Srpen - Okno do kraje

oknodokraje.cz
  • No tags were found...

Srpen - Okno do kraje

Cestovní ruch: Kraj využil šanci investovatZlínský kraj – Čtyři nemocnice vlastněnéZlínském kraje se nebudou v žádném případěprodávat ani pronajímat. Počítá s tímkrajským zastupitelstvem schválená strategickákoncepce zdravotnictví. Dokument mázhruba sedm stovek stran, na jeho zpracováníse podíleli zástupci nemocnic, lázeňskýchzařízení i poskytovatelů ambulantní péčev regionu, zdravotních pojišťoven, oponentiz oblasti ekonomiky a další specialisté. „Počítámes tím, že komplexní specializovaná péčebude soustředěna do zlínské krajské nemocnice.Ostatní nemocnice ve Vsetíně, Kroměřížia Uherském Hradišti, budou rozvíjet a zkvalitňovatpředevším základní péči v oborechinterních, chirurgických a gynekologicko-porodnických,“poznamenal náměstek hejtmanazodpovědný za zdravotnictví Lubomír Nečas.„Ostatní, takzvané menší obory se mohouredukovat a přesunout třeba do jedné z nemocnic,“podotkl Nečas. V minulosti již napříkladzaniklo infekční oddělení ve vsetínskénemocnici. „Tento trend bude do budoucnapokračovat, například lůžkové kožní oddělenínemusí být ve třech nemocnicích, ale budeZlínský kraj – Do rozvoje cestovního ruchuve Zlínském kraji bylo v období let 2007 až2012 investováno sedm miliard korun, a topřevážně z evropských zdrojů. „Tato podporabyla skutečně velkorysá a nebude se opakovat.V tomto případě platí, že dobře už bylo,“komentoval výsledky své rozsáhlé analýzyekonom Petr Zahradník. Studii o vývoji cestovníhoruchu v kraji s predikcí dalšího vývojesi u něj objednala Centrála cestovního ruchuVýchodní Moravy (CCRVM), která zároveňuspořádala seminář. Na něm Petr Zahradníkkomentoval výsledky analýzy před pracovníkyz oblasti cestovního ruchu, podnikateli i zástupciveřejné správy.„Máme zájem na tom, aby se odborná veřejnostseznámila s reálnými fakty. Dnešnívýměna zkušeností a názorů byla podlemnohých účastníků přednášky klíčová projejich další strategické rozhodování,“ shrnulanadšené reakce publika Dana Daňová, ředitelkaCCRVM. Zahradník seznámil účastníkys předpokládaným vývojem příštího programovacíhoobdobí EU, v němž skončí Regionálníoperační programy (ROP) a nahradí jeintegrovaný IROP. „Podpora cestovního ruchuv něm bude obsahově významně odlišná,“upozornil Zahradník a dodal, že nově budoumuset projekty respektovat zejména územnípřístup a identifikovat přínosy pro celé danéúzemí. „Jednoduše nepůjde o rekonstrukciizolovaného hotelu, ale o jeho propojenív rámci územního celku, se sjezdovkou, cyklostezkami,službami i okolní přírodou. HotelNemocnice se prodávat ani pronajímat nebudoustačit třeba v jedné. Na to však máme deset ažpatnáct let, není to věc, která by se nyní řešila,“dodal Nečas. Kraj chce v okresních nemocnicíchzachovat ty obory, které jsou tam na vysokéúrovni.„Například v kroměřížské nemocnici velmidobře pracuje oddělení ORL, takže tam určitězůstane. Může se specializovat třeba i ortopedickéoddělení, které v této nemocnici je takéna dobré úrovni. V uherskohradišťské nemocnicijsou také obory, které jsou na dobré úrovni,takže se redukovat nebudou, ale mohoutam vzniknout spojené lůžkové fondy, tím seušetří náklady na provoz jednotlivých oddělení,“řekl náměstek. Cílem koncepce je mimojiné i snížit dluhy nemocnic, které je dlouhodobětíží. Zaměstnanost v nemocnicích by sesnižovat neměla.Krajské nemocnice čekají také velké investice,ve Vsetíně vznikne interní pavilon, v UherskémHradišti se staví centrální pavilon, dokončenby měl být příští rok. Zlínská nemocnice získávelký interní příjmový blok. V kroměřížskénemocnici se rekonstruují současné budovya nepředpokládá se výstavba nových. (red)Vybavení nemocnic je neustále modernizováno. Na snímku nová hybridní kamera ve zlínské nemocnici. Foto: Petr Zákutnýmusí být nositelem dalšího rozvoje,“ vysvětlilúzemní princip Zahradník. „Od roku 2007 bylodo rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském krajiprůměrně investováno ročně 1,6 mld Kč, cožpředstavuje 0,7 % regionálního HDP a 2,5 %všech investic v celém kraji. Pro porovnání,v rámci celé ČR bylo za 7 let proinvestovánov cestovním ruchu 25,5 mld Kč, což ročněpředstavuje asi 3,5 mld Kč, tedy pouze 0,1 %HDP. „Přesto bylo využití fondů EU významnýmprotikrizovým a prorůstovým faktorem,“dodal Zahradník. Ve Zlínském kraji byla celáčtvrtina investic směřována do výstavby čirekonstrukce hotelů a wellness zařízení, dalšívýznamnou část představovalo budovánícyklostezek, koupališť a podpora kulturních,sportovních a společenských aktivit. (baj)▪▪Budovy se dočkají opravZlínský kraj – Další investiční akce letošníhoroku schválili radní Zlínského kraje. Konkrétněse jedná o opravu střechy Domusociálních služeb v Návojné, odstraněníhavarijního stavu kotelen v Muzeu Kroměřížskav Kroměříži a o několik modernizacíškolských objektů. „Pokud se týká Domusociálních služeb v Návojné, krajská radaodhlasovala opravu a zateplení střechyvzhledem k tomu, že stávající střešní krytinaje v havarijním stavu a do půdních prostorzatéká,“ vysvětlil hejtman Stanislav Mišák.Kraj na tuto rekonstrukci uvolní ze svéhorozpočtu téměř šest a půl milionu korun.Další z investičních akcí schválených krajskouradou je odstranění havarijního stavukotelen Muzea Kroměřížska v Kroměříži a instalovánínové vzduchotechnické jednotkypro kinosál a šatny této příspěvkové organizace.Stávající kotelny umístěné v přízemía podkroví propojených objektů na Velkémnáměstí a v Pilařově ulici budou nahrazenynovou plynovou kotelnou v podkroví budovy.Tato investice si vyžádá čtyři milionya dvě stě šedesát tisíc korun.Radní rovněž odsouhlasili opravy a modernizaciněkolika středních škol: Například sedočká rekonstrukce nástavba budovy „J“Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnickév Uherském Hradišti, díky čemužbudou pro žáky i učitele zajištěny podmínkypro následné přemístění odbornéhovýcviku z dosud odloučeného pracoviště.Na tuto akci, která bude probíhat od září2013 do července 2014, kraj v letošním roceuvolní dva miliony a sto tisíc korun. Stavebníruch čeká také dvě zlínské střední školy:Střední průmyslovou školu Zlín, kde se připravujeoprava havarijního stavu topnéhosystému. „Akce bude realizována od srpnado září 2013 a vyžádá si z krajské pokladnytři miliony a sedm set padesát tisíc korun,“doplnil hejtman Mišák. Během letošníchprázdnin se uskuteční také oprava havarijníhostavu odpadů v kuchyni Gymnázia Zlín –Lesní čtvrť, do níž bude kraj investovat přesjeden milion korun.Okno do kraje / srpen 2013 strana 9


ozhovorinzerceKurátorkou sbírky historické obuvi je Miroslava Štýbrová. Foto: Ivo HercikJak se má obuvnické muzeum v novýchpodmínkách 14. budovy?Obuvnické muzeum se nyní stalo součástíexpozice Princip Baťa. Je skvělé, že něco takovéhove Zlíně vzniklo; chyběly tu informaceo historii firmy Baťa a spousta návštěvníků Zlínaje už dlouhou dobu postrádala. V původnímobuvnickém muzeu jsme v tomto směru poskytovalijen zkratkovité informace. Je přirozené,že byla sbírka zahrnuta do nové expozice.Velká část kolekce totiž pochází z baťovskéhoobdobí a produkce.Kdo znal obuvnické muzeum na bránědo továrního areálu, má důvod zhlédnoutobuvnickou část expozice po přestěhování?Určitě. Původně jsme vystavovali kolem 500 exponátů,teď se jejich počet zvýšil na 640. Nověprezentujeme i výrobky z produkce firmy Baťav zahraničí ve druhé polovině 20. století. Mámvelkou radost z toho, že v nových prostoráchmůžeme návštěvníkům ukázat i soubor obuvnickýchstrojů, které jsme od devadesátých letsbírali, a jež byly doposud uloženy v depozitáři.Většina je prvotřídně repasována, šest z nich jeplně funkčních, včetně dopravníku. Při zvláštníchpříležitostech budeme na těchto strojíchukazovat jednotlivé výrobní operace. Do expozicese podařilo zakomponovat i mnohá motivačníbaťovská hesla, třeba „Den má 86 400vteřin“ nebo „Nadšená žena – úspěšný muž“.Zajímavé jsou i mapy dokumentující export.Do kolekce obuvi přibyly mimo jiné čtyři položkyčínské obuvi, trepky z Orientu vyšívanézlaceným dracounem, a také luxusní secesnístřevíčky. Už vystavujeme i vojenské „půllitry“,na které se návštěvníci ptali.Co vás přivedlo k obuvnické historii? Vášstudijní obor byl trochu jiný…Po absolvování obchodní akademie jsem nastoupilajako sekretářka na tehdejší ředitelstvíČeského obuvnického průmyslu, které mělosídlo v mrakodrapu ve Svitu. Pracovala jsemtam asi dva a půl roku, než jsem odešla studovatna univerzitu. V odboru řízení výroby sevšechno točilo kolem bot. Tam jsem se trochupoučila o výrobě obuvi a to se mně hodilo později,když jsem byla pověřena – již jako muzejníhistorik – tehdejším ředitelem muzea PetremStarostou péčí o sbírkový fond vystavený v expoziciv areálu Svitu. Byla to velká výzva. A měMgr. Miroslava Štýbrová▪▪Specialistka na historii obouvání, dlouholetávedoucí obuvnického muzea.▪▪Narodila se v roce 1955 ve Zlíně.▪▪Absolvovala obor teorie a řízení kulturyna Filozofické fakultě Univerzity Palackéhov Olomouci.▪▪Od roku 1986 pracuje v Muzeu jihovýchodníMoravy ve Zlíně.▪▪Pořádá ve Zlíně od r. 1994 mezinárodníkonference (trienále) o historii obouvání.▪▪Vyučuje externě dějiny obouvání na Fakultěmultimediálních komunikací UTB.▪▪Je rozvedená, má jednu dceru.Štýbrová: Byla to výzva starat se o sbírku obuvito začalo velice bavit a baví mě to dosud. Jeskvělé, když vás těší to, co vás živí.Ještě něco dalšího v tomto oboru podnikáte?Za zmínku jistě stojí mezinárodní konferenceo historii obouvání. Pořádáme ji ve Zlíně jakotrienále od roku 1994. Sjíždějí se k nám historicia vědci z celého světa. Nechybí ani SonjaBaťová z Kanady. Tři dny se bavíme jen o botách.Mám také radost, že byla poměrně rychlevyprodána moje knížka Boty, botky, botičky,vydaná v roce 2009. Na podzim chystáme výstavu„Po cestách a cestičkách v botách a botičkách“do Muzea silnic a dálnic ve Vikýřovicích.A z rozsáhlé sbírky oděvů a oděvních doplňkůpřipravuji nyní výstavu do muzea v Nitře.Je podle vás něco typického pro obouvánív Česku v porovnání s cizinou?Firma Baťa kdysi povznesla kulturu obouvánía péči o nohy, ale dnes se již nedá říci, že bychompatřili k nejlépe obutým národům na světě.Dánské přísloví praví, že „i za mlčícího mluvíjeho boty“. A obligátní ponožky do sandálů, lodičkys dlouhými ostrými špičkami v době, kdycelý svět nosí špičky kulaté, špinavá obuv – tovše hovoří za nás. Vojtěch Cekota22. 8. 2013 28. 8. 2013strana 10 Okno do kraje / srpen 2013


kulturaCo nabízí expozice Princip BaťaHolešov – Výstavu snímků teprve sedmiletéhoKryštofa Vaňka, který se přes svůj nízký věk stačilstát známým fotografem, nabízí až do 29. záříZámecká galerie v Holešově. Projekt představujepadesát velkoformátových fotografií z Irskaa severní Moravy a pětadvacet drobnějších fotek.Kryštof fotografuje od svých tří let.Výstava je rozložena do dvou sálů a doplněnao projekci dokumentu natočeného o malémtvůrci. Fotografie z Irska odrážejí pohled, jakýmKryštof vidí tamější národní parky, a na snímcíchz Moravy jsou zachyceny jesenické vulkanity,okolí Slezské Harty a město Bruntál. „Snažímese podporovat holešovské umělce a Kryštofsi s ohledem na svou tvůrčí plodnost takovouvýstavu v rodném městě zaslouží,“ řekl ředitelMěstského kulturního střediska Holešov PavelChmelík. Podle kurátora výstavy, šéfa zdejší Zámeckégalerie, Vratislava Brázdila je na Kryštofovýchsnímcích obdivuhodná hlavně kompozicea autorova schopnost dívat se na svět přesPohled do baťovské expozice s dílnou strojní obuvnické výroby.Zlín – Unikátní expozice „Princip Baťa: Dnesfantazie, zítra skutečnost“ je od května otevřenav nově rekonstruované 14. budově továrníhoareálu ve Zlíně, která je součástí 14|15Baťova institutu. V expozici se návštěvníciseznámí nejen s historií a činností firmy Baťaod jejího vzniku až do současnosti, ale mohouprojet svět po stopách cestovatelů Hanzelky,Zikmunda, Škuliny a Ingriše a také vstoupitdo přítmí filmového kabinetu, kde získají informaceo historii filmové tvorby ve Zlíně.Nová expozice, kterou vytvořilo Muzeum jihovýchodníMoravy ve Zlíně, nabízí velké množstvízajímavých fotografií, plakátů, archivníchdokumentů a spoustu unikátních předmětů.Návštěvníci si zde mohou prohlédnout obuvhistorickou, obuv přivezenou baťovskýminákupci ze všech koutů světa a také obuvvyráběnou firmou Baťa. „Svou krásou a technickýmprovedením každého jistě zaujme kolekcehistorických obuvnických šicích strojů,na kterou navazuje výrobní linka firmy Baťa.Unikátními exponáty jsou letadla vyráběnáfirmou Baťa ve 30. letech 20. století – kluzákZLIN Z-I a sportovní letadlo ZLIN Z-XII a takéautomobil Tatra 87, kterým inženýři Hanzelkaa Zikmund v letech 1947-1950 procestovaliAfriku a Jižní Ameriku,“ přiblížila Yvona Činčováz historického oddělení muzea. Cesty H+Zpřipomíná také řada exotických předmětů,které z nich přivezli.Děti i dospělí se potěší ve filmovém kabinetu,kde na ně mimo jiné čekají scény z oblíbenýchpohádek. Návštěvníci expozice si mohou odpočinoutpři sledování reklamních baťovskýchfilmů a filmů z archivu H+Z nebo z produkcezlínských filmových ateliérů. Pobavit se mohoupři některé z tematických her. (red)Sedmiletý fotograf vystavuje na zámkuFoto: archiv MJVMMladý fotograf Kryštof Vaněk.hledáček fotoaparátu. „Je důležité si uvědomit,že neposuzujeme práci dospělého člověka, aledítěte,“ dodává.Kryštof Vaněk chodí s foťákem na krku od dvoulet. Tehdy dostal od rodičů nefunkční fotoaparátjen tak na hraní a napodoboval to, co u nichviděl. První snímky udělal asi o rok pozdějia dnes pracuje s vlastní zrcadlovkou. Kompozicesi vytváří sám. Má rád západy slunce. (red)▪▪Akademie V. Hudečka posedmnáctéLuhačovice – Sedmnáct let se stávají moravskélázně Luhačovice dostaveníčkem„Mistra a studentů“. I tak by se dal nazvatprojekt Akademie Václava Hudečka. SdruženíV. Hudečka jej letos pořádá od 29. červencedo 9. srpna. Po tuto dobu dvacetvybraných studentů z celé ČR i ze zahraničízískává v individuálních hodinách nové poznatkypod vedením světově uznávanéhovirtuosa. Na absolventských koncertechse pak představují veřejnosti. Akademiíuž prošlo během její historie na tři sta studentů.Akademie získala finanční podporuZlínského kraje a koná se pod záštitou hejtmanaStanislava Mišáka.▪▪Léčivé rostliny a jejich dvojníciValašské Meziříčí – Pracovníci Muzea regionuValašsko ve spolupráci s odborníky z Ostravskéhomuzea představí na zámku Kinskýchve Valašském Meziříčí výstavu Léčivérostliny a jejich dvojníci. Cílem je upozornitna rostliny s léčivými vlastnostmi, které téměřz přírody vymizely, ať už nadměrnýmsběrem nebo zničením míst, na kterýchpřirozeně rostou. Návštěvníci se seznámíi s historií lékáren a lékárenství na Valašsku.Výstavu doplňuje původní zařízení baroknílékárny „U orla“ z Ostravy-Hrušova. Nechybíani historie a osudy lékáren valašskomeziříčskéhoa vsetínského okresu až do roku1960. Pro zvídavé návštěvníky je připravenainteraktivní pracovna, ve které si mohouvyzkoušet namíchat čajovou směs neboochutnat různé druhy bylinek. Výstava potrvádo 3. listopadu.▪▪Oldšava reprezentovala v IndonésiiUherský Brod – Z úspěšného zájezdu do Indonésiese v minulých dnech vrátili členovéfolklorního souboru Oldšava z UherskéhoBrodu. „Českou republiku jsme reprezentovalina festivalu Erau International Folklore& Art Festival na Borneu a také na ostrověJáva v Yogyakartě,“ uvedla vedoucí souboruIvana Sušilová. Výjezd souboru podpořilsvým příspěvkem také Zlínský kraj. Oldšavaje zájmové folklorní sdružení tanečníkůa zpěváků v Uherském Brodě. Repertoárbývalých Olšaváků čerpá z Uherskobrodska,Luhačovského Zálesí a MoravskýchKopanic.▪▪Herec Chmela také fotíUherské Hradiště – První výstava IgoraChmely, který se vedle své herecké profesezabývá už dlouhou dobu fotografováním,byla otevřena v Galerii Slováckého muzeav Uherském Hradišti. Nejedná se však o nahodilouzálibu s pomocí moderní digitálnítechniky, ale své fotopřístroje si Chmelasám vyrábí nebo upravuje do originálníchpodob. Je obdivovatelem camery obscury,která je pro něho tajuplným prostředkempro zachycování reality. Jde o první velkouautorskou výstavu. Bude otevřena do polovinyletošního září.Okno do kraje / srpen 2013 strana 11


UTB nabízí studium seniorůmZačít studovat je možné v každém věku.Tuto větu mají na paměti senioři, kteří každýrok zasedají do lavic univerzity třetího věku(U3V). Ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Batifunguje toto studium již od roku 2002.„Ke studiu U3V se můžou hlásit lidé od 50 letvěku nebo lidé s přiznaným invalidním důchodem.Není přitom vůbec rozhodující, jestli majímaturitu nebo jaké mají předchozí vzdělání – jeto zájmové a neprofesní vzdělávání, jehož poznatkyposluchači využijí pro sebe, ne v profesnímživotě,“ říká koordinátorka U3V na UniverzitěTomáše Bati Jarmila Hřebíčková.Výuka U3V trvá dva roky a probíhá vždy jednouza 2 týdny. Od roku 2012 má studium novoustrukturu: v prvním roce absolvují všichni posluchačispolečný základní cyklus přednášek,na který ve druhém roce navážou specializovanécykly zaměřené na oblast studia jednotlivýchfakult univerzity. Konkrétní cyklus si posluchačivolí na konci prvního ročníku, vybíratsi přitom můžou z oborů společenskovědních,ekonomických a výtvarných. „Výjimkou je cyklusPočítače v praxi, který je dvouletý,“ uvádíJarmila Hřebíčková. Po dvou letech se zájemcimůžou přihlásit do dalšího specializovanéhocyklu, takže studovat lze vlastně pořád.Jak studium U3V probíhá? Na začátku jsou posluchačislavnostně imatrikulováni. Během studiapak neskládají žádné zkoušky ani zápočty,pouze na závěr každého semestru vypracujíseminární práci. „Protože jde o zájmové studium,které není orientované na výkon, nemusímít nikdo strach ze studijních neúspěchů,“ říkáJarmila Hřebíčková. Na závěr studia obdrží absolventipři slavnostním ceremoniálu osvědčenío absolvování U3V.Předávání osvědčení o absolvování.Vernisáž výstavy děl posluchačů U3V.Pro seniory je studium na U3V nejen příležitostík prohloubení vzdělání, ale má pro něi společenský význam: mezi spolužáky mohounajít nové přátele, rozvíjejí sociální kontaktya aktivně tráví volný čas. Studenti výtvarnýchkurzů navíc pořádají i výstavy svých děl. V minulýchletech proběhly výstavy třeba v lázeňskéhale Vincentka v Luhačovicích nebove zlínské galerii Pod Radnicí. Práce seniorůzdobily také prostory jednoho z oddělení v Baťověkrajské nemocnici. Kurzy U3V neprobíhajípouze ve Zlíně, ale také v Uherském Hradišti,ve spolupráci se Střední průmyslovou školouve Vsetíně a ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížskataké v Kroměříži. V akademickém roce2012–2013 navštěvovalo U3V 615 seniorů, 269z nich v červnu své studium úspěšně ukončilo.V současné době je možné si podávat přihláškyke studiu na následující akademický rok.Z historie U3VHistorie U3V v Evropě sahá do roku 1973, kdyvzniklo první studium tohoto názvu na Univerzitěsociálních věd ve francouzském Tolouse.Jeho základním cílem bylo zlepšit kvalitu životalidí třetího věku prostřednictvím vzdělávacíchprogramů. V českých podmínkách vznikalyprvní seniorské kurzy od 80. let 20. století a postupněbyly zakládány U3V na veřejných vysokýchškolách.Na Univerzitě Tomáše Bati byl první ročník studiazahájen v říjnu roku 2002. Ve dvou přednáškovýchcyklech studovalo 85 posluchačů,přičemž zájem značně převyšoval početmíst. O dva roky později byla zahájena výukave Vsetíně, v roce 2006 v Kroměříži a od roku2010 přibyla výuka i v Uherském Hradišti. (jm)zajímavosti, soutěž▪▪Vzdělávat se je možné v každém věkuStudium na vysoké škole – to nejsou jenmladí posluchači, kteří po maturitě pokračujíhned na vysokou školu. Univerzityumožňují také studium lidem v každémvěku, a to díky kurzům, respektive programůmceloživotního vzdělávání. „Jdeo vzdělávání, které umožňuje jeho účastníkůmzískávat znalosti, doplňovat, prohlubovat,obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti,kvalifikaci a odbornou způsobilostk výkonu specializované činnosti,“ říká prorektorUniverzity Tomáše Bati ve Zlíně prosociální záležitosti David Tuček a pokračuje:„Vzdělávání může mít různou formu. Buďse může jednat o vzdělávání ve studijníchprogramech univerzity, nebo o vzděláváníspecializační a rekvalifikační, o tematickévzdělávání formou kurzů či odbornýchpřednášek, nebo o soustředění, které jemožné upravit na míru konkrétní firmě.“Nabídka celoživotního vzdělávání je tedyotevřená zájemcům různého věku, odbornéhozaměření a předchozího vzdělání.Zlínská univerzita nabízí téměř 100 kurzůtohoto typu vzdělávání. „Do celoživotníhovzdělávání patří i program Univerzitytřetího věku. Zatímco akreditované kurzynebo programy celoživotního vzděláváníznamenají pro jejich účastníky zvýšení kvalifikace,univerzita třetího věku je zájmovéstudium,“ uzavírá David Tuček.Soutěžní otázka: Skládají se během studiana univerzitě třetího věku zkoušky?Odpověď posílejte na emailovou adresusoutez@oknodokraje.cz nebo na adresuOkno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01Zlín do 10. srpna. Výherci (5., 25. a 50. příchozísprávná odpověď) budou odměněni.▪▪Minulé kolo soutěžeSprávná odpověď: Letoun L 410 byl zalétávánv roce 1969.Výherci: Aleš Bánovský (Zlín), Věra Vránská(Valašské Meziříčí), Klára Bližňáková (Brumov-Bylnice)inzerceGENERÁLNÍ PARTNERPOŘÁDÁ RUDOLF JELÍNEK A.S., NEDOMYSLENO, S.R.O.A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ SDRUŽENÍ „VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ“HLAVNÍ PARTNERHLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI23.–24. 8. VIZOVICEAREÁL LIKÉRKY R. JELÍNEKVíno Prokešwww.trnkobrani.czKRYŠTOFCHINASKI ● ČECHOMORNO NAME●MIRO ŽBIRKA●PRAŽSKÝ VÝBĚRUDG DAVID KOLLER CHARLIE STRAIGHT VYPSANÁ FIXA● ● ●●VISACÍ ZÁMEK PORTLESS FLERET STO ZVÍŘAT ● ●XINDL X●RYBIČKY 48 NEBE KOSOVCI DILATED KOBLÍŽC! XAVIER BAUMAXA● ● ● ● ●BÍLÉ DIVADLO OSTRAVA HBO NA STOJÁKA! (MILOŠ KNOR A TOMÁŠ MATONOHA)●PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: www.ticketstream.cz –®A V OBVYKLÝCH PŘEDPRODEJÍCHOkno do kraje 190 x 65.indd 1 17.7.2013 14:54:24Okno do kraje / srpen 2013 strana 13

More magazines by this user
Similar magazines