Přehled editačních AIS a agend - Karlovarský kraj

szrcr.cz

Přehled editačních AIS a agend - Karlovarský kraj

ZákladníregistrOVM - EDITOR Kód OVM Legislativa Název agendy v RPP Kód agendyNázev AISdleIS o ISVSidentifikátorv IS o ISVSROS Česká advokátní komora 66000777 85/1996 Agenda advokacie A8ROS Česká komora architektů 45769371 360/1992ROSČeská komora autorizovaných inženýrů atechniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 45770743 360/1992 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě A54ROS Česká národní banka 48136450256/2004219/199538/2004284/2009 Dohled nad finančním trhem A11 ČNB - IS REGIS 167ROS Český báňský úřad 00025844 61/1988 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě A960ROS Český telekomunikační úřad 70106975 127/2005Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronickýchkomunikacích a o změně některých souvisejících zákonů A304 Modulární správní systém - MOSS 87ROS Energetický regulační úřad 70894451 458/2000 Licenční činnost A684 Licence 195ROS Exekutorská komora 70940517 120/2001 Agenda soudních exekutorů A479ROS Komora auditorů 70901473 93/2009 Seznam auditorů A6ROS Komora daňových poradců 44995059 523/1992 Seznam daňových poradců A7ROS Komora patentových zástupců 44964714 417/2004 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích A31ROS Komora veterinárních lékařů ČR 44015364 381/1991 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR A636ROS Státní veterinární správa 00018562 166/1999 Veterinární dozor při veterinární péči A633 Odborný informační systém Státní veterinární správy 16100023671 20/1987 Památková péče A434 Seznam osob s povolením k restaurováním 875ROS Ministerstvo kultury00023671 3/2002 Církve a náboženské společnosti A5 Informační systém církví a náboženských 168ROS Ministerstvo práce a sociálních věcí 00551023 435/2004 Zaměstnanost A531 IS služeb zaměstnanosti 101ROS Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 248/2000 Podpora regionálního rozvoje A56100022985 561/2004 Rejstřík školských právnických osob A676ROS Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 341/2005 Rejstřík veřejných výzkumných institucí A4ROS Ministerstvo spravedlnosti 00025429 Agenda ministerstva spravedlnosti A482 123ROS Ministerstvo životního prostředí 00164801 162/2003 Zoologické zahrady A69600025429 312/2006 Agenda ministerstva spravedlnosti A482 ISIR-Informační systém insolvenčního rejstříku 123ROS Ministerstvo spravedlnosti00025429 36/1967 Soudní agenda A481 Evidence znalců a tlumočníků - prezenční část 2700007064 116/1985Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačníchjednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménemA35300007064 424/1991 Registrace politických stran a hnutí A3Ministerstvo vnitra00007064 83/1990Evidence občanských sdružení, jejich organizačních jednotek s právnísubjektivitou, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejichorganizačních jednotek s právní subjektivitouA2ROS Ministerstvo vnitra 00007064 ISDS - Seznam orgánů veřejné moci A325ROS Ministersvo vnitra 00007064 Informační systém datových schránek A119ROS Ministerstvo zemědělství 00020478 252/1997 Činnosti dle zákona o zemědělství A944 Informační systém evidence zemědělského podnikat 156ROS Notářská komora 48548456 358/1992 Agenda notářů A48445251002 231/2001 Provozování rozhlasového a televizního vysílání A453 Intranet RRTV 184ROS Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 45251002 273/1993 Výroba, šíření a archivování audiovizuálních děl A45248136069 281/2002Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými arizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržování zákazubakteriologických (biologických) a toxinových zbraníA914ROS Státní úřad pro jadernou bezpečnost48136069 18/1997Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie aionizujícího zářeníA852ROS Státní ústav pro kontrolu léčiv 00023817 378/2007Udělení Rozhodnutí o vydání dovozního nebo vývozního povolení protransfuzní přípravky a plazmu pro výrobu krevních derivátůA470ROS Úřad pro civilní letectví 48134678 49/1997 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví A575ROS Ministerstvo průmyslu a obchodu 47609109 455/1991 Živnostenské podnikání A121 IS Registru živnostenského podnikání 37ROSMinisterstvo spravedlnosti - krajské soudy(obchodní rejstřík) 00025429227/1997513/1991248/199572/1994Obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšnýchspolečností, rejstřík společenství vlastníků jednotekA120IS registr obchodního rejstříku- ISROR148250/200040/1964 Registrace zájmových sdružení právnických osob A354128/2000 A354108/2006 Sociální služby A530 IS státní sociální podpory 103160/1992 Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních A460ROSKrajské úřady, MHMP56/2001 Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích A998


Magistrát hl.m. Prahy 00064581Středočeský kraj 70891095Jihočeský kraj 70890650Plzeňský kraj 70890366Karlovarský kraj 70891168Ústecký kraj 70892156Liberecký kraj 70891508Královéhradecký kraj 70889546Pardubický kraj 70892822Kraj Vysočina 70890749Jihomoravský kraj 70888337Olomoucký kraj 60609460Moravskoslezský kraj 70890692ROSZlínský kraj 70891320250/200156/2001 Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích A998ROS obce s rozšířenou působností (III)449/2001 Myslivost A943ROS obce s přenesenou působností (II) 250/2000ROS obce (I) 250/2000ROB 00007064 133/2000 Evidence obyvatel a rodná čísla A115 Informační systém evidence obyvatel 33ROB 00007064 326/1999 Agenda cizinecké problematiky a ochrany hranic A116 Agendový informační systém cizinců - AISC 198ROB 00007064 328/1999 Občanské průkazy A117 Informační systém evidence občanských průkazů 32ROB 00007064 329/1999 Cestovní doklady občanů České republiky A118 Informační systém evidence cestovních dokladů 31ROB 00007064 300/2008 Informační systém datových schránek A119 Informační systém datových schránek 221ROB Ministerstvo vnitra00007064 Cizinci bez trvalého pobytu neRUIAN 00025712 111/2009 Územní identifikace A123 Informační systém územní identifikace 152RUIAN Český úřad zeměměřický a katastrální00025712 344/1992 Katastr nemovitostí A124 ISVS pro správu a vedení katastru nemovitostí 89RPP 00007064 111/2009 Správa referenčních údajů RPP - AIS editační A110RPP 00007064 111/2009 Modelování a standardizace agend - AIS modelovací A111RPP 00007064 111/2009 Správa registru RPP - AIS speciální A112RPP 00007064 111/2009Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy - AISpůsobnostní A113 145RPP Ministerstvo vnitra00007064 111/2009 eSbírka - AIS o právních předpisech A114ORG Úřad na ochranu osobních údajů 70837627 111/2009 Převodník identifikátorů xISZR Správa základních registrů 72054506 111/2009 Systém základních registrů A100ROB Ministerstvo vnitra 00007064 111/2009 Základní registr- registr obyvatel A101ROS Český statistický úřad 00025593 111/2009 Základní registr- registr osob A102RUIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 00025712 111/2009 Základní registr - registr územní identifikace A103RPP Ministerstvo vnitra 00007064 111/2009 Základní registr - registr práv a povinností A104

More magazines by this user
Similar magazines