Protokol o ukončení etapy pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy

nuts2severozapad.cz
  • No tags were found...

Protokol o ukončení etapy pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy

Schválený dne: 8. 7. 2009Platný od: 8. 7. 2009verze: 1.0EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č.13 –Protokol o ukončení etapy pro projekty1., 2., 3., 4. a 5. výzvy


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 13 – Protokolo ukončení etapy pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvyEXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č 13.je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálníhooperačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 a mění neboupřesňuje postupy stanovené řízenou dokumentací Regionálního operačního programuNUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.Cílem tohoto pokynu je upřesnění Příručky pro příjemce, kapitola 3.3 Monitorovací zpráva, proprojekty realizované v rámci 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy.V případě ukončení etapy předkládá příjemce v souladu s podmínkami uvedenými v Příručcepro příjemce žádost o platbu a monitorovací zprávu s přílohami včetně dokladů, prokazujícíchukončení realizace etapy (např. dodací listy, předávací protokoly o ukončení dodávekstavebních prací a technologií, případně Protokol o ukončení etapy apod.). Do Protokolu oukončení etapy je možné uvést, že na základě tohoto protokolu nedochází k předání a převzetídíla, tj. majetek nepřechází na objednavatele. Řídící orgán v případě ukončení etapynepožaduje zavedení majetku do účetní evidence příjemce.Schválil:Ing. Petr Vráblík, Ph. D.ředitel ÚRR2

More magazines by this user
Similar magazines