DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - CZ Dražby a.s.

czdrazby.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - CZ Dražby a.s.

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, zapsané na listu vlastnictví č. 231, kat. území Dřetovice, jsou ve vlastnictvíVěry Bulantové, nar. 17.6.1943, Dřetovice 45, 273 42 Stehelčeves (podíl ve výši 1/2) a Moniky Procházkové, nar. 24.7.1969, Dřetovice 45,273 42 Stehelčeves (podíl ve výši ½).Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - v dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací.Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.Jedná se o samostatně stojící domek na mírně svažitém terénu, je jednopodlažní s krovem sedlovým s valbami, podkroví ječástečně využité. Základy domu nejsou izolovány, spodní část obvodového zdiva je poškozena vzlínající zemní vlhkostí. Stavba jez počátku minulého století, k domu bylo přistaveno zádveří přibližně před 40 lety, součástí nemovitosti je kůlna se zastavěnouplochou 19,20 m2. Vnitřní vybavení objektu je zastaralé, povrchy stěn jsou napadené plísní. Vytápění je ústřední, k domu jepřivedena voda, elektro a plyn z veřejný ch inženýrských sítí. Údržba domu je zanedbaná. Obec Dřetovice má necelých 500obyvatel a je vzdálená 9 km severovýchodně od Kladna, kde je veškerá občanská vybavenost. Vzdálenost od Prahy je 27 km.Pozn.: znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti.Úplné znění znaleckého posudku naleznete na www.czdrazby.cz.4.Prohlídka předmětu dražbyProhlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:Dne 8.4.2013 ve 13:45 hodinDne 9.4.2013 ve 13:45 hodinInformace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.Místo prohlídky se stanovuje před budovou, která je předmětem dražby.5.Cena předmětu dražbyCena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podala soudní znalkyně jmenovaná rozhodnutímKrajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987, pod č. j. 2341/87 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady – spec.nemovitosti, Ing. Marcela Odstrčilová, Meziškolská 103/11, 417 12 Proboštov, posudek ze dne 22.1.2013, pod číslem 2520/124/2011-A, ato na částku 1.450.000,00Kč slovy: Jedenmiliončtyřistapadesáttisíckorunčeských.6.Nejnižší podání a minimální příhozNejnižší podání stanovuje dražebník ve výši 1.090.000,00Kč (slovy:Jedenmiliondevadesáttisíckorunčeských).Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, stanovuje dražebník ve výši 10.000,00 Kč.Draží se v českých korunách.7.Dražební jistotaDražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena:a. bankovním převodem na účet dražebníka číslo účtu 4350730001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a. s., variabilní symbolúčastníka dražby: fyzická osoba – RČ, právnická osoba – IČ. Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpisz účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.b. v hotovosti k rukám dražebníka v den konání dražby a to v místě konání dražby v době stanovené pro zápis účastníkůdražby, pokud je dražební jistota stanovena ve výši maximálně do výše 350.000,-Kč. Dokladem o složení dražební jistoty jepokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem.c. v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, pokud je dražební jistotastanovena ve výši maximálnědo výše 350.000,-Kč. Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní nebo jiný doklad vyhotovenýdražebníkem.d. formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předatdražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřiteleCZ Dražby a. s. Strana 2 D/137/2013,D/137/2013-A

More magazines by this user
Similar magazines