Raamatupidaja ametijuhend

konguta.ee
  • No tags were found...

Raamatupidaja ametijuhend

Kinnitan:Aivar ÕunKonguta vallavanem29. märts 2010KONGUTA VALLAVALITSUSE RAAMATUPIDAJA AMETIJUHENDI Üldosa1.1 Ametinimetus: raamatupidaja1.2 Nimetab ametisse: vallavanem1.3 Allub: finantsjuhile1.3 Alluvad: puuduvad1.4 Asendaja: finantsjuht1.5 Asendab: finantsjuhti (vallavanema käskkirjaga antud volituste piires) tema äraolekul.II Ametikoha eesmärk:2.1 Raamatupidamisarvestuse pidamine, raamatupidamisdokumentide vormistamine ja säilitamine.2.2 „Konguta valla Teataja“ toimetamine.III TeenistusülesandedRaamatupidaja ülesanneteks on:3.1 kassaarvestuse pidamine, sularaha arvelduste teostamine vallakassas;3.2 raamatupidamisalaste nõuete ja kohustuste arvestus;3.3 algdokumentide raamatupidamisregistrisse kirjendamine;3.4 koolituskulude arvestamine teiste valdadega;3.5 varude (toiduained) ja eelarveväliselt arvestatava varaga seotud arvestuse pidamine, aruandluseesitamine, inventeerimiskomisjoni töös osalemine;3.6 statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;3.7 valla finantsjuhile raamatupidamisandmete esitamine;3.8 eelarve täitmise jälgimine ja finantsjuhi informeerimine kõrvalekalletest;3.9 aasta algul raamatupidamisdokumentide arhiivi esitamine;3.10 vallavalitsuse struktuuri teenistujate ja töötajate kohta tööajatabelite koostamine;3.11 valla bussitellimuste vastuvõtmine ja bussijuhile teekonnalehtede väljastamine javastuvõtmine;3.12 valla ajalehele igakuise infomaterjali kogumine, kogutud materjali toimetamine ja selleedastamine trükikojale trükkimiseks ning vallalehtede üleandmise korraldamine Eesti Postilekojukande teostamiseks ja kodulehele paigutamiseks;3.13 täidab kõiki vallavanema, finantsjuhi või neid asendava töötaja seaduslikke korraldusi.IV Õigused ja vastutusRaamatupidajal on õigus:4.1 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente KongutaVallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste juhtidelt vastavalt kehtivale korrale;4.2 teha finantsjuhile ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremakskorraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;4.3 saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust;4.4 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ningtehnilist abi nende kasutamisel.


Raamatupidaja vastutab:4.5 raamatupidaja vastutab talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talleteenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvateandmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;4.6 talle teenistusülesannete täitmiseks usaldatud vara ja dokumentide säilimise ning sihipärasekasutamise eest.V Kvalifikatsiooninõuded ja isikuomadusedKvalifikatsiooninõuded:5.1 omab vähemalt raamatupidamislikku või majanduslikku eriharidust;5.2 tunneb tööks vajalike arvutiprogramme.Vajalikud isikuomadused:5.3 kohusetundlikkus, ausus ja usaldusväärsus, tasakaalukus, hea kohanemisvõime, täpsus,stressitaluvus.VI Palk, hüvitised ja sotsiaalsed garantiidRaamatupidaja:6.1 palgamäära kinnitab volikogu;6.2 teenistuslähetuse ja täiendkoolituse kulud hüvitatakse seadusandlusega kehtestatud tingimustel,ulatuses ja korras, kusjuures säilitatakse ametipalk;6.3 raamatupidajale laienevad ATS-is toodud avalikule teenistujale ettenähtud sotsiaalsed garantiid(lisapuhkus jmt);6.4 teenistuskohustuste hea täitmise korral ergutuste kohaldamine.VII Ametijuhendi muutmineRaamatupidaja ametijuhendit võib muuta:7.1 kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsusetööd, kuid mitte enam kui kord eelarveaasta jooksul;7.2 vallavanema ja raamatupidaja kokkuleppe alusel;7.3 raamatupidaja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioonid, nõutav erialaneettevalmistus ega palk, raamatupidaja tööülesannete maht ei suurene oluliselt;7.4 uue raamatupidaja teenistusse võtmisel.Ametijuhendiga tutvunud:Elle PeriRaamatupidaja

More magazines by this user
Similar magazines