Županijska kronika broj 210 - Osječko baranjska županija

obz.hr
  • No tags were found...

Županijska kronika broj 210 - Osječko baranjska županija

ISSN 1331-288Xwww.obz.hrŽUPANIJSKA KRONI KAINFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOsijek, 15. lipnja 2012.Godina XIX. broj 210


4 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.zočni i brojni ugledni gosti kojima se prigodnimgovorom obratio župan dr.sc. Vladimir Šišljagić."Ne tako davno Slavonija i Baranja bila je žitnicaEurope, obećani i bogati kraj u kojem su u potraziza boljim životom svoj dom nalazile brojneobitelji iz drugih dijelova Lijepe naše i susjednihzemalja. S razlogom, jer ovaj dio Hrvatskeima sve prirodne razvojne potencijale i vrijedneljude koji znaju stvarati nove vrijednosti i odgovoritinajvećim izazovima i krizama.", podsjetioje Župan i nastavio: "Prije 14 godina nismo moglinaslutiti izazove i probleme s kojima se danassuočavamo na globalnom, nacionalnom i lokalnomplanu. Očekivali smo ubrzani razvitak ratomopustošenog gospodarstva, prosperitet našegzavičaja i cijele Hrvatske, priželjkivali članstvo ueuropskim institucijama i skori ulazak u Europskuuniju. Očekivanja i želje samo su nam se djelomičnoostvarile. Teško je prihvatiti stvarnost daje Slavonsko-baranjska regija 14 godina od završetkaDomovinskog rata i dalje najsiromašnijidio Republike Hrvatske u kojoj je gospodarstvoi poljoprivreda na koljenima, radnici na Zavoduza zapošljavanje, a mladi ju napuštaju u potraziza poslom i egzistencijom.""Promišljajući razvoj Osječko-baranjske županijeu kojoj je čak 261.000 hektara obradivihpoljoprivrednih površina, usmjerili smo se na intenzivnopoticanje biljne i stočarske poljoprivredneproizvodnje. Pokrenuli smo preko 70 razvojnihprojekata u funkciji podizanja kvalitete primarneproizvodnje, razvoju prerade, plasmana i trženjapoljoprivrednih proizvoda, očuvanja prirodnihresursa i oživljavanja ruralnog prostora. U oveprojekte svake godine je uključeno više od 7 000korisnika za što je iz županijskog proračuna u protekle3 godine izdvojeno preko 200 milijuna kuna.U tijeku je priprema projektne dokumentacije zanavodnjavanje velikog sustava Baranja vrijednosti100 milijuna kuna, a završene su i pripremneradnje za realizaciju sustava navodnjavanjaKarašica na 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.Danas smo prva županija u RH po rastuu proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, voća i povrća.Proizvodnja hrane je u globaliziranom svijetustrateška odrednica i mi smo to na vrijeme prepoznalikao svoju veliku razvojnu šansu. I zato smouporni u realizaciji postavljenog strateškog ciljakojim Slavonija i Baranja mora postati centarprehrambene industrije i proizvodnje hrane za domaćei europsko tržište", zaključio je Župan prikazstanja u poljoprivredi i prehrambenoj industriji."U proteklih pet godina stvorili smo sve preduvjeteza razvoj kontinentalnog turizma. Uredilismo prostor i proglasili 12 turističko-vinskih cestana kojima se nalaze brojna obiteljska turističkagospodarstva sa smještajnim kapacitetima, kušaonicevina, vinski podrumi i ugostiteljski objektis ponudom vrhunskih vina iz naša 4 vinogorja inadaleko poznati autohtoni gastronomski proizvodi.Ubrzani razvoj turističke ponude doveo jeOsječko-baranjsku županiju u sam vrh turističkihdestinacija kontinentalne Hrvatske. Ove jeseniočekujemo završetak izgradnje riječne putničkeluke u Batini, a do kraja lipnja i luke u Aljmašušto će zasigurno značajno obogatiti turističku ponudunaše Županije.U našoj Županiji najveći je broj osnovanih ivećim dijelom infrastrukturno opremljenih poduzetničkihzona u RH u koje je do sada usmjerenoviše od 45 milijuna kuna županijskih sredstava.U tim zonama posluje više od 300 poduzetnika sapreko 6.000 zaposlenika.""Na području Osječko-baranjske županijedo sada je od strane Europske komisije i drugihmeđunarodnih izvora odobreno 211 projekataukupne vrijednosti 100 milijuna eura, što predstavljanajbolji rezultat u Republici Hrvatskoj! Tosamo potvrđuje koliko smo bili u pravu kada smoprije sedam godina osnovali Regionalnu razvojnuagenciju Slavonije i Baranje i otvorili vlastiti Uredu Bruxellesu."Ukazujući na problem nedostatnog fiskalnogkapaciteta, dr.sc. Šišljagić je naglasio: "Sadašnja


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 5porezna politika kojom državna blagajna raspolažečak sa 92 % cjelokupnih javnih financija nemože osigurati održivi razvoj jedinica lokalne ipodručne samouprave. Više je nego očito da jeupravo ovakva neodrživa financijska, administrativnai politička centralizacija značajno pogodovalanarasloj korupciji i kriminalu u svim strukturamadruštva, što je Hrvatsku dovelo u značajnosloženiju i težu gospodarsku situaciju od većinezemalja članica EU.U skladu s tim želimo prihvatiti dobra rješenjai standarde EU kojima se fiskalnom decentralizacijomkroz porezni sustav, budućim regijamai lokalnim zajednicama osigurava značajno višenovca i slabi mogućnost političkog odlučivanjaiz jednog centra moći. Samo kroz regionalizaciju,decentralizaciju i ozbiljnu reviziju poreznog sustavaHrvatska može osigurati ujednačen, ravnomjerani održiv razvitak, a svojim budućim regijamaravnopravnu poziciju u odnosu na sadašnjegospodarski značajno jače regije zemalja članicaEU."usmjeriti gospodarstvo na put oporavka i ubrzanograzvitka koji će nam osigurati konkurentnogospodarstvo u europskoj zajednici naroda", zaključioje župan Šišljagić svoje obraćenje okupljenimana svečanosti obilježavanja Dana Županije.Tijekom sjednice prikazan je i dokumentarnifilm "Osječko-baranjska županija 2009.-2012.", ostanju Županije i županijskim razvojnim projektima.Za umjetnički dio programa zaslužni su bilizbor i orkestar HNK u Osijeku.Sjećajući se žrtava ugrađenih u temelje neovisnostiRepublike Hrvatske i njezine cjelovitosti,izaslanstva Županije, Grada Osijeka, Hrvatske vojskei Policije te udruga proizašlih iz Domovinskograta, sutradan, 2. lipnja su položila vijence predKapelicu Kraljice mira koju je Županija podigla1995. godine u sklopu Krunske utvrde u Osijeku."Snage, volje, znanja i upornosti nikada namnije nedostajalo, ni u vrijeme stvaranja Hrvatskedržave kada su nam dragi prijatelji, rođaci, majkei očevi ginuli na braniku Domovine, niti danaskada se suočavamo s ozbiljnom gospodarskom,društvenom i moralnom krizom.Znam da je teško rješavati brojne problemekoji nas opterećuju u vrijeme krize i recesije, aličvrsto vjerujem da zajedničkim i upornim radomi društvenim angažmanom za opće dobro možemo


6 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.25. sjednica12. lipnja 2012.DONESEN REBALANSŽUPANIJSKOG PRORAČUNAJedan od temeljnih razloga izmjene i dopune Županijskog proračuna (a time i sazivanja sjedniceŽupanijske skupštine koja o tome odlučuje) jest nužnost njegovog usklađivanja s odlukama Vlade RepublikeHrvatske o visini decentraliziranih sredstava koje su donesene tek 3. svibnja 2012. godine. No,usporedba s prethodnim razdobljem kazuje da su odobrena sredstva za materijalne i financijske rashodeosnovnih i srednjih škola u odnosu na sredstva odobrena u 2011. godini manja za 1.593.837,00 kuna uosnovnom školstvu i 961.994,00 kuna u srednjem školstvu. U strukturi materijalnih i financijskih rashodanajveći udio čine troškovi energenata, prijevoza učenika osnovnih škola kao i prijevoza zaposlenikasrednjih škola koji se stalno povećavaju. Ukoliko se nastavi s ovakvim trendom rasta cijena energenatadovest će se u pitanje mogućnost osiguranja minimalnih financijskih standarda u osnovnom i srednjemškolstvu što za posljedicu može imati nemogućnost realizacije nastavnog plana i programa. Ovo upozorenjepratilo je prijedlog rebalansa Proračuna koji je Skupština razmotrila na svojoj 25. sjednici 12.lipnja. Čak 9 od 23 točke dnevnog reda ove sjednice bile su u funkciji ili povezane s ovim dokumentom.Skupština je prihvatila prijedlog predsjednika mr.sc. Zlatka Maksimovića te utvrdila dnevni redove sjednice tako da obuhvaća točke:1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Skupštine Županije2. Pitanja i prijedlozi vijećnika3. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinua) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjskežupanije za 2012. godinub) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na područjuOsječko-baranjske županije za 2012. godinu


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 7c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko baranjske županijeza 2012. godinud) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županijeza 2012. godinu4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinua) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012.godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinub) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjskežupanije za 2012. godinu5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenimustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova zastarije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnihi financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2012.godini8. Prijedlog Izmjena Programa višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financiratisredstvima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjskažupanija9. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnogškolstva na području Osječko-baranjske županije u 2012. godinib) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjihškola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini10. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2012. godinib) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskihobjekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini11. Prijedlog Zaključka o raspodjeli viška prihoda Galerije likovnih umjetnosti Osijek12. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2011. godinu13. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2011. godini14. Izvješće o poslovanju Ekos d.o.o. Osijek za 2011. godinu15. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2011. godini


8 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.16. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2011. godinu17. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na područjuOsječko-baranjske županije u 2011. godini18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Našice19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama StatutaGlazbene škole Franje Kuhača Osijek20. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" ProračunaOsječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2012. godine21. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivačOsječko-baranjska županijaa) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Beli Manastirb) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja DonjiMiholjacc) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Đakovod) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Našicee) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvoOsječko-baranjske županijef) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćneosobe Beli Manastirg) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za obnovu osječke Tvrđe22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr. FranjoTuđman", Beli Manastir23. Prijedlog Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnicaOsijek d.d.Izmijenjeni i dopunjeni programijavnih potrebaIzmjene i dopune programa javnih potrebapredložene su u funkciji utvrđivanja politike kojasvoj izražaj ima u predloženom rebalansu godišnjegŽupanijskog proračuna.Vijećnik Ivica Čeme predložio je da se Galerijilikovnih umjetnosti u Osijeku smanji iznossredstava za 50.000,00 kuna, a da se taj iznos dodijelinovoj stavci u Programu javnih potreba ukulturi - Festivalu "Dani slavonske šume".Vijećnica Ivanka Majbaum izrazila je zadovoljstvošto su prepoznate potrebe školskih knjižnicačije je opremanje Osječko-baranjska županijaodlučila sufinancirati, s nadom da će se ta sredstavau budućnosti povećavati.Župan Vladimir Šišljagić odgovorio je da ćese nastaviti podupirati javne potrebe i knjižničarstvai kulture. Naglasio je da Osječko-baranjskažupanija festival "Dani slavonske šume" u kontinuitetusufinancira kroz više stavki Proračuna i ktome podupire više od 250 manifestacija godišnjediljem Županije.U ponovnom obraćanju Županu vijećnik IvicaČeme tražio je da se festival "Dani slavonskešume" uvrsti kao posebna stavka u Program javnihpotreba u kulturi, no Župan je istaknuo da serazličitim udrugama našičkog područja dodjeljujesuma daleko veća od 50.000,00 kuna.Prihvaćen rebalans Županijskogproračuna za 2012. godinuProračun Osječko-baranjske županije za2012. godinu ovim izmjenama i dopunama povećatće se sa 323.311.468 kuna na 346.476.397,16


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 9kuna, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela zajavne financije Snježana Raguž. Istaknula je dado izmjena i dopuna Proračuna dolazi zbog potrebeusklađivanja s Odlukom Vlade o minimalnimstandardima za decentralizirane funkcije te zbogusklađivanja Proračuna s Godišnjim izvještajemo izvršenju Proračuna za 2011. godinu. Prihodnastrana uvećana je povećanjem naplate prihoda odporeza te pomoći iz Državnog proračuna (redovitetekuće pomoći iz Državnog proračuna koje seraspodjeljuju lokalnim jedinicama (+276.418,00kuna), refundacijom dijela troškova od Hrvatskihvoda za obranu od poplava 2010. godineOsvrnuvši se na raspodjelu sredstava od prodajeUgostiteljsko-turističke škole, vijećnika StjepanaČuraja zanimalo je hoće li milijun kuna bitidovoljno za projekt energetske učinkovitosti premaESCO modelu za više od 100 škola te zašto udaljnjoj raspodjeli nije predviđena Srednja školaDonji Miholjac, koja je kandidirana za dogradnjuputem javno-privatnog partnerstva. Podsjetio je naprijedlog središnje riznice te zamolio da napismenodobije raspodjelu nenamjenskih sredstava za2012. godinu jer je sporan projekt sufinanciranjameđumjesnog prijevoza za učenike srednjih školaza kojeg smatra da nije predviđeno dovoljnosredstava.Vijećnik Franjo Gavran predložio je povećanjenaknada vijećnicima, kao i doniranje dijelanaknade u humanitarne svrhe.(+1.255.114,99 kuna), sredstvima za provođenjereferenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju(+2.791.729,73 kuna), Projektom Wine Tour(+3.127.671,24 kuna). Pored toga, prodana je istara zgrada Ugostiteljsko-turističke škole Osijek(+10.440.000,00 kuna). Prihod od prodaje Ugostiteljsko-turističkeškole slijedom Zakona o proračunumora se uložiti u kapitalne projekte. Povećanjesredstava bilježi zdravstvo i domovi za starije inemoćne, a pad osnovne i srednje škole. Prihod odnaplate poreza na cestovna motorna vozila iznosipribližno 5.323.000,00 kuna.Vijećnik Ivica Čeme zatražio je da se iz sredstavaMedicinske škole Osijek milijun kuna preusmjeriu sredstva Osnovne glazbene škole KontesaDora. Predložio je još 2 projekta: opremanjedruštvenog doma u Zoljanu te dovršetak izgradnjedruštvenog doma u Pribiševcima.Vijećnik Ivica Bogadi zabrinut je izvršavanjemProračuna, naročito u stavkama poticanjerazvoja malog i srednjeg poduzetništva, obrta i po-


10 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.ljoprivrede, gdje se ono kreće do 10%. Zanimaloga je postoje li ta sredstva uopće i zašto nisu utrošena.Istaknuo je da se dio sredstva iz subvencijeza kapitalna ulaganja u poljoprivredi preusmjeriou projekt Wine Tour.Vijećnik Željko Bugarić najavio je da ćeKlub vijećnika SDP-a glasovati protiv rebalansaProračuna, budući da ni tekst temeljnog dokumentanisu prihvatili.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić odgovorioje na pitanja vijećnika. Istaknuo je da će središnjariznica biti uspostavljena na razini Osječko-baranjskežupanije od 1. siječnja 2013. godine. Naprojektima energetske učinkovitosti radi se u kontinuitetui ukoliko budu potrebna veća sredstva odmilijun kuna pokušat će se iznaći ta sredstva. OsimSrednje škole Donji Miholjac i Srednje strukovneškole Braće Radića Đakovo, kandidiran je i projektučeničkog doma po modelu javno privatnogpartnerstva. Nadalje, rezervirana su sredstva zaprijevoz učenika, ali se čeka da taj projekt započnena državnoj razini. Vijećniku Franji GavranuŽupan je odgovorio da je protiv povećanja naknadei povećanja plaća djelatnicima s obzirom nasocioekonomsku situaciju te je podržao inicijativuda se dio vijećničke naknade donira u humanitarnesvrhe. Na prijedloge vijećnika Ivice Čemea Županje istaknuo da su se nastojala ravnomjerno raspodijelitisredstva za kapitalne investicije kako bise završili pokrenuti projekti, ali i započeli brojninovi. U svezi pitanja vijećnika Ivice Bogadija, Županje pojasnio da su to namjenska sredstva kojase izdvajaju za geodetsku izmjeru, katastar, navodnjavanjei slično, te da je kod tog tipa investicijaova dinamika izvršavanja uobičajena u prvojpolovici godine. Sredstva koja su preusmjerena uprojekt Wine Tour obavezni je udio koji je Osječko-baranjskažupanija dužna ostvariti.Vijećnik Željko Bugarić pitao je Župana oproblemima plinofikacije u Općini Erdut te zatražiododatne i preciznije informacije o razlozimazaustavljanja projekta javne ustanove za zbrinjavanjeotpada istočne Hrvatske i arbitražnom sporuu svezi s tim.Vijećnik Franjo Gavran osvrnuo se na iseljavanjeiz Slavonije i Baranje te upitao Županapostoje li planovi koji će spriječiti iseljavanje poulasku u Europsku uniju. S obzirom da ratno profiterstvone zastarijeva, zatražio je podršku pri or-


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 11ganiziranju okruglog stola kako bi se pronašli odgovorniza uništenje privrede u Slavoniji i Baranji,napose u Osijeku gdje je izgubljeno oko 15.000radnih mjesta.Vijećnik Ivica Kozina zanimao se za završetakceste Granice-Našice te je li postignut kompromiss Općinom Darda o zgradi bivše Srednješkole Darda.Vijećnik Mato Dunković pitao je Župana jesuli i u kojem iznosu smanjena sredstva za decentraliziranefunkcije u osnovnom i srednjem školstvu zaOsječko-baranjsku županiju i što to zapravo značiza osnovne i srednje škole na području Županije.Vijećnika Pavu Šarčevića zanimao je odgovorVlade Republike Hrvatske na poziv da održisjednicu na području Osječko-baranjske županijeo teškom stanju u gospodarstvu. U ime Kluba vijećnikaHSS-a predložio je da Skupština Osječkobaranjskežupanije na jednoj od idućih sjednicakao točku dnevnog reda uvrsti stanje u gospodarstvus naglaskom na poljoprivredu kako bi donijelizaključke koji bi potaknuli Vladu na promjenustava prema Slavoniji i Baranji te utvrdili što ćedonijeti novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu.Vijećnik Josip Marković upitao je Župana oreviziji ugovora između jedinica lokalne samoupravei Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitostio sufinanciranju sanacije 16 odlagalištakomunalnog otpada te može li se ishoditi povoljnijiomjer sufinanciranja od postojećih 60:40 ili 40:60.Istaknuo je ekološke probleme koje za sobom vučestagnacija izgradnje Županijskog centra za gospodarenjeotpadom. S obzirom da samo tri odlagalištamogu prihvaćati komunalni otpad, vijećnika je zanimalošto se dogovorilo po tom pitanju.Vijećnik Ivica Bogadi osvrnuo se na najavljeneinvesticije u tvornicu bioetanola te upitaoŽupana postoje li problemi u realizaciji i štoOsječko-baranjska županija može učiniti.Vijećnika Zvonka Plavčića zanimalo je ukojoj je fazi osnivanje osnovne škole u SatniciĐakovačkoj.Vijećnik Šimo Barišić upitao je Župana kadće se sanirati oštećen i uzak kolnik u naselju Kondrićkoji predstavlja veliku opasnost u prometu.Nadalje je istaknuo problematiku zatvaranja poštanskihureda, posebice u ruralnim područjimate posljedicama koje to ima na staro stanovništvo.


12 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.Vijećnik Zdravko Vukić osvrnuo se na vraćenenekretnine nasljednicima grofovske obiteljiPejačević pa tako i one u Našicama u kojoj djelujeOsnovna glazbena škola "Kontesa Dora" te jeupitao Župana što će se dogoditi ako škola dobijezahtjev da napusti posjed.Vijećnica Frida Mikić istaknula je da je procijenjenašteta na voćarskim kulturama oko 150milijuna kuna, ali će šteta biti i veća te je upitalaŽupana hoće li Vlada i resorno ministarstvo pronaćimodel kako pomoći voćarima mimo naknada štete.Vijećnika Stjepana Čuraja zanimalo je kolikoje škola i javnih objekata s područja Osječkobaranjskežupanije kandidirano i u procesu prikupljanjadokumentacije za obnovu fasada premaESCO modelu te jesu li se svi dionici javno-privatnogpartnerstva u slučaju dogradnje Srednje školeDonji Miholjac složili.Vijećnika Željka Franjića zanimalo je kadaće se u cijelosti primjenjivati Zakon o skladišniciza žitarice i industrijsko bilje te hoće li se povećatibroj licenciranih skladišta na području Osječkobaranjskežupanije.Na pitanja vijećnika odgovarao je župan dr.sc.Vladimir Šišljagić. Vijećniku Željku Bugariću pojasnioje da je plinofikacija u Općini Erdut započela2002. godine dok je, sukladno Zakonu o komunalnomgospodarstvu, bila u nadležnosti lokalne samouprave.Tek prema Zakonu o tržištu plina iz 2007.godine područna (regionalna) samouprava postajenadležna. S obzirom da je u međuvremenu raspisanstečaj i da se promijenio vlasnik plinovodne mreže,Osječko-baranjska županija do završetka sudskogprocesa nije mogla ništa učiniti. Kako novi vlasniknema namjeru nastaviti radove, Županija će raspisatinatječaj za dodjelu koncesije, pri čemu će nastojatida budući koncesionar preuzme obvezu obeštećenjapribližno 704 mještana Općine Erdut kojisu u potpunosti ili djelomično uplatili priključke.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 13Što se tiče Javne ustanove za zbrinjavanjeotpada istočne Hrvatske Župan je naglasio daOsječko-baranjska županija u taj projekt nije bilauključena nego Grad Osijek, a Županija je, sukladnoStrategiji gospodarenja otpadom, osnovalaŽupanijsku komunalnu tvrtku EKOS d.o.o. kojojje glavna aktivnost izgradnja Županijskog centraza gospodarenje komunalnim otpadom na lokaciji"Orlovnjak".Na pitanje vijećnika Josipa Markovića, Županje odgovorio da su potpisani sporazumi iobavljene konzultacije i očekuje se da će Fond zazaštitu okoliša i energetsku učinkovitost završitisanacije odlagališta otpada sukladno potpisanomugovoru. No, problem je što su zaustavljene sveaktivnosti vezane za Strategiju gospodarenja otpadom,kao i Zakon o otpadu, jer je zaključenoda je nerentabilno da svaka županija ima centarza gospodarenje komunalnim otpadom. Naglasioje da su studije i projektna rješenja za Županijskicentar za gospodarenje komunalnim otpadom "Orlovnjak"poslana u nadležno ministarstvo gdje sečeka njihova odluka i daljnji koraci.U svezi pitanja vijećnika Franje GavranaŽupan je potvrdio da je 25.000 ljudi odselilo izSlavonije i Baranje u razdoblju od 2001. do 2011.godine. Glavni uzroci su gospodarstvo, poljoprivreda,životni standard i nezaposlenost. Župansmatra da se mjere moraju donijeti na državnoj razini,provesti decentralizacija, promijeniti poreznisustav, osigurati ravnomjeran razvoj i pokretanjeproizvodnje. Osječko-baranjska županija provodiodređene mjere, ali one imaju malo utjecaja. Županje podržao prijedlog okruglog stola na temuratnog profiterstva.Što se tiče poziva Vladi Republike Hrvatskeda održi tematsku sjednicu Župan je odgovoriovijećniku Pavi Šarčeviću da poziv nije upućen teje pozvao vijećnike da dostave teme kako bi sepredložio dnevni red. Župan je također podržaoinicijativu o tematskoj sjednici Skupštine Osječko-baranjskežupanije o gospodarstvu s naglaskomna poljoprivredu.Vijećniku Ivici Bogadiju odgovorio je da jeodržan sastanak s partnerom u projektu izgradnjetvornice bioetanola te se privode kraju dogovori ofinancijskom aspektu projekta.Župan je vijećniku Ivici Kozini odgovorio daje za cestu Granice-Našice za ovu godinu osigurano3 milijuna kuna i da će se radovi do tog iznosaizvesti, a da je završetak radova predviđen u 2013.godini. S Općinom Darda potpisan je kupoprodajniugovor o zgradi Srednje škole Darda, međutimnovčane uplate kasne i ne poštuju se ugovorneobveze. Unatoč tome, Osječko-baranjska županijaosigurala je sredstva za ulaganje u obnovu zgrade.Župan je, na pitanje vijećnika Stjepana Čuraja,istaknuo da je više od 100 škola prijavljeno naESCO projekt i da je uloženo milijuna kuna za studijeizvodljivosti koje su preduvjet te se nada da ćeprojekt početi do rujna 2012. godine. Za Programizgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih objekatapo modelu javno-privatnog partnerstva kandidiranesu dvije škole: Srednja škola Donji Miholjaci Srednja strukovna škola braće Radića Đakovo.


14 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.Zasad se čeka procjena s državne razine, a nakonprocjene će se odlučiti je li projekt isplativ ili ne.Vijećniku Mati Dunkoviću Župan je potvrdioda su smanjena sredstva za decentralizirane funkcijeu osnovnom i srednjem školstvu za Osječkobaranjskužupaniju u iznosu 3.815.000,00 kuna zaovu godinu, što će značajno utjecati na djelovanjetih škola.Satnica Đakovačka ima sve uvjete za samostalnuosnovnu školu, odgovorio je Župan vijećnikuZvonku Plavčiću. Međutim, nadležno ministarstvojoš uvijek nije dalo suglasnost.Istaknuvši važnost Osnovne glazbene škole"Kontesa Dora", Župan je odgovorio vijećnikuZdravku Vukiću da je osiguran prostor za tu školuu okviru postojećih osnovnih škola: Osnovneškole Dore Pejačević i Osnovne škole Kralja Tomislavau Našicama.Župan je, na pitanje vijećnika Šime Barišića,istaknuo da je sporni kolnik u naselju Kondrić zapravodržavna cesta. Unatoč mnogim upitima kojisu upućeni u Hrvatske ceste i dalje se čeka saniranje.Nadalje, zatvaranje poštanskih ureda predstavljaveliki problem. Hrvatske pošte imaju monopol napoštanske usluge i predlagale su da jedinice lokalnesamouprave snose dio troškova poštanskih ureda.Jedno od mogućih rješenja je da država osigurasufinanciranje poštanskih ureda koji su neisplativi.Vijećniku Željku Franjiću Župan je odgovorioda je Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitaricei industrijsko bilje usvojen 2009. godine te je trebalolicencirati skladišta, a skladišnica je trebalapostati financijski dokument. Nadalje, trebalo jeformirati sigurnosni fond što nikad nije ostvareno.Postoji 9 licenciranih skladišta na području Hrvatskekoja ne mogu uskladištiti sve proizvedene žitaricei industrijsko bilje. Sporna je i odluka Vladeiz lipnja 2012. godine o obnovi strateških robnihzaliha pšenice u 6 silosa koji nisu licencirani.Potom se za riječ javio vijećnik Josip Marković,nezadovoljan konstatacijom Župana da Županijane može ništa napraviti po pitanju odlagalištakomunalnog otpada. Istaknuo je da je Fondza zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daoprijedlog za daljnje odlaganje otpada do otvaranjacentra za gospodarenje otpadom i to na tri lokacije:"Staro Valpovo" Belišće, "Vitika" Đakovo i "Doroslav"Donji Miholjac. Predviđeno je da 16 lokalnihjedinica, uključujući i Grad Osijek, odlaže komunalniotpad na odlagalište "Staro Valpovo" čime ćetrošak sanacije značajno porasti. Vijećnik je želioukazati na taj problem i utvrditi kako napreduje sanacija16 odlagališta otpada koja su sklopila Ugovoro sufinanciranju sanacije s Fondom za zaštituokoliša i energetske učinkovitosti, s naglaskomna ta tri odlagališta. Nadalje, vijećnik je ocijeniopotrebnim pozvati 16 zainteresiranih jedinica lokalnesamouprave na sastanak u svezi odlagalištakomunalnog otpada "Staro Valpovo" Belišće kakobi se dogovorilo da sudjeluju u sanaciji odlagalištakomunalnog otpada i pripremi za odlaganje.Vijećnik Franjo Gavran iskazao je strah daće lokalni čelnici koalirati po uzoru na koaliciju nadržavnoj razini što će uzrokovati blokiranje projekatastranaka izvan koalicije. Usporedio je ratnoprofiterstvo s karcinomom koji se uvukao u tijeloSlavonije i Baranje.Župan Vladimir Šišljagić, u odgovoru vijećniciFridi Mikić, istaknuo je da je u travnju proglašenaelementarna nepogoda, ali je procijenjenašteta manja od stvarne jer Državno povjerenstvoza procjenu štete donosi procjenu prema utvrđenimstandardima i kriterijima. Stvarna šteta je približno205 milijuna kuna.Župan je odgovorio vijećniku Josipu Markovićuda se radi na zbrinjavanju komunalnog otpadau kontinuitetu i da "Orlovnjak" ne bi trebao bitiupitan, posebice zbog svoje lokacije, ali i prikupljenedokumentacije.Vijećniku Gavranu Župan je odgovorio daoni koji imaju bilo kakva saznanja o ratnom profiterstvuimaju i dužnost to prijaviti Državnomodvjetništvu.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 15Sastanak25. svibnja 2012.RAZVOJNI PROJEKTIU POLJOPRIVREDIProjektno usmjerenje Županije uz koje se vezuje odobravanje sredstava Županije i uz to vezanihsredstva drugih investitora, nastavljeno je i na sastanku Župana s pročelnicima upravnih tijela i nositeljimapripreme prijedloga i drugih materijala dana 25. svibnja. Nastavku već tradicionalnih projekata,ovaj puta su pridruženi i novi projekti nerijetko financirani iz međunarodnih izvora. Ove prijedlogežupan dr.sc. Vladimir Šišljagić je razmotrio i o njima odlučio nakon rasprave u okviru dnevnog redakoji je obuhvatio točke:1. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2011. godinu2. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2011. godini3. Izvješće o poslovanju Ekos d.o.o. Osijek za 2011. godinu4. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2011. godini5. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2011. godinu6. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u svinjogojskojproizvodnji na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini"7. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u govedarskojproizvodnji na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini"8. Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima" na područjuOsječko-baranjske županije u 2012. godini9. Prijedlog sufinanciranja istraživačkog projekta u poljoprivredi "Unaprjeđenje i standardizacijakvalitete kulena u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Baranje"10. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi iz Proračuna Osječko-baranjske županijeza 2012. godinua) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinujedinici lokalne samouprave kao sudioniku i organizatoru manifestacija s područja Osječkobaranjskežupanije od značaja za razvoj poljoprivredeb) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuza edukaciju poljoprivrednika s područja Osječko-baranjske županijec) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinusudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značajaza očuvanje tradicije i kulturne baštined) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinutrgovačkim društvima kao sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjskežupanije od značaja za očuvanje tradicije i kulturne baštine11. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za promidžbuturizma12. Prijedlog Ugovora o uređenju međusobnih odnosa u uspostavljanju Centra za posjetitelje u okviruProjektnog Prijedloga "UNESCO Baština"13. Prijedlog Sporazuma o suradnji vezano uz aktivnosti financirane sredstvima zajma Svjetske bankeza projekt integracije u EU NATURA 200014. Prijedlog Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izradekatastra nekretnina na području Općine Donja Motičina za katastarsku općinu Donja Motičina


16 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.15. Prijedlog sporazuma o sufinanciranju projekata energetskih pregleda osnovnih škola na područjuOsječko-baranjske županijea) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Energetski pregled Osnovne škole Antunovac"b) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Energetski pregled Osnovne škole Bilje"c) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Energetski pregled Osnovne škole Ernestinovo"d) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Energetski pregled Osnovne škole Jagodnjak"e) Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta "Energetski pregled Osnovne škole Laslovo"16. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu Općini Bizovac za izgradnju vodoopskrbnog sustava17. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu Općini Petlovac za uređenje prostorija Vatrogasnog doma u naselju Luč18. Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstavaProračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu19. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuJeleni Potkoč iz Osijeka20. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na područjuOsječko-baranjske županije u 2011. godini21. Nacrt Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječkobaranjskežupanije za 2012. godinu22. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenimustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini23. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starijei nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini24. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih ifinancijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2012.godini25. Nacrt Izmjena Programa višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financiratisredstvima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjskažupanija26. a) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnogškolstva na području Osječko-baranjske županije u 2012. godinib) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjihškola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini27. a) Nacrt Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2012. godinib) Nacrt Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskihobjekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini28. Nacrt Zaključka o raspodjeli viška prihoda Galerije likovnih umjetnosti Osijek29. Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama StatutaGlazbene škole Franje Kuhača Osijek30. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Našice31. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Našice na Odluku o davanju u zakupposlovnog prostora u Koški32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek i Strojarskojtehničkoj školi Osijek za osnivanje prava služnosti na dijelu nekretnine u suvlasništvu škola u koristtvrtke S.E.G. Inženjering d.o.o. Osijek33. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1340/2 k.o. Antunovac u vlasništvu Osječko-baranjskežupanije u korist Općine Antunovac34. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" ProračunaOsječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2012. godine35. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti zamjenedotrajale stolarije na Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir36. Prijedlog rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti radovapo načelima održive gradnje


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 1737. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatkaII. b - nabava sistematskih zdravstvenih pregleda zaposlenika Osječko-baranjske županije38. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti službene, radnei zaštitne odjeće i obuće39. a) Prijedlog Pravilnika o dodjeli sredstava korisnicima projekta "Pomoć u realizaciji projekata izIPA programa"b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za odobravanje potporeza projekte iz IPA programa40. Nacrt Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnicaOsijek d.d.Projekt Unaprjeđenje genetskogpotencijala u stočarstvuU cilju poticanja svinjogojske proizvodnje istvaranja konkurentnih poljoprivrednih gospodarstavakoja se bave svinjogojskom proizvodnjom,a u svezi sa Zaključkom Županijske skupštine oprovedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijalau stočarstvu" na području Osječko-baranjskežupanije u 2012. godini od 8. svibnja 2012. godine,Župan je pokrenuo provedbu ovog projekta usvinjogojskoj i govedarskoj proizvodnji. U svezi stim, prihvatio je i prijedlog Sporazuma o provedbiprojekta "Unaprjeđenje genetskog potencijalau stočarstvu" na području Osječko-baranjske županijeu 2012. godini u svinjogojskoj proizvodnji,kojeg će Osječko-baranjska županija zaključiti saSvinjogojskom udrugom Osječko-baranjske županije.Sredstva potrebna za sufinanciranje Projektaplanirana su u Proračunu Osječko-baranjske županijeza 2012. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna.Nastavno, prihvatio je i prijedlog Sporazumao provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskogpotencijala u stočarstvu" na području Osječkobaranjskežupanije u 2012. godini u govedarskojproizvodnji, koji će Osječko-baranjska županijazaključiti s Udrugom uzgajivača simentalskoggoveda Osječko-baranjske županije, Udrugomproizvođača mlijeka Osječko-baranjske županije,Udrugom uzgajivača Holstein goveda Osječko-baranjskežupanije, veterinarskim stanicama iambulantama koje imaju ovlaštenje za liječenjevelikih životinja. Sredstva potrebna za sufinanciranjeprojekta planirana su u Proračunu Osječkobaranjskežupanije za 2012. godinu u iznosu od799.920,00 kuna.U provedbi Projekta sudjelovat će veterinarskestanice Beli Manastir d.d., Vetam d.o.o., Mihaeld.o.o., Đakovo d.d., Našice d.d., Osijek d.d.,i Valpovo te veterinarske ambulante Martes d.o.o.,Roman d.o.o., Landia d.o.o., Altamira d.o.o., Barešd.o.o. i Unterajner d.o.o, Udruga uzgajivačasimentalskog goveda Osječko-baranjske županije,Udruga proizvođača mlijeka Osječko-baranjskežupanije i Udruga uzgajivača Holstein govedaOsječko-baranjske županije.Nastavak Projekta "Obrana od tučezrakoplovnim generatorima"Temeljeći svoju odluku na rezultatima projektau prethodnim godinama, a u cilju zaštitepoljoprivredne proizvodnje, kao dopunu postojećemsustavu obrane od tuče, Župan je prihvatioprijedlog Sporazuma o provedbi projekta "Obranaod tuče zrakoplovnim generatorima" na područjuOsječko-baranjske županije u 2012. godini, kojiće Osječko-baranjska županija zaključiti s Aeroklubom"Osijek" i AVOS-om d.o.o., a sredstvapotrebna za sufinanciranje Projekta u iznose od200.000,00 kuna, od čega Aeroklubu "Osijek"pripada 132.000,00 kuna ili 66%, a AVOS-u d.o.o.68.000,00 kuna ili 34%.Istraživački projekt unaprjeđenjai standardizacije kvalitete kulenaPrihvaćeno je sufinanciranje istraživačkogprojekta "Unaprjeđenje i standardizacija kvalitetekulena u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimaBaranje", voditelja Projekta prof.dr.sc.Gorana Kušeca, u iznosu od 10.000,00 kuna,kao posebna potpora koja se primjenjuje na poljoprivrednisektor, kao i prijedlog Sporazuma oprovedbi istraživačkog projekta "Unaprjeđenje istandardizacija kvalitete kulena u obiteljskim poljoprivrednimgospodarstvima Baranje", u ciljupoboljšavanja uvjeta proizvodnje kulena i ujednačavanjakriterija ocjene kvalitete kulena, izme-


18 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.đu Osječko-baranjske županije i Poljoprivrednogfakulteta u Osijeku.koji će se realizirati na području Županije, a odznačaja su za njezin razvoj u okviru projekta "Pomoću realizaciji projekata iz IPA programa".Financijska potpora odobrava se u vidu subvencijekamatne stope od 2 postotna poena na odobrenikredit poslovne banke s kojom je Županijazaključila ugovor o provođenju projekta.Postupak odobravanja potpore provodi se temeljemjavnog poziva koji se objavljuje na internetskimstranicama Županije, otvoren je do iskorištenjaukupnog kreditnog potencijala, a najkasnijedo 31. prosinca 2014. godine.Posljednjih nekoliko godina započeti su naporiu cilju stjecanja oznake zemljopisnog podrijetlaBaranjskog kulena. Prvi korak u tom smjeru bioje osnivanje udruge proizvođača "Baranjski kulen".Tijekom godina ocjenjivanja kvalitete kulenana kulenijadama uočena je velika varijabilnost ukvaliteti ovog proizvoda. Stoga je cilj predloženogprojekta ujednačavanje kemijskog sastava isenzornih svojstava Baranjskog kulena na visokojrazini kakvoće prema objektivnim kriterijima. Ciljeviprojekta planiraju se postići primjenom tehnološkihrješenja koji podrazumijevaju uporabumodernih načina utvrđivanja parametara kvalitetesirovine, poboljšanjem uvjeta u proizvodnimpogonima i ujednačavanjem kriterija ocjene kvalitetegotovih proizvoda. Kako bi se to postiglo,značajan dio projekta čini edukacija proizvođačakulena iz područja tehnologije i prerade mesa. Nakonzavršetka predloženog projekta očekuje se daće proizvođači s OPG-ova koji se bave proizvodnjomkulena u Baranji ovladati znanjima koja supotrebna pri odabiru sirovine, tehnološkom procesuproizvodnje kulena i ocjenjivanju kakvoćegotovog Baranjskog kulena. Na taj će način bitipostavljene osnovne pretpostavke za unapređenjei ujednačavanje kakvoće Baranjskog kulena.Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodiPovjerenstvo za odobravanje potpore za projekte izIPA programa, koje čine predsjednik i osam članova.Predsjednika i sedam članova imenuje županiz reda županijskih tijela i zaposlenika upravnihtijela Županije te Regionalne razvojne agencijeSlavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnusuradnju, a jednoga člana određuje banka.U izvršavanju svog djelokruga rada, Povjerenstvoodlučuje o objavi javnog poziva za dodjelu potpore,propisuje obrazac zahtjeva za dodjelu potpore,razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavajuli uvjete za dodjelu potpore, ocjenjuje podnesenezahtjeve, odlučuje o dodjeli potpore, prati provedbuprojekta i namjensko trošenje sredstava i obavljadruge poslove.Nastavno, u Povjerenstvo za odobravanjepotpore za projekte iz IPA programa imenovanisu dr.sc. Željko Kraljičak, za predsjednika, MartinMarolin, Silva Wendling, Snježana Raguž, RankoRadunović, dr.sc. Stjepan Ribić, Damir Lajoš iKornelija Mlinarević, za članove.Projekt "Pomoć u realizacijiprojekata iz IPA programa"Pravilnikom o dodjeli sredstava korisnicimaprojekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa",koji je na ovom sastanku donio Župan,uređuje se postupak dodjele financijske potporeneprofitnim pravnim osobama s područja Osječko-baranjskežupanije kojima su odobrena bespovratnasredstva u okviru IPA programa za projekte


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 19od Gorjana do Mohacsa, uključujući. vinske cestei grad Osijek sa svojim znamenitostima.Prijedlog projekta "UNESCO Baština"Osječko-baranjska županija kao nositelj Projektnogprijedloga s hrvatske strane, s partneroms mađarske strane Gradom Mohacsem, Zaključkomo sudjelovanju Osječko-baranjske županije uprijavi Projektnog prijedloga "UNESCO Baština"koji je Župan donio 6. ožujka 2012. godine, obvezalase osigurati potrebna sredstva za financiranjeProjektnog prijedloga "UNESCO Baština" ("Prekograničniput UNESCO baštine za obogaćivanjeturističke ponude") ukoliko Projektni prijedlogbude odobren.Osnovni cilj je uspostavljanje tematskog putakulturne baštine utemeljene na UNESCO listi nematerijalnebaštine na kojoj se nalazi običaj Ljeljeiz Gorjana i ophod Buša u Mohacsu. U okviruprojekta, nositelj bi s hrvatske strane bila Osječkobaranjskažupanija, a partneri u projektu su OpćinaGorjani, KUD Gorjanac koji je vlasnik nekretnine(Mlin) na kojoj bi se izvodili radovi, i Regionalnarazvojna agencija Slavonije i Baranja. Uređenjemlina u Gorjanima podrazumijeva financiranje radovana rekonstrukciji dijela objekta koji je u vlasništvuKUD-a Gorjanac, dok bi nositelj aktivnostiizvođenja radova, zbog financijskih kapaciteta ipredfinanciranja, bila Osječko-baranjska županija.Ukupna moguća vrijednost projekta je 400.000,00eura plus 15% sufinanciranja, odnosno sredstvaEU mogu biti maksimalno 400.000,00 eura. Ključneaktivnosti projekta su prva faza uređenja Mlinau Gorjanima gdje bi se uredio tzv. Centar za posjetiteljekao polazne/završne točke samog tematskogputa, postavljanje smeđe signalizacije u samommjestu Gorjani, kao i na cijelom tematskom putudo granice s Mađarskom, radionice i manifestacijekoje bi uključile i druge lokacije na područjuŽupanije, a posebno Topolje, gdje bi se koristioobjekt Šokačke kuće te izdavanje turističkog vodičakoji bi obuhvaćao cjelokupnu turističku ponuduŽupan je prihvatio prijedlog Ugovora o uređenjumeđusobnih odnosa u uspostavljanju Centraza posjetitelje u okviru Projektnog prijedloga"UNESCO Baština", prijavljenog na javni pozivza prijavu projektnih prijedloga u sklopu ProgramaIPA Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska2007.-2013., a u svrhu dopune potrebne dokumentacijeprema zahtjevu Zajedničkog tehničkogtajništva Mađarska-Hrvatska IPA prekograničnasuradnja od 9. svibnja 2012. godine.EU NATURA 2000U sklopu Projekta integracije u EU NATU-RA 2000 financiranog sredstvima Svjetske bankepredviđeno je i uređenje edukacijske staze uznačajnom krajobrazu Erdut. Poučna staza sadržividikovac i dva razgledišta. Uz vidikovac i razgledištapotrebno je postaviti informativne ploče nakojima će se posjetiteljima predstaviti krajobraznei povijesne posebnosti kraja, kao i flora i fauna naovim područjima. Uz izradu vidikovaca i razgledišta,te odmorišta (klupa) i uređenje staze potrebnoje uključiti i radove na probijanju vizura i oblikovanjuzelenila u smislu vizualne komunikacije nakarakteristične točke krajobraza (tok rijeke Dunav,kula srednjevjekovnog grada Erduta, lesne padine,vinogradi i sl.).Imajući u vidu značenje ovog Projekta kao isadržaj aktivnosti koje bi se u tom sklopu trebaleprovesti na području Županije, Župan je podržaoprovedbu ovoga Projekta. U sklopu razmatranjaprijedloga Sporazuma o suradnji vezano uz aktivnostifinancirane sredstvima zajma Svjetske bankeza projekt integracije u EU NATURA 2000,prihvatio je upozorenja stručnih radnih tijela te


20 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.ukazao na njegove nedostatke koje je potrebnootkloniti.Istodobno, Župan je prihvatio informacijuAgencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostimana području Osječko-baranjske županijeda je sredstva za provođenje stručnog nadzoraza realizaciju Projekta osigurala Općina Erduttemeljem Ugovora zaključenog s Agencijom, kaoi da je Općina Erdut dala suglasnost za korištenjezemljišta za lokaciju provedbe Projekta, čime suriješeni vlasnički odnosi.Geodetsko-katastarski premjerkatastarske općine Donja MotičinaU kontekstu nastavka provedbe geodetskokatastarskihusluga u svrhu uspostavljanja cjelovitogsustava katastra nekretnina na područjuOpćine Donja Motičina u 2012. godini, Župan jeprihvatio prijedlog Ugovora o javnim uslugamaza obavljanje geodetsko-katastarskih usluga usvrhu izrade katastra nekretnina na području OpćineDonja Motičina za katastarsku općinu DonjaMotičina.Vrijednost usluga koje su predmet Ugovorao javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskihusluga u svrhu izrade katastra nekretninana području Općine Donja Motičina za katastarskuopćinu Donja Motičina iznosi 2.330.012,50 kuna.Osječko-baranjska županija sufinancirat ćegeodetsko-katastarsku izmjeru u iznosu od 30%od ukupne vrijednosti ugovorenih radova. Sredstvaza obavljanje geodetsko-katastarski usluga uiznosu od 699.003,75 kuna planirana su u ProračunuOsječko-baranjske županije za 2012. godinuSufinanciranje općinskih projekataŽupan je odobrio isplatu iznosa od 60.000,00kuna Općini Bizovac za izgradnju vodoopskrbnogsustava te iznosa od 20.000,00 kuna Općini Petlovacza uređenje prostorija Vatrogasnog domau naselju Luč.Potpore sudionicima iorganizatorima manifestacijaAktom Župana dodijeljena je potpora sudionikui organizatoru manifestacija od značaja zarazvoj poljoprivrede s područja Osječko-baranjskežupanije, kao posebna potpora koja se primjenjujena poljoprivredni sektor u ukupnom iznosuod 5.000,00 kuna, a doznačit će se na žiro-računOpćine Jagodnjak za pokriće troškova organizacije11. kulinijade u Jagodnjaku koja se održava 24.svibnja 2012. godine, a u cilju očuvanja tradicijeproizvodnje baranjskog kulena.Potpora za edukaciju poljoprivrednika spodručja Osječko-baranjske županije, kao posebnapotpora koja se primjenjuje na poljoprivrednisektor u ukupnom iznosu od 8.000,00 kuna doznačitće se na žiro-račun sudionika i organizatoraedukacije: Udruzi poljoprivrednika i obrtnika OpćinePodgorač "Naša zemlja" za pokriće troškovaorganizacije školovanja, odnosno prekvalifikacijepolaznika u zanimanje poljoprivredni tehničar radiispunjavanja potrebnih uvjeta za javljanje na natječajeu sklopu IPARD-a, iznos od 5.000,00 kunai Lokalnoj akcijskoj grupi "Karašica" iz Valpovaza pokriće troškova održavanja ciklusa radionicana području jedinica lokalne samouprave koje senalaze unutar LAG-a Karašica, a u cilju edukacijepoljoprivrednika i drugih dionika razvoja o temamaiz poljoprivrede i ruralnog razvoja, iznos od3.000,00 kuna.Dodijeljena je i potpora sudionicima i organizatorimamanifestacija od značaja za očuvanjetradicije i kulturne baštine s područja Osječkobaranjskežupanije, kao posebna potpora koja seprimjenjuje na poljoprivredni sektor u ukupnomiznosu od 212.000,00 kuna kako slijedi: Turističkojzajednici Osječko-baranjske županije za pokrićetroškova organizacije i sudjelovanja na 4. Danimavina i turizma Osječko-baranjske županije koji suodržani od 14. travnja do 5. svibnja 2012. godine,iznos od 200.000,00 kuna, Folklornom ansambluBilje iz Bilja za pokriće troškova organizacije isudjelovanja na 1. Baranjskoj dječjoj smotri hrvatskihfolklornih društava u cilju očuvanja tradicijei običaja, iznos od 1.000,00 kuna, Konjičkomklubu "Slavonac" iz Čepina za pokriće troškovaorganizacije i sudjelovanja na Croatia Cup u vožnjidvoprega kao tradicijskog slavonskog sporta kojije održan 12. svibnja 2012. godine u Čepinu, iznosod 5.000,00 kuna, Kulturno umjetničkom društvu"Gorjanac" iz Gorjana za pokriće troškova sudjelovanjau Projektu "Svi zajedno-Hrvatsko naj" kojije održan 10. svibnja 2012. godine u Zagrebu, au cilju predstavljanja dva kulturna dobra upisna uUNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine,


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 21i to "Godišnji proljetni ophod kraljica ili ljelje uGorjanima" i "Bećarac-vokalno instrumentalni napjev",iznos od 2.000,00 kuna, Kulturno umjetničkomdruštvu "Šokadija" Ivanovci, Marjančaci, Zelčinza pokriće troškova organizacije prikaza životai običaja u selima Valpovštine te njegovo snimanjefilmskim zapisom, iznos od 2.000,00 kuna, mr.sc.Mariji Mesić-Škorić iz Osijeka, za pokriće troškovasudjelovanja na 3. kongresu ruralnog razvojakoji se održava u Osijeku od 23. do 26. svibnja2012. godine te predstavljanje Županije s radompod nazivom "Marketinške pretpostavke uspješnostiproizvodnje biljke stevije na području Osječkobaranjskežupanije", iznos od 2.000,00 kuna.Potpora sudionicima i organizatorima manifestacijaod značaja za očuvanje tradicije i kulturnebaštine s područja Osječko-baranjske županije dodijeljenaje za organizaciju manifestacija u ukupnomiznosu od 153.400,00 kuna, a rasporedit ćese i doznačiti na žiro-račune sudionika i organizatoramanifestacija, kako slijedi: Glasu Slavonijed.d. Osijek za pokriće troškova organizacije manifestacijeWINE NIGHT u sklopu 4. Dana vina i turizmaOsječko-baranjske županije koja je održana5. svibnja 2012. godine na prostoru Tvrđe, iznos od82.800,00 kuna i Glasu Slavonije d.d. Osijek za pokrićetroškova organizacija manifestacije Osječkogsajma antikviteta koji je održan 5. svibnja 2012.godine u cilju predstavljanja eko-etno proizvoda,kao i kulturne baštine, iznos od 70.600,00 kuna.Dodijeljena je financijska potpora sudionicimamanifestacija od značaja za promidžbu turizmana području Osječko-baranjske županije u ukupnomiznosu od 22.000,00 kuna kako slijedi: Kinološkomdruštvu "Belišće" za pokriće troškova Sudjelovanjei organizacija VI. Nacionalne izložbe pasa svih pasmina- CAC Belišće koja je održana 12. svibnja2012. godine u Belišću, iznos od 2.000,00 kuna,Športsko ribolovnom društvu "Šaran" Šećerana zapokriće troškova organizacije manifestacije obilježavanja60. godišnjice rada i postojanja društvakoja se održava 3. lipnja 2012. godine na Šećeranskomjezeru, iznos od 1.500,00 kuna, Općini Draž,Mjesnom odboru Batina za pokriće troškova organizacijesvečanog obilježavanja dana mjesta Batinakoje se održava 18. i 19. svibnja 2012. godineuz kulturno umjetnički program i međunarodnonatjecanje u kuhanju fiša, iznos od 2.000,00 kuna,Udruzi za sport i rekreaciju "Sokol" Našice za pokrićetroškova sudjelovanja na 1. otvorenom sajmupustolovnog turizma koji je održan 12. i 13. svibnja2012. godine na jezeru Jarun u Zagrebu, iznos od5.000,00 kuna, Turističkoj zajednici Općine Biljeza pokriće troškova organizacije kulturno turističkemanifestacije "Dan dvorca Eugena Savojskog"u Bilju kao novog turističkog proizvoda, iznos od1.500,00 kuna, Športsko ribolovnom klubu "Jug2" Osijek za pokriće troškova sudjelovanja ekipašportskih ribolovaca tijekom godine u natjecanjima,i to ekipe seniora u Hrvatskoj športskoj ligi temladih kadeta u ligi kadeta Športsko ribolovnog savezaOsječko-baranjske županije, iznos od 5.000,00kuna i Športsko ribolovnom društvu "Amur" Dardaza pokriće troškova organizacije i sudjelovanja na"Salori kupu" u kategoriji seniora koji je održan 28.travnja 2012. godine na Staroj Dravi u Bilju, iznosod 5.000,00 kuna.Dodijeljene jednokratne pomoćisocijalno ugroženim građanimaFinancijska pomoć iz sredstava ProračunaOsječko-baranjske županije za 2012. godinuosiguranih u potprogramu "Jednokratne pomoćisocijalno ugroženim građanima" u iznosu od218.450,00 kuna odobrena je aktom Župana za507 korisnika.Sastanak6. lipnja 2012.FINANCIJSKE POTPOREPOLJOPRIVREDI ITURIZMURazvojni pomaci u poljoprivredi i turizmu rezultat su kontinuiranih napora niza nositelja tomeusmjerenih pojedinih aktivnosti. Županija je raspoloživim sredstvima nastojala pratiti i poticati ovausmjerenja te pomagati nositeljima pojedinih projekata dosizanje postavljenih ciljeva. Na tragu toga,Župan je na svom sastanku 6. lipnja ponovo pristupio razmatranju zahtjeva i prijedloga te odobravanjupotpora za niz aktivnosti koje pridonose razvojnom usmjerenju u okviru dnevnog reda sastanka s pročelnicimaupravnih tijela koji je sadržavao točke:


22 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.1. Prijedlog Zaključka o provedbi Projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima"na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini2. a) Prijedlog Aneksa Sporazumu o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretninau svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Marijancib) Prijedlog Okvirnog sporazuma za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastranekretnina na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Čamagajevcic) Prijedlog Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhuizrade katastra nekretnina na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Čamagajevci3. Prijedlog Zaključka o suradnji s Hrvatskim vodama na provedbi Nacionalnog projekta navodnjavanjai gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije4. a) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu Općini Levanjska Varoš za izgradnju vodoopskrbnog sustavab) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu Općini Levanjska Varoš za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području općine5. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi iz Proračuna Osječko-baranjske županijeza 2012. godinua) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinusudioniku i organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja zarazvoj poljoprivredeb) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuza edukaciju poljoprivrednika s područja Osječko-baranjske županijec) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinusudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značajaza očuvanje tradicije i kulturne baštine6. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja zapromidžbu turizma7. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu tvrtki Argos d.o.o. Kneževi Vinogradi za unaprjeđenje poslovanja8. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu Poduzetničkom inkubatoru Bios d.o.o. Osijek9. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu Odredu rendžera "Hrastovi" Vuka10. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2012. godinu Nogometnom klubu "Liv" Vladislavci11. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuUdruzi za promicanje zdravlja "PROMO-VITA" iz Osijeka12. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući"Slanovic"13. Prijedlog Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnostidentalne medicine na području Grada Osijeka14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnostidentalne medicine na temelju koncesije na području Grada Osijeka15. Prijedlog financiranja kolektivnog osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca s područja Osječko-baranjskežupanije od posljedica nesretnog slučaja16. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju obnove pročelja zgrade Galerije likovnih umjetnosti Osijek17. Raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije uBelom Manastiru, Matije Gupca 51aa) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječkobaranjskežupanije u Belom Manastiru, Matije Gupca 51ab) Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjskežupanije u Belom Manastiru, Matije Gupca 51a i imenovanju njegovih članova18. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti izgradnje športskedvorane OŠ Hinka Juhna Podgorač


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 2319. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti izrade projektnedokumentacije doma učenika Ugostiteljsko-turističke škole Osijek20. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti investicijskogodržavanja škola na području Osijeka i okolice21. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti investicijskogodržavanja škola na području Baranje22. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti investicijskogodržavanja škola na području Đakova i okolice23. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti investicijskogodržavanja škola na području Našica i okolice24. Prijedlog Rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave male vrijednosti investicijskogodržavanja škola na području Valpovštine i Donjeg Miholjca25. Prijedlog Ugovora o vanjskom i unutarnjem pranju i čišćenju službenih automobila Osječko-baranjskežupanije26. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjskežupanije27. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječkobaranjskežupanije28. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Službe za javnu nabavu Osječkobaranjskežupanije29. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznakaProvedba Projekta"Kontrola plodnosti tla"Radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljištai utvrđivanja preporuka za gnojidbu s ciljemoptimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnihprinosa u granicama ekonomičnosti, uzsmanjenje ekološkog opterećenja okoliša, Županje prihvatio prijedlog Sporazuma o provedbi Projekta"Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednimgospodarstvima" na području Osječko-baranjskežupanije u 2012. godini, koji će Osječko-baranjskažupanija zaključiti s Hrvatskim centrom za poljoprivredu,hranu i selo, Poljoprivrednim fakultetomu Osijeku i jedinicama lokalne samouprave kojesu prihvatile sudjelovanje u Projektu.Projekt će se provoditi na području Osječkobaranjskežupanije koje obuhvaća gradove BeliManastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice,Osijek i Valpovo, te općine Antunovac, Bilje,Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina,Draž, Drenje, Erdut, Ernestinovo, Feričanci,Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška,Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac,Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina,Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci,Šodolovci, Trnava, Viljevo, Vladislavci i Vuka.Sredstva potrebna za sufinanciranje Projektaiznose ukupno 399.965,68 kuna, od toga je Hrvatskomcentru za poljoprivredu, hranu i selo odobrenaisplata do 322.883,18 kuna, a Poljoprivrednomfakultetu Osijek do 77.082,50 kuna.Katastarska izmjerai u Općini MarijanciŽupan je prihvatio prijedlog Okvirnog sporazumaza obavljanje geodetsko-katastarskih uslugau svrhu izrade katastra nekretnina na području OpćineMarijanci za katastarsku općinu Čamagajevcina temelju provedenog postupka javne nabavesukladno Sporazumu o sufinanciranju Programadržavne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izradekatastra nekretnina na području Općine Marijanci,zaključenog 3. rujna 2010. godine izmeđuDržavne geodetske uprave, Općine Marijanci iOsječko-baranjske županije. Poslovi geodetskokatastarskihusluga na području Općine Marijanciza katastarsku općinu Čamagajevci na površini od698 ha obavit će se kroz četiri godine kako slijedi:u 2012. godini 30%, u 2013. godini 50%, u 2014.godini 10% i u 2015. godini 10%.U cilju uspostavljanja cjelovitog sustava katastranekretnina na području Općine Marijanci u2012. godini, Župan je također prihvatio prijedlogUgovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskihusluga u svrhu izrade katastra


24 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.nekretnina na području Općine Marijanci za katastarskuopćinu Čamagajevci.Vrijednost usluga koje su predmet Ugovorao javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskihusluga u svrhu izrade katastra nekretninana području Općine Marijanci za katastarsku općinuČamagajevci iznosi 447.567,50 kuna.Osječko-baranjska županija sufinancirat ćegeodetsko-katastarsku izmjeru u iznosu od 30%od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.Financijske potporeŽupan je odobrio isplatu iznosa od 50.000,00kuna Općini Levanjska Varoš za izgradnju vodoopskrbnogsustava, 20.000,00 kuna tvrtki Argos d.o.o.Kneževi Vinogradi za unaprjeđenje poslovanja, a10.000,00 kuna Poduzetničkom inkubatoru Biosd.o.o. Osijek za projekte istraživanja "Poduzetničkiinkubatori i tehnološki parkovi u Republici Hrvatskoj2011." i "Klasteri u Republici Hrvatskoj 2011."Dodijeljena je financijska potpora za unaprjeđenjeturizma na području Osječko-baranjske županijeu ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna Odredurendžera "Hrastovi" Vuka za nabavku sadnica drvećau parku te za druge aktivnosti usmjerene uređenjuprostora parka, a u cilju očuvanja prirode u ruralnomprostoru kao dijelu turističkog potencijala.Aktom Župana odobreno je 15.000,00 kunaNogometnom klubu "Liv" Vladislavci za uređenjeklupskih prostorija.Za pomoć u radu Savjetovališta za psihosocijalnupomoć djeci i mladeži s različitim poteškoćamai poremećajima u ponašanju, odobrena jeisplata u iznosu od 10.000,00 kuna.Potpore sudionicima iorganizatorima manifestacijaAktom Župana dodijeljena je potpora obiteljskompoljoprivrednom gospodarstvu VinotekaVinita, trgovačkom obrtu iz Osijeka vlasnikaTanje Ručević i Vinka Ručevića, kao sudionicimai organizatorima manifestacija od značaja za razvojpoljoprivrede s područja Osječko-baranjskežupanije, kao posebna potpora koja se primjenjujena poljoprivredni sektor u ukupnom iznosu od5.000,00 kuna, a doznačit će se na žiro-račun VinotekeVinita, trgovački obrt iz Osijeka vlasnikaTanje Ručević i Vinka Ručevića za pokriće troškovasudjelovanja na manifestaciji Urbanovo 2012.,koja se održala od 25.-27. svibnja 2012. godineu Štrigovi u Međimurskoj županiji s predstavljanjemi promoviranjem desetak vinara iz Osječkobaranjskežupanije, kao i drugih delicija s područjaŽupanije, iznos od 5.000,00 kuna.Potpora za edukaciju poljoprivrednika spodručja Osječko-baranjske županije Udruzi vinogradara,voćara, povrćara i cvjećara Feričaniciiz Feričanaca, odobrena je u ukupnom iznosuod 3.000,00 kuna, a doznačit će se na žiro računUdruga vinogradara, voćara, povrćara i cvjećara-Feričanci iz Feričanaca za pokriće troškova organizacijepredavanja radi upoznavanja članova snovostima i propisima koje poljoprivrednici morajuzadovoljiti do ulaska u Europsku uniju.Dodijeljena je i potpora sudionicima i organizatorimamanifestacija od značaja za očuvanjetradicije i kulturne baštine s područjaOsječko-baranjske županije u ukupnom iznosuod 21.000,00 kuna, kako slijedi: Kulturno umjetničkomdruštvu "Drenjanci" iz Drenja za pokrićetroškova organizacije i sudjelovanja na kulturnojmanifestaciji "Susreti prijateljstva" koja seodržava 16. lipnja 2012. godine u Drenju, iznosod 3.000,00 kuna, Udruzi voćara, vinogradara ivinara "Sv. Križ" Branjin Vrh za pokriće troškovaorganizacije i sudjelovanja na manifestaciji"Na putu vina i starina" koja povezuje kulturnubaštinu i tradiciju s ponudom vinara i autohtonihproizvoda, iznos od 3.000,00 kuna, Kulturnoumjetničkom društvu "Gorjanac" Gorjani za pokrićetroškova sudjelovanja na Svjetskoj folklornojolimpijadi u Južnoj Koreji kao predstavnikuHrvatske i jugoistočne Europe, iznos od 3.000,00kuna, Kulturno umjetničkom društvu "Kuševac"Kuševac za pokriće troškova sudjelovanja i organizacije5. kulturne manifestacije "Selo moje nabrdašcu",koja se održava 2. lipnja 2012. godine uKuševcu, iznos od 3.000,00 kuna, Kulturno umjetničkomdruštvu "Šokadija" Strizvojna za pokrićetroškova sudjelovanja i organizacije tradicionalnekulturne manifestacije "Posilo uz tamburu" koja seodržava 21. lipnja 2012. godine, iznos od 4.000,00kuna, Kulturno umjetničkom društvu "Sloga" SatnicaĐakovačka za pokriće troškova sudjelovanja iorganizacije IV. smotre dječjeg folklora pod nazivom"Djeca u igri, pjesmi i plesu" koja se održava3. lipnja 2012. godine u Satnici Đakovačkoj, iznos


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 25od 2.000,00 kuna i Konjičkom klubu "Slavonija iBaranja" Ernestinovo za pokriće troškova organizacijei sudjelovanja u izboru najljepše svatovskezaprege u cilju očuvanja običaja i tradicije uzgojakonja, a koje se održava u sklopu kiparske kolonijeu Ernestinovu, iznos od 3.000,00 kuna.Za promidžbu turizma na području Osječkobaranjskežupanije odobreno je ukupno 5.500,00kuna, i to Ribolovnoj udruzi hrvatskih branitelja"Šaran" Čepin za pokriće troškova sudjelovanja iorganizacije međunarodnog natjecanja u lovu našarana pod nazivom "Slavonija-Carp cup"-a kojise održava u Vladislavcima na jezeru Stoppeldorf,iznos od 3.500,00 kuna i Puhačkom orkestru Dobrovoljnogvatrogasnog društva Valpovo za pokrićetroškova sudjelovanje na 26. Susretu puhačkihorkestara Hrvatske koji se održava 9. i 10. lipnja2012. godine u Novom Vinodolskom, iznos od2.000,00 kuna.Počinje obnova pročelja zgradeGalerije likovnih umjetnosti OsijekŽupan je prihvatio Prijedlog Sporazuma o sufinanciranjuobnove pročelja zgrade Galerije likovnihumjetnosti Osijek između Osječko-baranjskežupanije, Grada Osijeka i Galerije likovnih umjetnostiOsijek. Sredstva za obnovu pročelja zgradeGalerije likovnih umjetnosti Osijek planirana suProračunom Osječko-baranjske županije za 2012.godinu u iznosu od 570.000,00 kuna i u projekcijiProračuna za 2013. godinu u iznosu do 325.000,00kuna, a iznos od 300.000,00 kuna planiran je ProračunomGrada Osijeka za 2012. godinu.Raspisan natječaj za prodajunekretnine Županije u Belom ManastiruRaspisan je javni natječaj za prodaju nekretnineu vlasništvu Osječko-baranjske županije (unaravi kuća i dvor) u Belom Manastiru, MatijeGupca 51a, ukupne neto korisne površine 191,91m 2 , koja je upisana u zemljišne knjige Općinskogsuda u Belom Manastiru.Kolektivno osiguranjedobrovoljnih vatrogasacaŽupan je prihvatio financiranje kolektivnogosiguranja dobrovoljnih vatrogasaca s područjaOsječko-baranjske županije od posljedica nesretnogslučaja koje će provesti Vatrogasna zajednicaOsječko-baranjske županije radi zaštite dobrovoljnihvatrogasaca koji sudjeluju u vatrogasnimintervencijama, a sve u cilju unaprjeđenja dobrovoljnogvatrogastva.Sredstva za financiranje kolektivnog osiguranjadobrovoljnih vatrogasaca s područja Osječko-baranjskežupanije iznose 59.315,62 kuna, adoznačit će se na žiro-račun Vatrogasne zajedniceOsječko-baranjske županije.Davor Slivka - vršitelj dužnostipročelnika Službe za javnu nabavuDavor Slivka, mag.ing.agr., imenovan je završitelja dužnosti pročelnika Službe za javnu nabavuOsječko-baranjske županije do imenovanjapročelnika po javnom natječaju.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 27Željko Kraljičak. "Ako se kroz jedinice lokalnesamouprave u 10 godina nije moglo u funkcijustaviti 500 hektara dodatnih površina, nije jasnokako to Vlada misli provesti u kratkom roku za čakmilijun hektara. Također, ne razmišlja se o dodatnojinfrastrukturi, pogonima, skladištima i tržištuza dodatne proizvode, koji bi se dobili na tih novihmilijun hektara. Naši seljaci i danas imaju problemas plasmanom proizvoda zbog loše organizacijei neuređenog tržišta."proizvodnju domaćeg češnjaka kao tradicionalnogproizvoda Slavonije i Baranje. Za potrebe provedbeovoga projekta nabavljena je laminarna komoračiju kupovinu su sufinancirali Osječko-baranjskažupanija i Grad Osijek. Laminarna komora ili mikrobiološkisiguran kabinet je laboratorijski uređajkoji omogućuje rad u potpuno zaštićenim uvjetimazbog svog specifično dizajniranog protoka zraka.Prezentaciji uređaja nazočili su 13. lipnja župandr.sc. Vladimir Šišljagić, zamjenik županadr.sc. Željko Kraljičak i gradonačelnik KrešimirBubalo.Opina Punitovci4. sijenja 2012.U posjetu vinarima u TrnaviŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić boravio je8. lipnja u Trnavi gdje je u tamošnjem vinogorjuposjetio najznačajnije male proizvođače vina,obitelj Vračević i obitelj Lukačević. Prije togaobišao je laureata 4. Dana vina i turizma Osječkobaranjskežupanije i međunarodnih manifestacija- Misna vina d.o.o.Ovom prigodom potpisani su i sporazumi oprovođenju projekta obrane od tuče te projektakontrole plodnosti tla na području Županije.ovci12.Laminarna komora Poljoprivrednomfakultetu u OsijekuIstraživački tim Poljoprivrednog fakulteta uOsijeku, na čelu s prof.dr.sc. Nadom Parađiković,razvio je metodu in vitro umnožavanja Slavonskogozimog češnjaka čime će ova gotovo izgubljenapovrtna kultura biti vraćena na slavonskapolja te u kratkom vremenskom roku omogućitiNaime, na nedavnom sajmu vina Decanter uLondonu ocjenjivano je 14.119 uzoraka vina izcijelog svijeta. Među njima su bila Misna vinad.o.o. iz Trnave s Tramincem - ledenom berbomiz 2009. godine. Osvojen je regionalni trofej. Takosu uz Sloveniju, Njemačku i Kanadu, Misna vina sTramincem - ledenom berbom ušla u najuži izborza svjetsko zlato koji će se održati u rujnu ponovnou Londonu. Župan Šišljagić čestitao im je nauspjehu koji je, prema njegovim riječima, samojoš jedna potvrda u nizu da su upravo vina iz našihvinogorja među najboljima na svijetu.


28 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.Nacrt Nacionalne strategije zauključivanje Roma do 2020. godineU organizaciji Ureda za ljudska prava i pravanacionalnih manjina, 11. lipnja 2012. godine uMaloj vijećnici Županije održana je javna raspravao Nacrtu Nacionalne strategije za uključivanjeRoma do 2020. godine.Nazočne je u ime Osječko-baranjske županijepozdravio dr.sc. Željko Kraljičak, istaknuvši odličnusuradnju na županijskoj razini sa svim nacionalnimmanjinama, odnosno izabranim vijećimai predstavnicima, te poželio uspješan daljnji rad nanovom Nacionalnom programu.Novi logopedski kabinetPotom je mr.sc. Branko Sočanac, v.d. ravnateljaUreda, izlaganjem o ovom dokumentu otvorioSUVAG-a u Našicamaraspravu u koju su se uključili nazočni predstavniciRoma, romskih vijeća, udruga te predstavnici jedinicalokalne i područne samouprave. Od donošenjaNacionalnog programa 2003. godine Vlada RepublikeHrvatske se, putem ministarstava i drugih državnihtijela nadležnih za pojedine mjere, aktivnouključila u njegovo provođenje, bilo izravno, bilostvarajući uvjete za njegovo sustavno provođenje.Pojedine mjere iz postojećeg Nacionalnog programasu provedene, a dio mjera potrebno je uskladitis važećim strateškim dokumentima EU, osobitoOkvirom EU za nacionalne strategije integracijeRoma i Europa 2020 – Europskom strategijom zapametan, održiv i uključiv rast. Novi Program izrađenje kroz niz radionica, a skupine i podskupinezadužene za pripremu bile su podijeljene premapodručjima: stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje,zdravstvo, socijalna skrb, uključivanje Roma ukulturni i politički život i druga područja života. Uplanu je da Vlada Republike Hrvatske, na jednoj odsvojih sjednica ove jeseni, usvoji novi Nacionalniprogram za Rome do 2020. godine.Dograđen Dom za Ugovor starijekoji zadovoljava najviše socijalne i zdravstveneo geodetskoj izmjeri za Donju Motiinui nemoćne u Đakovustandarde, a uskoro će biti predan na korištenjeĐakovčanima.", rekao je župan Šišljagić.Osječko-baranjski župan dr.sc. Vladimir Šišljagićse 23. svibnja i osobno uvjerio u kvalitetuobavljenih radova na dogradnji jedinice intenzivnenjege u Domu za starije i nemoćne u Đakovu."Ova županijska investicija krenula je 2006.godine, da bismo danas mogli svjedočiti objektuU ovu dogradnju do sada je uloženo 12 milijunakuna, a Županija je osigurala i dodatna 4milijuna s kojima će se do kraja godine u potpunostiopremiti jedinica intenzivne njege na kojoj suzavršeni svi građevinski radovi, te je dobila uporabnudozvolu. Raspolaže sa 54 ležaja na 4 etaže, a


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 29ovci12.u narednom razdoblju zaposlit će se i 25 djelatnikakoji će na ovom odjelu skrbiti za korisnike doma.Obilazak obnovljenih pročeljaŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić obišao je 17.svibnja radove na uređenju pročelja višestambenezgrade na Jugu II u Opatijskoj ulicu u Osijeku.S ciljem kvalitetnog rješavanja problematikeodržavanja stambeno-poslovnih zgrada u graduOsijeku, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek,Zavod za stanovanje d.o.o. i Privredna bankaZagreb potpisali su 2006. godine Ugovor kojimje omogućeno kreditiranje suvlasnika stambenihzgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje.Osječko-baranjska županija sufinancira kamatu sa1,5 % godišnje koliko daje i Grad Osijek, a krajnjikorisnici plaćaju ostatak od ukupnog iznosa ugovorenekamate od oko 3%. Ukupno je sklopljeno248 ugovora o kreditu, a trenutno je 15 stambenihzgrada u postupku rješavanja dokumentacije zapodizanje kredita.Do sada su na osječkom području obnovljenapročelja, krovovi i dizala u 252 zgrade (152 krova,109 pročelja i 29 dizala), a ukupan je kreditni potencijalnarastao na 50 milijuna kuna. "Zanimanjeje veliko i u proteklih šest godina suvlasnici su zaobnovu i održavanje pročelja, krovova i zajedničkihuređaja iskoristili više od 37 milijuna kuna.",rekao je župan Šišljagić te dodao da će se nastavitis ovim projektom kojim se ujedno osigurava ienergetska učinkovitost zgrada, a iznos ostvarenihušteda procjenjuju se i do 30%.Opina Punitovci4. sijenja 2012.Sporazumi o umjetnomosjemenjivanjuSporazume o provedbi projekata unapređenjagenetskog potencijala u govedarskoj i svinjogojskojproizvodnji te sporazum o provođenju projekataunapređenja genetskog potencijala u stočarstvuna području Osječko-baranjske županije,župan dr.sc. Vladimir Šišljagić potpisao je 6. lipnjas udrugama uzgajivača svinja, simentalskog iholstein goveda, udrugama proizvođača mlijeka i13 veterinarskih stanica.


30 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.Osposobljavanje deset dugotrajno nezaposlenihosoba, koje je s 45.000,00 kuna financiralaŽupanija u sklopu jedne od svojih mjera poticanjazapošljavnaja, provelo je učilište Poetika. Nezaposlenepolaznice njegovateljice, nadaju se kako ćeuskoro i raditi ono za što su osposobljene nakon560 sati provedenih na odjelima Kliničkog bolničkogcentra u Osijeku i u učionicama Poetike, štoim je poželio i sam župan Šišljagić.Opina Punitovci4. sijenja 2012.Diplome novim ECDL operaterimaZamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičakuručio je 25. svibnja Uvjerenja o završenoj edukacijiza 28 novih računalnih ECDL operatera uokviru programa poticanja zapošljavanja dugotrajnonezaposlenih osoba koji provodi Osječko-baranjskažupanija i Zavod za informatiku Osijek.Umjetno osjemenjivanje u govedarstvu Osječko-baranjskažupanija sufinancira s 800.000,00kuna, a s 200.000,00 kuna u svinjogojstvu.vci2.Uvjerenja o osposobljenostinjegovateljicamaŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić podijelio je30. svibnja u Pučkom otvorenom učilištu Poetikauvjerenja o osposobljenosti ženama njegovateljicamakoje su se uz pomoć Osječko-baranjskežupanije educirale za ovo traženo zanimanje natržištu rada.Potpisan Ugovor o usavršavanjumenadžera - PumaU svečanim prostorijama Osječko-baranjskežupanije, župan dr. sc. Vladimir Šišljagić potpisaoje 21. svibnja sa zamjenikom direktora Hrvatskeudruge poslodavaca Bernardom JakelićemUgovor o sufinanciranju programa za usavršavanjemenadžera PUMA.S 25.000,00 kuna Županija nastavlja podupiratiovu edukaciju čiji je nositelj Hrvatska udrugaposlodavaca, a u kojoj će 70 polaznika dobiti dodatnaznanja iz područja financija, javne nabave,upravljanja kapitalom, izvorima financiranja unarednih godinu dana, uz što će se posebna pozornostposvetiti pravnoj regulativi Europske unijekoja uređuje poslovne odnose gospodarskih subjekata.Ovaj program provode provjereni stručnjacikoji dolaze iz realnog sektora, dok su među polaznicimavećinom zastupljeni mali i srednji poduzetnici,a mogućnost za usavršavanjem pruža sei naprednim studentima završnih godina studija.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 31ovci12.Županija je kao partner prva prepoznala važnostovoga projekta te ga prati od njegova početkaveć osmu godinu za redom.Diplome darovitim učenicimaosnovnih i srednjih školaŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić primio je 8.lipnja darovite učenike osnovnih i srednjih školas područja Osječko-baranjske županije kojima jeuručio diplome za osvojena prva mjesta na županijskimnatjecanjima i smotrama.Od 25.371 učenika osnovnih škola naše Županije1.286 učenika sudjelovalo je na županijskimnatjecanjima. Za ta natjecanja učenike jepripremalo 478 mentora, diplome su uručene 131učeniku osnovnih škola natjecanja za osvojenoprvo mjesto kao pojedincima ili članovima skupina,kao i predstavnicima tri zbora.Od 14.080 učenika srednjih škola naše Županije,998 učenika sudjelovalo je na županijskim ilimeđužupanijskim natjecanjima, i to 894 učenikaiz naše Županije i 104 iz drugih županija. Za tanatjecanja učenike je pripremalo 279 mentora iznaše Županije i 35 mentora iz drugih županija, a


32 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.diplome je primilo 126 srednjoškolaca za osvojenoprvo mjesto kao pojedincima ili članovimaskupina, kao i predstavnicima dva zbora.vci2.Predstavljen programispraćaja maturanataU prostorima Euroherc osiguranja u Osijeku16. svibnja održano je svečano predstavljanjeosmog po redu programa "Ispraćaj maturanata -Quadrilla 2012." u organizaciji Osječko-baranjskežupanije, agencije Koncert i Euroherc osiguranjakao tradicionalnog sponzora. Program je predstaviožupan dr.sc. Vladimir Šišljagić.Francuski dvorski ples quadrilla ove se godinepleše 18. svibnja u 12 sati u šest gradova:Osijeku, Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu,Belom Manastiru i Našicama, s vršnjacima u 55europskih gradova.Izaslanstvo ukrajinske Oblasti Vinnitsau posjetu ŽupanijiOsječko-baranjska županija je u lipnju prošlegodine, na poticaj Ukrajinskog veleposlanstva uRepublici Hrvatskoj, uspostavila prve kontakte sukrajinskom Oblasti Vinnitsa.U prigodi obilježavanja Dana Županije, izaslanstvoOve oblasti koje je predvodio zamjenikpredsjednika Oblasti Derun Grygorii uzvratiloje posjet. Tijekom susreta izaslanstva dviju regijau svečanim prostorijama Županije 2. lipnjarazmotrene su mogućnosti konkretnije suradnje.Prepoznati su potencijali te suradnje, prije svegau poljoprivrednoj i prerađivačkoj industriji. Ukrajinskoizaslanstvo pozvalo je župana Šišljagića das izaslanstvom Županije u kolovozu ove godineposjeti Vinnitsu.Tijekom svog boravka u Osijeku, ukrajinskoizaslanstvo položilo je vijenac pred spomenik Batinskebitke u kojoj je u studenom 1944. godinepoginuo veliki broj ukrajinskih vojnika u sastavusovjetske Crvene armije.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 33Treći međunarodni kongreso ruralnom turizmuU Osijeku je 23. svibnja započeo Treći međunarodnikongres o ruralnom turizmu. Kongresje okupio više od 200 sudionika, 140 znanstvenihi 20 stručnih radova koji će biti predstavljeni tijekomdva dana programa. Sudionike Kongresapozdravio je župan dr.sc. Vladimir Šišljagić.Na kraju je istaknuta povezanost ruralnihzajednica s Europskom unijom i još veća mogućnostpovlačenja sredstava iz europskih fondova štoomogućuje privatnicima i nevladinim organizacijasuradnju na malim projektima za razvitak ruralnogturizma. Također je predstavljena strategija zanadogradnju i prostornu povezanost vinskih cestau Osječko-baranjskoj županiji, u okviru projektafinanciranog iz IPA fonda.Zbog prometnog položaja, tradicije i okuženja,Osijek je logičan izbor za održavanje Trećegkongresa ruralnog turizma, no i u Slavoniji i Baranjisve je primjetniji problem smanjivanja brojaruralnog stanovništva zbog emigracije u gradove.Agroturizam je jedan od pojavnih oblikaruralnog turizma koji je posvećen povezivanjučovjeka sa zemljom i stvaranju autohtonih jela ipića, dok je ruralni turizam usmjeren na doživljaje,osjećaje i ukupno iskustvo koje jedan turistmože doživjeti u ruralnom kraju. Ruralni turizamne smijemo ograničavati na jednostavnu ponudupoput noćenja i kušanja slastica, već on treba predstavljatiaktivan odmor koji uključuje biciklizam,vožnju kajakom, lov i ribolov. Glavni tajnik EU-ROGitesa Klaus Erlich u raspravi je rekao kako jeodlazak na more jako lijepo iskustvo i ne može sezanemariti, ali modernom turistu masovni turizampočinje biti naporan, želi se opustiti, odmoriti i uživatiu prirodi i domaćinskoj atmosferi specifičnojza ruralni turizam. U raspravi je zaključeno kakoje ključ u organizaciji i edukaciji, kako pružateljaturističke ponude, tako i državnih tijela koja osmišljavajuzakonodavne i pravilničke okvire.Međunarodni simpozij "Gospodarstvoistočne Hrvatske jučer, danas, sutra"Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić pozdravioje 17. svibnja znanstvene djelatnike i sudionikedvodnevnog međunarodnog simpozija "Gospodarstvoistočne Hrvatske - jučer, danas, sutra" koji seodržao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Tomprigodom župan Šišljagić je istaknuo gospodarskepotencijale kojima raspolaže naša Županija, prijesvega obnovljivi izvori energije, odnosno energetikai prerađivačka industrija u što je nužno ulagatiu narednom razdoblju kako bi se ostvario napredaki otvorila nova radna mjesta.


34 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.Cilj je potaknuti znanstvenike, stručnjake igospodarstvenike iz zemlje i inozemstva na istraživanjatemeljena na stvarnim potencijalima istočneHrvatske. Istočna Hrvatska obiluje ljudskimkapitalom i prirodnim resursima, a ovaj simpozijtrebao bi odgovoriti na brojna pitanja koja se tičurazvoja Slavonije i Baranje.vci2.vci2.Konferencija o organskoj poljoprivrediU petak, 18. svibnja u Arheološkom muzejuu Osijeku održana je međunarodna konferencijaIPA projekta Organica.net.Koordinator projekta za Republiku Hrvatskuje Udruga Slap iz Osijeka, a u programu sudjelujupredstavnici Osječko-baranjske županije,Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske iRegionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje,te ugledni gosti i partneri iz Bosne i Hercegovine,Srbije i Makedonije. Sastavni Opina dio ovoga Punitovci događanjaje i Sajam organskih proizvoda 4. sijenja koji 2012. se u istovrijeme održava na Trgu svetog Trojstva ispredArheološkog muzeja Osijek.Sudionike konferencije pozdravio je zamjenikžupana dr.sc. Željko Kraljičak.Dani polja pšenice i ječmaŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić nazočio je 6.lipnja tradicionalnim Danima polja pšenice i ječmana Poljoprivrednom institutu u Osijeku gdje suprezentirane najnovije i najbolje sorte ovih dvijukultura koje su plod osječkih znanstvenika.Sorte osječkog Instituta čine preko 60% ukupnozasijane količine pšenice u Hrvatskoj, dok uječmenoj proizvodnji ta brojka iznosi preko 80%.To su ujedno i proizvodi koji se izvoze u velikojkoličini ne samo u susjedne zemlje, nego i u ostatakEurope. Upravo na tim rezultatima čestitao imje župan Šišljagić u svom obraćanju.Ovo okupljanje ujedno je bila i prilika zaoplemenjivače, dorađivače, trgovce i korisnikesjemena pšenice i ječma da se upoznaju s novostimau oplemenjivanju, kao i za izmjenu iskustavai znanja.I ovogodišnja manifestacija pokazala jebrojna dostignuća u stvaranju novih materijala teuspjehe koje su znanstvenici i oplemenjivači Poljoprivrednoginstituta Osijek postigli u zemlji iinozemstvu.Završna konferencija projekta CABCOSZamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičaknazočio je 24. svibnja završnoj konferenciji projektaCABCOS koja je održana na Medicinskomfakultetu u Osijeku.Ovaj projekt realiziran je u protekle dvijegodine kroz IPA prekogranični program Mađarskei Hrvatske. U njemu su partnerski sudjelovaliSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku i Medicinskifakultet iz Pečuha. Vrijednost projekta jepribližno 580.000,00 eura, od čega je osječkomMedicinskom fakultetu pripalo 230.000,00 eura.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 35S tim sredstvima na osječkom Medicinskom fakultetuosnovan je i opremljen Laboratorij za kliničkui molekularnu imunologiju koji će znatnodoprinijeti provođenju kvalitetnih i kompetitivnihznanstveno-istraživačkih radova i projekata.Zamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičak naglasioje važnost regionalne suradnje i povezivanjate je istaknuo uspješnost Medicinskog fakultetau Osijeku u realizaciji projekata financiranih izpredpristupnih fondova Europske unije. "Ulaganjeu istraživanje i znanstveni razvoj jedna je odsmjernica politike Osječko-baranjske županije.",zaključio je Zamjenik župana.Erica Webera, Željka Jovanovića, ministra znanosti,obrazovanja i sporta, nazočili su joj i župandr.sc. Vladimir Šišljagić i brojni drugi eminentnistručnjaci kojima je cilj sprječavanje širenja ovebolesti, koja prema posljednjim podacima zahvaćasve mlađu populaciju.Brojnim uzvanicima projekt je predstavilanjegova voditeljica prof. Ines Drenjančević kojaje ujedno pohvalila i značajan doprinos Regionalnerazvojne agencije Slavonije i Baranje u njegovojprovedbi i realizaciji.ovci12.Regionalna konferencija oprevenciji i liječenju šećerne bolestiTisuću novoregistriranih dijabetičkih bolesnika,uz postojećih 26.000 na širem osječkompodručju, dovoljan je znak za uzbunu, baš kao ipodatak da je Hrvatska na sedmome mjestu pobroju pretilih trinaestogodišnjaka.Istaknuto je to na regionalnoj konferenciji oprevenciji i liječenju šećerne bolesti održanoj uOsijeku 16. svibnja pod nazivom "Sveobuhvatninacionalni pristup u prevenciji i liječenju šećernebolesti". Uz veleposlanika Kraljevine Danske Boa160 godina organiziranogobrtništva u OsijekuPrigodom 160. godišnjice organiziranog obrtništva,u organizaciji Hrvatske obrtničke komore,Obrtničke komore Osječko-baranjske županijeu Hotelu Osijek održan je 6. lipnja okrugli stol"Položaj obrtnika od Habsburške monarhije doEuropske unije".Prije 160 godina osnovane su trgovačkoobrtničkekomore u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, anamjera je ovog okruglog stola uspostavljanje što


36 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.kvalitetnije i učinkovitije suradnje svih partnera iinstitucija kako bi obrtnici bili spremniji za ulazakRepublike Hrvatske u EU.U radu okruglog stola sudjelovao je i župandr.sc. Vladimir Šišljagić.U radu Okrugloga stola sudjelovali su akademikZvonko Kusić, predsjednik HAZU-a, akademikJakša Barbić, potpredsjednik HAZU-a, akademkinjaVlasta Piližota, akademik Leo Budini prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, rekotoricaSveučilišta u Osijeku.vci2.Predstavljena knjiga "Znanje - temeljkonkurentnosti i razvoja"HAZU, Zavod za znanstveni i umjetnički radu Osijeku 17. je svibnja bio domaćin i suorganizatorOkrugloga stola u prigodi predstavljanja knjige"Znanje - temelj konkurentnosti i razvoja" i izjaveHrvatske akademije znanosti i umjetnosti "Važnostznanja i primjene znanja za izlazak iz krize irazvoj Hrvatske".U ime Osječko-baranjske županije, sudionikeje pozdravio župan dr.sc. Vladimir Šišljagić.Obilježen Dan SveučilištaJ.J. Strossmayera u OsijekuSredišnja proslava Dana sveučilišta JosipaJurja Strossmayera u Osijeku održana je 29. svibnjau auli Poljoprivrednog fakulteta u osječkomKampusu. Svečanoj su sjednici, uz rektoricu dr.sc.Gordanu Kralik, nazočili ministar Željko Jovanović,župan dr.sc. Vladimir Šišljagić, izaslanicaPredsjednika Republike Hrvatske Ankica Marinovićte profesori fakulteta osječkoga Sveučilišta.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 37Ovom su prigodom dodijeljena počasna zvanjaprofessor emeritus dvojici profesora u mirovini:dr.sc. Vladimiru Ljubanoviću s Pravnogfakulteta i dr.sc. Draženu Barkoviću s Ekonomskogfakulteta.Ovom prigodom, rektorica Kralik je objavilada je stiglo dopuštenje za početak izgradnje jošjednog, trećeg paviljona studentskog doma u Svačićevojulici, a trebao bi imati oko 750 ležajevašto će uvelike pridonijeti poboljšanju studentskogstandarda. Na fakultetima u sastavu Sveučilišta,rekla je rektorica, trenutačno studira 20.862 studenta.Uz 37. obljetnicu osnutka Sveučilišta JosipaJurja Strossmayera u Osijeku ovime je ujedno obilježenoi 305 godina visokog školstva u Osijeku.ovciDan Općine Feričanci12. Opina PunitovciŽupan dr.sc. Vladimir 4. Šišljagić sijenja nazočio 2012. je25. svibnja svečanoj sjednici Vijeća Općine Feričanciu povodu proslave blagdana Svetog Duhai Dana Općine Feričanci. Sjednica je održana uza izgradnju kanalizacijskog sustava u četiri faze.U tijeku je gradnja kanalizacijske mreže u Kolodvorskojulici koja vodi prema industrijskoj zoni. Uprotekloj godini završena je i katastarska izmjerak.o. Gazije, projekt započet prije tri godine, a vrijednostmu je 1,3 milijuna kuna. Također, uređenoje 15 kilometara kanalske mreže i rekonstruiranaje Ulica Dore Pejačević.Čestitkama se pridružio i župan Šišljagićkoji je među nabrojanim investicijama istaknuoprojekt Wine Tour u kojem zajednički sudjelujuOpćina i Županija, a kroz koji će se na područjuOsječko-baranjske županije urediti vinske ceste iizgradit četiri mini muzeja vina (od kojih je jedanu Feričancima), te regionalni muzej u Osijeku. "Toje put kojim ćemo dodatno osnažiti naše turističkepotencijale i promovirati naša vina i druge gastroproizvode.", rekao je Šišljagić.Dan Grada NašicaNašice su 13. lipnja na blagdan sv. AntunaPadovanskog cjelodnevnim programom obilježiliDan Grada. Kod spomen-obilježja Uskrsla Hrvatskapoloženi su vijenci i zapaljene svijeće zapoginule hrvatske branitelje. Održana je i svečanasjednica Gradskoga vijeća. Gradonačelnik KrešimirŽagar predstavio je projekte realizirane uprotekloj godini te iznio planove za budućnost.Feričanačkom vinogorju na predjelu Goveđa glavačime je ujedno i promovirana jedna od 12 županijskihvinskih cesta "Frankovka".Nakon upućenih čestitki, načelnik AntunGlavaš podsjetio je na učinjeno u proteklom razdoblju.Pribavljena je građevinska dozvolu zaDruštveni dom, komunalnu bazu i dovod vode odFeričanaca do Valenovca. U suradnji sa Županijskomupravom za ceste izrađen je idejni projektza cestu od Valenovca do Vučjaka Feričanačkog.Pribavljena je tehnička i upravna dokumentacijaOkupljenima na svečanoj sjednici obratio sei zamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičak, naglasivšikako Našice obiluju resursima i vrijednostimakoje je potrebno iskoristiti za razvoj i boljitakgrada.


38 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.Na svečanoj sjednici, kojoj su svoj kulturnoglazbeniprilog dali članovi tamburaškog komornogorkestra OGŠ Kontesa Dora i Pjevački zborAd Libitum, podijeljena su i gradska priznanja.vci2.Dan Općine Donja Motičinastipanovački vatrogasci pokazali znanje i vještinesnalaženja u opasnim situacijama kroz uspješnogašenje prijeteće buktinje.Ovo Društvo znatno je pridonijelo sigurnostimještana, prevenciji brojnih nesreća, ali i razvojudruštvenog života kroz svoj doprinos u okupljanjudjece i mladeži zajedno sa seniorskim članovima,njih ukupno 114, čulo su u izvješću o radu Društvau proteklom razdoblju.vci2.U povodu Dana Općine Donja Motičina iblagdana Presvetog Srca Isusovog, u općinskojvijećnici 14. lipnja održana je svečana sjednicaOpćinskog vijeća kojoj su nazočili općinski ižupanijski čelnici na čelu s županom dr.sc. VladimiromŠišljagićem te brojne osobe s područjagospodarskog i kulturnog života.Okupljenima se obratio načelnik Željko Kovačević,koji se osvrnuo na Opina ono što Punitovci se događalotijekom godine. Župan Šišljagić 4. sijenja pohvalio 2012. je općinskočelništvo za sve napore uložene u poboljšanjekvalitete života u Donjoj Motičini. U povoduDana Općine prvi su put dodijeljena javna priznanjaOpćine Donja Motičina u obliku zahvalnica.80 godina DVD-a StipanovciŽupan dr.sc. Vladimir Opina Šišljagić Punitovci 9. je lipnjanazočio svečanoj sjednici Skupštine Dobrovoljnog4. sijenja 2012.vatrogasnog društva Stipanovci povodom proslavenjihove 80. godišnjice postojanja i djelovanja.Obilježavanje 80. rođendana započelo jesvečanim postrojavanjem na igralištu u središtuStipanovaca nakon čega je održan mimohod vatrogasnihpostrojbi kroz centar mjesta. Prije svečanesjednice održana je pokazna vježba u kojoj suŽupan Šišljagić čestitao je okupljenima njihovrođendan uz jasnu poruku da će se odličnasuradnja Županije i Vatrogasne zajednice nastaviti ubuduće kroz potpore programima koji su usmjerenika jačanju vatrogastva na području Osječkobaranjskežupanije.60. godišnjica ŠRD-a Šaran iz ŠećeraneŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić sudjelovao je3. lipnja u proslavi 60. godišnjice rada i postojanjaŠportsko ribolovnog društva Šaran iz Šećerane.Tom prigodom organizirano je natjecanje ušportskom ribolovu na jezeru Šećerana koje jeokupilo 42 natjecatelja.20 godina tvrtke Bel-telMeđunarodni dan telekomunikacija, osječkipoduzetnik, vlasnik i osnivač telekomunikacijsketvrtke Bel-tel Zoran Leko, obilježio je 16. svibnjaotvorenjem Salaša br. 1 u Poganovcima čime je itvrtka proslavila 20 godina svoga poslovanja.Otvorenju Salaša nazočio je i župan dr.sc.Vladimir Šišljagić.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 39poručio da će ovaj spomenik biti vječni podsjetnikna herojstvo stanovnika Juga II i Grada Osijeka.Herojsko srce branitelja i stanovnika JugaII natpis je na skulpturi u obliku crvene kocke,a između betonskih kvadrata podloge nalaze se ioni tamnijih boja koji simboliziraju ratne ožiljkeove četvrti. Trg, u čije je uređenje uloženo oko 3,8mil. kuna, projektirao je Bruno Rechner, a izvođačradova je Gravia d.o.o.Opina Punitovci4. sijenja 2012.Vrtna kućica u Udruzi MoguOsobe s invaliditetom i djeca s poteškoćamau razvoju tijekom zimskih mjeseci više neće moratiprekidati fizoterapiju koja se provodi u udruziMogu na Pampasu. Župan dr.sc. Vladimir Šišljagićje 15. lipnja otvorio objekt nazvan vrtna kućicau kojem će se vježbati tijekom cijele godine.Novi trg na Jugu II u OsijekuPrigodom Dana Gradske četvrti Jug II 29.svibnja, svečano je otvoren novoizgrađeni trg saspomenikom poginulim braniteljima i stanovnicimaJuga II čemu je nazočio i osječko-baranjskižupan dr.sc. Vladimir Šišljagić.Uz zvuke vatrometa i skladbu "Moj Osijek" uizvedbi Vokalnog sastava Akvarel, Trg je otvoriogradonačelnik Krešimir Bubalo. Stanovnicimaovog dijela grada prigodnim riječima obratili su sei ministar graditeljstva i prostornog uređenja IvanVrdoljak, te župan Šišljagić koji je okupljenimaRealizaciju ovoga projekta uz Osječko-baranjskužupaniju omogućili su: Grad Osijek, Ministarstvozdravstva i socijalne skrbi, Regionalnarazvojna agencija, Rotary klub Osijek te Baumax.Udruga Mogu provodi programe terapijskog, rekreativnogi sportskog jahanja za osobe svih dobnihskupina s različitim oblicima fizičkih, mentalnihi/ili emocionalnih oštećenja. Udruga ima višeod dvije stotine korisnika terapijskog programa.Najčešće su to djeca i mladi s cerebralnom paralizom,mentalnom retardacijom, sindromom Down,autizmom, multiplom sklerozom, hiperaktivnošću,s poremećajem ponašanja i učenja i slično. Svi korisniciuključeni su u program na temelju preporukeliječnika ili mišljenja stručnjaka.


40 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.vci2.Sjećanje na Marka SvrtanaU organizaciji Nogometne škole mladeži NKOlimpija, na igralištu Olimpije na Zelenom polju,održao se 9. lipnja 8. po redu Memorijal mlađihpionira "Marko Svrtan". Uoči otvaranja turniražupan dr.sc. Vladimir Šišljagić i gradonačelnikKrešimir Bubalo položili su cvijeće i zapalilisvijeće u sjećanje na tragično preminulog (2003.)dječaka Marka Svrtana, bivšeg člana NK Olimpije,na mjestu njegove pogibije.Priznanja najuspješnijim sportašimai sportskim kolektivimaPred dvoranom Gradski vrt 13. lipnja izvršenaje podjela priznanja i nagrada sportašima isportskim kolektivima koji su ostvarili zapaženeuspjehe ove godine. U organizaciji Zajednicešportskih udruga Grada Osijeka, Športske zajedniceOsječko-baranjske županije, Grada Osijeka iŽupanije, nagrade su podijelili župan dr.sc. VladimirŠišljagić i gradonačelnik Krešimir Bubalo.Nagrade su uručene pojedincima i kolektivimaza osvojene medalje na državnim, europskimi svjetskim prvenstvima, osvojene Kupove i plasmaneu finala, za promociju u najviši rang natjecanjai to u svim uzrasnim kategorijama, te najboljimškolskim i sveučilišnim klubovima, odnosnosekcijama. Za posebne uspjehe, bilo pojedinačneili ekipne, nagrađeni su klubovi: Atletski Klub Slavonija-Žito,Kuglački klub Konikom, NogometniKlub Osijek, Ženski Odbojkaški klub, Karate klubEsseker, Rukometni klub Osijek, Gradski streljačkiklub Centar 1784, Kickboxing klub, Dizačkiklub Slavonija, Sv. Duh, Plivački klub Osijek-Žito, Judo klub Mladost, Klub ritmičko športskegimnastike Rondo, Bodybuilding klub Osijek, Boćarskiklub osoba s invaliditetom Osječki Osmijeh,Gimnastičko društvo Osijek Žito, Gimnastičkiklub Inova Gym, Veslački klub Iktus, Teniski klubOsijek, Boksački klub Osijek, Športska udruga slijepihSvjetlost, Košarkaški klub Hrvatski Sokol,Ženski rukometni klub Osijek, Stolnoteniski klubVodovod-Osijek. Nagrade su primila i Školskašportska društva: ŠŠD Frankopan, ŠŠD Filipovićka,ŠŠD Mladost, ŠŠD Primag, ŠŠD Duga kaoi Studentski športski savez Sveučilišta J. J. Strossmayerau Osijeku.Župan Šišljagić, osim sportašima, čestitao jei njihovim trenerima i sportskim djelatnicima jersu svi rezultati plod zajedničkog truda i rada. "Vipronosite dobar glas Osijeka i Slavonije i Baranjei zato vam u ime cijele Osječko-baranjske županiječestitam i želim još veće uspjehe.", poručioje Župan.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 41SOMIDOM EXPO: Pet sajamskih priredbina osječkom PampasuNa sajamskom prostoru Pampas 1. lipnjaotvoren je 20. Sajam SOMIDOM EXPO. On obuhvaćapet sajamskih priredbi: 13. Obrtnički sajam,16. Motomobil, 20. Dom, 5. Sajam obrazovanja iprvi put Sajam Moje zdravlje.Ova sajamska priredba, sad prvi put s novimimenom, nastavlja se na tradiciju sajma OsijekExpo pokrenutog 1993. godine. Ivan Vrdoljak,ministar graditeljstva, pozdravljajući goste i izlagače,prisjetio se tadašnjeg dolaska na sajam teistaknuo kako je tada bilo više optimizma negodanas. "Danas bi svatko od nas trebao dati sve odsebe da se stvori dodana vrijednost. Poruka naskoji smo u središnjoj vlasti je da ćemo dati novesmjernice, nove pravce gdje bi Slavonija trebalabiti za nekoliko godina.", naglasio je ministar Vrdoljak.Opina PunitovciOsječki gradonačelnik Krešimir Bubalo poručioje kako bi trebalo mijenjati 4. sijenja zakonsku 2012. regulativu."Sutra će biti ono što danas napravimo.Valja nam zbiti redove i pokazati što to Slavonijamože.", rekao je Gradonačelnik.I župan dr.sc. Vladimir Šišljagić je upozoriokako smo žrtve prevelike centralizacije i u fiskalnoji u zakonodavnoj vlasti. "Dajte meni kaožupanu tu odgovornost da mogu rješavati nekestvari, da mogu zapošljavati. Ali isto tako ja ćubiti odgovoran ako što ne bude dobro.", rekao jeŽupan, naglasivši kako u gospodarstvu ne bi trebalobiti političkog predznaka te kako uz programmeđusobne koordinacije treba razmišljati o sudbiniobičnog čovjeka. Župan i Gradonačelnik bilisu ovom prigodom domaćini delegaciji OblastiVinnitsa iz Ukrajine, te gradova prijatelja Tuzlei Subotice.Uz Expo, od 2000. godine organizira se iObrtnički sajam, u suradnji s HOK, Obrtničkomkomorom Osječko-baranjske županije. Njezinpredsjednik Dragutin Grabrović, pozdravljajućigoste, naglasio je kako na 300 četvornih metraizložbenog prostora izlaže šezdesetak obrtnika izšest kontinentalnih županija.Smotra dječjeg folklorai dječji sajam ZekoU sklopu manifestacije 6. "Slavonija etno festOsijek 2012." 2. lipnja je održana 4. Smotra dječjegfolklora u organizaciji Regionalnog etno centraOsijek. Zbog lošeg vremena "Slavonija etno festOsijek 2012." nije održan, dok je ostatak programapremješten u dvoranu GČ Tvrđa gdje su nastupiladjeca iz Dječjeg vrtića "Mak" Osijek, HKUDaŽeljezničar, OŠ Retfala, KUD-a "Josip Šošić"


42 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.Tenja, KUD-a "I. Kapistran Adamović" Čepin,KUD-a "Josipovac" Josipovac, KUD-a "Ledina"Gašinci i KUD-a "Šiška" Šiškovci.I ove je godine u okviru programa održan Gastrokotlić na kojem je pobjedu za najbolje pripremljenčobanac odnio Zvonimir Antunović.Djecu i roditelje pozdravio je i Osječko-baranjskižupan dr.sc. Vladimir Šišljagić koji je togprijepodneva druženje s djecom započeo na dječjemsajmu Zeko u Aveneu Mallu.Dani trešanja u ErdutuU organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkogdruštva "Branko Herceg" u Erdutu je potreći puta 10. lipnja održana manifestacija Danitrešanja. Ovu manifestaciju, na kojoj su gostovalai druga kulturno-umjetnička društva manjinske nacionalnepripadnosti iz Hrvatske, otvorio je župandr.sc. Vladimir Šišljagić.vci2.Kupujmo hrvatskoOvogodišnja, petnaesta po redu Akcija "Kupujmohrvatsko" i "Vrijedne ruke" Hrvatske gospodarskekomore, u Osijeku je održana 12. lipnjai ovoga puta na Trgu Ante Starčevića, glavnomosječkom Trgu. Na Akciju se u Osijeku odazvalošezdeset tvrtki, OPG-a, udruga s područja Osječko-baranjskežupanije i devedeset s područja ostalihžupanija.Slogan ovogodišnje Akcije bio je "Kupujmohrvatsko jer je hrvatski proizvod siguran proizvod".Slogan se tijekom godina mijenjao, a cilj je utjecatina svijest hrvatskih građana o važnosti proizvodnjei kupovine kvalitetnih domaćih proizvoda.Mimohodom dječjih folklornih skupina započelisu 3. Dani trešanja, nakon čega je uslijediobogat kulturno-umjetnički program, potezanjeužeta, skakanje u vreći i druge tradicionalne igreovoga kraja. Prisutni su bili brojni proizvođačiautohtonih slavonskih proizvoda i gastro-delicija,OPG-ovi, a župan Šišljagić dodijelio je priznanjanajboljem voćaru te proizvođaču rakije i likera.U svom je obraćanju pozdravio ovu manifestacijukao multinacionalni susret koji okuplja pripadnikesrpske, mađarske, romske i makedonskenarodnosti što je ujedno jedinstven način prezentacijebogatstva različitih kultura i običaja u Slavonijii Baranji. "Dani trešanja su turistički brand, a svikoji dođu mogu biti uvjereni da će uživati u vrhunskimvinima Erdutskog vinogorja i odličnoj hranidomaćih proizvođača.", naglasio je Župan kojem jeujedno pripala čast posaditi mladicu trešnje u središtuErduta, glavni simbol ove manifestacije, alii gotovo svakog vinograda i dvorišta u okruženju.Akciju je podržao i župan dr.sc. VladimirŠišljagić. Obišao je i pozdravio Opina proizvođače Punitovci nanjihovim štandovima koji su 4. i sijenja ove godine 2012. iskazalisvoje zadovoljstvo Akcijom i samom idejom da sepromovira i kupuje domaći proizvod.U Jagodnjaku 11. kulenijadaKulenijada, i to 11. po redu, najstarija takvamanifestacija u Hrvatskoj je i 24. svibnja oku-


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 43ovci12.pila rekordan broj izlagača, njih gotovo stotinu.Ocjenjivanje je održano pod budnim okom struke,predstavnika osječkog Poljoprivrednog fakulteta.Kulenijadi je nazočio i zamjenik županadr.sc. Željko Kraljičak koji je istaknuo da je iovo dobra inicijativa da se kulen predstavi javnostikao autohtoni slavonski i baranjski proizvod kojiće u godinama koje dolaze sam pričati svoju priču.Ove godine najboljima su proglašeni beljskikulen te kuleni OPG-ova Stojković Opina iz Punitovci Jagodnjakate Novosel iz Gata. 4. sijenja 2012.Održan prvi Baranja-festLijepo vrijeme, mnoštvo ljudi, dobra glazba,obilje zlatnih vinskih kapljica, ukusna gastroponudai odličan provod, opis je to prvog dana Baranjafesta,trodnevne manifestacije u suorganizaciji TZBaranje, Općine Kneževi Vinogradi, Udruge vinogradarai vinara Baranjskog vinogorja te zmajevačkogKUD-a Attila Jozsef. Manifestacija je započela15. lipnja u Kneževim Vinogradima otvaranjemvinskog sajma. Tome je prethodilo ocjenjivanjeviše od 100 vinskih uzoraka iz Hrvatske, Mađarskei Srbije. Zlatni epitet zaslužila su 22 vinska uzorka,a među njima samo su četiri dobila takozvanavelika zlata. U konkurenciji crnih vina veliko zlatopripalo je Di shirazu proizvedenom u subotičkomDi bonisu, najbolje ocijenjeno predikatno vino,Graševina IBB, napravljeno u podrumu obiteljskevinarije Gregurek, dok su najbolje ocijenjene graševineone iz obiteljskog podruma Josić i Belja.Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina,župan dr.sc. Vladimir Šišljagić i općinski načelnikDeneš Šoja najboljim su vinarima uručili odličja.Bogat je bio i kulturno-umjetnički program.Najveći čardaš plesalo je više od stotinu posjetiteljai folkloraša, a pratili su ih najbolji baranjskitamburaši, duboševačka Šokačka grana. Gostovalije i klapa Maslina koja je dala svoj obol dobromraspoloženju okupljenih.Međunarodno natjecanjevatrogasaca u PetlovcuŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić otvorio je3. lipnja 10. jubilarno međunarodno natjecanjevatrogasaca u ručno-vatrogasnim zaprežnim štrcaljkamau Petlovcu. Osječko-baranjska županijaovogodišnji je glavni pokrovitelj ove manifestacijakoja je okupila preko 20 vatrogasnih društva izHrvatske, Mađarske i Srbije.Predstavnik organizatora DVD-a Petlovaci Vatrogasne zajednice Baranja Franjo Bartolićistaknuo je važnu ulogu Županije u podršci


44 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.vci2.i potpori vatrogascima i vatrogasnim društvimana području Osječko-baranjske županije. ŽupanŠišljagić zaželio je svim vatrogascima uspjeh unatjecanju i što manje posla u vatrogastvu.6. športski susreti umirovljenikaU osječkom hotelu Mursa održani su 3. lipnja6. športsko rekreativni susreti umirovljenikau organizaciji Sindikata umirovljenika Hrvatskenjih 150 s područja naše Županije. Prilikom otvaranjaumirovljenike su pozdravili Mato Obradović,predsjednik županijskog sindikata umirovljenika,Jasna Petrović, nacionalna predsjednica sindikataumirovljenika, te gradonačelnik Krešimir Bubalo,nakon kojeg se umirovljenicima obratio župan Šišljagićkoji je istaknuo važnost ovakvog okupljanjaunatoč teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se nalazeumirovljenici. "Dužnost je svih nas, od lokalnedo državne vlasti brinuti o socijalnom standardunaših najstarijih članova društva kojima se moraomogućiti dostojanstven život.", rekao je Župan, uznajavu da će Županija i ubuduće podupirati ovakveumirovljeničke aktivnosti.Opina Punitovci4. sijenja 2012.koje je otvorio predstavnik glavnog pokroviteljaOsječko-baranjske županije, župan dr.sc. VladimirŠišljagić.Kartanje, šah, pikado, samo su neke su oddisciplina u kojima su se nadmetali umirovljenici,Quadrilla i najboljimaturantski slogan 2012.Županijska ulica u Osijeku i ove je godine 18.svibnja oživjela tradicionalnim svečanim plesommaturanata - Qadrillom.Gradonačelnik Krešimir Bubalo i zamjenikžupana dr.sc. Željko Kraljičak s balkona osječkogHNK ispratili su ih riječima potpore, nakončega su pratili ples osječkih srednjoškolaca."U našem poslu leže masne pare, najvjernijamušterija nam je Goran Bare" najbolji je maturantskislogan 2012.! Prosudbena komisija sastavljenaod članova Savjeta mladih Grada Osijeka iŽupanijskog savjeta mladih najveći broj bodovadodijelila je sloganu maturantskog razreda farmaceutaMedicinske škole u Osijeku.


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 45U povodu Dana ŽupanijedodijeliododijelioPOVELJU LOKALNE NAGRADE SAMOUPRAVEOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJENagrada Osječko-baranjske županije javno je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna ostvarenjapostignuta na području Županije u svim djelatnostima. Nagrada se može dodijeliti za životno djelo ili zauspjehe ostvarene u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada). Nagrada za životnodjelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Županije ili su na njemu proveli dio životatijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju, a Nagrada za uspjehe ostvareneu određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada) može se dodijeliti pojedincima, grupamaza kolektivna ostvarenja i pravnim osobama koji žive ili djeluju na području Županije. Nagrade sedodjeljuju svake godine u svečanosti obilježavanja Dana Županije, 2. lipnja.Ove godine Nagrada za životno djelo kao javno priznanje za cjelokupnu djelatnost koja je odosobitog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavljaznačajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od značaja za Županiju dodijeljeno jedr.sc. Miloradu Nikčeviću za životno djelo ostvareno u području znanosti, Krešimiru Janošiju za životnodjelo ostvareno u području zdravstva, Stjepanu Tomašu za životno djelo ostvareno u području kulture iJurju Jurkoviću za životno djelo ostvareno u području tjelesne kulture i športa.Nagrada Osječko-baranjske županije, javno priznanje za iznimna postignuća na području Županije u2011. godini, dodijeljena je u području gospodarskih djelatnosti Društvu s ograničenom odgovornošćuHarburg-Freudenberger Belišće, za iznimne proizvodne i poslovne rezultate kojima se pridonosi jačanjugospodarske osnove Županije, Društvu s ograničenom odgovornošću Gradnja Osijek za značajne radnepoduhvate i u tome ostvarene poslovne rezultate kojima se pridonosi unaprjeđenju graditeljske djelatnostite održanju i jačanju gospodarske osnove Županije, Obrtu Ravlić, ugostiteljsko-trgovačka djelatnost,Osijek, vl. Zlatko Ravlić za iznimna postignuća u području proizvodnje hrane ostvarena kvalitetnompoduzetničkom inicijativom; u području kulture Udruzi za rad s mladima "Breza", Osijek za iznimna


46 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.postignuća u poticanju i razvoju dječjeg stvaralaštva u djelatnosti kulture; u području tjelesne kulturei športa Matiji Gubici i Borisu Miloševiću za naročita športska postignuća na državnim i međunarodnimnatjecanjima te u području tehničke kulture Fotoklubu Osijek za iznimna ostvarenja u područjutehničke kulture i stvaralaštva.Dr.sc. MILORAD NIKČEVIĆNa čemu počiva suvremeni globaliziranisvijet - na prožimanju ilipotiranju različitosti? Što u kolopletukultura, jezika i vjera duhovnog obzorasuvremene ljudske civilizacijeznači mali narod? Kako očuvati njegovidentitet i prepoznatljivost u suodnosus drugima i njegovu opstojnostu konačnici, na kulturološkoj ipolitičkoj karti ovoga svijeta? Ovapitanja predodredila su znanstveniput i stremljenja osječkog profesoradr.sc. Milorada Nikčevića, vrsnog znanstvenika,upornog istraživača i plodnog pisca. Odgovarajućiovim izazovima svoje znanstveno poslanje podredioje obrani identiteta malih naroda i snaženju suodnosas drugima.Imajući pred očima, po vlastitom priznanju,Herderovu misao da svaki kulturni i znanstvenidjelatnik zaslužuje svoj život onoliko koliko gapoklanja kulturi i civilizaciji svoga naroda, svojuznanstvenu misao i djelovanje posvetio je istraživanjujezičnog i kulturnog identiteta crnogorskognaroda kao prinosa razvoju montenegrističkeznanosti te prožimanja, suodnosa iinterferencija crnogorske književnemisli s drugim književnostima i kulturama.Otuda i ocjena crnogorskihznanstvenih autoriteta kako MiloradNikčević pripada krugu crnogorskihznanstvenika i intelektualaca koji suu posljednja četiri desetljeća odigraliključnu ulogu u učvršćivanju svijesti oposebnosti crnogorskoga jezika, književnostii kulture.Međutim, Milorad Nikčević je znanstveniksa i između dvije domovine. I ta činjenica bitnoopredjeljuje njegovu znanstvenu znatiželju. Stogaplodovi njegovog 45-godišnjega znanstvenog istručnog rada u području znanosti, obrazovanja ikulture, ne svjedoče samo o posvećenosti očuvanjucrnogorskoga identiteta i vrednovanju crnogorskekulture uz koju je vezan ne samo svojim rođenjemnego i cijelim svojim duhovnim bićem, već su ipotvrda njegove podjednake pripadnosti hrvatskomei crnogorskome kulturnom prostoru. Ukazivaoje i dokazivao da su negdašnje duhovne spone bilečvrste i bogate pa se to unekoliko i dan-danas osje-


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 47ća, nosi, ne zatire i pamti. On ne propušta nijednupriliku progovoriti o hrvatsko-crnogorskim i crnogorsko-hrvatskimvezama sa sviješću da je to izvrstanmodel, iako to zvuči nepopularno, kako graditimostove prema drugima jer je onih koji propagirajunjihovo rušenje svijet i onako pun. On pokazujekako njegovanjem svoje kulture ne siromašitiduhovne i kulturne prostore drugih kultura već usuodnosima tih kultura i njihovom prožimanju pronalazitinove vrijednosti. Njegove ideje ne plove nakrilima teorijske fikcije već u djelima kojima defilirajuMažuranić i Crna Gora, Strossmayer i Njegoš,"Hrvatski i crnogorski književni obzori", "Odsjajikultura" i "Stoljetne hrvatsko-crnogorske veze","Jezici i kulture u doticaju", "Književni suodnosi iinterferencije" - " Na civilizacijskim ishodištima".Znanstvenik i intelektualac, svjestan svogaokruženja i nužnosti djelovanja ne smije ostati uzdržani biti neutralan u trenucima koji ugrožavajučovjeka i vrijednosti humane civilizacije. I upravou tim trenucima, kada to s osobnog aspekta nijeprobitačno, Milorad Nikčević snažno progovara uzaštiti nacionalnog i kulturnog identiteta svoje hrvatskedomovine, protiv bezumlja nasilja i mržnje.Njegovi ratni eseji zrcale njegovu svijest i savjest,koje ga potvrđuju kao angažiranog intelektualca,humanista, kulturnog djelatnika demokratskih pogleda,interkulturalnih stremljenja i obzora.Dimenzije i širinu Nikčevićeve znanstvene,pedagoške i kulturne djelatnosti ne treba posebnoobrazlagati. Nju zrcali 350 studija, znanstvenihčlanaka, prikaza i eseja, 20 autorskih knjiga i monografija,uredništvo i nakladništvo još dvadesetak,brojni stručni i znanstveni projekti na nekolikosveučilišta, gostovanja na američkim, ukrajinskimi mađarskim sveučilištima, organiziranje i sudjelovanjena brojnim stručnim i znanstvenim skupovima,okruglim stolovima, književnim predstavljanjimai izložbama. U projektima koje vodi okupljai zbližava mlade hrvatske i crnogorske znanstvenikestvarajući suradničku jezgru neopterećenupredrasudama i znanstvenim ograničenjima.Nikčevićeva uspješna i istaknuta znanstvenadjelatnost od osobitoga je značenja za sustavnaistraživanja južnoslavenskih međuprožimanja nasvim razinama, a naročito za osvjetljavanje i afirmacijuhrvatsko-crnogorskih kulturnih veza. Širepromatrano njegovo životno djelo prilog je konceptusuvremenih integracija u kojima se kulturnabaština malih naroda ne utapa već bogati ukupnueuropsku baštinu. Ta iznimna postignuća prof.dr.sc. Milorada Nikčevića predstavljaju značajanprinos znanstvenoj misli. Svojim radom obogatioje hrvatsku znanstvenu, prosvjetnu i kulturnubaštinu, ali istodobno kao vrstan metodolog i metodičari slavonsku pedagošku scenu, radeći i nesebičnopomažući svojim učenicima i studentima.Stoga mu Osječko-baranjska županija dodjeljujesvoju Nagradu za životno djelo ostvareno u područjuznanosti.KREŠIMIR JANOŠIDoktor je, poput učitelja, pojami oslonac čovjeka u životu. U trenucimanemoći i ugroženosti vlastitogorganizma vapajem se priziva pomoćliječnika. A on je samo čovjek koji ugranicama svoga znanja i sposobnostipokušava olakšati boli, zaliječiti rane,izliječiti. Svjestan tih ograničenja doktorKrešimir Janoši čitavog je svogradnog vijeka podizao razinu svoje osposobljenostiza svoje životno poslanje,zahtijevajući taj odnos i od suradnika s kojimaje tijekom četrdeset godina služio ovoj plemenitojmisiji.Nastavljajući 200-godišnju tradiciju osječkihkirurga, cijeli svoj život uložio je u podizanje razinekirurške djelatnosti u Osječkoj bolnici iz kojeje povremeno izbivao zbog stjecanjanovih znanja, ali joj se uvijekiznova vraćao. Doktor Janoši prvije osječki liječnik koji je sredinom50-tih prošao formalnu edukaciju izanesteziologije, da bi osposobljavanjemnekolicine medicinskih tehničarapostavio temelje buduće anesteziološkeslužbe. Početkom 60-tihinicira i organizira subspecijalističkeodsjeke na Odjelu za kirurgiju.Organizira traumatološku službu i Traumatološkustanicu. S kirurgijom i sam izrasta i brigu o njoj ucijelosti preuzima početkom 80-tih. Svjestan ograničenjarazvoja proizašlih iz nedostatnosti znanja isam dosiže razinu primarijusa, suradnike upućujena dopunska usavršavanja pa i poslijediplomskestudije, ali i stvara pretpostavke za ustanovljenje


48 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.visokoškolskog medicinskog studija u Osijeku.Organizira nastavu kirurgije za studente medicinedislociranog studija Medicinskog fakulteta izZagreba na kojemu kao nastavnik prenosi svojaznanja mlađima. Svi ovi napori rezultirali su prerastanjemOdjela u kliniku, u centar izvrsnosti kojije pridonosio razvoju sveučilišne klime u Općojbolnici i trendu njezina prerastanja u Kliničkubolnicu.Paralelno, krajem 70-tih pokreće inicijativu zaizgradnju nove zgrade kirurgije. Izglasavanjem samodoprinosazapočinje realizacija ovoga projekta,prekinuta ratom, nastavljena i dovršena istekom milenija,osiguravajući visoku razinu prostornih uvjetasuvremene kirurške djelatnosti.Ratno bezumlje svakoga čovjeka stavlja ukušnju, a pred liječnika postavlja zadaće životnevažnosti. I bolnica u Osijeku, gradu na prvoj linijibojišnice, dijelila je njegovu sudbinu. Svakodnevnoranjavana, stjerana je u svoje podrume i nastaviladjelovati. Dnevni priliv ranjenika se gotovo peterostrukouvećao. Ratna kirurgija prestala je biti samoteorija. Iskusni traumatolog i autoritativni voditeljkirurgije primarijus Janoši organizira Ratnu kirurgijuu okviru osječke ratne bolnice koja je, uzvinkovačku, sanirala ranjenike cijele sjeveroistočneHrvatske. Operacije se, ponekad, izvode i podblijedim sjajem ručne svjetiljke. Unatoč tome, stopasmrtnosti ne prelazi 2,6%. I danas, osječka ratnaiskustva dio su baštine na kojoj se temelji studijRatne medicine i ratne kirurgije osječkog Medicinskogfakulteta. No, posljedice ostaju. Stoga, većkrajem intenzivnog ratnog djelovanja sudjeluje upokretanju aktivnosti za izgradnju Centra za rehabilitacijuu Bizovcu. U ratu i poslije rata na ispitu jehumanost, kazat će Janoši predajući se bez ostatkasvome životnome poslanju.Nikada nije prestao dijeliti svoje znanje i stvaratiuvjete njegova širenja. Kao član strukovnogudruženja predvodi i organizira stručne sastanke,drži predavanja i seminare, piše i objavljuje gotovopedesetak stručnih radova u zbornicima i stručnimčasopisima surađujući i u njihovom uređivanju.Znajući koliko je malo potrebno znati da se nakonnezgode spasi ljudski život, osobno sudjeluje u misijiširenja znanja o laičkoj prvoj pomoći potičući ikolege da se tome priključe. Razvoj prve pomoći uosječkome Crvenom križu svoje utemeljenje pronalaziupravo u ovim aktivnostima. Tako uspostavljenasuradnja bila je osnovom i primjene načelameđunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenogpolumjeseca u vrijeme Domovinskog rata.Izravno spašavajući ljudske živote i stvarajućiuvjete podizanja razine i kvalitete služenja čovjeku,doktor Krešimir Janoši cijeli je svoj život u službičovječnosti. Visokostručan i etičan, strog premasebi i suradnicima, organiziran i vizijom određenprimarijus Janoši, uz bok Florschützu i Benčeviću,ostaje zapamćen kao jedan od kamena na kojem setemelji suvremeno zdanje osječke kirurgije.Cijeneći da je svojim djelovanjem dao osobitdoprinos razvoju zdravstva osobito kirurgije i anestezijete obrazovanju i stručnom usavršavanju liječnikai medicinskih sestara, čime je stvorio trajnodobro od značaja za Županiju, primarijusu doktoruKrešimiru Janošiju iz Osijeka dodjeljuje se NagradaOsječko-baranjske županije za životno djelo ostvarenou području zdravstva.STJEPAN TOMAŠKada je prije 40 godina, gotovoslučajno, ušao na "velika vrata"u književnost doživljen je kao fantastičar.Ubrzo je čitatelje i kritikerazuvjerio knjigom koja se u tovrijeme itekako razlikovala od većinenaslova što su ih potpisivalenjegove generacijske kolege. Potpunouronjen u društvenu zbiljui teme iz malograđanskog života,pokazujući izraziti socijalni interesprosto se nametnuo osebujnim proznim, a potomi dramskim pismom koje je slijedilou dvadesetak pripovjedaka, romana iknjiga za djecu, radijskih igara i dramai najširoj publici poznatim kratkimnovinskim pričama, koje su redompotvrđivale neosporivu darovitosttoga pisca. Danas je on nezaobilaznidio hrvatske suvremene književnosti,ali i njezine kulturne baštine. To je -Stjepan Tomaš.Ovaj umjetnik riječi je vrstan i zanimljivpripovjedač. Duboko opredijeljen za ispovjedni


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 49način kazivanja, on ne bježi u efemerna modernističkanaklapanja. Dnevničkim zapisima, monolozimai ispovijedima, govoreći u prvom licudaje osobni pečat i emocionalni naboj koji zračineposrednošću koja omogućava identifikaciju slikovima. U pripremi novopovijesnih romana onje i istraživač, ali u prikazu ne komentira već priča.A svoje doživljavanje, razmišljanje i snove pretačeu slike hrabro, bez uvijanja i licemjerja kojimbi povodljivo podilazio ukusu čitatelja. Pišući, onnema kome ili čemu što dugovati, pa ostaje dosljedansamom sebi.Tomaševe priče su životne priče i priče o životuu kojima se prepoznajemo. Odraz s dna Tomaševog"Svetog bunara" zrcali naš lik. Zdenacdjetinjstva iz koga se napaja, dubok je i tajanstven,ne presušuje, a u njega sve dublje ponire otkrivajućinjegove izvore. Traganje za djetinjstvomduboko je zasjeklo brazde u njegovo stvaralaštvo,otvarajući pogled prema onome jučer i ovomedanas, potvrđivanjem bivšeg u sadašnjem. Stogai djeci priča ozbiljne priče, na njima prihvatljivnačin. Ne svjedoče li "Dobar dan, tata" i "Moj tataspava s anđelima" ponajbolje o tome? Pisanju zadjecu pristupa odgovorno, pazeći da ih ne razočara,jer mali ljudi to ne zaslužuju.U njegovim se prozama očitava nastojanje daprogovori o zamagljenim čovjekovim traženjimasmisla života sretnih i više nesretnih ljudi. Mada,prevladavajuće realistični pesimist, on nije ravnodušan,osobito ne prema usamljenosti pojedinca.S njim smo ponovo u djetinjstvu i podstanarskimsobama, pred ljepotama zavičaja i sobama sa starinskimmirisima voća u jeseni, s ljubavlju i smrćuistodobno, salonima i grobljima, propalim studentimai brižnim majkama, junacima i zločincima,izgubljenim i rasutim prijateljima. Sjetno se nižumotivi prolaznosti i razaranja.Stjepan Tomaš je na određeni način svjedoksvoga vremena, ali i slikar ljudi svoga zavičajakoji ponajviše poznaje i cijeni. Izrastao iz slavonskebrazde, čvrsto ukorijenjen u slavonskobaranjskiambijent piše o sudbinama i životimamalih i velikih ljudi u dramatičnim povijesnim iegzistencijalnim situacijama. Piše o rasapu ruralno-patrijarhalnemoralnosti koja biva konzumiranaprimitivnim oblicima urbane konzumentskemasovne kulture, o "Građanima u prvom koljenu"i "Životu u provinciji", o socijalnoj transformacijislavonskog grada i društvenom sustavu koji dovodido individualnih izobličenja. Njegovi junacisu egzistencijalno životni, razapeti nekim unutarnjimsilama i nagonima kojima je, ni krivima nidužnima, ključ vlastite sudbine izmakao iz rukui pretvorio se u igračku nimalo dobronamjernihključara ove ili one dijaboličke energije.Otuda i njegovo prepoznavanje problemasuvremenosti u povijesti, njezine fatalne ponovljivostii nemoći pojedinca da joj se odupre. Čak ikada govori o prošlosti, on je suvremen ne libećise otvoriti neveseli bezdan povijesnih činjenicai traumi koje itekako bitno određuju i vrijeme ukojem danas živimo, jer, da bi se mogla pročitatii razumjeti sadašnjost, a možda i naslutiti budućnost,valja krenuti iz prošlosti. I njegov biskupStrossmayer i prerano preminuli virtuoz Krežmau "Zlatoustom" i "Guslaču od marcipana" o tomesvjedoče, dok progoni negdašnjih i jučerašnjih"vještica" u "Anđelima na vrhu igle", a osobitopriče o fatalnoj ponovljivosti tragičnih sudbina u"Smrtnoj uri" ratnim vihorom zahvaćene Baranje,to potvrđuju.Mada za sebe tvrdi da je pesimist po uvjerenju,jer je tako lakše preživjeti, odriče se kolektivneopijenosti jer ona zatrpava pojedinačnu patnju.Stoga se uvijek vraća čovjeku, pojedincu koji živii djeluje u okružju društvenog sustava određenogvremena suočen s provincijalnim duhom u ljudskimglavama koji Tomaš svojim djelima tako čestopropituje. "Odnekud dolaze sanjari" - da li i ons njima? On to odriče, ali ne poriče svoju emocionalnuosjetljivost koju iskazuje svojim likovima:"I opet sam osjetio bol na onom mjestu gdje kažuda boli duša".Mjesto među najistaknutijim suvremenim hrvatskimprozaicima, Tomaš je izborio i potvrđujesvakom daljnjom knjigom. Priznanja i nagradekoje slijede ovaj put, ističu ga i sve više uzdižu uorbiti književnog stvaralaštva. On prerasta vlastiteokvire i postaje baština hrvatske kulture koja širisvoj utjecaj prijevodima na talijanski, njemački,engleski, mađarski, slovački, slovenski i makedonskijezik te na esperanto. Stjepan Tomaš jepisac iz čitanke, koji je samom tom činjenicompostao gotovo apstraktni pojam. Zastupljen u nekolikoantologija, član suradnik Hrvatske akademijeznanosti i umjetnosti, organizator i sudionikkulturnih zbivanja i institucija dao je iznimandoprinos hrvatskoj kulturi. Na ovim temeljimazasnovana je odluka Osječko-baranjske županijeda Stjepanu Tomašu dodijeli svoju Nagradu za životnodjelo ostvareno u području kulture.


50 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.JURAJ JURKOVIĆČak i u vremenu kada sport nastaokao igra, u suvremenom društvui kulturi sve više gubi taj smisao,izvorno značenje tjelovježbe isportskih aktivnosti kao usklađeneigre snage, uma, emocija, osjećajai volje i dijela čovjekove kulture negubi svoju vrijednost. Unaprjeđenjezdravlja i optimalan razvoj ljudskihosobina, motoričkih znanja i sposobnostite njihovo što duže zadržavanjena što višoj razini svrha jetako usmjerenog procesa vježbanja. Otuda se dorezultata ostvarenih u kategoriji vrhunskog sportakojima se dokazuju i proširuju krajnje graniceljudskih psihotjelesnih sposobnosti s ciljem dosizanjaviše razine tih mogućnosti dolazi neizbježnomstepenicom razvojnog sporta kao oblikapoticanja i usmjeravanja psihotjelesnog razvojadjece i mladeži. U razvoju ljudskih potencijalakoji pružaju mogućnost nadrastanja samoga sebe,sportske vrijednosti i norme imaju nezamjenjivuulogu. To nije bez rizika, osobito s obzirom naosjetljivost populacije s kojom se radi. Stoga jeznačajan oslonac u odrastanju i izrastanju mladihljudi u vrsne sportaše učitelj koji znajući posljedicedjelovanja tih procesa na ljudski organizam vladazakonitostima upravljanja procesom vježbanja.Nerijetki su danas afirmirani sportaši svoj put odabraliupravo zahvaljujući školskim počecima, učiteljimakoji su pobudili njihov interes, prepoznalinjihove potencijale, stručno ih usmjerili, vježbali,pratili i korigirali njihov razvoj i napredovanje.I Juraj Jurković pripada tom krugu samozatajnihsportskih pregalaca. "Kroz njegove ruke"prošlo je čak 39 naraštaja srednjoškolskih učenika,ali i sportaša školskog športskog društvačije priznanje i sjećanje su mu i danas najvećanagrada. Vrstan metodičar svoje znanje nije samodijelio s drugima, već ih je i podučavao u tome.Kao vanjski suradnik, mentor je studentimatjelesne i zdravstvene kulturena Pedagoškom fakultetu u Osijeku,predavač tjelesne i zdravstvene kulturena Pedagoškom, Pravnom i Poljoprivrednom,a potom sve do današnjihdana i na Prehrambeno-tehnološkomfakultetu u Osijeku te asistent iz predmetaRukomet na Pedagoškom.Za ovaj ga je predmet osposobilobavljenje rukometom još od njegovihsrednjoškolskih dana. Igrajući za lokalne klubove"Partizan" i "Batrina", a potom od 1972. i kao članosječkog "Metalca", sve do 1976. stječe znanjakoja ubrzo počinje primjenjivati i kao trener. Pridružujese Anti Kosteliću, jednom od najboljih hrvatskihrukometnih trenera toga doba, preuzimajućirad s mladim rukometašicama Rukometnogkluba u Osijeku. Nekolicina kasnije proslavljenihosječkih rukometašica pod njegovim je stručnimvodstvom sazrijevala i izrastala u vrhunske sportašicekoje su svoj zenit dosegle dvostrukim naslovompobjednica Kupa kupova Europe ‘82. i ‘83.godine.Učitelj, ne samo po struci, već i po vokaciji,svestrani Jurković podučava i trenira mlade i onemanje mlade skijaše. Već 35 godina predvodi školeskijanja i vodi skupine u Austriji, Italiji, Slovačkoj,Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Sport je drugi, alizahtjevi su isti: prepoznati potencijale, stručno ihusmjeriti, vježbati, pratiti i korigirati razvoj i napredovanje.A to Jurković, kao iskusni kineziologitekako dobro zna. To mu je priznao i njegov matičniHrvatski kineziološki savez dodjeljujući mupriznanje "Zaslužni kineziolog za životno djelo"2011. godine. Pridružujući se ovom, kao i brojnimdrugim priznanjima, Osječko-baranjska županijamu dodjeljuje svoju Nagradu za životno djeloostvareno u području tjelesne kulture i športa.HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE d.o.o.Preko 50% automobilskih guma koje se okrećucestama diljem svijeta proizvedeno je strojevima nastalimu Belišću! Zaista impresivan podatak. Njegovoobjašnjenje nudi tvrtka Harburg-Freudenbergeriz Belišća, trenutačno najveći svjetski proizvođačstrojeva za proizvodnju automobilskih guma. Ovotrgovačko društvo, izraslo iz negdašnje belišćanskeTvornice strojeva, nastalo je preoblikovanjem tvrtkeKrupp-Belišće. Od 2005. godine postalo je dijelomobitelji od desetak tvrtki njemačke kompanije


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 51Harburg-Freudenberger Group koje posluju u šestzemalja.Belišćanska tvrtka proizvodipreše od 12, odnosno15-30 tona, a kao novina uproizvodnji su preše za izradukamionskih guma težine oko 70tona. Gotovo cjelokupnu svojuproizvodnju Harburg-Freudenbergerizvozi. Svoje strojeveisporučuje i instalira na sve kontinente osim Australije,a najznačajnija tržišta su upravo ona kojaimaju najjaču automobilsku industriju. Svjetsketvrtke poput Michelina, GoodYeara, Continentala,Pirellija i Dunlopa, ponajbolji su kupci ovih strojeva.Udio izvoza u ukupnim prihodima iznosi 98%.Ova tvrtka je među prvima osjetila što značirecesija, no mudrim poslovnim potezima i kvalitetnimradom iz nje je izašla relativno neokrznutai odmah potom uhvatila snažan poslovni zamah.Odgovarajući zahtjevima tržišta, proizvodnja strojevase povećava - u dvije posljednje godine onaje više nego udvostručena. Trend povećanja proizvodnjekoji je u 2011. godine rezultirao s 393stroja za proizvodnju guma, za posljedicu ima ipovećanje ukupnih prihoda, dobiti i rast zapošljavanja.Ukupni prihod u 2011. od 435 milijuna kunadvostruko je veći u odnosu na prethodnu godinu, aostvarena dobit od 4,5 mil. kuna u odnosu na 2009.gotovo učetverostručena. U 2011. godini Harburg-Freudenberger je imao 485 zaposlenih radnika, uodnosu na prethodnu više za 21 %, a neto plaća poradniku porasla je za čak 39%.Realizacija planskihusmjerenja više nije bila mogućas postojećim kapacitetima.Stoga tvrtka širi svojeposlovanje i na novu lokacijuu Valpovu. U tijeku je izvedbaprojekta izgradnje montažne hale za proizvodnjudijelova za strojeve za ekstrakciju jestivog ulja. Uplanu je i nova zgrada u Belišću, a sukcesivno sdovršenjem investicija planira se i novo zapošljavanjeoko stotinjak radnika.U vremenima kada mnoge tvrtke i u nas i usvijetu otpuštaju radnike i "stavljaju ključ u bravu",praćenje suvremenih proizvodnih trendova, neprestanoulaganje u proširenje i modernizaciju proizvodnje,povećanje zapošljavanja i stalna prisutnostna inozemnim tržištima čine ovu tvrtku nositeljemrazvoja ne samo grada Belišća već i gospodarstvaŽupanije. To svjedoči i 500-tinjak obrtnika i malihpoduzetnika koji opstaju radeći za ovu tvrtku.Iz rečenih razloga trgovačkom društvu Harburg-Freudenberger iz Belišća dodjeljuje se NagradaOsječko-baranjska županije za iznimne proizvodnei poslovne rezultate kojima se pridonosi jačanjugospodarske osnove Županije.GRADNJA d.o.o. OSIJEKOtvaranje Poslovnotrgovačkog centraPortanova u Osijeku uožujku prošle godinepobudilo je i od tadazadržalo nepodijeljenozanimanje Osijeka,njemu gravitirajućeg područja i susjednih zemalja.Najveći regionalni trgovački centar istočnog dijelaHrvatske na 80.000 m 2 s više od 100 trgovina pretežitobrandovskog karaktera, najveća je projektnainvesticija u Osječko-baranjskoj županiji u 2011.godini. Konceptualno i projektno oblikovana suradnjomsvjetski referentnih stručnjaka, izvedenaje domaćim snagama.Glavni izvođač radova, baš kao i u izgradnjinajvećeg dijela velikih objekata na područjuovog dijela Hrvatske,osječka je Gradnja.Ovaj regionalnilider graditeljskogtržišta istočne Hrvatske,specijaliziran jeza izvedbu najzahtjevnijihprojekata. Treba se samo podsjetiti nizaobjekata trgovačkih lanaca poput Emmezete iliKauflanda u prethodnim godinama i poslovnogtornja Eurodoma u Osijeku, mete stručnih ekskurzijagrađevinara. Gradnja je već godinama neimarSveučilišnog kampusa u Osijeku u okviru kojegje u 2011. završila izgradnju Poljoprivrednog fakulteta.Impresivna je referentna lista izgrađenihobjekata u 2011. godini. Spomenutima se pridružujuzgrada Odjela za biologiju i kemiju i pristupneceste u Sveučilišnom kampusu u Osijeku, Pe-


52 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.kara Mlinar u Zagrebu, Centar kulture u Valpovu,TC Kaufland u Sesvetama te veći broj poslovnih,stambenih i industrijskih objekata te javnih cesta.Svoj status regionalnog lidera visokogradnje,Gradnja zahvaljuje prije svega ulaganjima u svojeresurse i kontinuiranim naporima usmjerenim rastuizvrsnosti, što potvrđuje i certifikacijom svojihprocesa međunarodno relevantnim certifikatima. Utom smislu Gradnja je prepoznata i od međunarodnihinvestitora kao vrstan graditelj najzahtjevnijihobjekata te prihvaćena kao partner međunarodnihstručnjaka i kuća u primjeni i razvoju suvremenihtehnoloških znanja. Ovi kontakti pridonijeli su porastuznanja i ugleda koji se i na vanjskom tržištuvrednuje financijskim pokazateljima kao vrijednostknow-how i goodwill jedne tvrtke. Upravo ove činjenicezalog su budućnosti Gradnje na tržištu kojese otvara pristupanjem Republike Hrvatske Europskojuniji. Znanjem, tehnologijom i iskustvom uvijekkorak ispred drugih, Gradnja realizaciju projekatajamči vlastitim resursima - svojim tvornicamabetona, armature, armirano-betonskih montažnihelemenata i fasadnih panela te asfalta, vlastitomproizvodnjom montažnih konstrukcija, svojimmoćnim strojnim i voznim parkom i drugom visokovrijednomtehnološkom opremom iskušanihlidera u proizvodnji opreme za graditeljstvo, organizacijompodržanom suvremenom informatičkomtehnologijom i, naravno, iskustvom i vještinamasvojih 600 kvalificiranih radnika vođenihekspertnim inženjerskim znanjem.Posvemašnja gospodarska i financijska kriza,koju prati smanjenje i izostanak investicijskih poduhvata,s osobitom žestinom obrušila se upravo nagraditeljstvo. No, ovom se trendu Gradnja uspješnoodupire. Uspoređujući s minulim godinama značajnoje uočiti koncept stabilnog i kontinuiranog postupnograsta svih poslovnih aktivnosti i pratećihfinancijskih rezultata, koji je dosljedno provođenunatoč nestabilnosti okruženja u kojem ona djeluje.Uz stabilan rast godišnje bruto realizacije poprosječnoj stopi višoj od 10% godišnje i zadržavanjestope zaposlenosti kapaciteta i broja radnika,o uspješnosti Gradnje u savladavanju narastajućihproblema govori i njezino napredovanje na ranglistama poduzetnika.Cijeneći iznimnu vrijednost rezultata polučenihrecesijskim uvjetima usprkos, Osječko-baranjskažupanija dodjeljuje svoju Nagradu Društvu sograničenom odgovornošću Gradnja Osijek zaznačajne radne poduhvate i u tome ostvarene poslovnerezultate kojima se pridonosi unaprjeđenjugraditeljske djelatnosti te održanju i jačanju gospodarskeosnove Županije.RAVLIĆ u.t.d., OSIJEK, vl. ZLATKO RAVLIĆSve je počelo 60-tih s "Plavimpodrumom". Od tada, izgodine u godinu djelatnost obrtaZlatka Ravlića ne postaje samopoznatija već i sve značajnija urazvoju osječkog gospodarstva.Početkom 90-tih ZlatkoRavlić, uz ugostiteljstvo otvarasvoju prvu mesnicu na osječkojtržnici. Prihvaćen od kupaca,odlučuje se na nove. Povećaniplasman zahtijeva uredno snabdijevanje, a ovoodgovarajuću proizvodnju. Stoga 1994. izmeđuJosipovca i Petrijevaca započinje izgradnju klaoničkogpogona, čime stvara preduvjete za otvaranjenovih maloprodajnih mjesta i suradnje s trgovačkimlancima. Na pragu novog milenija, 2002.godine, otvara modernu zgradu za preradu mesa.Osmišljen je vizualni identitet novih proizvoda, tezapočinje proizvodnja trajnih i polutrajnih mesnihproizvoda. Izgradnja zgrade noveklaonice, otvorene 2008. godine,usklađene s državnim i standardimaEuropske unije, predstavlja razvojniskok kojim se završava transformacijaka moderno organiziranojmesnoj industriji smještenoj u suvremenomkompleksu. No, pravipoduzetnički duh nikada ne miruje.Ravlić već pokreće izradu projektaza izgradnju nove rasjekaonice mesas pakirnicom, te proširenje preradepolutrajnih i trajnih mesnih proizvoda.Danas je tvrtka Ravlić poznati proizvođačsvježeg mesa i polutrajnih i trajnih mesnih prerađevinate klaoničar. Poznata je po nizu svojih proizvodai izvan državnih granica, a njezini slavonskikulen i slavonska kobasica nositelji su i međunarodnihpriznanja. Na tržištu je prisutna putem svojih19 specijaliziranih prodavaonica u 10 hrvatskih


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 53gradova i putem veleprodaje trgovačkim lancimai domaćim poduzećima, a otvara i izvozne poslove.O uspjehu ove orijentacije govore i financijskipokazatelji. Unatoč teškoj gospodarskoj situacijiu 2011., ukupni prihodi rastu za 10% u odnosu naprethodnu godinu, dobit tekuće godine povećala seza 12%, a za isti postotak raste i broj zaposlenih.Ove rezultate iznjedrila je strategija ulaganjau novu tehnologiju usklađenu sa zahtjevima zaštiteokoliša osobito zbrinjavanjem klaoničkog otpada,optimalna organizacija koja osigurava maksimalnuučinkovitost proizvodnog procesa, primjenaeuropskih standarda u proizvodnji hrane zajamčenasustavom kvalitete HACCP, pravilan odabirproizvodnog usmjerenja baziran na tradicionalnimproizvodima koji predstavljaju slavonski brand i,naravno, vrsni stručnjaci.Dosegnuto obvezuje. Već su započete pripremeprojekata novog ulaganja u rekonstrukcijudijela pogona radi povećanja kapaciteta rashlade,pakiranja proizvoda u kontroliranoj atmosferi, teproizvodnje novih trajnih mesnih proizvoda.Tvrtka Ravlić primjer je što može učiniti ambiciozna,dobro utemeljena poduzetnička inicijativa.A sve je počelo 60-tih s "Plavim podrumom".Cijeneći rezultate koje daje razvoj zasnovan navlastitoj proizvodnoj orijentaciji i raspoloživimresursima, tvrtki Ravlić, ugostiteljsko-trgovačkedjelatnosti Zlatka Ravlića iz Osijeka dodjeljuje seNagrada Osječko-baranjske županije za iznimnapostignuća u području proizvodnje hrane ostvarenakvalitetnom poduzetničkom inicijativom.UDRUGA ZA RAD S MLADIMA "BREZA", OSIJEK"Ako ste nekada poželjeli biti vitezovi ili djevebajne, evo vam prilike sjajne". Ovom bajkovitompozivu teško je odoljeti, pogotovo uz spoznaju ozanimljivosti radionica koju već osmu godinu zaredomorganizira Udruga za rad s mladima "Breza"iz Osijeka u okviru svoga projekta za djecui mlade "Zemlja bez granica",projekta koji dokida granicemultikulturalnih strujanja naovom planetu, projekta kojioslobađa dječju kreativnostii stvaralačke porive, koja zagranice priznaje jedino dječjumaštu. Izazovu poziva zasudjelovanje u ovoj jedinstvenojmanifestaciji malotko može odoljeti. On je primamljivi starijima i iskusnima jer životu vraćadječju iskrenost i nesputanost. Otuda ona okupljabrojne domaće i strane umjetnike koji s djecom imladima dijele radost stvaranja. U trenucima zajedništvagranice prestaju postojati, stvaralaštvo jejedno i nedjeljivo.I 2011. godine u "Zemlji bez granica" igralose i stvaralo preko 2000 mališana dječjih vrtića iškolaraca uz potporu stotinjak umjetnika i osobaiz javnog života koji su vodili čak 42 jedinstveneradionice koje krasi razigrana kreativnost, iskrenapredanost i posvećenost voditelja programa djecii mladima, mogućnost upoznavanja s različitimkulturama i vrstama umjetnosti, praktičnosti primjenjivost. U četverodnevnim zbivanjima,"Zemlja" briše granice i u gradu. Osvaja gradskeprostore, ali ne i samo prostore. Gradonačelnikpredvodi biciklističku povorku, a njegovi zamjenicistvaralačke radionice mladih arhitekata i izumitelja.Posvećena šumi ivodi u Međunarodnoj godinišuma "Zemlja" oslikavaporuke na drvenimoblutcima i s plutajućimvjenčićima daruje ih rijeci,piše poruke na listovimadrveta, glumi uradionici u kojoj i drvećehoda, stvara glazbenu pričuzvukova šume i vode,stvara i izgovara naše priče, oslikava cvijeće naLivadi prijateljstva, izrađuje umjetničke instalacije,gradi i priča Knjigu u kojoj žive djeca i svepriče na svijetu, bubnja ritmom zemlje, zraka ivode, pleše irske plesove, izrađuje lutke od svilei osječka Vodena vrata u 3D prikazu street-artumjetnosti, proučava zvjezdano nebo, snima crtanifilm i Radijsku simfoniju šume i vode, pjevana festivalu vrtićkih zboropjeva "Zujak leti u sumrak".Pridružujući se velikom međunarodnomprojektu "Art&Earth" grada Vicenze u kojemsudjeluju talijanski i poljski gradovi, upriličujejedinstveni ulični performans s nekoliko tisućaplastičnih boca koje su oslikala i ukrasila osječka


54 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. lipnja 2012.djeca s porukom "Čuvajmo boje vode". Osijekomputuju ulične akrobacije i akrobatski plesači, monociklaši,štuleri, performansi s vatrom, a završnicuobilježava 300 plesača i sportaša sjedinjenihu jedinstvenom plesu "Kako šuma i voda putuju".Mnogo toga je moguće obilježiti oznakom"jedinstveno" u ovom zbivanju koje u sebi objedinjava"Zemlja bez granica" odavno uspostavljajućimostove suradnje i prijateljstva. Ta činjenicaspoznata je čak i u dalekom Japanu, koji na iskustvimaudruge "Breza" gradi vlastitu metodologijupoticanja dječje motivacije i utemeljuje odnose sovom zemljom. Stoga nije čudno što vrijednostovoga projekta prepoznaje i Europska unija.Uz ocjenu stručnjaka da je ova jedinstvenameđunarodna kulturna manifestacija kreativna ipedagoška intervencija u poticanju stvaralaštvau djece, njihove slobode izbora sadržaja što sveima pozitivnog utjecaja na lokalnu i širu zajednicu,Osječko-baranjska županija je odlučila njezinomnositelju - Udruzi za rad s mladima "Breza"iz Osijeka dodijeliti Nagradu Županije za iznimnapostignuća u poticanju i razvoju dječjeg stvaralaštvau djelatnosti kulture.MATIJA GUBICA i BORIS MILOŠEVIĆBiti proglašen ponajboljimhrvatskim sudačkim rukometnimparom svih vremena,rijetko je priznanje. Dobiti ga snešto više od 30 godina života,uspjeh je koji su, valjda, uspjeliostvariti samo Matija Gubica iBoris Milošević. Rukometnusu loptu dobro upoznali apsolvirajućisvoj mladenački igračkistaž u matičnim klubovima.No, umjesto igračke seniorskekarijere, odlučili su se posvetiti sudačkom zvanju- "ozbiljnom hobiju u kojem se traži potpuniprofesionalizam u obavljanju svih zadaća", kakoto sami kažu.Nakon početnog jednogodišnjeg razdoblja uparovima s različitim partnerima, od 2000. godineformirali su nerazdvojan par koji je, zahvaljujućioptimalnoj komplementarnosti, nakon samo dvijegodine dospio na listu sudaca Prve hrvatske rukometnelige. Samoprijegorni rad prožet neskrivenimambicijama pridonio je brzom sazrijevanju sudačkogdvojca koji je svoju vještinu izoštravao u vremenuekspanzije hrvatskog muškog rukometa, kojije početkom stoljeća proživljavao svoje zvjezdanetrenutke naslovima svjetskog i olimpijskog prvaka.U listopadu 2006. Gubica i Milošević stekli su statussudaca sa značkom Europske rukometne federacije,a krajem iste godine dosegnuli su isti statusi pri Svjetskoj rukometnoj federaciji.Uslijedili su prvi izazovi na najvišoj, svjetskojrazini, povjerenim arbitražama na Svjetskimjuniorskim prvenstvima za muškarce odnosnožene u Makedoniji. Izvrsneprezentacije omogućile suim premijeru na najkvalitetnijojrukometnoj smotri- muškom Svjetskom prvenstvuu Hrvatskoj 2009., gdjesu nastupili kao najmlađisudački par. Visoke ocjenepotvrđene su im i na Mediteranskimigrama u Pescari,gdje je Gubici i Miloševićupo prvi puta povjerena samazavršnica (polufinale i finale) jednog velikog međunarodnognatjecanja, da bi godinu u kojoj su sedefinitivno profilirali kao najperspektivniji svjetskisudački par, zaključili Svjetskim prvenstvomza juniore u Egiptu. Slijedila su prvenstva i u 2010.na kojima su pripadnost svjetskoj sudačkoj elitipotvrđivali suđenjem u "Final Four"-u Lige europskihprvaka u Kölnu i Europskom prvenstvurukometašica u Danskoj i Norveškoj.Unatoč objektivnom ograničenju mogućnostisudjelovanja u završnicama najjačih natjecanja nakojima nastupaju hrvatska reprezentacija ili klubovi,vremenom su uspijevali dobivati sve značajnijeutakmice u europskim kupovima, a rastuće povjerenjeEuropske federacije potvrđeno je i prvimfinalnim srazom Lige europskih prvakinja 2011.Dosadašnja kruna karijere za Gubicu i Miloševićanesporno je Svjetsko prvenstvo za rukometašice uBrazilu 2011. kada je Svjetska federacija odstupilaod nepisanog pravila da jedan od dva sudačka parakojima su povjerene polufinalne utakmice ne sudii finalnu utakmicu, a izuzetak se dogodio upravohrvatskom sudačkom paru. Naime, nakon polufi-


15. lipnja 2012.ŽUPANIJSKA KRONIKA 55nalnog susreta izmeu Francuske i Danske, presedanje donio delegaciju našim sucima i u završnomsusretu izmeu Norveške i Francuske.Niz velikih natjecanja za Gubicu i Miloševi-a nastavljen je i poetkom 2012. arbitražama naAzijskom prvenstvu u Saudijskoj Arabiji, gdje jejedan od najtraženijih svjetskih sudakih parovasudio i polufinalni te susret za 3. mjesto. Unato"mladim" sudakim godinama, iznimna ast i potvrdakvalitete i ugleda kojeg danas u svjetskimrukometnim krugovima uživaju Matija Gubica iBoris Miloševi uslijedila je njihovim nedavnimOdgovarajui želji da zaustavi vrijeme ujednom trenutku kojega se želi prisjeati, ljudskomje invencijom nastao ureaj kojidaruje tu mo. Rijetke nam fotografijeomoguavaju prepoznavanje mjesta,ljudi i dogaaja druge polovine 19.stoljea i kasnijih razdoblja. Utažujuivjenu ljudsku že za napredovanjem,fotografi su portretima i dokumentiranjudogaaja pridodali umjetnike vizure.U današnjem digitalnom dobu kada jetehnika digitalnog odmijenila kemijskozapisivanje prizora iz stvarnosti na sloju materijalakoji je osjetljiv na svjetlost koja na njega pada nastaklu ili filmskoj vrpci, fotografija nije izgubilana znaenju, a ni izazovi koji ju prate.Osjeki fotografi pratili su povijest svogagrada i sami su postali dio njegove povijesti. Ta,ve od sredine 30-tih prošlog stoljea u Osijekpristižu meunarodna priznanja za fotografiju.Osjeke fotografije izlažu se diljem svijeta. Usvojoj 74-godišnjoj povijesti osjeki Fotoklub, uztisue lanova, dii se i imenima koja su fotografijuodabrala kao svoju profesiju, poput Szegea, Legradia,Kesza, Šebalja i Topia ili su svoju ljubavprema fotografiji kao svoj hobi doveli do vrhunacaokienih domaim i meunarodnim priznanjima.Fotoklub Osijek niz je godina jedan od najboljihklubova Hrvatske, a 1984. i 1985. godinei službeno najbolji fotoklub tadašnje države. Tozahvaljuje i svojem ustrajnom radu u obrazovanjunovih lanova, djejeg uzrasta, ali i onih koji suto davno prestali biti. To zahvaljuje i svojoj pripadnostieuropskim i svjetskim stremljenjima. Uzstalnu suradnju s fotoklubovima Graca, Somborai Novog Sada, Maribora, Peuha i Baje, Tuzle iFOTOKLUB OSIJEKuvrštenjem meu suce koji e pravdu dijeliti i naOlimpijskim igrama u Londonu ovoga ljeta.U posljednje tri godine Hrvatski rukometnisavez službeno ih je proglašavao najboljim sudakimparom u državi, a u 12-godišnjoj karijerimogu se pohvaliti s više od 300 odsuenih utakmicau Hrvatskoj, od kojih polovica prvoligaških,kao i više od 100 meunarodnih susreta. Višenego dovoljno, da bi im Osjeko-baranjska županijadodijelila svoju Nagradu za naroita športskapostignua na državnim i meunarodnim natjecanjima.Melburna, svoje kolekcije fotografija izlagao je uKalkuti, Nikoziji, Parizu, New Yorku, Tuzli, NovomSadu i Peuhu.Potiui stvaralaštvo u vlastitimredovima, ali i izvan njih, u 2011. godiniFotoklub Osijek je po sedamnaestiputa organizirao Izložbu fotografijaautora Osjeko-baranjske županije.Odgovarajui izazovima digitalnogdoba, Fotoklub Osijek zabilježen jeiste godine kao prvi fotoklub u Hrvatskoj- organizator meunarodne izložbe digitalnefotografije. Hrvatski meunarodni Salon fotografije- Osijek održan je po peti puta uz pokroviteljstvoHrvatskog foto saveza i meunarodne fotografskeasocijacije. U toj istoj godini, a povodomMeunarodne godine šuma, diplomati Ujedinjenihnaroda mogli su u svojoj zgradi u New Yorkumeu 50 fotografija izložbe "Šuma okom šumara"promatrati i pet fotografija lanova osjekog Fotokluba.Fotografije lanice ovoga Kluba objavljenesu i u strunim asopisima kao što su NationalGeographic, Refoto te domaim DigitalFoto i FotoMag.Uostalom, lista izlaganja i primljenih priznanjalanova Kluba na raznim meunarodnimizložbama poprilino je dugaka.Fotoklub Osijek nedjeljivi je dio povijestifotografske dokumentaristike i umjetnikog stvaralaštvafotografskom tehnikom i to ne samo gradau kome djeluje. U svojim stremljenjima i današnjinjegovi lanovi, baš poput tisue drugih koji su unjegovim okvirima uili i stvarali, dosižu rezultatekoje valja uoiti, istai i nagraditi. Odgovarajuiovoj zadai Osjeko-baranjska županija dodjeljujesvoju Nagradu ovome Klubu za iznimna ostvarenjau podruju tehnike kulture i stvaralaštva.


Zgrada Glazbene škole u OsijekuZgrada u kojoj je danas smještena Glazbena škola FranjeKuhača na Trgu sv.Trojstva u osječkoj Tvrđi podignuta je ponalogu biskupa J.J.Strossmayera 1898. godine spajanjemte nadogradnjom dviju odvojenih baroknih zgrada za potrebeBiskupskog konvikta (dječačkog malog sjemeništa) đakovačkebiskupije. Kasnije je u nju bio smješten samostan časnihsestara sv.Križa, a od 1945. godine Metalska škola.1982. godine u ovu se zgradu useljava Glazbena škola, alisama adaptacija zgrade za potrebe škole koja je obuhvatilapodrumske prostore, rekonstrukciju krovišta, uređenje dvorišnefasade, ostakljivanje arkadnih otvora te sanaciju i uređenjedvorišnog prostora započeta još 1980. godine dovršena jesredstvima Osječko-baranjske županije tek 1996. godine.Obnovom pročelja i zamjenom dotrajalih prozora obnova ovogimpozantnog zdanja dovršena je u potpunosti 2009. godine.

More magazines by this user
Similar magazines