet (maszyna) był ustawiony w sposób pewny ibezpieczny, zabepieczony klinami przedodtoczeniem..2. Montaż kół oraz opon wymaga wystarczających w tymzakresie umiejętności i odpowiedniego sprzętumontażowego!


2.3.6 Konserwacja1. Czynności związane z naprawami, konserwacją iczyszczeniem jak równiez usuwani9e usterek wfunkcjonowaniu wykonujemy z reguły przywyłączonym napędzie i nie pracującym silniku –wyciągamy kluczyk ze stacyjki!2. Nakrętki oraz śruby regularnie sprawdzamy czy sądobrze przykręcone i w razie potrzeby dokrecamy!3. W trakcie prac konserwacyjnych na uniesionymsprzęcie zawsze zabezpieczamy się stosującodpowiednie elementy podporowe.4. Przy wymianie narzędzi roboczych wyposazonychw ostrza używamy w tym celu stosowne narzędzia irękawice!5. Oleje, smary oraz filtry usuwamy zgodnie zobowiązującymi przepisami!6. Przed robotami nad instalacją elektrycznązawsze odłączamy zasilanie!7. Jeśli elementy ochronne ulegają zużyciu, należy jeregularnie sprawdzać i wczas wymieniać!8. Podczas spawania elektrycznego na ciągniku orazna podczepionym sprzęcie odłączamy kablealternatora i baterii!9. Części zamienne muszą odpowiadać co najmniejwymogom technicznym stawianym przezproducenta sprzętu! Zapewnia to stosowaniewyłącznie części oryginalnych!10. Do napełniania gazu stosujuemy wyłącznie azot –zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu!


2.4 WstępObrotowy zgarniacz pokosów KRONE jest wyposażony we wszelkie wymagane urządzenia bezpieczeństwa iochronne. Jednak nie wszystkie miejsca zagrożeń można w tych maszynach w pełni zabezpieczyć z punktuwidzenia zachowania ich sprawności. I tak na maszynie znajdziecie Państwo stosowne wskazania dotyczącezagrożeń (tablice informacyjne w kolorze żółto/czarnym), zwracające uwagę na tego rodzaju pozostałe jeszczezagrożenia.Wskazania tego rodzaju podajemy w formie tzw. piktogramów ostrzegawczych. Ich umieszczenie na maszynieoraz znaczenie/uzupełnienie objaśniają podane niżej ważne wskazówki!Zapoznaj się ze znaczeniem przytoczonych tu piktogramów ostrzegawczych. Tekst obok znakóworaz wybranie miejsce ich umieszczenia na maszynie wskazuja na szczególne mmiejscazagrożeń.SW700001Przed uruchomieniemmaszyny przeczytaj istosuj sie do instrukcjiobsługi oraz wytycznychbezpieczeństwa.nr zamów.: 939 471-1 (1x)Liczby obrotów wałka czopowego niewolno przekraczac powyżej 540 obr./min!Nr zamów.: 939 100-4 (1x)


2.4.1 Umieszczenie na maszynie tablic informacyjnych zawierających zasadytechniki bezpieczeństwaPrzed przystąpieniem dorobót kabłąk ochronnyustawiamy we właściwejpozycji (przechylamy w dół).Zagrożenie w obrębie ruchu wirników –zachowaj odstęp!nr zamów.: 939 574-0 (2x)nr zamów.: 939 472-2 (2x)Nie zatrzymywać się w zasięgu obroturamion wysięgnika.Zachowaj odstęp!nr zamów.: 939469-1 (2x)Nigdy nie sięgajmy dostrefy możliwegoprzygniecenia ciała, gdyczęści maszyny mogą tamjeszcze być w ruchu.nr zamów.: 942196-1 (2x)


Zachowaj zalecany bezpieczny odstęp odprzewodów wysokiego napięcvia.Nr zamów.: 942 293-0 (1x)Uwaga:W razie uszkodzenia tablic informacyjnych lub ich braku, należy jezastąpić nowymi. Numery dla zamówień są podane na tablicach!


2.4.2 Umieszczenie ogolnych tablic informacyjnych na maszynietylko w Swadromechan.z hydraul. wyciągiemjednego wirnika


3 Przygotowanie do pracy3.1 Szczególne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Przy pracach zwiazanych z pielęgnacją, konserwacją, naprawami i montażemmaszyny z reguły wyłączamy wałek czopowy. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zestacyjki. Ciągnik oraz obrotowy zgarniacz pokosów zabezpieczamy przedodtoczeniem!• Maksymalna liczba obrotów wynosi 540 obr./min.• Elementy włączające, jak linki, cięgła oraz węże hydrauliczne jak i okablowanie układamyw taki sposób, by wykluczyć niezamierzone uruchomienie oraz stykanie sie z kołamiciągnika. Grozi to wypadkiem!• Przy podnoszeniu i opuszczaniu między ciągnikiem a zgarniaczem wzgl. poduniesionymi8 ramionami zgarniacza nie może się znajdować żadna osoba. Duże ryzykozranienia!• Upewnijmy się przed włączeniem wałka czopowego, czy nie ma kogoś w strefie zagrożeniaprzez zgarniacz. Zagrożenie wypadkowe!• Pamiętajmy, by w trakcie poracy maszyny oraz jazdy po drogach publicznychprawidłowo zainstalować urządzenia zabezpieczające. Sprawdzić działanieoświetlenia.• W czaie pracy personelowi obsługi nie wolno zejść z ciągnika! Innymosobom należy nakazać opuścić strefę zagrożenia!Przed montażem i zdejmowaniem sprzętu z zawiesia 3-punktowego element włączający umieszczamy wpołożeniu, w którym wykluczone jest niezamierzonepodnoszenie lub opuszczanie!Przy sprzęganiu i odłączaniu sprzętu do i od ciągnikawymagana jest szczególna ostrożność!W obrębie zespołu drążków 3-punktowych znajdujasie miejsca mozliwego przygniecenia lub zranienia!3.2 Przygotowanie ciągnika3.2.1 Zestaw zaczepowy ciągnika (zaczep 3-punktowy)Zgarniacz jest wyposażony w czopy ustalające kategorii Ii II dla hydrauliki 3-punktowej.Dolne prowadniki u ciągnika powinny byćzawsze nastawione w taki sposób, by ichpunkty unoszenia wykazywały taki samodstęp od podłoża. Ich położenie należyustalić za pomocą łańcuchów lubdrążków ograniczających trak, bymaszyna podczas transportu czy pracynie nadbiegała na boki.


3.3 Doczepienie zgarniacza do ciągnikaPodczas czynności pielęgnacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i montażowychprowadzonych przy zgarniaczu wyłączamy wałek czopowy. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczykze stacyjki. Ciągnik oraz zgarniacz zabezpieczamy przed odtoczeniem!W dalszej części opisu założono, iżzgarniacz jest - po ostatecznymzmontowaniu – w pozycji transportowej.SW7000033.3.1 Podłączenie do dolnych wahaczy ciągnika• Przy podłączaniu zgarniaczaobrotowego zwracamy uwagę, by niktnie znajdował się między maszyną aciągnikiem.• Nikomu nie wolno zatrzymywać się wobrebie obrotu ramion wirnika jakrółwnież w strefie roboczej zgarniacza!Zgarniacz podwójny podwieszamy za pomocączopów prowadnic dolnych do ciągnika i niecounosimy.Podpórkę (1) obracamy do tyłu o 90° i blokujemy w tympołozeniu zastrzałem (2).


3.3.2 Podłączenie układu hydrauliki Swadro 700Przy podłączaniu wężów hydraulicznych do układu hydrauliki ciągnika zwracamy uwage, byhydraulika zarówno ciągnika jak i maszyny nie były pod ciśnieniem !Podczas łączenia szybkozłączek uważajmy, by były one czyste i suche. Zabrudzenie prowadzido nieszczelnosci i u8szkodzeń.Zgarniak podwójny wymaga dla przestawienia wirnikówz pozycji transportowej w roboczą wzgl. odwrotnie,złącza hydraulicznego jednostronnego działania przyciągniku.3.3.3 Przyłącze hydrauliki Swadro 800 ;Swadro 900Zgarniacz podwójny wymaga sterownika jedno- ipodwójnie działającego przy ciągniku.Węże hydrauliczne podłączamy w sposób nastepujący:do sterownika o działaniu podwójnym:• (1)niebieski= przestawienie szerokosci roboczejdo sterownika o jednostronnym działaniu::• (2) czerwony= podnoszenie/opuszczanie ramionobrotowych3.3.4 Hydrauliczne sterowaniewirnikówKażdą funkcję ruchową maszyny nastawiamy wstępnieza pomocą kurka przełączającego układu hydrauliki.Dostarczony wraz z maszyną pojemnik (1) na kurekprzełączający (2) mocujemy za kabiną ciągnika.Zwracamy uwagę, by węże hydrauliczne nie zostałyprzy podnoszeniu czy opuszczaniu naprężone lubzakleszczone.Podczas montażu uchwytu na ciągnikuzwracamy uwagę, by kurek przełączającymógł dosięgnąć kierowca ciągnika a wężehydrauliczne (3) były od siedzeniakierowcy odległe o ponad 1 m!


3.3.5 Podłączenie oświetleniaInstalację oświetleniową podłączamy wtykiem (1) 7-żyłowy kabel zapewnia połączenie instalacjioświetleniowej miedzy ciągnikiem i maszyną.• Wtyk instalacji oświetleniowej (1) wkładamydo odpowiedniego gniazda w ciągniku.Wkładając wtyk zwracamy uwagę, byzarówno wtyk jak i gniazdo wtykowe byłyczyste i suche. Zabrudzenia i wilgoć mogąspowodować zwarcia! Sprawdzić działanieoświetlenia!3.3.6 Podłączenie sterowaniaelektrycznego (opcja)Sterowanie elektryczne podłączamy wtykiem zasilaniaelektrycznego (2)W razie potrzeby konieczne jestuprzednie zamontowanie gniazdawtykowego pr. stałego oraz uchwytu dlazestawu sterującego w ciągniku.Wtyk oświetlenia (1) umieszczamy w odpowiednimgnieździe ciągnika. Wtyk zasilania (2) wkładamy dogniazda wtykowe zasilania prądem stałym w ciagniku.Wkładając wtyk zwracamy uwagę, byzarówno wtyk jak i gniazdo wtykowebyły czyste i suche. Zabrudzenia iwilgoć mogą spowodować zwarcia!


3.3.7 Działanie przełącznikówzespołu sterującego (opcja)Za pomocą tego zespołu sterującego dokonywanejest sterowanie różnych funkcji zgarniacza wsposób bezpośredni lub poprzez uprzednienastawienie. Zasaddniczo obowiązuje tu::Poprzez zespół sterujący możemyuruchamiać jedynie jedną funkcję.Przełączniki dla i8nnych funkcji musząbyc ustawione w pozycji neutralnej.W celu uniknięcia wadliwego włączeniafunkcji należy po użyciu zespół sterującyponownie wyłączyć.Poniższa tabela objasnia działanie poszczególnychprzełączników.poz. nazwa funkcja1 Wył. główny Włącza i wyłącza zespółsterujący2 Lampka kontr.(zielona)3 Łącznikwychylny4 Łącznikwychylny5 ŁącznikwychylnyPali się przy włączonym zespolesterującymNastawienia głęb. roboczej zlewej stronyNastawienie głęb. roboczejz prawej stronyWybiera to ramię wirnika, którema byc uniesione lubopuszczone. Właściwy ruchuwykonuje hydraulika ciągnika.W pozycji środkowej unoszonesą lub opuszczane oba wirniki.


3.3.8 Podłączenie wałka przegubowegoUchwyt wałka przegubowego (1) obracamy w górę. Wałekprzegubowy (2) nasuwamy7 na końcówkę wałkaczopowego. Osłonę wałka przegubowego zabezpieczamyłańcuchem przez obracaniem się skręt szerokokątnyod strony sprzętu)zarówno przy ciągniku jak i od stronysprzętu winna być osłonazabezpieczająca. Stosować wolno jedyniewałek przegubowy dostarczony wraz zmaszyną.przy zamianie ciągnika zwracajmy uwagena właściwą długość wałkaprzegubowego (p. rozdz. 3.3.8)3.3.9 Dostosowanie długościPrzy czynnościach utrzymania, konserwacji, naprawy i montażu dokonywanych nazgarniaczy, wyłączamy wałek czopowy, gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.Ciągnik i zgarniacz zabezpieczamy przed odtoczeniem!Rozkładamy wałek przegubowy. Nasuwamy popołówce wałka (1) i (2) od strony maszyny.(Sprzęgło szerokokątne (wariant) montujemy odstrony sprzętu, zwracając uwage na oznakowaniena wałku przegubowym.) Zgarniacz obrotowyustawiamy w pozycji najkrótszej dla wałkaprzegubowego. (całkowicie wbijamy koziołek 3-punktowy)Dalszy sposób postępowania – p. instrukcjaużytkowania rpducenta wałka przegubowego.Sprawdzić zasięg obrotu i wolnąprzestrzeń dla wałka przegubowego!Dotykanie wałka przegubowego przezciągnik i sprzęt powodują uszkodzenia(np.zawiesie, sprzęg)


3.4 Transport zgarniacza podrogach publicznych• Przed każdą jazdą sprawdzamy czyprawidłowo zaskoczyła blokada (1) poobu stronach trzpienia mocują-cego.• Przestrzegamy równiez, jadąc poszosach i drogach, przepisy w sprawieoświetlenia wg Kodeksu drogowego.• Koniecznie wyłączamy przed wjaz-demna drogę zespół sterujący ma-szyny.• Na pazury zgarniacza nakła-damy ichosłony i zabezpieczamy.• Ramiona wirnika nalezy konieczniezłożyć.• Wyłączamy zespół sterujący maszyny• Trzy ramiona pazurów po obu stronach składamydo wewnątrz (p. rozdz. 4.5.2).• Nakładamy osłony pazurów, które w położeniutransportowym znajdują się ponizej 2 m(p. rozdz. 4.5.5).• Złożyć pałąki (p. rozdz. 4.5.1).• Sprawdzic działanie oświetlenia.• Unieść ramiona zgarniacza aż zatrzask (1) zprawej i lewej strony zaskoczy do trzpieniamocującego (rozdz. 4.5.3).3.5 Przygotowanie zgarniacza dopracy3.5.1 Uwagi ogólneNiektóre elementy konstrukcyjnezgarniacza są już fabryczniezdemontowane do transportu. W dodatkudo niniejszej instrukcji opisujemykonieczne czynnosci montażowe przedpierwszym uruchomieniem maszyny.W stanie gotowym do pracy wolno maszynęprzewozić jedynie z kołami zamontowanymina zewnątrz – niebezpieczeństwoprzewrócenia!


4 Obsługa zgarniacza przypracy4.1 Podczepienie do ciągnika• Przy podczepianiu zgarniaczazwracamy uwagę, by nikt niezatrzymywał się między maszyną iciągnikiem.• Nikomu nie wolno przebywać wzasiegu obrotu i pracy zgarniacza!Jak opisano w rozdz. 3.3 podczepiamy zgarniacz dociągnika oraz sprzęgamy wałek przegubowyt izabezpieczamy..4.2 ZabezpieczenieprzeciwprzeciążenioweZgarniacz obrotowy jest zabezpieczony przedprzeciążeniem za pomocą gwiaździstego sprzęgła zgrzechotkami gwiaździstymi. Owe grzechotkigwiaździste (1) znajdują się przy bocznych wałkachzdawczych przekładni rozdzielczej pod ramązgarniacza do bocznych przekładni wirników.W razie przeciążenia wydająa one grzechocący dźwięki przenoszą wtedy impulsowo moment obrotowy dalej.W celu uniknięcia przedwczesnego zużycia zabezpieczeniap.-przeciążeniowego, wałek przegu-bowywyłączamy natychmiast w momencie zadziałaniagrzechotek gwiaździstych.Zabezpieczenia p.-przeciążeniowego niewolno zmieniać. Gwarancja wygasa,jesli zastosujemy inne zabezpieczenieprzed przeciążeniem niż fabryczne!


4.3 Przestawienie z pozycji transportowej w robocząPrzed opuszczeniem wirnikówupewniamy sie, czy nikt nie znajdujesie w zasięgu obrotu wirników!Nie włączać wirników w położenietransportowe wzgl. ze złożonym pałakiemochronnym!4.3.1 Opuszczanie ramion wirników -mechanicznie• włączamy zawór sterujący jednostronnegodziałania przy ciągniku, kierując ciśnienie nacylindry hydrauliczne. W ten sposób zwolnionazostaje blokada (1).• pociągając linkę włączającą (2) wyhaczamyblokadę (1); linkę pozostawiamy naprężoną• przy pomocy zaworu sterujacego powoliopuszczamy wirniki zewnętrzne, aż koła dotknąziemi• zwalniamy linke (2).Zawór sterujaący pozostawiamy wczasie pracy w pozycji „opuszczanie“.4.3.2 Opuszczanie ramion wirników –hydrauliczne wyjęciepojedynczych wirnikówKurek przełączający (1) hydr. włączania zgarniaczyzakładamy do uchwytu na traktorze. Ustawiamy kurek(1) w położenie środkowe. Przez włączenie hydraulikiciągnika (unoszenie) odciążamy blokadę. Linkąpociągową wyhaczamy blokadę i przytrzymujemy , awłączając hydraulikę (opuszczanie) powoliopuszczamy wirniki. Linkę ponownie zwalniamy.4.3.3 Opuszczanie ramionwirników –elektrycznie(opcja)Obsługa elektryczna• włączamy układ obsługi (0 > 1)• przełącznik 5 ustawiamy pośrodku


• Włączamy zawór jednostronnego działania przyciągniku, kierując w ten sposób ciśnienie na cylindryhydrauliczne. W ten sposób odciążona zostajeblokada (1).• Pociągając za linkę (2) wyzębiamy blokadę (1)pozostawiając linkę naprężoną.• Powoli opuszczamy wirniki zewnętrzne zaworemsterującym, aż koła dotkną ziemi.• Teraz luzujemy linkę (2).Podczas pracy zawór sterującypozostawiamy w pozycji „opuszczanie“.Przestawienia ramion wirników z pozycjitransportowej w roboczą możemy takżedokonać bez włączania sterowaniaelektrycznego. W tym wypadku oba ramionazawsze sa uruchamiane jednocześnie.4.3.4 Opuszczanie ramion pazurów(palców) zgarniacza do pozycjiroboczejGasimy silnik, wyjmujemy kluczyk zestacyjki. Ciągnbik oraz zgarniaczzabezpieczamy przed odtoczeniem!Ramiona pazurów zgarniających obracamy z pozycjitransportowej w roboczą.• zwalniamy blokadę wirników , w tym celu sprężynęnaciągową (1) wyjmujemy z zacisku mocującego (2)pazur i zawieszamy ją w przewidziany do tego otwór(3)• przestawiamy wirnik z położenia transportowego wpołożenie robocze (p. rozdz. „Przestawienie pozycjitransportu w pozycje roboczą“)• wyjmujemy zawleczkę skiładaną (1)• wyciągamy kołek (2)• ramiona pazurów obracamy w pozycję roboczą,ewtl. należy wirnik obrócić w taki8 sposób, byramiona pazurów (3) przy obrocie nie kolidowały zosłoną• wkładamy kołek (2) i zabezpieczamy zawleczką (1).Kołek (2) wkładamy zawsze od góry, gdyramię pazura znajduje się z przodu wirnika.(pazury dotykają ziemi).


4.3.5 Ustawianie osłon zewnętrznych wpołożenie roboczeZewnętrzny boczny pałąk ochronny (1) obracamy do przoduz lewej i z prawej strony maszyny w położenie robocze nazewnątrz i unieruchamiamy go zatyczką (2). Zatyczkę (2)zabezpieczamy jeszcze wtykiem sprężystym (3)..Pałąka ochronnego nie chwytamy przyobracaniu w miejscach punktów obrotu –mozliwe przygniecenie!4.4 Oddzielne obsługiwaniewirników lewych/prawych4.4.1 Hydrauliczne unmoszeniepojedynczego wirnikaW zależności od położenia kurka przełączającego(1) możemy unieśc wirnik prawy lub lewy. Dziekitemu możemy wtedy wykonywać zgarnianie jednymtylkjo wirnikiem. Poi przestawieniu kurekprzełączający ustawiamy na powrót w pozycjeśrodkową.4.4.2 Obsługa elektryczna (opcja)• Włączamy obsługę (0 > 1), zwracając uwagena zieloną lampkę.• Przełącznik 5 ustawamy w położenie lewewzgl. prawe (lewe/prawe ramię wirnika).• Włączamy zawór sterujący ciągnika.Ramienia wirnika nie unosimy poprzezdopuszczalną pozycję roboczą w pozycjętransportową, dopóki włączony jestwałek czopowy ciągnika.Przy użyciu zgarniacza z uniesionymwirnikiem konieczne jest zachowanieszczególnej staranności!W zasięgu pracy nie wolnoprzebywac osobom!Przy podnoszeniu ramion wirników przednawrotką maszyny zawsze unosimy obawirniki aż do oporu blokady.


4.5 Przestawienie z pozycjiroboczej w transportową• Przed wyciągnięciem wirników pozapozycję roboczą odłączamy wałekczopowy i odczekujemy, aż wirnikiprzestaną się obracać.• Upewniamy się, czy nie ma kogoś wzasięgu obrotu wirników.Zanim przestawimy w pozycję transportową,nalezy wsunąć zespół przestawianiaszerokości (p.rozdz. „Nastawianieszerokości roboczej“)4.5.1 Ustawianie osłon zewnętrznych wpołożenie roboczeWyjmujemy kołek (1) zabezpieczający zewnętrznypałąk ochronny (2) i przechylamy pałąk z pozycjiroboczej w transportową. Kołek ponownie wkładamy wmiejsce zgięcia zewnetrznego pałąka ochronnego.Nie chwytamy pałąka ochronnego w celujego obrócenia w zasięgu obrotu -niebezpieczeństwo zgniecenia!


4.5.2 Obrócenie ramion pazurów wpozycję transportowąGasimy silnik, wyjmujemy kluczykzapłonowy. Ciągnik oraz zgarniaczzabezpieczamy przed odtoczeniem!Ramiona pazurów obracamy z pozycji roboczej wtransportową.Wpierw:• lewy wirnik obracamy na tyle, aż 3 obrotoweramiona pazurów znajdą się na zewnątrz,• wyjmujemy zatyczkę składaną (1)• wyciągamy kołek (2),• ramiona pazurów (3) obracamy w pozycjetransportową, ewtl. nalezy wirnik obrócic w takisposób, by ramiona pazurów nie kolidowały przyobrocie z osłoną,• wkładamy kołek (2) i zabezpieczamy zatyczką (1),• zabezpieczamy wirnik przed przekręceniem się, wtym celu wyhaczamy sprężynę naciągową (4) zotworu (5) i zahaczamy w zacisk mocujący (6).Następnie:• prawy wirnik obracamy nba tyle w kierunkuroboczym, aż 3 obrotowe ramiona pazurów równiezznajda się na zewnątrz,• wyjmujemy zatyczkę składaną (1)• wyciągamy kołek (2),• ramiona pazurów (3) obracamy w pozycjętransportową, ewtl. musimy obracać wirnik tak, ażramiona pazurów nie będą przy obrocie kolidowałyz osłoną,• wkładamy kołek (2) i zabezpieczamy zatyczką (1),• zabezpieczamy wirnik przed skręcaniem, w tymcelu wyhaczamy sprężynę naciągową (4) z otworu(5) i zahaczamy w zacisku mocującym (6).Sprawdzamy, czy oba obrotowe ramiona pazurówprzy obu wirnikach stoją na zewnątrz. W raziepotrzeby ustawiamy wirniki we właściwej pozycji.


4.5.3 Unoszenie tramion wirników -mechanicznie• linka pociągową unosimy blokadę a dźwignięwłączającą hydraulikę ciągnika ustawiamy na„podnoszenie“,• tak gługo dociagamy linkę, aż kołek dotykowy przyramieniu zgarniacza dojdzie do pozycji wzębienia siędla pozycji roboczej. Ramiona zgarniacza unosimyna tyle, by blokada wzębiła się w pozycjętransportową.Zwracamy uwagę, by blokada transportowaprawidłowo wzębiła się a linka włączającanie była naprężona.4.5.4 Podnoszenie ramion wirników –hydrauliczne unoszeniepojedynczego wirnika• Kurek przełączający (1) ustawiamy w położenieśrodkowe.• Linką pociągową podnosimy blokadę a dźwignięwłączającą hydraulikę ciągnika ustawiamy w pozycji„podnoszenie“.• Na tylke pociągamy linkę pociągową, az kołekdotykowy na ramieniu zgarniacza zostaniedoprowadzony doi miejsca wzębienia dla pozycjiroboczej. Ramiona zgarniacza unosimy tak, ażblokada wzębi się w pozycję transportową.4.5.5 Podnoszenie ramion wirników– elektrycznie (opcja)Obsługa elektryczna• włączamy obsługę (0 > 1)• przełącznik (5) ustawiamy w pozycji środkowej(tylko przy Swadro 700, Swadro 800).• Linką pociągową unosimy blokadę a dźwignięwłączającą hydraulikę ciągnika ustawiamy na„podnoszenie“.• Linkę pociągowąa ciągniemy tak długo, aż kołekdotykowy u ramienia zgarniacza dojdzie do miejscawzębienia dla pozycji roboczej. Ramiona zgarniaczapodnosimy na tyle, by blokada wzębiła się w pozycjętransportową.Zwracamy uwagę, by blokada transportowaprawidłowo wzębiła się a linka włączającanie była naprężona.


4.5.6 Zabezpieczenie zakończeńpazurów zgarniających (wpozycji transportowej i przyodstawionym zgarniaczu)Pazury muszą być wyposażone w chroniące jeosłony, które w pozycji transportowej lub w razieodstawienia maszyny znajduja się poniżej 2 m.Osłony te znajdują się z tyłu podwozia.• osłony (1) nasadzamy na pazury izabezpieczamy przy pomocy linki rozpierającej(2) do łączników ramienia pazurówPrzed każdą jazdą transportowaniamaszyny wprowadzamy cylindry hydrauliczneramion wysiegowych podciśnienie a następnie ustawiuamyhydraulikę ciągnika na „neutral“, abyblokady transportowe ramion wysięgowychnie były pod obciążeniem.4.5.7 Jazda po stokachNigdy nie przestawiamy ramionwirników z pozycji roboczej atransportową, dopóki maszyna pracujewpoprzek stoku (skłonie nachylo-negoterenu) (niebezpieczeństwoprzewrócenia się !).


4.6 Odczepienie od ciągnika• Przy odstawianiu obrotowego zgarniacza pokosów zwracajmy uwage, czy podłoże, naktóre odstawiamy maszynę, jest płaskie (równe) i umocnione!• Przed odczepieniem zabezpieczamy zgarniacz podłożonymi klinami przedodtoczeniem!• Miejmy również na uwadze wszystkie pozostałe wskazania dotyczące bezpieczeństwa!• Wybieramy miejsce odstawienia maszyny bybyło równe i nośne.• Podpory obracamy pionowo w dół iustalamy je w tym położeniu za pomocąukośnej podpory (1) .• Podporę tę (1) upewniamy jeszcze wtykiemsprężystym.• Odłączamy wałek przegubowy i odkładamy naprzewidziany w r\tym celu uchwyt (2).• Odłączamy węże hydrauliczne (1) i zakładamyw przewidziane uchwyty.• Rozłączamy połączenie kabli instalacjioświetlenia (2) między ciągnikiem azgarniaczem i również zawieszamy wspecjalnych uchwytach.• Wtyki zasilania elektrycznego (3) (opcja)między ciągnikiem i zgarniaczem rozłączamy itakże zawieszamy w uchwytach


• Wyjmujemy kliny (1) z podwozia i podkładamyje pod koła przednie wzgl. tylne.• Opuszczamy dolne prowadnice , aż zgarniaczstanie na podporze po czym odczepiamymaszynę.


5 Nastawa podstawowaNastawę podstawową przeprowadzamy napłaskim, równym podłożu.Zachowujemy odstep od wirującegowirnika! Przed włączeniem wałkaczopowego upewnijmy się, czy wirniknie może zaczepić stojącej bliskoosoby. Przy obracającym się wałkuczopowym ramiona wirnika możnaunieśc jedynie do wysokości tużprzed zderzakami.5.1 Wysokość dolnych prowadnicciągnikaDolne prowadnice ciągnika należy wysokościowo taknastawić, by ich czopy były na wysokościH ok. 63 cmod podłoża. Na tej wysokości należyje ustawić (p. także rozdz. 8.2).5.2 Nastawienie głębokościroboczej -mechanicznieNastawienie głębokości roboczej dokonywane jest zapomoca korb ręcznych (1), umieszczonych po prawej ilewej stronie ramienia wirnika.Wpierw należy głębokość roboczą nastawić w takisposób, by zakończenia pazurów zgarniacza lekkodotykały podłoża. W razie potrzeby trzeba nastawę tęskorygować w trakcie pracy. I tutaj należy uważać:przy nastawie zbyt wysokiej pasza nie jest zabieranabez reszty, zas przy nastawie zbyt niskiej istniejeobawa zanieczyszczenia paszy, uszkodzenia darnioraz znaczniejszgo zużywania się podwójnychsprężynujących pazurów.


5.3 Nastawienie głębokościroboczej - elektrycznieNastawianie głębokości roboczej wirników następujeza pomoca dwu silników przekładniowych.wyłącznik 3 = wirnik lewywyłącznik 4 = wirnik prawyWłączamy zespół obsługi.naciśnięcie wyłącznika > w górę = wirnik do górynaciśnięcie wyłącznika > w dół = opuszczanie wirnikaNastawianie głębokości roboczej winno byćdokonywane w trakcie pracy maszyny. I tak::Przy zbyt wysokiej nastawie pasza nie jest zabieranabez reszty.Przy nastawie zbyt niskiej istnieje obawazanieczyszczenia paszy, uszkodzenia darni orazzbytniego zużycia podwójnych sprężynującychpazurów. Po nastawieniu głębokości wyłączamysystem obsługi!Nie uruchamiamy naraz obuwyłączników! W przeciwnym rtaziemogłoby nastąpić przepaleniebezpiecznika w szafce sterującejmaszyny!


5.4 Nastawienie szerokości roboczej– elektrycznie / mechanicznieSwadro 800 / 900• Przed wysunięciem wirnikówupewnijmy się , czy nie ma kogoś wzasięgu wirników!• Nigdy nie zmieniamy szerokościroboczej gdy ciągnik stoi a pazurystykają się z podłożem.Szerokość roboczą ramion wirnikówzmieniamy w trakcie pracy maszyny!• podwójnego działania układ hydrauliki sterującej (1)obciążamy ciśnieniem i powoli wusywamy lubwsuwamy wirniki.Odstęp wirników w stosunku do uk…ładacza pokosów:dużo paszy = duży odstepmało paszy = mały odstepPrędkość jazdy maszynyzależna jest od przebiegupracy = czyste zgrabianie przydobrym formowaniu pokosów.5.5 Nastawienie bocznegonachylenia podwozia wirnikówAby uzyskać optymalny efekt pracy mozemy zmienicpoprzeczne nachylenie wirników przy tylnych kołachstykowych podwozia (le + pr).Nie podchodzić pod uniesione wirniki!• W tym celu ramiona wirników podnosimy jedyniena tyle, by można było wykonać czynnościprzestawiania.• Demontujemy koła stykowe iponownie montujemy w żądanej pozycji.Przy ciężkiej paszy podwozienastawiamy wewnątrz możliwienisko!


5.6 Regulacja kierunku jazdyJesli na równej drodze zgarniacz niue jedziepośrodku za ciągnikiem, wtedy można towyregulować przestawiając wahacz poprzeczny (1).• odkręcamy przeciwnakrętkę (2)• przestawiamywahacz poprzecznydrążek kierowniczy krótszy =>drążek kierowniczy dłuższy =>mocniej przykręcamyprzeciwnakrętkę (2)Ustawiamy maszynębardziej w lewo.Ustawiamy maszynębardziej w prawo.5.7 Prędkość jazdy a liczbaobrotów napęduPrędkośc jazdy i liczba obrotów napedu sąwarunkowane:• ilością paszy• podłożem• stopniem wysuszeniaJako podstawę należy przyjąć:• liczbę obrotów wałka czopowego 450 obr../min.• prędkość jazdy ok. 8-10 km/hLiczbe obrotów napędu ortaz prędkość jazdy należydostosować do aktualnej sytuacji roboczej.


6 Konserwacja i pielęgnacja6.1 Szczególne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Czynności naprawcze, pielęgnacyjne, konserwacyjne i czyszczące jak równieżusuwanie usterek w działaniu maszyny wykonujemy z zasady przy zgaszonym silniku!– Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki!• Unikamy kontaktu skóry z olejami i smarami!• W wypadku zranienia przez uchodzący olej natychmiast wzywamy lekarza.• Stosujemy się poza tym także do wszystkich innych wskazówk w sprawiebezpieczeństwa, aby uniknąć zranień i wypadków.6.2 Wskazówki ogólneW celu zapewnienia niezawodnej pracy obrotowego zgarniacza pokosów a takżezmniejszyć jego zużycie, konieczne jest zachowanie pewnych interwałówpielęgnacyjnych i konserwa-cyjnych Należa do nich m.inn. czyszczenie, smarowanieelementów konstrukcyjnych i elemen-tów składowych maszyny.Nakrętki oraz śruby sprawdzamy regularnie (co 50 h) czy są mocno osadzone i w raziepotrzeby dokręcamy. Momenty dociągające podaje poniższa tabela:Moment dociągający M A (o ile nie podano inaczej)A 5.6 6.8 8.8 10.9 12.90 M A (Nm)A = rozmiar gwintu(klasa wytrzymałości – patrz łeb śruby)M4 2,2 3,0 4,4 5,1M5 4,5 5,9 8,7 10M6 7,6 10 15 18M8 18 25 36 43M10 29 37 49 72 84M12 42 64 85 125 145M14 100 135 200 235M 14x1,5 145 215 255M16 160 210 310 365M 16x1,5 225 330 390M20 350 425 610 710M24 730 1050 1220M 24x1,5M24x2 800 1150 1350M27 1100 1550 1800M27x2 1150 1650 1950M30 1450 2100 2450800 NmSW700040


Śruby (1) pazurów zgarniacza należy po pierwszymużyciu dociągnąć przy zastosowaniu podanego wyżejmomentu dociągającego.6.3 Ogumienie• Montaz kół i opon wymagadysponowania wystarczającymi w tej mierze umiejętnościami oraz posiadania odpowiednichnarżedzi do montażu!• Prace naprawcze przy ogumieniu moga wykonywać wyłącznie fachowcy posiadający dodyspozycji odpowiedni sprzęt.• Zgarniacz ustawiamy na równym i trwałym (mocnym) podłożu. Podkładanymi klinamizabezpieczamy maszynę przed nie pożądanym odtoczeniem.• Nakrętki kół regularnie sprawdzamy czy są dobrze dokręcone i w razie potrzebydociagamy.• Regularnie sprawdzamy ciśnienie powietrza.6.3.1 Ciśnienie powietrzaW regularnych odstępach czasu (100 h) należysprawdzać ciśnienie w oponach i w razie potrzebyje uzupełniać. Wymagane wartosci ciśnienia – patrztabela obok.Swadro700Swadro800Swadro900ogumienieOś pojedyncza 18x8.506PR 1Oś „tridem“ 16x6.50-8.4 PR 1Gł. podwozie 10.0/75-15.3 8 PR 1ciśnienie [bar]6.3.2 Zamocowanie kółW regularnych odstepach czasu (50 h)sprawdzamy dokręcenie nakrętek kół i w raziepotrzeby dociągamy. Kolejnośc dociąganianakrętek – p. rysunek bok.


6.4 Wymiana ramion pazurów(w razie naprawy)W razie naprawy możliwa jest wymiana poszczególnychramion pazurów zgarniających przez ich zdemontowanie.• wykręcamy śruby (1) ramienia,• luzujemy śruby (2) sąsiednich ramion pazurów• wyciągamy ramię (3) i wymieniamy uszkodzone części• podczas montaży ramienia zwracamy uwagę, bykrążek sterujący został wprowadzony w bieżniękrzywizny• wszystkie śruby dokręcamy stosując wymaganymoment dociągający (105Nm).6.5 Montaż wałka przegubowegomiędzy skrzynią różnicową awirnikiem (Swadro 900)Podczas montażu wałka przegubowegonależy zwracać uwagę, by kołek przesuwnywałka wzębił się w wewnętrzne z 2 zagłębień(1) wałka przegubowego.6.6 Wymiana węży układuhydraulikiWęże układu hydrauliki ulegają starzeniu:Właściwości tych przewodów zmieniają się pod wpływem ciśnienia, oddziaływania ciepła orazoddziaływania promieni UV. Na wężach hydraulicznych nadrukowano date ich produkcji,dzięki czemu ich wiek możemy stwierdzic bez długiego szukania. Zgodnie z wymogiemustawowym przewody hydrauliczne muszą zostać wymienione po okresie sześciu lat.Węże hydrauliczne wymieniamu jedynie na węże oryginalne !


7 SmarowanieCzynności naprawcze, konserwacyjneoraz czyszczenie jak również usuwanieusterek w działaniu podejmujemy zzasady przy nie pracującym silniku iwyłączonym napędzie! – Wyjmujemykluczyk zapłonowy!Na tej stronie zaznaczono wszystkie miejsca smarne.Długą żywotność swej maszyny uzyskasz stosując siędo podanych tutaj terminów konserwacji i smarowania.O ile możności stosujemy oleje i smaryna bazie roślinnej.7.1 Wałek przegubowyWałki przegubowe smarujemy w odstępach czasuuwidocznionych na sąsiednim rysunku, stosując smaruniwersalny. Stosujemy się do instrukcji użytkowaniaproducenta wałków przegubowych.SW7000277.2 Ułożyskowania zgarniaczaPrzekładnia wirnika (1) oraz obudowa wirnika (2) niewymagają zabiegów konserwacyjnych..


W przekładni głównej (1) należy w podanychodstępach czasu wymieniać olej (po uprzednimwyssaniu o0leju zużytego).Ilości i nazwy środka smarnego do wymagana ilość do przekładniWymaganailość [l.]Oleje rafinowanenazwa markiWymiana olejuBio-Smarynazwa markiPrzekładniawirnikaPrzekładniagłówna0,5 Smar przekładniowy Nasmarowane na całąpłynny GFO 35żywotność maszyny0,5 SAE90 ca. 1000 ha.Na żądanieOlej zużyty usuwamy zgodnie zwymogami recyklingu


7.3 Plan smarowaniaDla lepszej przejrzystości miejsca smarowania pokazano jedynie przy jednej pozycji zgarniaczaobrotowego. Na kolejnych stronach na tym samym miejscu (odbicie lustrzane) też znajdują sięmiejsca smarowania.


8 Wyposażenie dodatkowe• Przy czynnościach pielęgnacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych imontażowych prowadzonych na zgarniaczau pokosów, z zasady wyłączamy wałekczopowy.• Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy nze stacyjki.• Ciągnik oraz zgarniacz zabezpieczamy przed odtoczeniem!8.1 Zabezpieczenie przed strata pazurów zgarniającychMontaż zabezpieczeniaZabezpieczenjie przed zgubieniem podwójnychpazurów sprężystych składa sie z:• linki• dwu ścisków do linki,• każdy z dwiema śrubami z łbem okrągłympłaskim, podkładkami i nakrętkamizabezpieczającymiLinkę (1) ze ściaskami (2) mocujemy do pazurówwirnika (3).Ze wzgledu na kierunek obrotów linkamusi się znajdować za pazurami. Nakrętki(4) ścisków musza wskazywać nazewnątrz.8.2 Łańcuch ograniczającygłębokość dolnych wahaczy• Łańcuch (1) z drążonym kołkiem rozprężnym (3) ipodkładką (2) mocujemy do uchwytu dolnegowahacza.• Hak łańcucha (4) podwieszamy do ciągnika.• Długośc łańcucha dobieramy stosownie dożądanej max. głębokości opuszczania.


9 Przezimowanie• Przed przechowaniem maszyny na okres zimyzgarniacz obrotwy poddajemy gruntownemuczyszczeniu. Jesli do tego celu stosujemysprzęt czyszczący pod wysokim ciśnieniemk(kärcher), wtedy nie kierujemy strumienia wodywprost na punkty smarne. Po czyszczeniuwszystkie smarowniczki zaopatrujemy w smar.• Wszystkie ruchome elementy konstrukcyjnesprawdzamy, czy lekko się poruszają. W raziepotrzeby demontujemy je, czyścimy, smarujemyi zamontowujemy na powrót. W razie potrzebywymieniamy na nowe części.Stosujemy wyłącznie oryginalneczęści KRONE !• Smarujemy wszystkie punkty przegubowe.• Maszynę gruntownie smarujemy.• Smarujemy rury osłonowe wałków przegubowychw celu zapobieżenia zamarznięciu.• Zgarniacz obrotwy odstawiamy w suche miejsce,nie w pobliżu składowanych nawozów sztucznych.• Uszkodzenia lakieru poprawiamy, miejsca bezlakieru konserwujemy środkiemprzeciwrdzewnym.• W celu odciążenia opon maszynę ustawiamy nakoziołkach. Nie spuszczamy powietrza z opon,chronimy opony przed działaniem słońca, olejów ismarów.• Spisujemy wszystkie potrzebne części zamienne iwczas je zamawiamy. Dealerowi KRONEułatwiamy w ten sposób zgromadzenie izabudowanie części poza sezonem. Poza tymmaszyna jest wtedy znów całkowicie gotowa doeksploatacji w nadchodzącym sezonie.


10 Ponowne uruchomienie maszyny• Scieramy olej i smar nałożone na łańcuchy orazwnetrz maszyny.• Smarujemy ponoiwnie całą maszyne. Usuwamy wten sposób nagromadzone ewtl. w łożyskachskropliny.• Sprawdzamy stan oleju w przekładni, w raziepotrzeby uzupełniamy zgodnie z instrukcją.• Dociągamy wszystkie śruby i nakrętki.• Sprawdzamy wszystkie nastawienie maszyny i wrazie potrzeby nastawiamy na nowo.• Ponownie dokładnie czytamy instrukcjęużytkowania.O ile możności stosujemy oleje i smaryna bazie roślinnej.


11 Usterki – przyczyny i ich usuwanie11.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Czynnosci naprawcze, pielęgnacyjne, konserwacyjne i czyszczenie wolno wykonywacz zasady przy nieczynnej maszynie. Gasimy silnik, wyjmujemy kluczyk ze stacyjki iodłączamy napięcie zasilające 12 V.• Zgarniacz oraz ciagnik zabezpieczamy przed odtoczeniem.• Unikamy kontaktu skóry ciała z olejami i smarami.• W przypadku zranień powodowanych przez uchodzący pod ciśnieniem olejnatychmiast wzywamy lekarza.• Przestrzegamy także wszystkie inne wskazówki w sprawie bezpieczeństwa, abyuniknąć zranień i wypadków.11.2 Usterki, ich przyczyny i usuwanieUsterka Możliwa przyczyna UsuwanieWirnik nie pracuje w czysty,normalny sposóbNastawiono zbyt wysoką głębokośćroboczaZbyt duża prędkość roboczaNastawić niższą głębokość robocząZmniejszyc predkość roboczą.Wartość zalecana: 8-10 km/h. Wternie nierównym, przy dużej ilościpaszy ewtl jechac wolniej.Za niskie obroty Zwiekszyć obroty. Wskazane: 450obr./min.Wadliwie nastawione nachylenie wirnika Zmienić nachylenie (rozdz. 5.5)Krzywe ramię(-ona) pazurów zgarniajacych Wymienić ramię pazurówZnaczne zanieczyszczenie paszyZa duża szerokość pokosuW pozycji przed nawrotką jeden zwirników opada, drugi podnosi sięWirnik nie może się dostosowaćdo nierówności podłoża.Nie funkcjonuje nastawieniegłębokości roboczejNastawiono za głęboką głęb. robocząPowyginane ramię(-ona) pazurówZa duża szerokość roboczaZa niskie obrotyWirnik nie został podniesiony aż dopozycji przed nawrotką maszynyDolny wahacz ciągnika nastawiony zawysoko lub za niskoUszkodzony bezpiecznikNastawić mniejsząWymienić ramionaZmienić szerokośćroboczą SwadroZwiększyć obrotyTak długo włączać hydraulikę, ażramiona wirnika dotkną zderzakówWyregulować ramę w poziomie(wysokie czopy wahaczy ca. 63 cm)Wymienic bezpiecznik w szafcerozdzielczej przykręconej do ramy.


A1 Instrukcja montażu(pierwsze zmontowanie)A1.1 Przygotowanie• Przy czynnosciach pielęgnaycjnych, konserwacyjnych, naprawczych imontażowych wykonywanych na zgarniaczu, z reguły wyłączamy wałek czopowy.• Gasimy silnik, wyjmujemy kluczyk zapłonowy.• Ciągnik i zgarniacz zabezpieczamy przed odtoczeniem!A1.2 Przełożenie kół podwoziaPodczepiamy maszynę do ciągnika i zabezpieczamyprzed niepożądanym odtoczeniem. Demontujemy koławraz z trzpieniami osi i zamontowujemy na zewnątrz.Stosujemy wyłącznie odpowiednisprzęt do podnoszenia oraz narzędziado montażu.W stanie gotowym do pracy maszynamoże poruszać się z kołamizamontowanymi na zewnątrz –niebezpieczeństwo przewrócenia się!800 Nm800 NmSW700039A1.3 Montaż płachty pokosówPłachtę zatrzymującą pokosy montujemy międzywirnikami, poniżej ramy podłużnej. Listwa kątowa (5)jest zamontowana fabrycznie na maszynie.wzmocnienie (1) (bednarka 3 x 40 x 540; 4 szt.)pręt stalowy (2) (okr. 20 x 595)płachta (3)bednarka (4) ( 2 x 30 x 1065; 2 szt.)listwa kątowa (5)śruby (M6x25)podkładka (6,4x18x1,6)nakrętka zabezpiecz. (NM 6)śruby (M 10x50)nakrętka zabezpiecz. (NM 10)tulejka osłonowa (6) (PCW 40 x 5 x 100; 4 szt.)Tulejke osłonową (6) nasuwamy na wzmocnienie (1)i wraz z pretem okrągłym (2) wsuwamy w kieszeniepłachty (3). Płachtę przykrącamy bednarką (4) dolistwy kątowej (5). Pręt okrągły (2) przykręcamymiedzy listwę kątową a łącznik. Śrube mocującadociągamy jedynie na tyle, by pręt okrągły mógł sięswobonie poruszać.


A1.4 Montaż tablicostrzegawczychZestaw tablic ostrzegawczych (1) został już wstępniezmontowany. Mocujemy tenj zespół do podwozia zapomocą śrub z łbem sześciokątnym, podkładek iblach mocujacych (2).A1.5 Montaż instalacjioświetleniowejKiabel łączący prowadzony od gniazdawtykowego do tylnych lamp został już fabrycznieułożony w ramie podwozia.Kabel z wtykiem od lampy tylnej montujemy wśrodku tablicy ostrzegawczej tak, by była onawidoczna z tyłu. Montaż uzupełniamy zakładjąclampę pozycyjną wraz z blachą mocującą.Sprawdzamy, czy połączenie jest trwałe. Kabel (1)wsuwamy na powrót w ramę podwozia isprawdzamy działanie oświetlenia.


… konsekwetnie, kompetentnieMaschinenfabrikBernard Krone GmbHHeinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle,POB 11 63, D-48478 Spelletelefon: +049 (0) 59 77/935-0telefaks: +049 (0) 59 77/935-339Internet: http://www.krone.de;e-mail:info.ldm@krone.de

More magazines by this user
Similar magazines